Procedure : 2015/0138(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0120/2018

Ingediende teksten :

A8-0120/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/05/2018 - 7.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0192

AANBEVELING     ***
PDF 363kWORD 48k
27.3.2018
PE 615.500v02-00 A8-0120/2018

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Tokia Saïfi

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGN IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07817/2016),

–  gezien het ontwerpprotocol bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (07730/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 207 en 212 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0218/2017),

–  gezien artikel 99, lid 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0120/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Korea.


TOELICHTING

De Raad stelt voor een protocol te sluiten bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. Aldus wordt Kroatië partij bij de overeenkomst.

Deze op 10 mei 2010 ondertekende kaderovereenkomst is op 1 juni 2014 in werking getreden en vormt de eerste overeenkomst in haar soort tussen de Europese Unie en een Aziatisch land. Dankzij deze overeenkomst kon de samenwerking van de Europese Unie met Korea, een essentiële partner in de regio, op talrijke gebieden worden versterkt, zoals de vrede en veiligheid, de mensenrechten en de rechtsstaat, het milieu, de energie, de strijd tegen het terrorisme, goed bestuur en de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad.

Op 1 juli 2013 is de Republiek Kroatië toegetreden tot de Europese Unie. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië moet Kroatië toetreden tot de overeenkomsten die vóór zijn toetreding tot de Unie door de Europese Unie en haar lidstaten met een of meer derde landen zijn gesloten of ondertekend door middel van een protocol bij die overeenkomsten. Besluit 13351/12 van de Raad van 14 september 2012 machtigt de Commissie in verband met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie te onderhandelen over protocollen tot wijziging van overeenkomsten die door de Unie, of door de Unie en haar lidstaten met derde landen zijn ondertekend of gesloten. Over het protocol waarmee de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie in aanmerking wordt genomen, is tussen de Commissie en de Koreaanse autoriteiten onderhandeld.

Doel van het protocol is de Republiek Kroatië in staat te stellen partij te worden bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, (artikel 1) en te voorzien in de daaruit voortvloeiende taalkundige aanpassingen van de overeenkomst (artikel 2). Het protocol brengt geen enkele inhoudelijke wijziging in de kaderovereenkomst aan.

Het protocol is op 21 juni 2017 ondertekend. Om het protocol te sluiten heeft de Raad de goedkeuring van het Europees Parlement nodig. Overeenkomstig artikel 99 en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement spreekt het Parlement zich uit bij één enkele stemming.

Op basis van het bovenstaande stelt uw rapporteur voor dat de Commissie buitenlandse zaken een positief advies uitbrengt over de sluiting van dit protocol.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Document- en procedurenummers

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

28.6.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFET

6.7.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

6.7.2017

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

13.7.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.2.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

20.3.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

57

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Datum indiening

27.3.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGN IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2018Juridische mededeling