Postup : 2017/2138(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0116/2018

Predkladané texty :

A8-0116/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.20

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0125

SPRÁVA     
PDF 521kWORD 54k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(4) , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20022(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0116/2018),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0116/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2016 uviedol, že v prípade Európskej rady a Rady neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  konštatuje, že v roku 2016 predstavoval celkový rozpočet Európskej rady a Rady 545 054 000 EUR (541 791 500 EUR v roku 2015) a miera plnenia dosiahla úroveň 93,5 %; konštatuje zvýšenie o 3,3 milióna EUR (+ 0,6 %) v rozpočte Európskej rady a Rady v roku 2016;

3.  opakuje, že rozpočet Európskej rady a Rady by sa mal rozdeliť, aby sa zvýšila transparentnosť finančného hospodárenia obidvoch inštitúcií a posilnila ich zodpovednosť;

4.  vyjadruje podporu úspešnej zmene paradigmy smerom k zostavovaniu rozpočtu Komisie v rozpočtovom plánovaní zavedenom podpredsedníčkou Kristalinou Georgievovou v septembri 2015 ako súčasť iniciatívy pod názvom Rozpočet EÚ so zameraním na výsledky; vyzýva Európsku radu a Radu, aby túto metódu uplatňovali na postup zostavovania vlastného rozpočtu;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že európska ombudsmanka vo svojom strategickom prieskume na tému transparentnosť legislatívneho procesu Rady (OI/2/2017/TE), ktorý bol ukončený 9. februára 2018, zistila, že súčasná prax Rady, ktorá bráni kontrole návrhov právnych predpisov Únie, predstavuje nesprávny úradný postup; naliehavo vyzýva Radu, aby dodržiavala odporúčania ombudsmanky a jej návrhy na zlepšenie s cieľom uľahčiť prístup verejnosti k dokumentom; zdôrazňuje význam transparentnosti zo strany Rady, ktorá sa má zo svojej pozície zákonodarcu Únie zodpovedať jej občanom; žiada, aby bol informovaný o odpovedi Rady a o tom, ako postup napreduje;

6.  konštatuje, že miera čerpania rozpočtových prostriedkov na cestovné výdavky delegácií a tlmočenie ostala v roku 2016 v rámci GR pre administratívu vysoko nedostatočná; berie na vedomie novú politiku na prekonanie tohto problému, o ktorej sa rokuje s členskými štátmi;

7.  vyzýva Radu, aby poskytla všetky podrobnosti týkajúce sa ľudských zdrojov a vybavenia pre mechanizmus ATHENA na zaistenie maximálnej miery transparentnosti v súvislosti s uvedeným mechanizmom;

8.  naďalej vyjadruje znepokojenie nad veľmi vysokou čiastkou rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017, najmä na technické vybavenie, zariadenia a počítačové systémy; pripomína Rade, že prenosy sú výnimkou zo zásady ročnej platnosti rozpočtu a mali by odrážať skutočné potreby;

9.  opakuje svoju požiadavku, aby sa rozčlenil prehľad ľudských zdrojov podľa kategórií, platových tried, rodu, štátnej príslušnosti a odborného vzdelania;

10.  berie na vedomie, že generálny sekretariát Rady (GSR) uplatňuje politiku rodovej vyváženosti; víta pozitívny trend, pokiaľ ide o zastúpenie žien v riadiacich funkciách, ktoré ku koncu roka 2016 dosiahlo 31 %; vyzýva Radu, aby pokračovala v politike rodovej vyváženosti smerom k skutočne vyváženému zastúpeniu žien a mužov v riadiacich funkciách;

11.  víta informácie o pracovnej činnosti bývalých vysokých úradníkov GSR, ktorí odišli zo služby(6) v roku 2016;

12.  konštatuje, že v roku 2016 generálny tajomník Rady zverejnil svoje rozhodnutie č. 3/2016, ktorým sa prijímajú vnútorné pravidlá pre oznamovanie závažných nezrovnalostí – postupy na vykonávanie článkov 22a, 22b a 22c služobného poriadku (ďalej len „oznamovanie nekalých praktík“); pripomína, že ochrana oznamovateľa je otázkou, ktorú je v rámci verejnej správy Únie potrebné brať vážne a vždy dôkladne zvážiť;

13.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a poskytovať potrebnú podporu a poradenstvo;

14.  podotýka, že cieľ plánu stavu zamestnancov Rady, ktorým je jeho súlad s Medziinštitucionálnou dohodou o znížení počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov, bol dosiahnutý 1. januára 2017;

15.  so znepokojením konštatuje, že oneskorené odovzdanie budovy Europa malo významný vplyv na rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2016; žiada o informácie o celkových finančných dôsledkoch tohto omeškania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ešte stále chýbajú informácie o politike v oblasti nehnuteľností a súvisiacich výdavkoch, ktoré by ako prejav transparentnosti voči európskym občanom mali byť verejné;

16.  opakuje svoju výzvu, aby Európska rada a Rada poskytli orgánu udeľujúcemu absolutórium politiku v oblasti nehnuteľností; s uspokojením konštatuje, že GSR v roku 2016 získal na svoje budovy certifikáciu EMAS;

17.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada sa ešte stále nezapísala do registra transparentnosti Únie napriek tomu, že je jednou z najdôležitejších inštitúcií zapojených do rozhodovacieho procesu Únie; žiada preto úspešný výsledok medziinštitucionálnych rokovaní medzi predsedníctvom Rady a zástupcami Parlamentu a Komisie, ktoré povedú k tomu, že sa Rada napokon do registra transparentnosti zapíše;

18.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno robiť žiadne prognózy, pokiaľ ide o administratívne, finančné, ľudské a iné dôsledky tohto vystúpenia; žiada Európsku radu a Radu, aby vykonali posúdenia vplyvu a Parlament o výsledkoch informovali do konca roka 2018;

Súčasný stav

19.  konštatuje, že neudelenie absolutória zatiaľ nemalo žiadne dôsledky; zdôrazňuje, že táto situácia by sa mala vyriešiť čo najskôr, najmä v záujme občanov Únie; pripomína, že Parlament je jedinou inštitúciou, ktorú priamo volia občania Únie, a že jeho úloha v rámci postupu udeľovania absolutória je priamo spojená s právom občanov na informácie o tom, ako sa vynakladajú verejné peniaze;

20.  konštatuje, že návrh na rokovanie s Radou o dohode o postupe udeľovania absolutória predložil Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) Konferencii predsedov Parlamentu 11. septembra 2017;

21.  poznamenáva, že 19. októbra 2017 Konferencia predsedov schválila žiadosť o to, aby bol predsedovi výboru CONT a koordinátorom politických skupín udelený mandát na začatie rokovaní v mene Parlamentu s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivú dohodu o spolupráci medzi Parlamentom a Radou pri postupe udeľovania absolutória, a to pri plnom rešpektovaní odlišných úloh týchto dvoch inštitúcií v rámci postupu udelenia absolutória;

22.  konštatuje tiež, že 9. novembra 2017 bol zaslaný list generálnemu tajomníkovi Rady, ktorým sa vyzýva, aby zodpovednému orgánu Rady predložil návrh Parlamentu s cieľom začať rokovania na základe podmienok schválených Konferenciou predsedov;

23.  konštatuje, že medzičasom Výbor pre kontrolu rozpočtu pozval generálneho tajomníka Rady na výmenu názorov s generálnymi tajomníkmi ostatných inštitúcií, ktorá sa uskutočnila 4. decembra 2017, a že generálnemu tajomníkovi Rady bol 26. novembra 2017 zaslaný písomný dotazník; vyslovuje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada trvá na svojom stanovisku a nezúčastňuje sa na výmene názorov a že dotazník s otázkami poslancov Parlamentu zaslaný útvarom Rady zostáva nezodpovedaný;

24.  pripomína, že postup udeľovania absolutória jednotlivým inštitúciám a orgánom Únie samostatne je dlhodobou praxou, ktorú prijali všetky inštitúcie okrem Rady, a že tento postup bol vypracovaný s cieľom zaručiť transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči občanom Únie;

25.  opakuje, že Rada sa musí v plnej miere a v dobrej viere zúčastňovať na každoročnom postupe udeľovania absolutória, ako to robia ostatné inštitúcie, a vyjadruje poľutovanie nad doterajšími ťažkosťami v tomto postupe;

26.  zdôrazňuje, že podľa zmlúv je Európsky parlament jediným orgánom udeľujúcim absolutórium a že pri plnom uznaní úlohy Rady ako inštitúcie, ktorá poskytuje odporúčania v postupe udeľovania absolutória, sa musí naďalej rozlišovať v súvislosti s rôznymi úlohami Parlamentu a Rady s cieľom dosiahnuť súlad s inštitucionálnym rámcom stanoveným v zmluvách a v nariadení o rozpočtových pravidlách;

27.  pripomína, že Európsky parlament udeľuje absolutórium ostatným inštitúciám na základe preskúmania poskytnutých dokumentov a odpovedí na položené otázky a po vypočutí generálnych tajomníkov ostatných inštitúcií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament sa opakovane stretáva s ťažkosťami pri získavaní odpovedí od Rady;

28.  nazdáva sa, že účinný dohľad nad plnením rozpočtu Únie si vyžaduje spoluprácu medzi Parlamentom a Radou, a s nádejou očakáva začatie rokovaní s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivú dohodu;

29.  konštatuje, že vymenovanie členov Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) je podľa článku 253 ZFEÚ zodpovednosťou členských štátov; zdôrazňuje význam včasnej nominácie a vymenovania sudcov pre výkon úloh Súdneho dvora Európskej únie; žiada nové pravidlo na určenie konkrétnej lehoty na (opätovné) vymenovanie sudcu v dostatočnom predstihu pred skončením mandátu sudcu a vyzýva Radu, aby pri vymenovaní nových sudcov Súdneho dvora Európskej únie rešpektovala pomer nákladov a prínosov; kritizuje neregulárne nominácie bez výzvy na predkladanie žiadostí v prípade dvoch sudcov Súdu prvého stupňa v súvislosti s mandátom, ktorý navyše trval iba od 14. apríla 2016 do 31. augusta 2016; s poľutovaním konštatuje, že náklady spojené s jedným z týchto sudcov, ktorý mandát prevzal a ukončil ho do 4 mesiacov, okrem sudcovského platu stál ďalších 69 498,25 EUR; odsudzuje takého plytvanie peniazmi daňových poplatníkov Únie;

30.  ďalej konštatuje, že Všeobecný súd (odvolacia komora, rozsudok z 23. januára 2018 vo veci T-639/16 P)(7) označil druhú komoru Súdu pre verejnú službu Európskej únie, ktorej jeden zo sudcov vykonával svoj mandát 4 mesiace, za neregulárnu, čím bola zrušená platnosť rozhodnutia uvedeného v citovanom rozsudku, ako aj všetkých ďalších rozhodnutí druhej komory v uvedenom zložení; pýta sa Súdneho dvora, na ktoré rozhodnutia druhej komory v tomto zložení majú vplyv rozhodnutia Všeobecného súdu; žiada Radu, aby sa k tomuto zlyhaniu vyjadrila a objasnila, kto zaň nesie zodpovednosť.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Článok 16 ods. 3 a 4 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie.

(7)

ECLI:EÚ:T:2018:22.

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne oznámenie