Διαδικασία : 2017/2146(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0123/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0123/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0123

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 801kWORD 86k
27.3.2018
PE 612.030v02-00 A8-0123/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2146(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Barbara Kappel

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2146(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0364 – C8-257/2017),

–  έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2017)0299),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016 (05078/2018 – C8-0053/2018, 05079/2018 – C8-0054/2018, 05080/2018 – C8-0055/2018, 05082/2018 – C8-56/2018),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000(3), και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου (Μπουρκίνα Φάσο) στις 22 Ιουνίου 2010(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/755/EΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 17ης Ιουλίου 2006, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 24ης Ιουνίου 2013 και της 26ης Ιουνίου 2013, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, ο οποίος εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕE) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93, το άρθρο 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0123/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L)..

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2146(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0364 – C8-257/2017),

–  έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2017)0299),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής(14),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(15) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016 (05078/2018 – C8-0053/2018, 05079/2018 – C8-0054/2018, 05080/2018 – C8-0055/2018, 05082/2018 – C8-56/2018),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM (2017)0379),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού (Μπενίν) στις 23 Ιουνίου 2000(16), και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου (Μπουρκίνα Φάσο) στις 22 Ιουνίου 2010(17),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/755/EΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(19),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(20),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 17ης Ιουλίου 2006, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο 2008-2013, σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ(21),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 24ης Ιουνίου 2013 και της 26ης Ιουνίου 2013, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(22),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, ο οποίος εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ(23),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(24),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕE) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(26),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93, το άρθρο 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0123/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και εφαρμόζοντας την προσέγγιση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (PBB) και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2146(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93, το άρθρο 94 τρίτη περίπτωση και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0123/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος σκοπός της συμφωνίας του Κοτονού ως πλαισίου για τις σχέσεις της Ένωσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) καθώς και με τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) είναι η μείωση και, εν τέλει, η εξάλειψη της φτώχειας, σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, και η σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ και των ΥΧΕ στην παγκόσμια οικονομία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αποτελούν το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης για την αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγείται τις χώρες ΑΚΕ και τις ΥΧΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορία των κρατών μελών της συνεπάγεται υποχρεώσεις για την Ένωση όσον αφορά την ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ και τη συνεργασία με τις ΥΧΕ, οι οποίες συνδέονται με το μέλλον της Ένωσης για γεωπολιτικούς λόγους και λόγω της παγκοσμιοποίησης και των παγκόσμιων προκλήσεων όπως οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και οι δημογραφικές αλλαγές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως το αρμόδιο εκτελεστικό όργανο, είναι υπόλογη για την απαλλαγή των ΕΤΑ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάδυση νέων παγκόσμιων προκλήσεων επιφέρει βαθιές αλλαγές στα πρότυπα της χορήγησης βοήθειας, ωθώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον αναπτυξιακό τομέα να προβληματιστούν σχετικά με μια νέα προσέγγιση της βοήθειας και με τον αναπροσανατολισμό του ισχύοντος πλαισίου εξωτερικής βοήθειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της βιωσιμότητας, της συνοχής των πολιτικών και της αποτελεσματικότητας είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση μιας νέας και οριζόντιας προσέγγισης της ανάπτυξης από την Ένωση, προκειμένου να ενισχυθεί ο θετικός αντίκτυπος της αναπτυξιακής της βοήθειας και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν προϋποθέσεις τόσο για τον δημοκρατικό έλεγχο όσο και για τη συνοχή της ενωσιακής αναπτυξιακής δράσης με τους στόχους άλλων παραγόντων όπως τα κράτη μέλη, οι διεθνείς οργανισμοί, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ουσιαστικός συντονισμός έχει καίρια σημασία για τον περιορισμό του κινδύνου κατακερματισμού της βοήθειας και για τη μεγιστοποίηση τόσο της συνοχής του αντίκτυπου όσο και του ενστερνισμού των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από τους εταίρους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τα κοινά προγράμματα θα πρέπει να μετουσιωθούν σε βελτίωση της στοχοθέτησης, του καθορισμού συνεργειών και της ανταλλαγής πληροφοριών από τα πλαίσια αποτελεσμάτων διαφόρων οργανισμών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός νέων τρόπων παρέμβασης, όπως ο συνδυασμός πόρων, οι επενδυτικές ικανότητες ή οι πλατφόρμες και τα ειδικά καταπιστευματικά ταμεία είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόχλευση της χρηματοδότησης πέρα από τα όρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά στο πλαίσιο της τήρησης των όρων που αφορούν τη διαφάνεια, την προσθετικότητα και τον θετικό επιτόπιο αντίκτυπο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου του χρηματοδοτικού κενού που απαιτείται να καλυφθεί για την επίτευξη φιλόδοξων αναπτυξιακών στόχων, η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και η προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων έχουν καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση των βέλτιστων δυνατών βάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη στις δικαιούχους χώρες, στο πλαίσιο της δικής τους διοικητικής ικανότητας και κοινωνικής διάρθρωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη, παρότι αποτελεί καθοριστικό μοχλό αλλαγής και αντιμετώπισης των κύριων αναπτυξιακών προκλήσεων, ενέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο και θα πρέπει να χορηγείται μόνον εφόσον εξασφαλίζει επαρκή διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα και λογοδοσία και συνοδεύεται από τη ρητή δέσμευση των χωρών εταίρων να προβούν σε μεταρρύθμιση των πολιτικών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια εφαρμόζεται σε ένα πολύπλοκο και εύθραυστο γεωπολιτικό πλαίσιο, το οποίο υφίσταται τις επιπτώσεις προβλημάτων όπως αδύναμα πλαίσια διακυβέρνησης, διαφθορά, κοινωνική και οικονομική αστάθεια, ένοπλες συγκρούσεις, συνθήκες κρίσης ή συνθήκες μετά από κρίσεις που πυροδοτούν μεταναστεύσεις ή αναγκαστικές εκτοπίσεις πληθυσμών, κρίσεις στον τομέα της υγείας κ.λπ.·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει την ενσωμάτωση των ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

Δήλωση αξιοπιστίας

Τα βασικά πορίσματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2016

1.  επιδοκιμάζει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής για να βελτιωθεί η συνολική δημοσιονομική διαχείριση των ΕΤΑ όσον αφορά τις παλαιές εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές προχρηματοδότησης·

2.  επισημαίνει, ειδικότερα, ότι σημειώθηκε ελαφρά υπέρβαση του καθορισμένου στόχου της μείωσης κατά 25 % για τις παλαιές εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων δεδομένου ότι τα ποσοστά ανήλθαν σε 28 % και σε 36 % όσον αφορά τις παλαιές αχρησιμοποίητες αναλήψεις υποχρεώσεων·

3.  σημειώνει επίσης τις δράσεις για τη μείωση και το κλείσιμο των συμβάσεων που είχαν λήξει και παρέμεναν ανοικτές, επειδή οι καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τους 18 μήνες μετά το τέλος της περιόδου εφαρμογής τους συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την εμφάνιση σφαλμάτων κανονικότητας, καθώς τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση αυτών των συμβάσεων ενδέχεται να έχει στο μεταξύ αποχωρήσει και να μην μπορεί να εξασφαλίσει την κατάλληλη συνέχεια των πράξεων·

4.  παρατηρεί ότι το συνολικό μερίδιο των συμβάσεων που είχαν λήξει στο χαρτοφυλάκιο της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη (DEVCO) αντιπροσώπευε το 15,15 % στα τέλη του 2016, σε σύγκριση με τον στόχο του 15 %· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 1 058 (ή το 56 %) από τις 1 896 συμβάσεις που είχαν λήξει αφορούσαν τη διαχείριση πράξεων του ΕΤΑ και ότι η περίοδος εφαρμογής 156 από αυτές τις 1 058 συμβάσεις ΕΤΑ είχε λήξει πριν από περισσότερα από 5 χρόνια και η οικονομική αξία τους ανερχόταν σε 323 εκατομμύρια EUR·

5.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου εξακολουθούν να αξιολογούνται ως εν μέρει μόνο αποτελεσματικά·

Αξιοπιστία των λογαριασμών των ΕΤΑ

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του 8ου, του 9ου, του 10ου και του 11ου ΕΤΑ για το έτος 2016 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης των ΕTA την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τα αποτελέσματα των πράξεών τους, των ταμειακών ροών τους και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού των ΕΤΑ και με τους λογιστικούς κανόνες που βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

7.  προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την επίλυση του προβλήματος των ανακτήσεων αχρησιμοποίητων προχρηματοδοτήσεων που καταχωρίστηκαν εσφαλμένα ως επιχειρησιακά έσοδα, διότι αυτή η εσφαλμένη καταγραφή επιχειρησιακών εσόδων οδήγησε σε διορθώσεις που ανέρχονται σε 3,2 εκατομμύρια EUR·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτά τα σφάλματα καταχώρισης υπήρχαν ήδη το 2015 στο πλαίσιο της διαχείρισης των ενταλμάτων είσπραξης· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2016 η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης εξέδωσε λεπτομερείς οδηγίες για το προσωπικό της σχετικά με την ορθή καταχώριση των ενταλμάτων είσπραξης του είδους αυτού·

Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων του ΕΤΑ

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά·

10.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, οι οποίες περιείχαν ουσιώδη σφάλματα·

11.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή του, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί του 8ου, 9ου, 10ου και 11ου ΕΤΑ είναι 3,3 % και υποδηλώνει ελαφρά μείωση σε σχέση με το 3,8 % το 2014 και το 2015, το 3,4 % το 2013 και το 3 % το 2012·

12.  σημειώνει και αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το 24 % των υπό εξέταση συναλλαγών (35 από τις 143) περιείχαν σφάλματα· λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου όσον αφορά τα έργα, σύμφωνα με τα οποία 35 από τις 130 πληρωμές (27 %) περιείχαν σφάλματα, και ειδικότερα το γεγονός ότι 26 πληρωμές από αυτές τις 35 (δηλαδή το 74 %) χαρακτηρίστηκαν ως πράξεις που περιείχαν προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα, ενώ 9 ήταν τελικές πράξεις εντεταλμένες κατόπιν της διενέργειας όλων των προληπτικών ελέγχων·

13.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι σε δύο περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν στη διάθεσή τους επαρκή στοιχεία από τις υπηρεσίες διαχείρισής τους για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών, πράγμα που είχε άμεσο θετικό αντίκτυπο στο εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος, το οποίο θα ήταν χαμηλότερο κατά 0,7 εκατοστιαίες μονάδες, και ότι πέντε πράξεις με σφάλματα δεν εντοπίστηκαν από τους εξωτερικούς ελεγκτές ή τους επόπτες·

14.  παρατηρεί ότι για τη δημοσιονομική στήριξη και την υλοποίηση έργων πολλαπλών χορηγών βοήθειας από διεθνείς οργανώσεις, με την εφαρμογή του τεκμαρτού τρόπου προσέγγισης, η φύση της χρηματοδότησής τους και οι τρόποι πληρωμής περιορίζουν τον βαθμό στον οποίο οι πράξεις είναι επιρρεπείς σε σφάλματα· επαναλαμβάνει την συνεχή ανησυχία του τόσο για το γεγονός ότι οι πόροι της Ένωσης προστίθενται στους πόρους άλλων χορηγών χρηματοδότησης, και ιδίως για το γεγονός ότι οι πόροι της Ένωσης δεν προορίζονται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων διακριτών στοιχείων δαπανών, όσο και για τον περιορισμό των ελεγκτικών εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο οποίος οφείλεται στην εφαρμογή του τεκμαρτού τρόπου προσέγγισης·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για την επαναλαμβανόμενη και επίμονη τυπολογία των σφαλμάτων, ειδικά στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, παρά τα διαδοχικά προγράμματα διορθωτικών μέτρων, λ.χ. μη συμμόρφωση με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις σε μία περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών που ανατέθηκαν χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, μη πραγματοποιηθείσες δαπάνες, μη επιλέξιμες δαπάνες ή έλλειψη δικαιολογητικών εγγράφων· παρατηρεί ότι τα εν λόγω σφάλματα αφορούσαν επίσης πράξεις που σχετίζονταν με προϋπολογιζόμενες δαπάνες, επιχορηγήσεις και συμφωνίες συνεισφοράς μεταξύ της Επιτροπής και διεθνών οργανισμών· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στη διαχείριση των συμβάσεων, στις διαδικασίες επιλογής, στη διαχείριση των εγγράφων και στο σύστημα ανάθεσης συμβάσεων ως επείγον ζήτημα·

16.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της στους εν λόγω ειδικούς τομείς συνεργασίας, βελτιώνοντας το υφιστάμενο πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που εφαρμόζει, ειδικά όταν τα προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα καταδεικνύουν ελλείψεις στους ελέγχους των διεθνών οργανισμών με αντικείμενο τη συμμόρφωση με τις συμβατικές διατάξεις, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας βελτίωσης των μεθόδων διαχείρισης του κινδύνου, της συνολικής ενίσχυσης των συστημάτων παρακολούθησης και της επιχειρησιακής συνέχειας·

17.  καλεί την ΓΔ DEVCO να δώσει τη δέουσα προσοχή στην καταχώριση και παρακολούθηση των πληρωμών προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των καθορισμένων προθεσμιών στο οικονομικό κύκλωμα και στις ροές εργασίας·

Αποτελεσματικότητα του πλαισίου ελέγχου

18.  επιδοκιμάζει τις συνεχείς προσπάθειες της ΓΔ DEVCO για βελτίωση της εφαρμογής του πλαισίου ελέγχου της, ειδικότερα δε τη στόχευση τομέων υψηλού κινδύνου που σχετίζονται με τους πόρους υπό έμμεση διαχείριση από διεθνείς και αναπτυξιακούς οργανισμούς και επιχορηγήσεις υπό άμεση διαχείριση· σημειώνει την επέκταση την επιφύλαξης και στις επιχορηγήσεις και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες υπό έμμεση διαχείριση·

19.  αναγνωρίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια εφαρμόζεται συχνά υπό δυσχερείς, ασταθείς ή κρίσιμες συνθήκες που είναι επιρρεπείς σε σφάλματα·

20.  ζητεί εκ νέου να δοθεί αμέριστη προσοχή στις αδυναμίες που παρατηρούνται σε επαναλαμβανόμενη βάση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των βασικών σταδίων ελέγχου, και συγκεκριμένα στον επιρρεπή σε σφάλματα χαρακτήρα των προληπτικών ελέγχων που διενεργούνται πριν από την πραγματοποίηση των πληρωμών στο πλαίσιο των έργων και στις επαληθεύσεις των εξωτερικών ελέγχων που αφορούν τις δαπάνες· σημειώνει ότι, επί του παρόντος, η ΓΔ DEVCO αναθεωρεί τους όρους εντολής των ελέγχων και των επαληθεύσεών της, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες που θα καταστήσουν δυνατή τη διενέργεια αξιολόγησης της ποιότητας·

21.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε μελέτη για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για το πέμπτο έτος σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αφορά το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, η οποία συνιστά εφεξής θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της διαδικασίας εξασφάλισης της αξιοπιστίας της ΓΔ DEVCO·

22.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΓΔ DEVCO κάλυψε όλες τις αδυναμίες που αναφέρθηκαν το 2013 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ωστόσο επισημαίνει ότι η ειδική μέθοδος εκτίμησης του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος εξακολουθεί να αφήνει υπερβολικά ευρύ περιθώριο για μεμονωμένα ποσοστά σφάλματος·

23.  σημειώνει με ενδιαφέρον ότι, για πρώτη φορά, στη μελέτη για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος του 2016, το ποσοστό αυτό εκτιμάται σε 1,7 %, είναι δηλαδή χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας του 2 %, επιβεβαιώνοντας μια πτωτική τάση από το 2014, και αντιστοιχεί σε διακυβευόμενο ποσό ύψους 105 εκατομμυρίων EUR (ή 1,9 % των δαπανών του 2016) με διορθωτική ικανότητα – ή εκτιμώμενες μελλοντικές διορθώσεις – 25 εκατομμυρίων EUR (24 %), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά την καταγραφή των ενταλμάτων είσπραξης στο λογιστικό σύστημα· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να δίδεται συνεχώς ιδιαίτερη προσοχή στις πράξεις δημοσιονομικής στήριξης λόγω του υψηλού εγγενούς κινδύνου τους·

24.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για τη μετάβαση από τη διατύπωση γενικής επιφύλαξης στη διατύπωση διαφοροποιημένων επιφυλάξεων, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του για το ΕΤΑ προκειμένου να ενισχυθεί προοδευτικά η χαρτογράφηση της αξιοπιστίας των διαφόρων επιχειρησιακών διαδικασιών, με (i) επιφύλαξη βασιζόμενη σε ποσοστά σφάλματος για τους ακόλουθους τέσσερις τομείς ύψιστου κινδύνου που έχουν εντοπιστεί και συγκεκριμένα για τις επιχορηγήσεις υπό άμεση και έμμεση διαχείριση, την έμμεση διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς και αναπτυξιακούς φορείς και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες και με (ii) ειδική και ανανεωμένη επιφύλαξη για το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική (APF)· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να αναβαθμίζει τις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει με βάση τους κινδύνους και τα ποσά χρηματοδότησης και, εάν χρειαστεί, να προσθέσει συμπληρωματικές προϋποθέσεις·

25.  υποστηρίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή διατήρησε την επιφύλαξή της για το APF σε σχέση με τη διακυβέρνηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που αφορούν τη διαχείριση των πόρων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο της πρακτικής της αξιολόγησης των πυλώνων με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος ελέγχου για τη διαχείριση και την επιχειρησιακή παρακολούθηση του APF προκειμένου να προστατεύονται τα ΕΤΑ από παράνομες και παράτυπες δαπάνες· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων σε επίπεδο συμβάσεων·

26.  σημειώνει ότι ανακτήθηκαν 14,16 εκατομμύρια EUR ως επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω παρατυπιών και σφαλμάτων·

27.  παρατηρεί ότι το κόστος των ελέγχων ανήλθε σε 280,17 εκατομμύρια EUR ή 4,26 % των συνολικών πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από τη ΓΔ DEVCO το 2016· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες σε τακτική βάση για τη συνολική αποδοτικότητα του πλαισίου των ελεγκτικών δραστηριοτήτων και τη συμπληρωματικότητά τους με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται επαρκείς εγγυήσεις·

28.  θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθεί μια συνεπής στρατηγική ελέγχου που να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ της ικανότητας απορρόφησης των χωρών εταίρων, του σεβασμού των διατάξεων περί συμμόρφωσης και των στόχων που αφορούν τις επιδόσεις, η οποία θα πρέπει να αντανακλάται δεόντως στη διαχείριση των διαφόρων δράσεων και τρόπων παροχής βοήθειας·

29.  πιστεύει ότι, όσον αφορά τα έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται μέσω των ΕΤΑ, είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες των έργων, καθώς και την προστιθέμενη αξία τους·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις της ΓΔ DEVCO στην πορεία της προς την επίτευξη των στόχων της

30.  καλεί τη ΓΔ DEVCO να βελτιώσει σημαντικά τις ρυθμίσεις της όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις για να διασφαλιστεί ότι οι βασικοί δείκτες που έχουν θεσπιστεί στα διάφορα συστήματα επιδόσεων θα παρακολουθούνται συστηματικά και τακτικά και ότι θα παρέχονται έγκαιρα επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη· επαναλαμβάνει ότι, όταν αξιολογούνται οι αναπτυξιακοί στόχοι, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κοινωνικές και περιβαλλοντικές όσο και οικονομικές πτυχές·

31.  θεωρεί ότι η συχνότητα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να ορίζεται με γνώμονα τη φύση των στόχων που πρέπει να παρακολουθούνται, τον τύπο του δείκτη και τις μεθόδους συλλογής, καθώς και τις ανάγκες της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων·

32.  καλεί την ΓΔ DEVCO, παράλληλα με άλλους παράγοντες του τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, να αναπτύξει περαιτέρω τη στρατηγική και τα εργαλεία επικοινωνίας που διαθέτει, επισημαίνοντας τα κύρια αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη συνολική προβολή των έργων που υποστηρίζονται από το ΕΤΑ, ώστε να έχουν ευρύτερη απήχηση στο κοινό, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή της Ένωσης στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων·

33.  θεωρεί τις 86 εκθέσεις προόδου για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας (EAMR) των αντιπροσωπειών της Ένωσης χρήσιμη συνεισφορά τόσο στην αλυσίδα διασφάλισης της αξιοπιστίας όσο και στη μέτρηση των επιδόσεων κάθε αντιπροσωπείας της Ένωσης· επιμένει παράλληλα ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις εκθέσεις αυτές πρέπει να είναι αξιόπιστα· σημειώνει τη θετική τάση της ΓΔ DEVCO όσον αφορά τις επιδόσεις των αντιπροσωπειών της Ένωσης, δεδομένου ότι το 2016 οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε 21 από τους 24 κύριους δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ) (έναντι 20 το 2015 και 15 το 2014), εκτός από τρεις ΚΔΕ που αφορούν «την ακρίβεια των δημοσιονομικών προβλέψεων για τις αποφάσεις», το «ποσοστό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών» και «τον σεβασμό των ρυθμίσεων ευελιξίας για τη χρήση του προσωπικού των αντιπροσωπειών της ΕΕ»·

34.  ανησυχεί, ωστόσο, για το γεγονός ότι 980 έργα επί συνόλου 3 151 (31 %) χαρακτηρίστηκαν προβληματικά και ότι έξι αντιπροσωπείες της Ένωσης εξακολουθούν να είναι κάτω από το ποσοστό αναφοράς του 60 % των πράσινων ΚΔΕ· καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις αντιπροσωπείες της Ένωσης οι οποίες επέτυχαν προσφάτως τον στόχο του 60 % ή οι οποίες βρίσκονται λίγο πάνω από τον στόχο του 60 %, προκειμένου να βελτιωθεί και να σταθεροποιηθεί η ανάλυση τάσεων όσον αφορά τις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

35.  καλεί τη ΓΔ DEVCO να εξετάσει το ενδεχόμενο αναπρογραμματισμού ή αναβάθμισης του ποσοστού αναφοράς του 60 %· επαναλαμβάνει ότι θα μπορούσε επίσης να επανεξεταστεί ο ορισμός ορισμένων ΚΔΕ, ανάλογα με την τυπολογία των προβλημάτων που εντοπίστηκαν ή το περιβάλλον κινδύνου κάθε αντιπροσωπείας της Ένωσης, προκειμένου να εξευρεθούν νέα περιθώρια βελτίωσης·

36.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα θα είναι σταθμισμένα και όχι υπερβολικά φιλόδοξα, για να μην τίθενται σε κίνδυνο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της βοήθειας· καλεί τη ΓΔ DEVCO, ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης των επιδόσεων των αντιπροσωπειών της Ένωσης, να διατηρεί ρεαλιστικό αριθμό έργων στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

37.  θεωρεί ουσιώδες να εξακολουθήσει να υπενθυμίζεται τακτικά στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών, επιπροσθέτως προς τα πολιτικά τους καθήκοντα, στο πλαίσιο ad hoc ή περιφερειακών σεμιναρίων, ο καίριος ρόλος τους στην ενίσχυση της αλυσίδας διασφάλισης της αξιοπιστίας της ΓΔ DEVCO και η γενική υποχρέωση λογοδοσίας τους για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων έργων που απαιτούν κατάλληλη αξιολόγηση και στάθμιση των διαφόρων στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν τη διατύπωση επιφύλαξης· σημειώνει ότι καμία αντιπροσωπεία της Ένωσης δεν διατύπωσε επιφύλαξη στο πλαίσιο της EAMR της το 2016·

38.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει αμέσως εκθέσεις σχετικά με τα ειδικά διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται όταν ένα έργο έχει χαρακτηριστεί «κόκκινο» για δύο διαδοχικά έτη, με στόχο την ταχεία επανεξέταση του αρχικού σχεδιασμού του έργου, ενδεχομένως την ανακατανομή των πόρων σε πιο βιώσιμα έργα και ανάγκες, ή ακόμη και την εξέταση του ενδεχομένου οριστικής παύσης του έργου·

Εποπτεία και διαχείριση των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης

Συμπληρωματικότητα και αντίκτυπος

39.  τονίζει ότι η συνοχή και η συμπληρωματικότητα των αναπτυξιακών χρηματοδοτικών μέσων με τη στρατηγική των ΕΤΑ και τους γενικούς στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζονται σε διαρκή βάση·

40.  αναγνωρίζει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν ταχεία πολιτική απάντηση στο πλαίσιο της έλλειψης πόρων σε ορισμένες κρίσιμες καταστάσεις ή σοβαρές κρίσεις, όπως η μεταναστευτική κρίση, ή στην ανάγκη σύνδεσης αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης·

41.  αντιλαμβάνεται ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, τα ειδικά καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης προσφέρουν ευελιξία και ένα φάσμα δυνατοτήτων συνδυάζοντας γεωγραφικές και θεματικές παρεμβάσεις μέσω διαφορετικών διαύλων·

42.  τονίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω καταπιστευματικά ταμεία προσθέτουν αξία στις υφιστάμενες δράσεις και συμβάλλουν στην αύξηση της προβολής της εξωτερικής δράσης και της ήπιας ισχύος της Ένωσης, καθώς και ότι θα αποφευχθεί η επικάλυψη με άλλα χρηματοδοτικά μέσα·

43.  σημειώνει ότι επί του συνόλου των δεσμεύσεων για όλα τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης (5 026 εκατομμύρια EUR στα τέλη Νοεμβρίου 2017), 2 403 εκατομμύρια EUR προέρχονταν από τα ΕΤΑ, από τα οποία 2 290 εκατομμύρια EUR είχαν δεσμευθεί για το ευρωπαϊκό καταπιστευματικό ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική (καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική) και 113 εκατομμύρια EUR για το καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (καταπιστευματικό ταμείο «Bêkou»)·

44.  υπενθυμίζει, ωστόσο, τους υψηλούς εγγενείς κινδύνους που προκύπτουν από αυτά τα αναπτυξιακά μέσα και τις, προς το παρόν, ανάμεικτες εντυπώσεις που έχει αφήσει η εφαρμογή τους· επαναλαμβάνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και λογοδοσία κατά τη χρησιμοποίηση αυτών των μέσων·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την Ειδική Έκθεση αριθ. 11/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou· αναγνωρίζει ότι, μολονότι έχει ορισμένες αδυναμίες, το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou αποτέλεσε ελπιδοφόρο αφετηρία, και παρατηρεί ότι η δημιουργία του ήταν η ταχεία απάντηση στην ανάγκη σύνδεσης αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιλογή μέσου βοήθειας (καταπιστευματικό ταμείο ή άλλο)· είναι της γνώμης ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να αντανακλούν τους πιθανούς κινδύνους και τα μειονεκτήματα που ενέχουν τα καταπιστευματικά ταμεία, καθώς και τις ανάμικτες εντυπώσεις που έχει αφήσει η μέχρι τώρα χρήση τους· εκφράζει τη λύπη του διότι το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou δεν κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά τον γενικό συντονισμό των χορηγών βοήθειας·

46.  ζητεί να προσδιοριστούν βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα συμβάλουν στον καλύτερο συντονισμό της διμερούς βοήθειας και των μέσων βοήθειας των διαφόρων χορηγών·

47.  υπενθυμίζει ότι το πεδίο εφαρμογής των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης πρέπει να στηρίζεται στην παροχή προσθετικότητας, ιδίως για να ανταποκρίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των χωρών εταίρων μετά από συγκρούσεις ή καταστροφές και παράλληλα να εστιάζει στους τομείς με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία και τον μεγαλύτερο στρατηγικό αντίκτυπο·

48.  θεωρεί ότι τόσο τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης που προορίζονται για μία χώρα όσο και τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης που υποστηρίζουν προγράμματα για περισσότερες χώρες είναι πιο αποτελεσματικά όταν έχουν επίσημη και συνεκτική δομή διακυβέρνησης που μπορεί να ενισχύσει τη φωνή, τις αξίες και τα κοινά πλαίσια αποτελεσμάτων των ενδιαφερόμενων φορέων·

49.  θεωρεί ουσιώδες τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης να αποσκοπούν στην κινητοποίηση πρόσθετων πόρων από τα κράτη μέλη, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους χορηγούς·

50.  επισημαίνει ότι η επιλεκτικότητα, η εποπτεία και η λογοδοσία όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων εταιρικών σχέσεων και πρέπει να βασίζονται σε προκαταρκτική αξιολόγηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης σε σχέση με άλλους διαύλους παροχής βοήθειας· υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς και σαφείς κανόνες σχετικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση·

Το καταπιστευματικό ταμείο «Bêkou»

51.  χαιρετίζει τη δημιουργία του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou και τη συμβολή του στη διεθνή απόκριση στην κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· αναγνωρίζει ότι αυτό το πρώτο καταπιστευματικό ταμείο μπορεί να θεωρηθεί μείζον δοκιμαστικό σχέδιο για διάφορους λόγους και ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν ακριβέστερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συστημικά ζητήματα του συντονισμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των δωρητών σύμφωνα με μια πιο συστημική προσέγγιση για την εξασφάλιση εγγυήσεων·

52.  πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για να εκτιμηθεί επαρκώς η αποτελεσματικότητα του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou και να αντληθούν περαιτέρω διδάγματα από την επιχειρησιακή εφαρμογή του·

53.  θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην αποτελεσματικότητα και στην πολιτική διακυβέρνηση των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης, καθώς και στην έλλειψη εγγυήσεων και εποπτείας όσον αφορά την τελική χρήση των διατεθειμένων κονδυλίων·

54.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιορισμένη επιρροή του καταπιστευματικού ταμείου Bêkou όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ των συμφεροντούχων και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιήσει την πείρα που απέκτησε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ΕΤΑ σε τομείς όπως η εφαρμογή και ο συντονισμός πολυμερών επενδύσεων και η διαχείριση του ζητήματος της ευθύνης για τα αποτελέσματα·

55.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στο καταπιστευματικό ταμείο Bêkou είναι, μέχρι στιγμής, σχετικά χαμηλές· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε μεγαλύτερο βαθμό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou θα επιτύχει τους προσδοκώμενους στόχους πολιτικής του·

56.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στη διαχείριση των διοικητικών δαπανών έναντι των συνολικών συνεισφορών, στον υπολογισμό του πλήρους κόστους διαχείρισης και στην εξεύρεση τρόπων για να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό της διατιθέμενης βοήθειας που προορίζεται για τους τελικούς δικαιούχους·

57.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένους μηχανισμούς ελέγχου για να εξασφαλιστεί ο πολιτικός έλεγχος από το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και την υλοποίηση των εν λόγω νέων μέσων στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ειδικές στρατηγικές για την εποπτεία των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης, με συγκεκριμένους σκοπούς, επιμέρους στόχους και αναθεωρήσεις·

Εφαρμογή των δραστηριοτήτων δημοσιονομικής στήριξης

Επιλεξιμότητα και εγγενείς κίνδυνοι

58.  σημειώνει ότι οι πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης που χρηματοδοτήθηκαν από τα ΕΤΑ το 2016 αντιστοιχούν σε 644 εκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι ο αριθμός των υπό εξέλιξη πράξεων δημοσιονομικής στήριξης στα ΕΤΑ ανήλθε σε 109 το 2016 με 56 εκταμιεύσεις·

59.  αναγνωρίζει την ευελιξία της Επιτροπής όσον αφορά την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο εκπληρώθηκαν οι γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την καταβολή των πληρωμών στη χώρα εταίρο (διαφοροποίηση και δυναμική προσέγγιση της επιλεξιμότητας) λόγω της ευρείας ερμηνείας των νομοθετικών διατάξεων και εκφράζει την ανησυχία του για την τελική χρήση των μεταφερόμενων κονδυλίων και την έλλειψη ιχνηλασιμότητας στις περιπτώσεις συγχώνευσης των κονδυλίων της Ένωσης με τους δημοσιονομικούς πόρους της χώρας εταίρου·

60.  παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει την προσανατολισμένη στα αποτελέσματα δημοσιονομική στήριξη προσδιορίζοντας καλύτερα τα αναπτυξιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε πρόγραμμα και τομέα δημοσιονομικής στήριξης και προπαντός να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με τη διαγωγή των δικαιούχων κρατών σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες με έλλειμμα δημοκρατικού ελέγχου οφειλόμενο είτε στην έλλειψη εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή ελευθεριών για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης, είτε σε υστέρηση όσον αφορά τις ικανότητες των εποπτικών οργάνων· ζητεί να δημιουργηθεί μια αδιάφθορη αλυσίδα δαπανών· θεωρεί ζήτημα προτεραιότητας να συνδεθεί αυτή η στήριξη με την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς στις χώρες που δέχονται δημοσιονομική στήριξη·

61.  υπενθυμίζει ότι οι κίνδυνοι εκτροπής των πόρων παραμένουν υψηλοί και ότι η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και οι μεταρρυθμίσεις συνδέονται συχνά με τον κίνδυνο διαφθοράς και απάτης· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο του διαλόγου πολιτικής και του σχεδιασμού της στρατηγικής για τις μελλοντικές συμβάσεις δημοσιονομικής στήριξης, συγκεκριμένα για να αξιολογηθεί ο βαθμός ανταπόκρισης της κυβέρνησης και η ικανότητά της να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις· επισημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά οι κίνδυνοι και τα αποτελέσματα των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων·

62.  ζητεί από την Επιτροπή, ωστόσο, να εξασφαλίσει ότι η δημοσιονομική στήριξη και η εκταμίευση κονδυλίων θα υπόκεινται σε αναθεώρηση, παρακράτηση, μείωση ή ματαίωση όταν δεν εκπληρώνονται οι σαφείς και αρχικοί στόχοι και δεσμεύσεις και/ή όταν διακυβεύονται τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

63.  υπενθυμίζει ότι τα ΕΤΑ πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν πιο ανοικτό χαρακτήρα και να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια· υποστηρίζει τη δημοσιοποίηση σημαντικών δημοσιονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης με στόχο να ενισχυθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία όλων των ενδιαφερομένων μερών και έναντι αυτών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών·

Δημοσιονομική στήριξη για τη βελτίωση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων στην υποσαχάρια Αφρική

64.  τονίζει τη σημασία της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, καθώς μειώνει την εξάρτηση από την αναπτυξιακή βοήθεια, επιφέρει βελτιώσεις στη δημόσια διακυβέρνηση και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία κρατικού μηχανισμού· ζητεί να ενισχυθεί η χρήση ειδικών όρων εκταμίευσης για την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων στο πλαίσιο των συμβάσεων χρηστής διακυβέρνησης και ανάπτυξης·

65.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη αποτελεσματικά τις συμβάσεις δημοσιονομικής στήριξης για την υποστήριξη της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος της υποσαχάριας Αφρικής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η νέα προσέγγιση της Επιτροπής ενίσχυσε τις δυνατότητες αυτής της μορφής βοήθειας όσον αφορά την αποτελεσματική στήριξη της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων· καλεί την Επιτροπή να παρέχει στις εκθέσεις της σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των συμβάσεων δημοσιονομικής στήριξης για την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων·

66.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση των φορολογικών συστημάτων συμβάλλει όχι μόνο στη συγκέντρωση πιο προβλέψιμων εσόδων, αλλά και στη λογοδοσία των κυβερνήσεων με τη δημιουργία άμεσου δεσμού μεταξύ των φορολογουμένων και της κυβέρνησής τους· υποστηρίζει τη ρητή συμπερίληψη της βελτίωσης της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων στον κατάλογο της Επιτροπής με τις βασικές αναπτυξιακές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της δημοσιονομικής στήριξης·

67.  επισημαίνει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή και τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές· καλεί την Επιτροπή να τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές της όταν διενεργεί αξιολογήσεις μακροοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης που αφορούν πτυχές της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη επισκόπηση των πλέον προβληματικών ζητημάτων, π.χ. της κλίμακας των φορολογικών κινήτρων, της μεταβιβαστικής τιμολόγησης, της φοροδιαφυγής·

68.  καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ενισχύσει τη δέσμευσή της όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών, μειώνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει στους φορολογικούς παραδείσους που περιλαμβάνονται σε μαύρη λίστα μέσω των ΕΤΑ, προκειμένου να δημιουργηθεί κίνητρο για τις χώρες που περιλαμβάνονται σε μαύρη λίστα και ενθαρρύνουν τις καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές να συμμορφωθούν με τα κριτήρια της δίκαιης φορολογίας της ΕΕ·

69.  επισημαίνει την έλλειψη κατάλληλων εργαλείων παρακολούθησης για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η δημοσιονομική στήριξη συνέβαλε στη συνολική βελτίωση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων·

70.  πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσει να υποστηρίζει δίκαια και διαφανή εγχώρια συστήματα φορολόγησης στον τομέα της φορολογικής πολιτικής, να ενισχύσει τη στήριξή της στις διαδικασίες και τους φορείς εποπτείας στον τομέα των φυσικών πόρων, και να συνεχίσει να υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης που προωθούν τη βιώσιμη και διαφανή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων·

71.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται συχνότερα ειδικοί όροι για την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, δεδομένου ότι συνδέουν σαφώς την εκταμίευση των πληρωμών της δημοσιονομικής στήριξης με την πρόοδο της χώρας-εταίρου ως προς τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων·

72.  παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει το σκέλος ανάπτυξης ικανοτήτων της δημοσιονομικής στήριξης, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη σταθερών βάσεων για μακροπρόθεσμο οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό, και στην αντιμετώπιση σημαντικών εμποδίων όσον αφορά την αποτελεσματική είσπραξη των δημόσιων εσόδων·

73.  καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά το σύνολο των υφιστάμενων και μελλοντικών συμβάσεων δημοσιονομικής στήριξης με δέσμευση χρηματοδοτικών πόρων για την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων στο πλαίσιο της συνιστώσας της ανάπτυξης ικανοτήτων, να μεριμνήσει για την καλύτερη ενημέρωση των χωρών-εταίρων σχετικά με τη διαθεσιμότητα της εν λόγω στήριξης και να διευκολύνει τη χρήση της, ιδίως για την αντιμετώπιση των αναγκών ανάπτυξης ικανοτήτων που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη από άλλους χορηγούς·

Ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς

74.  παρατηρεί ότι οι πληρωμές των ΕΤΑ για έργα πολλαπλών χορηγών που υλοποιήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς το 2016 ανήλθαν σε 914 εκατομμύρια EUR·

75.  πιστεύει ότι τα πολυμερή αναπτυξιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να καταστεί πιο αποτελεσματική η χρήση της συνδυασμένης χρηματοδότησης, ιδίως σε ό, τι αφορά την προσθετικότητα·

76.  τονίζει ότι οι πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες θα πρέπει να συμβάλουν κατά τρόπο συντονισμένο και εναρμονισμένο στην επίτευξη της τομεακής χρηματοδότησης των φιλόδοξων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν οριστεί από τον ΟΗΕ για το 2030, ιδίως με την αποτελεσματική χρήση της συνδυασμένης χρηματοδότησης και τη μόχλευση της ιδιωτικής χρηματοδότησης για να αυξηθούν η αποδοτικότητα και ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης της βοήθειας·

77.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να κάνει μεγαλύτερη χρήση του μέσου μικροχρηματοδότησης, το οποίο θεωρείται σημαντικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας και την τόνωση των τοπικών οικονομιών·

78.  υπενθυμίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα του ΕΤΑ πρέπει να προσελκύσουν περαιτέρω επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανάγκη και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο·

79.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τον διπλό σκοπό της διαφάνειας και της προβολής της Ένωσης και να παράσχει στην επόμενη έκθεσή της περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα των οποίων η διαχείριση χρηματοδοτείται με ενωσιακά κονδύλια· πιστεύει ότι πρέπει να είναι ακόμα πιο ουσιαστικός ο διάλογος με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και η απλούστευση των κοινών μέσων συνεργασίας·

80.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει όχι μόνο τα δεδομένα που αφορούν την χρηματοδότηση των ΜΚΟ, αλλά και αναλυτική αναφορά των χρηματοδοτούμενων έργων· εκφράζει ανησυχία για τις πρόσφατες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά έναντι ορισμένων ΜΚΟ· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά την εξέλιξη της κατάστασης και, ενδεχομένως, να επανεξετάσει τη χορηγούμενη χρηματοδότηση·

Αντιμετώπιση των νέων προτεραιοτήτων της παγκόσμιας ανάπτυξης

Επιχειρησιακές προκλήσεις και νέοι μοχλοί

81.  αναγνωρίζει την ανάγκη ανάπτυξης νέων προτύπων για τον σχεδιασμό των μέσων αναπτυξιακής βοήθειας και των σχετικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τη νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα νέα κρίσιμα χαρακτηριστικά, όπως η σχέση αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, η σχέση ανάπτυξης, μετανάστευσης και κινητικότητας, και η σχέση κλιματικής αλλαγής, ειρήνης και ασφάλειας·

82.  επισημαίνει ότι, δεδομένου του χρηματοδοτικού ελλείμματος που απαιτείται να καλυφθεί για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο· σημειώνει ότι ο συνδυασμός πόρων θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο μέσο μόχλευσης πρόσθετων πόρων, εφόσον βεβαίως αιτιολογείται η χρήση του, αποδεικνύεται η προστιθέμενη αξία του και τηρούνται οι αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας·

83.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα ΕΤΑ δεν θα πρέπει να υπερβούν το πεδίο εφαρμογής τους και ότι η δημιουργία μιας νέας σχέσης για να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις δεν θα πρέπει να υπονομεύσει την επίτευξη άλλων αναπτυξιακών στόχων, ενώ θα πρέπει να συνοδευτεί από ακριβείς, σαφείς και διαφανείς κανόνες, οι οποίοι θα καθοριστούν με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια που θα ορίσει η Επιτροπή·

84.  θεωρεί ότι έχει καθοριστική σημασία η βελτίωση του συντονισμού και των συνεργιών όσον αφορά τη στήριξη που παρέχεται από διάφορους χορηγούς και μέσα βοήθειας· καλεί τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς να βελτιώσουν την ποιότητα τόσο των πλαισίων αποτελεσμάτων των πράξεων όσο και των επιτόπιων αναπτυξιακών αποτελεσμάτων·

85.  αναγνωρίζει τις επιχειρησιακές δυσκολίες ή τις προκλήσεις που ανακύπτουν, ειδικά σε συνάρτηση με την επίτευξη συναίνεσης, ιδίως όταν διακυβεύεται ο συντονισμός ενός μεγάλου αριθμού χορηγών στο πλαίσιο μεταβαλλόμενων και περίπλοκων συνθηκών και αναγκών που αλλάζουν·

86.  θεωρεί ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ευάλωτες χώρες παραμένει κύρια προτεραιότητα των παρεμβάσεων της Ένωσης και ότι, παράλληλα, η διατήρηση μιας νηφάλιας προσέγγισης όσον αφορά την παρακολούθηση θα μπορούσε να οδηγήσει, εφόσον είναι αναγκαίο, σε παύση της χρηματοδότησης· πιστεύει ότι η πρακτική της διαβάθμισης των αποτελεσμάτων και η ανταλλαγή τους σε σχέση με ευάλωτες χώρες ή χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις πρέπει να ενισχυθεί·

87.  στηρίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των ζητημάτων της βιωσιμότητας των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων όταν διακυβεύονται η κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, η ευθύνη και η πολιτική οικονομία·

88.  υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, για ενίσχυση των σχετικών με το κλίμα προϋποθέσεων ενωσιακής χρηματοδότησης, ώστε να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά και μόνο έργα που είναι συμβατά με την προστασία του κλίματος και αντικατοπτρίζουν τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, πράγμα που θα απαιτήσει αυξημένη συνοχή των κριτηρίων επιλογής·

89.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το σύστημα της Ένωσης για την πιστοποίηση των βιώσιμων βιοκαυσίμων δεν είναι απολύτως αξιόπιστο(27)· επισημαίνει τις εν δυνάμει αρνητικές συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι, όπως δηλώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, «η Επιτροπή δεν απαιτούσε από τα εθελοντικά συστήματα να επαληθεύουν ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων που πιστοποιούν δεν ενέχει σημαντικούς κινδύνους αρνητικών κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων, όπως κτηματικές διαφορές, καταναγκαστική/παιδική εργασία, άσχημες συνθήκες εργασίας για τους γεωργούς και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια»· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αντιμετώπιση του ζητήματος·

90.  ενθαρρύνει την ενσωμάτωση της ηθικής διάστασης στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων πολιτικής·

91.  επιμένει ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού PEGASE (Mécanisme Palestino-européen de Gestion de l’Aide Socio-économique – Ευρωπαλαιστινιακός μηχανισμός για τη διαχείριση της κοινωνικοοικονομικής βοήθειας), είναι συμβατό με τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, οι οποίες εγκρίθηκαν από τους Υπουργούς Παιδείας της ΕΕ στο Παρίσι στις 17 Μαρτίου 2015· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι δαπανώνται σύμφωνα με πρότυπα που απορρέουν από την Unesco για την ειρήνη και την ανεκτικότητα στην εκπαίδευση·

Έμπρακτη αξιοποίηση της σχέσης ανάπτυξης και μετανάστευσης

92.  παρατηρεί ότι εγκρίθηκαν 106 έργα συνολικής αξίας 1 589 εκατομμυρίων EUR, από τα οποία 594 εκατομμύρια EUR ήταν δεσμευμένα σε συμβάσεις και 175 εκατομμύρια EUR καταβλήθηκαν το 2016 για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης μέσω του καταπιστευματικού ταμείου για την Αφρική και συναφών περιφερειακών διαύλων· σημειώνει ότι ένας από τους συμφωνηθέντες στόχους αναφέρεται στην καλή διαχείριση των μεταναστευτικών πολιτικών·

93.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διαρθρωμένη έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των προγραμμάτων που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου για την Αφρική, ιδίως με βάση την παρακολούθηση βάσει αποτελεσμάτων της Ένωσης και το πλαίσιο αποτελεσμάτων του καταπιστευματικού ταμείου για την Αφρική προκειμένου να δοθεί έμφαση στα συλλογικά επιτεύγματα·

94.  σημειώνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, ότι το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου, θα στοχεύει στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, με 400 εκατομμύρια EUR από τα ΕΤΑ·

95.  υποστηρίζει την αύξηση του κονδυλίου χρηματοδότησης με αντίκτυπο για τις χώρες ΑΚΕ – μια χωριστή δυνατότητα της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ – κατά 300 εκατομμύρια EUR, προκειμένου να επιτευχθεί συνολική ικανότητα ύψους 800 εκατομμυρίων EUR για την υλοποίηση στοχευμένων σχεδίων που αποσκοπούν στην άμεση αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, και τάσσεται υπέρ της μετατροπής του σε ανανεώσιμο κεφάλαιο·

96.  διαπιστώνει ότι, με την επενδυτική διευκόλυνση ΑΚΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υποστηρίζει κυρίως έργα που προωθούν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα ενώ εξετάζονται επίσης επιλέξιμα έργα του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τη μετανάστευση στις χώρες ΑΚΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη νέων εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ· καλεί, ωστόσο, την ΕΤΕπ, να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά στοιχεία του αποτελέσματος μόχλευσης, και συγκεκριμένα για τα αντίστοιχα μέρη που προέρχονται από τα ίδια κεφάλαια και από τους δημόσιους πόρους της Ένωσης ή άλλες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και τις επανεισροές που επανεπενδύονται στη λειτουργία της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ·

97.  υποστηρίζει την Επιτροπή στη δημιουργία ενός κώδικα για τη μετανάστευση στο πλαίσιο της επιτροπής αναπτυξιακής βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική χρήση και η ιχνηλασιμότητα της σχετικής χρηματοδότησης·

Προς μια νέα εταιρική σχέση ΑΚΕ

98.  προσδοκά πως θα ενημερωθεί πλήρως και πως θα ζητηθεί η γνώμη του σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του 11ου ΕΤΑ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ληφθούν υπόψη το Θεματολόγιο του 2030 και μια νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, και να τηρηθούν πλήρως οι αρχές της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας που επιβεβαιώθηκαν εκ νέου στο φόρουμ υψηλού επιπέδου της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, που έλαβε χώρα στο Ναϊρόμπι, ιδίως όσον αφορά τον ενστερνισμό των προτεραιοτήτων από τις δικαιούχους χώρες·

99.  επαναλαμβάνει την έκκλησή για ενσωμάτωση των πόρων του ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό.

2.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2146(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Doru-Claudian Frunzulică

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τάσσεται υπέρ της χρήσης της δημοσιονομικής στήριξης αλλά παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίζει καλύτερα και να αξιολογεί σαφέστερα τα προς επίτευξη αναπτυξιακά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση και, προπαντός, να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με τη διαγωγή των δικαιούχων κρατών σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες με έλλειμμα δημοκρατικού ελέγχου οφειλόμενο είτε στην έλλειψη εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή ελευθεριών για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης, είτε σε υστέρηση όσον αφορά τις ικανότητες των εποπτικών οργάνων· σημειώνει, με βάση την ειδική έκθεση 35/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης για τη βελτίωση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων στην υποσαχάρια Αφρική, ότι οι εκ των προτέρων αναλύσεις της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων της Επιτροπής ούτε επαρκώς εμπεριστατωμένες είναι, ούτε ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της ίδιας της Επιτροπής, ότι η Επιτροπή παραλείπει συχνά να αξιολογήσει τις φορολογικές απαλλαγές και τις παράνομες εκροές κεφαλαίων και ότι δεν μελετά επαρκώς τα μερίσματα από εξορυκτικές δραστηριότητες και το αν καταβλήθηκαν ή όχι τα δικαιώματα για την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους· εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη και ορισμένες φορές άσκοπη χρήση από την Επιτροπή των όρων της δημοσιονομικής στήριξης σε συμβάσεις δημοσιονομικής στήριξης·

2.  εκφράζει τη λύπη του για τα επανειλημμένα κρούσματα μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων στις δαπάνες των ΕΤΑ(28)· επισημαίνει ότι πρόκειται για πάγιο πρόβλημα το οποίο τονίζει εδώ και χρόνια το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το οποίο ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο σοβαρό λόγω της επίσπευσης των προσφορών στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης ΕΕ-Αφρικής·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την Ειδική Έκθεση 11/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· αναγνωρίζει ότι, παρά τις κάποιες αδυναμίες, το καταπιστευματικό ταμείο αποτέλεσε ελπιδοφόρα αφετηρία και παρατηρεί ότι η δημιουργία του υπήρξε μια γρήγορη απάντηση στην ανάγκη σύνδεσης έκτακτης βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιλογή μέσου βοήθειας (καταπιστευματικό ταμείο ή άλλο)· συντάσσεται με την άποψη ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να αντανακλούν τους πιθανούς κινδύνους και τα μειονεκτήματα που ενέχουν τα καταπιστευματικά ταμεία, καθώς και τις ανάμικτες εντυπώσεις που έχει αφήσει η μέχρι τώρα χρήση τους· εκφράζει τη λύπη του διότι το ταμείο δεν κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά τον εν γένει συντονισμό των χορηγών βοήθειας·

4.  προσδοκά πως θα ενημερωθεί πλήρως και πως θα ζητηθεί η γνώμη του σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του 11ου ΕΤΑ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ληφθούν υπόψη το Θεματολόγιο του 2030 και μια νέα ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη και η οποία θα πρέπει επίσης να σέβεται πλήρως τις αρχές της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας που επιβεβαιώθηκαν εκ νέου στο φόρουμ υψηλού επιπέδου της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, που έλαβε χώρα στο Ναϊρόμπι, ιδίως όσον αφορά τον ενστερνισμό των προτεραιοτήτων από τις δικαιούχους χώρες·

5.  επισημαίνει ότι, δεδομένου του χρηματοδοτικού ελλείμματος που παρατηρείται σε σχέση με τα κονδύλια που απαιτούνται για την επίτευξη των φιλόδοξων αναπτυξιακών στόχων, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο· σημειώνει ότι ο συνδυασμός πόρων μπορεί ενδεχομένως να αποδειχθεί χρήσιμο μέσο μόχλευσης πρόσθετων πόρων, εφόσον βεβαίως αιτιολογείται η χρήση του, αποδεικνύεται η προστιθέμενη αξία του και συνάδει με τις αρχές αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας·

6.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει στον τομέα της ανάπτυξης μια προσέγγιση βάσει κινήτρων, θεσπίζοντας την αρχή των αναλογικών κερδών («more for more»), με βάση το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της όσον αφορά την οικοδόμηση και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, την εκρίζωση της διαφθοράς, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η στήριξη που λαμβάνει από την Ένωση· τονίζει ότι η εν λόγω προσέγγιση «θετικής αιρεσιμότητας», σε συνδυασμό με την έντονη εστίαση στη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας για τις αγροτικές κοινότητες, μπορεί να επιφέρει μια πραγματική αλλαγή και να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης δαπανώνται με πιο βιώσιμο τρόπο· καταδικάζει απερίφραστα εξάλλου οποιαδήποτε προσπάθεια να καταστεί προϋπόθεση για την χορήγηση της βοήθειας ο έλεγχος των συνόρων·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου(29), σύμφωνα με την οποία υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιτύχει η Ένωση τον στόχο της ενσωμάτωσης της κλιματικής αλλαγής στο σύνολο του προϋπολογισμού της Ένωσης και να μην επιτευχθεί ο στόχος της διάθεσης του 20 % των δαπανών της σε δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το σύστημα πιστοποίησης της Ένωσης για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων δεν είναι απολύτως αξιόπιστο(30)· υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν για τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι, όπως επισημαίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο: «η Επιτροπή δεν απαιτούσε από τα εθελοντικά συστήματα να επαληθεύουν ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων που πιστοποιούν δεν ενέχει σημαντικούς κινδύνους αρνητικών κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων, όπως κτηματικές διαφορές, καταναγκαστική/παιδική εργασία, άσχημες συνθήκες εργασίας για τους γεωργούς και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια»· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ádám Kósa, Paul Rübig, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Lambert, Miroslav Mikolášik

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Charles Goerens

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

György Hölvényi, Ádám Kósa, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

0

-

4

0

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Joachim Zeller

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerben-Jan Gerbrandy, Brian Hayes, Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Howarth

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, John Howarth, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 281.

(2)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 289.

(3)

  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(4)

  ΕΕL 287 της 4.11.2010, σ. 3.

(5)

  ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1.

(6)

  ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 108.

(7)

  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 355.

(8)

  ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σ. 32.

(9)

  ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.

(10)

  ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 53.

(11)

  ΕΕ L 83 της 1.4.2003, σ. 1.

(12)

  ΕΕ L 78 της 19.3.2008, σ. 1.

(13)

  ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 17.

(14)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 281.

(15)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 289.

(16)

  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(17)

  ΕΕL 287 της 4.11.2010, σ. 3.

(18)

  ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1.

(19)

  ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 108.

(20)

  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 355.

(21)

  ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σ. 32.

(22)

  ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.

(23)

  ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 53.

(24)

  ΕΕ L 83 της 1.4.2003, σ. 1.

(25)

  ΕΕ L 78 της 19.3.2008, σ. 1.

(26)

  ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 17.

(27)

  Ειδική έκθεση αριθ. 18/2016: Το σύστημα της ΕΕ για την πιστοποίηση των βιώσιμων βιοκαυσίμων

(28)

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2016, Ελεγκτικό Συνέδριο.

(29)

Ειδική έκθεση αριθ. 31/2016: Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς, ΕΕΣ, 2016.

(30)

Ειδική έκθεση αριθ. 18/2016: Το σύστημα της ΕΕ για την πιστοποίηση των βιώσιμων βιοκαυσίμων.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου