Procedūra : 2017/2142(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0117/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0117/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.24

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0129

ZIŅOJUMS     
PDF 601kWORD 56k
27.3.2018
PE 612.037v02-00 A8-0117/2018

par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

(2017/2142(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Ingeborg Gräßle

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

(2017/2142(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2016. finanšu gadu (COM(2017)0365 – C8-0253/2017)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0117/2018),

1.  sniedz Reģionu komitejas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Reģionu komitejas 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Reģionu komitejai, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

(2017/2142(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0117/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību,

1.  atzinīgi vērtē zināšanai Revīzijas palātas secinājumu, ka, pamatojoties uz veikto revīziju, kopumā 2016. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar iestāžu un struktūru administratīvajiem un citiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

2.  norāda, ka Revīzijas palāta savā 2016. gada pārskatā konstatē, ka nav atklāti nozīmīgi trūkumi attiecībā uz revidētajiem Reģionu komitejas (turpmāk „Komiteja”) cilvēkresursu un iepirkumu aspektiem;

3.  norāda, ka saskaņā ar pašreizējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru Komiteja gada darbības pārskatus iesniedz Revīzijas palātai jūnijā, Revīzijas palāta savu pārskatu Parlamentam iesniedz oktobrī un Parlaments līdz maijam balso plenārsēdē par budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, ka no gada pārskatu slēgšanas līdz budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanai paiet vismaz 17 mēneši, ja vien apstiprināšana netiek atlikta; norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra ir jāracionalizē un jāpaātrina; pieprasa, lai Komiteja un Revīzijas palāta ņemtu vērā paraugpraksi privātajā sektorā; šajā sakarībā ierosina par gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu noteikt grāmatvedības gadam sekojošā gada 31. martu un par Revīzijas palātas pārskata iesniegšanas termiņu — 1. jūliju; turklāt ierosina pārskatīt Parlamenta Reglamenta IV pielikuma 5. pantā noteikto budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras grafiku, paredzot, ka balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu notiek novembra plenārsēdē, tādējādi slēdzot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru gada laikā pēc attiecīgā grāmatvedības gada; 

4.  atzinīgi vērtē Komitejas kopumā piesardzīgo un pareizo finanšu pārvaldību 2016. gada budžeta periodā; pauž atbalstu sekmīgajai paradigmas maiņai Komisijas budžeta plānošanā, pārņemot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes principus, ko 2015. gada septembrī ieviesa priekšsēdētāja vietniece Kristalina Georgieva kā daļu no iniciatīvas „Uz rezultātiem orientēts ES budžets”; mudina Komiteju piemērot minēto metodi savai budžeta plānošanas procedūrai;

5.  norāda, ka 2016. gadā Komitejas apstiprinātais budžets bija EUR 90 500 000 (2015. gadā — EUR 88 900 000), no kuriem EUR 89 400 000 veidoja saistību apropriācijas, kuru izlietojuma līmenis bija 98,7 %; atzinīgi vērtē izlietojuma līmeņa paaugstināšanos 2016. gadā;

6.  uzsver, ka Komitejas budžets, neraugoties uz tās politisko darbību, ir uzskatāms par pilnībā administratīvu, liela daļa līdzekļu tiek tērēta izdevumiem saistībā ar šajā iestādē strādājošajiem un ēkām, mēbelēm, aprīkojumam un dažādiem darbības izdevumiem; uzsver, ka ir svarīgi, lai Komiteja savās ikdienas darbības piemērotu uz sniegumu balstīta budžeta principus; prasa Komitejai regulāri informēt Parlamentu par sasniegto šajā jautājumā;

7.  uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt sadarbību ar Parlamentu, pamatojoties uz Komitejas un Parlamenta sadarbības nolīgumu, un prasa informēt Parlamentu par jebkādām norisēm šajā saistībā; prasa, lai Komitejas stratēģija nostiprinātu sakarus pirmām kārtām ar Parlamentu, taču arī ar citām Savienības iestādēm, lai palielinātu reģionu līdzdalību Savienības likumdošanas procesā;

8.  uzskata, ka gan abu iestāžu, gan Savienības pilsoņu interesēs būtu veikt Komitejas un Parlamenta sadarbības radīto budžeta ietaupījumu kopīgu novērtējumu; ierosina, ka Komitejai un Parlamentam būtu jāapsver šis uzdevums kā papildinājums šobrīd notiekošajam politiskās stratēģijas dialogam;

9.  atzinīgi vērtē Komitejas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas administratīvās sadarbības nolīgumu, kas stājās spēkā 2016. gadā un paredz kopīgus rakstiskās tulkošanas un loģistikas direktorātus; paļaujas, ka šis nolīgums arī sekmēs sadarbību citās jomās; pieprasa sniegt detalizētu plānu un aprakstu attiecībā uz komiteju darbībām šajās jomās; uzskata, ka šis nolīgums arī nodrošinās vēl lielāku abu komiteju snieguma efektivitāti un palielinās ietaupījumus;

10.  atzinīgi vērtē to, ka Komitejas 2016. gadā noteiktie mērķi palielināt Parlamenta un Padomes līdzdalību ar Komitejas atzinumiem saistītajās darbībās ir sasniegti un dažos gadījumos pat pārsniegti; mudina Komiteju un Parlamentu tiekties uzlabot savu sadarbību kopējās lietās, aicinot attiecīgi otras iestādes referentus iepazīstināt ar savu viedokli Parlamenta Budžeta kontroles komiteju vai Komiteju;

11.  atzinīgi vērtē to, ka pēc Beļģijas iestāžu lēmuma pazemināt ES iestāžu apdraudējuma līmeni no jauna ir atvērta tiešā piekļuve starp RMD un REM ēkām; uzskata, ka tas atvieglos saziņu un sadarbību starp Parlamentu un Komiteju; aicina abas iestādes informēt savus locekļus un darbiniekus par to, ka pasāža atkal ir atvērta;

12.  aicina Komiteju censties panākt kopējo maksājumu izpildes līmeni vismaz ap 90 %;

13.  norāda, ka Komitejas gada darbības pārskatā ir iekļauti dati par tās locekļu komandējumiem; atzinīgi vērtē Komitejas locekļu 2016. gadā apmeklēto pasākumu sarakstu, kas iesniegts Parlamenta Budžeta kontroles komitejai kā pielikums atbildēm uz rakstisko anketu saistībā ar 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, un prasa Komitejai šādu sarakstu iekļaut tās 2017. gada darbības pārskata pielikumā;

14.  norāda, ka Komiteja 2016. gada darbības pārskatā par mērķi bija noteikusi 15 īsu tematisku ziņojumu un pētījumu izstrādi, taču ir sagatavoti 12; mudina Komiteju turpināt darbu, lai sasniegtu minētos mērķus, un aicina to 2017. gada darbības pārskatā sīki ziņot par šajā saistībā sasniegtajiem rezultātiem;

15.  konstatē, ka nav gūti panākumi saistībā ar to, ka augstākā un vidējā līmeņa vadības amatos joprojām ir maz sieviešu; pauž nožēlu par sieviešu īpatsvara samazināšanos vadības amatos no 37 % 2015. gadā līdz 33 % 2016. gadā, jo tika ieceltas piecas amatpersonas, no kurām tikai viena ir sieviete; norāda, ka ir pieņemta jauna vienlīdzīgu iespēju stratēģija piecu gadu laikposmam, paredzot pasākumus dzimumu līdzsvara uzlabošanai, jo īpaši vadības amatos; mudina Komiteju uzlabot savu sniegumu šajā ziņā;

16.  atzinīgi vērtē to, ka ir nedaudz samazinājies Komitejas darbinieku izmantoto slimības atvaļinājuma dienu skaits; uzsver, ka ir svarīgi ir ne vien īstenot pasākumus labjutības darbā uzlabošanai, bet arī pienācīgi pārbaudīt prombūtni;

17.  konstatē, ka Komitejas komunikācijas stratēģija ir virzīta uz Eiropas un tās iedzīvotāju satuvināšanu, organizējot pasākumus dažādās dalībvalstīs un veicot tiešsaistes aptaujas; atbalsta pilsoņu dialogu organizēšanu un prasa pastāvīgi uzlabot minētās iniciatīvas, lai pienācīgi iesaistītu Savienības iedzīvotājus, vienlaikus nepieļaujot pārklāšanos ar citu Savienības iestāžu darbībām; aicina Komiteju tās 2017. gada darbības pārskatā sīki ziņot par šajā saistībā sasniegtajiem rezultātiem;

18.  norāda, ka nav sasniegts ne mērķis par 10 % palielināt Komitejas e-biļetena abonentu skaitu, ne arī mērķis par 5 % palielināt reģionālajām un vietējām iestādēm paredzētā Komitejas tiešsaistes kursa (MOOC) dalībnieku skaitu, kas salīdzinājumā ar 2015. gadu ir samazinājies par 49 %; ar bažām norāda uz apmeklētāju grupu samazināšanos par 30 %, iespējams, 2016. gadā notikušo teroristu uzbrukumu dēļ;

19.  ar bažām norāda, ka nav sasniegts mērķis attiecībā uz rakstiskās tulkošanas rezultātiem un ka tādēļ ir nepieciešami turpmāki racionalizācijas pasākumi; prasa Komitejai tās 2017. gada darbības pārskatā iekļaut sīku informāciju par šo jautājumu; norāda, ka ir pieaudzis rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanas apjoms, un uzsver, ka ir jāizvērtē vēl vērienīgākas iestāžu sadarbības iespēja rakstiskās tulkošanas sakarā;

20.  norāda, ka 2016. gadā tika sākta viena trauksmes celšanas lieta, kas nodota OLAF; prasa Komitejai informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šīs konkrētās lietas iznākumu un iespējamu tiesvedību, kā arī par citām turpmāk iespējamām lietām;

21.   atzīmē Civildienesta tiesas 2014. gada novembra nolēmumu attiecībā uz Komitejas bijušo iekšējo revidentu; atzīst, ka Civildienesta tiesa nolēma, ka Komitejai ir jāmaksā kompensācija bijušajam iekšējam revidentam, taču noraidīja viņa izteiktos apgalvojumus; konstatē, ka Komiteja nekavējoties ievēroja Civildienesta tiesas nolēmumu un izmaksāja kompensāciju; tādēļ uzskata, ka Komiteja ir izpildījusi savu pienākumu taisnīga, cieņpilna un godīga atrisinājuma panākšanai šajā lietā, kā tas pieprasīts Parlamenta Budžeta kontroles komitejas ziņojumā par 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, ka bijušais iekšējais revidents 2015. gada novembrī iesniedza jaunu prasību pret Komiteju; norāda, ka 2017. gada decembrī notika uzklausīšana un ka 2018. gada vasarā tiek gaidīts tiesas nolēmums; konstatē, ka Komiteja nevar ietekmēt ne to, ka sūdzētājs ir iesniedzis jaunu prasību, ne arī tiesas darba grafiku;

22.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas sniegšanai, padomdošanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargājot viņu konfidencialitāti un piedāvājot viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

23.  atzīst Komitejas apņēmību īstenot EMAS un sasniegtos rezultātus vides jomā, proti, gāzes, ūdens, elektroenerģijas, papīra un tīrīšanas līdzekļu patēriņa un saražoto atkritumu samazinājumu; mudina Komiteju turpināt uzlabot savu sniegumu šajā ziņā;

24.  norāda, ka pēc 2016. gadā veiktās ex post pārbaudes Komitejai tika atkārtoti ieteikts atjaunināt vai izveidot rakstiskas procedūras; mudina Komiteju nodrošināt šā ieteikuma pienācīgu ievērošanu;

25.  norāda, ka vidējais laiks, kādā veikti maksājumi Komitejas kreditoriem, pieaudzis no 20 dienām 2015. gadā līdz 26 dienām 2016. gadā; aicina Komiteju steidzami uzlabot vidējo laiku, kādā tiek veikti maksājumi tās kreditoriem, ņemot vērā, ka maksājumi jāveic 30 dienu laikā; aicina Komiteju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šo negatīvu tendenci vērstu pretējā virzienā, un izklāstīt šajā saistībā sasniegtos rezultātus;

26.  pauž nožēlu par Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības; konstatē, ka šobrīd nav iespējams prognozēt ar izstāšanos saistītās sekas attiecībā uz finanšu un administratīvo jomu, cilvēkiem un citām jomām, un aicina Komiteju un Revīzijas palātu veikt ietekmes novērtējumus un līdz 2018. gada beigām informēt Parlamentu par to rezultātiem.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Julia Pitera

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

7

-

ALDE

Nedzhmi Ali

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV L 48, 24.2.2016.

(2)

OV C 323, 28.9.2017., 1. lpp.

(3)

OV C 322, 28.9.2017., 1. lpp.

(4)

OV C 322, 28.9.2017., 10. lpp.

(5)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. aprīlisJuridisks paziņojums