Postup : 2017/2142(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0117/2018

Předložené texty :

A8-0117/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.24

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0129

ZPRÁVA     
PDF 522kWORD 58k
27.3.2018
PE 612.037v02-00 A8-0117/2018

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VII – Výbor regionů

(2017/2142(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Ingeborg Gräßle

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VII – Výbor regionů

(2017/2142(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0253/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0117/2018),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Výboru regionů za plnění rozpočtu Výboru regionů na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Výboru regionů, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VII – Výbor regionů

(2017/2142(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VII – Výbor regionů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0117/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  vítá závěry Účetního dvora učiněné na základě jeho auditu, že platby za rok končící dne 31. prosince 2016 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 uvedl, že u Výboru regionů („výbor“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.  konstatuje, že v rámci stávajícího postupu udělování absolutoria výbor předkládá výroční zprávy o činnosti Účetnímu dvoru v červnu, Účetní dvůr poté předkládá svou zprávu Evropskému parlamentu v říjnu a hlasování o udělení absolutoria probíhá na plenárním zasedání Parlamentu v květnu; konstatuje, že pokud není rozhodnutí o udělení absolutoria odloženo, tak od roční účetní závěrky do ukončení postupu udělování absolutoria uplyne nejméně 17 měsíců; poukazuje na to, že audity v soukromém sektoru se řídí mnohem kratšími termíny; zdůrazňuje, že postup udělování absolutoria je třeba zjednodušit a urychlit; žádá, aby se výbor a Účetní dvůr řídily osvědčenými postupy v soukromém sektoru; navrhuje v této věci, aby byl termín pro odevzdání výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. března roku následujícího po účetním období a termín pro odevzdání zprávy Účetního dvora na 1. července; navrhuje také přezkoumat harmonogram pro postup udělování absolutoria podle čl. 5 přílohy IV jednacího řádu Parlamentu tak, aby se hlasování o udělení absolutoria konalo na dílčím plenárním zasedání v listopadu, čímž by se postup udělování absolutoria uzavřel do jednoho roku následujícího po daném účetním roce; 

4.  vítá celkové obezřetné a řádné finanční řízení výboru v rozpočtovém období 2016; vyjadřuje podporu úspěšnému posunu paradigmatu v rozpočtovém plánování Komise směrem k sestavování rozpočtu podle výkonnosti, který představila místopředsedkyně Kristalina Georgieva v září roku 2015 jako součást iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vybízí výbor, aby uvedenou metodu použil na svůj vlastní postup plánování rozpočtu;

5.  konstatuje, že v roce 2016 dosáhl schválený rozpočet výboru výše 90 500 000 EUR (88 900 000 EUR v roce 2015), z čehož 89 400 000 EUR činily prostředky na závazky s mírou využití 98,7 %; vítá zvýšení míry využití v roce 2016;

6.  zdůrazňuje, že rozpočet výboru je navzdory jeho politickým činnostem považován za čistě správní, přičemž jeho velká část je využívána na výdaje týkající se osob pracujících v této instituci a na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje; zdůrazňuje, že je důležité, aby výbor při svých každodenních operacích uplatňoval rozpočtové zásady podle výkonnosti; žádá výbor, aby Parlament pravidelně informoval o pokroku dosaženém v této oblasti;

7.  zdůrazňuje význam prohloubení spolupráce s Parlamentem na základě dohody o spolupráci mezi výborem a Parlamentem a žádá, aby byl průběžně informován o veškerém vývoji v této souvislosti; žádá, aby strategie výboru vedla k upevnění vazeb především s Parlamentem, ale také s dalšími orgány Unie s cílem zvýšit zapojení regionů do legislativního procesu Unie;

8.  domnívá se, že společné posouzení rozpočtových úspor plynoucích ze spolupráce výboru a Parlamentu je důležité pro oba orgány i občany Unie; navrhuje, aby Výbor a Parlament zvážily provedení tohoto posouzení jako doplnění stávajícího politického strategického dialogu;

9.  vítá dohodu o správní spolupráci mezi výborem a Evropským hospodářským a sociálním výborem, jež vstoupila v platnost v roce 2016 a zavádí společná ředitelství pro překlady a logistiku; věří, že se tato dohoda stane podnětem ke spolupráci v dalších oblastech; požaduje podrobný plán a popis činností výboru v těchto oblastech; domnívá se, že tato dohoda zajistí také další účinnost, pokud jde o výkonnost a úspory ekonomických nákladů obou výborů;

10.  vítá skutečnost, že cílů stanovených výborem v roce 2016 za účelem intenzivnějšího zapojení Parlamentu a Rady do činností souvisejících se stanovisky výboru bylo dosaženo, a v některých případech byly dokonce překročeny; vybízí výbor a Parlament, aby se snažily o zlepšení své spolupráce v oblasti společných dokumentů tím, že navzájem vyzvou zpravodaje, aby předložili svá stanoviska ve výboru Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu nebo ve výboru;

11.  vítá opětovné otevření přímého propojení mezi budovami RMD a REM na základě rozhodnutí belgických orgánů snížit stupeň ohrožení evropských institucí; domnívá se, že to usnadní komunikaci a spolupráci mezi Parlamentem a výborem; vyzývá oba orgány, aby informovaly své členy a zaměstnance o opětovném otevření průchodu;

12.  vyzývá výbor, aby usiloval o celkovou míru plnění plateb ve výši minimálně přibližně 90 %;

13.  bere na vědomí začlenění údajů o služebních cestách, které absolvovali členové výboru, do výroční zprávy o činnosti; vítá seznam akcí, jichž se členové výboru zúčastnili v roce 2016, který byl předložen Výboru Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu v příloze odpovědí na písemný dotazník týkající se udělení absolutoria za rok 2016, a žádá výbor, aby do přílohy své výroční zprávy o činnosti za rok 2017 takový seznam zařadil;

14.  konstatuje, že ve výroční zprávě o činnosti za rok 2016 měl výbor stanoven cíl 15 spisů a studií a výsledek byl 12; vybízí výbor, aby pokračoval v práci za účelem splnění uvedených cílů, a vyzývá ho, aby v tomto ohledu ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2017 sdělil podrobné výsledky;

15.  zaznamenává nedostatečný pokrok ve zlepšení situace, kdy ve vysokých a středních řídicích funkcích je trvale málo žen; vyjadřuje politování nad poklesem počtu žen na vedoucích pozicích z 37 % v roce 2015 na 33 % v roce 2016 v důsledku jmenování pěti osob na místa úředníků, z nichž pouze jedna je jedna žena; vítá, že byla přijata nová pětiletá strategie rovných příležitostí, jež stanoví opatření pro vyváženější zastoupení mužů a žen, zejména pak v řídicích funkcích; vyzývá výbor, aby v tomto ohledu zlepšil své výsledky;

16.  vítá, že se mírně snížil počet dnů volna z důvodu nemoci čerpaných zaměstnanci výboru; zdůrazňuje, že je důležité zavést opatření ke zkvalitnění dobrých pracovních podmínek, ale také náležitému ověřování nepřítomnosti;

17.  konstatuje, že komunikační strategie výboru je zaměřena na opětovné spojení Evropy s jejími občany, přičemž budou uspořádány akce v několika členských státech a on-line průzkumy; podporuje pořádání občanských dialogů a žádá, aby tyto iniciativy byly pravidelně zlepšovány s cílem zapojit náležitým způsobem občany Unie, přičemž by se mělo zabránit překrývání s činnostmi jiných orgánů Unie; vybízí výbor, aby ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2017 upřesnil podrobné výsledky v tomto ohledu;

18.  konstatuje, že nebylo dosaženo cíle zvýšit o 10 % počet odběratelů eNewsletteru výboru, ani cíle zvýšit počet zapsaných zájemců do on-line kurzu výboru pro regionální a místní orgány (MOOC) o 5 %, kde byl ve srovnání s rokem 2015 zaznamenán pokles o 49 %; se znepokojením bere na vědomí pokles počtu skupinových návštěv o 30 %, na což měly pravděpodobně vliv teroristické útoky z roku 2016;

19.  konstatuje se znepokojením, že nebylo dosaženo cíle týkajícího se překladatelské výkonnosti a že je v důsledku toho zapotřebí dalších racionalizačních opatření; žádá výbor, aby ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2017 uvedl podrobné informace v tomto ohledu; bere na vědomí rostoucí míru externího zajišťování překladů a zdůrazňuje potřebu posoudit možnost další interinstitucionální spolupráce v oblasti překladů;

20.  konstatuje, že v roce 2016 byl otevřen jeden případ whistleblowingu a že byl předán úřadu OLAF; žádá výbor, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledku a o možných soudních řízeních v tomto konkrétním případě a o všech dalších případech, které by mohly nastat;

21.   konstatuje, že Soud pro veřejnou službu přijal v listopadu 2014 rozhodnutí ohledně bývalého interního auditora výboru; bere na vědomí, že soud pro veřejnou službu rozhodl, že výbor musí bývalého interního auditora odškodnit, nicméně nadále odmítá jeho obvinění; poukazuje na to, že výbor rychle vyhověl rozhodnutí Soudu a vyplatil odškodnění; domnívá se proto, že se Výbor podílel na nalezení spravedlivého, čestného a nestranného vyřešení případu, jak požadoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu ve své zprávě o udělení absolutoria za rok 2015; konstatuje, že bývalý interní auditor předložil proti výboru v listopadu 2015 nové obvinění; bere na vědomí, že v prosinci 2017 proběhlo slyšení a že se rozhodnutí Soudního dvora očekává v létě roku 2018; poznamenává, že výbor nemá vliv ani na žalobce, který podal nové obvinění, ani na časový rozvrh Soudu;

22.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejnění příslušných informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

23.  vyjadřuje výboru uznání za jeho odhodlání přispívat k systému pro environmentální řízení podniků a audit a za jeho výsledky v oblasti ochrany životního prostředí, na jejichž základě je zřejmé, že došlo ke snížení spotřeby plynu, vody, elektřiny, papíru, čisticích prostředků a produkce odpadu; vybízí výbor, aby v tomto ohledu dále zlepšoval své výsledky;

24.  konstatuje, že v návaznosti na kontrolu ex post vykonanou v roce 2016 výboru znovu doporučuje, aby modernizoval či zavedl písemné postupy; naléhavě vyzývá výbor, aby zajistil řádné naplňování doporučení;

25.  konstatuje, že průměrná doba placení věřitelům výboru se prodloužila z 20 dní v roce 2015 na 26 dní v roce 2016; vyzývá výbor, aby tuto průměrnou dobu placení svým věřitelům neprodleně zkrátil, neboť platby musí být prováděny do 30 dní; vyzývá výbor, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria podal zprávu o krocích, které byly učiněny s cílem tento negativní trend změnit, a aby předložil výsledky, jichž bylo v tomto ohledu dosaženo;

26.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Spojeného království o vystoupení z Evropské unie; podotýká, že v tomto bodě nelze předvídat finanční, správní, lidské a jiné důsledky spojené s vystoupením, a žádá výbor a Účetní dvůr, aby provedly posouzení dopadu a do konce roku 2018 informovaly Parlament o výsledcích;

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Julia Pitera

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

7

-

ALDE

Nedzhmi Ali

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

  Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

(2)

  Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, p. 10.

(5)

  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Poslední aktualizace: 13. dubna 2018Právní upozornění