Proċedura : 2015/0138(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0120/2018

Testi mressqa :

A8-0120/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 03/05/2018 - 7.2

Testi adottati :

P8_TA(2018)0192

RAKKOMANDAZZJONI     ***
PDF 593kWORD 54k
27.3.2018
PE 615.500v02-00 A8-0120/2018

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Tokia Saïfi

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (07817/2016),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Protokoll għall-ftehim qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (07730/2016),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 207 u 212 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0218/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0120/2018),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Korea.


NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kunsill jipproponi l-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dan, il-Kroazja ssir parti kontraenti tal-Ftehim.

Dan il-Ftehim Qafas ġie ffirmat fl-10 ta' Mejju 2010 u daħal fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2014, u huwa l-ewwel ftehim ta' dan it-tip bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiż Asjatiku. Dan wassal għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-UE u r-Repubblika tal-Korea, sieħba strateġika fir-reġjun, fi ħdan bosta oqsma inklużi l-paċi u s-sigurtà, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, l-ambjent, l-enerġija, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-governanza tajba u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata.

Fl-1 ta' Lulju 2013, il-Kroazja saret Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. Skont l-Artikolu 6(2) tal-Att tal-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Kroazja trid taderixxi mal-ftehimiet li ġew konklużi jew iffirmati mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Membri tagħha ma' pajjiż terz wieħed jew aktar permezz ta' protokoll għal dawk il-ftehimiet. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 13351/12 tal-14 ta' Settembru 2012 awtorizzat lill-Kummissjoni tinnegozja protokolli li jemendaw ftehimiet iffirmati jew konklużi mill-UE, jew mill-UE u l-Istati Membri tagħha, ma' pajjiżi terzi, fid-dawl tal-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE. Il-Protokoll li jikkunsidra l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea ġie nnegozjat bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet Koreani.

L-iskop tal-Protokoll huwa li jippermetti lir-Repubblika tal-Kroazja ssir parti tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, (Artikolu 1) u li jiddefinixxi l-aġġustamenti lingwistiċi meħtieġa (Artikolu 2). Il-Protokoll ma joħloq ebda modifika sostanzjali għall-Ftehim Qafas.

Il-Protokoll ġie ffirmat fil-21 ta' Ġunju 2017. Sabiex jiġi konkluż il-Protokoll, il-Kunsill għandu bżonn l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. Skont it-termini tal-Artikoli 99 u 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, il-Parlament għandu jieħu deċiżjoni permezz ta' votazzjoni waħdanija.

Abbażi ta' dak li ssemma hawn fuq, ir-rapporteur jipproponi li l-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jagħti opinjoni favorevoli dwar il-konklużjoni ta' dan il-Protokoll.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-UE

Referenzi

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

28.6.2017

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

6.7.2017

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

6.7.2017

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

INTA

13.7.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Eżami fil-kumitat

21.2.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

20.3.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

57

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Data tat-tressiq

27.3.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' April 2018Avviż legali