Procedūra : 2017/2138(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0116/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0116/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.20

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0125

ZIŅOJUMS     
PDF 596kWORD 50k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2017/2138(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Ingeborg Gräßle

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2017/2138(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2016. finanšu gadu (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0116/2018),

1.  atliek lēmuma pieņemšanu attiecībā uz apstiprinājuma sniegšanu Padomes ģenerālsekretāram par Eiropadomes un Padomes 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2017/2138(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0116/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību,

1.  norāda, ka Revīzijas palāta savā 2016. gada pārskatā konstatē, ka nav atklāti nozīmīgi trūkumi attiecībā uz revidētajiem Eiropadomes un Padomes cilvēkresursu un iepirkumu aspektiem;

2.  norāda, ka 2016. gadā Eiropadomes un Padomes kopējais budžets bija EUR 545 054 000 (salīdzinājumam — 2015. gadā EUR 541 791 500) un vidējais izpildes līmenis bija 93,5 %; norāda uz Eiropadomes un Padomes 2016. gada budžeta palielinājumu par EUR 3,3 miljoniem (+0,6 %);

3.  atkārtoti norāda, ka Eiropadomes budžets būtu jānodala no Padomes budžeta, lai veicinātu iestāžu finanšu pārvaldības pārredzamību un uzlabotu abu iestāžu pārskatatbildību;

4.  pauž atbalstu sekmīgajai paradigmas maiņai Komisijas budžeta plānošanā, pārņemot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes principus, ko 2015. gada septembrī ieviesa priekšsēdētāja vietniece Kristalina Georgieva kā daļu no iniciatīvas „Uz rezultātiem orientēts ES budžets”; mudina Eiropadomi un Padomi piemērot šo metodi savai budžeta plānošanas procedūrai;

5.  pauž nožēlu par to, ka Eiropas Ombuds 2018. gada 9. februārī noslēgtajā stratēģiskajā izmeklēšanā par Padomes likumdošanas procesa pārredzamību (OI/2/2017/TE) konstatēja, ka Padomes pašreizējā prakse, kas kavē Savienības tiesību aktu projektu pārbaudi, ir administratīva kļūme; mudina Padomi ievērot Ombuda ieteikumus un ierosinājumus, kas ļautu uzlabot sabiedrības piekļuvi dokumentiem; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pārredzamību, lai Padome atskaitītos Savienības pilsoņiem par savu likumdevēja funkciju izpildi; prasa informēt Parlamentu par Padomes atbildi un procedūras virzību;

6.   norāda uz delegāciju ceļa izdevumiem un mutiskajai tulkošanai paredzēto līdzekļu joprojām samērā lielo nepilnīgo izmantojumu Administrācijas ģenerāldirektorātā 2016. gadā; pieņem zināšanai to, ka ar dalībvalstīm tiek apspriesta jauna politika šā jautājuma atrisināšanai;

7.  aicina Padomi sniegt pilnīgu informāciju par mehānisma „Athena” rīcībā nodotajiem cilvēkresursiem un aprīkojumu un nodrošināt maksimālu pārskatāmību saistībā ar minēto mehānismu;

8.  joprojām pauž bažas par to, ka no 2016. uz 2017. gadu tika pārnests ļoti liels apropriāciju apmērs, jo īpaši attiecībā uz tehnisko inventāru, iekārtām un datorsistēmām; atgādina Padomei, ka, piemērojot gada pārskata principu, pārnešana uz nākamo gadu ir jāveic izņēmuma kārtā un tai būtu jāatspoguļo faktiskās vajadzības;

9.  atkārtoti prasa, lai pārskats par cilvēkresursiem tiktu sniegts, tos iedalot pēc kategorijas, pakāpes, dzimuma, valstspiederības un profesionālās apmācības;

10.  norāda, ka Padomes Ģenerālsekretariātā tiek īstenota dzimumu līdzsvara politika; atzinīgi vērtē pozitīvo tendenci attiecībā uz sieviešu pārstāvību vadības amatos, tai 2016. gada beigās sasniedzot 31 %; aicina Padomi turpināt īstenot dzimumu līdzsvara politiku, lai panāktu patiesi līdzsvarotu abu dzimumu pārstāvību vadības amatos;

11.  atzinīgi vērtē informāciju par to Ģenerālsekretariāta bijušo augstākā līmeņa amatpersonu profesionālo darbību, kuri atstāja dienestu(6) 2016. gadā;

12.  norāda, ka Padomes ģenerālsekretārs 2016. gadā publicēja Lēmumu 3/2016, ar ko pieņem iekšējos noteikumus par ziņošanu nopietnu pārkāpumu gadījumā — Reglamenta 22.a, 22.b un 22.c panta īstenošanas procedūras („trauksmes celšana”); atgādina, ka Savienības publiskajā pārvaldē trauksmes cēlēju aizsardzības jautājums tiek uztverts nopietni un ir vienmēr rūpīgi jāapsver;

13.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas sniegšanai, padomdošanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargājot viņu konfidencialitāti un piedāvājot viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

14.  konstatē, ka Padomes struktūrshēmas mērķis ievērot iestāžu vienošanos piecu gadu laikposmā samazināt darbinieku skaitu par 5 % tika panākts 2017. gada 1. janvārī;

15.  ar bažām norāda, ka Eiropas ēkas novēlotā nodošana būtiski ietekmēja Eiropadomes un Padomes 2016. gada budžetu; prasa informēt Parlamentu par novēlojuma vispārējām finansiālajām sekām; pauž nožēlu par to, ka joprojām trūkst informācijas par ēku politiku un ar to saistītajiem izdevumiem, kam vajadzētu būtu publiski pieejamiem, apliecinot pārredzamību ES pilsoņiem;

16.  atkārtoti aicina sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei informāciju par Eiropadomes un Padomes ēku politiku; ar gandarījumu norāda, ka 2016. gadā Ģenerālsekretariāta ēkas ieguva EMAS sertifikāciju;

17.  pauž nožēlu par to, ka Padome vēl joprojām nav pievienojusies Savienības Pārredzamības reģistram, lai gan ir viena no vissvarīgākajām iestādēm Savienības lēmumu pieņemšanas procesā; tādēļ prasa sekmīgi noslēgt iestāžu sarunas starp Padomes prezidentūru un Parlamenta un Komisijas pārstāvjiem, kuru rezultātā Padome beidzot pievienotos Pārredzamības reģistram;

18.  pauž nožēlu par Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Savienības; konstatē, ka šobrīd nav iespējams prognozēt ar izstāšanos saistītās sekas attiecībā uz finanšu un administratīvo jomu, cilvēkiem un citām jomām, un aicina Eiropadomi un Padomi veikt ietekmes novērtējumus un līdz 2018. gada beigām informēt Parlamentu par to rezultātiem;

Pašreizējā situācija

19.  norāda, ka budžeta izpildes neapstiprināšana līdz šim nav radījusi nekādas sekas; uzsver, ka Savienības pilsoņu interesēs šī situācija būtu pēc iespējas ātrāk jāatrisina; atgādina, ka Parlaments ir vienīgā Savienības pilsoņu tieši ievēlētā institūcija un ka tā loma budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā ir tieši saistīta ar pilsoņu tiesībām būt informētiem par publisko līdzekļu izlietojumu;

20.  norāda, ka Parlamenta Budžeta kontroles komiteja 2017. gada 11. septembrī iesniedza priekšlikumu Parlamenta Priekšsēdētāju konferencei par to, lai sarunu ceļā vienotos ar Padomi par budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru;

21.  norāda, ka 2017. gada 19. oktobrī Priekšsēdētāju konference apstiprināja pieprasījumu pilnvarot Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāju un politisko grupu koordinatorus sākt sarunas Parlamenta vārdā, lai panāktu abpusēji apmierinošu vienošanos par Parlamenta un Padomes sadarbību attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru, pilnībā ievērojot abu iestāžu atšķirīgās funkcijas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā;

22.  turklāt norāda, ka 2017. gada 9. novembrī Padomes ģenerālsekretāram tika nosūtīta vēstule ar aicinājumu nodot Parlamenta priekšlikumu Padomes atbildīgajai struktūrai, lai sāktu sarunas saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences apstiprinātajiem noteikumiem;

23.  norāda, ka tikmēr Parlamenta Budžeta kontroles komiteja tika uzaicinājusi Padomes ģenerālsekretāru piedalīties 2017. gada 4. decembrī rīkotajā viedokļu apmaiņā ar citu iestāžu ģenerālsekretāriem un ka 2017. gada 26. novembrī Padomes ģenerālsekretāram tika nosūtīta rakstiska anketa; pauž dziļu nožēlu par to, ka Padome turpina neapmeklēt viedokļu apmaiņas un ka joprojām nav saņemta atbilde uz Padomes dienestiem nosūtīto anketu ar Parlamenta deputātu jautājumiem;

24.  atgādina, ka budžeta izpildes apstiprināšana katrai Savienības iestādei un struktūrai atsevišķi ir ilglaicīga prakse, ko pieņēmušas visas pārējās iestādes, izņemot Padomi, un ka šī procedūra ir izstrādāta, lai nodrošinātu pārredzamību un demokrātisku pārskatatbildību Savienības pilsoņiem;

25.  atkārtoti uzsver, ka Padomei ir pilnībā un godprātīgi jāpiedalās ikgadējā budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā, tāpat kā citām iestādēm, un pauž nožēlu par grūtībām, ar ko nācies saskarties līdzšinējās budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrās;

26.  uzsver, ka saskaņā ar Līgumiem Parlaments ir vienīgā Savienības budžeta izpildes apstiprinātājiestāde un ka, pilnībā atzīstot Padomes lomu kā iestādei, kas sniedz ieteikumus par budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru, ir jānošķir Parlamenta un Padomes dažādās funkcijas, lai nodrošinātu atbilstību Līgumos un Finanšu regulā noteiktajam institucionālajam satvaram;

27.  atgādina, ka Parlaments citu iestāžu budžetu apstiprina pēc sniegto dokumentu izskatīšanas, uz jautājumiem sniegto atbilžu izvērtēšanas un citu iestāžu ģenerālsekretāru uzklausīšanas; pauž nožēlu par to, ka Parlaments atkārtoti saskaras ar grūtībām attiecībā uz atbilžu saņemšanu no Padomes;

28.  uzskata, ka Savienības budžeta izpildes efektīvai uzraudzībai ir nepieciešama Parlamenta un Padomes sadarbība, un gaida sarunu sākšanu, lai panāktu abpusēji apmierinošu vienošanos;

29.  norāda, ka saskaņā ar LESD 253. pantu par Eiropas Savienības Tiesas locekļu izvirzīšanu atbild dalībvalstis; uzsver, ka Tiesas snieguma nodrošināšanai ir svarīgi laikus izvirzīt un iecelt tiesnešus; prasa pieņemt jaunus noteikumus, kas paredzētu konkrētu termiņu tiesneša (atkārtotai) izvirzīšanai labu laiku pirms tiesneša pilnvaru termiņa beigām, un aicina Padomi ievērot izmaksu un ieguvumu attiecību, ieceļot Tiesā jaunus tiesnešus; kritizē divu tiesnešu neatbilstīgo iecelšanu pirmās instances tiesā bez uzaicinājuma pieteikties konkursam, turklāt uz pilnvaru termiņu, kas ilga tikai no 2016. gada 14. aprīļa līdz 2016. gada 31. augustam; ar nožēlu norāda uz izmaksām EUR 69 498,25 apmērā saistībā ar viena no minētajiem tiesnešiem četru mēnešu ilgo pilnvaru uzņemšanos un izbeigšanu papildus tiesneša saņemtajai algai; nosoda šādu Savienības nodokļu maksātāju naudas izšķiešanu;

30.  turklāt norāda, ka Vispārējā tiesa (apelācijas palāta, 2018. gada 23. janvāra spriedums lietā T-639/16 P)(7) atzina, ka Eiropas Savienības Civildienesta tiesas otrā palāta, kuras sastāvā bija viens no minētajiem tiesnešiem ar četru mēnešu pilnvaru termiņu, bija izveidota neatbilstoši tiesiskajam regulējumam, un tas padara par spēkā neesošu šajā spriedumā minēto nolēmumu, kā arī visus turpmākos nolēmumus, ko pieņēmusi otrā palāta minētajā sastāvā; prasa Tiesai precizēt, kurus nolēmumus, ko pieņēmusi otrā palāta minētajā sastāvā, ietekmē šis Vispārējās tiesas spriedums; pieprasa Padomei komentēt šo pienākumu neizpildi un norādīt, kam par to ir jāuzņemas atbildība.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV L 48, 24.2.2016.

(2)

OV C 323, 28.9.2017., 1. lpp.

(3)

OV C 322, 28.9.2017., 1. lpp.

(4)

OV C 322, 28.9.2017., 10. lpp.

(5)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)

  ES Civildienesta noteikumu 16. panta trešā un ceturtā daļa.

(7)

ECLI:EU:T:2018:22.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. aprīlisJuridisks paziņojums