Postupak : 2015/0138(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0120/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0120/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/05/2018 - 7.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0192

PREPORUKA     ***
PDF 448kWORD 54k
27.3.2018
PE 615.500v02-00 A8-0120/2018

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestiteljica: Tokia Saïfi

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (07817/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt Protokola uz Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (07730/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 207. i 212. te člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0218/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za vanjske poslove (A8-0120/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje Protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republici Koreji.


OBRAZLOŽENJE

Vijeće predlaže sklapanje Protokola uz Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Na taj način Hrvatska postaje ugovorna stranka Sporazuma.

Okvirni sporazum potpisan je 10. svibnja 2010., a stupio je na snagu 1. lipnja 2014. te je prvi takav sporazum između EU-a i jedne azijske zemlje. Potpisivanje tog sporazuma ojačalo je suradnju između Europske unije i Koreje, ključnog partnera u regiji u brojnim područjima kao što su mir i sigurnost, ljudska prava i vladavina prava, okoliš, energija, borba protiv terorizma, dobro upravljanje te borba protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Hrvatska je 1. srpnja 2013. pristupila Europskoj uniji. U skladu s člankom 6. stavkom 2. Akta o pristupanju Republike Hrvatske, Hrvatska mora pristupiti sporazumima koje su prije njezina pristupanja Uniji države članice i Unija sklopile ili potpisale s jednom ili više trećih zemalja, i to na temelju Protokola uz te sporazume. Odlukom Vijeća 13351/12 od 14. rujna 2012. Komisija se ovlašćuje da pregovara o protokolima o izmjeni sporazuma potpisanih ili sklopljenih između EU-a, ili EU-a i država članica, i trećih zemalja s obzirom na pristupanje Hrvatske EU-u. Komisija je pregovarala s korejskim vlastima o Protokolu kojim se u obzir treba uzeti pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Cilj Protokola je omogućiti Republici Hrvatskoj da postane stranka Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, (članak 1.) te odrediti jezične prilagodbe koje treba unijeti u Sporazum zbog pristupanja Republike Hrvatske (članak 2.). Protokolom se ne uvode nikakve sadržajne izmjene u Okvirni sporazum.

Protokol je potpisan 21. lipnja 2017. Kako bi se on zaključio, Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta. U skladu s člankom 99. te člankom 108. stavkom 7. Poslovnika, Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem.

Na temelju navedenog, izvjestiteljica predlaže da Odbor za vanjske poslove donese pozitivno mišljenje o sklapanju tog Protokola.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Referentni dokumenti

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

28.6.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

6.7.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

6.7.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

13.7.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.2.2018

 

 

 

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

57

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Datum podnošenja

27.3.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 19. travnja 2018.Pravna napomena