Förfarande : 2015/0138(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0120/2018

Ingivna texter :

A8-0120/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0192

REKOMMENDATION     ***
PDF 362kWORD 49k
27.3.2018
PE 615.500v02-00 A8-0120/2018

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Tokia Saïfi

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07817/2016),

–  med beaktande av utkastet till protokollet till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07730/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207 och 212 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0218/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0120/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Korea.


MOTIVERING

Rådet föreslår att ett protokoll ingås till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. Kroatien blir därmed avtalsslutande part i avtalet.

Ramavtalet undertecknades den 10 maj 2010, trädde i kraft den 1 juni 2014 och är det första avtalet i sitt slag mellan EU och ett land i Asien. Det har bidragit till att stärka EU:s samarbete med Korea, en nyckelpartner i regionen, på flera områden såsom fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, miljö, energi, kampen mot terrorismen, goda styrelseformer och kampen mot korruption och organiserad brottslighet.

Den 1 juli 2013 anslöt sig Republiken Kroatien till Europeiska unionen. I enlighet med artikel 6.2 i anslutningsakten för Republiken Kroatien ska Kroatien tillträda de avtal som EU och dess medlemsstater har ingått eller undertecknat med ett eller flera tredjeländer före Kroatiens anslutning till EU, genom ett protokoll till dessa avtal. Genom rådets beslut 13351/2012 av den 14 september 2012 bemyndigades kommissionen att förhandla fram protokoll för att ändra avtal som har undertecknats eller ingåtts av EU eller EU och dess medlemsstater med tredjeländer, med anledning av Kroatiens anslutning till EU. Protokollet med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen har förhandlats fram mellan kommissionen och Republiken Koreas myndigheter.

Protokollets syfte är att göra det möjligt för Republiken Kroatien att bli part i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (artikel 1) och att se till att nödvändiga språkliga anpassningar görs (artikel 2). Protokollet kommer inte att medföra några materiella ändringar av ramavtalet.

Protokollet undertecknades den 21 juni 2017. För att protokollet ska kunna ingås behöver rådet Europaparlamentets godkännande. I enlighet med artikel 99 och artikel 108.7 i arbetsordningen ska parlamentet fatta beslut genom en enda omröstning.

På grundval av ovanstående rekommenderar föredraganden att utrikesutskottet stöder ingåendet av detta protokoll.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ramavtal mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till EU

Referensnummer

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Datum för remiss/begäran om godkännande

28.6.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

6.7.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.7.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

13.7.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Behandling i utskott

21.2.2018

 

 

 

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

57

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Ingivande

27.3.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 19 april 2018Rättsligt meddelande