Procedūra : 2015/0138(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0120/2018

Pateikti tekstai :

A8-0120/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/05/2018 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0192

REKOMENDACIJA     ***
PDF 576kWORD 49k
27.3.2018
PE 615.500v02-00 A8-0120/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėja: Tokia Saïfi

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07817/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, projektą (07730/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 ir 212 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0218/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0120/2018),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Korėjos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Taryba siūlo sudaryti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolą, kuriuo būtų atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą. Pagal protokolą Kroatija tampa susitarimo šalimi.

Šis pagrindų susitarimas buvo pasirašytas 2010 m. gegužės 10 d., įsigaliojo 2014 m. birželio 1 d. ir yra pirmasis tokio pobūdžio Europos Sąjungos ir Azijos šalies susitarimas. Šis susitarimas suteikia galimybę sustiprinti ES bendradarbiavimą su Korėja, kuri yra labai svarbi partnerė regione bendradarbiaujant daugelyje sričių, pavyzdžiui, taikos ir saugumo, žmogaus teisių ir teisinės valstybės, aplinkos, energetikos, kovos su terorizmu, gero valdymo ir kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu srityse.

2013 m. liepos 1 d. į Europos Sąjungą įstojo Kroatija. Pagal Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo 6 straipsnio 2 dalį Kroatija turi prisijungti prie visų susitarimų, kuriuos iki šios datos Europos Sąjunga ir jos valstybės narės sudarė arba pasirašė su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, sudarydama prie tų susitarimų pridedamus protokolus. Pagal 2012 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimą 13352/12 Komisija įgaliojama vesti derybas dėl protokolų, kuriais, atsižvelgiant į Kroatijos įstojimą į Sąjungą, iš dalies keičiami ES arba ES ir jos valstybių narių pasirašyti arba sudaryti susitarimai su trečiosiomis šalimis. Dėl protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, Komisija vedė derybas su Korėjos valdžios institucijomis.

Protokolo tikslas – leisti Kroatijos Respublikai tapti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos pagrindų susitarimo šalimi (1 straipsnis) ir nustatyti su Kroatijos įstojimu susijusius lingvistinius susitarimo pakeitimus (2 straipsnis). Protokole nenumatomi jokie esminiai pagrindų susitarimo pakeitimai.

Protokolas buvo pasirašytas 2017 m. birželio 21 d. Tam, kad galėtų sudaryti protokolą, Taryba turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Pagal savo Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnį ir 108 straipsnio 7 dalį Parlamentas priima sprendimą vienu balsavimu.

Remdamasi šia informacija, pranešėja siūlo Užsienio komitetui pateikti teigiamą nuomonę dėl šio protokolo sudarymo.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į ES

Nuorodos

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

28.6.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

6.7.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

6.7.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

13.7.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

21.2.2018

 

 

 

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

57

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Pateikimo data

27.3.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 19 d.Teisinis pranešimas