Menettely : 2017/2142(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0117/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0117/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.24

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0129

MIETINTÖ     
PDF 356kWORD 54k
27.3.2018
PE 612.037v02-00 A8-0117/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VII – Alueiden komitea

(2017/2142(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ingeborg Gräßle

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VII – Alueiden komitea

(2017/2142(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0253/2017)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0117/2018),

1.  myöntää alueiden komitean pääsihteerille vastuuvapauden alueiden komitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman alueiden komitealle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VII – Alueiden komitea

(2017/2142(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VII – Alueiden komitea,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0117/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi tarkastuksensa perusteella, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2016 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita alueiden komitean henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  toteaa, että nykyisessä vastuuvapausmenettelyssä komitea toimittaa vuotuiset toimintakertomuksensa tilintarkastustuomioistuimelle kesäkuussa, tilintarkastustuomioistuin toimittaa oman kertomuksensa parlamentille lokakuussa ja vastuuvapaudesta äänestetään viimeistään parlamentin toukokuun täysistunnossa; panee merkille, että jos vastuuvapauspäätöstä ei lykätä, vuotuisten tilinpäätösten ja vastuuvapausmenettelyn päätökseen saattamisen välillä kuluu vähintään seitsemäntoista kuukautta; huomauttaa, että yksityisellä sektorilla tilintarkastus toteutetaan paljon tiukemmassa aikataulussa; painottaa, että vastuuvapausmenettelyä on virtaviivaistettava ja nopeutettava; kehottaa komiteaa ja tilintarkastustuomioistuinta noudattamaan yksityisen sektorin parhaita käytäntöjä; ehdottaa tässä yhteydessä, että vuotuisten toimintakertomusten toimittamisen määräajaksi asetetaan tilivuotta seuraavan vuoden 31. maaliskuuta ja tilintarkastustuomioistuimen kertomusten toimittamisen määräajaksi 1. heinäkuuta; ehdottaa myös, että parlamentin työjärjestyksen liitteessä IV olevassa 5 artiklassa vahvistettua vastuuvapausmenettelyn aikataulua tarkastellaan uudelleen, jotta vastuuvapaudesta äänestettäisiin marraskuun täysistunnossa, jolloin vastuuvapausmenettely voitaisiin viedä päätökseen kutakin tilivuotta seuraavana vuonna;

4.  on tyytyväinen, että komitean varainhoito oli yleisesti varovaista ja moitteetonta varainhoitovuonna 2016; ilmaisee tukensa komission varapuheenjohtajan Kristalina Georgievan syyskuussa 2015 osana ”tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio” -aloitetta alulle panemalle onnistuneelle ajattelutavan muutokselle kohti tulosbudjetointia komission talousarvion suunnittelussa; kannustaa komiteaa käyttämään menetelmää suunnitellessaan omaa talousarviotaan;

5.  panee merkille, että komitean hyväksytty talousarvio vuonna 2016 oli 90 500 000 euroa (88 900 000 euroa vuonna 2015), josta maksusitoumusmäärärahojen osuus oli 89 400 000 euroa, ja sen toteutusaste oli 98,7 prosenttia; on tyytyväinen siihen, että toteutusaste nousi vuonna 2016;

6.  korostaa, että komitean talousarviota pidetään sen poliittisesta toiminnasta huolimatta luonteeltaan puhtaasti hallinnollisena ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin; pitää tärkeänä, että komitea soveltaa tulosperusteisen talousarvion periaatteita päivittäisessä toiminnassaan; pyytää komiteaa tiedottamaan parlamentille säännöllisesti edistymisestä tässä asiassa;

7.  korostaa, että on tärkeää syventää yhteistyötä parlamentin kanssa komitean ja parlamentin yhteistyösopimuksen pohjalta, ja pyytää, että sille ilmoitetaan tässä suhteessa tapahtuneesta kehityksestä; kehottaa komiteaa vahvistamaan strategiallaan yhteyksiä etenkin parlamenttiin mutta myös muihin unionin toimielimiin, jotta voidaan lisätä alueiden osallistumista unionin lainsäädäntöprosessiin;

8.  katsoo, että yhteinen arviointi komitean ja parlamentin yhteistyön ansiosta aikaansaaduista budjettisäästöistä on kiinnostava kummankin toimielimen ja unionin kansalaisten kannalta; kehottaa komiteaa ja parlamenttia harkitsemaan, että ne tekisivät tämän arvioinnin, ja siten täydentämään meneillään olevaa poliittista ja strategista vuoropuhelua;

9.  on tyytyväinen alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean väliseen hallinnolliseen yhteistyösopimukseen, joka tuli voimaan vuonna 2016 ja jossa sovittiin komiteoiden yhteisistä käännöstoimen osastosta ja logistiikkaosastosta; uskoo, että tämä sopimus kannustaa yhteistyöhön myös muilla aloilla; pyytää esittämään yksityiskohtaisen suunnitelman ja kuvaamaan komiteoiden toimintaa kyseisillä aloilla; luottaa siihen, että sopimuksella varmistetaan myös kummankin komitean toiminnan tehostuminen entisestään ja säästöjen aikaansaaminen;

10.  on tyytyväinen siihen, että komitea saavutti ja joissakin tapauksissa jopa ylitti vuonna 2016 tavoitteensa lisätä parlamentin ja neuvoston osallistumista komitean lausuntoihin liittyvään toimintaan; kannustaa komiteaa ja parlamenttia pyrkimään parantamaan yhteistyötään yhteisissä asioissa kutsumalla toistensa lausuntojen valmistelijoita ja esittelijöitä esittelemään lausuntonsa parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle tai alueiden komitealle;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että RMD- ja REM-rakennusten välinen suora yhteys on avattu uudelleen Belgian viranomaisten päätettyä alentaa unionin toimielinten uhkatasoa; katsoo, että tämä helpottaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä parlamentin ja komitean välillä; kehottaa kumpaakin toimielintä tiedottamaan jäsenilleen ja henkilöstölleen kauttakulun uudelleen avaamisesta;

12.  kehottaa komiteaa pyrkimään siihen, että maksujen yleinen toteutusaste on vähintään noin 90 prosenttia;

13.  panee merkille, että komitean vuotuiseen toimintakertomukseen on sisällytetty tietoja komitean jäsenten virkamatkoista; on tyytyväinen siihen, että parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle esitettiin vuoden 2016 vastuuvapautta koskevan kirjallisen kyselylomakkeen vastausten liitteessä luettelo tapahtumista, joihin komitean jäsenet vuonna 2016 osallistuivat, ja kehottaa komiteaa esittämään vuoden 2017 vuotuisen toimintakertomuksen liitteessä tällaisen luettelon vuoden 2017 tapahtumista;

14.  panee merkille, että vuotuisessa toimintakertomuksessa 2016 komitean tavoitteena oli laatia 15 muistiota ja selvitystä mutta vain 12 laadittiin; kannustaa komiteaa jatkamaan työtään tavoitteidensa saavuttamiseksi ja kehottaa sitä tiedottamaan tässä työssä saavutetuista tuloksista yksityiskohtaisesti vuotuisessa toimintakertomuksessaan 2017;

15.  toteaa, että naisia on vieläkin liian vähän ylimmän johdon ja keskijohdon tehtävissä ja että asiassa ei ole edistytty; pitää valitettavana, että naisten osuus johtotehtävissä laski vuodesta 2015, jolloin se oli 37 prosenttia, 33 prosenttiin vuonna 2016, koska viidestä nimitetystä virkamiehestä vain yksi on nainen; pitää myönteisenä uutta viisivuotista yhtäläisten mahdollisuuksien strategiaa, jossa määritetään toimia sukupuolten tasapuolisemman edustuksen varmistamiseksi etenkin johtotehtävissä; kannustaa komiteaa parantamaan tuloksiaan tässä suhteessa;

16.  pitää myönteisenä, että komitean henkilöstön sairauslomapäivien määrä on hienoisesti vähentynyt; pitää tärkeänä toteuttaa toimia työhyvinvoinnin parantamiseksi mutta myös tarkastaa poissaolot asianmukaisesti;

17.  toteaa, että komitean viestintästrategialla pyritään palauttamaan unionin yhteys kansalaisiin, ja useissa jäsenvaltioissa järjestetään tähän liittyvää toimintaa ja verkkokyselyitä; kannattaa kansalaisvuoropuhelujen järjestämistä ja pyytää kehittämään näitä aloitteita yleisesti, jotta unionin kansalaiset otetaan asianmukaisesti mukaan toimiin, ja kehottaa samalla välttämään päällekkäisyyksiä muiden unionin toimielinten toiminnan kanssa; kehottaa komiteaa tiedottamaan tässä toiminnassa saavutetuista tuloksista yksityiskohtaisesti vuotuisessa toimintakertomuksessaan 2017;

18.  toteaa, että tavoitetta saada komitean sähköiselle uutiskirjeelle 10 prosenttia lisää tilaajia ei saavutettu kuten ei myöskään tavoitetta saada viisi prosenttia lisää ilmoittautumisia alue- ja paikallisviranomaisille tarkoitetulle komitean verkkokurssille (MOOC), vaan osallistujien määrä väheni 49 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna; pitää huolestuttavana vierailijaryhmien vähenemistä 30 prosentilla, mihin vaikuttivat todennäköisesti vuonna 2016 tehdyt terrori-iskut;

19.  toteaa huolestuneena, että käännöstuotostavoitetta ei saavutettu ja siksi on tarpeen toteuttaa muita järkeistämistoimenpiteitä; pyytää komiteaa sisällyttämään tästä asiasta yksityiskohtaista tietoa vuotuiseen toimintakertomukseensa 2017; panee merkille käännösten kasvavan ulkoistamisasteen ja painottaa, että on tarkasteltava mahdollisuutta lisätä toimielinten yhteistyötä käännöstoiminnassa;

20.  panee merkille, että vuonna 2016 avattiin yksi väärinkäytösten paljastamista koskeva käsittely, joka on toimitettu OLAFille; kehottaa komiteaa pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla tämän nimenomaisen tapauksen ja mahdollisten tulevien tapausten tuloksista ja mahdollisista oikeuskäsittelyistä;

21.   huomauttaa, että virkamiestuomioistuin antoi marraskuussa 2014 päätöksen komitean entistä sisäistä tarkastajaa koskevassa tapauksessa; toteaa, että virkamiestuomioistuin määräsi komitean maksamaan korvauksia entiselle sisäiselle tarkastajalle mutta hylkäsi tämän esittämät väitteet; toteaa, että komitea noudatti viipymättä virkamiestuomioistuimen päätöstä ja maksoi korvaukset; katsoo siksi, että komitea on tehnyt osansa löytääkseen oikeudenmukaisen, kunniallisen ja tasapuolisen ratkaisun tapaukseen, kuten parlamentin talousarvion valvontavaliokunta kehotti vuoden 2015 vastuuvapausmietinnössään; ottaa huomioon, että entinen sisäinen tarkastaja nosti marraskuussa 2015 uuden kanteen komiteaa vastaan; toteaa, että kuuleminen järjestettiin joulukuussa 2017 ja tuomioistuimen odotetaan antavan päätöksen kesällä 2018; katsoo, että komitea ei voi vaikuttaa siihen, että kantaja on nostanut uuden kanteen, eikä tuomioistuimen aikatauluun;

22.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

23.  on tyytyväinen komitean sitoutumiseen EMAS-järjestelmään ja sen ympäristösaavutuksiin, joihin kuuluu kaasun, veden, sähkön, paperin, puhdistusaineiden kulutuksen ja jätteiden vähentäminen; kannustaa komiteaa parantamaan tulostaan tässä suhteessa edelleen;

24.  toteaa, että vuonna 2016 tehdyn jälkitarkastuksen jälkeen komitealla on pysyvä suositus päivittää tai ottaa käyttöön kirjallisia menettelyjä; vaatii komiteaa varmistamaan, että kyseistä suositusta noudatetaan asianmukaisesti;

25.  panee merkille, että keskimääräinen maksuaika komitean velkojille on noussut vuodesta 2015, jolloin se oli 20 päivää, 26 päivään vuonna 2016; kehottaa komiteaa lyhentämään keskimääräistä maksuaikaansa velkojilleen kiireellisesti ottaen huomioon, että maksut on suoritettava 30 päivän kuluessa; kehottaa komiteaa raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joilla on pyritty muuttamaan tätä kielteistä suuntausta, ja niillä saavutetuista tuloksista;

26.  pitää valitettavana Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä erota Euroopan unionista; panee merkille, että tällä hetkellä ei voida ennustaa eron taloudellisia, hallinnollisia, inhimillisiä tai muita seurauksia, ja kehottaa komiteaa ja tilintarkastustuomioistuinta laatimaan vaikutustenarviointeja ja ilmoittamaan parlamentille niiden tuloksista vuoden 2018 loppuun mennessä.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Julia Pitera

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

7

-

ALDE

Nedzhmi Ali

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

  EUVL L 48, 24.2.2016.

(2)

  EUVL C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  EUVL C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  EUVL C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 13. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus