Procedūra : 2017/2142(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0117/2018

Pateikti tekstai :

A8-0117/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.24

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0129

PRANEŠIMAS     
PDF 593kWORD 56k
27.3.2018
PE 612.037v02-00 A8-0117/2018

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(2017/2142(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Ingeborg Gräßle

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(2017/2142(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2017)0365 – C8-0253/2017)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0117/2018),

1.  patvirtina Regionų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Regionų komiteto 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Regionų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui bei Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas, dalį

(2017/2142(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0117/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad nepaprastai svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, padarytą remiantis atlikto audito rezultatais, kad 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimuose, susijusiuose su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, nebuvo esminių klaidų;

2.  pažymi, jog Audito Rūmai 2016 m. metinėje ataskaitoje nurodė, kad nenustatyta jokių didelių trūkumų audituojamose srityse, susijusiose su žmogiškaisiais ištekliais ir Regionų komiteto (toliau – Komitetas) vykdytais viešaisiais pirkimais;

3.  pažymi, kad pagal dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Komitetas birželio mėnesį pateikia metines veiklos ataskaitas Audito Rūmams, Audito Rūmai spalio mėnesį pateikia savo ataskaitą Parlamentui, o gegužės mėnesį Parlamento plenariniame posėdyje balsuojama dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; pažymi, kad nuo metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pabaigos, jei patvirtinimas neatidedamas, praeina ne mažiau kaip 17 mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad auditui privačiajame sektoriuje taikomi kur kas trumpesni terminai; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą reikia supaprastinti ir paspartinti; prašo Komiteto ir Audito Rūmų vadovautis geriausia privačiojo sektoriaus praktika; atsižvelgdamas į tai, siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą nustatyti po finansinių metų einančių kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų ataskaitos pateikimo terminą – liepos 1 d., taip pat siūlo persvarstyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo galėtų vykti Parlamento lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje, tuomet biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po atitinkamų finansinių metų;

4.  palankiai vertina Komiteto vykdytą apskritai apdairų ir patikimą finansų valdymą 2016 m. biudžeto laikotarpiu; reiškia paramą tam, kad planuojant Komisijos biudžetą sėkmingai pereita prie rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo modelio, kurį, kaip dalį iniciatyvos „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“, 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo taikyti Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva; ragina Komitetą tokį metodą taikyti savo biudžeto planavimo procedūroje;

5.  pažymi, kad Komitetas 2016 m. turėjo patvirtintą 90 500 000 EUR biudžetą (palyginti su 88 900 000 EUR 2015 m.), iš jų 89 400 000 EUR sudarė įsipareigojimų asignavimai, o jų panaudojimo lygis buvo 98,7 proc.; palankiai vertina 2016 m. padidėjusį panaudojimo lygį;

6.  pabrėžia, kad Komiteto biudžetas, nepaisant jo politinės veiklos, laikomas tik administraciniu ir didžioji dalis lėšų panaudojama su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusioms išlaidoms, o likusi lėšų dalis – su pastatais, baldais, įranga susijusioms ir įvairioms einamosioms išlaidoms padengti; pabrėžia, jog svarbu, kad Komitetas taikytų rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principus savo kasdienėje veikloje; prašo Komitetą reguliariai informuoti Parlamentą apie šiuo klausimu pasiektą pažangą;

7.  pabrėžia, jog svarbu tvirtinti bendradarbiavimą su Parlamentu, grindžiamą Komiteto ir Parlamento bendradarbiavimo susitarimu, ir prašo informuoti Parlamentą apie bet kokius tolesnius veiksmus šiuo klausimu; prašo užtikrinti, kad pagal Komiteto strategiją būtų stiprinama jungtis visų pirma su Parlamentu, bet nepamirštamos ir kitos Sąjungos institucijos, kad būtų padidintas regionų dalyvavimas Sąjungos teisėkūros procese;

8.  mano, kad abiem institucijoms ir Sąjungos piliečiams yra naudingas bendras vertinimas, kiek biudžeto lėšų sutaupyta Komitetui ir Parlamentui bendradarbiaujant; rekomenduoja, kad Komitetas ir Parlamentas apsvarstytų galimybę atlikti tokį vertinimą kaip papildomą elementą greta vykdomo strateginio politinio dialogo;

9.  palankiai vertina Komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto administracinio bendradarbiavimo susitarimą, kuris įsigaliojo 2016 m. ir kuriame numatyti bendri vertimo raštu ir logistikos direktoratai; tikisi, kad šiuo susitarimu bus paskatintas bendradarbiavimas ir kitose srityse; prašo pateikti išsamų komitetų veiklos šiose srityse planą ir aprašą; mano, kad šis susitarimas taip pat padės užtikrinti didesnį abiejų komitetų veiklos efektyvumą ir galimybių sutaupyti lėšų;

10.  teigiamai vertina tai, kad Komiteto 2016 m. nustatyti tikslai padidinti Parlamento ir Tarybos dalyvavimą veikloje, susijusioje su Komiteto teikiamomis nuomonėmis, buvo pasiekti ir, kai kuriais atvejais, net viršyti; ragina Komitetą ir Parlamentą siekti gerinti savo bendradarbiavimą bendrų dokumentų klausimais ir pasikviesti vienas kito pranešėjus, kad jie pateiktų savo nuomonę Parlamento Biudžeto kontrolės komitete arba Komitete;

11.  teigiamai vertina tai, kad buvo iš naujo atidaryta tiesioginė perėja tarp RMD ir REM pastatų po to, kai Belgijos valdžios institucijos priėmė sprendimą sumažinti grėsmės lygį, taikomą Europos institucijoms; mano, kad dėl to Parlamentas ir Komitetas galės lengviau palaikyti ryšius ir bendradarbiauti; ragina abi institucijas informuoti savo narius ir darbuotojus apie perėjos atidarymą;

12.  ragina Komitetą siekti, kad bendras mokėjimų vykdymo lygis būtų bent apie 90 proc.;

13.  pažymi, kad į Komiteto metinę veiklos ataskaitą įtraukti duomenys apie jo narių vykdytas komandiruotes; teigiamai vertina renginių, kuriuose Komiteto nariai dalyvavo 2016 m., sąrašą, kuris pateiktas Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui priede prie atsakymų į raštu pateiktus klausimus dėl 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir prašo Komiteto pateikti tokį 2017 m. sąrašą 2017 m. metinės veiklos ataskaitos priede;

14.  pažymi, kad 2016 m. metinėje veiklos ataskaitoje nurodomas Komiteto tikslas – 15 informacinių dokumentų ir tyrimų, tačiau jų parengta – 12; ragina Komitetą toliau dėti pastangas siekiant įvykdyti minėtus tikslus ir savo 2017 m. metinėje veiklos ataskaitoje išsamiai nurodyti rezultatus šiuo atžvilgiu;

15.  pažymi, kad nedaroma pažanga dėl ir toliau per mažo moterų, užimančių vyresniosios ir vidurinės grandies vadovų pareigybes, skaičiaus; apgailestauja dėl to, kad sumažėjo vadovaujamas pareigas užimančių moterų skaičius nuo 37 proc. 2015 m. iki 33 proc. 2016 m. dėl to, kad buvo paskirti penki pareigūnai ir tik viena iš jų yra moteris; teigiamai vertina tai, kad priimta nauja penkerių metų lygių galimybių strategija, pagal kurią numatyti veiksmai siekiant užtikrinti geresnę vyrų ir moterų skaičiaus pusiausvyrą, ypač vadovų pozicijose; ragina Komitetą gerinti savo rodiklius šioje srityje;

16.  teigiamai vertina tai, kad Komiteto darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų dienų skaičius šiek tiek sumažėjo; pabrėžia, kad svarbu numatyti priemones, siekiant pagerinti darbuotojų gerovę, bet taip pat būtina tinkamai tikrinti nebuvimo darbe atvejus;

17.  mano, kad Komiteto komunikacijos strategija siekiama vėl suartinti Europą su jos piliečiais, šiuo tikslu vykdant veiklą kai kuriose valstybėse narėse ir rengiant internetines apklausas; pritaria tam, kad rengiami dialogai su piliečiais, ir ragina nuolat tobulinti šias iniciatyvas siekiant tinkamai įtraukti Sąjungos piliečius, tuo pačiu metu išvengiant sutapimo su kitų Sąjungos institucijų veikla; prašo Komiteto savo 2017 m. metinėje veiklos ataskaitoje išsamiai informuoti apie rezultatus šiuo klausimu;

18.  pažymi, kad nebuvo pasiektas tikslas užtikrinti 10 proc. daugiau Komiteto e. naujienlaiškio abonentų, taip pat nepasiektas tikslas užtikrinti 5 proc. daugiau užsirašiusiųjų į Komiteto kursus internetu, skirtus regioninėms ir vietos valdžios institucijoms (atviri masinio nuotolinio mokymo kursai), kuriuose, palyginti su 2015 m., dalyvavo 49 proc. mažiau dalyvių; susirūpinęs pažymi, kad atvyko 30 proc. mažiau lankytojų grupių – tai turbūt lėmė 2016 m. įvykę teroristiniai išpuoliai;

19.  susirūpinęs pažymi, kad išverstų dokumentų skaičiaus tikslas nebuvo pasiektas, todėl reikia tolesnių racionalizavimo priemonių; prašo Komiteto į savo 2017 m. metinę veiklos ataskaitą įtraukti išsamią informaciją šiuo klausimu; pažymi, kad išaugo vertimo raštu užsakomųjų paslaugų lygis, ir pabrėžia, kad reikia įvertinti tolesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo vertimo raštu srityje galimybę;

20.  pažymi, kad 2016 m. buvo pradėta ir OLAF perduota viena byla dėl informatorių veiksmų; prašo Komiteto nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios konkrečios bylos rezultatus ir galimą teismo procesą, taip pat apie bet kokias kitas galimas bylas;

21.   atkreipia dėmesį į 2014 m. lapkričio mėn. Tarnautojų teismo sprendimą dėl buvusio Komiteto vidaus auditoriaus; pripažįsta, kad Tarnautojų teismas priėmė sprendimą, jog Komitetas turėjo atlyginti buvusiam vidaus auditoriui žalą, tačiau atmetė jo pateiktus įtarimus; pažymi, kad Komitetas nedelsdamas laikėsi Tarnautojų teismo sprendimo ir atlygino žalą; todėl mano, kad Komitetas atliko savo pareigą rasti tinkamą, garbingą ir teisingą šio atvejo sprendimą, kaip to reikalavo Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas pranešime dėl 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo; pažymi, kad 2015 m. lapkričio mėn. buvęs vidaus auditorius iškėlė naują bylą prieš Komitetą; pažymi, kad posėdis įvyko 2017 m. gruodžio mėn. ir tikimasi, kad teismas priims sprendimą 2018 m. vasarą; pažymi, kad Komitetas neturi jokios įtakos nei ieškovui, iškėlusiam naują bylą, nei teismo tvarkaraščiui;

22.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir konsultacijas;

23.  atkreipia dėmesį į Komiteto įsipareigojimą dėl EMAS ir rezultatus aplinkosaugos srityje, iš kurių matyti, kad sumažėjo suvartojamas dujų, vandens, elektros energijos, popieriaus, valymo produktų kiekis ir pagaminamų atliekų kiekis; ragina Komitetą toliau gerinti savo rodiklius šioje srityje;

24.  pažymi, kad 2016 m. atlikus ex post kontrolę, Komitetui buvo pakartotinai rekomenduota atnaujinti arba nustatyti rašytines procedūras; primygtinai ragina Komitetą užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų veiksmų, atsižvelgiant į tą rekomendaciją;

25.  pažymi, kad vidutiniai mokėjimo Komiteto kreditoriams terminai pailgėjo nuo 20 dienų 2015 m. iki 26 dienų 2016 m.; ragina Komitetą skubiai pakoreguoti vidutinius mokėjimo savo kreditoriams terminus, tuo pačiu metu turint omenyje tai, kad mokėjimai turi būti atlikti per 30 dienų; ragina Komitetą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, kurių imtasi siekiant pakeisti šią neigiamą tendenciją, ir pateikti šiuo požiūriu pasiektus rezultatus;

26.  apgailestauja dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu neįmanoma prognozuoti finansinių, administracinių, žmogiškųjų ir kitokių pasekmių, susijusių su vienos valstybės narės išstojimu, ir ragina Komitetą ir Audito Rūmus atlikti poveikio vertinimus ir iki 2018 m. pabaigos informuoti Parlamentą apie rezultatus.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Julia Pitera

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

7

-

ALDE

Nedzhmi Ali

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 48, 2016 2 24.

(2)

OL C 323, 2017 9 28, p. 1.

(3)

OL C 322, 2017 9 28, p. 1.

(4)

OL C 322, 2017 9 28, p. 10.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 13 d.Teisinis pranešimas