Eljárás : 2017/0116(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0125/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0125/2018

Viták :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Szavazatok :

PV 14/03/2019 - 11.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0209

JELENTÉS     ***I
PDF 924kWORD 109k
28.3.2018
PE 613.412v02-00 A8-0125/2018

a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Markus Pieper

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0289),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0183/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 17-i véleményére(1),

–  a Régiók Európai Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0125/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A légi közlekedés döntő szerepet játszik az Unió gazdaságában. A légi közlekedés a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a kereskedelem és a mobilitás egyik fő hajtóereje. A légiközlekedési szolgáltatások terén megvalósuló növekedés az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben hozzájárult az Unión belüli kapcsolatok és a harmadik országokkal való összeköttetés javításához, és kulcsfontosságú tényezőt jelentett az uniós gazdaság egészének működése szempontjából.

(1)  A légi közlekedés döntő szerepet játszik az Unió gazdaságában és az uniós polgárok mindennapi életében, mivel az európai gazdaság egyik legjobban teljesítő és legdinamikusabb ágazatáról van szó. A légi közlekedés a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a kereskedelem, az idegenforgalom, valamint a vállalkozások és polgárok számára egyaránt az összekapcsoltság és a mobilitás egyik fő hajtóereje, különösen az Unió különböző területein belül és között. A légi közlekedési szolgáltatások terén megvalósuló növekedés az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben hozzájárult az Unión belüli kapcsolatok és a harmadik országokkal való összeköttetés javításához, és kulcsfontosságú tényezőt jelentett az uniós gazdaság egészének működése szempontjából.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az európai légi közlekedési ágazat mintegy 2 millió közvetlen munkahelyet tart fenn, és a nemzetközi légi közlekedés 2030-ig évente várhatóan mintegy 5%-kal fog bővülni.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az Unió számára alapvetően fontos, hogy a harmadik országok tisztességtelen versenygyakorlataival szemben hatékony védelmet nyújtson különböző gazdasági ágazatai és munkavállalói számára.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az uniós légi fuvarozók az Európa országait és az Európát a világ többi részével összekötő globális hálózat középpontjában állnak. Lehetővé kell tenni számukra, hogy a harmadik országbeli légi fuvarozókkal nyílt és tisztességes légifuvarozási versenykörnyezetben versenyezzenek. Ez hozzájárulna a magas fokú összekapcsoltságot lehetővé tevő feltételek fenntartásához az Unióban.

(2)  Az uniós légi fuvarozók az Európa országait és az Európát a világ többi részével összekötő globális hálózat középpontjában állnak. Lehetővé kell tenni számukra, hogy a harmadik országbeli légi fuvarozókkal nyílt és tisztességes versenykörnyezetben versenyezzenek. Ez szükséges ahhoz, hogy fenn lehessen tartani a nagymértékű uniós légi összekapcsoltságot lehetővé tevő feltételeket, továbbá biztosítani lehessen az átláthatóságot, az egyenlő versenyfeltételeket, valamint az uniós légi fuvarozók tartós versenyképességét, illetve az európai ágazatban megvalósuló minőségi foglalkoztatás magas szintjét.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Európa egy több mint 500 millió potenciális utasból álló térséget jelent a harmadik országbeli légi fuvarozók számára. Az átfogó légi közlekedési megállapodásokról szóló, a világ többi részével folytatott tárgyalások során az Uniónak szem előtt kell tartania e potenciálisan növekvő forgalmi volument.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tisztességes verseny a nemzetközi légiközlekedési szolgáltatások működtetésének fontos alapelve. Ezt az elvet mindenekelőtt a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) szögezi le, amelynek preambuluma elismeri annak szükségességét, hogy a nemzetközi légiközlekedési szolgáltatások az „esélyegyenlőség” elvén alapuljanak. A Chicagói Egyezmény 44. cikke azt is kimondja, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek (a továbbiakban: ICAO) arra kell törekednie, hogy elősegítse a nemzetközi légi közlekedés fejlesztését és ezzel „biztosítsa, hogy (...) minden Szerződő Állam megfelelő lehetőséget kapjon nemzetközi légi járatok fenntartására”, illetve „elkerülje a Szerződő Államok közötti megkülönböztetést”.

(3)  A légi közlekedés szereplői közötti világszintű, fokozott versenykörnyezetben a tisztességes verseny a nemzetközi légi közlekedési szolgáltatások működtetésének nélkülözhetetlen alapelve. Ezt az elvet mindenekelőtt a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) szögezi le, amelynek preambuluma elismeri annak szükségességét, hogy a nemzetközi légi közlekedési szolgáltatások az „esélyegyenlőség” elvén alapuljanak. A Chicagói Egyezmény 44. cikke azt is kimondja, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek (a továbbiakban: ICAO) arra kell törekednie, hogy elősegítse a nemzetközi légi közlekedés fejlesztését és ezzel „biztosítsa, hogy (...) minden Szerződő Állam megfelelő lehetőséget kapjon nemzetközi légi járatok fenntartására”, illetve „elkerülje a Szerződő Államok közötti megkülönböztetést”.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A piacok megnyitása és az összekapcsoltság egyértelműen összefügg egymással, mivel a verseny torzulása a forgalomáramlás áthelyeződéséhez vezet. A harmadik országbeli légi fuvarozók azt kívánják és igénylik, hogy hozzáférjenek az összes tagállam repülőtereihez, mivel az európai kontinens egy 500 millió utasból álló potenciális piacot jelent a számukra.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ugyanakkor egyes harmadik országok és az Unió folyamatos erőfeszítései ellenére a tisztességes verseny elveit máig sem határozzák meg konkrét többoldalú szabályok, még az ICAO és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) megállapodásaival összefüggésben sem, amelyeknek a hatóköréből a légiközlekedési szolgáltatásokat nagyrészt kizárták19.

(5)  Ugyanakkor az Unió és egyes harmadik országok folyamatos erőfeszítései ellenére a tisztességes verseny elveit máig sem határozzák meg konkrét többoldalú szabályok, még az ICAO és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) megállapodásaival összefüggésben sem, amelyeknek a hatályából a légi közlekedési szolgáltatásokat nagyrészt kizárták.

_________________

_________________

19 Marrákesi Egyezmény, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) 1B. melléklete, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló melléklet.

19 Marrákesi Egyezmény, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) 1B. melléklete, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló melléklet.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az Egyesült Királyság által az Európai Tanácsnak 2017. március 29-én eljuttatott értesítés fényében, amelyben az Egyesült Királyság az Európai Unióból való – az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerinti – kilépési szándékát jelzi, az Európai Bizottságnak részletesen értékelnie kell e kilépés következményeit az Unió, illetve tagállamai és az Egyesült Királyság közötti légi közlekedésre nézve annak érdekében, hogy az Unióban székhellyel rendelkező légi fuvarozók és a fogyasztók számára minél kisebb zavar keletkezzen a légi közlekedésben.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A légi fuvarozók közötti tisztességes versennyel lehetőleg a harmadik országokkal kötött légiközlekedési vagy légiszolgáltatási megállapodások összefüggésében kell foglalkozni. Az egyfelől az Unió és/vagy tagállamai, másfelől harmadik országok között létrejött légiközlekedési vagy légiszolgáltatási megállapodások többsége mindeddig nem írt elő idevonatkozó szabályokat. Ezért a tárgyalások során határozottabban kell törekedni arra, hogy a harmadik országokkal kötött és a jövőben kötendő légiközlekedési és légiszolgáltatási megállapodásokba belekerüljenek a tisztességes versenyfeltételekről szóló rendelkezések.

(7)  A légi fuvarozók közötti tisztességes versennyel elsődlegesen lehetőleg a harmadik országokkal kötött légi közlekedési vagy légi szolgáltatási megállapodások összefüggésében kell foglalkozni. Az egyfelől az Unió és/vagy tagállamai, másfelől a harmadik országok között létrejött légi közlekedési vagy légi szolgáltatási megállapodások többsége mindeddig nem írt elő idevonatkozó szabályokat. Ezért a tárgyalások során határozottabban kell törekedni arra, hogy a harmadik országokkal kötött, illetve a jövőben kötendő légi közlekedési és légi szolgáltatási megállapodásokba késedelem nélkül belekerüljenek a tisztességes versenyfeltételekről szóló rendelkezések.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A légi közlekedési megállapodásoknak és e rendeletnek egymást kiegészítő jellegűnek kell lenniük, valamint a viták hatékony rendezése és a tisztességes verseny helyreállítása érdekében elő kell segíteniük a párbeszédet az érintett harmadik országgal. Amennyiben a harmadik országokkal kötött, kétoldalú légi közlekedési vagy légi szolgáltatási megállapodások tisztességes versenyt szabályozó záradékokat vagy hasonló rendelkezéseket tartalmaznak, a nemzetközi megállapodásokban előírt vitarendezési eljárások kimerítése nem képezheti az e rendeletben előírt eljárás megindításának feltételét, és nem zárhatja ki a Bizottságnak azt a jogát, hogy e rendelet és a kétoldalú megállapodások komplementaritásának biztosítása érdekében vizsgálatot kezdeményezzen.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Szükség esetén lehetővé kell válnia, hogy a hatékonyságra, az arányosságra és a visszatartó erőre való tekintettel, illetve ha a rendelkezésre álló tények alapján megállapítható a károsodás veszélyének fennállása, valamint bonyolult, folyamatban lévő vizsgálat esetén az eljárás megszüntetése előtt ideiglenes korrekciós intézkedések meghozatalára kerüljön sor.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  Üdvözlendő a légi közlekedési megállapodások uniós szintű, valamint a kétoldalú repülésbiztonsági megállapodások – feltörekvő és stratégiai piacokat jelentő – harmadik országokkal (pl. Kína, Japán, az ASEAN, Törökország, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Örményország, Mexikó, Bahrein, Kuvait, Omán és Szaúd-Arábia) való megtárgyalására irányuló kezdeményezés, és ösztönzendők a konstruktív tárgyalások. Az új megállapodásokat valamennyi félnek megfelelően kell végrehajtania és érvényesítenie, és ezekben a nemzetközi normák (ICAO, ILO) alapján a tisztességes versenyre vonatkozó záradékot kell szerepeltetni. A Bizottság és a Tanács az EUMSZ 218. cikke alapján felkérést kap arra, hogy a tárgyalások valamennyi szakaszában teljes mértékben vonja be a Parlamentet.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A légi fuvarozók közötti tisztességes verseny a megfelelő uniós jogszabályok, például a 95/93/EGK tanácsi rendelet20 és a 96/97/EK tanácsi irányelv21 révén is biztosítható. Amennyiben a tisztességes versenyen az uniós légi fuvarozóknak a harmadik országok vagy harmadik országbeli fuvarozók által elfogadott bizonyos gyakorlatokkal szembeni védelmét értjük, ezt a kérdést jelenleg a 868/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet22 kívánja kezelni. A 868/2004/EK rendelet azonban nem bizonyult elég hatékonynak azon általános cél elérése tekintetében, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt. Ez azoknak a szabályoknak tudható be elsősorban, amelyek az adott – támogatásnyújtástól eltérő – gyakorlat meghatározására, valamint a vizsgálatok kezdeményezésével és lefolytatásával kapcsolatos követelményekre vonatkoznak. Ezenkívül a 868/2004/EK rendelet nem irányoz elő célzott uniós belső eljárást az olyan légiközlekedési vagy légiszolgáltatási megállapodásokban foglalt kötelezettségek tekintetében, amelyeknek az Unió részes fele, és amelyek a tisztességes verseny biztosítását célozzák. Tekintettel az e kérdések kezeléséhez szükséges módosítások számára és fontosságára, helyénvaló, hogy a 868/2004/EK rendelet helyébe új jogi aktus lépjen.

(8)  A légi fuvarozók közötti tisztességes verseny a megfelelő uniós jogszabályok, például a 95/93/EGK tanácsi rendelet20 és a 96/97/EK tanácsi irányelv21 révén is biztosítható. Amennyiben a tisztességes versenyen az uniós légi fuvarozóknak a harmadik országok vagy harmadik országbeli fuvarozók által elfogadott bizonyos gyakorlatokkal szembeni védelmét értjük, ezt a kérdést jelenleg a 868/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet22 kívánja kezelni. A 868/2004/EK rendelet azonban eredménytelennek bizonyult azon általános cél elérése tekintetében, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt. Ez különösképpen azoknak a szabályoknak tudható be, amelyek elsősorban az adott – támogatásnyújtástól eltérő – gyakorlat meghatározására, valamint a vizsgálatok kezdeményezésével és lefolytatásával kapcsolatos követelményekre vonatkoznak. Ezenkívül a 868/2004/EK rendelet nem irányoz elő célzott uniós belső eljárást az olyan légi közlekedési vagy légi szolgáltatási megállapodásokban foglalt kötelezettségek tekintetében, amelyeknek az Unió részes fele, és amelyek a tisztességes verseny biztosítását célozzák. Tekintettel az e kérdések kezeléséhez szükséges módosítások számára és fontosságára, helyénvaló, hogy a 868/2004/EK rendelet helyébe új jogi aktus lépjen.

_________________

_________________

20 A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.).

20 A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.).

21 A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról (HL L 272., 1996.10.25., 36. o.).

21 A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról (HL L 272., 1996.10.25., 36. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 868/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó légi közlekedési szolgáltatások keretében a közösségi légifuvarozóknak kárt okozó támogatásnyújtással és tisztességtelen árképzési gyakorlattal szembeni védelemről (HL L 162., 2004.4.30., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 868/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó légi közlekedési szolgáltatások keretében a közösségi légifuvarozóknak kárt okozó támogatásnyújtással és tisztességtelen árképzési gyakorlattal szembeni védelemről (HL L 162., 2004.4.30., 1. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Hatékony, arányos és visszatartó erejű jogszabályokra továbbra is szükség van a magas fokú uniós összekapcsoltságot lehetővé tevő feltételek fenntartása, valamint a harmadik országbeli légi fuvarozókkal való tisztességes verseny biztosítása érdekében. E célból a Bizottságot hatáskörrel kell felruházni arra vonatkozóan, hogy vizsgálatot végezzen és szükség esetén intézkedéseket hozzon. Fontos, hogy lehessen ilyen intézkedéseket hozni akkor, amikor – adott esetben – olyan megállapodások alapján fennálló kötelezettségeket szegnek meg, amelyeknek az Unió részes fele, vagy akkor, amikor a versenyt befolyásoló gyakorlatok az uniós légi fuvarozók számára kárt okoznak vagy azzal fenyegetnek.

(9)  Az uniós légi közlekedési ágazat versenyképessége a légi közlekedési értéklánc egyes részeinek versenyképességétől függ, és csak egymást kiegészítő intézkedésekkel őrizhető meg. Az Uniónak a tisztességes verseny alapjainak megvetéséhez konstruktív párbeszédet kell folytatnia a harmadik országokkal. Ebben a tekintetben a magas fokú uniós összekapcsoltságot lehetővé tevő feltételek fenntartása, valamint a harmadik országbeli légi fuvarozókkal való tisztességes verseny biztosítása, és ennek következtében az uniós légitársaságok által fenntartott munkahelyek megtartása érdekében továbbra is szükség van hatékony, arányos és visszatartó erejű jogszabályokra. E célból a Bizottságot tényleges hatáskörrel kell felruházni arra vonatkozóan, hogy vizsgálatot végezzen és szükség esetén ideiglenes vagy végleges intézkedéseket hozzon. Fontos, hogy ezek az intézkedések rendelkezésre álljanak akkor, amikor olyan megállapodások alapján fennálló releváns kötelezettségeket szegnek meg, amelyeknek az Unió részes fele, vagy akkor, amikor a versenyt befolyásoló torzító gyakorlatok az uniós légi fuvarozók számára kárt okoznak vagy azzal fenyegetnek.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Annak érdekében, hogy a Bizottság megfelelő tájékoztatást kapjon a vizsgálat megindítását igazoló lehetséges tényezőkről, valamennyi tagállamot, uniós fuvarozót vagy uniós légi fuvarozói szövetséget fel kell jogosítani arra, hogy panaszt nyújtsanak be.

(11)  Annak érdekében, hogy a Bizottság megfelelő tájékoztatást kapjon a vizsgálat megindítását igazoló lehetséges tényezőkről, valamennyi tagállamot, uniós fuvarozót vagy uniós légi fuvarozói szövetséget fel kell jogosítani arra, hogy panaszt nyújtson be, amelyet az európai légi fuvarozók számára keletkező veszteségek elkerülése érdekében észszerű időn belül kell kezelni.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A hatékony szabályozás érdekében és a többi uniós piacvédelmi eszköz mintájára alapvető fontosságú, hogy a Bizottság – a károsodás veszélyét első látásra meggyőző bizonyítékkal alátámasztó panasz alapján – eljárásokat kezdeményezhessen.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Fontos biztosítani, hogy a vizsgálat a releváns tényezők lehető legszélesebb körére kiterjedhessen. E célból, valamint az érintett harmadik ország és harmadik országbeli szervezet hozzájárulásától függően a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy harmadik országokban vizsgálatokat végezzen. Ugyanezen okokból és ugyanezen célból a tagállamokat kötelezni kell arra, hogy a Bizottságot legjobb képességeik szerint támogassák. A Bizottságnak a rendelkezésre álló legalkalmasabb bizonyítékok alapján kell lezárnia a vizsgálatot.

(12)  Fontos biztosítani, hogy a vizsgálat a releváns tényezők lehető legszélesebb körére kiterjedhessen. E célból, valamint az érintett harmadik országgal és harmadik országbeli szervezettel együttműködve a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy harmadik országokban vizsgálatokat végezzen. Ugyanezen okokból és ugyanezen célból a tagállamokat kötelezni kell arra, hogy a Bizottságot legjobb képességeik szerint támogassák. A Bizottságnak a rendelkezésre álló legalkalmasabb bizonyítékok alapján kell lezárnia a vizsgálatot, miután valamennyi szükséges információt összegyűjtötte az érintett érdekelt felektől.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Amennyiben a Bizottság által végzett vizsgálat olyan harmadik országgal kötött légiközlekedési vagy légiszolgáltatási megállapodással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik, amelynek az Unió nem részes fele, gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság átfogóan ismerje az érintett tagállam által az ilyen megállapodást érintően tervezett vagy végrehajtott, és a Bizottság vizsgálatának tárgyát képező helyzetre vonatkozó eljárásokat. A tagállamokat ezért kötelezni kell arra, hogy ennek megfelelően tájékoztassák a Bizottságot.

(13)  Amennyiben a Bizottság által végzett vizsgálat olyan, harmadik országgal kötött légi közlekedési vagy légi szolgáltatási megállapodással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik, amelynek az Unió nem részes fele, gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság átfogóan ismerje az érintett tagállam által az ilyen megállapodást érintően tervezett vagy végrehajtott, valamint a tisztességes verseny kritériumai alapján a Bizottság vizsgálatának tárgyát képező helyzetre vonatkozó eljárásokat. A tagállamokat ezért kötelezni kell arra, hogy ennek megfelelően tájékoztassák a Bizottságot.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Nem szabad eljárást indítani, illetve az eljárást az e rendelet szerinti kártérítési intézkedések nélkül le kell zárni, amennyiben az utóbbiak elfogadása ellentétes lenne az uniós érdekekkel, tekintettel a más személyekre, nevezetesen az uniós fogyasztókra vagy vállalkozásokra gyakorolt hatásukra. Az eljárásokat akkor is intézkedések nélkül kell lezárni, ha az ilyen intézkedésekre vonatkozó követelmények (már) nem teljesülnek.

(15)  Nem szabad eljárást indítani, illetve az eljárást az e rendelet szerinti korrekciós intézkedések nélkül le kell zárni, amennyiben az utóbbiak elfogadása ellentétes lenne az uniós érdekekkel, tekintettel a más felekre, többek között az uniós fogyasztókra, vállalkozásokra vagy légi közlekedési munkavállalókra gyakorolt hatásukra. Ebben az összefüggésben – különösen akkor, ha korrekciós intézkedések kerülnek mérlegelésre – a magas fokú uniós összekapcsoltság megőrzésének kell előnyt élveznie. Az eljárásokat akkor is intézkedések nélkül kell lezárni, ha az ilyen intézkedésekre vonatkozó követelmények (már) nem teljesülnek.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Annak meghatározáskor, hogy az uniós érdek szükségessé teszi-e a beavatkozást, a Bizottságnak valamennyi érdekelt fél véleményét figyelembe kell vennie. A valamennyi érdekelt féllel történő egyeztetések megszervezése céljából és annak érdekében, hogy az érdekelt felek lehetőséget kapjanak a meghallgatásra, a vizsgálat megindításáról szóló értesítésben határidőket kell megállapítani az információszolgáltatásra vagy a meghallgatás iránti kérelem benyújtására. Az érdekelt feleknek tisztában kell lenniük az általuk nyújtott információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó feltételekkel, és jogosultnak kell lenniük más felek észrevételeire válaszolni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára okozott kárra vagy az előidézett kárveszélyre vonatkozó megállapításoknak a helyzet valós értékelését kell tükrözniük, ezért alapul kell venniük minden releváns tényezőt, különös tekintettel az adott fuvarozó(k) helyzetére és az érintett légiközlekedési piac általános helyzetére.

(17)  Annak meghatározásakor, hogy e rendelet értelmében szükség van-e eljárás megindítására, a károsodás veszélyére, illetve az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára az eddigiekben okozott kárra vonatkozó megállapításoknak a helyzet valós értékelését kell tükrözniük, ezért alapul kell venniük minden releváns tényezőt, különös tekintettel az adott fuvarozó(k) helyzetére és az érintett légi közlekedési piac általános helyzetére, a jelenlegi gyakorlattal és a tisztességes verseny biztosítását célzó eszközök alkalmazásával összhangban, lehetővé téve ugyanakkor az egyértelműen előre látható kár és károsodás veszélyének megelőzését és ellensúlyozását olyan gyakorlat esetén, amely első látásra meggyőző bizonyítékkal alátámaszthatóan torzítja a tisztességes versenyt.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az igazgatási hatékonyság érdekében, valamint az intézkedések nélküli megszüntetés lehetőségére tekintettel lehetővé kell tenni az eljárások felfüggesztését abban az esetben, ha az érintett harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet határozott lépéseket tett a versenyt befolyásoló gyakorlatnak, illetve az abból eredő kárnak vagy kárveszélynek a felszámolása érdekében.

(18)  Az igazgatási hatékonyság érdekében, valamint az intézkedések nélküli megszüntetés lehetőségére tekintettel lehetővé kell tenni az eljárások felfüggesztését abban az esetben, ha az érintett harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet határozott lépéseket tett a versenyt torzító gyakorlatnak, illetve az abból eredő kárnak vagy károsodás veszélyének a felszámolása érdekében.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A versenyt befolyásoló gyakorlatokkal kapcsolatos kártérítési intézkedések célja az említett gyakorlatok által okozott kár vagy az előidézett kárveszély ellensúlyozása. Ezért ezeket olyan pénzügyi kötelezettségek vagy egyéb olyan intézkedések formájában kell meghozni, amelyek – vagyoni értékben is kifejezhetőmegfelelő ellenhatást képviselnek. Idetartozhatnak a harmadik országbeli légi fuvarozóknak biztosított engedmények, szolgáltatások vagy egyéb jogok felfüggesztését magában foglaló intézkedések, feltéve, hogy ez nem vezet az érintett harmadik országgal kötött légiközlekedési vagy légiszolgáltatási megállapodás megsértéséhez. Az arányosság elvének tiszteletben tartása érdekében az intézkedéseknek a megállapított kár vagy kárveszély ellensúlyozásához szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

(19)  A versenyt torzító gyakorlatokkal kapcsolatos korrekciós intézkedések célja az említett gyakorlatok által okozott kárnak vagy károsodás veszélyének az ellensúlyozása. Ezért ezeket olyan pénzügyi kötelezettségek vagy egyéb olyan intézkedések formájában kell meghozni, amelyek – mérhető vagyoni értéket képviselveugyanazt a hatást fejtik ki. Idetartozhatnak a harmadik országbeli légi fuvarozóknak biztosított engedmények, szolgáltatások vagy egyéb jogok felfüggesztését magában foglaló intézkedések, feltéve, hogy ez nem vezet az érintett harmadik országgal kötött légi közlekedési vagy légi szolgáltatási megállapodás megsértéséhez.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az e rendelet alapján vizsgált helyzetek és azoknak a tagállamokra gyakorolt lehetséges hatásai a körülményektől függően eltérőek lehetnek. A kártérítési intézkedések tehát esettől függően vonatkozhatnak egy vagy több tagállamra, vagy korlátozódhatnak egy adott földrajzi területre.

(21)  Az e rendelet alapján vizsgált helyzetek és azoknak a tagállamokra gyakorolt lehetséges hatásai a körülményektől függően eltérőek lehetnek. A korrekciós intézkedések tehát esettől függően vonatkozhatnak egy vagy több tagállamra, korlátozódhatnak egy adott földrajzi területre, illetve lehetnek időben korlátozottak, vagy pedig későbbi időponttól is alkalmazandók lehetnek, amennyiben meghatározható az a konkrét pillanat, amikor a károsodás veszélye tényleges kárrá alakul.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  A Bizottságnak évente tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot e rendelet végrehajtásáról. A jelentésnek információkat kell tartalmaznia a korrekciós intézkedések alkalmazásáról, a vizsgálatnak a korrekciós intézkedések nélkül történő megszüntetéséről, a folyamatban lévő vizsgálatokról, felülvizsgálatokról és a tagállamokkal, az érdekelt felekkel és a harmadik országokkal folyó együttműködésről. Ezt a jelentést kellően bizalmasan kell kezelni.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  E rendelet célja az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségek megszegése elleni, minden uniós fuvarozót egyformán megillető, valamint egységes kritériumokon és eljárásokon alapuló hatékony védelem, továbbá a – harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet által bevezetett – versenyt befolyásoló gyakorlatok következtében egy vagy több uniós légi fuvarozónak okozott kár vagy az előidézett kárveszély elleni hatékony védelem; ezt a célt azonban a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, uniós szinten jobban megvalósítható, ezért az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(23)  E rendelet célja az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségek megszegése elleni, minden uniós fuvarozót egyformán megillető, valamint egységes kritériumokon és eljárásokon alapuló hatékony védelem, továbbá a – harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet által bevezetett – versenyt torzító gyakorlatok következtében egy vagy több uniós légi fuvarozónak okozott kár vagy a károsodás veszélye elleni hatékony védelem; ezt a célt azonban a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, uniós szinten jobban megvalósítható, ezért az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket; valamint szabályokat sem kíván előírni a harmadik országbeli légi fuvarozókra vonatkozóan, például az állami támogatások esetében az uniós fuvarozókra alkalmazandó kötelezettségeknél szigorúbb kötelezettségek bevezetésével.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  A Bizottságnak javaslatot kell tennie az Unión belül a tisztességes versenyre vonatkozó szabályok, kritériumok és intézkedések megerősítésére, nem csupán az uniós belső légi közlekedési ágazat, hanem az intermodális közlekedési ágazat esetében is.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. cikk

1. cikk

Tárgy

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségek megszegésével, valamint az uniós légi fuvarozók és más légi fuvarozók közötti versenyt érintő és az uniós légi fuvarozók számára kárt okozó vagy kárveszélyt magukban hordozó gyakorlatokra vonatkozó, a Bizottság által végzett vizsgálatok lefolytatásával és a kártérítési intézkedések elfogadásával kapcsolatban.

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségek megszegésével, valamint az uniós légi fuvarozók és más légi fuvarozók közötti versenyt torzító és az uniós légi fuvarozók számára kárt okozó vagy a károsodás veszélyét magukban hordozó gyakorlatokra vonatkozó, a Bizottság által végzett vizsgálatok lefolytatásával és a korrekciós intézkedések elfogadásával kapcsolatban.

(2)   Ez a rendelet a 95/93/EGK rendelet 12. cikkének és a 96/67/EK irányelv 20. cikkének sérelme nélkül alkalmazandó.

(2)   Ez a rendelet a 95/93/EGK rendelet 12. cikkének és a 96/67/EK irányelv 20. cikkének sérelme nélkül alkalmazandó.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „érdekelt fél”: bármely olyan természetes vagy jogi személy, illetve bármely olyan hivatalos szerv, akár rendelkezik jogi személyiséggel, akár nem, amelynek valószínűsíthetően jelentős érdeke fűződik az eljárások eredményéhez;

d)  „érdekelt fél”: bármely olyan természetes vagy jogi személy, illetve bármely olyan hivatalos szerv, akár rendelkezik jogi személyiséggel, akár nem, amelynek valószínűsíthetően jelentős érdeke fűződik az eljárások eredményéhez, ideértve többek között a légi fuvarozókat;

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  „érintett tagállam”: olyan tagállam,

 

i. amely az 1008/2008/EK rendelettel összhangban kiadja az európai légi fuvarozókra vonatkozó működési engedélyt;

 

ii. amelynek a légi közlekedési megállapodása, illetve a légi közlekedési ágazatra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó kereskedelmi megállapodása értelmében az európai légi fuvarozók működnek;

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „harmadik országbeli szervezet”: bármely olyan természetes vagy jogi személy, akár folytat gazdasági célú tevékenységet, akár nem, illetve bármely olyan hivatalos szerv, akár rendelkezik jogi személyiséggel, akár nem, amely harmadik ország joghatósága alá tartozik, akár áll harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt, akár nem, és amely közvetlenül vagy közvetve részt vesz légiközlekedési szolgáltatásokban vagy kapcsolódó szolgáltatásokban, illetve légiközlekedési szolgáltatások vagy kapcsolódó szolgáltatások nyújtására szolgáló infrastruktúra biztosításában vagy szolgáltatások nyújtásában;

e)  „harmadik országbeli szervezet”: bármely olyan természetes vagy jogi személy, akár folytat gazdasági célú tevékenységet, akár nem, illetve bármely olyan hivatalos szerv, akár rendelkezik jogi személyiséggel, akár nem, amely harmadik ország joghatósága alá tartozik, akár áll harmadik ország kormányának ellenőrzése alatt, akár nem, és amely közvetlenül vagy közvetve részt vesz légi közlekedési szolgáltatásokban vagy kapcsolódó szolgáltatásokban, illetve légi közlekedési szolgáltatások vagy kapcsolódó szolgáltatások nyújtására szolgáló infrastruktúra biztosításában vagy szolgáltatások nyújtásában, ideértve a kizárólag harmadik országbeli légi fuvarozók által alkotott közös vállalkozásokat és szövetségeket is;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  „károsodás veszélye”: olyan küszöbön álló vagy a közeljövőben várható kár, amely szinte bizonyosan bekövetkezik;

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  „ideiglenes korrekciós intézkedések”: a Bizottság által harmadik országbeli légi fuvarozóval szemben a rendelkezésére álló tények alapján az eljárás elején hozott olyan ideiglenes intézkedések, amelyek arányosak a fenyegető veszéllyel, és amelyek egyetlen célja a visszafordíthatatlan kár megelőzése, és amelyeket legkésőbb a vizsgálat lezárását követően vissza kell vonni;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – h pont – i pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  a kormány vagy más állami szervezet, ideértve az államilag ellenőrzött vállalkozásokat is, árukat vagy szolgáltatásokat értékesít vagy vásárol;

3.  a kormány vagy más állami szervezet, ideértve az államilag ellenőrzött vállalkozásokat is, az általános infrastruktúrától eltérő árukat vagy szolgáltatásokat értékesít vagy árukat vagy szolgáltatásokat vásárol;

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

(1)   Az uniós érdek meghatározása során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy helyre kell állítani a tényleges és tisztességes versenyt, biztosítani kell az átláthatóságot, el kell kerülni a belső piac bárminemű torzulását, el kell kerülni a tagállamok társadalmi-gazdasági helyzetének aláásását, valamint meg kell őrizni a magas fokú összekapcsoltságot az utasok és az Unió számára.

 

(2)   Azt, hogy az uniós érdek szükségessé teszi-e a beavatkozást, a Bizottságnak kell eseti alapon meghatároznia, a különböző érdekek összességének, többek között a társadalmi-gazdasági helyzet értékelése alapján. Erre a meghatározásra csak akkor kerülhet sor, ha a (3) bekezdésnek megfelelően egy meghatározott határidőn belül minden fél lehetőséget kapott álláspontja ismertetésére. Ezt a lehetőséget nem feltétlenül kell megragadni. Az uniós érdek meghatározása nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy a 3. cikknek megfelelően vizsgálatot indítson. Abban az esetben, ha a Bizottság az összes benyújtott információ alapján egyértelműen arra a következtetésre jut, hogy a korrekciós intézkedések alkalmazása nem áll az Unió érdekében, nem alkalmazhatók ilyen intézkedések.

 

 

 

(3)  Annak érdekében, hogy a Bizottság minden álláspontot megalapozottan figyelembe vehessen, a panaszosok és az érdekelt felek a vizsgálat megindításáról szóló értesítésben meghatározott határidőn belül jelentkezhetnek, és információkat adhatnak a Bizottságnak. A konzultáció átláthatóságának biztosítása érdekében ezeket az információkat, illetve ezek összefoglalását az e cikkben meghatározott többi fél rendelkezésére kell bocsátani, akik ezekre az információkra válaszolhatnak.

 

(4)  Az uniós érdek meghatározása során a (3) bekezdéssel összhangban eljáró felek jogosultak meghallgatást kérelmezni. E kérelmekre az engedélyt meg kell adni, ha az uniós érdek szempontjából megindokolták, hogy a kérelmet előterjesztő feleket miért kell meghallgatni. Ezenkívül a felek észrevételeket tehetnek az esetleges korrekciós intézkedések alkalmazásával kapcsolatban, a többi fél pedig reagálhat ezekre az észrevételekre.

 

(5)  A Bizottság megvizsgálja a benyújtott információkat, különösen azt, hogy azok mennyire reprezentatívak, és vizsgálatának eredményeit az új 15(a) cikk, valamint a 182/2011/EU rendelet értelmében eljuttatja a Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Vizsgálat megindítására egy tagállam, egy uniós légi fuvarozó vagy egy uniós légi fuvarozói szövetség által a (2) bekezdéssel összhangban vagy a Bizottság saját kezdeményezésére benyújtott írásbeli panasz alapján kerülhet sor, amennyiben meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre a következők valamelyikéről:

(1)  Vizsgálat megindítására egy tagállam, egy vagy több uniós légi fuvarozó, vagy egy uniós légi fuvarozói szövetség által a (2) bekezdéssel összhangban vagy a Bizottság saját kezdeményezésére benyújtott írásbeli panasz alapján kerülhet sor, amennyiben meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre az alábbi kimerítő lista valamelyik eleméről:

a)   az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségek megszegése;

a)   az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségek megszegése;

b)  fennáll az összes alábbi körülmény:

b)   fennáll az összes alábbi körülmény:

i.   harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet által elfogadott, versenyt befolyásoló gyakorlat;

i.   harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet által elfogadott, versenyt torzító gyakorlat;

ii.  egy vagy több uniós légi fuvarozót érintő kár vagy kárveszély;

ii.   egy vagy több uniós légi fuvarozót érintő kár vagy a károsodás veszélye;

iii.  az állítólagos gyakorlat és az állítólagos kár vagy kárveszély közötti ok-okozati összefüggés.

iii.   az állítólagos gyakorlat és az állítólagos kár vagy a károsodás veszélye közötti ok-okozati összefüggés.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság, amennyire lehetséges, megvizsgálja a panaszban foglalt vagy a Bizottság rendelkezésére álló elemek pontosságát és megfelelőségét annak megállapítása érdekében, hogy az (1) bekezdéssel összhangban elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre a vizsgálat megindításához.

(3)  A Bizottság időben megvizsgálja a panaszban foglalt vagy a Bizottság rendelkezésére álló elemek pontosságát és megfelelőségét annak megállapítása érdekében, hogy az (1) bekezdéssel összhangban elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre a vizsgálat megindításához.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság határozhat úgy, hogy nem indít vizsgálatot, ha a 10. vagy 13. cikk szerinti intézkedések elfogadása ellentétes lenne az uniós érdekkel, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a panaszban előadott tények sem rendszerszintű kérdést nem vetnek fel, sem pedig egy vagy több uniós légi fuvarozóra nem gyakorolnak jelentős hatást.

(4)  A Bizottság határozhat úgy, hogy nem indít vizsgálatot, ha a panaszban előadott tények sem rendszerszintű kérdést nem vetnek fel, sem pedig egy vagy több uniós légi fuvarozóra nem gyakorolnak jelentős hatást, és alaptalanok.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A vizsgálatnak a (4) bekezdés szerinti meg nem indítására vonatkozó határozatot egy indokolás segítségével kellően alá kell támasztani. E határozatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az Európai Parlament felszólíthatja a Bizottságot, hogy határozatát jobban indokolja meg. A panaszosok a határozat közzétételét követő 60 napon belül fellebbezhetnek.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a benyújtott bizonyíték az (1) bekezdés alkalmazásában nem elegendő, a Bizottság a panasz benyújtásának napjától számított 60 napon belül tájékoztatja a panaszost az elégtelenségről. A panaszos számára 30 napot kell biztosítani, hogy további bizonyítékot szolgáltasson. Amennyiben a panaszos ezt a határidőn belül nem teszi meg, a Bizottság dönthet úgy, hogy nem indítja meg a vizsgálatot.

(5)  Amennyiben a benyújtott bizonyíték az (1) bekezdés alkalmazásában nem elegendő, a Bizottság a panasz benyújtásának napjától számított 60 napon belül tájékoztatja a panaszost az elégtelenségről. A panaszos számára 60 napot kell biztosítani, hogy további bizonyítékot szolgáltasson. Amennyiben a panaszos ezt a határidőn belül nem teszi meg, a Bizottság dönthet úgy, hogy nem indítja meg a vizsgálatot.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat megindításáról a panasz benyújtásától számított 6 hónapon belül határoz.

(6)  A (4) és (5) bekezdésre is figyelemmel a Bizottság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat megindításáról a panasz benyújtásától számított 4 hónapon belül határoz.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A (4) bekezdésre is figyelemmel, amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a vizsgálat megindításához, a Bizottság megteszi a következő lépéseket:

(7)  A (4) bekezdésre is figyelemmel, amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a vizsgálat megindításához, a Bizottság megteszi a következő lépéseket:

a)  az eljárás megindítása;

a)  az eljárás megindítása;

b)  értesítés közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában; az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat megindításának tényét, ismertetnie kell a vizsgálat hatókörét, az állítólagosan megszegett alkalmazandó nemzetközi kötelezettséget, illetve meg kell neveznie azon harmadik országot vagy harmadik országbeli szervezetet, amely állítólagosan alkalmazta a versenyt befolyásoló gyakorlatokat, továbbá ismertetnie kell az állítólagos kárt vagy kárveszélyt, meg kell neveznie az érintett uniós légi fuvarozó(ka)t, végül meg kell állapítania azt az időszakot, amelyen belül az érdekelt felek felvehetik egymással a kapcsolatot, írásban véleményt nyilváníthatnak, információkat mutathatnak be vagy meghallgatást kérhetnek a Bizottságtól;

b)  értesítés közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában; az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat megindításának tényét, ismertetnie kell a vizsgálat hatókörét, az állítólagosan megszegett alkalmazandó nemzetközi kötelezettséget, illetve meg kell neveznie azon harmadik országot vagy harmadik országbeli szervezetet, amely állítólagosan alkalmazta a versenyt torzító gyakorlatokat, továbbá ismertetnie kell az állítólagos kárt vagy a károsodás veszélyét, meg kell neveznie az érintett uniós légi fuvarozó(ka)t, végül meg kell állapítania azt az időszakot, amelyen belül az érdekelt felek felvehetik egymással a kapcsolatot, írásban véleményt nyilváníthatnak, információkat mutathatnak be vagy meghallgatást kérhetnek a Bizottságtól; ez az időszak nem lehet 30 napnál rövidebb;

c)  az érintett harmadik ország és harmadik országbeli szervezet képviselőinek hivatalos értesítése a vizsgálat megindításáról;

c)  az érintett harmadik ország és harmadik országbeli szervezet képviselőinek hivatalos értesítése a vizsgálat megindításáról;

d)  a panaszos és a 15. cikk szerinti bizottság tájékoztatása a vizsgálat megindításáról.

d)  a panaszos és a 15. cikk szerinti bizottság tájékoztatása a vizsgálat megindításáról.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  okozott-e kárt vagy idézett-e elő kárveszélyt az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára a versenyt hátrányosan befolyásoló, harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet által elfogadott gyakorlat.

b)  okozott-e kárt vagy előidézte-e a károsodás veszélyét az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára a versenyt torzító, harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet által elfogadott gyakorlat.

Módosítás   45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)   negatív hatása lehet-e ennek egy adott régió, tagállam vagy tagállamok egy csoportja, illetve az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással1a létrehozott európai közös légtér légi összekapcsoltságára és így a fogyasztókra nézve. ;

 

A (ba) pont alkalmazásában az Unió légi összekapcsolhatóságára gyakorolt hatást az uniós érdekek tükrében kell vizsgálni még a 13. cikk értelmében elfogadott korrekciós intézkedések elfogadására irányuló határozat meghozatala előtt;

 

_________________

 

1a HL L 285., 2006.10.16., 3. o.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság felkutathat minden olyan információt, amelyet szükségesnek tart a vizsgálat lefolytatásához, és ellenőrizheti a hozzá beérkezett vagy általa az érintett uniós légi fuvarozó(k)tól, illetve az érintett harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezettől bekért információk pontosságát.

(3)  A Bizottság felkutat minden olyan információt, amelyet szükségesnek tart a vizsgálat lefolytatásához, és ellenőrzi a hozzá beérkezett vagy általa az érintett uniós légi fuvarozó(k)tól, illetve az érintett harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezettől bekért információk pontosságát.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben szükségesnek tűnik, a Bizottság vizsgálatokat végezhet az érintett harmadik ország területén, feltéve, hogy az érintett harmadik ország kormányát és az érintett harmadik országbeli szervezetet hivatalosan értesítették erről, és azok beleegyezésüket adták.

(5)  Amennyiben szükségesnek tűnik, a Bizottság vizsgálatokat végezhet az érintett harmadik ország, illetve más harmadik ország területén, feltéve, hogy az érintett harmadik ország kormányát és az érintett harmadik országbeli szervezetet hivatalosan értesítették erről.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan esetekben, amikor a szükséges információkhoz való hozzáférést elutasítják vagy azokat egyéb módon nem adják át a megfelelő határidőn belül, vagy ha a vizsgálatot jelentősen akadályozzák, a rendelkezésre álló tények alapján kell megállapításokat tenni. Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy hamis vagy félrevezető információt bocsátottak rendelkezésre, ezek az információkat figyelmen kívül kell hagyni.

Olyan esetekben, amikor a szükséges információkhoz való hozzáférést elutasítják vagy azokat egyéb módon nem adják át a megfelelő határidőn belül, amikor egy érintett harmadik ország a vizsgálatok lebonyolítása céljából nem engedélyezi a területére való belépést, vagy ha a vizsgálatot jelentősen akadályozzák, a rendelkezésre álló tények és a 3. cikkel összhangban benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság ideiglenes korrekciós intézkedéseket hozhat. Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy hamis vagy félrevezető információt bocsátottak rendelkezésre, ezek az információkat figyelmen kívül kell hagyni.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

9. cikk

Az eljárás időtartama és felfüggesztése

Az eljárás időtartama és felfüggesztése

(1)  Az eljárásokat két éven belül kell lezárni. Kellően indokolt esetekben ez az időtartam meghosszabbítható.

(1)  Az eljárásokat két éven belül kell lezárni. Kellően indokolt esetekben ez az időtartam meghosszabbítható.

 

(1a)  A vizsgálatot tizenkét hónapon belül le kell zárni. Kellően indokolt esetekben ez az időtartam meghosszabbítható.

(2)  Sürgős esetben, például olyan helyzetekben, amikor fennáll annak a kockázata, hogy az uniós légi fuvarozó(k) számára közvetlen és visszafordíthatatlan kár keletkezik, az eljárás időtartama egy évre csökkenthető.

(2)  Sürgős esetben, például olyan helyzetekben, amikor fennáll annak a kockázata, hogy az uniós légi fuvarozó(k) számára közvetlen és visszafordíthatatlan kár keletkezik, az eljárás időtartama hat hónapra csökkenthető, vagy végső lehetőségként a Bizottság ideiglenes korrekciós intézkedéseket fogadhat el az említett kár megelőzése vagy ellensúlyozása érdekében.

(3)  A Bizottság felfüggesztheti az eljárást, ha a harmadik ország vagy az érintett harmadik országbeli szervezet határozott lépéseket tett annak érdekében, hogy – az esettől függően – megszüntesse:

(3)  A Bizottság felfüggeszti az eljárást, ha a harmadik ország vagy az érintett harmadik országbeli szervezet határozott lépéseket tett annak érdekében, hogy – az esettől függően – megszüntesse:

a)  az alkalmazandó nemzetközi kötelezettség megszegése esetén az adott jogsértést;

a)   az alkalmazandó nemzetközi kötelezettség megszegése esetén az adott jogsértést;

b)   a versenyt befolyásoló gyakorlat megléte esetén vagy az adott gyakorlatot, vagy az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára okozott kárt vagy előidézett kárveszélyt.

b)   a versenyt torzító gyakorlat megléte esetén vagy az adott gyakorlatot, vagy az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára okozott kárt vagy a károsodás veszélyét.

(4)  Ha a vonatkozó nemzetközi kötelezettségek megszegését vagy a versenyt befolyásoló gyakorlatot, az uniós légi fuvarozó(k) számára okozott kárt vagy az előidézett kárveszélyt észszerű időn belül nem szüntetik meg, a Bizottság folytathatja az eljárást.

(4)  Ha a vonatkozó nemzetközi kötelezettségek megszegését vagy a versenyt torzító gyakorlatot, az uniós légi fuvarozó(k) számára okozott kárt vagy a károsodás veszélyét észszerű időn – de legkésőbb hat hónapon – belül nem szüntetik meg, a Bizottság folytatja az eljárást.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. cikk

10. cikk

Az eljárás lezárása

Az eljárás lezárása

(1)  Amennyiben a panaszt visszavonják, a Bizottság kártérítési intézkedések elfogadása nélkül megszüntetheti a 4. cikk alapján folytatott vizsgálatot.

(1)  Amennyiben a panaszt visszavonják, a Bizottság felméri, hogy határozatot hozzon-e a 4. cikk alapján folytatott vizsgálat korrekciós intézkedések elfogadása nélküli megszüntetéséről.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén kártérítési intézkedések elfogadása nélkül megszünteti a 4. cikk alapján folytatott vizsgálatot az alábbi esetek bármelyikében:

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén korrekciós intézkedések elfogadása nélkül megszünteti a 4. cikk alapján folytatott vizsgálatot az alábbi esetek bármelyikében:

a)  a Bizottság megállapítja, hogy az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségeket nem szegték meg;

a)  a Bizottság megállapítja, hogy az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségeket nem szegték meg;

b)  a Bizottság megállapítja, hogy a kártérítési intézkedések elfogadása ellentétes lenne az uniós érdekkel;

b)  a Bizottság megállapítja, hogy a korrekciós intézkedések elfogadása ellentétes lenne az uniós érdekkel;

c)  az Unió és az érintett harmadik ország között az alkalmazandó megállapodásban vagy intézkedések keretében, illetve a vonatkozó nemzetközi közjogban előírt releváns mechanizmusokkal összhangban lévő, kielégítő jogorvoslat született.Az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági eljárással kell elfogadni.

c)   az Unió és az érintett harmadik ország között az alkalmazandó megállapodásban vagy intézkedések keretében, illetve a vonatkozó nemzetközi közjogban előírt releváns mechanizmusokkal összhangban lévő, kielégítő jogorvoslat született. Az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat az Európai Parlament és az illetékes érdekelt felek értesítését követően a 15. cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági eljárással kell elfogadni.

(3)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül és az (1) és (2) bekezdésre figyelemmel, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén kártérítési intézkedéseket fogad el, amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségeket megszegték.

Az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági eljárással kell elfogadni.

(3)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül és az (1) és (2) bekezdésre figyelemmel, a Bizottság a Parlament tájékoztatását követően végrehajtási jogi aktusok révén korrekciós intézkedéseket fogad el, amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségeket megszegték. Az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági eljárással kell elfogadni.

(4)  Amennyiben az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségeket tartalmazó jogi aktus bármely intézkedés elfogadását megelőzően szükségessé teszi a nemzetközi konzultációs vagy vitarendezési eljárás előzetes lefolytatását, az eljárást először le kell folytatni, és annak eredményeit a (3) bekezdéssel összhangban hozott bármely döntésnek figyelembe kell vennie.

(4)  Amennyiben az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségeket tartalmazó jogi aktus bármely intézkedés elfogadását megelőzően szükségessé teszi a nemzetközi konzultációs vagy vitarendezési eljárás előzetes lefolytatását, az eljárást először le kell folytatni, és annak eredményeit a (3) bekezdéssel összhangban hozott bármely döntésnek figyelembe kell vennie.

(5)  A (3) bekezdésben említett kártérítési intézkedések az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségeket tartalmazó vagy a nemzetközi közjog vonatkozó szabályai és elvei szerint alkalmazandó jogi aktusban előírt intézkedések.

(5)  A (3) bekezdésben említett korrekciós intézkedések az alkalmazandó nemzetközi kötelezettségeket tartalmazó vagy a nemzetközi közjog vonatkozó szabályai és elvei szerint alkalmazandó jogi aktusban előírt intézkedések.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A figyelembe vett tényezők összessége arra kell, hogy engedjen következtetni, hogy az előre látható fejlemények küszöbön állnak, és hogy óvintézkedések hiányában ténylegesen kár következik be.

 

Amennyiben a vizsgált helyzet az eljárás végét megelőzően ténylegesen kárrá alakul, a Bizottság az (1) bekezdés szerint jár el, és figyelembe veszi a rendelkezésére álló legfrissebb bizonyítékokat.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A panasz visszavonása esetén a Bizottság kártérítési intézkedések elfogadása nélkül megszüntetheti a vizsgálatot.

(1)  A panasz visszavonása esetén csak a Bizottság szüntetheti meg a vizsgálatot korrekciós intézkedések elfogadása nélkül. Az uniós légi fuvarozók jogosultak arra, hogy fellebbezéssel éljenek a vizsgálat megszüntetésére irányuló bizottsági határozat ellen. A fellebbezést a Bizottság általi, a vizsgálat megszüntetésére irányuló határozatáról szóló értesítéstől számított 30 napon belül kell benyújtani.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén kártérítési intézkedések elfogadása nélkül megszünteti a 4. cikknek megfelelően indított vizsgálatot, ha:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a(z) [(új) 15(a)] cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy korrekciós intézkedések elfogadása nélkül megszüntesse a 4. cikknek megfelelően indított vizsgálatot, ha:

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A vizsgálatnak a (2) bekezdés szerinti megszüntetésére vonatkozó határozatot indokolással kell ellátni és közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)  A vizsgálatnak a (2) bekezdés szerinti megszüntetésére vonatkozó határozatot indokolással kell ellátni és közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A Bizottság a határozatáról az Európai Parlament illetékes bizottságai számára további indokolást ad.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. cikk

13. cikk

Kártérítési intézkedések

Korrekciós intézkedések

(1)  A 12. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül és a 12. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eset kivételével, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén kártérítési intézkedéseket fogad el, amennyiben a 4. cikk alapján lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet által elfogadott, versenyt befolyásoló gyakorlat az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára kárt okozott vagy kárveszélyt idézett elő.Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(1)  A 12. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül és a 12. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eset kivételével, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben korrekciós intézkedéseket határoz meg, amennyiben a 4. cikk alapján lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet által elfogadott, versenyt torzító gyakorlat az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára kárt okozott vagy előidézte a károsodás veszélyét idézett elő. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kártérítési intézkedéseket azon harmadik országbeli légi fuvarozó(k)ra kell alkalmazni, amely(ek) a versenyt befolyásoló gyakorlat előnyeit élvezi(k); a kártérítési intézkedések az alábbi formák valamelyikében valósulhatnak meg:

(2)  Az (1) bekezdésben említett korrekciós intézkedéseket azon harmadik országbeli légi fuvarozó(k)ra kell alkalmazni, amely(ek) a versenyt torzító gyakorlat előnyeit élvezi(k); a korrekciós intézkedések az alábbi formák valamelyikében valósulhatnak meg:

a)  pénzügyi kötelezettségek;

a)  pénzügyi kötelezettségek;

b)   valamilyen azonos vagy alacsonyabb értékű intézkedés.

b)  valamilyen azonos vagy alacsonyabb értékű operatív intézkedés.

(3)   Az (1) bekezdésben említett kártérítési intézkedések nem haladhatják meg az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára okozott kár vagy az előidézett kárveszély ellensúlyozásához szükséges mértéket. E célból a (2) bekezdés b) pontjában említett intézkedések korlátozhatók csak egy bizonyos földrajzi területre.

(3)  Az (1) bekezdésben említett korrekciós intézkedések nem haladhatják meg az érintett uniós légi fuvarozók számára okozott kár ellensúlyozásához vagy az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára előidézett kárveszély tényleges kárrá alakulásának megakadályozásához szükséges mértéket. E célból a (2) bekezdés b) pontjában említett intézkedések korlátozhatók csak egy bizonyos földrajzi területre és időben korlátozhatók.

(4)  Az (1) bekezdésben említett kártérítési intézkedések nem késztethetik az Uniót vagy az érintett tagállam(ok)at az adott harmadik országgal kötött légiközlekedési vagy légiszolgáltatási megállapodások vagy az adott harmadik országgal kötött valamely kereskedelmi megállapodásban foglalt légiszolgáltatási rendelkezések megszegésére.

(4)  Az (1) bekezdésben említett korrekciós intézkedések nem késztethetik az Uniót vagy az érintett tagállam(ok)at az adott harmadik országgal kötött légiközlekedési vagy légiszolgáltatási megállapodások vagy az adott harmadik országgal kötött valamely kereskedelmi megállapodásban foglalt légiszolgáltatási rendelkezések megszegésére.

 

(4a)  Az (1) bekezdésben említett korrekciós intézkedéseknek tekintettel kell lenniük az uniós légiközlekedési piac megfelelő működésére, és nem eredményezhetnek indokolatlan előnyt bármely légi fuvarozó vagy légi fuvarozók bármely csoportja számára.

 

(4b)  Az (1) bekezdésben említett korrekciós intézkedések lehetnek átmenetiek, és adott esetben akkor lehet őket elfogadni, ha a vizsgálat a rendelkezésre álló tények alapján megállapítja, hogy fennáll a károsodás veszélye, valamint bonyolult, folyamatban lévő vizsgálat esetén az eljárás befejezése vagy megszüntetése előtt.

(5)  A vizsgálatnak az (1) bekezdésben említett, kártérítési intézkedéseket elfogadásával való megszüntetésére vonatkozó határozatot indokolással kell ellátni és közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(5)  A vizsgálatnak az (1) bekezdésben említett korrekciós intézkedések elfogadásával való megszüntetésére vonatkozó határozatot indokolással kell ellátni és közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 13. cikkben említett kártérítési intézkedések csak addig és olyan mértékig maradnak hatályban, ameddig és amennyire ez a versenyt befolyásoló gyakorlat megléte, valamint az általa okozott kár vagy előidézett kárveszély miatt szükséges. Ezzel összefüggésben a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott felülvizsgálati eljárás alkalmazandó.

(1)  A 13. cikkben említett korrekciós intézkedések csak addig és olyan mértékig lehetnek hatályban, ameddig és amennyire ez a versenyt torzító gyakorlat megléte, valamint az általa okozott kár vagy a károsodás veszélye miatt szükséges. Ezzel összefüggésben a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott felülvizsgálati eljárás alkalmazandó.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a körülmények ezt indokolják, a Bizottság vagy a panaszos kezdeményezésére, illetve a harmadik ország vagy az érintett harmadik országbeli szervezet indokolással ellátott kérelmére felül lehet vizsgálni a kártérítési intézkedések eredeti formájukban történő fenntartásának szükségességét.

(2)  Amennyiben a körülmények ezt indokolják, a Bizottság, az érintett tagállam vagy a panaszos kezdeményezésére, illetve a harmadik ország vagy az érintett harmadik országbeli szervezet indokolással ellátott kérelmére felül lehet vizsgálni a korrekciós intézkedések eredeti formájukban történő fenntartásának szükségességét.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén – a helyzetnek megfelelően – hatályon kívül helyezi, módosítja vagy fenntartja a kártérítési intézkedéseket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a(z) [(új) 15(a)] cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a korrekciós intézkedések – a helyzetnek megfelelő – hatályon kívül helyezésére, módosítására vagy fenntartására. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása során a Bizottság az uniós érdeket tartja szem előtt.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottságnak a 12. cikkben és a 14. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ... éves időtartamra szól …-tól/-től [az alap jogalkotási aktus hatálybalépésének időpontja vagy a társjogalkotók által megállapított bármely más időpont] kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a(z) ... éves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikkben és a 14. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 12. cikk, valamint a 14. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónappal] meghosszabbodik.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15b. cikk

 

(1)  A Bizottság eseti jelleggel – a bizalmas információk 6. cikk szerinti védelmét szem előtt tartva – nyilatkozattal ellátott jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésnek adott esetben információkkal kell szolgálnia a korrekciós intézkedések alkalmazásáról, a vizsgálat korrekciós intézkedés nélkül történő megszüntetéséről, a folyamatban lévő vizsgálatokról, a felülvizsgálatokról és a tagállamokkal, az érdekelt felekkel és a harmadik országokkal folytatott együttműködésről.

 

(2)  Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi előterjesztését követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy további magyarázattal szolgáljon az e rendelet végrehajtásával kapcsolatban esetleg felmerülő kérdésekre.

 

(3)  A Bizottság a jelentést legkésőbb az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak történő benyújtásától számított hat hónapon belül nyilvánosságra hozza.

(1)


INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A Bizottság javaslata a 868/2004/EK rendeletben rögzített, meglévő jogi keret hiányosságainak javítását célozza. A jelenleg érvényes jogszabályoknak az volt a célja, hogy – különös tekintettel a légi fuvarozók közötti verseny feltételeit szabályozó nemzetközi keretrendszer hiányára – az uniós légi fuvarozókat megvédje egyes harmadik országok tisztességtelen gyakorlataitól. Mindazonáltal a jogszabályok soha nem feleltek meg ennek a szándéknak, és ezért soha nem alkalmazták őket, még akkor sem, ha igény van a légi közlekedésben a tisztességtelen versenyt megfékező, hatékony védelmi mechanizmusra. A Bizottság helyesen mutat rá, hogy az uniós szabályok biztosítják, hogy a légi közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében valamennyi európai és nem európai légi fuvarozó azonos jogokkal és lehetőségekkel rendelkezzen – azonban ez nem minden esetben teljesül Európán kívül, ahol az érintett harmadik országok légi fuvarozói diszkriminatív gyakorlatok és támogatások révén tisztességtelen versenyelőnyhöz juthatnak.

Az előadó álláspontja

Az előadó a 868/2004/EK rendelethez képest tett jelentős előrelépésként üdvözli és támogatja a javaslatot, valamint egyetért az abban foglalt célkitűzésekkel és megvalósítási eszközökkel. Az előadó azonban kiemeli, hogy a jól működő védelmi mechanizmus miatt érvénybe lépő korrekciós intézkedéseket akkor kellene érvényesíteni, ha több tagállam érintett, illetve a meglévő bilaterális eljárásokat teljesen kimerítették. A jelentés következésképpen csak olyan változásokat tartalmaz, amelyek a bilaterális megoldások elsőbbségét hangsúlyozzák, és valamennyi érdekelt felet – így például a Parlamentet és a Tanácsot mint uniós jogalkotókat – bevonják a konzultációs folyamatba. Az előadó továbbá azt is fontosnak tartja, hogy a légi összekapcsoltság fajsúlyosabb szerepet kapjon vizsgálati kritériumként, valamint e rendelet alkalmazásában pontosításra kerüljön az uniós érdek fogalma annak eldöntése során, hogy egy harmadik országbeli légi fuvarozó tisztességtelen gyakorlata esetén alkalmazni kell-e a korrekciós intézkedéseket.


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (23.2.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

A vélemény előadója: Ramon Tremosa i Balcells

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A légi közlekedés döntő szerepet játszik az Unió gazdaságában. A légi közlekedés a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a kereskedelem és a mobilitás egyik fő hajtóereje. A légiközlekedési szolgáltatások terén megvalósuló növekedés az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben hozzájárult az Unión belüli kapcsolatok és a harmadik országokkal való összeköttetés javításához, és kulcsfontosságú tényezőt jelentett az uniós gazdaság egészének működése szempontjából.

(1)  A légi közlekedés döntő szerepet játszik az Unió gazdaságában és az uniós polgárok mindennapi életében. A légi közlekedés a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és a kereskedelem, valamint a vállalkozások és polgárok számára egyaránt az összekapcsoltság és a mobilitás egyik fő hajtóereje. A légi közlekedési szolgáltatások terén megvalósuló növekedés az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben hozzájárult az Unión belüli kapcsolatok és a harmadik országokkal való összeköttetés javításához, és kulcsfontosságú tényezőt jelentett az uniós gazdaság egészének működése szempontjából.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az európai légi közlekedési ágazat mintegy 2 millió közvetlen munkahelyet biztosít, és a nemzetközi légi közlekedés 2030-ig évente várhatóan mintegy 5%-kal fog bővülni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az Unió számára alapvetően fontos, hogy a harmadik országok tisztességtelen versenygyakorlataival szemben hatékony védelmet nyújtson különböző gazdasági ágazatai és munkavállalói számára.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az uniós légi fuvarozók az Európa országait és az Európát a világ többi részével összekötő globális hálózat középpontjában állnak. Lehetővé kell tenni számukra, hogy a harmadik országbeli légi fuvarozókkal nyílt és tisztességes légifuvarozási versenykörnyezetben versenyezzenek. Ez hozzájárulna a magas fokú összekapcsoltságot lehetővé tevő feltételek fenntartásához az Unióban.

(2)  Az uniós légi fuvarozók az Európa országait és az Európát a világ többi részével összekötő globális hálózat középpontjában állnak. A – többek között a munkakörülményekre és a környezetvédelemre vonatkozó – szabályozási kérdések figyelembevételével lehetővé kell tenni számukra, hogy a harmadik országbeli légi fuvarozókkal nyílt, egyenlő és tisztességes légi fuvarozási versenykörnyezetben versenyezzenek. Ez hozzájárulna a munkahelyek és uniós légitársaságok versenyképességének megvédéséhez, valamint a magas fokú összekapcsoltságot lehetővé tevő feltételek fenntartásához az Unióban.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Európa egy több mint 500 millió potenciális utasból álló térséget jelent a harmadik országbeli légi fuvarozók számára. Az átfogó légi közlekedési megállapodásokról szóló, a világ többi részével folytatott tárgyalások során az Uniónak szem előtt kell tartania e potenciálisan növekvő forgalmi volument.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A piacok megnyitása és az összekapcsoltság egyértelműen függ egymástól, mivel a verseny torzulása a forgalomáramlás áthelyeződéséhez vezet. A harmadik országbeli légi fuvarozók azt kívánják és igénylik, hogy hozzáférjenek az összes tagállam repülőtereihez, mivel az európai kontinens egy 500 millió utasból álló potenciális piacot jelent a számukra.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az Egyesült Királyság által az Európai Tanácsnak 2017. március 29-én eljuttatott értesítés fényében, amelyben az Egyesült Királyság az Európai Unióból való – az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke szerinti – kilépési szándékát jelzi, az Európai Bizottság részletesen értékeli e kilépés következményeit az Unió, illetve tagállamai és az Egyesült Királyság közötti légi közlekedésre nézve annak érdekében, hogy az Unióban székhellyel rendelkező légi fuvarozók és a fogyasztók számára minél kisebb zavar keletkezzen a légi közlekedésben.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A tisztességes versenyfeltételekről szóló rendelkezésekben szereplő pénzügyi átláthatóság elengedhetetlen az uniós és a harmadik országbeli légi fuvarozók egyenlő versenyfeltételeinek biztosításához. Ezen túlmenően a teljes átláthatóság kulcsfontosságú szerepet játszik abban is, hogy egy légitársaság feltételezett támogatásának tényét meg lehessen erősíteni, illetve ki lehessen zárni.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A légi fuvarozók közötti tisztességes verseny a megfelelő uniós jogszabályok, például a 95/93/EGK tanácsi rendelet20 és a 96/97/EK tanácsi irányelv21 révén is biztosítható. Amennyiben a tisztességes versenyen az uniós légi fuvarozóknak a harmadik országok vagy harmadik országbeli fuvarozók által elfogadott bizonyos gyakorlatokkal szembeni védelmét értjük, ezt a kérdést jelenleg a 868/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet22 kívánja kezelni. A 868/2004/EK rendelet azonban nem bizonyult elég hatékonynak azon általános cél elérése tekintetében, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt. Ez azoknak a szabályoknak tudható be elsősorban, amelyek az adott – támogatásnyújtástól eltérő – gyakorlat meghatározására, valamint a vizsgálatok kezdeményezésével és lefolytatásával kapcsolatos követelményekre vonatkoznak. Ezenkívül a 868/2004/EK rendelet nem irányoz elő célzott uniós belső eljárást az olyan légiközlekedési vagy légiszolgáltatási megállapodásokban foglalt kötelezettségek tekintetében, amelyeknek az Unió részes fele, és amelyek a tisztességes verseny biztosítását célozzák. Tekintettel az e kérdések kezeléséhez szükséges módosítások számára és fontosságára, helyénvaló, hogy a 868/2004/EK rendelet helyébe új jogi aktus lépjen.

(8)  A légi fuvarozók közötti tisztességes verseny a megfelelő uniós jogszabályok, például a 95/93/EGK tanácsi rendelet20 és a 96/97/EK tanácsi irányelv21 révén is biztosítható. Amennyiben a tisztességes versenyen az uniós légi fuvarozóknak a harmadik országok vagy harmadik országbeli fuvarozók által elfogadott, bizonyos gyakorlatokkal szembeni védelmét értjük, ezt a kérdést jelenleg a 868/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet22 kezeli. A 868/2004/EK rendelet azonban egyáltalán nem bizonyult hatékonynak azon általános cél elérése tekintetében, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt. Ez azoknak a szabályoknak tudható be elsősorban, amelyek az adott – támogatásnyújtástól eltérő – gyakorlat meghatározására, valamint a vizsgálatok kezdeményezésével és lefolytatásával kapcsolatos követelményekre vonatkoznak. Ezenkívül a 868/2004/EK rendelet nem irányoz elő célzott uniós belső eljárást az olyan légi közlekedési vagy légi szolgáltatási megállapodásokban foglalt kötelezettségek tekintetében, amelyeknek az Unió részes fele, és amelyek a tisztességes verseny biztosítását célozzák. Tekintettel az e kérdések kezeléséhez szükséges módosítások számára és fontosságára, helyénvaló, hogy a 868/2004/EK rendelet helyébe új jogi aktus lépjen.

__________________

__________________

20 A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.).

20 A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.).

21 A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról (HL L 272., 1996.10.25., 36. o.).

21 A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról (HL L 272., 1996.10.25., 36. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 868/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó légi közlekedési szolgáltatások keretében a közösségi légifuvarozóknak kárt okozó támogatásnyújtással és tisztességtelen árképzési gyakorlattal szembeni védelemről (HL L 162., 2004.4.30., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 868/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó légi közlekedési szolgáltatások keretében a közösségi légifuvarozóknak kárt okozó támogatásnyújtással és tisztességtelen árképzési gyakorlattal szembeni védelemről (HL L 162., 2004.4.30., 1. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Annak érdekében, hogy az Unió légi közlekedési külkapcsolataiban biztosítani lehessen a tisztességes versenyt és a viszonosságot, valamint a tisztességtelen gyakorlatok felszámolását – többek között azoknak a feltételezett támogatásoknak és állami segítségeknek a megszüntetését, amelyeket bizonyos harmadik országbeli légitársaságoknak biztosítanak, és a piac torzulásához vezethetnek –, a tisztességes versenyfeltételekről szóló rendelkezéseknek teljes pénzügyi átláthatóságot kell megkövetelniük. Erre az átláthatóságra azért van szükség, hogy a Bizottság pozitív vagy negatív irányú döntést hozhasson a feltételezett támogatásokkal kapcsolatban.

Indokolás

Hatékony, arányos és visszatartó erejű jogszabályokra továbbra is szükség van a magas fokú uniós összekapcsoltságot lehetővé tevő feltételek fenntartása, valamint a harmadik országbeli légi fuvarozókkal való tisztességes verseny biztosítása érdekében. E célból a Bizottságot hatáskörrel kell felruházni arra vonatkozóan, hogy vizsgálatot végezzen és szükség esetén intézkedéseket hozzon. Fontos, hogy ezek az intézkedések a rendelkezésre álljanak akkor, amikor olyan megállapodások alapján fennálló kötelezettségeket szegnek meg, amelyeknek az Unió részes fele, vagy akkor, amikor a versenyt befolyásoló gyakorlatok az uniós légi fuvarozók számára kárt okoznak vagy azzal fenyegetnek.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Hatékony, arányos és visszatartó erejű jogszabályokra továbbra is szükség van a magas fokú uniós összekapcsoltságot lehetővé tevő feltételek fenntartása, valamint a harmadik országbeli légi fuvarozókkal való tisztességes verseny biztosítása érdekében. E célból a Bizottságot hatáskörrel kell felruházni arra vonatkozóan, hogy vizsgálatot végezzen és szükség esetén intézkedéseket hozzon. Fontos, hogy lehessen ilyen intézkedéseket hozni akkor, amikor – adott esetben – olyan megállapodások alapján fennálló kötelezettségeket szegnek meg, amelyeknek az Unió részes fele, vagy akkor, amikor a versenyt befolyásoló gyakorlatok az uniós légi fuvarozók számára kárt okoznak vagy azzal fenyegetnek.

(9)  Hatékony, arányos és visszatartó erejű jogszabályokra továbbra is szükség van a magas fokú uniós összekapcsoltságot lehetővé tevő feltételek fenntartása, valamint a harmadik országbeli légi fuvarozókkal való tisztességes verseny biztosítása, és ennek következtében az uniós légitársaságok által fenntartott munkahelyek megtartása érdekében. E célból a Bizottságot hatáskörrel kell felruházni arra vonatkozóan, hogy vizsgálatot végezzen és szükség esetén intézkedéseket hozzon. Fontos, hogy ezek az intézkedések a rendelkezésre álljanak akkor, amikor olyan megállapodások alapján fennálló kötelezettségeket szegnek meg, amelyeknek az Unió részes fele, vagy akkor, amikor a versenyt befolyásoló gyakorlatok az uniós légi fuvarozók számára kárt okoznak vagy azzal fenyegetnek.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Ha az érintett légi szolgáltatások egy tagállam és egy harmadik ország között létrejött kétoldalú légi szolgáltatási megállapodás hatálya alá esnek, fontos, hogy a Bizottság vizsgálatot tudjon indítani, és amennyiben szükséges, korrekciós intézkedéseket fogadjon el, mielőtt a tagállam és a harmadik ország között létrejött kétoldalú légi szolgáltatási megállapodásban rögzített vitarendezési mechanizmus lehetőségeit kimerítik. A hatékony szabályozás érdekében a Bizottság attól függetlenül megindíthatja az ilyen jellegű vizsgálatokat, és elfogadhatja az említett korrekciós intézkedéseket, hogy az érintett tagállam a harmadik országgal kötött kétoldalú légi szolgáltatási megállapodása keretében szándékozik-e lépést tenni a versenyt befolyásoló gyakorlattal szemben.

Indokolás

E rendelkezés célja azon esetek elkerülése, amelyek során a tagállamok a kétoldalú légi szolgáltatási megállapodásban rögzített vitarendezési mechanizmus jelentős késleltetésével szándékosan vagy szándéktalanul akadályozzák az uniós cselekvést. Mindez a versenyt befolyásoló gyakorlatok folytatódásához és az uniós légi fuvarozót ért károk elkerülhetetlen növekedéséhez vezetne.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A hatékony szabályozás érdekében és a többi uniós piacvédelmi eszköz mintájára alapvető fontosságú, hogy a Bizottság a károsodás veszélyét első látásra meggyőző bizonyítékkal alátámasztó panasz alapján eljárásokat indíthasson.

Indokolás

A piacvédelmi eszközök e típusa esetén a károsodás veszélyének fogalma központi szerepet játszik. A szabályozásnak lehetővé kell tennie az eljárások kezdeményezését, ha a jelek arra mutatnak, hogy egy harmadik ország vagy egy harmadik országbeli szervezet olyan gyakorlatot folytat vagy fog folytatni, amely az uniós légi fuvarozó számára szükségszerűen kárt okozna.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Nem szabad eljárást indítani, illetve az eljárást az e rendelet szerinti kártérítési intézkedések nélkül le kell zárni, amennyiben az utóbbiak elfogadása ellentétes lenne az uniós érdekekkel, tekintettel a más személyekre, nevezetesen az uniós fogyasztókra vagy vállalkozásokra gyakorolt hatásukra. Az eljárásokat akkor is intézkedések nélkül kell lezárni, ha az ilyen intézkedésekre vonatkozó követelmények (már) nem teljesülnek.

(15)  Lehetővé kell tenni, hogy az eljárások az e rendelet szerinti korrekciós intézkedések nélkül lezáruljanak, amennyiben az utóbbiak elfogadása ellentétes lenne az uniós érdekekkel, tekintettel a más személyekre, különösen az uniós fogyasztókra vagy vállalkozásokra gyakorolt hatásukra. Az eljárásokat akkor is intézkedések nélkül kell lezárni, ha az ilyen intézkedésekre vonatkozó követelmények (már) nem teljesülnek.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Vizsgálat megindítására egy tagállam, egy uniós légi fuvarozó vagy egy uniós légi fuvarozói szövetség által a (2) bekezdéssel összhangban vagy a Bizottság saját kezdeményezésére benyújtott írásbeli panasz alapján kerülhet sor, amennyiben meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre a következők valamelyikéről:

(1)  Vizsgálat megindítására egy tagállam, az Európai Parlament, egy uniós légi fuvarozó vagy egy uniós légi fuvarozói szövetség által a (2) bekezdéssel összhangban benyújtott írásbeli panasz, egy nemzeti fogyasztóvédelmi szervezet által benyújtott írásbeli panasz vagy a Bizottság saját kezdeményezése alapján kerülhet sor, amennyiben megalapozott és tényszerű körülmények utalnak a következők valamelyikére:

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A panasznak tartalmaznia kell az (1) bekezdésben említett esetek egyikére vonatkozó meggyőző bizonyítékot.

(2)  A panasznak tartalmaznia kell az (1) bekezdésben említett esetek egyikére vonatkozó megalapozott és tényszerű körülményeket.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság határozhat úgy, hogy nem indít vizsgálatot, ha a 10. vagy 13. cikk szerinti intézkedések elfogadása ellentétes lenne az uniós érdekkel, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a panaszban előadott tények sem rendszerszintű kérdést nem vetnek fel, sem pedig egy vagy több uniós légi fuvarozóra nem gyakorolnak jelentős hatást.

(4)  A Bizottság határozhat úgy, hogy nem indít vizsgálatot, ha úgy ítéli meg, hogy a panaszban előadott tények sem rendszerszintű kérdést nem vetnek fel, sem pedig egy vagy több uniós légi fuvarozóra nem gyakorolnak jelentős hatást.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a benyújtott bizonyíték az (1) bekezdés alkalmazásában nem elegendő, a Bizottság a panasz benyújtásának napjától számított 60 napon belül tájékoztatja a panaszost az elégtelenségről. A panaszos számára 30 napot kell biztosítani, hogy további bizonyítékot szolgáltasson. Amennyiben a panaszos ezt a határidőn belül nem teszi meg, a Bizottság dönthet úgy, hogy nem indítja meg a vizsgálatot.

(5)  Amennyiben a benyújtott bizonyíték az (1) bekezdés alkalmazásában nem elegendő, a Bizottság a panasz benyújtásának napjától számított 30 napon belül tájékoztatja a panaszost az elégtelenségről. A panaszos számára 30 napot kell biztosítani, hogy további bizonyítékot szolgáltasson. Amennyiben a panaszos ezt a határidőn belül nem teszi meg, a Bizottság dönthet úgy, hogy nem indítja meg a vizsgálatot.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat megindításáról a panasz benyújtásától számított 6 hónapon belül határoz.

(6)  A Bizottság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat megindításáról a panasz benyújtásától számított három hónapon belül határoz.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  okozott-e kárt vagy idézett-e elő kárveszélyt az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára a versenyt hátrányosan befolyásoló, harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet által elfogadott gyakorlat.

b)  okozott-e kárt vagy előidézte-e a károsodás veszélyét az érintett uniós légi fuvarozó(k) számára a versenyt hátrányosan befolyásoló, harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet által elfogadott gyakorlat, illetve a versenyt korlátozó, jogellenes magatartás negatívan hatott-e a belső piacra.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben szükségesnek tűnik, a Bizottság vizsgálatokat végezhet az érintett harmadik ország területén, feltéve, hogy az érintett harmadik ország kormányát és az érintett harmadik országbeli szervezetet hivatalosan értesítették erről, és azok beleegyezésüket adták.

(5)  Amennyiben szükségesnek tűnik, a Bizottság vizsgálatokat végezhet az érintett harmadik ország, illetve más harmadik ország területén, feltéve, hogy az érintett harmadik ország kormányát és az érintett harmadik országbeli szervezetet hivatalosan értesítették erről.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Azon belső dokumentumok kivételével, amelyeket kizárólag a Bizottság és az igazgatási szervek használhatnak, a panaszosok, az érdekelt felek, az érintett tagállam(ok) és az érintett harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet képviselői betekinthetnek a Bizottság rendelkezésére álló összes információba, amennyiben erre vonatkozóan a Bizottsághoz írásbeli kérelmet nyújtanak be, feltéve, hogy az említett információk a 6. cikk értelmében véve nem minősülnek bizalmasnak.

(7)  Azon belső dokumentumok kivételével, amelyeket kizárólag a Bizottság és az igazgatási szervek használhatnak, a panaszosok, az érdekelt felek, az érintett tagállam(ok), az Európai Parlament illetékes bizottságai és az érintett harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet képviselői betekinthetnek a Bizottság rendelkezésére álló összes információba, amennyiben erre vonatkozóan a Bizottsághoz írásbeli kérelmet nyújtanak be, feltéve, hogy az említett információk a 6. cikk értelmében véve nem minősülnek bizalmasnak.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan esetekben, amikor a szükséges információkhoz való hozzáférést elutasítják vagy azokat egyéb módon nem adják át a megfelelő határidőn belül, vagy ha a vizsgálatot jelentősen akadályozzák, a rendelkezésre álló tények alapján kell megállapításokat tenni. Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy hamis vagy félrevezető információt bocsátottak rendelkezésre, ezek az információkat figyelmen kívül kell hagyni.

Olyan esetekben, amikor a szükséges információkhoz való hozzáférést elutasítják vagy azokat egyéb módon nem adják át a megfelelő határidőn belül, ha egy érintett harmadik ország a vizsgálatok lebonyolítása céljából nem engedélyezi a területére való belépést, vagy ha a vizsgálatot jelentősen akadályozzák, a rendelkezésre álló tények alapján kell megállapításokat tenni. Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy hamis vagy félrevezető információt bocsátottak rendelkezésre, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az eljárásokat két éven belül kell lezárni. Kellően indokolt esetekben ez az időtartam meghosszabbítható.

(1)  Az eljárásokat a vizsgálat kezdeményezésétől számított 18 hónapos időszakon belül kell lezárni. Kellően indokolt esetekben ez az időtartam meghatározott határidőn belül meghosszabbítható.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Sürgős esetben, például olyan helyzetekben, amikor fennáll annak a kockázata, hogy az uniós légi fuvarozó(k) számára közvetlen és visszafordíthatatlan kár keletkezik, az eljárás időtartama egy évre csökkenthető.

(2)  Sürgős esetben, például olyan helyzetekben, amikor fennáll annak a kockázata, hogy az uniós légi fuvarozó(k) számára közvetlen és visszafordíthatatlan kár keletkezik, az eljárás időtartama legfeljebb hat hónapra csökkenthető.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság felfüggesztheti az eljárást, ha a harmadik ország vagy az érintett harmadik országbeli szervezet határozott lépéseket tett annak érdekében, hogy – az esettől függően – megszüntesse:

(3)  Csak a Bizottság függesztheti fel az eljárást – ami ellen a károsult felek fellebbezést nyújthatnak be –, ha az érintett harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezet határozott lépéseket tett annak érdekében, hogy – az esettől függően – megszüntesse:

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az uniós légi fuvarozók jogosultak arra, hogy fellebbezéssel éljenek a Bizottságnak az eljárások felfüggesztésére irányuló határozata ellen. A fellebbezést az attól számított 20 napon belül be kell nyújtani, hogy a Bizottság közölte az eljárás felfüggesztésére irányuló határozatát.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a vonatkozó nemzetközi kötelezettségek megszegését vagy a versenyt befolyásoló gyakorlatot, az uniós légi fuvarozó(k) számára okozott kárt vagy az előidézett kárveszélyt észszerű időn belül nem szüntetik meg, a Bizottság folytathatja az eljárást.

(4)  Ha a vonatkozó nemzetközi kötelezettségek megszegését vagy a versenyt befolyásoló gyakorlatot, az uniós légi fuvarozó(k) számára okozott kárt vagy a károsodás veszélyét észszerű időn belül nem szüntetik meg, a Bizottság folytatja az eljárást.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén kártérítési intézkedések elfogadása nélkül megszünteti a 4. cikk alapján folytatott vizsgálatot az alábbi esetek bármelyikében:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az [A.] cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 4. cikk alapján folytatott vizsgálatnak a kártérítési intézkedések elfogadása nélküli, alábbi esetek bármelyikében történő megszüntetése révén módosítsa ezt a rendeletet:

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági eljárással kell elfogadni.

törölve

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az érintett uniós légi fuvarozó(k) helyzete, különösen az olyan szempontok tekintetében, mint a szolgáltatások gyakorisága, a kapacitás kihasználása, a hálózati hatás, az értékesítés, a piaci részesedés, a nyereség, a tőkemegtérülés, a beruházások és a foglalkoztatás;

a)  az érintett uniós légi fuvarozó(k) helyzete, különösen az olyan szempontok tekintetében, mint a szolgáltatások gyakorisága, a kapacitás kihasználása, a hálózati hatás, az értékesítés, a piaci részesedés, a nyereség, a tőkemegtérülés, a környezetvédelem, a beruházások és a foglalkoztatás;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az érintett uniós légi fuvarozó(k) helyzetének előre látható alakulása mindenekelőtt a szolgáltatások gyakorisága, a kapacitás kihasználása, a hálózati hatás, az értékesítés, a piaci részesedés, a nyereség, a tőkemegtérülés, a beruházások és a foglalkoztatás tekintetében;

a)  az érintett uniós légi fuvarozó(k) helyzetének előre látható alakulása mindenekelőtt a szolgáltatások gyakorisága, a kapacitás kihasználása, a hálózati hatás, az értékesítés, a piaci részesedés, a nyereség, a tőkemegtérülés, a környezetvédelem, a beruházások és a foglalkoztatás tekintetében;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A panasz visszavonása esetén a Bizottság kártérítési intézkedések elfogadása nélkül megszüntetheti a vizsgálatot.

(1)  A panasz visszavonása esetén csak a Bizottság szüntetheti meg a vizsgálatot korrekciós intézkedések elfogadása nélkül. Az uniós légi fuvarozók jogosultak arra, hogy fellebbezéssel éljenek a Bizottságnak a vizsgálat megszüntetésére irányuló határozata ellen. A fellebbezést az attól számított 30 napon belül be kell nyújtani, hogy a Bizottság közölte a vizsgálat megszüntetésére irányuló határozatát.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén kártérítési intézkedések elfogadása nélkül megszünteti a 4. cikknek megfelelően indított vizsgálatot, ha:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az [A.] cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 4. cikk szerint folytatott vizsgálatnak a kártérítési intézkedések elfogadása nélküli megszüntetése révén módosítsa ezt a rendeletet, ha:

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a Bizottság megállapítja, hogy a 13. cikk szerinti kártérítési intézkedések elfogadása ellentétes lenne az uniós érdekkel;

b)  a Bizottság – az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően – megállapítja, hogy a 13. cikk szerinti korrekciós intézkedések elfogadása ellentétes lenne az uniós érdekkel. Az uniós érdeket a Bizottság az összes érdekelt féllel – többek között az uniós légitársaságokkal – folytatott konzultációt követően értékeli;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A légi közlekedés területén zajló verseny védelme

Hivatkozások

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

15.6.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Vizsgálat a bizottságban

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

21.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Alberto Cirio

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A légi közlekedés területén zajló verseny védelme

Hivatkozások

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.6.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

9

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Gilles Lebreton

Benyújtás dátuma

28.3.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

9

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. április 13.Jogi nyilatkozat