Menetlus : 2017/0116(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0125/2018

Esitatud tekstid :

A8-0125/2018

Arutelud :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0209

RAPORT     ***I
PDF 789kWORD 100k
28.3.2018
PE 613.412v02-00 A8-0125/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Markus Pieper

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0289),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0183/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. jaanuari 2018. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0125/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Lennundussektoril on liidu majanduses oluline roll. Lennundussektor soodustab märkimisväärselt majanduskasvu, töökohtade loomist, kaubandust ja liikuvust. Lennutransporditeenuste arvu kasv viimastel kümnenditel on aidanud tagada paremaid lennuühendusi liidus ja kolmandate riikidega ning andnud märkimisväärse panuse kogu liidu majandusse.

(1)  Lennundussektoril on liidu majanduses ja liidu kodanike igapäevaelus oluline roll, kuna see on Euroopa majanduse üks kõige tulemuslikumaid ja dünaamilisemaid sektoreid. Lennundussektor soodustab märkimisväärselt majanduskasvu, töökohtade loomist, kaubandust ja turismi, samuti ühenduvust ja liikuvust nii ettevõtjate kui ka kodanike jaoks, eriti liidu piirkondades ja nende vahel. Lennutransporditeenuste arvu kasv viimastel kümnenditel on aidanud tagada paremaid lennuühendusi liidus ja kolmandate riikidega ning andnud märkimisväärse panuse kogu liidu majandusse.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Euroopa lennundussektoris on ligikaudu kaks miljonit otsest töökohta ja eeldatavalt suureneb rahvusvaheline lennutransport kuni 2030. aastani igal aastal ligikaudu 5 %.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Liidule on oluline kaitsta tõhusalt oma majanduse eri sektoreid ja oma töötajaid kolmandatest riikidest lähtuva ebaausa konkurentsi eest.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Liidu lennuettevõtjatel on keskne koht üleilmses võrgustikus, mis ühendab omavahel Euroopas ja kogu maailmas asuvaid sihtkohti. Liidu lennuettevõtjatel peaks olema võimalik konkureerida kolmandate riikide lennuettevõtjatega keskkonnas, kus kõikidele lennuettevõtjatele on tagatud avatud ja aus konkurents. See aitab säilitada tingimused, millega tagatakse liidus head lennuühendused.

(2)  Liidu lennuettevõtjatel on keskne koht üleilmses võrgustikus, mis ühendab omavahel Euroopas ja kogu maailmas asuvaid sihtkohti. Liidu lennuettevõtjatel peaks olema võimalik konkureerida kolmandate riikide lennuettevõtjatega keskkonnas, kus on tagatud avatud ja aus konkurents. See on vajalik, et säilitada tingimused, millega tagatakse liidus head lennuühendused, ning tagada läbipaistvus, võrdsed võimalused ja liidu lennuettevõtjate jätkuv konkurentsivõime, aga ka kvaliteetse tööhõive kõrge määr Euroopa lennundussektoris.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Euroopa kujutab endast kolmandate riikide lennuettevõtjate jaoks üle 500 miljoni potentsiaalse reisijaga lennundusruumi. Liikluse võimalikku suurenemist tuleks arvesse võtta, kui liidu nimel ülejäänud maailmaga ulatuslike lennunduslepingute üle läbirääkimisi peetakse.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Aus konkurents on rahvusvaheliste lennutransporditeenuste osutamise oluline üldpõhimõte. Eelkõige on seda põhimõtet tunnustatud rahvusvahelises tsiviillennunduse konventsioonis (Chicago konventsioon), mille preambulis tõdetakse, et vajadus rahvusvaheliste transporditeenuste järele peab rajanema võrdsetel võimalustel. Lisaks on Chicago konventsiooni artiklis 44 märgitud, et Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) eesmärk peaks olema soodustada rahvusvahelise lennutranspordi arengut, et tagada „õiglased võimalused osalisriigi jaoks rahvusvahelise lennuliiklusega seotud lennuettevõtete käitamisel“ ja „vältida osalisriikide diskrimineerimist.“

(3)  Kogu maailma lennuettevõtjate vahelise suurenenud konkurentsi tingimustes on aus konkurents rahvusvaheliste lennutransporditeenuste osutamise lahutamatu üldpõhimõte. Eelkõige on seda põhimõtet tunnustatud rahvusvahelises tsiviillennunduse konventsioonis (Chicago konventsioon), mille preambulis tõdetakse, et vajadus rahvusvaheliste transporditeenuste järele peab rajanema võrdsetel võimalustel. Lisaks on Chicago konventsiooni artiklis 44 märgitud, et Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) eesmärk peaks olema soodustada rahvusvahelise lennutranspordi arengut, et tagada „õiglased võimalused osalisriigi jaoks rahvusvahelise lennuliiklusega seotud lennuettevõtete käitamisel“ ja „vältida osalisriikide diskrimineerimist.“

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Turgude avamine ja ühenduvus on omavahel selgelt seotud, sest konkurentsi moonutamine toob kaasa liiklusvoogude nihke. Kolmandate riikide lennuettevõtjad soovivad ja vajavad juurdepääsu kõigi liikmesriikide lennujaamadele, kuna Euroopa kujutab endast nende jaoks 500 miljoni reisijaga potentsiaalset turgu.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Vaatamata mõne kolmanda riigi ja liidu jätkuvatele jõupingutustele ei ole ikka veel kindlaks määratud ausa konkurentsi põhimõtteid konkreetsete mitmepoolsete normide kaudu, pidades eelkõige silmas ICAOd või Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) lepinguid, mille kohaldamisalast lennutransporditeenused on suures osas välja jäetud19.

(5)  Vaatamata liidu ja mõne kolmanda riigi jätkuvatele jõupingutustele ei ole ikka veel kindlaks määratud ausa konkurentsi põhimõtteid konkreetsete mitmepoolsete normide kaudu, pidades eelkõige silmas ICAOd või Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) lepinguid, mille kohaldamisalast lennutransporditeenused on suures osas välja jäetud19.

_________________

_________________

19 Marrakechi leping, 1B lisa „Teenustekaubanduse üldleping (GATS)“, lisa õhutransporditeenuste kohta.

19 Marrakechi leping, 1B lisa „Teenustekaubanduse üldleping (GATS)“, lisa õhutransporditeenuste kohta.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Pidades silmas Ühendkuningriigi 29. märtsi 2017. aasta teadet Euroopa Ülemkogule kavatsuse kohta Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohaselt Euroopa Liidust välja astuda, peaks komisjon hindama põhjalikult Ühendkuningriigi väljaastumise tagajärgi lennutranspordile liidu või selle liikmesriikide ja Ühendkuningriigi vahel, et liidus asuvatele lennuettevõtjatele ja tarbijatele tekiks lennutransporditeenustes võimalikult vähe häireid.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Lennuettevõtjatevahelise ausa konkurentsi tingimusi oleks kõige parem käsitleda kolmandate riikidega sõlmitavates lennutranspordi- või lennunduslepingutes. Siiski ei sisalda ühelt poolt liidu või selle liikmesriikide või nii liidu kui ka selle liikmesriikide ja teiselt poolt kolmandate riikide vahel sõlmitud lennutranspordi- või lennunduslepingud ka praegu sellekohaseid norme. Seepärast tuleks teha täiendavaid jõupingutusi, et pidada läbirääkimisi ausa konkurentsi sätete lisamiseks kehtivatele ja kolmandate riikidega tulevikus sõlmitavatele lennutranspordi- või lennunduslepingutele.

(7)  Lennuettevõtjatevahelise ausa konkurentsi tingimusi oleks kõige parem käsitleda eelkõige kolmandate riikidega sõlmitavates lennutranspordi- või lennunduslepingutes. Siiski ei sisalda ühelt poolt liidu või selle liikmesriikide või nii liidu kui ka selle liikmesriikide ja teiselt poolt kolmandate riikide vahel sõlmitud lennutranspordi- või lennunduslepingud ka praegu sellekohaseid norme. Seepärast tuleks teha täiendavaid jõupingutusi, et pidada läbirääkimisi ausa konkurentsi sätete lisamiseks viivitamata kehtivatele ja kolmandate riikidega tulevikus sõlmitavatele lennutranspordi- või lennunduslepingutele.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Lennunduslepingud ja käesolev määrus peaksid olema vastastikku täiendavad ja hõlbustama dialoogi asjaomase kolmanda riigiga, et lahendada tõhusalt vaidlusi ja taastada aus konkurents. Kui kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsed lennutranspordi- või lennunduslepingud sisaldavad ausa konkurentsi klausleid või samalaadseid sätteid, ei tohiks sellistes rahvusvahelistes lepingutes ette nähtud vaidluste lahendamise menetluste ammendamine olla eeltingimuseks käesoleva määruse kohase menetluse algatamiseks ega välistada komisjoni õigust alustada uurimist, et tagada käesoleva määruse ja kahepoolsete lepingute vastastikune täiendavus.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Kui see on vajalik tõhususe, proportsionaalsuse ja hoiatavuse põhjustel või kui kättesaadavate faktide põhjal on kindlaks tehtud, et kahju tekkimise oht on olemas, ja ka käimasoleva keerulise uurimise korral peaks olema võimalik võtta enne menetluse lõpetamist ajutisi tasakaalustavaid meetmeid.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 c)  Algatus pidada läbirääkimisi lennutranspordilepingute sõlmimiseks liidu tasandil ja kahepoolsete lennuohutuslepingute sõlmimiseks kolmandate riikidega, millel on arenevad ja strateegilised turud (nt Hiina, Jaapan, Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni riigid, Türgi, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Armeenia, Mehhiko, Bahrein, Kuveit, Omaan ja Saudi Araabia), on tervitatav ja läbirääkimised peaksid olema sisukad. Kõik osalised peavad aga uusi lepinguid nõuetekohaselt täitma ja jõustama ning need peavad sisaldama rahvusvahelistel standarditel (nt nendel, mille on kehtestanud ICAO ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) põhinevat ausa konkurentsi klauslit. Komisjonil ja nõukogul palutakse ELi toimimise lepingu artiklit 218 järgides kaasata Euroopa Parlamenti täiel määral läbirääkimiste kõigisse etappidesse.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Aus konkurents lennuettevõtjate vahel on võimalik tagada asjakohaste liidu õigusaktide, näiteks nõukogu määruse (EMÜ) nr 95/9320 ja nõukogu direktiivi 96/97/EÜ21 abil. Ausat konkurentsi käsitletakse praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 868/200422 niivõrd, kuivõrd see eeldab liidu ettevõtjate kaitset kolmandate riikide või selliste riikide lennuettevõtjate poolt kasutusele võetud teatavate tavade vastu. Siiski on selgunud, et määrus (EÜ) nr 868/2004 ei ole oma üldeesmärgi, st ausa konkurentsi saavutamiseks piisavalt tõhus. Üks oluline põhjus on selle teatavad normid, mis on eelkõige seotud asjaomaste tavade (v.a subsideerimine) määratlustega ning uurimise alustamist ja teostamist käsitlevate nõuetega. Lisaks ei ole määrusega (EÜ) nr 868/2004 kehtestatud ELi-sisest sihtotstarbelist menetlust liidu osalusega lennutranspordi- või lennunduslepingutes sisalduvate selliste kohustuste suhtes, mis on ette nähtud ausa konkurentsi tagamiseks. Arvestades eespool nimetatud probleemide lahendamiseks vajalike muudatuste arvu ja olulisust, on asjakohane asendada määrus (EÜ) nr 868/2004 uue õigusaktiga.

(8)  Aus konkurents lennuettevõtjate vahel on võimalik tagada asjakohaste liidu õigusaktide, näiteks nõukogu määruse (EMÜ) nr 95/9320 ja nõukogu direktiivi 96/97/EÜ21 abil. Ausat konkurentsi käsitletakse praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 868/200422 niivõrd, kuivõrd see eeldab liidu ettevõtjate kaitset kolmandate riikide või selliste riikide lennuettevõtjate poolt kasutusele võetud teatavate tavade vastu. Siiski on selgunud, et määrus (EÜ) nr 868/2004 on oma üldeesmärgi, st ausa konkurentsi saavutamiseks ebatõhus. Üks oluline põhjus on selle teatavad normid, mis on eelkõige seotud asjaomaste tavade (v.a subsideerimine) määratlustega ning uurimise alustamist ja teostamist käsitlevate nõuetega. Lisaks ei ole määrusega (EÜ) nr 868/2004 kehtestatud ELi-sisest sihtotstarbelist menetlust liidu osalusega lennutranspordi- või lennunduslepingutes sisalduvate selliste kohustuste suhtes, mis on ette nähtud ausa konkurentsi tagamiseks. Arvestades eespool nimetatud probleemide lahendamiseks vajalike muudatuste arvu ja olulisust, on asjakohane asendada määrus (EÜ) nr 868/2004 uue õigusaktiga.

_________________

_________________

20 Nõukogu 18. jaanuari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 1).

20 Nõukogu 18. jaanuari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 1).

21 Nõukogu 15. oktoobri 1996. aasta direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades (EÜT L 272, 25.10.1996, lk 36).

21 Nõukogu 15. oktoobri 1996. aasta direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades (EÜT L 272, 25.10.1996, lk 36).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 868/2004, mis käsitleb kaitset kolmandate riikide poolse subsideerimise ja ebaõiglase hinnakujunduse vastu, mis põhjustab ühenduse lennuettevõtjatele lennuteenuste pakkumisel kahju (ELT L 162, 30.4.2004, lk 1).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 868/2004, mis käsitleb kaitset kolmandate riikide poolse subsideerimise ja ebaõiglase hinnakujunduse vastu, mis põhjustab ühenduse lennuettevõtjatele lennuteenuste pakkumisel kahju (ELT L 162, 30.4.2004, lk 1).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Selleks et säilitada tingimused, mis aitavad tagada liidus head lennuühendused ning ausa konkurentsi liidu ja kolmandate riikide lennuettevõtjate vahel, on jätkuvalt vaja tõhusat, proportsionaalset ja hoiatavat õigusakti. Seetõttu tuleks komisjonile anda volitused uurimiste korraldamiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks. Sellised meetmed peaksid olema kättesaadavad juhul, kui rikutakse lepingut, milles liit on osaline, või kui konkurentsi kahjustavad tavad tekitavad või võivad tekitada liidu lennuettevõtjatele kahju.

(9)  Liidu lennundussektori konkurentsivõime sõltub lennunduse väärtusahela iga osa konkurentsivõimest ja seda on võimalik säilitada vaid üksteist täiendavate poliitikameetmetega. Liit peaks pidama sisukat dialoogi kolmandate riikidega, et leida alus ausale konkurentsile. Sellega seoses on vaja selleks, et säilitada tingimused, mis aitavad tagada liidus head lennuühendused ning ausa konkurentsi liidu ja kolmandate riikide lennuettevõtjate vahel ja seeläbi säilitada töökohad liidu lennuettevõtetes, jätkuvalt vaja tõhusat, proportsionaalset ja hoiatavat õigusakti. Seetõttu tuleks komisjonile anda tõhusad volitused uurimiste korraldamiseks ja vajaduse korral ajutiste või lõplike meetmete võtmiseks. Sellised meetmed peaksid olema kättesaadavad juhul, kui rikutakse lepingut, milles liit on osaline, või kui konkurentsi moonutavad tavad tekitavad või võivad tekitada liidu lennuettevõtjatele kahju.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selleks et komisjon saaks piisavalt teavet võimalike tegurite kohta, mis annavad põhjust alustada uurimist, peaks kõikidel liikmesriikidel, liidu lennuettevõtjatel ja liidu lennuettevõtjate ühendustel olema õigus esitada kaebus.

(11)  Selleks et komisjon saaks piisavalt teavet võimalike tegurite kohta, mis annavad põhjust alustada uurimist, peaks kõikidel liikmesriikidel, liidu lennuettevõtjatel ja liidu lennuettevõtjate ühendustel olema õigus esitada kaebus, mida tuleks käsitleda mõistliku aja jooksul, et vältida Euroopa lennuettevõtjate kahjumi tekkimist.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Tulemusliku reguleerimise huvides ja analoogselt muude liidu kaubanduse kaitsevahenditega on oluline, et komisjon saaks algatada menetluse kaebuse alusel, milles esitatakse esmapilgul usutavad tõendid võimaliku kahju kohta.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Oluline on tagada, et uurimist saaks laiendada võimalikult paljudele asjakohastele teguritele. Selleks peaks komisjonil olema võimalik korraldada uurimisi kolmandates riikides, kui asjaomane kolmas riik ja kolmanda riigi üksus annavad selleks nõusoleku. Samadel põhjustel ja samal eesmärgil peaksid liikmesriigid olema kohustatud toetama komisjoni parimal võimalikul viisil. Komisjon peaks uurimise lõpule viima parimate kättesaadavate tõendite põhjal.

(12)  Oluline on tagada, et uurimist saaks laiendada võimalikult paljudele asjakohastele teguritele. Selleks peaks komisjonil olema võimalik korraldada uurimisi kolmandates riikides koostöös asjaomase kolmanda riigi ja kolmanda riigi üksusega. Samadel põhjustel ja samal eesmärgil peaksid liikmesriigid olema kohustatud toetama komisjoni parimal võimalikul viisil. Komisjon peaks uurimise lõpule viima pärast asjaomastelt sidusrühmadelt kogu vajaliku teabe kogumist ja parimate kättesaadavate tõendite põhjal.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Kui komisjoni korraldatud uurimine on seotud kolmanda riigiga sõlmitud lennutranspordi- või lennunduslepinguga, milles liit ei ole osaline, tuleks tagada, et komisjon oleks uurimise käigus täielikult teadlik kõikidest menetlustest, mida asjaomane liikmesriik on sellise lepingu alusel alustanud või kavatseb alustada ja mis on seotud komisjoni uuritava olukorraga. Seega peaksid liikmesriigid olema kohustatud komisjoni sellistest menetlustest teavitama.

(13)  Kui komisjoni korraldatud uurimine on seotud kolmanda riigiga sõlmitud lennutranspordi- või lennunduslepinguga, milles liit ei ole osaline, tuleks tagada, et komisjon oleks uurimise käigus täielikult teadlik kõikidest menetlustest, mida asjaomane liikmesriik on sellise lepingu alusel alustanud või kavatseb alustada ja mis on seotud komisjoni uuritava olukorraga, tuginedes ausa konkurentsi kriteeriumidele. Seega peaksid liikmesriigid olema kohustatud komisjoni sellistest menetlustest teavitama.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Menetlust ei tohiks alustada või see tuleks lõpetada käesoleva määruse kohaseid tasakaalustavaid meetmeid võtmata, kui sellised meetmed ei ole kooskõlas liidu huvidega, arvestades nende mõju teistele isikutele, eelkõige liidu tarbijatele või ettevõtjatele. Menetlus tuleks lõpetada tasakaalustavaid meetmeid võtmata ka siis, kui selliste meetmete võtmiseks vajalikud nõuded ei ole või ei ole enam täidetud.

(15)  Menetlust ei tohiks alustada või see tuleks lõpetada käesoleva määruse kohaseid tasakaalustavaid meetmeid võtmata, kui sellised meetmed ei ole kooskõlas liidu huvidega, arvestades nende mõju teistele osalistele, sealhulgas liidu tarbijatele, ettevõtjatele või lennundussektori töötajatele. Sellega seoses ja eelkõige juhul, kui kaalutakse tasakaalustavate meetmete võtmist, peaks esmatähtis olema liidu ühenduvuse säilitamine kõrgel tasemel. Menetlus tuleks lõpetada tasakaalustavaid meetmeid võtmata ka siis, kui selliste meetmete võtmiseks vajalikud nõuded ei ole või ei ole enam täidetud.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Tehes kindlaks, kas liidu huvid nõuavad sekkumist või mitte, peaks komisjon võtma arvesse kõikide huvitatud isikute seisukohti. Et korraldada konsulteerimist kõikide huvitatud isikutega ja anda neile võimalus esitada oma seisukoht, tuleks uurimise algatamise teates täpsustada teabe esitamise või ärakuulamise taotlemise tähtaeg. Huvitatud isikud peaksid olema teadlikud esitatava teabe avalikustamise tingimustest ja neil peaks olema õigus vastata teiste osaliste märkustele.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Liidu lennuettevõtja(te)le tekitatud kahju või võimaliku kahjuga seotud tähelepanekute tegemisel tuleks olukorda realistlikult hinnata ja seetõttu peaks arvesse võtma kõiki asjakohaseid tegureid, eelkõige asjaomas(t)e lennuettevõtja(te) olukorda ning asjaomase lennutranspordituru üldist olukorda.

(17)  Tehes kindlaks, kas käesoleva määruse alusel tuleks algatada menetlus, tuleks asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le tekkiva võimaliku kahjuga ja juba tekkinud kahjuga seotud tähelepanekute tegemisel olukorda realistlikult hinnata ja seetõttu peaks arvesse võtma kõiki asjakohaseid tegureid, eelkõige asjaomas(t)e lennuettevõtja(te) olukorda ning asjaomase lennutranspordituru üldist olukorda, kooskõlas kehtiva tavaga ja ausa konkurentsi tagamiseks ette nähtud vahendite kohaldamisega, võimaldades ka selgelt prognoositava kahju või võimaliku kahju ennetamist ja hüvitamist ausat konkurentsi kahjustava tava korral, mille kohta on esmapilgul usutavad tõendid.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Haldustõhususe huvides ja meetmeteta lõpetamise võimalust silmas pidades peaks olema võimalik menetlus peatada juhul, kui kolmas riik või kolmanda riigi asjaomane üksus on astunud otsustavaid samme, et kõrvaldada konkurentsi kahjustav tava või hüvitada tekitatud või võimalik kahju.

(18)  Haldustõhususe huvides ja meetmeteta lõpetamise võimalust silmas pidades peaks olema võimalik menetlus peatada juhul, kui kolmas riik või kolmanda riigi asjaomane üksus on astunud otsustavaid samme, et kõrvaldada konkurentsi moonutav tava või hüvitada tekitatud või võimalik kahju.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Konkurentsi kahjustavate tavade suhtes võetavate tasakaalustavate meetmete eesmärk on hüvitada kahju, mille asjaomased tavad on tekitanud või võivad tekitada. Seega peaksid need meetmed kujutama endast finantskohustusi või muid mõõdetava rahalise väärtusega meetmeid, millel on samasugune mõju. Kõnealused meetmed võivad hõlmata kontsessioonide maksmise, vastuteenuste osutamise või kolmanda riigi lennuettevõtja muude õiguste peatamist, kui sellega ei rikuta asjaomase kolmanda riigiga sõlmitud lennutranspordi- või lennunduslepingut. Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele ei tohi ükski meede minna kaugemale sellest, mis on vajalik kindlakstehtud või võimaliku kahju hüvitamiseks.

(19)  Konkurentsi moonutavate tavade suhtes võetavate tasakaalustavate meetmete eesmärk on hüvitada kahju, mille asjaomased tavad on tekitanud või võivad tekitada. Seega peaksid need meetmed kujutama endast finantskohustusi või muid mõõdetava rahalise väärtusega meetmeid, millel on samasugune mõju. Kõnealused meetmed võivad hõlmata kontsessioonide maksmise, vastuteenuste osutamise või kolmanda riigi lennuettevõtja muude õiguste peatamist, kui sellega ei rikuta asjaomase kolmanda riigiga sõlmitud lennutranspordi- või lennunduslepingut.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Käesolevas määruses käsitletud asjaolud ja nende võimalik mõju liikmesriikidele võivad olukorrast lähtuvalt erineda. Seetõttu võib eri juhtudel tekkida vajadus kohaldada tasakaalustavaid meetmeid kas ühes või mitmes liikmesriigis või konkreetses geograafilises piirkonnas.

(21)  Käesolevas määruses käsitletud asjaolud ja nende võimalik mõju liikmesriikidele võivad olukorrast lähtuvalt erineda. Seetõttu võib eri juhtudel tekkida vajadus kohaldada tasakaalustavaid meetmeid kas ühes või mitmes liikmesriigis või konkreetses geograafilises piirkonnas, need võivad olla ajaliselt piiratud või võib neid hakata kohaldama hiljem, kui on võimalik teha kindlaks täpne aeg, mil võimalikust kahjust saab tegelik kahju.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Komisjon peaks teavitama igal aastal Euroopa Parlamenti ja nõukogu käesoleva määruse rakendamisest. See aruanne peaks sisaldama teavet tasakaalustavate meetmete kohaldamise kohta, uurimiste lõpetamise kohta tasakaalustavaid meetmeid võtmata, käimasolevate uurimiste, läbivaatamiste ning liikmesriikide, huvitatud isikute ja kolmandate riikidega tehtava koostöö kohta. Seda aruannet tuleks käsitleda asjakohase konfidentsiaalsusega.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Kuna käeoleva määruse eesmärke, nimelt tagada kõikidele liidu lennuettevõtjatele ühtsetel kriteeriumidel ja meetmetel põhinev tõhus kaitse kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumise vastu ning ühele või mitmele liidu lennuettevõtjale kolmanda riigi või kolmandate riikide poolt konkurentsi mõjutava tava kohaldamisest tekitatud või võimaliku kahju vastu ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning neid on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(23)  Kuna käeoleva määruse eesmärke, nimelt tagada kõikidele liidu lennuettevõtjatele ühtsetel kriteeriumidel ja meetmetel põhinev tõhus kaitse kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumise vastu ning ühele või mitmele liidu lennuettevõtjale kolmanda riigi või kolmandate riikide poolt konkurentsi moonutava tava kohaldamisest tekitatud või võimaliku kahju vastu ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning neid on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale ning selle eesmärk ei ole ka kehtestada kolmanda riigi lennuettevõtjatele norme, näiteks seoses subsiidiumidega, kehtestades neile piiravamaid kohustusi kui liidu lennuettevõtjate kohustused.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)  Komisjon peaks tegema ettepaneku tugevdada ausat konkurentsi käsitlevaid liidu eeskirju, kriteeriume ja meetmeid ning mitte üksnes liidusisese lennutranspordi sektoris, vaid ka ühendvedude sektoris.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 1

Artikkel 1

Reguleerimisese

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.  Käesolevas määruses määratakse kindlaks normid, milles käsitletakse komisjoni korraldatud uurimisi ja tasakaalustusmeetmete võtmist seoses kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumisega ning tavadega, mis kahjustavad liidu lennuettevõtjate ja muude lennuettevõtjate vahelist konkurentsi ning tekitavad või võivad tekitada kahju liidu lennuettevõtjatele.

1.  Käesolevas määruses määratakse kindlaks normid, milles käsitletakse komisjoni korraldatud uurimisi ja tasakaalustusmeetmete võtmist seoses kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumisega ning tavadega, mis moonutavad liidu lennuettevõtjate ja muude lennuettevõtjate vahelist konkurentsi ning tekitavad või võivad tekitada kahju liidu lennuettevõtjatele.

2.   Käesoleva määruse kohaldamine ei piira määruse (EMÜ) nr 95/93 artikli 12 ja direktiivi 96/67/EÜ artikli 20 kohaldamist.

2.   Käesoleva määruse kohaldamine ei piira määruse (EMÜ) nr 95/93 artikli 12 ja direktiivi 96/67/EÜ artikli 20 kohaldamist.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  „huvitatud isik“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik või ametiasutus (iseseisva õigusvõimega või õigusvõimeta), kellel võib olla märkimisväärne huvi menetlustulemuse vastu;

(d)  „huvitatud isik“ – mis tahes füüsiline või juriidiline isik või ametiasutus (iseseisva õigusvõimega või õigusvõimeta), kellel võib olla märkimisväärne huvi menetlustulemuse vastu, sealhulgas lennuettevõtjad;

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  „asjaomane liikmesriik“ – riik,

 

(i) kes väljastab määruse (EÜ) nr 1008/2008 kohaselt Euroopa lennuettevõtjatele lennutegevusloa;

 

(ii) kelle lennunduslepingu või lennutranspordialaste sätetega kaubanduslepingu alusel Euroopa lennuettevõtjad tegutsevad;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  „kolmanda riigi üksus“ – kolmanda riigi jurisdiktsiooni alla kuuluv mis tahes füüsiline või juriidiline (tulunduslik või mittetulunduslik) isik või ametiasutus (iseseisva õigusvõimega või õigusvõimeta), mis kuulub või ei kuulu kolmanda riigi valituse kontrolli alla ja mis on otseselt või kaudselt seotud lennutransporditeenuste või lennutranspordiga seotud teenuste osutamisega või pakub lennutransporditeenuste või lennutranspordiga seotud teenuste osutamiseks kasutatavat taristut või selleks kasutatavaid teenuseid;

(e)  „kolmanda riigi üksus“ – kolmanda riigi jurisdiktsiooni alla kuuluv mis tahes füüsiline või juriidiline (tulunduslik või mittetulunduslik) isik või ametiasutus (iseseisva õigusvõimega või õigusvõimeta), mis kuulub või ei kuulu kolmanda riigi valitsuse kontrolli alla ja mis on otseselt või kaudselt seotud lennutransporditeenuste või lennutranspordiga seotud teenuste osutamisega või pakub lennutransporditeenuste või lennutranspordiga seotud teenuste osutamiseks kasutatavat taristut või selleks kasutatavaid teenuseid, sealhulgas ühisettevõtted ja liidud, kuhu kuuluvad üksnes kolmanda riigi lennuettevõtjad;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  „võimalik kahju“ – peatselt tekkiv või prognoositav kahju, mis tekib lähitulevikus väga suure tõenäosusega;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f b)  „ajutised tasakaalustavad meetmed“ – kolmanda riigi lennuettevõtja suhtes võetavad ajutised meetmed, mis on proportsionaalsed ohuga, mille ainus eesmärk on vältida korvamatut kahju, mille komisjon võtab menetluse alguses kättesaadavate faktide põhjal ning mis tuleb kehtetuks tunnistada hiljemalt uurimise lõppemisel;

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h – alapunkt i – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  valitsus või muu avaliku sektori organisatsioon, sh avaliku sektori kontrolli alla kuuluv ettevõtja, pakub või ostab kaupu või teenuseid;

(3)  valitsus või muu avaliku sektori organisatsioon, sh avaliku sektori kontrolli alla kuuluv ettevõtja, pakub kaupu või teenuseid, mis ei kuulu üldisesse taristusse, või ostab kaupu või teenuseid;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2a

 

1.   Liidu huvide kindlaksmääramisel peetakse esmatähtsaks vajadust taastada tõhus ja aus konkurents, tagada läbipaistvus, vältida moonutusi siseturul, hoiduda liikmesriikide sotsiaal-majandusliku olukorra kahjustamisest ning säilitada reisijate ja liidu jaoks kõrge ühenduvuse määr.

 

2.   Asjaolu, kas liidu huvid nõuavad sekkumist, määrab komisjon kindlaks iga juhtumi puhul eraldi, hinnates tervikuna kõiki eri huve, sealhulgas sotsiaal-majanduslikust seisukohast. See määratakse kindlaks üksnes siis, kui kõigile osalistele on lõike 3 alusel antud võimalus teha kindla ajavahemiku jooksul oma seisukohad teatavaks. Selle võimaluse kasutamine on vabatahtlik. Liidu huvide kindlaksmääramine ei piira komisjoni õigust alustada uurimist vastavalt artiklile 3. Kui komisjon järeldab selgelt kogu esitatud teabe alusel, et tasakaalustavate meetmete kohaldamine ei ole liidu huvides, jäetakse need meetmed kohaldamata.

 

 

 

3.  Et luua kindel alus, mis võimaldab komisjonil võtta arvesse kõiki seisukohti, võivad kaebuse esitajad ja huvitatud isikud uurimise algatamise teates määratud ajavahemiku jooksul endast teada anda ja esitada komisjonile teavet. Konsulteerimise läbipaistvuse tagamiseks tehakse selline teave või selle kokkuvõte kättesaadavaks teistele käesolevas artiklis täpsustatud isikutele, kes võivad sellisele teabele vastata.

 

4.  Liidu huvide kindlaksmääramisel võivad isikud, kes on tegutsenud lõike 3 kohaselt, taotleda ärakuulamist. Taotlused rahuldatakse, kui neis on esitatud põhjused, miks need isikud tuleks liidu huvides ära kuulata. Lisaks võivad osalised esitada märkusi mis tahes tasakaalustavate meetmete kohaldamise kohta ja teised osalised võivad sellistele märkustele vastata.

 

5.  Komisjon kontrollib esitatud teavet ja eelkõige seda, mil määral see on representatiivne, ning edastab kontrollimise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastavalt artiklile 15a (uus) ja määrusele (EL) nr 182/2011.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Uurimist alustatakse pärast seda, kui liikmesriik, liidu lennuettevõtja või liidu lennuettevõtjate ühendus on vastavalt lõikele 2 esitanud kirjaliku kaebuse, või komisjoni enda algatusel, kui leidub esmapilgul usutavaid tõendeid seoses ühega järgmistest:

1.  Uurimist alustatakse pärast seda, kui liikmesriik, liidu lennuettevõtja(d) või liidu lennuettevõtjate ühendus on vastavalt lõikele 2 esitanud kirjaliku kaebuse, või komisjoni enda algatusel, kui leidub esmapilgul usutavaid usaldusväärseid tõendeid seoses ühe asjaoluga järgmisest ammendavast loetelust:

(a)   kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumine;

(a)   kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumine;

(b)  kui ilmnevad kõik järgmised asjaolud:

(b)   kui ilmnevad kõik järgmised asjaolud:

(i)   kolmas riik või kolmanda riigi üksus on kasutusele võtnud konkurentsi kahjustava tava;

(i)   kolmas riik või kolmanda riigi üksus on kasutusele võtnud konkurentsi moonutava tava;

(ii)  ühele või mitmele liidu lennuettevõtjatele on tekitatud või võidakse tekitada kahju;

(ii)   ühele või mitmele liidu lennuettevõtjatele on tekitatud või võidakse tekitada kahju;

(iii)  põhjuslik seos väidetava tava ning väidetava või võimaliku kahju vahel.

(iii)   põhjuslik seos väidetava tava ning väidetava või võimaliku kahju vahel.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon kontrollib nii põhjalikult kui võimalik kaebuses esitatud või komisjoni käsutuses olevate andmete täpsust ja asjakohasust, et teha kindlaks, kas lõike 1 kohase uurimise alustamiseks on piisavalt tõendeid.

3.  Komisjon kontrollib õigel ajal kaebuses esitatud või komisjoni käsutuses olevate andmete täpsust ja asjakohasust, et teha kindlaks, kas lõike 1 kohase uurimise alustamiseks on piisavalt tõendeid.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon võib otsustada uurimist mitte alustada, kui artiklite 10 või 13 kohaste meetmete võtmine oleks vastuolus liidu huvidega või kui ta leiab, et kaebuses esitatud faktid ei tekita süsteemset probleemi ega avalda ühele või mitmele liidu lennuettevõtjale märkimisväärset mõju.

4.  Komisjon võib otsustada uurimist mitte alustada, kui kaebuses esitatud faktid ei tekita süsteemset probleemi ega avalda ühele või mitmele liidu lennuettevõtjale märkimisväärset mõju ning on põhjendamatud.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Otsust mitte alustada uurimist vastavalt lõikele 4 põhjendatakse nõuetekohaselt põhjenduste osas. See otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Euroopa Parlament võib paluda komisjonil oma otsust veelgi põhjendada. Kaebuse esitajad võivad sellise otsuse vaidlustada 60 päeva jooksul alates selle avaldamisest.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui esitatud tõendid on lõike 1 kohaldamiseks ebapiisavad, teatab komisjon sellest kaebuse esitajale 60 päeva jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast. Kaebuse esitajale antakse 30 päeva täiendavate tõendite esitamiseks. Kui kaebuse esitaja ei esita selle aja jooksul täiendavaid tõendeid, võib komisjon otsustada uurimist mitte alustada.

5.  Kui esitatud tõendid on lõike 1 kohaldamiseks ebapiisavad, teatab komisjon sellest kaebuse esitajale 60 päeva jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast. Kaebuse esitajale antakse 60 päeva täiendavate tõendite esitamiseks. Kui kaebuse esitaja ei esita selle aja jooksul täiendavaid tõendeid, võib komisjon otsustada uurimist mitte alustada.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjon võtab vastavalt lõikele 1 vastu uurimise alustamise otsuse kuue kuu jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast.

6.  Võttes arvesse lõikeid 4 ja 5, võtab komisjon vastavalt lõikele 1 vastu uurimise alustamise otsuse nelja kuu jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui komisjon leiab vastavalt lõikele 4, et uurimise alustamiseks on piisavalt tõendeid, teeb komisjon järgmist:

7.  Kui komisjon leiab vastavalt lõikele 4, et uurimise alustamiseks on piisavalt tõendeid, teeb komisjon järgmist:

(a)  alustab menetlust;

(a)  alustab menetlust;

(b)  avaldab teate Euroopa Liidu Teatajas; kõnealuses teates teatatakse uurimise alustamisest ning märgitakse selle ulatus, kohaldatavad rahvusvahelised kohustused, mida on väidetavalt rikutud, või kolmas riik või kolmanda riigi üksus, kes väidetavalt kasutab konkurentsi kahjustavaid tavasid, väidetav või võimalik kahju ja asjaomane liidu lennuettevõtja või asjaomased liidu lennuettevõtjad ning ajavahemik, mille jooksul huvitatud isikud võivad endast teatada, esitada kirjalikke arvamusi ja teavet või taotleda komisjonilt ärakuulamist;

(b)  avaldab teate Euroopa Liidu Teatajas; kõnealuses teates teatatakse uurimise alustamisest ning märgitakse selle ulatus, kohaldatavad rahvusvahelised kohustused, mida on väidetavalt rikutud, või kolmas riik või kolmanda riigi üksus, kes väidetavalt kasutab konkurentsi moonutavaid tavasid, väidetav või võimalik kahju ja asjaomane liidu lennuettevõtja või asjaomased liidu lennuettevõtjad ning ajavahemik, mille jooksul huvitatud isikud võivad endast teatada, esitada kirjalikke arvamusi ja teavet või taotleda komisjonilt ärakuulamist. See ajavahemik ei või olla lühem kui 30 päeva;

(c)  esitab asjaomase kolmanda riigi ja selle üksuse esindajatele ametliku teate uurimise algatamise kohta;

(c)  esitab asjaomase kolmanda riigi ja selle üksuse esindajatele ametliku teate uurimise algatamise kohta;

(d)  teatab kaebuse esitajale ja artikli 15 kohaselt loodud komiteele uurimise alustamisest.

(d)  teatab kaebuse esitajale ja artikli 15 kohaselt loodud komiteele uurimise alustamisest.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kas kolmanda riigi või selle üksuse vastuvõetud tava, mis kahjustab konkurentsi, on tekitanud või võib tekitada kahju asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le.

(b)  kas kolmanda riigi või selle üksuse vastuvõetud tava, mis moonutab konkurentsi, on tekitanud või võib tekitada kahju asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le.

Muudatusettepanek   45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)   kas see võib avaldada negatiivset mõju teatava piirkonna, liikmesriigi või liikmesriikide rühma või Euroopa ühise lennunduspiirkonna loomist käsitleva lepinguga1 a loodud Euroopa ühise lennunduspiirkonna lennuühendusele ning seega ka tarbijatele.

 

Punkti b a kohaldamisel uuritakse liidu lennuühendusele avalduvat mõju liidu huvide seisukohast, enne kui tehakse otsus võtta vastu artikli 13 kohaselt tasakaalustavad meetmed.

 

_________________

 

1 a ELT L 285, 16.10.2006, lk 3.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib nõuda asjaomas(t)elt liidu lennuettevõtja(te)lt või asjaomaselt kolmandalt riigilt või selle üksuselt mis tahes teavet, mida ta peab uurimise käigus vajalikuks, ning kontrollida talle esitatud või kogutud teabe õigsust.

3.  Komisjon nõuab asjaomas(t)elt liidu lennuettevõtja(te)lt või asjaomaselt kolmandalt riigilt või selle üksuselt mis tahes teavet, mida ta peab uurimise käigus vajalikuks, ning kontrollib talle esitatud või kogutud teabe õigsust.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Vajaduse korral võib komisjon korraldada uurimisi asjaomase kolmanda riigi territooriumil, kui asjaomase kolmanda riigi valitsust ja kolmanda riigi üksust on sellest ametlikult teavitatud ja nad on andud oma nõusoleku.

5.  Vajaduse korral võib komisjon korraldada uurimisi asjaomase või muu kolmanda riigi territooriumil, kui asjaomase kolmanda riigi valitsust ja kolmanda riigi üksust on sellest ametlikult teavitatud.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhul kui keeldutakse juurdepääsu andmisest vajalikule teabele või seda ei esitata asjakohase tähtaja jooksul või kui uurimist oluliselt takistatakse, tehakse järeldused kättesaadavate faktide põhjal. Kui komisjon leiab, et talle on esitatud vale või eksitav teave, jäetakse selline teave arvesse võtmata.

Juhul kui keeldutakse juurdepääsu andmisest vajalikule teabele või seda ei esitata asjakohase tähtaja jooksul, kui asjaomane kolmas riik ei ole andnud uurimise läbiviimiseks luba pääseda oma territooriumile või kui uurimist oluliselt takistatakse, võib komisjon võtta ajutisi tasakaalustavaid meetmeid kättesaadavate faktide ja tõendite põhjal, mis on esitatud kooskõlas artikliga 3. Kui komisjon leiab, et talle on esitatud vale või eksitav teave, jäetakse selline teave arvesse võtmata.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

Artikkel 9

Menetluse kestus ja menetluse peatamine

Menetluse kestus ja menetluse peatamine

1.  Menetlus lõpetatakse kahe aasta jooksul. Seda ajavahemikku võib pikendada nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

1.  Menetlus lõpetatakse kahe aasta jooksul. Seda ajavahemikku võib pikendada nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

 

1 a.  Uurimine lõpetatakse 12 kuu jooksul. Seda ajavahemikku võib pikendada nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

2.  Pakilistel juhtudel, näiteks olukorras, kus liidu lennuettevõtja(d) võivad saada viivitamata ja korvamatut kahju, võib menetlust lühendada ühe aastani.

2.  Pakilistel juhtudel, näiteks olukorras, kus liidu lennuettevõtja(d) võivad saada viivitamata ja korvamatut kahju, võib menetlust lühendada kuue kuuni või viimase võimalusena võib komisjon võtta sellise kahju vältimiseks või hüvitamiseks ajutisi tasakaalustavaid meetmeid.

3.  Komisjon võib menetluse peatada juhul, kui asjaomane kolmas riik või kolmanda riigi üksus on astunud otsustavaid samme, et teha vastavalt vajadusele järgmist:

3.  Komisjon peatab menetluse juhul, kui asjaomane kolmas riik või kolmanda riigi üksus on astunud otsustavaid samme, et teha vastavalt vajadusele järgmist:

(a)  kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumise lõpetamine;

(a)   kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumise lõpetamine;

   konkurentsi kahjustava tava kõrvaldamine või asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le tekitatud või võimaliku kahju hüvitamine.

(b)   konkurentsi moonutava tava kõrvaldamine või asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le tekitatud või võimaliku kahju hüvitamine.

4.  Kui mõistliku aja jooksul ei ole kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumist lõpetatud, konkurentsi kahjustavat tava kõrvaldatud ega asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le tekitatud või võimalikku kahju hüvitatud, võib komisjon menetlust jätkata.

4.  Kui mõistliku aja jooksul, kuid kõige rohkem kuue kuu jooksul ei ole kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumist lõpetatud, konkurentsi moonutavat tava kõrvaldatud ega asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le tekitatud või võimalikku kahju hüvitatud, jätkab komisjon menetlust.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

Artikkel 10

Menetluse lõpuleviimine

Menetluse lõpuleviimine

1.  Kaebuse tagasivõtmise korral võib komisjon artikli 4 kohase uurimise lõpetada tasakaalustavaid meetmeid võtmata.

1.  Kaebuse tagasivõtmise korral hindab komisjon vajadust teha otsus lõpetada artikli 4 kohane uurimine tasakaalustavaid meetmeid võtmata.

2.  Komisjon lõpetab artikli 4 kohase uurimise rakendusaktide alusel ja tasakaalustavaid meetmeid võtmata kõikidel järgmistel juhtudel:

2.  Komisjon lõpetab artikli 4 kohase uurimise rakendusaktide alusel ja tasakaalustavaid meetmeid võtmata kõikidel järgmistel juhtudel:

(a)  komisjon leiab, et kohaldatavaid rahvusvahelisi kohustusi ei ole rikutud;

(a)  komisjon leiab, et kohaldatavaid rahvusvahelisi kohustusi ei ole rikutud;

(b)  komisjon leiab, et tasakaalustavate meetmete võtmine oleks vastuolus liidu huvidega;

(b)  komisjon leiab, et tasakaalustavate meetmete võtmine oleks vastuolus liidu huvidega;

(c)  liit ja asjaomane kolmas riik on leppinud kokku rahuldavas lahenduses vastavalt kohaldatavas lepingus või kokkuleppes sätestatud asjakohasele mehhanismile või asjakohase rahvusvahelise avaliku õiguse alusel. Esimeses lõigus osutatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

(c)   liit ja asjaomane kolmas riik on leppinud kokku rahuldavas lahenduses vastavalt kohaldatavas lepingus või kokkuleppes sätestatud asjakohasele mehhanismile või asjakohase rahvusvahelise avaliku õiguse alusel. Esimeses lõigus osutatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega pärast Euroopa Parlamendi ja asjaomaste huvitatud isikute teavitamist.

3.  Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu asjakohaste sätete kohaldamist ja kui lõigetest 1 ja 2 ei tulene teisiti, võtab komisjon rakendusaktidena vastu tasakaalustavad meetmed, kui uurimise käigus tehakse kindlaks, et kohaldatavaid rahvusvahelisi kohustusi on rikutud.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

3.  Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu asjakohaste sätete kohaldamist ja kui lõigetest 1 ja 2 ei tulene teisiti, võtab komisjon pärast Euroopa Parlamendi teavitamist rakendusaktidena vastu tasakaalustavad meetmed, kui uurimise käigus tehakse kindlaks, et kohaldatavaid rahvusvahelisi kohustusi on rikutud. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

4.  Kui kohaldatavat rahvusvahelist kohustust sisaldava õigusaktiga nõutakse enne mis tahes meetmete võtmist rahvusvahelise konsultatsioonimenetluse või vaidluste lahendamise menetluse eelnevat lõpetamist, võetakse lõikes 3 osutatud meetmed alles pärast menetluse lõpetamist, arvestades kõnealuse menetluse tulemusi.

4.  Kui kohaldatavat rahvusvahelist kohustust sisaldava õigusaktiga nõutakse enne mis tahes meetmete võtmist rahvusvahelise konsultatsioonimenetluse või vaidluste lahendamise menetluse eelnevat lõpetamist, võetakse lõikes 3 osutatud meetmed alles pärast menetluse lõpetamist, arvestades kõnealuse menetluse tulemusi.

5.  Lõikes 3 osutatud tasakaalustavad meetmed on meetmed, mis on sätestatud kohaldatavaid rahvusvahelisi kohustusi sisaldavas õigusaktis või sisalduvad rahvusvahelise avaliku õiguse asjakohastes normides ja põhimõtetes.

5.  Lõikes 3 osutatud tasakaalustavad meetmed on meetmed, mis on sätestatud kohaldatavaid rahvusvahelisi kohustusi sisaldavas õigusaktis või sisalduvad rahvusvahelise avaliku õiguse asjakohastes normides ja põhimõtetes.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kõigi vaadeldavate tegurite arvesse võtmine peab viima järelduseni, et prognoositav areng toimub peatselt ja kaitsemeetmete võtmata jätmise korral tekib tegelik kahju.

 

Juhul kui uuritav olukord toob kaasa tegeliku kahju enne menetluse lõppu, tegutseb komisjon lõike 1 kohaselt ja võtab arvesse tema käsutuses olevaid uusimaid tõendeid.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kaebuse tagasivõtmise korral võib komisjon uurimise lõpetada ilma tasakaalustavaid meetmeid võtmata.

1.  Kaebuse tagasivõtmise korral võib ainult komisjon uurimise lõpetada ilma tasakaalustavaid meetmeid võtmata. Liidu lennuettevõtjatel on õigus vaidlustada komisjoni otsus uurimine lõpetada. Kaebus esitatakse 30 päeva jooksul pärast seda, kui komisjon on uurimise lõpetamise otsuse teatavaks teinud.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon lõpetab artikli 4 kohase uurimise rakendusaktide alusel ja tasakaalustavaid meetmeid võtmata järgmistel juhtudel:

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga [15 -a (uus)] vastu delegeeritud õigusakte, millega lõpetatakse artikli 4 kohane uurimine tasakaalustavaid meetmeid võtmata, järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Otsusele lõpetada uurimine vastavalt artiklile 2 lisatakse asjakohane põhjendus ning mõlemad dokumendid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

3.  Otsusele lõpetada uurimine vastavalt artiklile 2 lisatakse asjakohane põhjendus ning mõlemad dokumendid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon põhjendab lisaks oma otsust Euroopa Parlamendi pädevate komisjonide ees.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 13

Artikkel 13

Tasakaalustavad meetmed

Tasakaalustavad meetmed

1.  Ilma et see piiraks artikli 12 lõike 1 kohaldamist ja välja arvatud artikli 12 lõike 2 punktis b osutatud juhtudel võtab komisjon rakendusaktidena vastu tasakaalustavad meetmed, kui artikli 4 kohaselt teostatud uurimise käigus tehakse kindlaks, et kolmandas riigis või kolmanda riigi üksuse poolt vastu võetud tava on tekitanud või võib tekitada kahju asjaomas(te)le liidu lennuettevõtja(te)le. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

1.  Ilma et see piiraks artikli 12 lõike 1 kohaldamist ja välja arvatud artikli 12 lõike 2 punktis b osutatud juhtudel võtab komisjon vastu rakendusaktid, milles on kindlaks määratud tasakaalustavad meetmed, kui artikli 4 kohaselt teostatud uurimise käigus tehakse kindlaks, et kolmandas riigis või kolmanda riigi üksuse poolt vastu võetud konkurentsi moonutav tava on tekitanud või võib tekitada kahju asjaomas(te)le liidu lennuettevõtja(te)le. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

2.  Lõikes 1 osutatud tasakaalustavaid meetmeid kohaldatakse kolmanda riigi sellis(t)e lennuettevõtja(te) suhtes, kes saab või saavad kasu konkurentsi kahjustavast tavast, ja need võivad olla ühes järgmises vormis:

2.  Lõikes 1 osutatud tasakaalustavaid meetmeid kohaldatakse kolmanda riigi sellis(t)e lennuettevõtja(te) suhtes, kes saab või saavad kasu konkurentsi moonutavast tavast, ja need võivad olla ühes järgmises vormis:

(a)  finantskohustused;

(a)  finantskohustused;

(b)   mis tahes samaväärne või väiksema väärtusega meede.

(b)  mis tahes samaväärne või väiksema väärtusega töökorralduslik meede.

3.   Lõikes 1 osutatud tasakaalustavad meetmed ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik asjaomas(te)le liidu lennuettevõtja(te)le tekitatud või võimaliku kahju hüvitamiseks. Seda silmas pidades võib lõike 2 punktis b osutatud meetmeid kohaldada konkreetse geograafilise piirkonna suhtes.

3.  Lõikes 1 osutatud tasakaalustavad meetmed ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik asjaomas(te)le liidu lennuettevõtja(te)le tekitatud kahju hüvitamiseks või asjaomas(te)le liidu lennuettevõtja(te)le tekkida võiva kahju tegelikuks kahjuks kujunemise vältimiseks. Seda silmas pidades võib lõike 2 punktis b osutatud meetmeid kohaldada konkreetse geograafilise piirkonna suhtes ja seada neile ajaline piirang.

4.  Liit või asjaomased liikmesriigid ei tohi kohaldada lõikes 1 osutatud tasakaalustavaid meetmeid nii, et see oleks vastuolus asjaomase kolmanda riigiga sõlmitud lennutranspordi- või lennunduslepinguga või kaubanduslepingu lennutransporditeenustealaste sätetega.

4.  Liit või asjaomased liikmesriigid ei tohi kohaldada lõikes 1 osutatud tasakaalustavaid meetmeid nii, et see oleks vastuolus asjaomase kolmanda riigiga sõlmitud lennutranspordi- või lennunduslepinguga või kaubanduslepingu lennutransporditeenustealaste sätetega.

 

4 a.  Lõikes 1 osutatud tasakaalustavates meetmetes tuleks arvesse võtta liidu lennutranspordituru nõuetekohast toimimist ja nendega ei tohiks kaasneda olukorda, kus mis tahes lennuettevõtjale või lennuettevõtjate rühmale luuakse ebaausad eelised.

 

4 b.  Lõikes 1 osutatud tasakaalustavad meetmed võivad olla ajutised ja neid võib vajaduse korral vastu võtta, kui uurimise käigus tehakse kättesaadavate faktide põhjal kindlaks, et kahju tekkimise oht on olemas, ja ka käimasoleva keerulise uurimise korral, mis ei ole veel lõpule viidud või lõpetatud.

5.  Otsusele, mille kohaselt uurimine lõpetatakse ja võetakse lõikes 1 osutatud tasakaalustavaid meetmeid, lisatakse asjakohane põhjendus ning mõlemad dokumendid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

5.  Otsusele, mille kohaselt uurimine lõpetatakse ja võetakse lõikes 1 osutatud tasakaalustavaid meetmeid, lisatakse asjakohane põhjendus ning mõlemad dokumendid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklis 13 osutatud tasakaalustavad meetmed jäävad kehtima üksnes nii kauaks ja üksnes selles ulatuses, mis on konkurentsi kahjustava asjaomase tava jätkuva kohaldamise ja sellest põhjustatud või võimaliku kahju seisukohalt vajalik. Selleks kohaldatakse lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud läbivaatamismenetlust.

1.  Artiklis 13 osutatud tasakaalustavad meetmed kehtivad üksnes nii kaua ja üksnes selles ulatuses, mis on konkurentsi moonutava asjaomase tava jätkuva kohaldamise ja sellest põhjustatud või võimaliku kahju seisukohalt vajalik. Selleks kohaldatakse lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud läbivaatamismenetlust.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui asjaolud seda nõuavad, võib meetmed komisjoni või kaebuse esitaja algatusel või asjaomase kolmanda riigi või kolmanda riigi üksuse põhjendatud taotluse korral läbi vaadata, et kontrollida, kas tasakaalustavaid meetmeid on jätkuvalt vaja esialgsel kujul kohaldada.

2.  Kui asjaolud seda nõuavad, võib meetmed komisjoni või asjaomase liikmesriigi või kaebuse esitaja algatusel või asjaomase kolmanda riigi või kolmanda riigi üksuse põhjendatud taotluse korral läbi vaadata, et kontrollida, kas tasakaalustavaid meetmeid on jätkuvalt vaja esialgsel kujul kohaldada.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon kasutab tasakaalustavate meetmete tühistamiseks, muutmiseks või nende kehtivuse pikendamiseks vastavalt vajadusele rakendusakte. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

4.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga [15 -a (uus)] vastu delegeeritud õigusakte, millega tühistatakse või muudetakse vajaduse korral tasakaalustavaid meetmeid või pikendatakse nende kehtivust. Nende delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse liidu huve.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artiklis 12 ja artikli 14 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile ... aastaks alates ... [alusakti jõustumise kuupäev või muu kaasseadusandjate määratud kuupäev]. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne ...aastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 12 ja artikli 14 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 12 ja artikli 14 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15b

 

1.  Komisjon esitab iga juhtumi kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamist ja rakendamist käsitleva aruande, millele on lisatud põhjendused, võttes nõuetekohaselt arvesse konfidentsiaalse teabe kaitset artikli 6 tähenduses. Vajaduse korral sisaldab aruanne teavet tasakaalustavate meetmete kohaldamise kohta, uurimise lõpetamise kohta tasakaalustavaid meetmeid võtmata ning käimasolevate uurimiste, läbivaatamiste ning liikmesriikide, huvitatud isikute ja kolmandate riikidega tehtava koostöö kohta.

 

2.  Euroopa Parlament võib ühe kuu jooksul alates komisjoni aruande esitamisest kutsuda komisjoni oma vastutava parlamendikomisjoni erakorralisele koosolekule selgitama käesoleva määruse rakendamisega seotud küsimusi.

 

3.  Komisjon avalikustab aruande hiljemalt kuue kuu jooksul pärast selle esitamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(1)


SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepaneku eesmärk on kõrvaldada kehtivas määruses (EÜ) nr 868/2004 sätestatud õigusraamistiku puudused. Kehtiva õigusakti eesmärk oli kaitsta liidu lennuettevõtjaid mõnede kolmandate riikide ebaausate tavade eest, eelkõige kuna puudub rahvusvaheline raamistik, kus oleksid kindlaks määratud lennuettevõtjate konkurentsi tingimused. Kuid see õigusakt ei vastanud kunagi oma eesmärgile ja seetõttu ei ole seda kunagi kasutatud, kuigi tõhusat mehhanismi, mis kaitseks lennundussektoris ebaausa konkurentsi eest, on tarvis. Komisjon märgib õigesti, et ELi eeskirjadega tagatakse kõikidele Euroopast ja kolmandatest riikidest pärit lennuettevõtjatele võrdsed õigused ning võimalused juurdepääsuks lennutranspordiga seotud teenustele, kuid see ei ole alati nii Euroopast väljaspool, kus diskrimineerivad tavad ja subsiidiumid võivad anda kõnealuste kolmandate riikide lennuettevõtjatele ebaõiglase konkurentsieelise.

Raportööri seisukoht

Raportöör kiidab ettepaneku heaks ja toetab seda, kuna seda on määrusega (EÜ) nr 868/2004 võrreldes oluliselt täiendatud, ning nõustub selle eesmärkide ja nende saavutamise vahenditega. Ta soovib siiski rõhutada, et tasakaalustavaid meetmeid, mida võidakse hästi toimiva kaitsemehhanismi korral rakendada, tuleks kasutada juhul, kui mõjutatud on rohkem kui üks liikmesriik või kui kehtivate kahepoolsete menetluste võimalused on ammendatud. Seetõttu tehakse käesolevas raportis ainult sellised muudatused, mis rõhutavad vajadust seada esmatähtsaks kahepoolsed lahendused ning kaasata konsulteerimisse kõiki sidusrühmi, sealhulgas Euroopa Parlamenti ja nõukogu kui Euroopa seadusandjaid. Samuti peab raportöör tähtsaks pöörata uurimistes ühe kriteeriumina rohkem tähelepanu lennuühenduste määrale ning täpsustada käesolevas määruses liidu huvide mõistet olukorras, kus kolmanda riigi lennuettevõtja ebaausa tegevuse avastamisel tuleb otsustada, kas kohaldada tasakaalustavaid meetmeid või mitte.


MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS (23.2.2018)

transpordi- ja turismikomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Arvamuse koostaja: Ramon Tremosa i Balcells

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Lennundussektoril on liidu majanduses oluline roll. Lennundussektor soodustab märkimisväärselt majanduskasvu, töökohtade loomist, kaubandust ja liikuvust. Lennutransporditeenuste arvu kasv viimastel kümnenditel on aidanud tagada paremaid lennuühendusi liidus ja kolmandate riikidega ning andnud märkimisväärse panuse kogu liidu majandusse.

(1)  Lennundussektoril on liidu majanduses ja liidu kodanike igapäevaelus oluline roll. Lennundussektor soodustab märkimisväärselt majanduskasvu, töökohtade loomist ja kaubandust, samuti ühenduvust ja liikuvust nii ettevõtete kui ka kodanike jaoks. Lennutransporditeenuste arvu kasv viimastel kümnenditel on aidanud tagada paremaid lennuühendusi liidus ja kolmandate riikidega ning andnud märkimisväärse panuse kogu liidu majandusse.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Euroopa lennundussektoris on ligikaudu 2 miljonit otsest töökohta ja rahvusvaheline lennundus kasvab kuni 2030. aastani eeldatavalt ligikaudu 5 % aastas.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Liidule on oluline oma majanduse eri sektoreid ja oma töötajaid kolmandatest riikidest lähtuva ebaausa konkurentsi eest tõhusalt kaitsta.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Liidu lennuettevõtjatel on keskne koht üleilmses võrgustikus, mis ühendab omavahel Euroopas ja kogu maailmas asuvaid sihtkohti. Liidu lennuettevõtjatel peaks olema võimalik konkureerida kolmandate riikide lennuettevõtjatega keskkonnas, kus kõikidele lennuettevõtjatele on tagatud avatud ja aus konkurents. See aitab säilitada tingimused, millega tagatakse liidus head lennuühendused.

(2)  Liidu lennuettevõtjatel on keskne koht üleilmses võrgustikus, mis ühendab omavahel Euroopas ja kogu maailmas asuvaid sihtkohti. Liidu lennuettevõtjatel peaks olema võimalik konkureerida kolmandate riikide lennuettevõtjatega keskkonnas, kus kõikidele lennuettevõtjatele on tagatud avatud, võrdne ja aus konkurents, võttes arvesse reguleerimisega seotud küsimusi, nagu töötingimused ja keskkonnakaitse. See aitab kaitsta liidu lennuettevõtjate töökohti ja konkurentsivõimet, samuti säilitada tingimused, millega tagatakse liidus head lennuühendused.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Euroopa kujutab endast kolmandate riikide lennuettevõtjate jaoks üle 500 miljoni potentsiaalse reisijaga lennundusruumi. Liikluse võimalikku suurenemist tuleks arvesse võtta, kui liidu nimel ülejäänud maailmaga ulatuslike lennunduslepingute üle läbirääkimisi peetakse.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Turgude avamine ja ühenduvus on omavahel selgelt seotud, sest konkurentsi moonutamine toob kaasa liiklusvoogude nihke. Kolmandate riikide lennuettevõtjad soovivad ja vajavad juurdepääsu kõigi liikmesriikide lennujaamadele, kuna Euroopa kujutab endast nende jaoks 500 miljoni reisijaga potentsiaalset turgu.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Pidades silmas Ühendkuningriigi 29. märtsi 2017. aasta teadaannet Euroopa Ülemkogule kavatsuse kohta Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohaselt Euroopa Liidust välja astuda, peaks komisjon põhjalikult hindama Ühendkuningriigi lahkumise tagajärgi õhutranspordile liidu või selle liikmete ja Ühendkuningriigi vahel, et liidus asutatud lennuettevõtjate ja tarbijate jaoks tekiks lennundusteenustes võimalikult vähe häireid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Ausa konkurentsi klauslite finantsläbipaistvus on liidu ja kolmandate riikide lennuettevõtjatele võrdsete tegutsemistingimuste tagamiseks ülimalt tähtis. Lisaks on täielik läbipaistvus oluline mis tahes väidete kinnitamiseks või tühistamiseks, mis puudutavad lennuettevõtjatele antud subsiidiume.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Aus konkurents lennuettevõtjate vahel on võimalik tagada asjakohaste liidu õigusaktide, näiteks nõukogu määruse (EMÜ) nr 95/9320 ja nõukogu direktiivi 96/97/EÜ21 abil. Ausat konkurentsi käsitletakse praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 868/200422 niivõrd, kuivõrd see eeldab liidu ettevõtjate kaitset kolmandate riikide või selliste riikide lennuettevõtjate poolt kasutusele võetud teatavate tavade vastu. Siiski on selgunud, et määrus (EÜ) nr 868/2004 ei ole oma üldeesmärgi, st ausa konkurentsi saavutamiseks piisavalt tõhus. Üks oluline põhjus on selle teatavad normid, mis on eelkõige seotud asjaomaste tavade (v.a subsideerimine) määratlustega ning uurimise alustamist ja teostamist käsitlevate nõuetega. Lisaks ei ole määrusega (EÜ) nr 868/2004 kehtestatud ELi-sisest sihtotstarbelist menetlust liidu osalusega lennutranspordi- või lennunduslepingutes sisalduvate selliste kohustuste suhtes, mis on ette nähtud ausa konkurentsi tagamiseks. Arvestades eespool nimetatud probleemide lahendamiseks vajalike muudatuste arvu ja olulisust, on asjakohane asendada määrus (EÜ) nr 868/2004 uue õigusaktiga.

(8)  Aus konkurents lennuettevõtjate vahel on võimalik tagada asjakohaste liidu õigusaktide, näiteks nõukogu määruse (EMÜ) nr 95/9320 ja nõukogu direktiivi 96/97/EÜ21 abil. Ausat konkurentsi käsitletakse praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 868/200422 niivõrd, kuivõrd see eeldab liidu ettevõtjate kaitset kolmandate riikide või selliste riikide lennuettevõtjate poolt kasutusele võetud teatavate tavade vastu. Siiski on selgunud, et määrus (EÜ) nr 868/2004 on oma üldeesmärgi, st ausa konkurentsi saavutamiseks täiesti sobimatu. Üks oluline põhjus on selle teatavad normid, mis on eelkõige seotud asjaomaste tavade (v.a subsideerimine) määratlustega ning uurimise alustamist ja teostamist käsitlevate nõuetega. Lisaks ei ole määrusega (EÜ) nr 868/2004 kehtestatud ELi-sisest sihtotstarbelist menetlust liidu osalusega lennutranspordi- või lennunduslepingutes sisalduvate selliste kohustuste suhtes, mis on ette nähtud ausa konkurentsi tagamiseks. Arvestades eespool nimetatud probleemide lahendamiseks vajalike muudatuste arvu ja olulisust, on asjakohane asendada määrus (EÜ) nr 868/2004 uue õigusaktiga.

__________________

__________________

20 Nõukogu 18. jaanuari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 1).

20 Nõukogu 18. jaanuari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 1).

21 Nõukogu 15. oktoobri 1996. aasta direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades (EÜT L 272, 25.10.1996, lk 36).

21 Nõukogu 15. oktoobri 1996. aasta direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades (EÜT L 272, 25.10.1996, lk 36).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 868/2004, mis käsitleb kaitset kolmandate riikide poolse subsideerimise ja ebaõiglase hinnakujunduse vastu, mis põhjustab ühenduse lennuettevõtjatele lennuteenuste pakkumisel kahju (ELT L 162, 30.4.2004, lk 1).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 868/2004, mis käsitleb kaitset kolmandate riikide poolse subsideerimise ja ebaõiglase hinnakujunduse vastu, mis põhjustab ühenduse lennuettevõtjatele lennuteenuste pakkumisel kahju (ELT L 162, 30.4.2004, lk 1).

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Et kaitsta ausat konkurentsi liidu lennundusalastes välissuhetes, tagada vastastikkus ja ebaausate tavade kaotamine, sealhulgas teatavate kolmandate riikide lennuettevõtjatele väidetavalt antud subsiidiumid ja riigiabi, mis võivad turgu moonutada, tuleb ausat konkurentsi käsitlevate sätetega nõuda täielikku finantsläbipaistvust. Selline läbipaistvus on vajalik, et komisjon võiks väidetavate subsiidiumide kohta jaatava või eitava otsuse teha.

Selgitus

Et säilitada tingimused, mis aitavad tagada liidus head lennuühendused ning ausa konkurentsi liidu ja kolmandate riikide lennuettevõtjate vahel, on jätkuvalt vaja tõhusat, proportsionaalset ja hoiatavat õigusakti. Seetõttu tuleks komisjonile anda volitused uurimiste korraldamiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks. Sellised meetmed peaksid olema kättesaadavad juhul, kui rikutakse lepingut, milles liit on osaline, või kui konkurentsi kahjustavad tavad tekitavad või võivad tekitada liidu lennuettevõtjatele kahju.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Selleks et säilitada tingimused, mis aitavad tagada liidus head lennuühendused ning ausa konkurentsi liidu ja kolmandate riikide lennuettevõtjate vahel, on jätkuvalt vaja tõhusat, proportsionaalset ja hoiatavat õigusakti. Seetõttu tuleks komisjonile anda volitused uurimiste korraldamiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks. Sellised meetmed peaksid olema kättesaadavad juhul, kui rikutakse lepingut, milles liit on osaline, või kui konkurentsi kahjustavad tavad tekitavad või võivad tekitada liidu lennuettevõtjatele kahju.

(9)  Et säilitada tingimused, mis aitavad tagada liidus head lennuühendused ning ausa konkurentsi liidu ja kolmandate riikide lennuettevõtjate vahel ja seega säilitada töökohad liidu lennuettevõtetes, on jätkuvalt vaja tõhusat, proportsionaalset ja hoiatavat õigusakti. Seetõttu tuleks komisjonile anda volitused uurimiste korraldamiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks. Sellised meetmed peaksid olema kättesaadavad juhul, kui rikutakse lepingut, milles liit on osaline, või kui konkurentsi kahjustavad tavad tekitavad või võivad tekitada liidu lennuettevõtjatele kahju.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Kui asjaomased lennuettevõtjad on hõlmatud liikmesriigi ja kolmanda riigi kahepoolse lennunduslepinguga, on oluline, et komisjon saaks algatada uurimisi ja võtta vajaduse korral tasakaalustavaid meetmeid enne liikmesriigi ja kolmanda riigi kahepoolses lennunduslepingus sisalduva vaidluste lahendamise mehhanismi ammendamist. Tõhusa reguleerimise huvides võib komisjon algatada uurimisi ja võtta tasakaalustavaid meetmeid, olenemata sellest, kas asjaomane liikmesriik kavatseb käsitleda konkurentsi kahjustavat tava kolmanda riigiga sõlmitud kahepoolse lennunduslepingu alusel.

Selgitus

Selle sätte eesmärk on vältida olukordi, kus liikmesriigid võivad tahtmatult või tahtlikult takistada liidu tegutsemist, põhjustades olulisi viivitusi vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamisel oma kahepoolse lennunduslepingu alusel. See tooks kaasa konkurentsi kahjustava tegevuse jätkumise ja liidu lennuettevõtjale tekitatava kahju paratamatu suurenemise.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Tõhusa reguleerimise huvides ja analoogselt muude liidu kaubanduse kaitsevahenditega on oluline, et komisjon saaks algatada menetlusi kaebuse alusel, milles esitatakse esmapilgul usutavad tõendid võimaliku kahju kohta.

Selgitus

Võimaliku kahju mõiste on sellise kaubanduse kaitsevahendi puhul väga tähtis. Määrus peab võimaldama algatada menetlusi, kui on olemas tõendeid selle kohta, et kolmas riik või kolmanda riigi üksus rakendab või hakkab rakendama tavasid, mis paratamatult tekitaksid liidu lennuettevõtjale kahju.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Menetlust ei tohiks alustada või see tuleks lõpetada käesoleva määruse kohaseid tasakaalustavaid meetmeid võtmata, kui sellised meetmed ei ole kooskõlas liidu huvidega, arvestades nende mõju teistele isikutele, eelkõige liidu tarbijatele või ettevõtjatele. Menetlus tuleks lõpetada tasakaalustavaid meetmeid võtmata ka siis, kui selliste meetmete võtmiseks vajalikud nõuded ei ole või ei ole enam täidetud.

(15)  Peaks olema võimalik menetlus lõpetada käesoleva määruse kohaseid tasakaalustavaid meetmeid võtmata, kui sellised meetmed ei ole kooskõlas liidu huvidega, arvestades nende mõju teistele isikutele, eelkõige liidu tarbijatele või ettevõtjatele. Menetlus tuleks lõpetada tasakaalustavaid meetmeid võtmata ka siis, kui selliste meetmete võtmiseks vajalikud nõuded ei ole või ei ole enam täidetud.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Uurimist alustatakse pärast seda, kui liikmesriik, liidu lennuettevõtja või liidu lennuettevõtjate ühendus on vastavalt lõikele 2 esitanud kirjaliku kaebuse, või komisjoni enda algatusel, kui leidub esmapilgul usutavaid tõendeid seoses ühega järgmistest:

1.  Uurimist alustatakse pärast seda, kui liikmesriik, Euroopa Parlament, liidu lennuettevõtja või liidu lennuettevõtjate ühendus on vastavalt lõikele 2 esitanud kirjaliku kaebuse või on kaebuse esitanud riigi tarbijaorganisatsioon, või komisjoni enda algatusel, kui leidub põhjendatud ja faktipõhiseid märke seoses ühega järgmistest:

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kaebus sisaldab esmapilgul usutavaid tõendeid ühe lõikes 1 osutatud juhtumi kohta.

2.  Kaebus sisaldab põhjendatud ja faktipõhiseid märke ühe lõikes 1 osutatud juhtumi kohta.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon võib otsustada uurimist mitte alustada, kui artiklite 10 või 13 kohaste meetmete võtmine oleks vastuolus liidu huvidega või kui ta leiab, et kaebuses esitatud faktid ei tekita süsteemset probleemi ega avalda ühele või mitmele liidu lennuettevõtjale märkimisväärset mõju.

4.  Komisjon võib otsustada uurimist mitte alustada, kui ta leiab, et kaebuses esitatud faktid ei tekita süsteemset probleemi ega avalda ühele või mitmele liidu lennuettevõtjale märkimisväärset mõju.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui esitatud tõendid on lõike 1 kohaldamiseks ebapiisavad, teatab komisjon sellest kaebuse esitajale 60 päeva jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast. Kaebuse esitajale antakse 30 päeva täiendavate tõendite esitamiseks. Kui kaebuse esitaja ei esita selle aja jooksul täiendavaid tõendeid, võib komisjon otsustada uurimist mitte alustada.

5.  Kui esitatud tõendid on lõike 1 kohaldamiseks ebapiisavad, teatab komisjon sellest kaebuse esitajale 30 päeva jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast. Kaebuse esitajale antakse 30 päeva täiendavate tõendite esitamiseks. Kui kaebuse esitaja ei esita selle aja jooksul täiendavaid tõendeid, võib komisjon otsustada uurimist mitte alustada.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjon võtab vastavalt lõikele 1 vastu uurimise alustamise otsuse kuue kuu jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast.

6.  Komisjon võtab vastavalt lõikele 1 vastu uurimise alustamise otsuse kolme kuu jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kas kolmanda riigi või selle üksuse vastuvõetud tava, mis kahjustab konkurentsi, on tekitanud või võib tekitada kahju asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le.

(b)  kas kolmanda riigi või selle üksuse vastuvõetud tava, mis kahjustab konkurentsi, on tekitanud või võib tekitada kahju asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le ja kas konkurentsi piirav õigusvastane tegevus on siseturule kahjulikku mõju avaldanud.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Vajaduse korral võib komisjon korraldada uurimisi asjaomase kolmanda riigi territooriumil, kui asjaomase kolmanda riigi valitsust ja kolmanda riigi üksust on sellest ametlikult teavitatud ja nad on andud oma nõusoleku.

5.  Vajaduse korral võib komisjon korraldada uurimisi asjaomase või muu kolmanda riigi territooriumil, kui asjaomase kolmanda riigi valitsust ja kolmanda riigi üksust on sellest ametlikult teavitatud.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kaebuse esitajad, huvitatud isikud, asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid ning asjaomane kolmas riik või kolmanda riigi üksus võivad tutvuda kogu komisjoni käsutusse antud teabega, välja arvatud komisjonile ja valitsusasutustele ametialaseks kasutuseks mõeldud dokumendid, kui see teave ei ole artikli 6 tähenduses konfidentsiaalne ja kui nad on esitanud komisjonile asjakohase kirjaliku taotluse.

7.  Kaebuse esitajad, huvitatud isikud, asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid, Euroopa Parlamendi pädevad komisjonid ning asjaomane kolmas riik või kolmanda riigi üksus võivad tutvuda kogu komisjoni käsutusse antud teabega, välja arvatud komisjonile ja valitsusasutustele ametialaseks kasutuseks mõeldud dokumendid, kui see teave ei ole artikli 6 tähenduses konfidentsiaalne ja kui nad on esitanud komisjonile asjakohase kirjaliku taotluse.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhul kui keeldutakse juurdepääsu andmisest vajalikule teabele või seda ei esitata asjakohase tähtaja jooksul või kui uurimist oluliselt takistatakse, tehakse järeldused kättesaadavate faktide põhjal. Kui komisjon leiab, et talle on esitatud vale või eksitav teave, jäetakse selline teave arvesse võtmata.

Juhul kui keeldutakse juurdepääsu andmisest vajalikule teabele või seda ei esitata asjakohase tähtaja jooksul, kui asjaomane kolmas riik ei andnud uurimiste läbiviimiseks luba pääseda oma territooriumile või kui uurimist oluliselt takistatakse, tehakse järeldused kättesaadavate faktide põhjal. Kui komisjon leiab, et talle on esitatud vale või eksitav teave, jäetakse selline teave arvesse võtmata.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Menetlus lõpetatakse kahe aasta jooksul. Seda ajavahemikku võib pikendada nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

1.  Menetlus lõpetatakse 18 kuu jooksul pärast uurimise algatamist. Seda ajavahemikku võib nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pikendada.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Pakilistel juhtudel, näiteks olukorras, kus liidu lennuettevõtja(d) võivad saada viivitamata ja korvamatut kahju, võib menetlust lühendada ühe aastani.

2.  Pakilistel juhtudel, näiteks olukorras, kus liidu lennuettevõtja(d) võivad saada viivitamata ja korvamatut kahju, võib menetlust lühendada maksimaalselt kuue kuuni.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib menetluse peatada juhul, kui asjaomane kolmas riik või kolmanda riigi üksus on astunud otsustavaid samme, et teha vastavalt vajadusele järgmist:

3.  Ainult komisjon võib menetluse peatada (ja kahjustatud osalistel on õigus see otsus vaidlustada) juhul, kui asjaomane kolmas riik või kolmanda riigi üksus on astunud otsustavaid samme, et teha vastavalt vajadusele järgmist:

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Liidu lennuettevõtjatel on õigus vaidlustada komisjoni otsus menetlus peatada. Selline kaebus tuleks esitada 20 päeva jooksul pärast seda, kui komisjon on menetluse peatamise otsuse teatavaks teinud.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui mõistliku aja jooksul ei ole kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumist lõpetatud, konkurentsi kahjustavat tava kõrvaldatud ega asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le tekitatud või võimalikku kahju hüvitatud, võib komisjon menetlust jätkata.

4.  Kui mõistliku aja jooksul ei ole kohaldatavate rahvusvaheliste kohustuste rikkumist lõpetatud, konkurentsi kahjustavat tava kõrvaldatud ega asjaomas(t)ele liidu lennuettevõtja(te)le tekitatud või võimalikku kahju hüvitatud, jätkab komisjon menetlust.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon lõpetab artikli 4 kohase uurimise rakendusaktide alusel ja tasakaalustavaid meetmeid võtmata kõikidel järgmistel juhtudel:

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga [A] vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, lõpetades artikli 4 kohase uurimise tasakaalustavaid meetmeid võtmata kõikidel järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  asjaomas(t)e liidu lennuettevõtja(te) olukord, pidades eelkõige silmas selliseid tegureid nagu teenuse osutamise sagedus, läbilaskevõime kasutamine, võrguefekt, müük, turuosa, kasum, kapitalitootlus, investeeringud ja tööhõive;

(a)  asjaomas(t)e liidu lennuettevõtja(te) olukord, pidades eelkõige silmas selliseid tegureid nagu teenuse osutamise sagedus, läbilaskevõime kasutamine, võrguefekt, müük, turuosa, kasum, kapitalitootlus, keskkonnakaitse, investeeringud ja tööhõive;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  asjaomase liidu lennuettevõtja olukorra prognoositav areng, pidades eelkõige silmas selliseid tegureid nagu teenuse osutamise sagedus, läbilaskevõime kasutamine, võrguefekt, müük, turuosa, kasum, kapitalitootlus, investeeringud ja tööhõive;

(a)  asjaomase liidu lennuettevõtja olukorra prognoositav areng, pidades eelkõige silmas selliseid tegureid nagu teenuse osutamise sagedus, läbilaskevõime kasutamine, võrguefekt, müük, turuosa, kasum, kapitalitootlus, keskkonnakaitse, investeeringud ja tööhõive;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kaebuse tagasivõtmise korral võib komisjon uurimise lõpetada ilma tasakaalustavaid meetmeid võtmata.

1.  Kaebuse tagasivõtmise korral võib ainult komisjon uurimise lõpetada ilma tasakaalustavaid meetmeid võtmata. Liidu lennuettevõtjatel on õigus vaidlustada komisjoni otsus uurimine lõpetada. Selline kaebus tuleks esitada 30 päeva jooksul pärast seda, kui komisjon on uurimise peatamise otsuse teatavaks teinud.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon lõpetab artikli 4 kohase uurimise rakendusaktide alusel ja tasakaalustavaid meetmeid võtmata järgmistel juhtudel:

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga [A] vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, lõpetades artikli 4 kohase uurimise tasakaalustavaid meetmeid võtmata järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  komisjon leiab, et tasakaalustavate meetmete võtmine vastavalt artiklile 13 oleks vastuolus liidu huvidega;

(b)  komisjon leiab pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist, et tasakaalustavate meetmete võtmine vastavalt artiklile 13 oleks vastuolus liidu huvidega. Komisjon hindab liidu huve pärast konsulteerimist kõigi asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas liidu lennuettevõtjatega;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

välja jäetud

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Konkurentsi tagamine õhutranspordis

Viited

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

15.6.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

50

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Alberto Cirio

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Konkurentsi tagamine õhutranspordis

Viited

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

EP-le esitamise kuupäev

7.6.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

9

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Gilles Lebreton

Esitamise kuupäev

28.3.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

9

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave