Postup : 2015/0138(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0120/2018

Předložené texty :

A8-0120/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/05/2018 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0192

DOPORUČENÍ     ***
PDF 515kWORD 54k
27.3.2018
PE 615.500v02-00 A8-0120/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Tokia Saïfi

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07817/2016),

–  s ohledem na návrh Protokolu k Rámcové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07730/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 207 a 212 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0218/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A8-0120/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Korejské republiky.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rada navrhuje uzavřít protokol k rámcové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Chorvatsko se tak stane smluvní stranou dohody.

Tato rámcová dohoda byla podepsána dne 10. května 2010 a vstoupila v platnost dne 1. června 2014 a představuje první dohodu tohoto typu mezi Evropskou unií a jednou z asijských zemí. Dohoda umožnila posílit spolupráci Evropské unie s Koreou, která je klíčovým partnerem v regionu, a to v mnoha oblastech, jako jsou např. mír a bezpečnost, lidská práva a právní stát, životní prostředí, energetika, boj proti terorismu, řádná správa věcí veřejných či boj proti korupci a organizovanému zločinu.

Dne 1. července 2013 přistoupilo k Evropské unii Chorvatsko. V souladu s čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky přistoupí Chorvatsko k dohodám uzavřeným nebo podepsaným před jeho přistoupením Evropskou unií a jejími členskými státy a jednou nebo více třetími zeměmi, a to prostřednictvím protokolu k uvedeným dohodám. Rozhodnutím Rady 13351/12 ze dne 14. září 2012 byla Komise zmocněna k zahájení jednání o protokolech, kterými se mění dohody podepsané či uzavřené Evropskou unií nebo Evropskou unií a jejími členskými státy a třetími zeměmi s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Protokol s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byl vyjednán mezi Komisí a korejskými orgány.

Cílem tohoto protokolu je umožnit Chorvatské republice stát se smluvní stranou rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (článek 1) a současně stanovit nutné jazykové úpravy, které z přistoupení Chorvatska vyplývají (článek 2). Protokol neprovádí žádné podstatné změny rámcové dohody.

Protokol byl podepsán dne 21. června 2017. K uzavření protokolu potřebuje Rada souhlas Evropského parlamentu. Parlament přijme rozhodnutí v souladu s článkem 99 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu v jediném hlasování

Na základě výše uvedených skutečností zpravodajka navrhuje, aby Výbor pro zahraniční věci zaujal k uzavření tohoto protokolu kladné stanovisko.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rámcová dohoda mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU

Referenční údaje

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

28.6.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

6.7.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

6.7.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

13.7.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

21.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

57

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Datum předložení

27.3.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 19. dubna 2018Právní upozornění