Postup : 2017/2139(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0122/2018

Predkladané texty :

A8-0122/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.21

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0126

SPRÁVA     
PDF 501kWORD 68k
27.3.2018
PE 612.024v02-00 A8-0122/2018

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor

(2017/2139(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor

(2017/2139(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0356 – C8-0250/2017)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(4) , ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20022(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0122/2018),

1.  udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora Európskej únie za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Súdnemu dvoru Európskej únie, Európskej rade, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor

(2017/2139(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0122/2018),

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2016 nezistil žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a obstarávaním v Súdnom dvore Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“);

2.  berie na vedomie skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií a orgánov za rok končiaci sa 31. decembrom 2016 sa nevyskytli významné chyby;

3.  víta celkové obozretné a riadne finančné hospodárenie Súdneho dvora v rozpočtovom období roka 2016; vyjadruje svoju podporu úspešnej zmene paradigmy v rozpočtovom plánovaní Komisie smerom k zostavovaniu rozpočtu podľa výkonnosti, ktoré predstavila podpredsedníčka Kristalina Georgievova v septembri 2015 ako súčasť iniciatívy pod názvom Rozpočet EÚ so zameraním na výsledky; nabáda Súdny dvor, aby túto metódu uplatňoval na postup zostavovania vlastného rozpočtu;

4.  konštatuje, že podľa súčasného postupu udeľovania absolutória Súdny dvor v júni predkladá výročnú správu o činnosti Dvoru audítorov, Dvor audítorov potom v októbri predkladá správu Parlamentu a Parlament najneskôr v máji hlasuje v pléne o absolutóriu; konštatuje, že pokiaľ udelenie absolutória nie je odložené, medzi konečnou ročnou účtovnou závierkou a udelením absolutória uplynie najmenej 17 mesiacov; poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť; žiada, aby sa Súdny dvor a Dvor audítorov riadili sa najlepšími postupmi súkromného sektora; v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku a termín na predloženie správ Dvora audítorov na 1. júl; navrhuje tiež preskúmať harmonogram postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza v článku 5 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu tak, aby sa hlasovanie o absolutóriu uskutočnilo na plenárnej schôdzi v novembri, čím by sa ukončil postup udeľovania absolutória v roku nasledujúcom po príslušnom účtovnom roku;

5.  konštatuje, že v roku 2016 mal Súdny dvor k dispozícii rozpočtové prostriedky vo výške 380 002 000 EUR (v porovnaní s 357 062 000 EUR v roku 2015) a že miera plnenia dosiahla 98,2 %; berie na vedomie vysokú mieru využitia; konštatuje však mierne zníženie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi;

6.  konštatuje, že odhadované príjmy Súdneho dvora v rozpočtovom roku 2016 dosiahli 51 505 000 EUR, zatiaľ čo stanovené nároky boli o 3,1 % nižšie, ako sa odhadovalo (49 886 228 EUR); konštatuje, že rozdiel 1,62 milióna EUR sa pripisuje hlavne neskorému príchodu 16 z 19 ďalších sudcov na Všeobecný súd v roku 2016;

7.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Súdny dvor neustále nadhodnocuje svoje viazané rozpočtové prostriedky na služobné cesty, ktoré v roku 2016 stanovil vo výške 342 000 EUR, zatiaľ čo platobné rozpočtové prostriedky predstavovali len 157 974 EUR; vyzýva Súdny dvor, aby zaručil riadne finančné plánovanie s cieľom predchádzať podobným nezrovnalostiam v budúcnosti;

8.  konštatuje, že rozpočet Súdneho dvora je prevažne administratívnej povahy, pričom približne 75 % sa používa na výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na výdavky týkajúce sa budov, nábytku, zariadení a plnenia osobitných úloh inštitúcie; poznamenáva, že v nadväznosti na požiadavku Parlamentu Súdny dvor požiadal svoje administratívne služby o zavedenie rozpočtovania na základe výsledkov v ich oblasti činnosti; žiada Súdny dvor, aby vo svojich každodenných administratívnych činnostiach naďalej uplatňoval túto zásadu a informoval orgán udeľujúci absolutórium o svojich skúsenostiach a dosiahnutých výsledkoch;

9.  víta zámer Súdneho dvora vypracovať správu o fungovaní Všeobecného dvora do 26. decembra 2020, víta, že do jej vypracovania bude zapojený externý konzultant a že správa bude predložená Parlamentu, Rade a Komisii;

10.  berie na vedomie súdnu činnosť Súdneho dvora v roku 2016, pričom jeho trom súdom bolo predložených 1604 vecí a 1628 vecí bolo ukončených v danom roku, čo je menej ako v roku 2015, keď sa uzavrelo 1775 vecí; poznamenáva, že priemerná dĺžka konaní bola 16,7 mesiacov, čo je o niečo viac ako v roku 2015 (16,1 mesiacov); víta skutočnosť, že v dôsledku reformy Súdneho dvora bol v roku 2017 priemerný čas na prijatie rozhodnutia 16 mesiacov; pripomína potrebu zaručiť kvalitu a rýchlosť vydávania rozhodnutí Súdneho dvora s cieľom zabrániť značným nákladom dotknutých strán, ktoré vyplývajú z príliš dlhých konaní; opakuje, že je dôležité, aby sa znížil počet neuzavretých vecí s cieľom dodržiavať základné práva občanov EÚ;

11.  konštatuje, že Súdny dvor v roku 2016 uzavrel 704 vecí (na rozdiel od 616 uzavretých vecí v roku 2015) a bolo mu predložených 692 nových vecí (na rozdiel od 713 v roku 2015) a zvýšil sa počet prejudiciálnych konaní a odvolaní;

12.  konštatuje, že v roku 2016 Všeobecný súd prijal 974 nových vecí (v porovnaní s počtom 831 v roku 2015) a zaoberal sa 755 vecami (v porovnaní s 987 v roku 2015) a v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zvýšil počet neuzavretých vecí;

13.  uznáva, že Súd pre verejnú službu prestal existovať od 1. septembra 2016, a preto sa musia jeho činnosti hodnotiť len za obdobie ôsmich mesiacov; konštatuje, že uzatvoril 169 vecí a riešil 77 nových vecí, pričom počet neuzavretých vecí bol výrazne nižší (v porovnaní s počtom 231 v roku 2015 a 139 v roku 2016); víta informácie uvedené v návrhoch Súdneho dvora k reforme stanov Súdneho dvora, medzi ktoré patrí posúdenie fungovania Súdu pre verejnú službu, a to, že boli postúpené Parlamentu v roku 2011 a 2014 a predložené vo forme prílohy k odpovedi na dotazník v rámci postupu udeľovania absolutória za rok 2016; pripomína svoju požiadavku na hĺbkové posúdenie fungovania Súdu pre verejnú službu za desať rokov jeho existencie;

14.  konštatuje, že v roku 2015 bola prijatá reforma súdnej štruktúry Súdneho dvora a zároveň bol vypracovaný nový rokovací poriadok Všeobecného súdu; chápe, že vďaka zdvojnásobeniu počtu sudcov v troch etapách do roku 2019 bude Súdny dvor na základe reformy aj naďalej môcť vybavovať neustále sa zvyšujúci počet vecí; s potešením očakáva, že bude môcť preskúmať výsledky tejto reformy, ktorá Súdnemu dvoru umožní zaoberať sa vecami v primeranej lehote a v súlade s požiadavkami práva na spravodlivé súdne konanie;

15.  konštatuje, že v roku 2016 po reforme súdnej štruktúry Súdneho dvora boli prípady týkajúce sa zamestnancov tretím najčastejším typom konaní na Všeobecnom súde; vyzýva Súdny dvor, aby aj naďalej poskytoval štatistické údaje o svojich súdnych činnostiach;

16.  berie na vedomie celkové skrátenie dĺžky konaní v roku 2016, ktoré zaznamenal Dvor audítorov vo svojej Osobitnej správe č. 14/2017,(6) v priemere o 0,9 mesiaca v prípade Súdneho dvora a 1,9 mesiaca v prípade Všeobecného súdu oproti roku 2015; berie na vedomie organizačné a procesné opatrenia, ktoré prijal Súdny dvor s cieľom zvýšiť svoju účinnosť, a žiada od Súdneho dvora ďalšie úsilie o zachovanie klesajúceho trendu, aby všetky veci boli uzavreté v primeranom čase; konštatuje so znepokojením, že jedným z najčastejších faktorov, ktoré ovplyvňujú dĺžku spracúvania vecí, sú súdne prázdniny; konštatuje, že v roku 2016 bolo 14 týždňov súdnych prázdnin;

17.  berie na vedomie nadobudnutie účinnosti kódexu správania členov a bývalých členov Súdneho dvora Európskej únie, ktorý stanovuje pravidlá vychádzajúce z viacerých obáv Parlamentu týkajúcich sa vyhlásení o záujmoch a vonkajších činností; podporuje Súdny dvor vo vykonávaní jeho rozhodnutia zaviesť v roku 2018 pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí;

18.  žiada, aby Súdny dvor zaviedol cielenejší prístup založený na výkonnosti, pokiaľ ide o vonkajšie činnosti sudcov v súvislosti so šírením práva Únie, pretože uplatňované kritérium je skôr všeobecné a účinky týchto činností nie sú jasne merané;

19.  pripomína svoju požiadavku väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o vonkajšie činnosti každého sudcu; vyzýva Súdny dvor, aby na svojej webovej stránke a vo svojej výročnej správe o činnostiach poskytoval informácie týkajúce sa iných pracovných miest a platených externých činností sudcov vrátane názvu udalosti, miesta konania, úlohy dotknutých sudcov, výdavkov na cestu a na pobyt, ako aj informácie o tom, či ich hradil Súdny dvor alebo tretia strana;

20.  naliehavo vyzýva Súdny dvor, aby zverejnil životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých členov Súdneho dvora, v ktorých bude uvedené ich členstvo v iných organizáciách;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistujú pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí, a naliehavo vyzýva Súdny dvor, aby zaviedol a uplatňoval prísne povinnosti v tejto otázke;

22.  domnieva sa, že Súdny dvor by mal zvážiť vypracúvanie zápisníc zo schôdzí s lobistami, odbornými združeniami a aktérmi občianskej spoločnosti, ak to nenarúša dôvernosť prebiehajúcich konaní;

23.  žiada Súdny dvor, aby zverejňoval stretnutia s odbornými združeniami, ako aj so zástupcami členských štátov;

24.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným úsilím členských štátov o dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien vo funkciách s vysokými právomocami, a poznamenáva, že Parlament a Rada uviedli ako jeden zo svojich cieľov vyvážené zastúpenie mužov a žien pri vymenúvaní nových sudcov Všeobecného súdu (k tomuto dátumu je v organizačnej schéme Súdneho dvora päť sudkýň a dve generálne advokátky a v organizačnej schéme Všeobecného súdu je desať sudkýň); domnieva sa, že inštitúcie Únie musia primerane zastupovať svojich občanov; zdôrazňuje preto význam cieľa stanoveného Parlamentom a Radou;

25.  konštatuje, že Dvor audítorov nemá prístup k určitým dokumentom, ktoré sú dôležité pre audit preskúmania výkonnosti Súdneho dvora(7); vyzýva Súdny dvor, aby naďalej spolupracoval s Dvorom audítorov a poskytol mu prístup ku všetkým dokumentom, ktoré Dvor audítorov potrebuje na svoje audity, pokiaľ sa tým neporuší povinnosť zachovávať tajnosť porád;

26.  uvedomuje si, že úlohou referendárov je pomáhať členom Súdneho dvora pri skúmaní vecí a vypracúvať právne dokumenty pod ich vedením, napríklad rozsudky, uznesenia, návrhy alebo memorandá; konštatuje, že v roku 2009 prijal Súdny dvor pravidlá správania; konštatuje tiež, že referendárov vyberajú členovia, pre ktorých pracujú, a že ich prijímanie sa riadi minimálnymi kritériami; vyzýva Súdny dvor, aby zaviedol politiku umožňujúcu pružnejšie prideľovanie súčasných referendárov, čo by pomohlo zmierniť problémy súvisiace s riadením zdrojov alebo organizačnými záležitosťami(8);

27.  konštatuje so znepokojením, že Súdny dvor nedokázal posúdiť kapacitu sudcov a referendárov, ktorí majú na starosti správu konaní, pretože nezhromažďuje žiadne informácie o tom, koľko času venuje sudca alebo referendár konkrétnej veci; konštatuje, že bude uskutočnená štúdia s cieľom vyhodnotiť, do akej miery prinesie zavedenie systému na monitorovanie využívania zdrojov užitočné údaje; žiada Súdny dvor, aby predložil výsledky tejto štúdie Parlamentu;

28.  domnieva sa, že odpoveď Súdneho dvora na otázku Parlamentu (otázka č. 50) týkajúcu sa nákladov na jeho veci je neuspokojivá; žiada Súdny dvor, aby zvážil systém monitorovania na výpočet nákladov na každú vec;

29.  berie na vedomie, že sa nepretržite monitoruje vývoj prípadných nedoriešených vecí a meškaní v komorách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Súdny dvor neposkytol Parlamentu údaje týkajúce sa nedodržania orientačných časových rámcov, pretože to je záležitosť vnútornej organizácie súdov;

30.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že najčastejším faktorom ovplyvňujúcim dĺžku písomnej časti konania na Všeobecnom súde je prijatie a spracovanie procesných písomností kanceláriou súdu(9); konštatuje, že pre veci, ktoré sú predmetom konaní na Všeobecnom súde, je typický objem dokumentov; vyzýva Všeobecný súd, aby ďalej sledoval počet a komplexnosť vecí, a tak zaistil, že jeho kancelária bude mať dostatočné zdroje;

31.  zdôrazňuje odporúčanie Dvora audítorov uvedené v jeho Osobitnej správe č. 14/2017, a to merať výkonnosť na individuálnom základe s odkazom na prispôsobené lehoty zohľadňujúce skutočne nasadené zdroje;

32.  konštatuje, že po reforme súdnej štruktúry Súdneho dvora sa sudcovia prideľujú do komôr podľa pracovného zaťaženia v rôznych oblastiach; zaujímalo by ho, ako sa toto prideľovanie uskutočňuje a či existujú osobitné komory pre určité oblasti, a žiada analýzu toho, ako toto prideľovanie ovplyvňuje rýchlosť, akou sa veci spracúvajú;

33.  berie na vedomie proces prideľovania vecí, ktoré sú postúpené súdom; konštatuje, že v roku 2016 bolo podobne ako v predchádzajúcich rokoch približne 40 % vecí na Všeobecnom súde pridelených mimo rotačného systému, čo spochybňuje samotný tento systém; žiada Súdny dvor, aby stanovil pravidlá postupu prideľovania na oboch súdoch;

34.  konštatuje, že v značnom počte vecí na oboch súdoch sa vyskytujú otázky duševného vlastníctva; nabáda Súdny dvor, aby preskúmal spôsoby zjednodušenia postupov pri takýchto veciach a zvážil predbežné preskúmanie, ktoré by uskutočnili jeho výskumné a dokumentačné služby;

35.  poznamenáva, že Súdny dvor naďalej dodržiava medziinštitucionálnu dohodu o znižovaní počtu zamestnancov o 5 % v období piatich rokov napriek vytvoreniu 137 nových pracovných miest v súvislosti s nárastom počtu sudcov a generálnych advokátov;

36.  berie na vedomie vysokú mieru obsadenosti pracovných miest (98 %) napriek vysokej miere fluktuácie zamestnancov; berie na vedomie ťažkosti, ktoré Súdny dvor uviedol v súvislosti s prijímaním stálych zamestnancov v najnižších triedach; žiada, aby Súdny dvor posúdil dôvody vysokej miery fluktuácie a opatrení, ktoré boli alebo mali byť zavedené na zlepšenie situácie;

37.  berie na vedomie opatrenia Súdneho dvora uskutočnené v roku 2016 s cieľom zlepšiť rodovú rovnováhu na stredných a vysokých riadiacich pozíciách, zdôrazňuje však, že je dôležité naďalej sledovať cieľ zameraný na zlepšenie v tejto oblasti; znovu opakuje znepokojenie v súvislosti s geografickou nerovnováhou na strednej a vysokej úrovni riadenia a v tejto súvislosti vyzýva zároveň Súdny dvor, aby sa usiloval o zlepšenie;

38.  konštatuje, že Súdny dvor v roku 2016 ponúkol 245 stáží; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 188 stáží v kabinetoch bolo neplatených; vyzýva Súdny dvor, aby našiel riešenie, ako zabezpečiť dôstojné odmeňovanie všetkých stážistov, ktorí pracujú v tejto inštitúcii, s cieľom zaistiť rovnaké príležitosti;

39.  víta výmenu zamestnancov Súdneho dvora a Európskej centrálnej banky a projekt vytvorenia rámca pre výmeny právnikov lingvistov medzi jednotlivými inštitúciami;

40.  víta spoluprácu s tlmočníckymi službami Komisie a Parlamentu v rámci Medziinštitucionálneho výboru pre prekladateľské a tlmočnícke služby (ICTI);

41.  s uspokojením konštatuje, že Súdny dvor sa stal plnohodnotným členom medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre kľúčovú medziinštitucionálnu činnosť a kľúčové ukazovatele výkonnosti a poskytol údaje o nákladoch na preklad podľa harmonizovanej metodiky odsúhlasenej v rámci pracovnej skupiny;

42.  berie na vedomie investície Súdneho dvora do IT nástrojov na zlepšenie riadenia súdnych vecí; žiada Súdny dvor, aby poskytol podrobné kvantitatívne a kvalitatívne finančné informácie o projektoch v oblasti IT na Súdnom dvore od roku 2014; vyzýva Súdny dvor, aby vyvinul plne integrovaný IT systém na podporu riadenia súdnych vecí;

43.  poukazuje na neustály nárast počtu prístupov k aplikácii e-Curia (v roku 2016 bol počet prístupových účtov 3 599 oproti 2 914 v roku 2015), ako aj skutočnosť, že v roku 2016 používali aplikáciu „e-Curia“ všetky členské štáty, čo ukazuje, že sa podarilo zvýšiť povedomie verejnosti o existencii a výhodách tejto aplikácie;

44.  vyzýva Súdny dvor, aby zlepšil svoje komunikačné činnosti s cieľom zlepšiť svoju prístupnosť pre občanov Únie, napr. organizovaním vzdelávacích seminárov pre novinárov alebo vývojom komunikačných produktov o svojej činnosti v súlade s prístupom väčšieho zamerania na občana; víta skutočnosť, že Súdny dvor prijal rozhodnutie o modernizácii svojho webového sídla tak, aby bolo užívateľsky prístupnejšie, a žiada Súdny dvor, aby vyvinul úsilie o zlepšenie svojej databázy tým, že bude zameraná viac na používateľov; berie na vedomie úsilie Súdneho dvora, pokiaľ ide o komunikačné online kanály, a nabáda ho, aby pokračoval v kvalitnej práci;

45.  konštatuje, že Súdny dvor postupne plnil odporúčanie Parlamentu o používaní služobných vozidiel uvedené v uznesení o absolutóriu z roku 2015; domnieva sa, že opatrenia na racionalizáciu riadenia vozového parku idú správnym smerom; víta novú medziinštitucionálnu výzvu na predkladanie ponúk na prenájom automobilov v postupe verejného obstarávania, ktorá bola zverejnená v roku 2016 a ktorej cieľom je dosiahnuť finančné úspory v tejto oblasti; so znepokojením konštatuje, že v roku 2016 bolo zorganizovaných 21 letov v cene 3 998,97 EUR s cieľom vyslať vodičov na služobné cesty, aby riadili vozidlá členov Súdneho dvora alebo Súdu pre verejnú službu v domovských členských štátoch týchto členov;

46.  víta odhodlanie Súdneho dvora plniť ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a vyzýva, aby sa tieto ciele dosiahli včas; nabáda Súdny dvor, aby uplatňoval zásady zeleného verejného obstarávania, a vyzýva na stanovenie pravidiel na kompenzáciu emisií uhlíka a na poskytnutie dostatočných rozpočtových prostriedkov na tento účel;

47.  berie na vedomie podrobné informácie o politike týkajúcej sa budov, najmä v súvislosti s výstavbou piatej prístavby k súčasnému komplexu budov;

48.  berie na vedomie ďalšie skúsenosti v súvislosti s otvorenými kancelárskymi priestormi; vyjadruje znepokojenie nad tým, že nad výhodami, ako napríklad zníženie priestorových potrieb, prínosy z hľadiska jednoduchšej komunikácie a vyššej pružnosti, by mohli prevážiť nižšia dôvernosť, obmedzenia pri práci na spisoch, ktoré si vyžadujú vysoké sústredenie, a strata súkromia; vyzýva Súdny dvor, aby posúdil pozitívne a negatívne účinky na pracovné podmienky so zreteľom na potreby zamestnancov a aby informoval Parlament o výsledkoch tohto posúdenia;

49.  víta prijatie usmernení Súdneho dvora o oznamovaní a ochrane oznamovateľov na začiatku roka 2016 a pripomína, že ochrana oznamovateľov je jednou z otázok, ktorou sa verejná správa Únie vážne zaoberá a ktorú treba stále dôsledne zvažovať; vyzýva Súdny dvor, aby nabádal svojich zamestnancov k oboznámeniu sa s usmerneniami z roku 2016 a zdôrazňoval pritom dôležitú úlohu oznamovateľov pri upozorňovaní na protiprávne konanie; vyzýva Súdny dvor, aby nabádal svojich zamestnancov k používaniu usmernení z roku 2016 v náležitých prípadoch; žiada Súdny dvor, aby včas poskytol podrobné informácie o prípadoch oznamovania protispoločenskej činnosti a o tom, ako sa k týmto prípadom pristupovalo a ako boli uzavreté;

50.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi, ktorý by mal pomáhať oznamovateľom využívať správne prostriedky na zverejňovanie informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

51.  konštatuje, že vymenovanie členov Súdneho dvora Európskej únie je podľa článku 253 ZFEÚ v právomoci členských štátov; zdôrazňuje význam včasnej nominácie a vymenovania sudcov z hľadiska výkonnosti Súdneho dvora; žiada nové pravidlo na určenie konkrétnej lehoty na (opätovné) vymenovanie sudcu v dostatočnom predstihu pred skončením mandátu sudcu a vyzýva Radu, aby pri vymenovaní nových sudcov Súdneho dvora brala do úvahy pomer nákladov a prínosov; kritizuje protiprávne nominácie bez výzvy na predkladanie žiadostí v prípade dvoch sudcov Súdu pre verejnú službu v súvislosti s mandátom, ktorý navyše trval iba od 14. apríla 2016 do 31. augusta 2016;

52.  konštatuje, že jednému z dvoch sudcov Súdu pre verejnú službu, ktorí boli vymenovaní od 1. apríla do 31. augusta 2016, bol vyplatený príspevok na usídlenie (18 962,25 EUR) v súlade s článkom 4 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. 2016/300(10), cestovné výdavky (493,10 EUR) v súlade s článkom 4 písm. c) tohto nariadenia a úhrada nákladov na sťahovanie (2 972,91 EUR) v súlade s článkom 4 písm. d) tohto nariadenia; konštatuje okrem toho, že tomu istému sudcovi bol vyplatený prechodný príspevok spojený s ukončením jeho mandátu na šesť mesiacov vo výške 47 070 EUR; s poľutovaním konštatuje, že neprimerané náklady spojené s tým, že jeden z týchto sudcov mandát prevzal a ukončil ho po 4 mesiacoch, predstavovali ďalších 69 498,25 EUR okrem platu, ktorý sudca dostal; vyzýva Súdny dvor, aby pri vymenúvaní budúcich sudcov zvážil, či je dĺžka mandátu primeraná výške uvedených príspevkov; vyzýva Radu, aby znovu posúdila podmienky a výšku týchto príspevkov a primerane prepracovala nariadenie Rady (EÚ) č. 2016/300; odsudzuje takého plytvanie peniazmi daňových poplatníkov Únie;

53.  ďalej konštatuje, že Všeobecný súd (odvolacia komora, rozsudok z 23. januára 2018 vo veci T-639/16 P)(11) označil druhú komoru Súdu pre verejnú službu Európskej únie ustanovenú tak, že jeden zo sudcov vykonával 4-mesačný mandát, za protiprávnu, čím sa ruší platnosť rozhodnutia uvedeného v citovanom rozsudku, ako aj všetkých ďalších rozhodnutí druhej komory s uvedeným zložením; pýta sa Súdneho dvora, na ktoré rozhodnutia druhej komory v tomto zložení majú vplyv rozhodnutia Všeobecného súdu; žiada Radu, aby sa k tomuto zlyhaniu vyjadrila a objasnila, kto zaň nesie zodpovednosť;

54.  žiada Súdny dvor, aby zvážil rozšírenie počtu jazykov porád Súdneho dvora, najmä na Všeobecnom súde, na iné jazyky, ako je francúzština; víta požiadavku predsedu Všeobecného súdu z februára 2016 o vypracovanie posúdenia vplyvu zmeny jazyka porád, ktoré zatiaľ nebolo dokončené;

55.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; konštatuje, že v tejto chvíli nemožno robiť žiadne prognózy, pokiaľ ide o administratívne, finančné, ľudské a iné dôsledky tohto vystúpenia, a žiada Radu a Dvor audítorov, aby vykonali posúdenia vplyvu a informovali Parlament o výsledkoch do konca roka 2018.

25.1.2018

STANOVISKO Výboru pre právne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel IV – Súdny dvor

(2017/2139(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Svoboda

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  upozorňuje, že plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 predstavuje veľmi vysokú mieru používania konečných rozpočtových prostriedkov (98,23 %), aj keď v porovnaní s rokom 2015 (99,1%) je mierne nižšia, a to najmä v dôsledku postupného príchodu 12 nových sudcov na Všeobecný súd v roku 2016;

2.  zdôrazňuje, že rozpočet Súdneho dvora je čisto administratívny, pričom približne 75 % z neho sa vynakladá na ľudí pracujúcich v inštitúcii a zvyšok na budovy, hnuteľný majetok, informačné technológie a rôzne prevádzkové výdavky; zdôrazňuje však, že zavedenie koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti by sa nemalo uplatňovať iba na rozpočet Súdneho dvora ako celok, ale malo by zahŕňať stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených (SMART) cieľov pre jednotlivé útvary, oddelenia a ročné plány zamestnancov, ako aj určenie relevantných ukazovateľov pre vypracovanie odhadov inštitúcie; vyzýva preto Súdny dvor, aby zásadu pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti rozšíril do svojich každodenných operácií;

3.  vyzdvihuje zlepšenú efektívnosť Súdneho dvora vďaka koordinovanému úsiliu súdnych a všetkých pomocných služieb, čo viedlo k 46 % zvýšeniu počtu uzavretých prípadov v období 2007 – 2016, a to aj napriek veľmi obmedzenému zvýšeniu počtu pomocných zamestnancov počas tohto obdobia (+ 3,5 %, ak je do výpočtu zahrnuté pristúpenie Chorvátska a menej ako + 0,1 %, ak zahrnuté nie je);(12)

4.  konštatuje, že z viazaných rozpočtových prostriedkov na služobné cesty vo výške 295 500 EUR bolo použitých len 41 209 EUR; upozorňuje, že takémuto nedostatočnému využívaniu prostriedkov je možné predísť; žiada Súdny dvor, aby zlepšil zostavovanie rozpočtu a zodpovednosť v súvislosti s rozpočtom na služobné cesty, a zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť nákladovú efektívnosť služobných ciest;

5.  vyjadruje uspokojenie nad tým, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2016 nevzniesol žiadne pripomienky týkajúce sa Súdneho dvora, ako to bolo už od roku 2010; poukazuje na to, že Dvor audítorov v poslednom období nevydal žiadnu osobitnú správu o Súdnom dvore;

6.  poznamenáva, že štatistické údaje za rok 2016 v prípade troch súdov, ktoré tvoria Súdny dvor, potvrdzujú trend z posledných rokov, pokiaľ ide o priemernú dĺžku konaní, ktorá je, zdá sa, kratšia (Súdny dvor: 15 mesiacov v prípade návrhov na začatie prejudiciálneho konania (15,3 mesiaca v roku 2015), 2,7 mesiaca v prípade naliehavých návrhov na začatie prejudiciálneho konania (1,9 mesiaca v roku 2015), 19,3 mesiaca v prípade žalôb (17,6 mesiaca v roku 2015) a 12,9 mesiaca v prípade odvolaní (14 mesiacov v roku 2015);

7.  upozorňuje, že tri súdy, ktoré tvoria Súdny dvor, celkovo v roku 2016 uzavreli 1 628 vecí, čo je menej ako v roku 2015 (1 775 uzatvorených vecí); opakuje, že je dôležité, aby sa v záujme dodržiavania základných práv občanov EÚ znížil počet neuzavretých vecí;

8.  upozorňuje na neustále rastúci počet prístupov do aplikácie „e-Curia“ (počet prístupov: 3 599 v roku 2016 v porovnaní s 2 914 prístupmi v roku 2015), ako aj skutočnosť, že v roku 2016 používali aplikáciu „e-Curia“ všetky členské štáty, čo ukazuje, že sa podarilo existenciu a výhody tejto aplikácie výraznejšie dostať do povedomia verejnosti;

9.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným úsilím členských štátov o dosiahnutie vyváženého zastúpenia mužov a žien vo funkciách s vysokými právomocami, a poznamenáva, že Európsky parlament a Rada pri vymenúvaní nových sudcov Všeobecného súdu uviedli ako jeden z cieľov vyvážené zastúpenie mužov a žien (k tomuto dátumu je v organizačnej schéme Súdneho dvora päť sudkýň a dve generálne advokátky a v organizačnej schéme Všeobecného súdu je desať sudkýň);

domnieva sa, že inštitúcie Únie primerane zastupovať svojich občanov; zdôrazňuje preto význam cieľa stanoveného Parlamentom a Radou;

10.  berie na vedomie, že v roku 2015 bola prijatá reforma súdnej štruktúry Súdneho dvora a zároveň bol vypracovaný nový rokovací poriadok Všeobecného súdu; chápe, že vďaka zdvojnásobeniu počtu sudcov v troch etapách do roku 2019 bude Súdny dvor na základe tejto reformy aj naďalej môcť vybavovať neustále sa zvyšujúci počet vecí; s potešením očakáva, že bude môcť preskúmať výsledky tejto reformy, ktorá Súdnemu dvoru umožní zaoberať sa vecami v primeranej lehote a v súlade s požiadavkami práva na spravodlivé súdne konanie;

11.  berie na vedomie, že sa pripravuje prepracované znenie kódexu správania členov, v ktorom sa jasnejšie stanovia podmienky pre vykonávanie ich vonkajších činností a zverejňovanie ich finančných záujmov;

12.  vyzýva na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o vonkajšie činnosti každého sudcu; žiada Súdny dvor, aby na svojom webovom sídle a vo svojich výročných správach o činnosti poskytoval informácie týkajúce sa ďalších funkcií a platených vonkajších činností sudcov;

13.  domnieva sa, že Súdny dvor by mal sprístupniť všeobecný prehľad účastníkov a obsahu zasadnutí, ktoré absolvoval s externými stranami, ktoré sa netýkajú jeho súdnej činnosti;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vnútorné pravidlá Súdneho dvora pre oznamovanie nekalých praktík boli prijaté až začiatkom roka 2016; odporúča Súdnemu dvoru, aby tieto pravidlá rozšíril medzi svojimi zamestnancami, aby s nimi boli všetci oboznámení; žiada Súdny dvor, aby včas poskytol podrobné informácie o možných prípadoch oznamovania protispoločenskej činnosti v roku 2015 a o tom, ako sa k týmto prípadom pristupovalo a ako boli uzavreté;

15.  vyzýva Súdny dvor, aby poskytol Európskemu parlamentu údaje o osobitných nákladoch na preklad podľa harmonizovanej metodiky odsúhlasenej pre kľúčovú medziinštitucionálnu činnosť a kľúčové ukazovatele výkonnosti v rámci medziinštitucionálnej pracovnej skupiny;

16.  víta odhodlanie Súdneho dvora splniť náročné environmentálne ciele; nabáda Súdny dvor, aby uplatňoval zásady zeleného verejného obstarávania a vyzýva na zavedenie pravidiel na kompenzáciu emisií uhlíka a na poskytnutie dostatočných rozpočtových prostriedkov na tento účel;

17.  vyzýva Súdny dvor, aby zlepšil svoju komunikačnú politiku voči občanom Únie, napr. organizovaním vzdelávacích seminárov pre novinárov alebo vývojom komunikačných produktov o svojej činnosti v súlade s prístupom lepšie zameraným na občana.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Zullo

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Tiemo Wölken

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Julia Pitera

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s. 1.

(6)

Osobitná správa Dvora audítorov č. 14/2017 „Preskúmanie výkonnosti správy vecí na Súdnom dvore Európskej únie“.

(7)

Osobitná správa Dvora audítorov č. 14/2017 „Preskúmanie výkonnosti správy vecí na Súdnom dvore Európskej únie“.

(8)

Pozri stranu 47 bod C Osobitnej správy Dvora audítorov č. 14/2017, kde Dvor audítorov určil tieto faktory: nedostupnosť referendárov, pracovné zaťaženie sudcov, generálnych advokátov a ich referendárov, opätovné pridelenie veci z dôvodu skončenia mandátu sudcov. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_SK.pdf

(9)

pozri Osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 14/2017: Preskúmanie výkonnosti správy vecí na Súdnom dvore Európskej únie, s. 27.

(10)

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/300 z 29. februára 2016, ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov EÚ (Ú. v. EÚ L 58, 4.3.2016, s. 1).

(11)

ECLI:EÚ:T:2018:22.

(12)

Údaje z výročnej správy za rok 2016 - správy o hospodárení za rok 2016 (Výročná správa o činnosti podľa článku 66 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application /pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf.

Posledná úprava: 13. apríla 2018Právne oznámenie