Procedura : 2017/2142(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0117/2018

Teksty złożone :

A8-0117/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.24

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0129

SPRAWOZDANIE     
PDF 593kWORD 54k
27.3.2018
PE 612.037v02-00 A8-0117/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów

(2017/2142 (INI))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów

(2017/2142 (INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0253/2017)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/20021(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0117/2018),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Komitetu Regionów absolutorium z wykonania budżetu Komitetu Regionów za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Komitetowi Regionów, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów

(2017/2142 (INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VII – Komitet Regionów,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0117/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania demokratycznej legitymacji instytucji Unii przez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych, iż w ujęciu całościowym w płatnościach za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły istotne błędy w zakresie wydatków administracyjnych i innych wydatków instytucji i organów;

2.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 Trybunał stwierdził, iż w odniesieniu do Komitetu Regionów (zwanego dalej „Komitetem”) nie odnotowano żadnych poważnych uchybień w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień;

3.  zauważa, że zgodnie z obecną procedurą udzielania absolutorium Komitet przekazuje Trybunałowi roczne sprawozdania z działalności w czerwcu, w październiku Trybunał przedkłada swoje sprawozdanie Parlamentowi, który głosuje nad udzieleniem absolutorium na posiedzeniu plenarnym w maju; zauważa, że o ile absolutorium nie jest odroczone, między zamknięciem rocznego sprawozdania finansowego a zakończeniem procedury udzielania absolutorium mija co najmniej 17 miesięcy; zauważa, że harmonogram audytów w sektorze prywatnym jest o wiele krótszy; podkreśla, że należy usprawnić i przyspieszyć procedurę udzielania absolutorium; zwraca się do Komitetu i Trybunału o stosowanie najlepszych praktyk sektora prywatnego; w związku z tym proponuje, by wyznaczyć termin składania rocznych sprawozdań z działalności do dnia 31 marca roku następującego po danym roku budżetowym, a termin przedłożenia sprawozdania przez Trybunał – do dnia 1 lipca; proponuje również dokonanie przeglądu harmonogramu procedury udzielania absolutorium, jak określono w art. 5 załącznika IV do Regulaminu Parlamentu, by głosowanie w sprawie absolutorium mogło się odbywać podczas sesji plenarnej w listopadzie, co pozwoliłoby zakończyć procedurę udzielania absolutorium w ciągu roku następującego po danym roku budżetowym; 

4.  z zadowoleniem przyjmuje ogólnie ostrożne i należyte zarządzanie finansami Komitetu w okresie budżetowym 2016; wyraża poparcie dla udanej zmiany paradygmatu na budżetowanie oparte na wynikach w planowaniu budżetu Komisji, wprowadzone przez wiceprzewodniczącą Kristalinę Georgievę we wrześniu 2015 r. w ramach inicjatywy „Budżet UE ukierunkowany na wyniki”; zachęca Komitet do zastosowania tej metody do własnej procedury planowania budżetu;

5.  zauważa, że w 2016 r. zatwierdzony budżet Komitetu wyniósł 90 500 000 EUR (88 900 000 EUR w 2015 r.), z czego 89 400 000 EUR stanowiły środki na zobowiązania, w przypadku których wskaźnik wykorzystania wyniósł 98,7 %; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie wskaźnika wykorzystania w 2016 r.;

6.  podkreśla, że budżet Komitetu, mimo prowadzonej przez Komitet działalności politycznej, jest traktowany jako czysto administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki na pracowników instytucji i dotyczące budynków, mebli, wyposażenia oraz różnych kosztów bieżących; podkreśla, jak ważne jest, by Komitet w swojej codziennej działalności stosował się do zasad budżetowych opartych na wydajności; zwraca się do Komitetu o regularne informowanie Parlamentu o postępach w tej kwestii;

7.  podkreśla wagę pogłębienia współpracy z Parlamentem w oparciu o porozumienie o współpracy zawarte między Komitetem a Parlamentem i apeluje o przekazywanie mu informacji na temat postępów osiągniętych w tym zakresie; wzywa Komitet, aby jego strategia służyła zacieśnianiu więzi przede wszystkim z Parlamentem, ale także z innymi instytucjami unijnymi w celu zwiększenia zaangażowania regionów w unijny proces legislacyjny;

8.  jest zdania, że wspólna ocena oszczędności budżetowych wynikających ze współpracy pomiędzy Komitetem a Parlamentem Europejskim leży w interesie obu instytucji oraz w interesie obywateli Unii; sugeruje, aby Komitet i Parlament rozważyły podjęcie takiego działania w ramach dopełnienia bieżącego strategicznego dialogu politycznego;

9.  z zadowoleniem przyjmuje umowę o współpracy administracyjnej zawartą pomiędzy Komitetem Regionów a Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, która weszła w życie w 2016 r. i umożliwia funkcjonowanie wspólnych dyrekcji tłumaczeń i logistyki; ufa, że umowa ta zaowocuje współpracą także w innych obszarach; występuje z wnioskiem o opracowanie szczegółowego planu i opisu działań Komitetu w tych obszarach; wierzy, że umowa ta zagwarantuje bardziej wydajne funkcjonowanie obu komitetów i przyczyni się do uzyskania większych oszczędności;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że cele wyznaczone przez Komitet w 2016 r., dotyczące zwiększenia zaangażowania Parlamentu i Rady w działania związane z opiniami Komitetu udało się zrealizować, a w niektórych przypadkach nawet przekroczyć; zachęca Komitet i Parlament, aby dążyły do poprawy współpracy w zakresie wspólnych postępowań dzięki wzajemnemu zapraszaniu sprawozdawców do przedstawiania opinii w Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu lub w Komitecie;

11.  z zadowoleniem przyjmuje ponowne otwarcie bezpośredniego przejścia pomiędzy budynkami RMD i REM po podjęciu przez władze belgijskie decyzji o obniżeniu poziomu zagrożenia dla instytucji europejskich; uważa, że ułatwi to komunikację i współpracę między Parlamentem a Komitetem; zwraca się do obydwu instytucji o poinformowanie posłów, członków i pracowników o ponownym otwarciu tego przejścia;

12.  wzywa Komitet, aby dążył do uzyskania ogólnego poziomu realizacji płatności rzędu co najmniej 90 %;

13.  odnotowuje uwzględnienie w rocznym sprawozdaniu z działalności danych dotyczących delegacji, w których udział brali członkowie Komitetu; z zadowoleniem przyjmuje listę wydarzeń, w których uczestniczyli jego członkowie w 2016 r., przedłożoną Komisji Kontroli Budżetowej PE w załączniku do odpowiedzi na pisemny kwestionariusz do absolutorium za 2016 r., i zwraca się do Komitetu o dostarczenie takiego wykazu za 2017 r. w formie załącznika do rocznego sprawozdania z działalności za rok 2017;

14.  zauważa, że w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2016 r. Komitet określił jako cel uwagi i badania w 15 postępowaniach, a wynikiem było 12; zachęca Komitet do kontynuowania działań w celu osiągnięcia wyznaczonych celów i zwraca się do niego o przedstawienie szczegółowych wyników w tym zakresie w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2017 r.;

15.  zauważa brak postępu w zakresie stale niedostatecznej liczby kobiet zajmujących stanowiska zarządcze średniego i wyższego szczebla; wyraża ubolewanie z powodu spadku liczby kobiet na stanowiskach zarządczych z 37 % w 2015 r. do 33 % w 2016 r. z powodu mianowania pięciu urzędników, z których tylko jedna jest kobietą; wyraża zadowolenie z przyjęcia nowej pięcioletniej strategii równych szans przewidującej podjęcie działań na rzecz bardziej wyrównanego przedstawicielstwa płci, szczególnie na stanowiskach zarządczych; zachęca Komitet do poprawy rezultatów w tym zakresie;

16.  z zadowoleniem przyjmuje niewielkie zmniejszenie liczby dni zwolnień chorobowych w Komitecie; podkreśla wagę podjęcia działań na rzecz poprawy dobrostanu w pracy, ale także należytego weryfikowania nieobecności;

17.  zauważa, że strategia komunikacyjna Komitetu zmierza w kierunku zbliżenia Europy do jej obywateli przez działania podejmowane w wielu państwach członkowskich i ankiety dostępne online; wspiera organizowanie forów dialogu obywatelskiego i zwraca się o stałe usprawnianie tych inicjatyw w celu uzyskania odpowiedniego zaangażowania ze strony obywateli Unii przy jednoczesnym unikaniu pokrywania się działań z innymi instytucjami unijnymi; zachęca Komitet do umieszczenia szczegółowych rezultatów działań podejmowanych w tym zakresie w rocznym sprawozdaniu z działalności za rok 2017;

18.  zauważa, że nie udało się osiągnąć celu pozyskania 10 % więcej abonentów elektronicznego biuletynu informacyjnego Komitetu ani celu uzyskania 5 % więcej zapisów na internetowy kurs Komitetu dla władz regionalnych i lokalnych (MOOC), w którym udział wzięło 49 % mniej uczestników niż w 2015 r.; z zaniepokojeniem odnotowuje 30-procentowy spadek liczby grup odwiedzających, na który wpłynęły prawdopodobnie ataki terrorystyczne z 2016 roku;

19.  zauważa z niepokojem, że cel dotyczący wyników pracy tłumaczeniowej nie został osiągnięty i że w związku z tym potrzebne są dalsze działania racjonalizacyjne; zwraca się do Komitetu o dołączenie szczegółowych informacji dotyczących działań podejmowanych w tym zakresie w rocznym sprawozdaniu z działalności za rok 2017; odnotowuje wzrost współczynnika eksternalizacji tłumaczeń pisemnych i podkreśla potrzebę oceny możliwości dalszej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie tłumaczeń;

20.  zauważa, że w 2016 r. wszczęto jedno postępowanie w odniesieniu do informowania o nieprawidłowościach, które zostało przekazane do OLAF; zwraca się do Komitetu o informowanie organu udzielającego absolutorium o wyniku i ewentualnych postępowaniach prawnych w tej konkretnej sprawie oraz we wszelkich innych sprawach, które mogą się pojawić;

21.   odnotowuje wydane w listopadzie 2014 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej postanowienie w sprawie byłego audytora wewnętrznego Komitetu; przyjmuje do wiadomości, że Sąd do spraw Służby Publicznej orzekł, że Komitet musi wypłacić odszkodowanie byłemu audytorowi wewnętrznemu, ale w dalszym postępowaniu oddalił stawiane przez niego zarzuty; zauważa, że Komitet niezwłocznie zastosował się do postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej i wypłacił odszkodowanie; uważa zatem, że Komitet zrobił to, co do niego należało, aby doprowadzić sprawę do honorowego i sprawiedliwego rozwiązania zgodnie z wnioskiem Komisji Kontroli Budżetowej PE zawartym w sprawozdaniu dotyczącym absolutorium za rok 2015; zwraca uwagę, że były audytor wewnętrzny wniósł nową sprawę przeciwko Komitetowi w listopadzie 2015 r.; odnotowuje, że przesłuchanie odbyło się w grudniu 2017 r., a orzeczenie Sądu spodziewane jest latem 2018 r.; zauważa, że Komitet nie ma wpływu ani na powoda, który wniósł nową sprawę, ani na harmonogram prac Sądu;

22.  wyraża potrzebę powołania niezależnego organu referencyjnego ds. ujawniania i doradztwa, dysponującego odpowiednimi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom wykorzystywać odpowiednie kanały ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

23.  z uznaniem przyjmuje zaangażowanie Komitetu w system EMAS i jego wyniki w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenie zużycia gazu, wody, energii elektrycznej, papieru i środków czystości, a także wytwarzania odpadów; zachęca Komitet do dalszej poprawy rezultatów w tej dziedzinie;

24.  zauważa, że po kontroli ex post przeprowadzonej w 2016 r. Komitet otrzymuje powtarzające się zalecenie dotyczące aktualizacji lub stworzenia procedur pisemnych; wzywa Komitet do pilnej realizacji tego zalecenia;

25.  zauważa, że średni czas zapłaty wierzycielom Komitetu wzrósł z 20 dni w 2015 r. do 26 dni w 2016 r.; wzywa Komitet w trybie pilnym do skrócenia średniego czasu płatności wierzycielom zważywszy, że płatności należy dokonywać w terminie 30 dni; wzywa Komitet do złożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z działań podjętych w celu odwrócenia tego negatywnego trendu oraz do przedstawienia wyników osiągniętych w tym zakresie;

26.  wyraża ubolewanie z powodu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, że w chwili obecnej nie można przewidzieć finansowych, administracyjnych, ludzkich ani innych konsekwencji tego wystąpienia, oraz zwraca się do Komitetu i Trybunału o przeprowadzenie ocen skutków i poinformowanie Parlamentu o ich wynikach do końca 2018 r.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Julia Pitera

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

7

-

ALDE

Nedzhmi Ali

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

  Dz.U. L 48 z 24.2.2016.

(2)

  Dz.U. C 323 z 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna