Процедура : 2017/0116(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0125/2018

Внесени текстове :

A8-0125/2018

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0209

ДОКЛАД     ***I
PDF 1028kWORD 132k
28.3.2018
PE 613.412v02-00 A8-0125/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004

(COM(2017)0289 – C8‑0183/2017 – 2017/0116(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Маркус Пипер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004

(COM(2017)0289 – C8‑0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0289),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0183/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 януари 2018 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0125/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Въздухоплаването има решаваща роля за икономиката на Съюза. То е мощен стимул за икономически растеж, заетост, търговия и мобилност. През последните десетилетия растежът в областта на въздушнотранспортните услуги допринесе в значителна степен за подобряване на свързаността в рамките на Съюза и с трети държави и е важен фактор за икономиката на Съюза като цяло.

(1)  Въздухоплаването има решаваща роля за икономиката на Съюза и за всекидневния живот на гражданите на Съюза, като представлява един от най-ефективните и най-динамични сектори в европейската икономика. То е мощен стимул за икономически растеж, заетост, търговия и туризъм, както и за свързаност и мобилност за предприятията и за гражданите, и по-специално в рамките на отделните региони на Съюза и между тях. През последните десетилетия растежът в областта на въздушнотранспортните услуги допринесе в значителна степен за подобряване на свързаността в рамките на Съюза и с трети държави и е важен фактор за икономиката на Съюза като цяло.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Европейският сектор на въздушния транспорт осигурява около 2 милиона преки работни места, а за международния въздушен транспорт се прогнозира растеж от около 5% годишно до 2030 г.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  За Съюза е от ключово значение да осигури ефективна защита на различните сектори от неговата икономика, както и на работещите в тях, от всички практики на нелоялна конкуренция от страна на трети държави.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Въздушните превозвачи от Съюза са в центъра на една глобална мрежа, която свързва Европа както във вътрешен план, така и с останалата част от света. Те следва да имат възможност да се конкурират с въздушни превозвачи от трети държави в среда на свободна и лоялна конкуренция между всички въздушни превозвачи. Това би следвало да допринесе за поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност в ЕС.

(2)  Въздушните превозвачи от Съюза са в центъра на една глобална мрежа, която свързва Европа както във вътрешен план, така и с останалата част от света. Те следва да имат възможност да се конкурират с въздушни превозвачи от трети държави в среда на свободна и лоялна конкуренция. Това е необходимо за поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност в ЕС по въздух и за осигуряване на прозрачност, условия на равнопоставеност и постоянна конкурентоспособност на въздушните превозвачи от Съюза, както и на високи равнища на качествена заетост в европейския сектор на въздухоплаването.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  За въздушните превозвачи от трети държави Европа представлява пространство с над 500 милиона потенциални пътници. Това потенциално нарастване на трафика следва да се има предвид, когато се договарят всеобхватни споразумения в областта на въздухоплаването с останалата част на света от името на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Лоялната конкуренция е важен общ принцип в изпълнението на международни въздушнотранспортни услуги. Този принцип по-специално е утвърден в Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване („Чикагската конвенция“), в чийто преамбюл се признава необходимостта международните въздушнотранспортни услуги да бъдат уредени на базата на „равни възможности“. Член 44 от Чикагската конвенция гласи също, че Международната организация за гражданско въздухоплаване („ИКАО“) следва да има за цел да насърчава развитието на международния въздушен транспорт, така че да се гарантира, че „всяка договаряща държава [...] има равни възможности да експлоатира международни въздушни линии“ и „да [се] избегне дискриминацията между договарящите държави“.

(3)  В условията на засилена конкуренция между участниците в сектора на въздушния транспорт в световен мащаб, лоялната конкуренция е неотменен общ принцип в изпълнението на международни въздушнотранспортни услуги. Този принцип по-специално е утвърден в Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване („Чикагската конвенция“), в чийто преамбюл се признава необходимостта международните въздушнотранспортни услуги да бъдат уредени на базата на „равни възможности“. Член 44 от Чикагската конвенция гласи също, че Международната организация за гражданско въздухоплаване („ИКАО“) следва да има за цел да насърчава развитието на международния въздушен транспорт, така че да се гарантира, че „всяка договаряща държава [...] има равни възможности да експлоатира международни въздушни линии“ и „да [се] избегне дискриминацията между договарящите държави“.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Отварянето на пазарите и свързаността са ясно обвързани, тъй като нарушаването на конкуренцията води до изместване на потоците въздушно движение. Въздушните превозвачи от трети държави искат и имат нужда от достъп до летища във всички държави членки заради потенциалния пазар от 500 милиона пътници, който европейският континент представлява за тях.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Все пак, въпреки постоянните усилия от страна на някои трети държави и Съюза, принципите на лоялна конкуренция все още не са определени чрез конкретни многостранни правила, по-специално в контекста на споразуменията в рамките на ИКАО или на Световната търговска организация („СТО“), от чиито обхват въздушнотранспортните услуги до голяма степен са изключени19.

(5)  Все пак, въпреки постоянните усилия от страна на Съюза и някои трети държави, принципите на лоялна конкуренция все още не са определени чрез конкретни многостранни правила, по-специално в контекста на споразуменията в рамките на ИКАО или на Световната търговска организация („СТО“), от чиито обхват въздушнотранспортните услуги до голяма степен са изключени19.

_________________

_________________

19 Споразумението от Маракеш, приложение 1Б; Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), приложение относно въздушнотранспортните услуги.

19 Споразумението от Маракеш, приложение 1Б; Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), приложение относно въздушнотранспортните услуги.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  С оглед на нотификацията от Обединеното кралство до Европейския съвет от 29 март 2017 г., с която то нотифицира намерението си да се оттегли от Европейския съюз в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз, Комисията следва да извърши подробна оценка на последиците от това оттегляне за въздушния транспорт между Съюза или неговите държави членки и Обединеното кралство, с цел да се сведе до възможния минимум нарушаването на услугите в областта на въздушния транспорт за установените в ЕС превозвачи и за потребителите.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Лоялната конкуренция между въздушните превозвачи би следвало да се разглежда във връзка със споразуменията с трети държави за въздушнотранспортни или за авиационни услуги. До момента обаче съответните правила не са предвидени в голяма част от споразуменията за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, сключени между Съюза и/или неговите държави членки, от една страна, и трети държави, от друга страна. За тази цел следва да се увеличат усилията за договаряне на включването на клаузи за лоялна конкуренция в съществуващи и бъдещи споразумения с трети държави за въздушнотранспортни или за авиационни услуги.

(7)  Лоялната конкуренция между въздушните превозвачи би следвало да се разглежда преди всичко във връзка със споразуменията с трети държави за въздушнотранспортни или за авиационни услуги. До момента обаче съответните правила не са предвидени в голяма част от споразуменията за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, сключени между Съюза и/или неговите държави членки, от една страна, и трети държави, от друга страна. За тази цел незабавно следва да се увеличат усилията за договаряне на незабавното включване на клаузи за лоялна конкуренция в съществуващи и бъдещи споразумения с трети държави за въздушнотранспортни или за авиационни услуги.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Споразуменията за въздушен транспорт и настоящият регламент следва да се допълват и да улесняват диалога със съответната трета държава с цел ефективно решаване на спорове и възстановяване на лоялната конкуренция. Когато двустранни споразумения в областта на въздушния транспорт или споразумения за въздухоплавателни услуги с трети държави съдържат клаузи за лоялна конкуренция или други сходни разпоредби, изчерпването на процедурите за уреждане на спорове, предвидени в тези международни споразумения, следва да не бъде предварително условие за започването на производство съгласно настоящия регламент и следва да не възпрепятства правото на Комисията да започне разследване с цел да се гарантира взаимното допълване между настоящия регламент и двустранните споразумения.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Когато е необходимо от съображения за ефективност, пропорционалност и постигане на възпиращ ефект или когато се установи, въз основа на наличните факти, че има опасност от причиняване на вреда, а също така и в случай на комплексно текущо разследване, следва да съществува възможност да се предприемат временни компенсационни мерки преди прекратяването на производството.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7в)  Инициативата за договаряне на споразумения за въздушен транспорт на равнището на Съюза и на двустранни споразумения в областта на безопасността на въздухоплаването с трети държави, представляващи бързо развиващи се и стратегически пазари (като Китай, Япония, Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия, Турция, Катар, ОАЕ, Армения, Мексико, Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудитска Арабия) се приветства и се насърчават конструктивните преговори. Новите споразумения обаче следва да бъдат правилно прилагани и спазвани от всички страни и трябва да включват клауза за лоялна конкуренция, основаваща се на международните стандарти (например установените от ИКАО и МОТ). Въз основа на спазването на член 218 от ДФЕС Комисията и Съветът се призовават да включат изцяло Парламента на всички етапи от преговорите.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Лоялната конкуренция между въздушните превозвачи може да се осигури и чрез подходящи законодателни актове на Съюза, като Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета20 и Директива 96/97/ЕО на Съвета21. Доколкото лоялната конкуренция предполага защита на въздушните превозвачи от Съюза от някои практики, възприети от трети държави или превозвачи от трети държави, този въпрос понастоящем се разглежда в Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета 22. Регламент (ЕО) № 868/2004 обаче се оказа недостатъчно ефективен по отношение на своята основна обща цел — лоялната конкуренция. Това се дължи по-специално на някои от неговите разпоредби, свързани по-конкретно с определянето на съответните практики, различни от субсидирането, и на изискванията по отношение на започването и провеждането на разследвания. Освен това в Регламент (ЕО) № 868/2004 не е предвидена специална вътрешна процедура на ЕС по отношение на задълженията, съдържащи се в споразуменията за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, по които Съюзът е страна и които са предназначени да гарантират лоялна конкуренция. С оглед на броя и значимостта на измененията, които биха били необходими, за да се отговори на тези въпроси, е целесъобразно Регламент (ЕО) № 868/2004 да бъде заменен с нов акт.

(8)  Лоялната конкуренция между въздушните превозвачи може да се осигури и чрез подходящи законодателни актове на Съюза, като Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета20 и Директива 96/97/ЕО на Съвета21. Доколкото лоялната конкуренция предполага защита на въздушните превозвачи от Съюза от някои практики, възприети от трети държави или превозвачи от трети държави, този въпрос понастоящем се разглежда в Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета 22. Регламент (ЕО) № 868/2004 обаче се оказа неефективен по отношение на своята основна обща цел – лоялната конкуренция. Това се дължи по-специално на някои от неговите разпоредби, свързани по-конкретно с определянето на съответните практики, различни от субсидирането, и на изискванията по отношение на започването и провеждането на разследвания. Освен това в Регламент (ЕО) № 868/2004 не е предвидена специална вътрешна процедура на ЕС по отношение на задълженията, съдържащи се в споразуменията за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, по които Съюзът е страна и които са предназначени да гарантират лоялна конкуренция. С оглед на броя и значимостта на измененията, които биха били необходими, за да се отговори на тези въпроси, е целесъобразно Регламент (ЕО) № 868/2004 да бъде заменен с нов акт.

_________________

_________________

20 Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1).

21 Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36).

21 Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36).

22 Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 1).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Продължава да е необходимо ефективно, пропорционално и възпиращо законодателство за поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност в Съюза и за осигуряване на лоялна конкуренция с въздушни превозвачи от трети държави. За тази цел Комисията следва да бъде упълномощена да провежда разследване и да предприема мерки, когато е необходимо. Подобни мерки следва да са налични или когато съответните задължения по силата на споразумение, по което Съюзът е страна, са нарушени, или когато практики, които засягат конкуренцията, причиняват вреда или създават опасност от причиняване на вреда на въздушни превозвачи от Съюза.

(9)  Конкурентоспособността на въздухоплавателния сектор в Съюза зависи от конкурентоспособността на всеки от един от елементите по веригата на създаване на стойност във въздухоплаването и може да се запази единствено посредством допълващ набор от политики. Съюзът следва да участва в конструктивен диалог с трети държави с цел намиране на основа за лоялна конкуренция. В тази връзка продължава да е необходимо ефективно, пропорционално и възпиращо законодателство за поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност в Съюза и за осигуряване на лоялна конкуренция с въздушни превозвачи от трети държави, като по този начин се запазват работните места във въздушните превозвачи от Съюза. За тази цел Комисията следва да бъде действително упълномощена да провежда разследване и да предприема временни или окончателни мерки, когато е необходимо. Подобни мерки следва да са налични или когато съответните задължения по силата на споразумение, по което Съюзът е страна, са нарушени, или когато практики, нарушаващи конкуренцията, причиняват вреда или създават опасност от причиняване на вреда на въздушни превозвачи от Съюза.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел Комисията да бъде надлежно информирана за възможни елементи, обосноваващи започването на разследване, всяка държава членка, превозвач от Съюза или асоциация на въздушни превозвачи от Съюза следва да имат правото да подават жалби.

(11)  С цел Комисията да бъде надлежно информирана за възможни елементи, обосноваващи започването на разследване, всяка държава членка, превозвач от Съюза или асоциация на въздушни превозвачи от Съюза следва да имат правото да подават жалби, които трябва да бъдат разглеждани в разумни срокове, за да се избегнат загуби за европейските въздушни превозвачи.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  В интерес на ефективното регулиране и по аналогия с другите инструменти за търговска защита на Съюза е от съществено значение Комисията да може да образува производства въз основа на жалба, която представя prima facie доказателства за опасност от причиняване на вреда.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Важно е да се гарантира, че разследването може да се разшири, така че да обхване възможно най-голямо множество от присъщи елементи. За тази цел и при наличие на съгласие от страна на третата държава и съответния субект от трета държава, Комисията следва да бъде в състояние да извършва разследвания в трети държави. По същите причини и със същата цел държавите членки следва да бъдат задължени да подпомагат Комисията по най-добрия възможен за тях начин. Комисията следва да приключи разследването въз основа на най-добрите налични доказателства.

(12)  Важно е да се гарантира, че разследването може да се разшири, така че да обхване възможно най-голямо множество от присъщи елементи. За тази цел, в сътрудничество с третата държава и съответния субект от трета държава, Комисията следва да бъде в състояние да извършва разследвания в трети държави. По същите причини и със същата цел държавите членки следва да бъдат задължени да подпомагат Комисията по най-добрия възможен за тях начин. Комисията следва да приключи разследването, след като събере цялата необходима информация от съответните заинтересовани страни и въз основа на най-добрите налични доказателства.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Когато разследването, провеждано от Комисията, се отнася до дейности, които попадат в обхвата на споразумение с трета държава за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, по което Съюзът не е страна, следва да се гарантира, че Комисията действа при пълно познаване на всички производства, предвидени или проведени от съответната държава членка по силата на такова споразумение и във връзка със ситуацията — предмет на разследване от страна на Комисията. Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да информират Комисията в тази връзка.

(13)  Когато разследването, провеждано от Комисията, се отнася до дейности, които попадат в обхвата на споразумение с трета държава за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, по което Съюзът не е страна, следва да се гарантира, че Комисията действа при пълно познаване на всички производства, предвидени или проведени от съответната държава членка по силата на такова споразумение и във връзка със ситуацията – предмет на разследване от страна на Комисията, въз основа на критерии за лоялна конкуренция. Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да информират Комисията в тази връзка.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Производство не следва да се образува или то следва да приключи без компенсационни мерки съгласно настоящия регламент, когато тяхното приемане би било в противоречие с интереса на Съюза, като се отчете въздействието им върху други лица, и по-специално върху потребителите или предприятията от Съюза. Производството следва да приключи без налагане на мерки и когато изискванията за такива мерки не са били спазени или вече не се спазват.

(15)  Производство не следва да се образува или то следва да приключи без компенсационни мерки съгласно настоящия регламент, когато тяхното приемане би било в противоречие с интереса на Съюза, като се отчете въздействието им върху други страни, включително върху потребителите, предприятията или работещите в сектора на въздухоплаването от Съюза. В тази връзка, и по-специално когато се разглеждат компенсационни мерки, поддържането на висока степен на свързаност в Съюза следва да бъде приоритет. Производството следва да приключи без налагане на мерки и когато изискванията за такива мерки не са били спазени или вече не се спазват.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Когато преценява дали интересът на Съюза налага намеса, Комисията следва да вземе предвид становищата на всички заинтересовани страни. За да се организират консултации с всички заинтересовани страни и за да се им предостави възможност да бъдат изслушани, в известието за започване на разследването следва да се посочат срокове за предоставяне на информация или за поискване на изслушване. Заинтересованите страни следва да са наясно с условията за разгласяване по отношение на предоставяната от тях информация и следва да имат право да вземат отношение по коментарите на други страни.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Констатациите по отношение на вреда или на създадена опасност от причиняване на вреда на въздушен/ни превозвач/и от Съюза следва да отразяват една реална оценка на ситуацията и поради това следва да се основават на всички относими фактори, по-специално тези, свързани с положението на съответния/те превозвач/и, както и с общото положение на засегнатия пазар на въздушнотранспортни услуги.

(17)  Когато се решава дали следва да бъде започнато производство по силата на настоящия регламент, констатациите по отношение на създадена опасност от причиняване на вреда и настъпила вече вреда за въздушен/ни превозвач/и от Съюза следва да отразяват една реална оценка на ситуацията и поради това следва да се основават на всички относими фактори, по-специално тези, свързани с положението на съответния/те превозвач/и, както и с общото положение на засегнатия пазар на въздушнотранспортни услуги, в съответствие с установената практика и прилагане на инструментите за осигуряване на лоялна конкуренция, като също така се предоставя възможност да се предотврати или компенсира ясно предвидима вреда и заплахата от причиняване на такава вреда, когато става дума за практика, нарушаваща лоялната конкуренция, за която е налице prima facie доказателство.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  От съображения за административна ефикасност и с оглед на евентуално прекратяване без налагане на мерки, следва да се предвиди възможност за спиране на производството, когато третата държава или субектът от трета държава предприеме решителни стъпки за отстраняване на съответните практики, които засягат конкуренцията, или на произтичащата от тях вреда или създадена опасност от причиняване на вреда.

(18)  От съображения за административна ефикасност и с оглед на евентуално прекратяване без налагане на мерки, следва да се предвиди възможност за спиране на производството, когато третата държава или субектът от трета държава предприеме решителни стъпки за отстраняване на съответните практики, които нарушават конкуренцията, или на произтичащата от тях вреда или създадена опасност от причиняване на вреда.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Компенсационните мерки по отношение на практики, които засягат конкуренцията, са насочени към компенсиране на вредата, която е настъпила или за която има опасност да настъпи вследствие на посочените практики. Поради това те следва да приемат формата на финансови задължения или на други мерки, които — представлявайки измерима парична стойност — са в състояние да постигнат същия резултат. Те може да включват мерки, състоящи се в спиране на концесии, на дължими услуги или на други права на въздушен превозвач от трета държава, при условие че това не води до нарушаване на споразумението за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, сключено със съответната трета държава. С оглед на спазването на принципа на пропорционалност, всички мерки следва да бъдат ограничени до това, което е необходимо, за да се компенсира установената вреда или създадена опасност от причиняване на вреда.

(19)  Компенсационните мерки по отношение на практики, които нарушават конкуренцията, са насочени към компенсиране на вредата, която е настъпила или за която има опасност да настъпи вследствие на посочените практики. Поради това те следва да приемат формата на финансови задължения или на други мерки, които — представлявайки измерима парична стойност — са в състояние да постигнат същия резултат. Те може да включват мерки, състоящи се в спиране на концесии, на дължими услуги или на други права на въздушен превозвач от трета държава, при условие че това не води до нарушаване на споразумението за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, сключено със съответната трета държава.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Ситуациите, разследвани съгласно настоящия регламент, и тяхното потенциално въздействие върху държавите членки може да варират в зависимост от обстоятелствата. Поради това компенсационните мерки могат да се прилагат, според случая, към една или повече държави членки, или да бъдат ограничени до определена географска област.

(21)  Ситуациите, разследвани съгласно настоящия регламент, и тяхното потенциално въздействие върху държавите членки може да варират в зависимост от обстоятелствата. Поради това компенсационните мерки могат да се прилагат, според случая, към една или повече държави членки, може да бъдат ограничени до определена географска област или да бъдат ограничени във времето, или може да се прилагат от по-късна дата, ако е възможно да се определи точен момент, в който заплахата от нанасяне на вреда ще прерасне в действителна вреда.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Комисията следва да информира ежегодно Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на настоящия регламент. Докладът следва да включва информация относно прилагането на компенсационни мерки, приключването на разследвания без налагане на компенсационни мерки, текущи разследвания, прегледи и сътрудничество с държавите членки, заинтересованите страни и трети държави. По отношение на този доклад следва да се прилага подходящо ниво на поверителност.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно — ефективна защита, еднаква за всички въздушни превозвачи от Съюза и основана на единни критерии и процедури, срещу нарушаването на приложимите международни задължения и срещу вреди или създадена опасност от причиняване на вреди на един или повече въздушни превозвачи от Съюза вследствие на практики, които засягат конкуренцията, възприети от трети държави или субекти от трети държави — не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, залегнал в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на посочените цели.

(23)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно — ефективна защита, еднаква за всички въздушни превозвачи от Съюза и основана на единни критерии и процедури, срещу нарушаването на приложимите международни задължения и срещу вреди или създадена опасност от причиняване на вреди на един или повече въздушни превозвачи от Съюза вследствие на практики, които нарушават конкуренцията, възприети от трети държави или субекти от трети държави — не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Съюза. В съответствие с принципа на пропорционалност, залегнал в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на посочените цели; с регламента не се цели и налагане на каквито и да било стандарти на въздушните превозвачи от трети държави, например във връзка със субсидиите, чрез въвеждане на по-рестриктивни задължения в сравнение с приложимите по отношение на превозвачите от Съюза.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  Комисията следва да предложи въвеждането на по-строги правила, критерии и мерки за лоялна конкуренция в Съюза не само в рамките на сектора на вътрешния въздушен транспорт в Съюза, но също и в сектора на интермодалния транспорт.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Предмет

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се определят правилата относно провеждането на разследвания от Комисията и приемането на компенсационни мерки, отнасящи се до нарушаване на приложимите международни задължения и до практиките, които оказват влияние върху конкуренцията между въздушните превозвачи от Съюза и други въздушни превозвачи и които причиняват вреда или създават опасност от причиняване на вреда на въздушни превозвачи от Съюза.

1.  С настоящия регламент се определят правилата относно провеждането на разследвания от Комисията и приемането на компенсационни мерки, отнасящи се до нарушаване на приложимите международни задължения и до практиките, които нарушават конкуренцията между въздушните превозвачи от Съюза и други въздушни превозвачи и които причиняват вреда или създават опасност от причиняване на вреда на въздушни превозвачи от Съюза.

2.   Настоящият регламент се прилага, без да се засягат член 12 от Регламент (ЕИО) № 95/93 и член 20 от Директива 96/67/ЕО.

2.   Настоящият регламент се прилага, без да се засягат член 12 от Регламент (ЕИО) № 95/93 и член 20 от Директива 96/67/ЕО.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „заинтересована страна“ означава всяко физическо или юридическо лице, или всеки официален орган, независимо дали има собствена юридическа правосубектност, което или който може да има значителен интерес от изхода на производството;

г)  „заинтересована страна“ означава всяко физическо или юридическо лице, или всеки официален орган, независимо дали има собствена юридическа правосубектност, което или който може да има значителен интерес от изхода на производството, включително, но не само, въздушните превозвачи;

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  „съответната държава членка“ означава държавата:

 

i) която издава оперативни лицензи на европейски превозвачи съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008;

 

ii) в която европейски въздушни превозвачи развиват дейност съгласно сключените от нея споразумения в областта на въздухоплаването или търговски споразумения, съдържащи разпоредби, които уреждат въпросите на въздухоплаването;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „субект от трета държава“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо дали е със стопанска или с нестопанска цел, както и всеки официален орган, със или без собствена юридическа правосубектност, което или който е под юрисдикцията на трета държава, независимо дали е контролиран/о от правителството на третата държава или не, и участва пряко или косвено във въздушнотранспортни или свързани услуги или в предоставяне на инфраструктура или на услуги, използвани за предоставяне на въздушнотранспортни или на свързани услуги;

д)  „субект от трета държава“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо дали е със стопанска или с нестопанска цел, както и всеки официален орган, със или без собствена юридическа правосубектност, което или който е под юрисдикцията на трета държава, независимо дали е контролиран/о от правителството на третата държава или не, и участва пряко или косвено във въздушнотранспортни или свързани услуги или в предоставяне на инфраструктура или на услуги, използвани за предоставяне на въздушнотранспортни или на свързани услуги, включително съвместни предприятия и сдружения, в които участват изключително и само въздушни превозвачи от трети държави;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  „опасност от причиняване на вреда“ означава вреда, която предстои непосредствено или е предвидима в близко бъдеще с вероятност, граничеща със сигурност;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  „временни компенсационни мерки“ означава мерки с временен характер срещу въздушен превозвач от трета държава, които са пропорционални на заплахата, имат за цел единствено да се предотврати нанасянето на необратими вреди, предприети са от Комисията в началото на производството въз основа на наличните факти и следва да бъдат отменени най-късно след приключването на дадено разследване;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з – подточка i – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  правителството или друга публична организация, включително публично контролирани предприятия, предоставя стоки или услуги, или закупува стоки или услуги;

(3)  правителството или друга публична организация, включително публично контролирани предприятия, предоставя стоки или услуги, с изключение на обща инфраструктура, или закупува стоки или услуги;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

1.   При определянето на интереса на Съюза се отдава приоритет на необходимостта да се възстанови действителната и лоялна конкуренция, необходимостта да се гарантира прозрачност, необходимостта да се избягва каквото и да било нарушаване на вътрешния пазар, необходимостта да се избягва отслабване на социално-икономическото положение на държавите членки и необходимостта от поддържане на висока степен на свързаност за пътниците и Съюза.

 

2.   Комисията определя за всеки отделен случай дали интересът на Съюза налага намеса, въз основа на оценка на всички различни интереси, взети като цяло, включително социално-икономическа оценка. Тази преценка се извършва само когато на всички страни е била предоставена възможността да изложат своите становища, в рамките на определен срок, в съответствие с параграф 3. Тази възможност може да се използва или да не се използва. Определянето на интереса на Съюза се извършва, без да се засяга правото на Комисията да започне разследване в съответствие с член 3. Компенсационни мерки не се прилагат, когато, въз основа на цялата предоставена информация, Комисията стигне до ясно заключение, че прилагането на такива мерки не е в интерес на Съюза.

 

 

 

3.  С цел се осигури надеждна основа, която Комисията да използва, за да вземе надлежно предвид всички становища, жалбоподателите и заинтересованите страни могат да се представят и да предоставят информация на Комисията в рамките на сроковете, определени в известието за започване на разследването. За да се гарантира прозрачността в рамките на консултациите, тази информация или нейното резюме се предоставя на другите страни, посочени в настоящия член, които могат да вземат отношение във връзка с тази информация.

 

4.  При определянето на интереса на Съюза страните, които са действали в съответствие с параграф 3, могат да поискат изслушване. Тези искания се удовлетворяват, ако в тях се излагат причините, основаващи се на интереса на Съюза, поради които страните следва да бъдат изслушани. Освен това страните могат да представят коментари относно прилагането на компенсационни мерки и други страни могат да вземат отношение по тези коментари.

 

5.  Комисията извършва проверка на предоставената информация, и по-специално до каква степен тя е представителна, и изпраща резултатите от своята проверка на Парламента и на Съвета в съответствие с член 15а (нов) и в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разследване се започва след писмена жалба, подадена от държава членка, от въздушен превозвач от Съюза или от асоциация на въздушни превозвачи от Съюза, в съответствие с параграф 2, или по собствена инициатива на Комисията, ако са налице prima facie доказателства за един от следните факти:

1.  Разследване се започва след писмена жалба, подадена от държава членка, от един или повече въздушни превозвачи от Съюза или от асоциация на въздушни превозвачи от Съюза, в съответствие с параграф 2, или по собствена инициатива на Комисията, ако са налице надеждни prima facie доказателства за един от елементите от следния изчерпателен списък:

а)   нарушаване на приложимите международни задължения;

а)   нарушаване на приложимите международни задължения;

б)  наличието на всички от следните обстоятелства:

б)   наличието на всички от следните обстоятелства:

i)   възприета от трета държава или субект от трета държава практика, която засяга конкуренцията;

i)   възприета от трета държава или субект от трета държава практика, която нарушава конкуренцията;

ii)  вреда или създаване на опасност от причиняване на вреда на един или повече въздушни превозвачи от Съюза;

ii)   вреда или създаване на опасност от причиняване на вреда на един или повече въздушни превозвачи от Съюза;

iii)  причинно-следствена връзка между предполагаемата практика и предполагаемата вреда или създадена опасност от причиняване на вреда.

iii)   причинно-следствена връзка между предполагаемата практика и предполагаемата вреда или създадена опасност от причиняване на вреда.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията проверява, доколкото е възможно, точността и адекватността на обстоятелствата, представени в жалбата или предоставени на разположение на Комисията, за да определи дали са налице достатъчно доказателства за обосновано започване на разследване в съответствие с параграф 1.

3.  Комисията проверява своевременно точността и адекватността на обстоятелствата, представени в жалбата или предоставени на разположение на Комисията, за да определи дали са налице достатъчно доказателства за обосновано започване на разследване в съответствие с параграф 1.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията може да реши да не започва разследване, ако приемането на мерки в съответствие с членове 10 или 13 би било в противоречие с интереса на Съюза или ако Комисията счита, че фактите, изтъкнати в жалбата, не пораждат системен проблем, нито оказват значително въздействие върху един или повече въздушни превозвачи от Съюза.

4.  Комисията може да реши да не започва разследване, ако фактите, изтъкнати в жалбата, не пораждат системен проблем, нито оказват значително въздействие върху един или повече въздушни превозвачи от Съюза, и са необосновани;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Решението да не се започне разследване в съответствие с параграф 4 трябва да бъде надлежно обосновано с изложение на мотивите. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Европейският парламент може да прикани Комисията допълнително да обоснове решението си. Жалбоподателите могат да обжалват това решение в срок от 60 дни от неговото публикуване.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато представените доказателства са недостатъчни за целите на параграф 1, Комисията информира жалбоподателя за това в срок от 60 дни от датата, на която е подадена жалбата. На жалбоподателя се дава срок от 30 дни, за да представи допълнителни доказателства. Ако жалбоподателят не направи това в посочения срок, Комисията може да реши да не започва разследване.

5.  Когато представените доказателства са недостатъчни за целите на параграф 1, Комисията информира жалбоподателя за това в срок от 60 дни от датата, на която е подадена жалбата. На жалбоподателя се дава срок от 60 дни, за да представи допълнителни доказателства. Ако жалбоподателят не направи това в посочения срок, Комисията може да реши да не започва разследване.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията взема решение относно започване на разследване съгласно параграф 1 в срок от 6 месеца от подаване на жалбата.

6.  При спазване на параграфи 4 и 5, Комисията взема решение относно започване на разследване съгласно параграф 1 в срок от 4 месеца от подаване на жалбата.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  При спазване на параграф 4, когато Комисията счита, че са налице достатъчно доказателства за обосновано започване на разследване, тя предприема следните стъпки:

7.  При спазване на параграф 4, когато Комисията счита, че са налице достатъчно доказателства за обосновано започване на разследване, тя предприема следните стъпки:

а)  образува производство;

а)  образува производство;

б)  публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз; с известието се съобщава за започването на разследването, посочва се неговият обхват, приложимите международни задължения, за които се твърди, че са нарушени, или третата държава или субектът от трета държава, за които се твърди, че са участвали в практики, които засягат конкуренцията, както и предполагаемата вреда или създадена опасност от причиняване на вреда, съответният/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза и се посочва срокът, в който заинтересованите страни могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид, да подадат информация или да поискат да бъдат изслушани от Комисията;

б)  публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз; с известието се съобщава за започването на разследването, посочва се неговият обхват, приложимите международни задължения, за които се твърди, че са нарушени, или третата държава или субектът от трета държава, за които се твърди, че са участвали в практики, които нарушават конкуренцията, както и предполагаемата вреда или създадена опасност от причиняване на вреда, съответният/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза и се посочва срокът, в който заинтересованите страни могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид, да подадат информация или да поискат да бъдат изслушани от Комисията; Този срок не е по-кратък от 30 дни.

в)  уведомява официално представителите на третата държава и съответния субект от трета държава за започването на разследването;

в)  уведомява официално представителите на третата държава и съответния субект от трета държава за започването на разследването;

г)  информира жалбоподателя и комитета, предвиден в член 15, за започването на разследването.

г)  информира жалбоподателя и комитета, предвиден в член 15, за започването на разследването.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  дали възприета от трета държава или от субект от трета държава практика, която засяга конкуренцията, е причинила вреда или е създала опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза.

б)  дали възприета от трета държава или от субект от трета държава практика, която нарушава конкуренцията, е причинила вреда или е създала опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза.

Изменение   45

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)   дали това може да породи отрицателно въздействие върху въздушните връзки на определен регион, дадена държава членка или група от държави членки, или на Общоевропейското авиационно пространство, създадено със Споразумението за създаване на Общоевропейско авиационно пространство1a, а по този начин и върху потребителите ;

 

за целите на буква ба), въздействието върху въздушните връзки на Съюза се разглежда в контекста на интереса на Съюза, преди да бъде взето решение за приемане на компенсационни мерки в съответствие с член 13;

 

_________________

 

1a ОВ L 285, 16.10.2006 г., стр. 3.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да поиска цялата информация, която тя счита за необходима за провеждане на разследването и може да проверява точността на получената или събраната информация по отношение на съответния/те въздушен/ни превозвач/и на Съюза или на третата държава или субект от трета държава.

3.  Комисията поисква цялата информация, която тя счита за необходима за провеждане на разследването и проверява точността на получената или събраната информация по отношение на съответния/те въздушен/ни превозвач/и на Съюза или на третата държава или субект от трета държава.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При необходимост Комисията може да извършва разследвания на територията на съответната трета държава, при условие че правителството на съответната трета държава и субектът от тази държава са били официално уведомени и са дали съгласието си за това.

5.  При необходимост Комисията може да извършва разследвания на територията на съответната трета държава или на територията на друга трета държава, при условие че правителството на съответната трета държава и субектът от тази държава са били официално уведомени.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите, в които е отказан достъп до необходимата информация или такава не е предоставена в определените за това срокове, или когато съществуват значителни пречки пред разследването, констатации се правят въз основа на наличните факти. Когато Комисията установи, че е предоставена невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид.

В случаите, в които е отказан достъп до необходимата информация или такава не е предоставена в определените за това срокове, когато съответна трета държава не е предоставила достъп до територията си за провеждане на разследването или когато съществуват значителни пречки пред разследването, Комисията може да предприеме временни компенсационни мерки въз основа на наличните факти и доказателствата, представени в съответствие с член 3. Когато Комисията установи, че е предоставена невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Продължителност и спиране на производството

Продължителност и спиране на производството

1.  Производството приключва в рамките на срок от две години. При надлежно обосновани случаи този срок може да бъде удължен.

1.  Производството приключва в рамките на срок от две години. При надлежно обосновани случаи този срок може да бъде удължен.

 

1а.  Производството приключва в рамките на срок от дванадесет месеца. В надлежно обосновани случаи този срок може да бъде удължен.

2.  При спешни случаи, като например в ситуации, при които е налице риск от незабавни и необратими вреди за въздушния/те превозвач/и от Съюза, срокът на производството може да бъде съкратен на една година.

2.  При спешни случаи, като например в ситуации, при които е налице риск от незабавни и необратими вреди за въздушния/те превозвач/и от Съюза, срокът на производството може да бъде съкратен на шест месеца или, като крайна мярка, Комисията може да приеме временни компенсационни мерки за предотвратяване на тези вреди.

3.  Комисията може да спре производството, когато третата държава или съответният субект от трета държава е предприел решителни мерки за отстраняване, според случая:

3.  Комисията спира производството, когато третата държава или съответният субект от трета държава е предприел решителни мерки за отстраняване, според случая:

а)  в случай на нарушаване на приложимо международно задължение — на въпросното нарушение;

а)   в случай на нарушаване на приложимо международно задължение — на въпросното нарушение;

б)   в случай на практики, които засягат конкуренцията — или на съответната практика, или на вредата или създадената опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза.

б)   в случай на практики, които нарушават конкуренцията — или на съответната практика, или на вредата или създадената опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза.

4.  Ако след разумен период от време не бъде отстранено нарушението на приложимите международни задължения или практиката, която засяга конкуренцията, или вредата или създадената опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза, Комисията може да възобнови производството.

4.  Ако след разумен период от време, който обаче не надхвърля шест месеца, не бъде отстранено нарушението на приложимите международни задължения или практиката, която нарушава конкуренцията, или вредата или създадената опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза, Комисията възобновява производството.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Приключване на производството

Приключване на производството

1.  В случай че жалбата бъде оттеглена, Комисията може да прекрати разследването, провеждано съгласно член 4, без да приеме компенсационни мерки.

1.  В случай че жалбата бъде оттеглена, Комисията преценява дали да вземе решение да прекрати разследването, провеждано съгласно член 4, без да приеме компенсационни мерки.

2.  Комисията прекратява посредством актове за изпълнение разследването, провеждано съгласно член 4, без да приема компенсационни мерки, във всеки един от следните случаи:

2.  Комисията прекратява посредством актове за изпълнение разследването, провеждано съгласно член 4, без да приема компенсационни мерки, във всеки един от следните случаи:

а)  Комисията е стигнала до заключението, че приложимите международни задължения не са били нарушени;

а)  Комисията е стигнала до заключението, че приложимите международни задължения не са били нарушени;

б)  Комисията е стигнала до заключението, че приемането на компенсационни мерки би било в противоречие с интереса на Съюза;

б)  Комисията е стигнала до заключението, че приемането на компенсационни мерки би било в противоречие с интереса на Съюза;

в)  намерено е удовлетворително решение от Съюза и съответната трета държава съгласно съответните механизми, предвидени в приложимото споразумение или договореност или по силата на международното публично право. Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 15, параграф 2.

в)   намерено е удовлетворително решение от Съюза и съответната трета държава съгласно съответните механизми, предвидени в приложимото споразумение или договореност или по силата на международното публично право. Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 15, параграф 2, след като са уведомени Европейският парламент и съответните заинтересовани страни.

3.  Без да се засягат съответните разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз и при условията, посочени в параграфи 1 и 2, ако в хода на разследването бъде установено, че са нарушени приложимите международни задължения, Комисията приема компенсационни мерки посредством актове за изпълнение.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 15, параграф 2.

3.  Без да се засягат съответните разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз и при условията, посочени в параграфи 1 и 2, ако в хода на разследването бъде установено, че са нарушени приложимите международни задължения, Комисията, след като уведоми Парламента, приема компенсационни мерки посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 15, параграф 2.

4.  Преди приемането на каквито и да било мерки, ако актът, съдържащ приложимите международни задължения, изисква предварително провеждане на международна процедура на консултации или на решаване на спорове, първо се провежда въпросната процедура, а всяко решение, взето в съответствие с параграф 3, взема под внимание резултатите от нея.

4.  Преди приемането на каквито и да било мерки, ако актът, съдържащ приложимите международни задължения, изисква предварително провеждане на международна процедура на консултации или на решаване на спорове, първо се провежда въпросната процедура, а всяко решение, взето в съответствие с параграф 3, взема под внимание резултатите от нея.

5.  Компенсационните мерки, посочени в параграф 3, са мерките, предвидени в акта, съдържащ приложимите международни задължения, или мерките съгласно съответните правила и принципи на международното публично право.

5.  Компенсационните мерки, посочени в параграф 3, са мерките, предвидени в акта, съдържащ приложимите международни задължения, или мерките съгласно съответните правила и принципи на международното публично право.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всички разглеждани фактори, взети заедно, трябва да са такива, че да водят до заключението, че предвидимото развитие на положението предстои непосредствено и че ако не бъдат предприети проактивни действия, ще настъпи действителна вреда.

 

Ако наблюдаваното положение прерасне в действителна вреда преди края на производството, Комисията предприема действия съгласно параграф 1, като взема предвид най-новите данни, с които разполага.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случай че жалбата бъде оттеглена, Комисията може да прекрати разследването без да приеме компенсационни мерки.

1.  В случай че жалбата бъде оттеглена, само Комисията може да прекрати разследването, без да приеме компенсационни мерки. Превозвачите от Съюза имат правото да обжалват решение на Комисията да прекрати разследването. Това обжалване следва да бъде внесено в срок от 30 дни от датата на нотифициране от страна на Комисията на решението ѝ да прекрати разследването.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията прекратява посредством актове за изпълнение разследването, провеждано съгласно член 4, без да приема компенсационни мерки, когато:

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член [15 -а (нов)], за прекратяване на разследването, провеждано съгласно член 4, без да приема компенсационни мерки, когато:

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 15, параграф 2.

заличава се

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Решението за приключване на разследването в съответствие с параграф 2 се придружава от изложение на мотивите за него и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

3.  Решението за приключване на разследването в съответствие с параграф 2 се придружава от изложение на мотивите за него и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията обосновава допълнително своето решение пред компетентните комисии на Европейския парламент.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Компенсационни мерки

Компенсационни мерки

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 12, параграф 1 и с изключение на случаите, посочени в член 12, параграф 2, буква б), Комисията приема компенсационни мерки посредством актове за изпълнение, ако разследването, провеждано съгласно член 4, покаже, че възприета от трета държава или от субект от трета държава практика, която засяга конкуренцията, е причинила вреда или е създала опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 15, параграф 2.

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 12, параграф 1 и с изключение на случаите, посочени в член 12, параграф 2, буква б), Комисията приема актове за изпълнение, с които се определят компенсационни мерки, ако разследването, провеждано съгласно член 4, покаже, че възприета от трета държава или от субект от трета държава практика, която нарушава конкуренцията, е причинила вреда или е създала опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 15, параграф 2.

2.  Посочените в параграф 1 компенсационни мерки се налагат на въздушни превозвачи от трети държави, ползващи се от практика, която засяга конкуренцията, и могат да бъдат под една от следните форми:

2.  Посочените в параграф 1 компенсационни мерки се налагат на въздушни превозвачи от трети държави, ползващи се от практика, която нарушава конкуренцията, и могат да бъдат под една от следните форми:

а)  финансови задължения;

а)  финансови задължения;

б)   всякакви мерки с еквивалентна или по-малка стойност.

б)  всякакви оперативни мерки с еквивалентна или по-малка стойност.

3.   Компенсационните мерки, посочени в параграф 1, не могат да надвишават необходимото за компенсиране на вредата или създадената опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза. За тази цел мерките, посочени в параграф 2, буква б), могат да бъдат ограничени до определена географска област.

3.  Компенсационните мерки, посочени в параграф 1, не могат да надвишават необходимото за компенсиране на вредата за съответните въздушни превозвачи от Съюза или за предотвратяване на прерастването на опасността от причиняване на вреда в действителна вреда за съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза. За тази цел мерките, посочени в параграф 2, буква б), могат да бъдат ограничени до определена географска област или да бъдат ограничени във времето.

4.  Компенсационните мерки, посочени в параграф 1, не могат да подтикват Съюза или съответната/те държава/и членка/и към нарушаване на споразуменията за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, или на която и да било разпоредба относно въздушнотранспортни услуги, включена в търговско споразумение, сключено със съответната трета държава.

4.  Компенсационните мерки, посочени в параграф 1, не могат да подтикват Съюза или съответната/те държава/и членка/и към нарушаване на споразуменията за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, или на която и да било разпоредба относно въздушнотранспортни услуги, включена в търговско споразумение, сключено със съответната трета държава.

 

4а.  Компенсационните мерки, посочени в параграф 1, са съобразени с правилното функциониране на пазар на въздушен транспорт в Съюза и не водят до предоставянето на неправомерно предимство за който и да било въздушен превозвач или група въздушни превозвачи.

 

4б.  Компенсационните мерки, посочени в параграф 1, може да бъдат временен и може да бъдат приети, ако е необходимо, когато разследването установи, въз основа на наличните факти, че опасността от причиняване на вреда е налице и също така в случай на комплексно текущо разследване, което все още не е приключено или прекратено.

5.  Решението за приключване на разследването с приемане на компенсационни мерки в съответствие с параграф 1 се придружава от изложение на мотивите за него и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Решението за приключване на разследването с приемане на компенсационни мерки в съответствие с параграф 1 се придружава от изложение на мотивите за него и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компенсационните мерки, посочени в член 13, остават в сила само за такъв срок и доколкото е необходимо с оглед на устойчивото присъствие на практиката, която засяга конкуренцията, и произтичащата от нея вреда или създадена опасност от причиняване на вреда. За тази цел се прилага процедурата за преразглеждане, посочена в параграфи 2, 3 и 4.

1.  Компенсационните мерки, посочени в член 13, са в сила само от момента, за такъв срок и доколкото е необходимо с оглед на устойчивото присъствие на практиката, която нарушава конкуренцията, и произтичащата от нея вреда или създадена опасност от причиняване на вреда. За тази цел се прилага процедурата за преразглеждане, посочена в параграфи 2, 3 и 4.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато обстоятелствата налагат това, необходимостта от продължително налагане на компенсационни мерки в първоначалния им вид може да бъде преразгледана по инициатива на Комисията или на жалбоподателя, или въз основа на мотивирано искане от третата държава или от съответния субект от трета държава.

2.  Когато обстоятелствата налагат това, необходимостта от продължително налагане на компенсационни мерки в първоначалния им вид може да бъде преразгледана по инициатива на Комисията, на съответната държава членка, или на жалбоподателя, или въз основа на мотивирано искане от третата държава или от съответния субект от трета държава.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Посредством актове за изпълнение Комисията отменя, изменя или запазва, според случая, компенсационните мерки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 15, параграф 2.

4.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член [15 -а (нов)] за отмяна, изменение или запазване, според случая, на компенсационните мерки. При приемането на посочените делегирани актове Комисията взема предвид интереса на Съюза.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12 и член 14, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от ... години, считано от ... [датата на влизане в сила на основния законодателен акт или друга, определена от съзаконодателите дата]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на ...-годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12 и член 14, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12 и член 14, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 15 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15б

 

1.  При надлежно зачитане на изискването за защита на поверителната информация по смисъла на член 6 Комисията, за всеки отделен случай, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен от изявление, относно прилагането и изпълнението на настоящия регламент. Когато е целесъобразно, докладът съдържа информация относно прилагането на компенсационни мерки, приключването на разследвания без налагане на компенсационни мерки, текущите разследвания, прегледите и сътрудничеството с държавите членки, заинтересованите страни и трети държави.

 

2.  В срок от един месец от представянето на доклада Европейският парламент може да покани Комисията на ad hoc заседание на неговата компетентна комисия, за да представи допълнителни разяснения по въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

 

3.  Не по-късно от шест месеца след представянето на доклада пред Европейския парламент и Съвета Комисията го оповестява публично.

(1)


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията

Предложението на Комисията има за цел да се предприемат мерки за преодоляване на недостатъците на действащата нормативна уредба, определена в Регламент (ЕО) № 868/2004. Действащото законодателство има за цел да защити въздушните превозвачи от Съюза срещу нелоялните практики на някои трети държави, особено при липсата на международна уредба, която да определя условията за конкуренция между въздушните превозвачи. То обаче се оказа неподходящо за постигането на целта и поради това никога не се използва, макар и да съществува необходимост от ефективен механизъм за защита срещу нелоялната конкуренция във въздухоплаването. Комисията основателно подчертава, че правилата на ЕС гарантират, че всички превозвачи — европейски и неевропейски — получават еднакви права и възможности за достъп до услуги, свързани с въздушния транспорт, но това не винаги се случва извън Европа, където дискриминационни практики и субсидии могат да предоставят нелоялни конкурентни предимства на въздушните превозвачи от съответните трети държави.

Позицията на докладчика

Докладчикът приветства и подкрепя предложението като важно подобрение на Регламент 868/2004 и изразява съгласие с неговите цели и средствата за постигането им. Докладчикът обаче би желал да подчертае, че компенсационните мерки, които могат да бъдат задействани поради добре функциониращ защитен механизъм, следва да се използват в случаите, когато е засегната повече от една държава членка или вече са приложени съществуващите двустранни процедури. Поради това настоящият доклад въвежда само онези промени, които подчертават необходимостта да се отдаде приоритет на двустранните решения и да се включат всички съответни заинтересовани страни, включително Европейският парламент и Съветът в ролята си на европейски законодатели, в процеса на консултации. Докладчикът също така счита, че е важно да се постави по-силен акцент върху ролята на въздушните връзки като критерий в областта на разследванията, както и, за целите на разглеждания регламент, да се уточни понятието „интерес на Съюза“, когато се решава дали да се приложат компенсационни мерки, ако бъдат установени нелоялни практики на превозвач от трета държава.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (23.2.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004

(COM(2017)0289 – C8‑0183/2017 – 2017/0116(COD))

Докладчик по становище: Рамон Тремоза и Балселс

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Въздухоплаването има решаваща роля за икономиката на Съюза. То е мощен стимул за икономически растеж, заетост, търговия и мобилност. През последните десетилетия растежът в областта на въздушнотранспортните услуги допринесе в значителна степен за подобряване на свързаността в рамките на Съюза и с трети държави и е важен фактор за икономиката на Съюза като цяло.

(1)  Въздухоплаването има решаваща роля за икономиката на Съюза и за ежедневието на неговите граждани. То е мощен стимул за икономически растеж, заетост и търговия, както и за свързаност и мобилност за предприятията и за гражданите. През последните десетилетия растежът в областта на въздушнотранспортните услуги допринесе в значителна степен за подобряване на свързаността в рамките на Съюза и с трети държави и е важен фактор за икономиката на Съюза като цяло.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Европейският сектор на въздухоплаването осигурява около 2 милиона преки работни места, а международното въздухоплаване се очаква да се нараства с около 5% годишно до 2030 г.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  За Съюза е от ключово значение да осигури ефективна защита на различните сектори от своята икономика и на работещите в тях от всички практики на нелоялна конкуренция от страна на трети държави.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Въздушните превозвачи от Съюза са в центъра на една глобална мрежа, която свързва Европа както във вътрешен план, така и с останалата част от света. Те следва да имат възможност да се конкурират с въздушни превозвачи от трети държави в среда на свободна и лоялна конкуренция между всички въздушни превозвачи. Това би следвало да допринесе за поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност в ЕС.

(2)  Въздушните превозвачи от Съюза са в центъра на една глобална мрежа, която свързва Европа както във вътрешен план, така и с останалата част от света. Те следва да имат възможност да се конкурират с въздушни превозвачи от трети държави в среда на свободна, равна и лоялна конкуренция между всички въздушни превозвачи, като се вземат под внимание регулаторни въпроси като условия на труд и опазване на околната среда. Това би следвало да допринесе за защитата на работните места и на конкурентоспособността на европейските въздушни превозвачи, както и за поддържането на благоприятни условия за висока степен на свързаност в ЕС.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  За въздушните превозвачи от трети държави Европа представлява пространство от повече от 500 милиона потенциални пътници. Този потенциално нарастващ трафик следва да се вземе предвид, когато се договарят всеобхватни споразумения в областта на въздухоплаването с останалата част на света от името на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Отварянето на пазари и свързаността са ясно обвързани, защото нарушаването на конкуренцията води до промяна в потоците въздушно движение. Въздушните превозвачи от трети държави искат и имат нужда от достъп до летища във всички държави членки заради потенциалния пазар от 500 милиона пътници, който европейският континент представлява за тях.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  С оглед на нотификацията от Обединеното кралство до Европейския съвет от 29 март 2017 г., с което то нотифицира намерението си да се оттегли от Европейския съюз в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз, Комисията следва да направи подробна оценка на последиците от това оттегляне за въздушния транспорт между Съюза или неговите държави членки и Обединеното кралство, с цел да се сведе до възможния минимум нарушаването на въздушнотранспортните услуги за установените в ЕС превозвачи и за потребителите.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Финансовата прозрачност в клаузите за лоялна конкуренция е съществен елемент за гарантирането на еднакви условия на конкуренция за въздушните превозвачи от Съюза и тези от трети държави. Освен това пълната прозрачност има ключово значение за потвърждаването или отхвърлянето на предполагаеми субсидии, предоставени на въздушен превозвач.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Лоялната конкуренция между въздушните превозвачи може да се осигури и чрез подходящи законодателни актове на Съюза, като Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета20 и Директива 96/97/ЕО на Съвета21. Доколкото лоялната конкуренция предполага защита на въздушните превозвачи от Съюза от някои практики, възприети от трети държави или превозвачи от трети държави, този въпрос понастоящем се разглежда в Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета22. Регламент (ЕО) № 868/2004 обаче се оказа недостатъчно ефективен по отношение на своята основна обща цел лоялната конкуренция. Това се дължи по-специално на някои от неговите разпоредби, свързани по-конкретно с определянето на съответните практики, различни от субсидирането, и на изискванията по отношение на започването и провеждането на разследвания. Освен това в Регламент (ЕО) № 868/2004 не е предвидена специална вътрешна процедура на ЕС по отношение на задълженията, съдържащи се в споразуменията за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, по които Съюзът е страна и които са предназначени да гарантират лоялна конкуренция. С оглед на броя и значимостта на измененията, които биха били необходими, за да се отговори на тези въпроси, е целесъобразно Регламент (ЕО) № 868/2004 да бъде заменен с нов акт.

(8)  Лоялната конкуренция между въздушните превозвачи може да се осигури и чрез подходящи законодателни актове на Съюза, като Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета20 и Директива 96/97/ЕО на Съвета21. Доколкото лоялната конкуренция предполага защита на въздушните превозвачи от Съюза от някои практики, възприети от трети държави или превозвачи от трети държави, този въпрос понастоящем се разглежда в Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета22. Регламент (ЕО) № 868/2004 обаче се оказа напълно неефективен по отношение на своята основна обща цел лоялната конкуренция. Това се дължи по-специално на някои от неговите разпоредби, свързани по-конкретно с определянето на съответните практики, различни от субсидирането, и на изискванията по отношение на започването и провеждането на разследвания. Освен това в Регламент (ЕО) № 868/2004 не е предвидена специална вътрешна процедура на ЕС по отношение на задълженията, съдържащи се в споразуменията за въздушнотранспортни или за авиационни услуги, по които Съюзът е страна и които са предназначени да гарантират лоялна конкуренция. С оглед на броя и значимостта на измененията, които биха били необходими, за да се отговори на тези въпроси, е целесъобразно Регламент (ЕО) № 868/2004 да бъде заменен с нов акт.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1).

21 Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36).

21 Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36).

22 Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 1).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  За да се защити лоялната конкуренция във външните отношения на ЕС в областта на въздухоплаването и да се гарантира реципрочност и да се премахнат нелоялните практики, включително предполагаеми субсидии и държавна помощ, предоставяни на въздушни превозвачи от определени трети държави, които биха могли да нарушат функционирането на пазара, е необходимо клаузите за лоялна конкуренция да изискват пълна финансова прозрачност. Тази прозрачност е необходима, за да може Комисията да достигне до положително или отрицателно решение относно предполагаемите субсидии.

Обосновка

Продължава да е необходимо ефективно, пропорционално и възпиращо законодателство за поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност в Съюза и за осигуряване на лоялна конкуренция с въздушни превозвачи от трети държави. За тази цел Комисията следва да бъде упълномощена да провежда разследване и да предприема мерки, когато е необходимо. Подобни мерки следва да са налични или когато съответните задължения по силата на споразумение, по което Съюзът е страна, са нарушени, или когато практики, които засягат конкуренцията, причиняват вреда или създават опасност от причиняване на вреда на въздушни превозвачи от Съюза.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Продължава да е необходимо ефективно, пропорционално и възпиращо законодателство за поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност в Съюза и за осигуряване на лоялна конкуренция с въздушни превозвачи от трети държави. За тази цел Комисията следва да бъде упълномощена да провежда разследване и да предприема мерки, когато е необходимо. Подобни мерки следва да са налични или когато съответните задължения по силата на споразумение, по което Съюзът е страна, са нарушени, или когато практики, които засягат конкуренцията, причиняват вреда или създават опасност от причиняване на вреда на въздушни превозвачи от Съюза.

(9)  Продължава да е необходимо ефективно, пропорционално и възпиращо законодателство за поддържане на благоприятни условия за висока степен на свързаност в Съюза и за осигуряване на лоялна конкуренция с въздушни превозвачи от трети държави, като по този начин се запазват работните места във въздушните превозвачи от Съюза. За тази цел Комисията следва да бъде упълномощена да провежда разследване и да предприема мерки, когато е необходимо. Подобни мерки следва да са налични или когато съответните задължения по силата на споразумение, по което Съюзът е страна, са нарушени, или когато практики, които засягат конкуренцията, причиняват вреда или създават опасност от причиняване на вреда на въздушни превозвачи от Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  Когато съответните въздухоплавателни услуги са обхванати от двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги на държава членка с трета държава, е важно Комисията да може да започва разследвания и ако е необходимо, да приема компенсационни мерки преди изчерпването на механизма за уреждане на спорове, който се съдържа в двустранното споразумение за въздухоплавателни услуги, сключено между държавата членка и третата държава. В интерес на ефективното регулиране Комисията може да започва подобни разследвания и да приема подобни компенсационни мерки, независимо дали съответната държава членка възнамерява да вземе мерки по отношение на практиката, която оказва влияние върху конкуренцията, съгласно нейното двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги с трета държава.

Обосновка

Целта на тази разпоредба е да се избегнат случаи, в които държави членки волно или неволно биха попречили на Съюза да действа като забавят значително механизма за уреждане на спорове, предвиден в техните двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги. Това би довело до продължаване на практиките, които оказват влияние върху конкуренцията, и неизбежно утежняване на вредите, нанесени на въздушния превозвач от Съюза.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  В интерес на ефективното регулиране и по аналогия с другите инструменти за търговска защита на Съюза е от съществено значение Комисията да може да образува производства въз основа на жалба, която представя prima facie доказателства за опасност от причиняване на вреда.

Обосновка

Концепцията за опасност от причиняване на вреда е в основата на този вид инструменти за търговска защита. Нормативната уредба трябва да дава възможност за започване на производство, когато има елементи, които сочат, че трета държава или субект от трета държава прилага или ще прилага практики, които неизбежно биха довели до причиняване на вреда за въздушен превозвач от Съюза.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Производство не следва да се образува или то следва да приключи без компенсационни мерки съгласно настоящия регламент, когато тяхното приемане би било в противоречие с интереса на Съюза, като се отчете въздействието им върху други лица, и по-специално върху потребителите или предприятията от Съюза. Производството следва да приключи без налагане на мерки и когато изискванията за такива мерки не са били спазени или вече не се спазват.

(15)  Следва да бъде възможно производството да приключи без компенсационни мерки съгласно настоящия регламент, когато тяхното приемане би било в противоречие с интереса на Съюза, като се отчете въздействието им върху други лица, и по-специално върху потребителите или предприятията от Съюза. Производството следва да приключи без налагане на мерки и когато изискванията за такива мерки не са били спазени или вече не се спазват.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разследване се започва след писмена жалба, подадена от държава членка, от въздушен превозвач от Съюза или от асоциация на въздушни превозвачи от Съюза, в съответствие с параграф 2, или по собствена инициатива на Комисията, ако са налице prima facie доказателства за един от следните факти:

1.  Разследване се започва след писмена жалба, подадена от държава членка, от Европейския парламент, от въздушен превозвач от Съюза или от асоциация на въздушни превозвачи от Съюза, в съответствие с параграф 2, от национална организация за защита на потребителите или по собствена инициатива на Комисията, ако са налице основателни и фактически данни за един от следните факти:

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Жалбата трябва да съдържа prima facie доказателства за наличието на един от случаите, посочени в параграф 1.

2.  Жалбата трябва да съдържа основателни и фактически данни за наличието на един от случаите, посочени в параграф 1.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията може да реши да не започва разследване, ако приемането на мерки в съответствие с членове 10 или 13 би било в противоречие с интереса на Съюза или ако Комисията счита, че фактите, изтъкнати в жалбата, не пораждат системен проблем, нито оказват значително въздействие върху един или повече въздушни превозвачи от Съюза.

4.  Комисията може да реши да не започва разследване, ако счита, че фактите, изтъкнати в жалбата, не пораждат системен проблем, нито оказват значително въздействие върху един или повече въздушни превозвачи от Съюза.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато представените доказателства са недостатъчни за целите на параграф 1, Комисията информира жалбоподателя за това в срок от 60 дни от датата, на която е подадена жалбата. На жалбоподателя се дава срок от 30 дни, за да представи допълнителни доказателства. Ако жалбоподателят не направи това в посочения срок, Комисията може да реши да не започва разследване.

5.  Когато представените доказателства са недостатъчни за целите на параграф 1, Комисията информира жалбоподателя за това в срок от 30 дни от датата, на която е подадена жалбата. На жалбоподателя се дава срок от 30 дни, за да представи допълнителни доказателства. Ако жалбоподателят не направи това в посочения срок, Комисията може да реши да не започва разследване.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията взема решение относно започване на разследване съгласно параграф 1 в срок от 6 месеца от подаване на жалбата.

6.  Комисията взема решение относно започване на разследване съгласно параграф 1 в срок от три месеца от подаване на жалбата.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  дали възприета от трета държава или от субект от трета държава практика, която засяга конкуренцията, е причинила вреда или е създала опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза.

б)  дали възприета от трета държава или от субект от трета държава практика, която засяга конкуренцията, е причинила вреда или е създала опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза или дали неправомерно поведение, ограничаващо конкуренцията, е оказало отрицателно въздействие върху вътрешния пазар.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При необходимост Комисията може да извършва разследвания на територията на съответната трета държава, при условие че правителството на съответната трета държава и субектът от тази държава са били официално уведомени и са дали съгласието си за това.

5.  При необходимост Комисията може да извършва разследвания на територията на съответната трета държава или на друга трета държава, при условие че правителството на съответната трета държава и субектът от тази държава са били официално уведомени.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Жалбоподателите, заинтересованите страни, съответната/те държава/и членка/и и представителите на третата държава или съответния субект от трета държава могат да прегледат цялата информация, предоставена на Комисията, с изключение на вътрешни документи, които са предназначени за ползване от Комисията и администрациите, при условие че тази информация не е поверителна по смисъла на член 6 и е отправено писмено искане до Комисията.

7.  Жалбоподателите, заинтересованите страни, съответната/те държава/и членка/и, компетентните комисии на Европейския парламент и представителите на третата държава или съответния субект от трета държава могат да прегледат цялата информация, предоставена на Комисията, с изключение на вътрешни документи, които са предназначени за ползване от Комисията и администрациите, при условие че тази информация не е поверителна по смисъла на член 6 и е отправено писмено искане до Комисията.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите, в които е отказан достъп до необходимата информация или такава не е предоставена в определените за това срокове, или когато съществуват значителни пречки пред разследването, констатации се правят въз основа на наличните факти. Когато Комисията установи, че е предоставена невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид.

В случаите, в които е отказан достъп до необходимата информация или такава не е предоставена в определените за това срокове, когато съответна трета държава не е дала достъп до територията си за провеждане на разследването или когато съществуват значителни пречки пред разследването, констатации се правят въз основа на наличните факти. Когато Комисията установи, че е предоставена невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Производството приключва в рамките на срок от две години. При надлежно обосновани случаи този срок може да бъде удължен.

1.  Производството приключва в рамките на 18 месеца след започване на разследването. При надлежно обосновани случаи този срок може да бъде удължен в рамките на определен времеви период.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При спешни случаи, като например в ситуации, при които е налице риск от незабавни и необратими вреди за въздушния/те превозвач/и от Съюза, срокът на производството може да бъде съкратен на една година.

2.  При спешни случаи, като например в ситуации, при които е налице риск от незабавни и необратими вреди за въздушния/те превозвач/и от Съюза, срокът на производството може да бъде съкратен до максимален период от шест месеца.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да спре производството, когато третата държава или съответният субект от трета държава е предприел решителни мерки за отстраняване, според случая:

3.  Само Комисията може, на основание на правото на обжалване на увредените страни, да спре производството, когато третата държава или съответният субект от трета държава е предприел решителни мерки за отстраняване, според случая:

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Превозвачите от Съюза имат право да обжалват решение на Комисията да спре производството. Подобно обжалване следва да бъде внесено в срок от 20 дни от датата на нотифициране от страна на Комисията на решението ѝ да спре производството.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако след разумен период от време не бъде отстранено нарушението на приложимите международни задължения или практиката, която засяга конкуренцията, или вредата или създадената опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза, Комисията може да възобнови производството.

4.  Ако след разумен период от време не бъде отстранено нарушението на приложимите международни задължения или практиката, която засяга конкуренцията, или вредата или създадената опасност от причиняване на вреда на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза, Комисията възобновява производството.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията прекратява посредством актове за изпълнение разследването, провеждано съгласно член 4, без да приема компенсационни мерки, във всеки един от следните случаи:

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член [A], за да изменя настоящия регламент като прекратява разследването, провеждано съгласно член 4, без да приема компенсационни мерки, във всеки един от следните случаи:

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 15, параграф 2.

заличава се

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  състоянието на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза, особено по отношение на честота на полетите, използване на капацитета, мрежови ефект, продажби, пазарен дял, печалби, приходи от инвестиции, инвестиции и заетост;

а)  състоянието на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза, особено по отношение на честота на полетите, използване на капацитета, мрежови ефект, продажби, пазарен дял, печалби, приходи от инвестиции, опазване на околната среда, инвестиции и заетост;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предвидимата промяна в състоянието на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза, особено по отношение на честота на полетите, използване на капацитета, мрежови ефект, продажби, пазарен дял, печалби, приходи от инвестиции, инвестиции и заетост;

а)  предвидимата промяна в състоянието на съответния/те въздушен/ни превозвач/и от Съюза, особено по отношение на честота на полетите, използване на капацитета, мрежови ефект, продажби, пазарен дял, печалби, приходи от инвестиции, опазване на околната среда, инвестиции и заетост;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случай че жалбата бъде оттеглена, Комисията може да прекрати разследването без да приеме компенсационни мерки.

1.  В случай че жалбата бъде оттеглена, само Комисията може да прекрати разследването, без да приеме компенсационни мерки. Превозвачите от Съюза имат правото да обжалват решение на Комисията да прекрати разследването. Подобно обжалване следва да бъде внесено в срок от 30 дни от датата на нотифициране от страна на Комисията на решението ѝ да прекрати разследването.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията прекратява посредством актове за изпълнение разследването, провеждано съгласно член 4, без да приема компенсационни мерки, когато:

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член [A], за да изменя настоящия регламент като прекратява разследването, провеждано съгласно член 4, без да приема компенсационни мерки, когато:

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Комисията стигне до заключението, че приемането на компенсационни мерки в съответствие с член 13 би било в противоречие с интереса на Съюза;

б)  Комисията, след консултация с Европейския парламент, стигне до заключението, че приемането на компенсационни мерки в съответствие с член 13 би било в противоречие с интереса на Съюза. Комисията следва да направи оценка на интереса на Съюза след като се консултира с всички съответни заинтересовани страни, включително с въздушните превозвачи от Съюза;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 15, параграф 2.

заличава се

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита на конкуренцията във въздушния транспорт

Позовавания

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.6.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Разглеждане в комисия

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Дата на приемане

21.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Alberto Cirio

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита на конкуренцията във въздушния транспорт

Позовавания

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Gilles Lebreton

Дата на внасяне

28.3.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

9

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 13 април 2018 г.Правна информация