Menetlus : 2017/2142(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0117/2018

Esitatud tekstid :

A8-0117/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.24

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0129

RAPORT     
PDF 436kWORD 58k
27.3.2018
PE 612.037v02-00 A8-0117/2018

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

(2017/2142(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Marco Valli

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

(2017/2142(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2017)0365 – C8-0253/2017)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0117/2018),

1.  annab heakskiidu Regioonide Komitee peasekretäri tegevusele Regioonide Komitee 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Regioonide Komiteele, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VII jagu – Regioonide Komitee

(2017/2142(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0117/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

1.  avaldab heameelt Euroopa Kontrollikoja („kontrollikoda“) audititööle tugineva järelduse üle, et institutsioonide ja asutuste 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu;

2.  märgib, et kontrollikoda märkis oma aastaaruandes 2016. aasta kohta, et ei leidnud Regioonide Komitee (edaspidi „komitee“) juures auditeeritud inimressursse ja hankeid käsitlevate teemadega seoses ühtegi olulist puudust;

3.  märgib, et praeguse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohaselt esitab komitee oma iga-aastase tegevusaruande juunis, kontrollikoda esitab oma aruande parlamendile oktoobris ja parlament hääletab eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle täiskogul mais; märgib, et kui eelarve täitmisele heakskiidu andmist edasi ei lükata, jääb raamatupidamise aastaaruande koostamise lõpuleviimise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpu vahele vähemalt 17 kuud; juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava; rõhutab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust tuleb optimeerida ja kiirendada; nõuab, et komitee ja kontrollikoda järgiksid erasektori parimaid tavasid; teeb sellega seoses ettepaneku, et iga-aastase tegevusaruande esitamise tähtajaks kehtestataks aruandeaastale järgneva aasta 31. märts ja kontrollikoja aruande esitamise tähtajaks 1. juuli; teeb ettepaneku vaadata läbi ka parlamendi kodukorra IV lisa artiklis 5 sätestatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava, nii et hääletus eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle toimuks parlamendi täiskogu novembri osaistungjärgul ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus lõpetataks seega ühe aasta jooksul pärast asjaomast aruandeaastat; 

4.  peab kiiduväärseks komitee üldist usaldusväärset ja arukat finantsjuhtimist 2016. aasta eelarveperioodil; väljendab toetust edukale suunamuutusele, mis seisneb komisjoni eelarveplaneerimise üleminekus tulemuspõhisele eelarvestamisele ja mille asepresident Kristalina Georgieva võttis algatuse „Tulemustele keskenduv ELi eelarve“ raames kasutusele 2015. aasta septembris; soovitab komiteel seda meetodit oma eelarveplaneerimise menetluses kasutada;

5.  märgib, et 2016. aastal oli komitee kinnitatud eelarve 90 500 000 eurot (2015. aastal 88 900 000 eurot), millest 89 400 000 eurot moodustasid kulukohustuste assigneeringud, mille kasutusmäär oli 98,7 %; peab kiiduväärseks täitmise määra suurenemist 2016. aastal;

6.  rõhutab, et hoolimata komitee poliitilisest tegevusest peetakse tema eelarvet puhtalt halduseelarveks, millest suur osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänu hoonete, sisustuse, varustuse ja muude jooksvate kulude katteks; rõhutab, et komiteel on oluline kohaldada oma igapäevases tegevuses tulemuspõhise eelarve põhimõtteid; palub komiteel parlamenti selles küsimuses tehtud edusammudest korrapäraselt teavitada;

7.  rõhutab, kui tähtis on süvendada koostööd parlamendiga, tuginedes komitee ja parlamendi koostöölepingule, ning palub, et teda selles osas toimunud muudatustest teavitataks; palub tugevdada komitee strateegias eeskätt sidemeid parlamendiga, aga ka teiste liidu institutsioonidega, et suurendada piirkondade osalemist liidu õigusloomeprotsessis;

8.  on arvamusel, et komitee ja parlamendi koostööst tuleneva eelarvelise kokkuhoiu ühine hindamine on mõlema institutsiooni ja liidu kodanike huvides; soovitab, et lisaks poliitilisele ja strateegilisele dialoogile kaaluksid komitee ja parlament ka selle tegemist;

9.  tunneb heameelt komitee ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee halduskoostöö lepingu üle, mis jõustus 2016. aastal ning millega nähti ette ühised tõlke- ja logistikadirektoraadid; usub, et selle lepingu raames tekivad ka võimalused koostööks muudes valdkondades; palub, et komiteed koostaksid oma tegevuse kohta nendes valdkondades üksikasjaliku kava ja kirjelduse; on veendunud, et see leping tagab ka mõlema komitee tulemuste ja majandusliku kokkuhoiu suurema tõhususe;

10.  avaldab heameelt asjaolu üle, et komitee 2016. aastal püstitatud eesmärk suurendada parlamendi ja nõukogu osalemist komitee arvamustega seotud tegevuses on saavutatud ja mõnel juhul isegi ületatud; julgustab komiteed ja parlamenti püüdma tõhustada ühistes küsimustes tehtavat koostööd, kutsudes teineteise raportööre parlamendi eelarvekontrollikomisjoni või komiteesse oma seisukohti tutvustama;

11.  avaldab heameelt RMD- ja REM-hoone vahelise otseühenduse taasavamise pärast, mis järgnes Belgia ametivõimude otsusele Euroopa institutsioonide ohutaset alandada; on veendunud, et see lihtsustab parlamendi ja komitee vahelist suhtlemist ja koostööd; kutsub mõlemat institutsiooni üles oma liikmeid ja töötajaid läbikäigu taasavamisest teavitama;

12.  kutsub komiteed üles tagama, et üldine maksete täitmise määr oleks vähemalt ligikaudu 90 %;

13.  võtab teadmiseks komitee liikmete lähetuste andmete lisamise iga-aastasesse tegevusaruandesse; peab kiiduväärseks nimekirja üritustest, millest tema liikmed 2016. aastal osa võtsid, mis esitati parlamendi eelarvekontrollikomisjonile 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva kirjaliku küsimustiku vastuste lisas, ja palub komiteel esitada oma 2017. aasta tegevusaruande lisas samasugune nimekiri 2017. aasta kohta;

14.  märgib, et 2016. aasta tegevusaruande kohaselt oli komitee 2016. aasta eesmärk 15 toimiku jaoks koostatavat märgukirja ja uuringut ning et tulemus oli 12; julgustab komiteed tööd jätkama, et need eesmärgid täita, ja palub tal esitada selle üksikasjalikud tulemused oma 2017. aasta tegevusaruandes;

15.  täheldab, et naiste osakaalu suurendamisel kõrgema ja keskastme juhtide seas ei ole edusamme tehtud; peab kahetsusväärseks, et juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste arv vähenes 37 %-lt 2015. aastal 33 %ni 2016. aastal, kuna ametisse nimetati viis ametnikku, kellest vaid üks oli naine; avaldab heameelt uue viieaastase võrdsete võimaluste strateegia üle, milles nähakse ette meetmed parema soolise tasakaalu saavutamiseks just juhtivatel ametikohtadel; ergutab komiteed selles valdkonnas oma tulemusi parandama;

16.  avaldab heameelt selle üle, et komitee töötajate haiguspuhkuse päevade arv on veidi vähenenud; rõhutab, et oluline on võtta meetmeid tööheaolu suurendamiseks, ning palub ka puudumisi nõuetekohaselt kontrollida;

17.  märgib, et komitee kommunikatsioonistrateegia eesmärk on Euroopa taasühendamine kodanikega ning selleks korraldatakse üritusi mitmes liikmesriigis ja viiakse läbi veebiuuringuid; pooldab arutelude korraldamist kodanikega ja palub selliseid algatusi pidevalt täiustada, et liidu kodanikud oleksid nõuetekohaselt kaasatud, vältides samas kattumist teiste liidu institutsioonide tegevusega; palub komiteel esitada oma 2017. aasta tegevusaruandes selle kohta üksikasjalikud tulemused;

18.  märgib, et ei ole saavutatud eesmärki suurendada komitee e-uudiskirja tellijate arvu 10 % ega eesmärki suurendada komitee piirkondlike ja kohalike omavalitsuste e-kursusele (MOOC) registreerujate arvu 5 % ning võrreldes 2015. aastaga on osavõtjate arv hoopis 49 % vähenenud; märgib murega, et külastajate rühmade arv on 30 % vähenenud, mida ilmselt mõjutasid 2016. aasta terrorirünnakud;

19.  märgib murega, et tõlkemahu eesmärki ei saavutatud ja seepärast on vaja võtta täiendavaid ratsionaliseerimismeetmeid; palub komiteel esitada oma 2017. aasta tegevusaruandes selle kohta üksikasjalikku teavet; võtab teadmiseks välistõlgete suureneva osakaalu ja rõhutab vajadust hinnata suurema institutsioonidevahelise koostöö võimalust tõlkimise valdkonnas;

20.  võtab teadmiseks, et 2016. aastal avati üks rikkumisest teatamise toimik, mis edastati OLAFile; palub komiteel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle konkreetse juhtumi ja kõigi teiste võimalike juhtumite tulemustest ja võimalikest kohtumenetlustest;

21.   märgib, et Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus langetas komitee endise siseaudiitori juhtumis otsuse 2014. aasta novembris; tõdeb, et Avaliku Teenistuse Kohus otsustas, et komitee peab endisele siseaudiitorile hüvitist maksma, olgugi et jättis tema väited arvesse võtmata; rõhutab, et komitee täitis kohtu otsuse viivitamatult ja maksis hüvitise välja; on seetõttu seisukohal, et komitee on täitnud oma osa, et leida juhtumile õiglane, aus ja erapooletu lahendus, nagu parlamendi eelarvekontrollikomisjon 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas raportis palus; märgib, et endine siseaudiitor algatas 2015. aasta novembris komitee vastu uue kohtuasja; märgib, et istung toimus 2017. aasta detsembris ja kohus teeb otsuse arvatavasti 2018. aasta suvel; märgib, et komitee ei saa uue juhtumi algatanud hagejat ega kohtu ajakava kuidagi mõjutada;

22.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega teavitus-, nõuande- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ning pakkuda vajalikku tuge ja abi;

23.  võtab teadmiseks komitee võetud keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) põhimõtete järgimise kohustuse ning saavutatud keskkonnaalased tulemused, millest nähtub, et gaasi, vee, elektri, paberi ja puhastusvahendite tarbimine ning jäätmeteke on vähenenud; ergutab komiteed jätkama oma sellealaste tulemuste parandamist;

24.  märgib, et pärast 2016. aastal tehtud järelkontrolli soovitatakse komiteel kirjalikke menetlusi endiselt ajakohastada või need luua; nõuab tungivalt, et komitee täidaks selle soovituse nõuetekohaselt;

25.  märgib, et komiteele esitatud maksenõuete täitmise keskmine aeg on tõusnud 20 päevalt 2015. aastal 26 päevale 2016. aastal; palub komiteel võimalikult kiiresti vähendada esitatud maksenõuete täitmise keskmist aega, võttes arvesse, et maksed tuleb teha 30 päeva jooksul; palub komisjonil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru, milliseid meetmeid on võetud, et seda negatiivset suundumust muuta, ja esitada asjakohased tulemused.

26.  peab kahetsusväärseks Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust välja astuda; märgib, et praegu ei ole võimalik prognoosida selle väljaastumise finants-, haldus-, humanitaar- ja muid tagajärgi; palub komiteel ja kontrollikojal teha mõjuhinnangud ja teavitada parlamenti tulemustest hiljemalt 2018. aasta lõpuks.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Julia Pitera

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

7

ALDE

Nedzhmi Ali

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

  ELT L 48, 24.2.2016.

(2)

  ELT C 323, 28.9.2017, lk 1.

(3)

  ELT C 322, 28.9.2017, lk 1.

(4)

  ELT C 322, 28.9.2017, lk 10.

(5)

  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave