Postup : 2017/2227(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0119/2018

Předložené texty :

A8-0119/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0109

ZPRÁVA     
PDF 492kWORD 62k
27.3.2018
PE 616.854v02-00 A8-0119/2018

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie

(15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE) – 2017/2227(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Francisco José Millán Mon

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie

(15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE)2017/2227(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15467/2016),

–  s ohledem na návrh Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé (1)(09776/2016),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 a čl. 212 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0327/2017),

–  s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel, kterou Valné shromáždění přijalo dne 13. září 2007,

–  s ohledem na Rámec pro partnerství mezi Evropskou unií a Austrálií podepsaný v říjnu 2008, který má být nahrazen Rámcovou dohodou,

  s ohledem na Společnou deklaraci o vztazích mezi Evropskou unií a Austrálií přijatou v Lucemburku dne 26. června 1997,

  s ohledem na své usnesení ze dne 25. února 2016 o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem(2) a na usnesení ze dne 26. října 2017 obsahující doporučení Parlamentu určené Radě týkající se mandátu k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií(3),

  s ohledem na společné prohlášení předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, předsedy Evropské rady Donalda Tuska a předsedy vlády Austrálie Malcolma Turnbulla ze dne 15. listopadu 2015,

  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a australského ministra zahraničních věcí ze dne 22. dubna 2015 s názvem „Směrem k užšímu partnerství mezi EU a Austrálií“,

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Austrálií o rámci pro účast Austrálie na operacích Evropské unie pro řešení krizí podepsanou v roce 2015(4),

  s ohledem na správní dohodu mezi Austrálií a Evropskou unií uzavřenou v prosinci 2014, která stanovuje program diplomatické výměny,

–  s ohledem na Dohodu o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií podepsanou v roce 1999(5) a dohodu mezi EU a Austrálií z roku 2012(6), která výše zmíněnou dohodu mění,

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR), která byla podepsána dne 29. září 2011(7);

  s ohledem na Dohodu mezi Austrálií a Evropskou unií o bezpečnosti utajovaných informací, která byla podepsána dne 13. ledna 2010(8),

–  s ohledem na Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Austrálií, která byla podepsána v roce 1994(9),

–  s ohledem na 38. meziparlamentní setkání mezi EU a Austrálií, které se konalo ve Štrasburku od 4. do 5. října 2017,

  s ohledem na první fórum vedoucích osobností EU a Austrálie, které se konalo v Sydney v červnu 2017 a na kterém se sešli přední představitelé politické a podnikatelské sféry, akademici, média a občanská společnost,

  s ohledem na bílou knihu o zahraniční politice, kterou vydala australská vláda v listopadu 2017 a která popisuje priority a výzvy Austrálie na vnější scéně a zdůrazňuje zásadní význam tzv. indicko-tichomořského regionu pro Austrálii,

  s ohledem na skutečnost, že bílá kniha o zahraniční politice zdůrazňuje klíčové úlohy, které plní US a Čína v indicko-tichomořském regionu a v australské mezinárodní politice, a zároveň zmiňuje důležitost australských vztahů s Evropskou unií a jejími členskými státy,

  s ohledem na přezkum politiky v oblasti změny klimatu z roku 2017, který australská vláda vydala v prosinci 2017,

  s ohledem na dokument australské vlády a názvem „Vnitrostátní rámec vědy o změně klimatu v Austrálii“ zveřejněný v roce 2009,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0119/2018),

A.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie uzavřely dne 7. srpna 2017 rámcovou dohodu; vzhledem k tomu, že úzký a pevný vztah mezi Austrálií a EU a jejími členskými státy má dlouhé historické kořeny a je založen na společných hodnotách a zásadách, jako je dodržování zásad demokracie, lidských práv, rovnosti žen a mužů, právního státu, včetně mezinárodního práva, míru a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že vztahy mezi národy jsou hluboké a dlouhodobé;

B.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie v roce 2017 oslavily 55 let spolupráce a diplomatických vztahů; vzhledem k tomu, že tento vztah v několika posledních letech nabyl nové dynamiky; vzhledem k tomu, že všechny členské státy mají diplomatické vztahy s Austrálií a 25 z nich má v Canbeře velvyslanectví;

C.  vzhledem k tomu, že bílá kniha australské vlády o zahraniční politice uvádí, že „silná Evropská unie má i nadále zásadní význam pro australské zájmy a bude stále důležitějším partnerem v ochraně a prosazování mezinárodního pořádku založeného na pravidlech“; vzhledem k tomu, že bílá kniha zdůrazňuje potřebu úzce spolupracovat s EU a jejími členskými státy „mimo jiné na problémech týkajících se terorismu, šíření zbraní hromadného ničení, udržitelného rozvoje a lidských práv“;

D.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie se angažují ve spolupráci a dialogu se zeměmi jihovýchodní Asie, a to i prostřednictvím Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), regionálního fóra ASEAN, setkání Asie-Evropa (ASEM) a východoasijského summitu; vzhledem k tomu, že Austrálie je zakládajícím členem Fóra tichomořských ostrovů a je se sdružením ASEAN ve strategickém partnerství; vzhledem k tomu, že Austrálie bude hostit mimořádný ASEAN-australský summit od 17. do 18. března 2018;

E.  vzhledem k tomu, že by EU v pozici globálního aktéra měla nadále posilovat svou přítomnost v rozsáhlé a dynamické oblasti Asie a Tichomoří, přičemž je Austrálie přirozeným partnerem EU a zároveň je i sama důležitým aktérem; vzhledem k tomu, že stabilní a mírový a na pravidlech založený asijsko-tichomořský region, který je v souladu s našimi zásadami a normami, je užitečný pro vlastní bezpečnost EU a její zájmy;

F.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie jsou úzce sladěny v otázkách mezinárodní politiky, týkajících se například Ukrajiny, Ruska, Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) a Blízkého východu;

G.  vzhledem k tomu, že Austrálie má úzké politické, bezpečnostní a obranné vazby s USA, které jsou slučitelné s jejími rozvíjejícími se vztahy s Čínou, se kterou si udržuje komplexní strategické partnerství;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 byla EU druhým největším obchodním partnerem Austrálie – jejím druhým nejvýznamnějším zdrojem dovozu (19,3 %) a třetí nejvýznamnější destinací pro vývoz (10,3 %) – a vzhledem k tomu, že obě strany spojuje široká škála hospodářských zájmů; vzhledem k tomu, že v roce 2015 přímé zahraniční investice EU v Austrálii dosáhly výše 117,7 miliard EUR a australské přímé investice v EU činily 21,7 miliard EUR;

I.  vzhledem k tomu, že Austrálie je pevně odhodlána prosazovat volný obchod a uzavřela oboustranné dohody o volném obchodu s významnými zeměmi v oblasti východní Asie – Čínou, Japonskem, Jižní Koreou, Singapurem, Malajsií a Thajskem – (a také regionální dohodu se sdružením ASEAN) a s Novým Zélandem, Chile, Spojenými státy a Peru, jakož i dohodu PACER Plus s tichomořskými ostrovy;

J.   vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2018 Austrálie a dalších 10 zemí na pobřeží Tichého oceánu dosáhly dohody o transpacifickém obchodě, tzv. komplexní a progresívní dohody o transpacifickém partnerství (CPTPP), kterou podepsaly v Chile dne 8. března 2018; vzhledem k tomu, že se Austrálie v současné době účastní vyjednávání velkého počtu obchodních smluv, včetně jednání o regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP), jež bylo zahájeno na summitu ASEAN v roce 2012;

K.  vzhledem k tomu, že Austrálie, jež je zemí odhodlanou prosazovat mezinárodní globální správu, byla v pěti případech nestálým členem Rady bezpečnosti OSN a byla od jejího počátku aktivním členem skupiny G20, jejímuž summitu v Brisbane v roce 2014 předsedala za velmi dobré spolupráce s EU; vzhledem k tomu, že Austrálie byla nedávno zvolena do Rady OSN pro lidská práva;

L.  vzhledem k tomu, že Austrálie vyslala své vojenské jednotky, aby se připojily k celosvětové koalici proti Dá'iš v Iráku a Sýrii; vzhledem k tomu, že Austrálie poskytla mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF) v Afghánistánu nejvíc jednotek ze všech nečlenských zemí NATO;

M.  vzhledem k tomu, že Austrálie přispěla k mnohým mírovým misím OSN napříč třemi kontinenty, ale také na Papui-Nové Guineji a na Šalamounových ostrovech;

N.  vzhledem k tomu, že Austrálie v roce 2014 poprvé přispěla v misi k řešení krize pod vedením EU, EUCAP Nestor, v oblasti Afrického rohu; vzhledem k tomu, že australské námořnictvo provádí operace v rámci boje proti pirátství a terorismu s pomocí mnohonárodních námořních sil v oblasti Afrického rohu a v západní části Indického oceánu;

O.  vzhledem k tomu, že občané Austrálie ve své zemi i za hranicemi utrpěli újmy v důsledku řady teroristických útoků spáchaných radikálními islamisty; vzhledem k tomu, že EU i Austrálie spolupracují na protiteroristických opatřeních, včetně opatření pro boj proti násilnému extremismu, úsilí o ukončení financování teroristických organizací a na koordinaci konkrétních projektů určených na budování kapacit;

P.  vzhledem k tomu, že Středisko pro spolupráci donucovacích orgánů v Jakartě (JCLEC), které je australsko-indonéskou iniciativou, má za cíl posílit odbornost donucovacích orgánů z jihovýchodní Asie v boji proti terorismu a nadnárodní organizované trestné činnosti a rovněž obdrželo finanční prostředky z EU;

Q.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2017 zahájila australská vláda svou mezinárodní kybernetickou strategii s cílem řešit otázky, jako je digitální obchod, kyberkriminalita, mezinárodní bezpečnost a elektronická veřejná správa (e-government);

R.  vzhledem k tomu, že Austrálii podporuje Filipíny v prosazování bezpečnosti a boje proti džihádismu;

S.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie spolu diskutují o migraci v rámci každoročního dialogu vysoce postavených představitelů EU a Austrálie o otázkách migrace, azylu a rozmanitosti; vzhledem k tomu, že Austrálie spolupředsedá procesu z Bali, který se zabývá bojem proti převaděčství osob, obchodování s lidmi a související nadnárodní trestné činnosti;

T.  vzhledem k tomu, že Austrálie má velmi vysokou úroveň příjmů na obyvatele a otevřenou, demokratickou a multikulturní společnost; vzhledem k tomu, že jedna čtvrtina jejích obyvatel se narodila v zahraničí a od roku 1945 se v Austrálii usadilo přibližně sedm milionů trvalých migrantů, včetně mnoha osob z členských států EU; vzhledem k tomu, že Austrálie se nachází ve výjimečné zeměpisné poloze, jelikož zaujímá rozsáhlou oblast mezi Indickým oceánem a jižním Tichomořím;

U.  vzhledem k tomu, že Austrálie a EU unie v rámcové dohodě znovu potvrzují svůj závazek spolupracovat v oblasti změny klimatu; vzhledem k tomu, že přezkum politiky v oblasti změny klimatu z roku 2017 znovu zdůraznil závazek Austrálie bojovat proti této hrozbě;

V.  vzhledem k tomu, že Austrálie čelí významným environmentálním a ekonomickým dopadům způsobených změnou klimatu v celé řadě odvětví, včetně zabezpečení dodávek vody, zemědělství, pobřežních komunit a infrastruktury;

W.  vzhledem k tomu, že Austrálie, člen Výboru OECD pro rozvojovou pomoc, je obzvláště odhodlána podporovat řádnou správu a hospodářský růst v Papui-Nové Guineji, Indonésii, Východním Timoru a dalších tichomořských ostrovech a asijských zemích, ve kterých jsou EU a její členské státy také klíčovými dárci;

X.  vzhledem k tomu, že australská vláda investuje do programů, jako je australský program pro změnu klimatu a výzkumný program o dopadech změny klimatu na řízení využívání přírodních zdrojů a přizpůsobení se změně klimatu s cílem pomoci osobám s rozhodovací pravomocí chápat a řídit pravděpodobné dopady změny klimatu;

Y.  vzhledem k tomu, že Austrálie zavedla vnitrostátní rámec a koordinační skupinu na vysoké úrovni, aby vypracovala plán pro provádění nauky o změně klimatu, přičemž zajišťuje koordinovaný přístup k řešení tohoto problému v komunitách po celé zemi;

Z.  vzhledem k tomu, že dne 10. listopadu 2016 Austrálie ratifikovala Pařížskou dohodu a změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá, a tím posílila své odhodlání jednat v oblasti změny klimatu, a vytvořila řadu politik, jejichž cílem bude snížit domácí emise, jakož i podporovat opatření na celosvětové úrovni;

AA.  vzhledem k tomu, že plán australské vlády v oblasti změny klimatu, který zahrnuje snížení emisí o pět procent pod úroveň z roku 2000 do roku 2020 a o 26 až 28 procent pod úroveň z roku 2005 do roku 2030 a zdvojnásobení její kapacity energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020;

AB.  vzhledem k tomu, že australská vláda hraje vedoucí úlohu při podpoře vnitrostátní meteorologické služby v Tichomoří a regionálních organizací s cílem zajistit klimatické a meteorologické systémy včasného varování;

1.  vítá uzavření návrhu rámcové dohody, která poskytne právně závazný nástroj pro vylepšení a posílení oboustranných vztahů EU a Austrálie a ke zvýšení spolupráce v oblastech, jako jsou zahraniční politika a bezpečnostní problematika, lidská práva a právní stát, celosvětový rozvoj a humanitární pomoc, hospodářské a obchodní záležitosti, soudnictví, výzkum a inovace, vzdělávání a kultura, zemědělství, námořní záležitosti a rybolov, ale také k překonávání překážek v otázkách změny klimatu, migrace, veřejného zdraví, boje proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení;

2.  zdůrazňuje, že EU a Austrálie jsou silnými a podobně smýšlejícími partnery s pevnými oboustrannými vztahy, kteří sdílejí hodnoty a zásady demokracie, dodržování lidských práv a právní stát, udržují stále silnější politické a hospodářské vztahy a těší se úzkému a aktivnímu kulturnímu, akademickému a mezilidskému propojení;

3.  zdůrazňuje, že pro EU a Austrálii, jako partnery se stejnou vizí o světě, má oboustranná a mnohostranná spolupráce v oblasti regionálních a globálních otázek mimořádnou hodnotu; zdůrazňuje, že jak pro EU, tak i pro Austrálii je výhodné, aby vystupovaly společně v OSN a WTO, jakož i v orgánech, jako je např. G20, s cílem chránit a posilovat spolupráci a světový pořádek založený na pravidlech ve složitém a měnícím se světě, jenž čelí velké nejistotě;

4.  vítá zřízení společného výboru na základě rámcové dohody, který má za cíl podpořit účinné provádění dohody a zachovat celkovou soudržnost vztahů EU a Austrálie;

5.  podporuje nadcházející zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Austrálií, která musí být vedena v duchu reciprocity, transparentnosti, vykazatelnosti a vzájemného prospěchu, přičemž je nutné brát v úvahu citlivost některých produktů, jako jsou zemědělské produkty, jelikož je Austrálie hlavním vývozcem zemědělských produktů; vyzývá oba partnery k vysoké míře ambicí, co se týče oblasti služeb; zdůrazňuje, že v jednáních by EU měla zohledňovat potřeby a požadavky malých a středních podniků, aniž by došlo ke snížení ochrany spotřebitelů ani k oslabení environmentálních, sociálních a pracovních norem; poukazuje na včasné zahájení těchto jednání, vzhledem k tomu, že Austrálie již dosáhla několika dohod o volném obchodu s významnými zeměmi ve východní Asii a v Tichomoří a chystá se je uzavřít s dalšími významnými státy;

6.  zdůrazňuje, že Austrálie plní aktivní úlohu v programech spolupráce v oblasti vyššího vzdělávání prostřednictvím dvoustranného vzdělávacího programu EU–Austrálie, a kladně hodnotí, že od roku 2015 se mohou australské university účastnit programů mobility Erasmus+; konstatuje, že tato spolupráce by měla být posílena i s cílem dále podporovat vzájemné přínosy pro studenty a výzkumné pracovníky, aby měli možnost být v pozici, v níž mohou získávat multikulturní a inovační schopnosti;

7.  připomíná, že EU a Austrálie jsou rovněž důležitými partnery při spolupráci v oblasti výzkumu a inovací s cílem přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji a jako prostředek dalšího budování společnosti založené na znalostech;

8.  oceňuje Austrálii za její podporu a za to, že  slaďuje svůj sankční režim v reakci na ruskou nelegální anexi Krymu a vojenské intervence na východní Ukrajině s EU;

9.  vítá skutečnost, že Austrálie podporuje cílené mezinárodní sankce vůči osobám a subjektům odpovědným za vojenskou agresi, terorismus a porušování lidských práv, a to i v reakci na ruskou agresi na Ukrajině a na okupovaném Krymu;

10.  vyjadřuje uznání australskému úřadu pro vyhodnocování zpravodajských informací za jeho podporu při poskytování mezinárodní, politické, strategické a ekonomické analýzy a jeho spolupráci s mezinárodními partnery s cílem zajistit řešení otázek společného zájmu;

11.  uznává zásadní úlohu Austrálie ve zpravodajské alianci „Five Eyes“ (Patero očí) a její podporu směřující jak na bezpečnost členských států EU transatlantických partnerů, oceňuje operativní dohodu Austrálie s Europolem, a zdůrazňuje potenciál k dalšímu rozšíření sdílení informací a operativní spolupráci s australskou vládou;

12.  uznává úlohu, kterou Austrálie sehrála, když byla v roce 2014 spolunavrhovatelkou rezolucí Rady bezpečnosti OSN o odsouzení sestřelení letadla linky MH17 a odstranění syrských chemických zbraní; oceňuje její zásadní přínos v Radě bezpečnosti, když usilovala o zlepšení humanitární situace v Sýrii, o zvládnutí bezpečnostní situace v Afghánistánu a o řešení situace v oblasti lidských práv v KLDR;

13.  vítá pevné odhodlání obou partnerů spolupracovat v boji proti terorismu tak, jak je uvedeno v Rámcové dohodě; zdůrazňuje, že je důležitá stále užší oboustranná spolupráce při výměně informací o zahraničních bojovnících, a pokud jde o jejich návrat; vybízí oba partnery, aby nadále zajišťovali účinné provádění čtyř pilířů strategie OSN pro boj proti terorismu; oceňuje úlohu, kterou Austrálie sehrála v celosvětové koalici proti Islámskému státu, a její významné zapojení do boje proti mezinárodnímu terorismu v jihovýchodní Asii;

14.  zdůrazňuje mezinárodní iniciativy Austrálie v oblasti kyberprostoru a  oceňuje skutečnost, že podle rámcové dohody budou obě strany spolupracovat v otázkách kybernetické bezpečnosti včetně boje proti počítačové trestné činnosti;

15.  vyzývá k opatřením k posílení spolupráce v oblasti boje proti terorismu prostřednictvím společných cvičení skupin pro reakci na hrozby členských států a agentur EU, jako je Europol a jeho Evropské centrum pro boj proti terorismu (ECTC), s klíčovými jednotkami australské národní bezpečnostní struktury, jako jsou australské bezpečnostní zpravodajské služby (ASIO), australské ozbrojené síly (ADF) a Australská federální policie;

16.  vítá závazek EU a Austrálie, jenž je uvedený v Rámcové dohodě, k zintenzivnění dialogu a spolupráce v oblasti migrace a azylu; zdůrazňuje, že vysoká úroveň globální mobility vyžaduje celistvý a mnohostranný přístup, který je založen na mezinárodní spolupráci a na sdílených odpovědnostech; vítá skutečnost, že oba partneři proaktivně přispívají k probíhajícím jednáním o globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o globálním paktu o uprchlících;

17.  zdůrazňuje důležitost regionálních rámců pro spolupráci, jako je např. proces z Bali, se zeměmi původu, tranzitu a cílovými zeměmi za účelem záchrany životů, zničení převaděčských sítí a řízení migračních a uprchlických toků; vítá pevný závazek Austrálie spolupracovat s UNHCR v oblasti přesídlení uprchlíků a zvýšit její financovaní humanitární pomoci na celém světě; vybízí Austrálii, aby i nadále přispívala k nalezení pozitivního řešení situace žadatelů o azyl a migrantů zadržených v Papui-Nové Guineji a Nauru;

18.  vítá závazky obou partnerů v oblasti ochrany a prosazování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, mimo jiné i na mnohostranných fórech a s partnery ze třetích zemí, jak je stanoveno v dohodě o financování; vítá zvolení Austrálie do Rady OSN pro lidská práva na období 2018–2020; podtrhuje skutečnost, že Austrálie v roce 2008 zahájila strategii nazvanou „Stírání rozdílů“ pro účely řešení znevýhodňování původních obyvatel k řešení problémů, jako jsou rozdíly v délce života a další nerovnosti; zdůrazňuje, že tato strategie má podporu obou politických stran a že předseda vlády předkládá parlamentu každoroční zprávu o pokroku; zdůrazňuje skutečnost, že australská vláda spolupracuje se státy, teritorii, domorodým obyvatelstvem a obyvateli úžiny Torres Strait s cílem obnovit strategii „Stírání rozdílů“;

19.  opětovně zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu vyžaduje podporu celého mezinárodního společenství; vítá ratifikaci Pařížské dohody Austrálií a závazek uvedený v Rámcové dohodě ke zlepšení spolupráce a úsilí zahraniční politiky za účelem boje proti změně klimatu; bere na vědomí, že Austrálie si vzala za cíl do roku 2030 snížit emise o 26 až 28 % pod úroveň roku 2005, což bylo opětovně potvrzeno v přezkumu politiky v oblasti změny klimatu z roku 2017; zdůrazňuje skutečnost, že tento přezkum zachovává závazky na pomoc ostatním zemím prostřednictvím oboustranných a vícestranných iniciativ; podporuje pokračující úsilí Austrálie o poskytování finanční podpory pro oblast Tichomoří a zranitelným rozvojovým zemím s cílem pomoci jim, aby rozvíjely své ekonomiky udržitelným způsobem, a přispívat jim k lepší adaptaci na změnu klimatu; zdůrazňuje australské spolupředsednictví Zeleného klimatického fondu;

20.  připomíná, že Austrálie, EU a její členské státy jsou důležitými aktéry v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v tichomořském regionu; zdůrazňuje s, že obě strany soustřeďují svou spolupráci na oblasti, jako jsou hospodářský růst, řádná správa a environmentální odolnost;

21.  znovu připomíná své znepokojení nad napětím v Jihočínském moři; vybízí oba partnery, aby pokračovali v prosazování stability a svobody plavby na této významné mezinárodní vodní cestě; oceňuje postoj Austrálie ve snaze o mírové řešení sporů na základě mezinárodního práva;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Austrálie.

(1)

Úř. věst. L 237, 15.9.2017, s. 7.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0064.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0419.

(4)

Úř. věst. L 149, 16.6.2015, s. 3.

(5)

Úř. věst. L 229, 17.8.1998, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 359, 29.12.2012, s. 2.

(7)

Úř. věst. L 186, 14.7.2012, s. 4.

(8)

Úř. věst. L 26, 30.1.2010, s. 31.

(9)

Úř. věst. L 188, 22.7.1994, s. 18.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

54

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

54

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

4

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 13. dubna 2018Právní upozornění