Postup : 2017/0116(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0125/2018

Predkladané texty :

A8-0125/2018

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0209

SPRÁVA     ***I
PDF 929kWORD 127k
28.3.2018
PE 613.412v02-00 A8-0125/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Markus Pieper

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0289),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0183/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. januára 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0125/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, aknahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Letecká doprava zohráva v hospodárstve Únie kľúčovú úlohu. Je silným hnacím motorom hospodárskeho rastu, pracovných miest, obchodu a mobility. V uplynulých desaťročiach rast služieb v oblasti leteckej dopravy výrazne prispel k zlepšeniu prepojenosti v rámci Únie a s tretími krajinami a stále je významným faktorom ekonomiky Únie ako celku.

(1)  Letecká doprava zohráva v hospodárstve a v každodennom živote občanov Únie kľúčovú úlohu, keďže je jedným z najvýkonnejších a najdynamickejších odvetví európskeho hospodárstva. Je silným hnacím motorom hospodárskeho rastu, pracovných miest, obchodu, cestovného ruchu, ako aj prepojiteľnosti a mobility, najmä v rámci území Únie a medzi nimi. V uplynulých desaťročiach rast služieb v oblasti leteckej dopravy výrazne prispel k zlepšeniu prepojenosti v rámci Únie a s tretími krajinami a stále je významným faktorom ekonomiky Únie ako celku.

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  Európske odvetvie letectva predstavuje približne 2 milióny priamych pracovných miest, pričom sa očakáva, že medzinárodná letecká doprava bude do roku 2030 rásť každoročne zhruba o 5 %.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b)  Je nevyhnutné, aby Únia poskytovala rôznym odvetviam svojho hospodárstva a svojim pracovníkom účinnú ochranu pred akýmikoľvek praktikami nekalej súťaže z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Leteckí dopravcovia Únie sú v centre celosvetovej siete spájajúcej Európu interne i so zvyškom sveta. Malo by sa im umožniť súťažiť s leteckými dopravcami z tretích krajín v prostredí otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže medzi všetkými leteckými dopravcami. Prispelo by to k zachovaniu podmienok vedúcich k vysokej úrovni prepojenosti Únie.

(2)  Leteckí dopravcovia Únie sú v centre celosvetovej siete spájajúcej Európu interne i so zvyškom sveta. Malo by sa im umožniť súťažiť s leteckými dopravcami z tretích krajín v prostredí otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže. Je to potrebné na zachovanie podmienok vedúcich k vysokej úrovni prepojenosti Únie a na zabezpečenie transparentnosti, rovnakých podmienok a pretrvávajúcej konkurencieschopnosti leteckých dopravcov Únie, ako aj vysokej úrovne zamestnanosti v európskom leteckom odvetví.

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Európa predstavuje priestor s viac ako 500 miliónmi potenciálnych cestujúcich pre leteckých dopravcov z tretích krajín. Tento potenciálne rastúci objem dopravy by sa mal brať do úvahy pri rokovaniach o komplexných dohodách o leteckej doprave v mene Únie so zvyškom sveta.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Spravodlivá hospodárska súťaž je dôležitou všeobecnou zásadou pri poskytovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb. Táto zásada je osobitne uznaná v Dohovore o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „Chicagský dohovor“), ktorého preambula uznáva potrebu medzinárodných leteckých dopravných služieb založených na „rovnosti príležitostí“. V článku 44 Chicagského dohovoru sa tiež uvádza, že Medzinárodná organizácia civilného letectva (ďalej len „ICAO“) by sa mala zamerať na podporu rozvoja medzinárodnej leteckej dopravy s cieľom „zabezpečiť, aby každý zmluvný štát mal spravodlivú príležitosť prevádzkovať medzinárodné letecké spoločnosti“ a „zabrániť diskriminácii medzi zmluvnými štátmi“.

(3)  V kontexte zvýšenej hospodárskej súťaže medzi subjektmi leteckej dopravy v celosvetovom meradle je spravodlivá hospodárska súťaž nevyhnutnou všeobecnou zásadou pri poskytovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb. Táto zásada je osobitne uznaná v Dohovore o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „Chicagský dohovor“), ktorého preambula uznáva potrebu medzinárodných leteckých dopravných služieb založených na „rovnosti príležitostí“. V článku 44 Chicagského dohovoru sa tiež uvádza, že Medzinárodná organizácia civilného letectva (ďalej len „ICAO“) by sa mala zamerať na podporu rozvoja medzinárodnej leteckej dopravy s cieľom „zabezpečiť, aby každý zmluvný štát mal spravodlivú príležitosť prevádzkovať medzinárodné letecké spoločnosti“ a „zabrániť diskriminácii medzi zmluvnými štátmi“.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  Otvorenie trhov a prepojenosť jasne súvisia, pretože narušenie hospodárskej súťaže má za následok presun dopravných tokov. Leteckí dopravcovia z tretích krajín chcú a potrebujú prístup na letiská vo všetkých členských štátoch, pretože európsky kontinent pre nich predstavuje potenciálny trh s 500 miliónmi cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Avšak napriek pokračujúcemu úsiliu zo strany niektorých tretích krajín a Únie neboli zásady spravodlivej hospodárskej súťaže ešte vymedzené prostredníctvom osobitných mnohostranných pravidiel, najmä v kontexte ICAO, ani v rámci dohôd Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“), z ktorých rozsahu pôsobnosti boli letecké dopravné služby vo veľkej miere vyňaté.

(5)  Avšak napriek pokračujúcemu úsiliu zo strany Únie a niektorých tretích krajín neboli zásady spravodlivej hospodárskej súťaže ešte vymedzené prostredníctvom osobitných mnohostranných pravidiel, najmä v kontexte ICAO, ani v rámci dohôd Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“), z ktorých rozsahu pôsobnosti boli letecké dopravné služby vo veľkej miere vyňaté.

_________________

_________________

19 Dohoda z Marrákešu, príloha 1B Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS), príloha o službách v leteckej doprave.

19 Dohoda z Marrákešu, príloha 1B Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS), príloha o službách v leteckej doprave.

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  Vzhľadom na oznámenie Spojeného kráľovstva Európskej rade z 29. marca 2017 o jeho zámere vystúpiť z Európskej únie v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii by Komisia mala uskutočniť dôkladné posúdenie dôsledkov tohto vystúpenia pre leteckú dopravu medzi Úniou alebo jej členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom s cieľom čo najviac minimalizovať narušenie služieb leteckej dopravy pre dopravcov so sídlom v Únii a spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Spravodlivá hospodárska súťaž medzi leteckými dopravcami by sa mala riešiť najmä v kontexte dohôd o leteckej doprave alebo o leteckých službách s tretími krajinami. Vo väčšine dohôd o leteckej doprave alebo o leteckých službách uzavretých medzi Úniou alebo jej členskými štátmi alebo obidvomi, na jednej strane a tretími krajinami na druhej strane sa zatiaľ príslušné pravidlá nestanovujú. Preto by sa malo zvýšiť úsilie rokovať o začlenení doložiek o spravodlivej hospodárskej súťaži do súčasných a budúcich dohôd o leteckej doprave alebo o leteckých službách s tretími krajinami.

(7)  Spravodlivá hospodárska súťaž medzi leteckými dopravcami by sa mala riešiť v prvom rade najmä v kontexte dohôd o leteckej doprave alebo o leteckých službách s tretími krajinami. Vo väčšine dohôd o leteckej doprave alebo o leteckých službách uzavretých medzi Úniou alebo jej členskými štátmi alebo obidvomi, na jednej strane a tretími krajinami na druhej strane sa zatiaľ príslušné pravidlá nestanovujú. Preto by sa malo bezodkladne zvýšiť úsilie rokovať o začlenení doložiek o spravodlivej hospodárskej súťaži do súčasných a budúcich dohôd o leteckej doprave alebo o leteckých službách s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a)  Dohody o v oblasti letectva a toto nariadenie by sa mali navzájom dopĺňať a mali by uľahčovať dialóg s príslušnou treťou krajinou v záujme účinného vyriešenia sporov a obnovy spravodlivej hospodárskej súťaže. V prípade, že do dvojstranných dohôd o leteckej doprave alebo o leteckých službách s tretími krajinami sú zahrnuté doložky o spravodlivej hospodárskej súťaži alebo podobné ustanovenia, vyčerpanie postupov riešenia sporov stanovených v takýchto medzinárodných dohodách by nemalo byť predpokladom pre začatie postupu podľa tohto nariadenia a nemalo by byť dotknuté právo Komisie začať prešetrovanie s cieľom zabezpečiť komplementárnosť medzi týmto nariadením a dvojstrannými dohodami.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b)  Vždy, keď je to potrebné z dôvodu účinnosti, primeranosti a odrádzania, alebo v prípade, že sa na základe dostupných skutočností dospeje k tomu, že hrozba ujmy existuje, a takisto v prípade zložitého prebiehajúceho prešetrovania by malo byť možné prijať predbežné nápravné opatrenia pred ukončením konania.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7c)  Iniciatíva zameraná na rokovanie o dohodách o leteckej doprave na úrovni Únie a bilaterálnych dohodách o leteckej bezpečnosti s tretími krajinami, ktoré predstavujú nové a strategické trhy (ako je Čína, Japonsko, krajiny ASEAN-u, Turecko, Katar, SAE, Arménsko, Mexiko, Bahrajn, Kuvajt, Omán a Saudská Arábia), je vítaná a podporujú sa konštruktívne rokovania. Nové dohody by však všetky strany mali správne plniť a presadzovať a mali by obsahovať doložku o spravodlivej hospodárskej súťaži na základe medzinárodných noriem (ako sú normy, ktoré stanovilo ICAO a MOP). Komisia a Rada sa v záujme dodržiavania článku 218 ZFEÚ vyzývajú k tomu, aby Parlament v plnej miere zapojili do všetkých etáp rokovaní.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Spravodlivú hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami možno zabezpečiť aj prostredníctvom príslušných právnych predpisov Únie, ako je napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 a smernica Rady 96/97/ES. Vzhľadom na to, že spravodlivá hospodárska súťaže predpokladá ochranu leteckých dopravcov Únie pred niektorými praktikami používanými tretími krajinami alebo leteckými dopravcami z tretích krajín, touto otázkou sa momentálne zaoberá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/200422. Nariadenie (ES) č. 868/2004 sa však v súvislosti s jeho základným všeobecným cieľom spravodlivej hospodárskej súťaže ukázalo ako nedostatočne účinné. Je to najmä v dôsledku niektorých jeho pravidiel týkajúcich sa hlavne vymedzenia príslušných praktík, iných ako subvencovanie, a požiadaviek týkajúcich sa začatia a vedenia prešetrovaní. Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 868/2004 nestanovuje osobitný interný postup Únie, pokiaľ ide o záväzky obsiahnuté v dohodách o leteckej doprave alebo o leteckých službách, ktorých je Únia zmluvnou stranou, a ktoré sú určené na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže. Vzhľadom na počet a dôležitosť zmien, ktoré by boli potrebné na riešenie týchto otázok, je vhodné nahradiť nariadenie (ES) č. 868/2004 novým aktom.

(8)  Spravodlivú hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami možno zabezpečiť aj prostredníctvom príslušných právnych predpisov Únie, ako je napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 a smernica Rady 96/97/ES21. Vzhľadom na to, že spravodlivá hospodárska súťaže predpokladá ochranu leteckých dopravcov Únie pred niektorými praktikami používanými tretími krajinami alebo leteckými dopravcami z tretích krajín, touto otázkou sa momentálne zaoberá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/200422. Nariadenie (ES) č. 868/2004 sa však v súvislosti s jeho základným všeobecným cieľom spravodlivej hospodárskej súťaže ukázalo ako neúčinné. Je to najmä v dôsledku niektorých jeho pravidiel týkajúcich sa hlavne vymedzenia príslušných praktík, iných ako subvencovanie, a požiadaviek týkajúcich sa začatia a vedenia prešetrovaní. Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 868/2004 nestanovuje osobitný interný postup Únie, pokiaľ ide o záväzky obsiahnuté v dohodách o leteckej doprave alebo o leteckých službách, ktorých je Únia zmluvnou stranou, a ktoré sú určené na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže. Vzhľadom na počet a dôležitosť zmien, ktoré by boli potrebné na riešenie týchto otázok, je vhodné nahradiť nariadenie (ES) č. 868/2004 novým aktom.

_________________

_________________

20 Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 14, 22.1.1993, s. 1).

20 Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 14, 22.1.1993, s. 1).

21 Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36).

21 Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 z 21. apríla 2004 o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom Spoločenstva subvencovaním a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých dopravných služieb zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 z 21. apríla 2004 o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom Spoločenstva subvencovaním a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých dopravných služieb zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme zachovania priaznivých podmienok prispievajúcich k vysokej úrovni prepojenosti Únie a zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže s leteckými dopravcami z tretích krajín sú aj naďalej potrebné účinné, primerané a odrádzajúce právne predpisy. Preto by Komisii mala byť zverená právomoc viesť prešetrovanie a v prípade potreby prijať opatrenia. Takéto opatrenia by mali byť k dispozícii buď v prípade, keď došlo k porušeniu príslušných záväzkov podľa dohody, ktorej zmluvnou stranou Únia je, alebo ak praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž spôsobujú ujmu leteckým dopravcom Únie alebo ak hrozí, že im ujmu spôsobia.

(9)  Konkurencieschopnosť leteckého odvetvia Únie závisí od konkurencieschopnosti každej časti hodnotového reťazca letectva a možno ju zachovať len prostredníctvom navzájom sa dopĺňajúceho súboru politík. Únia by mala nadviazať konštruktívny dialóg s tretími krajinami s cieľom nájsť základ pre spravodlivú hospodársku súťaž. V záujme zachovania podmienok prispievajúcich k vysokej úrovni prepojenosti Únie a zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže s leteckými dopravcami z tretích krajín, a teda ochrany pracovných miest v leteckých spoločnostiach Únie,v tejto súvislosti aj naďalej potrebné účinné, primerané a odrádzajúce právne predpisy. Preto by Komisii mala byť zverená účinná právomoc viesť prešetrovanie a v prípade potreby prijať dočasné alebo definitívne opatrenia. Takéto opatrenia by mali byť k dispozícii buď v prípade, keď došlo k porušeniu príslušných záväzkov podľa dohody, ktorej zmluvnou stranou Únia je, alebo ak praktiky narúšajúce hospodársku súťaž spôsobujú ujmu leteckým dopravcom Únie alebo ak hrozí, že im ujmu spôsobia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Aby bola Komisia primerane informovaná o možných prvkoch, ktoré odôvodňujú začatie prešetrovania, ktorýkoľvek členský štát, dopravca Únie alebo združenie leteckých dopravcov Únie by mali mať právo podať sťažnosť.

(11)  Na to, aby bola Komisia primerane informovaná o možných prvkoch, ktoré odôvodňujú začatie prešetrovania, ktorýkoľvek členský štát, dopravca Únie alebo združenie leteckých dopravcov Únie by mali mať právo podať sťažnosť, ktorá by sa mala riešiť v primeranom časovom rámci, aby sa zabránilo spôsobeniu strát európskym leteckým dopravcom.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a)  V záujme účinnej regulácie a podobne ako v prípade iných nástrojov Únie na ochranu obchodu je mimoriadne dôležité, aby Komisia mohla začať konania na základe sťažnosti, v rámci ktorej sa predložia dôkazy prima facie o hrozbe ujmy.

Pozmeňujúci návrh  18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Je dôležité zabezpečiť, aby sa prešetrovanie mohlo rozšíriť na čo najširší okruh relevantných prvkov. Na tento účel by sa Komisii malo umožniť, so súhlasom príslušnej tretej krajiny a príslušného subjektu z tretej krajiny, vykonávať prešetrovanie v tretích krajinách. Z rovnakých dôvodov a na rovnaký účel by mali byť členské štáty povinné pomáhať Komisii podľa svojich najlepších schopností. Komisia by mala ukončiť prešetrovanie na základe najlepších dostupných dôkazov.

(12)  Je dôležité zabezpečiť, aby sa prešetrovanie mohlo rozšíriť na čo najširší okruh relevantných prvkov. Na tento účel by sa Komisii malo umožniť, v spolupráci s príslušnou treťou krajinou a príslušným subjektom z tretej krajiny, vykonávať prešetrovanie v tretích krajinách. Z rovnakých dôvodov a na rovnaký účel by mali byť členské štáty povinné pomáhať Komisii podľa svojich najlepších schopností. Komisia by mala ukončiť prešetrovanie po získaní všetkých potrebných informácií od príslušných zainteresovaných strán a na základe najlepších dostupných dôkazov.

Pozmeňujúci návrh  19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Ak sa prešetrovanie vedené Komisiou týka prevádzok, na ktoré sa vzťahuje dohoda o leteckej doprave alebo o leteckých službách s treťou krajinou, ktorej stranou Únia nie je, malo by sa zabezpečiť, aby Komisia konala s úplnou znalosťou všetkých konaní plánovaných alebo vedených príslušným členským štátom podľa takejto dohody a relevantných pre situáciu, ktorá je predmetom prešetrovania Komisie. Členské štáty by preto mali byť povinné Komisiu priebežne informovať.

(13)  Ak sa prešetrovanie vedené Komisiou týka prevádzok, na ktoré sa vzťahuje dohoda o leteckej doprave alebo o leteckých službách s treťou krajinou, ktorej stranou Únia nie je, malo by sa zabezpečiť, aby Komisia konala s úplnou znalosťou všetkých konaní plánovaných alebo vedených príslušným členským štátom podľa takejto dohody a relevantných pre situáciu, ktorá je predmetom prešetrovania Komisie na základe kritérií spravodlivej hospodárskej súťaže. Členské štáty by preto mali byť povinné Komisiu priebežne informovať.

Pozmeňujúci návrh  20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Konanie podľa tohto nariadenia by sa nemalo začať alebo by sa malo uzavrieť bez prijatia nápravných opatrení, pokiaľ by prijatie nápravných opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie, so zreteľom na ich vplyv na iné osoby, najmä spotrebiteľov alebo podniky v Únii. Konania by mali byť tiež uzavreté bez prijatia opatrení, pokiaľ požiadavky na takéto opatrenia (už) nie sú splnené.

(15)  Konanie podľa tohto nariadenia by sa nemalo začať alebo by sa malo uzavrieť bez prijatia nápravných opatrení, pokiaľ by prijatie nápravných opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie, so zreteľom na ich vplyv na iné zúčastnené strany vrátane spotrebiteľov, podniky alebo zamestnancov v letectve v Únii. V tejto súvislosti, a najmä ak sa zvažujú nápravné opatrenia, by zachovanie vysokej úrovne prepojenosti Únie malo byť prioritou. Konania by mali byť tiež uzavreté bez prijatia opatrení, pokiaľ požiadavky na takéto opatrenia (už) nie sú splnené.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15 a)  Pri určovaní toho, či si záujem Únie vyžaduje zásah, alebo nie, by Komisia mala zohľadňovať názory všetkých zainteresovaných strán. Na zorganizovanie konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami a na to, aby všetky strany dostali možnosť vypočutia, by sa v oznámení o začatí prešetrovania mali uviesť časové limity pre poskytovanie informácií alebo vyžiadanie vypočutia. Zainteresované strany by mali vedieť o podmienkach zverejňovania informácií, ktoré poskytujú, a mali by mať právo reagovať na pripomienky iných strán.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Zistenia ujmy alebo hrozby ujmy týkajúcej sa príslušného leteckého dopravcu resp. dopravcov Únie by mali odrážať realistické posúdenie situácie, a preto by mali vychádzať zo všetkých relevantných faktorov, najmä faktorov týkajúcich sa situácie daného dopravcu resp. dopravcov a všeobecnej situácie dotknutého trhu leteckej dopravy.

(17)  Pri určovaní toho, či by sa malo začať konanie podľa tohto nariadenia, by zistenia hrozby ujmy a už existujúcej ujmy týkajúcej sa príslušného leteckého dopravcu, resp. dopravcov Únie mali odrážať realistické posúdenie situácie, a preto by mali vychádzať zo všetkých relevantných faktorov, najmä faktorov týkajúcich sa situácie daného dopravcu, resp. dopravcov a všeobecnej situácie dotknutého trhu leteckej dopravy, v súlade s doterajšou praxou a uplatňovaním nástrojov zameraných na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, a umožniť takisto predchádzať jednoznačne predvídateľnej ujme a hrozbe takej ujmy v prípade praktiky, ktorá narúša spravodlivú hospodársku súťaž, o ktorej sú dôkazy prima facie, alebo túto ujmu vyvažovať.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Z dôvodov administratívnej efektívnosti a vzhľadom na možné ukončenie bez prijatia opatrení by malo byť možné konania pozastaviť, ak príslušná tretia krajina alebo príslušný subjekt z tretej krajiny podnikli rozhodné kroky na odstránenie príslušných praktík, ktoré ovplyvňujú hospodársku súťaž, alebo následnej ujmy alebo hrozby ujmy.

(18)  Z dôvodov administratívnej efektívnosti a vzhľadom na možné ukončenie bez prijatia opatrení by malo byť možné konania pozastaviť, ak príslušná tretia krajina alebo príslušný subjekt z tretej krajiny podnikli rozhodné kroky na odstránenie príslušných praktík, ktoré narúšajú hospodársku súťaž, alebo následnej ujmy alebo hrozby ujmy.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Nápravné opatrenia vzťahujúce sa na praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž sú zamerané na kompenzáciu ujmy, ku ktorej dochádza, alebo ktorá hrozí, v dôsledku týchto praktík. Preto by mali mať formu finančných poplatkov alebo iných opatrení, ktoré majú merateľnú peňažnú hodnotu a sú schopné dosiahnuť rovnaký účinok. To môže zahŕňať opatrenia spočívajúce v pozastavení koncesií, dlžných služieb alebo ostatných práv leteckého dopravcu z tejto tretej krajiny za predpokladu, že to nevedie k porušeniu dohody o leteckej doprave alebo o leteckých službách uzatvorenej s príslušnou treťou krajinou. S cieľom dodržať zásadu proporcionality by opatrenia akéhokoľvek druhu nemali prekračovať rámec toho, čo je potrebné na kompenzáciu zistenej ujmy alebo hrozby ujmy.

(19)  Nápravné opatrenia vzťahujúce sa na praktiky narúšajúce hospodársku súťaž sú zamerané na kompenzáciu ujmy, ku ktorej dochádza, alebo ktorá hrozí, v dôsledku týchto praktík. Preto by mali mať formu finančných poplatkov alebo iných opatrení, ktoré majú merateľnú peňažnú hodnotu a sú schopné dosiahnuť rovnaký účinok. To môže zahŕňať opatrenia spočívajúce v pozastavení koncesií, dlžných služieb alebo ostatných práv leteckého dopravcu z tejto tretej krajiny za predpokladu, že to nevedie k porušeniu dohody o leteckej doprave alebo o leteckých službách uzatvorenej s príslušnou treťou krajinou.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Prípady prešetrované podľa tohto nariadenia a ich možný vplyv na členské štáty sa môžu podľa okolností líšiť. Nápravné opatrenia sa preto môžu uplatňovať v závislosti od prípadu na jeden alebo viacero členských štátov alebo sa obmedzovať na špecifickú geografickú zónu.

(21)  Prípady prešetrované podľa tohto nariadenia a ich možný vplyv na členské štáty sa môžu podľa okolností líšiť. Nápravné opatrenia sa preto môžu uplatňovať v závislosti od prípadu na jeden alebo viacero členských štátov, môžu sa obmedzovať na špecifickú geografickú zónu alebo časové obdobie alebo môžu byť stanovené tak, že sa uplatňujú od neskoršieho termínu, ak je možné určiť presný okamih, kedy sa z hrozby ujmy vyvinie skutočná ujma.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a)  Komisia by mala Európsky parlament a Radu každoročne informovať o vykonávaní tohto nariadenia. Táto správa by mala obsahovať informácie o uplatňovaní nápravných opatrení, o ukončení prešetrovaní bez nápravných opatrení, o prebiehajúcich prešetrovaniach, o preskúmaniach a spolupráci s členskými štátmi, zainteresovanými stranami a tretími krajinami. S touto správou by sa malo zaobchádzať na primeranej úrovni dôvernosti.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Keďže cieľ tohto nariadenia, konkrétne účinná ochrana pred porušením platných medzinárodných záväzkov a proti ujme alebo hrozbe ujmy týkajúcej sa jedného alebo viacerých leteckých dopravcov Únie spôsobenej praktikami ovplyvňujúcimi hospodársku súťaž používanými tretími krajinami alebo subjektmi z tretích krajín, pričom táto ochrana je všetkým leteckým dopravcom Únie poskytovaná za rovnakých podmienok na základe jednotných kritérií a postupov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(23)  Keďže cieľ tohto nariadenia, konkrétne účinná ochrana pred porušením platných medzinárodných záväzkov a proti ujme alebo hrozbe ujmy týkajúcej sa jedného alebo viacerých leteckých dopravcov Únie spôsobenej praktikami narúšajúcimi hospodársku súťaž používanými tretími krajinami alebo subjektmi z tretích krajín, pričom táto ochrana je všetkým leteckým dopravcom Únie poskytovaná za rovnakých podmienok na základe jednotných kritérií a postupov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov. Jeho cieľom nie je ani ukladať leteckým dopravcom z tretích krajín akékoľvek normy, napríklad pokiaľ ide o subvencie, zavedením reštriktívnejších povinností, než aké platia pre dopravcov Únie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23a)  Komisia by mala navrhnúť posilnenie pravidiel, kritérií a opatrení týkajúcich sa spravodlivej hospodárskej súťaže v Únii, a to nielen v rámci odvetvia vnútornej leteckej dopravy v Únii, ale aj v odvetví intermodálnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1

Článok 1

Predmet úpravy

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá vykonávania prešetrovaní zo strany Komisie a prijatia nápravných opatrení v súvislosti s porušením platných medzinárodných záväzkov a praktík ovplyvňujúcich hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami Únie a ostatnými leteckými dopravcami, ktoré leteckým dopravcom Únie spôsobujú ujmu alebo hrozbu ujmy.

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá vykonávania prešetrovaní zo strany Komisie a prijatia nápravných opatrení v súvislosti s porušením platných medzinárodných záväzkov a praktík narušujúcich hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami Únie a ostatnými leteckými dopravcami, ktoré leteckým dopravcom Únie spôsobujú ujmu alebo hrozbu ujmy.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 12 nariadenia (EHS) č. 95/93 a článok 20 smernice 96/67/ES.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 12 nariadenia (EHS) č. 95/93 a článok 20 smernice 96/67/ES.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „zainteresovaná strana“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo akýkoľvek oficiálny orgán bez ohľadu na to, či má alebo nemá vlastnú právnu subjektivitu, ktorá má pravdepodobne výrazný záujem na výsledku konania;

d)  „zainteresovaná strana“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo akýkoľvek oficiálny orgán bez ohľadu na to, či má alebo nemá vlastnú právnu subjektivitu, ktorá má pravdepodobne výrazný záujem na výsledku konania a ktorou môžu byť okrem iných aj leteckí dopravcovia;

Pozmeňujúci návrh  31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  „príslušný členský štát“ je štát:

 

i) ktorý vydáva prevádzkové licencie pre európskych dopravcov v súlade s nariadením (ES) č. 1008/2008;

 

ii) ktorý uzatvoril dohody o odvetví letectva alebo obchodné dohody obsahujúce ustanovenia o letectve, na základe ktorých európski leteckí dopravcovia pôsobia;

Pozmeňujúci návrh  32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „subjekt z tretej krajiny“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, zisková alebo nezisková, alebo akýkoľvek úradný orgán s vlastnou právnou subjektivitou alebo bez nej, ktoré patria pod súdnu právomoc tretej krajiny, bez ohľadu na to, či je kontrolovaná(-ý) vládou tretej krajiny alebo nie, a ktorá(-ý) je priamo alebo nepriamo zapojená(-ý) do leteckých dopravných služieb alebo súvisiacich služieb alebo do poskytovania infraštruktúry alebo služieb použitých na poskytovanie leteckých dopravných služieb alebo súvisiacich služieb;

e)  „subjekt z tretej krajiny“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, zisková alebo nezisková, alebo akýkoľvek úradný orgán s vlastnou právnou subjektivitou alebo bez nej, ktoré patria pod súdnu právomoc tretej krajiny, bez ohľadu na to, či je kontrolovaná(-ý) vládou tretej krajiny, alebo nie, a ktorá(-ý) je priamo alebo nepriamo zapojená(-ý) do leteckých dopravných služieb alebo súvisiacich služieb alebo do poskytovania infraštruktúry alebo služieb použitých na poskytovanie leteckých dopravných služieb alebo súvisiacich služieb vrátane spoločných podnikov a združení výlučne zložených z dopravcov z tretích krajín;

Pozmeňujúci návrh  33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „hrozba ujmy“ je ujma, ktorá bezprostredne hrozí alebo sa dá predpokladať v blízkej budúcnosti s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou;

Pozmeňujúci návrh  34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  „dočasné nápravné opatrenia“ sú opatrenia dočasnej povahy voči leteckému dopravcovi tretej krajiny, ktoré sú úmerné hrozbe, ktorých jediným cieľom je predísť nezvratnej ujme, ktoré Komisia prijíma na začiatku konania na základe dostupných skutočností a ktoré by sa mali zrušiť najneskôr po skončení prešetrovania;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h – bod i – podbod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  vláda alebo iná verejná organizácia vrátane podnikov kontrolovaných subjektmi verejného sektora, poskytuje tovar alebo služby, alebo nakupuje tovar či služby;

(3)  vláda alebo iná verejná organizácia vrátane podnikov kontrolovaných subjektmi verejného sektora, poskytuje tovar alebo služby iné než všeobecnú infraštruktúru, alebo nakupuje tovar či služby;

Pozmeňujúci návrh  36

Návrh nariadenia

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

1.   Pri určení záujmu Únie sa bude uprednostňovať potreba obnovenia účinnej a spravodlivej hospodárskej súťaže, potreba zabezpečiť transparentnosť, potreba zabrániť akémukoľvek narušeniu vnútorného trhu, potreba zabrániť ohrozeniu sociálno-ekonomickej situácie členských štátov a potreba zachovať vysokú úroveň prepojenosti pre cestujúcich a Úniu.

 

2.   O tom, či si záujem Únie vyžaduje intervenciu, alebo nevyžaduje, rozhodne Komisia od prípadu k prípadu, na základe vyhodnotenia všetkých rôznych záujmov ako celku vrátane sociálno-hospodárskeho posúdenia. Rozhodnutie v zmysle tohto článku sa prijme len vtedy, keď všetky strany dostali možnosť vyjadriť sa v osobitnom časovom rámci v súlade s odsekom 3. Táto možnosť môže alebo nemusí byť využitá. Určením záujmu Únie nie je dotknuté právo Komisie začať prešetrovanie v súlade s článkom 3. Nápravné opatrenia sa neuplatnia, ak Komisia na základe všetkých predložených informácií jasne dospeje k záveru, že prijatie týchto opatrení nie je v záujme Únie.

 

 

 

3.  S cieľom vytvoriť pevný základ, z ktorého Komisia môže vychádzať pri zohľadnení všetkých stanovísk, sa sťažovatelia a zainteresované strany môžu v lehote stanovenej v oznámení o začatí prešetrovania prihlásiť a poskytnúť Komisii informácie. S cieľom zabezpečiť transparentnosť konzultácie sa takéto informácie, alebo ich zhrnutie sprístupňujú ostatným stranám uvedeným v tomto článku, ktoré môžu reagovať na takéto informácie.

 

4.  Pri určení záujmu Únie môžu strany, ktoré konali v súlade s odsekom 3, požiadať o vypočutie. Týmto žiadostiam sa vyhovie, ak obsahujú dôvody, prečo by vzhľadom na záujmy Únie mali byť strany vypočuté. Okrem toho strany môžu vyjadriť pripomienky k uplatneniu akýchkoľvek nápravných opatrení a ostatné strany môžu reagovať na tieto pripomienky.

 

5.  Komisia preskúma poskytnuté informácie, a najmä to, do akej miery sú relevantné, a predloží výsledky svojho preskúmania Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 15a (nový) a v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh  37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prešetrovanie sa začne na základe písomnej sťažnosti, ktorú predložil členský štát, letecký dopravca Únie alebo združenie leteckých dopravcov Únie v súlade s odsekom 2, alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak existujú dôkazy prima facie o:

1.  Prešetrovanie sa začne na základe písomnej sťažnosti, ktorú predložil členský štát, jeden či viacero leteckých dopravcov Únie alebo združenie leteckých dopravcov Únie v súlade s odsekom 2, alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak existujú spoľahlivé dôkazy prima facie o skutočnostiach uvedených v tomto vyčerpávajúcom zozname:

a)   porušení platných medzinárodných záväzkov;

a)   porušení platných medzinárodných záväzkov;

b)  existencii všetkých týchto okolností:

b)   existencii všetkých týchto okolností:

i)   praktiky, ktorá má vplyv na hospodársku súťaž, používanej treťou krajinou alebo subjektom z tretej krajine;

i)   praktiky, ktorá narúša hospodársku súťaž, používanej treťou krajinou alebo subjektom z tretej krajine;

ii)  ujmy alebo hrozby ujmy pre jedného alebo viacerých leteckých dopravcov Únie;

ii)   ujmy alebo hrozby ujmy pre jedného alebo viacerých leteckých dopravcov Únie;

iii)  príčinnej súvislosti medzi údajnou praktikou a údajnou ujmou alebo hrozbou ujmy.

iii)   príčinnej súvislosti medzi údajnou praktikou a údajnou ujmou alebo hrozbou ujmy.

Pozmeňujúci návrh  38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia podľa možnosti preskúma správnosť a primeranosť prvkov uvedených v sťažnosti, alebo ktoré má Komisia k dispozícii, s cieľom určiť či existujú dostatočné dôkazy, ktoré zdôvodňujú začatie prešetrovania v súlade s odsekom 1.

3.  Komisia včas preskúma správnosť a primeranosť prvkov uvedených v sťažnosti, alebo ktoré má Komisia k dispozícii, s cieľom určiť či existujú dostatočné dôkazy, ktoré zdôvodňujú začatie prešetrovania v súlade s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh  39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia môže rozhodnúť o tom, že prešetrovanie nezačne, ak by prijatie opatrenia v súlade s článkami 10 alebo 13 bolo proti záujmu Únie, alebo ak sa Komisia domnieva, že skutočnosti uvedené v sťažnosti neupozorňujú na systémový problém, ani nemajú významný vplyv na jedného alebo viacerých leteckých dopravcov Únie.

4.  Komisia môže rozhodnúť o tom, že prešetrovanie nezačne, ak skutočnosti uvedené v sťažnosti neupozorňujú na systémový problém, ani nemajú významný vplyv na jedného alebo viacerých leteckých dopravcov Únie a nie sú podložené.

Pozmeňujúci návrh  40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Rozhodnutie nezačať prešetrovanie v súlade s odsekom 4 musí byť riadne podložené odôvodnením. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Európsky parlament môže vyzvať Komisiu, aby podrobnejšie odôvodnila svoje rozhodnutie. Sťažovatelia sa môžu odvolať proti takémuto rozhodnutiu do 60 dní od jeho uverejnenia.

Pozmeňujúci návrh  41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade, že predložené dôkazy nie sú na účely odseku 1 dostatočné, Komisia o tom informuje sťažovateľa do 60 dní odo dňa podania sťažnosti. Sťažovateľovi sa poskytne 30 dní na predloženie doplňujúcich dôkazov. Ak tak sťažovateľ v uvedenej lehote neurobí, môže sa Komisia rozhodnúť, že prešetrovanie nezačne.

5.  V prípade, že predložené dôkazy nie sú na účely odseku 1 dostatočné, Komisia o tom informuje sťažovateľa do 60 dní odo dňa podania sťažnosti. Sťažovateľovi sa poskytne 60 dní na predloženie doplňujúcich dôkazov. Ak tak sťažovateľ v uvedenej lehote neurobí, môže sa Komisia rozhodnúť, že prešetrovanie nezačne.

Pozmeňujúci návrh  42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia rozhodne o začatí prešetrovania v súlade s odsekom 1 do šiestich mesiacov od podania sťažnosti.

6.  S výhradou odsekov 4 a 5 Komisia rozhodne o začatí prešetrovania v súlade s odsekom 1 do štyroch mesiacov od podania sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh  43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  S výhradou odseku 4, ak sa Komisia domnieva, že existujú dostatočné dôkazy odôvodňujúce začatie prešetrovania, podnikne tieto kroky:

7.  S výhradou odseku 4, ak sa Komisia domnieva, že existujú dostatočné dôkazy odôvodňujúce začatie prešetrovania, podnikne tieto kroky:

a)  začne konanie,

a)  začne konanie,

b)  uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v oznámení sa informuje o začatí prešetrovania, uvádza sa rozsah prešetrovania, platné medzinárodné záväzky, ktoré sú údajne porušované alebo tretia krajina alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý bol údajne zapojený do praktík ovplyvňujúcich hospodársku súťaž, a údajná ujma alebo hrozba ujmy, príslušný letecký dopravca resp. dopravcovia Únie a lehota, v rámci ktorej sa môžu zainteresované strany prihlásiť, písomne predložiť svoje názory či informácie alebo môžu požiadať o vypočutie Komisiou.

b)  uverejní oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie, v oznámení sa informuje o začatí prešetrovania, uvádza sa rozsah prešetrovania, platné medzinárodné záväzky, ktoré sú údajne porušované alebo tretia krajina alebo subjekt z tretej krajiny, ktorý bol údajne zapojený do praktík narúšajúcich hospodársku súťaž, a údajná ujma alebo hrozba ujmy, príslušný letecký dopravca, resp. dopravcovia Únie a lehota, v rámci ktorej sa môžu zainteresované strany prihlásiť, písomne predložiť svoje názory či informácie alebo môžu požiadať o vypočutie Komisiou. Táto lehota nesmie byť kratšia než 30 dní.

c)  oficiálne oznamuje zástupcom príslušných tretích krajín a príslušnému subjektu z tretej krajiny začatie prešetrovania;

c)  oficiálne oznamuje zástupcom príslušných tretích krajín a príslušnému subjektu z tretej krajiny začatie prešetrovania;

d)  informuje sťažovateľa a výbor stanovený podľa článku 15 o začatí prešetrovania.

d)  informuje sťažovateľa a výbor stanovený podľa článku 15 o začatí prešetrovania.

Pozmeňujúci návrh  44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  či praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž, používané treťou krajinou alebo subjektom z tretej krajiny, spôsobili leteckému(-ým) dopravcovi(-om) Únie ujmu alebo hrozby ujmy.

b)  či praktiky narúšajúce hospodársku súťaž, používané treťou krajinou alebo subjektom z tretej krajiny, spôsobili leteckému(-ým) dopravcovi(-om) Únie ujmu alebo hrozby ujmy.

Pozmeňujúci návrh   45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)   či to mohlo mať negatívny vplyv na leteckú prepojenosť určitého regiónu, členského štátu alebo skupiny členských štátov, alebo Spoločného európskeho leteckého priestoru stanoveného Dohodou o vytvorení spoločného leteckého priestoru1a, a tým na spotrebiteľov; ;

 

Na účely písm. ba) vplyv na letecké prepojenie Únie sa skúma v kontexte záujmu Únie predtým, ako sa v súlade s článkom 13 prijme rozhodnutie o prijatí nápravných opatrení;

 

_________________

 

1a Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006, s. 3.

Pozmeňujúci návrh  46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže požiadať o všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na vykonanie prešetrovania a môže overiť správnosť informácií, ktoré získala alebo zozbierala, u príslušného(-ých) leteckého(-ých) dopravcu(-ov) Únie, alebo u príslušnej tretej krajiny alebo príslušného subjektu z tretej krajiny.

3.  Komisia požiada o všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na vykonanie prešetrovania a overí správnosť informácií, ktoré získala alebo zozbierala, u príslušného(-ých) leteckého(-ých) dopravcu(-ov) Únie, alebo u príslušnej tretej krajiny alebo príslušného subjektu z tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa to zdá potrebné, Komisia môže vykonávať prešetrovania na území príslušnej tretej krajiny, a to za predpokladu, že vláda príslušnej tretej krajiny a príslušný subjekt tretej krajiny boli oficiálne informované a udelili svoj súhlas.

5.  Ak sa to zdá potrebné, Komisia môže vykonávať prešetrovania na území príslušnej tretej krajiny alebo na území inej tretej krajiny, a to za predpokladu, že vláda príslušnej tretej krajiny a príslušný subjekt tretej krajiny boli oficiálne informované.

Pozmeňujúci návrh  48

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď sa prístup k potrebným informáciám zamietne, alebo ak sa inak neposkytnú v rámci primeraných lehôt, alebo ak sa prešetrovaniu kladú významné prekážky, zistenia sa vykonajú na základe dostupných skutočností. Ak Komisia zistí, že boli predložené nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, takéto informácie sa nebudú brať do úvahy.

V prípadoch, keď sa prístup k potrebným informáciám zamietne, alebo ak sa inak neposkytnú v rámci primeraných lehôt, keď príslušná tretia krajina neposkytla prístup na svoje územie na účely vedenia prešetrovania, alebo ak sa prešetrovaniu kladú významné prekážky iným spôsobom, Komisia môže prijať predbežné nápravné opatrenia na základe dostupných skutočností a dôkazov predložených v súlade s článkom 3. Ak Komisia zistí, že boli predložené nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, takéto informácie sa nebudú brať do úvahy.

Pozmeňujúci návrh  49

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Trvanie konaní a pozastavenie

Trvanie konaní a pozastavenie

1.  Konanie sa ukončí do dvoch rokov. Táto lehota sa môže v náležite odôvodnených prípadoch predĺžiť.

1.  Konanie sa ukončí do dvoch rokov. Táto lehota sa môže v náležite odôvodnených prípadoch predĺžiť.

 

1 a.  Prešetrovanie sa ukončí do 12 mesiacov. Táto lehota sa môže v náležite odôvodnených prípadoch predĺžiť.

2.  V naliehavom prípade, napríklad v situáciách, v ktorých existuje riziko okamžitej a nezvratnej ujmy týkajúcej sa leteckého(-ých) dopravcu (-ov) Únie, sa konanie môže skrátiť na jeden rok.

2.  V naliehavom prípade, napríklad v situáciách, v ktorých existuje riziko okamžitej a nezvratnej ujmy týkajúcej sa leteckého(-ých) dopravcu (-ov) Únie, sa konanie môže skrátiť na šesť mesiacov, alebo v krajnom prípade Komisia môže prijať dočasné nápravné opatrenia na zabránenie vzniku takejto ujmy alebo jej kompenzáciu.

3.  Komisia môže pozastaviť konania, ak príslušná tretia krajina alebo príslušný subjekt z tretej krajiny podnikli rozhodné kroky s cieľom odstrániť podľa situácie:

3.  Komisia pozastaví konania, ak príslušná tretia krajina alebo príslušný subjekt z tretej krajiny podnikli rozhodné kroky s cieľom odstrániť podľa situácie:

a)  v prípade porušenia platného medzinárodného záväzku, toto porušenie;

a)   v prípade porušenia platného medzinárodného záväzku, toto porušenie;

b)   v prípade praktík ovplyvňujúcich hospodársku súťaž, buď tieto praktiky alebo ujmu alebo hrozbu ujmy týkajúcu sa príslušného(-ých) leteckého(-ých) dopravcu(-ov) Únie.

b)   v prípade praktík narúšajúcich hospodársku súťaž, buď tieto praktiky alebo ujmu alebo hrozbu ujmy týkajúcu sa príslušného(-ých) leteckého(-ých) dopravcu(-ov) Únie.

4.  Ak po uplynutí primeranej lehoty nedošlo k odstráneniu porušenia platných medzinárodných záväzkov alebo praktík ovplyvňujúcich hospodársku súťaž, ujmy alebo hrozby ujmy týkajúcej sa príslušného(-ých) leteckého(-ých) dopravcu(-ov) Únie, môže Komisia v konaní pokračovať.

4.  Ak po uplynutí primeranej lehoty, ktorá ale neprekročí šesť mesiacov, nedošlo k odstráneniu porušenia platných medzinárodných záväzkov alebo praktík narúšajúcich hospodársku súťaž, ujmy alebo hrozby ujmy týkajúcej sa príslušného(-ých) leteckého(-ých) dopravcu(-ov) Únie, Komisia v konaní pokračuje.

Pozmeňujúci návrh  50

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Ukončenie konania

Ukončenie konania

1.  Ak sa sťažnosť stiahne, Komisia môže ukončiť prešetrovanie vedené podľa článku 4 bez prijatia nápravných opatrení.

1.  Ak sa sťažnosť stiahne, Komisia zváži, či prijme rozhodnutie ukončiť prešetrovanie vedené podľa článku 4 bez prijatia nápravných opatrení.

2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov ukončí prešetrovanie vedené podľa článku 4 bez prijatia nápravných opatrení v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov ukončí prešetrovanie vedené podľa článku 4 bez prijatia nápravných opatrení v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)  Komisia dospeje k záveru, že nedošlo k porušeniu platných medzinárodných záväzkov,

a)  Komisia dospeje k záveru, že nedošlo k porušeniu platných medzinárodných záväzkov,

b)  Komisia dospeje k záveru, že prijatie nápravných opatrení by bolo proti záujmu Únie,

b)  Komisia dospeje k záveru, že prijatie nápravných opatrení by bolo proti záujmu Únie,

c)  Únia a príslušná tretia krajina v súlade s relevantnými mechanizmami stanovenými v príslušnej dohode alebo dojednaní alebo podľa príslušného medzinárodného práva verejného dospeli k uspokojivej náprave.Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

 

c)   Únia a príslušná tretia krajina v súlade s relevantnými mechanizmami stanovenými v príslušnej dohode alebo dojednaní alebo podľa príslušného medzinárodného práva verejného dospeli k uspokojivej náprave. Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 po informovaní Európskeho parlamentu a relevantných zainteresovaných strán.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s výhradou odsekov 1 a 2 Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme nápravné opatrenia, pokiaľ sa prešetrovaním zistí, že došlo k porušeniu platných medzinárodných záväzkov.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a s výhradou odsekov 1 a 2 Komisia po informovaní Parlamentu prostredníctvom vykonávacích aktov prijme nápravné opatrenia, pokiaľ sa prešetrovaním zistí, že došlo k porušeniu platných medzinárodných záväzkov. Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

4.  Pokiaľ sa v akte obsahujúcom platné medzinárodné záväzky vyžaduje, aby sa pred prijatím akéhokoľvek opatrenia najprv využil medzinárodný postup konzultácie alebo urovnania sporov, musí sa najprv využiť tento postup a akékoľvek rozhodnutie prijaté v súlade s odsekom 3 zohľadní jeho výsledky.

4.  Pokiaľ sa v akte obsahujúcom platné medzinárodné záväzky vyžaduje, aby sa pred prijatím akéhokoľvek opatrenia najprv využil medzinárodný postup konzultácie alebo urovnania sporov, musí sa najprv využiť tento postup a akékoľvek rozhodnutie prijaté v súlade s odsekom 3 zohľadní jeho výsledky.

5.  Nápravné opatrenia uvedené v odseku 3 sú opatrenia stanovené v akte obsahujúcom platné medzinárodné záväzky alebo opatrenia, ktoré sú k dispozícii na základe relevantných pravidiel a zásad medzinárodného práva verejného.

5.  Nápravné opatrenia uvedené v odseku 3 sú opatrenia stanovené v akte obsahujúcom platné medzinárodné záväzky alebo opatrenia, ktoré sú k dispozícii na základe relevantných pravidiel a zásad medzinárodného práva verejného.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Posudzované faktory vcelku musia viesť k záveru, že predvídateľný vývoj bezprostredne hrozí a že ak sa nepodniknú ochranné kroky, dôjde ku skutočnej ujme.

 

V prípade, že sa preverovaná situácia vyvinie do skutočnej ujmy pred skončením konania, Komisia postupuje v súlade s odsekom 1, pričom zohľadní najnovšie dôkazy, ktoré má k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade stiahnutia sťažnosti môže Komisia prešetrovanie ukončiť bez prijatia nápravných opatrení.

1.  Len v prípade stiahnutia sťažnosti môže Komisia prešetrovanie ukončiť bez prijatia nápravných opatrení. Leteckí dopravcovia Únie majú právo odvolať sa proti rozhodnutiu Komisie ukončiť prešetrovanie. Takéto odvolanie sa podáva do 30 dní od oznámenia rozhodnutia Komisie ukončiť prešetrovanie.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov ukončí prešetrovanie vedené v súlade s článkom 4 bez prijatia nápravných opatrení, ak:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom [15a (nový)] prijať delegované akty, ktorými ukončí prešetrovanie vedené v súlade s článkom 4 bez prijatia nápravných opatrení, ak:

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  K rozhodnutiu o ukončení prešetrovania v súlade s odsekom 2 sa priloží jeho odôvodnenie a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.  K rozhodnutiu o ukončení prešetrovania v súlade s odsekom 2 sa priloží jeho odôvodnenie a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia okrem toho svoje rozhodnutie odôvodní pred príslušnými výbormi Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh  56

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Nápravné opatrenia

Nápravné opatrenia

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 12 ods. 1 a s výnimkou prípadu uvedeného v článku 12 ods. 2 písm. b), Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme nápravné opatrenia, pokiaľ sa prešetrovaním vykonaným podľa článku 4 stanoví, že praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž, ktoré prijala tretia krajina alebo subjekt z tretej krajiny, spôsobili ujmu alebo hrozbu ujmy týkajúcu sa príslušného leteckého dopravcu resp. dopravcov Únie.Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 12 ods. 1, a s výnimkou prípadu uvedeného v článku 12 ods. 2 písm. b), Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú nápravné opatrenia, pokiaľ sa prešetrovaním vykonaným podľa článku 4 stanoví, že praktiky narúšajúce hospodársku súťaž, ktoré prijala tretia krajina alebo subjekt z tretej krajiny, spôsobili ujmu alebo hrozbu ujmy týkajúcu sa príslušného leteckého dopravcu, resp. dopravcov Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

2.  Nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 sa ukladajú leteckému dopravcovi resp. dopravcom z tretích krajín využívajúcemu(-im) praktiky, ktoré ovplyvňujú hospodársku súťaž, a môžu mať formu buď:

2.  Nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 sa ukladajú leteckému dopravcovi resp. dopravcom z tretích krajín využívajúcemu(-im) praktiky, ktoré narúšajú hospodársku súťaž, a môžu mať formu buď:

a)  finančných poplatkov;

a)  finančných poplatkov;

b)   akéhokoľvek opatrenia rovnocennej alebo nižšej hodnoty.

b)  akéhokoľvek prevádzkového opatrenia rovnocennej alebo nižšej hodnoty.

3.   Nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 nesmú presiahnuť rámec toho, čo je potrebné na kompenzáciu ujmy alebo hrozby ujmy týkajúcej sa príslušného leteckého dopravcu resp. dopravcov Únie. Na tento účel sa môžu opatrenia uvedené v odseku 2 písm. b) obmedziť na určitú geografickú oblasť.

3.  Nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 nesmú presiahnuť rámec toho, čo je potrebné na kompenzáciu ujmy týkajúcej sa príslušného leteckého dopravcu, resp. dopravcov Únie alebo na zabránenie tomu, aby sa hrozba ujmy vyvinula do skutočnej ujmy týkajúcej sa príslušného leteckého dopravcu, resp. dopravcov Únie. Na tento účel sa môžu opatrenia uvedené v odseku 2 písm. b) obmedziť na určitú geografickú oblasť a časové obdobie.

4.  Nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 nesmú Úniu ani príslušný členský štát resp. štáty vyzývať k porušeniu dohôd o leteckej doprave, dohôd o leteckých službách ani žiadneho ustanovenia o leteckých dopravných službách uvedeného v dohode o obchode, ktoré boli uzavreté s príslušnou treťou krajinou.

4.  Nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 nesmú Úniu ani príslušný členský štát resp. štáty vyzývať k porušeniu dohôd o leteckej doprave, dohôd o leteckých službách ani žiadneho ustanovenia o leteckých dopravných službách uvedeného v dohode o obchode, ktoré boli uzavreté s príslušnou treťou krajinou.

 

4 a.  Nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 musia zohľadňovať riadne fungovanie trhu s leteckou dopravou Únie a nesmú viesť k nenáležitej výhode pre ktoréhokoľvek leteckého dopravcu alebo ktorúkoľvek skupinu leteckých dopravcov.

 

4 b.  Nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 môžu byť dočasné a môžu byť prijaté, ak je to potrebné, ak sa prešetrovaním zistí, na základe dostupných skutočností, že hrozba ujmy existuje, ako aj v prípade zložitých prebiehajúce prešetrovaní, ktoré zatiaľ neboli uzavreté či ukončené.

5.  K rozhodnutiu o uzavretí prešetrovania prijatím nápravných opatrení uvedených v odseku 1 sa priloží jeho odôvodnenie a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.  K rozhodnutiu o uzavretí prešetrovania prijatím nápravných opatrení uvedených v odseku 1 sa priloží jeho odôvodnenie a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Nápravné opatrenia uvedené v článku 13 ostávajú v platnosti len dovtedy a v takom rozsahu, ako je potrebné vzhľadom na pretrvávajúce praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž a následnú ujmu alebo hrozbu ujmy. Na tento účel sa uplatňuje postup preskúmania stanovený v odsekoch 2, 3 a 4.

1.  Nápravné opatrenia uvedené v článku 13 budú v platnosti len dovtedy a v takom rozsahu, ako je potrebné vzhľadom na pretrvávajúce praktiky narúšajúce hospodársku súťaž a následnú ujmu alebo hrozbu ujmy. Na tento účel sa uplatňuje postup preskúmania stanovený v odsekoch 2, 3 a 4.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak to okolnosti odôvodňujú, môže byť potreba pokračovať v ukladaní nápravných opatrení v ich pôvodnej forme preskúmaná, a to buď na podnet Komisie, alebo na žiadosť sťažovateľa alebo na základe odôvodnenej žiadosti príslušnej tretej krajiny alebo príslušného subjektu z tretej krajiny.

2.  Ak to okolnosti odôvodňujú, môže byť potreba pokračovať v ukladaní nápravných opatrení v ich pôvodnej forme preskúmaná, a to buď na podnet Komisie, príslušného členského štátu alebo na žiadosť sťažovateľa alebo na základe odôvodnenej žiadosti príslušnej tretej krajiny alebo príslušného subjektu z tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov nápravné opatrenia podľa potreby zruší, zmení alebo zachová. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom [15a (nový)] prijať delegované akty, ktorými sa podľa potreby zrušujú, menia alebo zachovávajú nápravné opatrenia. Pri prijímaní týchto delegovaných aktov Komisia zohľadní záujem Únie.

Pozmeňujúci návrh  60

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku12 a článku 14 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie ... rokov od … [dátum nadobudnutia účinnosti základného legislatívneho aktu alebo akýkoľvek iný dátum stanovený spoluzákonodarcami]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto ...ročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 a článku 14 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 a článku 14 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Pozmeňujúci návrh  61

Návrh nariadenia

Článok 15 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15b

 

1.  Komisia predkladá vzhľadom na konkrétny prípad a s náležitým zreteľom na ochranu dôverných informácií v zmysle článku 6 Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s vyhlásením o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia. Tam, kde je to relevantné, správa obsahuje informácie o uplatňovaní nápravných opatrení, o ukončení prešetrovaní bez nápravných opatrení, o prebiehajúcich prešetrovaniach, preskúmaniach a spolupráci s členskými štátmi, zainteresovanými stranami a tretími krajinami.

 

2.  Európsky parlament môže do jedného mesiaca od predloženia správy Komisiou pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu svojho gestorského výboru, aby prezentovala a vysvetlila akékoľvek záležitosti súvisiace s vykonávaním tohto nariadenia.

 

3.  Najneskôr šesť mesiacov po predložení správy Európskemu parlamentu a Rade Komisia správu zverejní.

(1)


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie

Návrh Komisie sa usiluje riešiť nedostatky existujúceho právneho rámca stanoveného nariadením (ES) č. 868/2004. Platné právne predpisy mali chrániť leteckých dopravcov Únie pred nečestnými praktikami v niektorých tretích krajinách, najmä vzhľadom na chýbajúci medzinárodný rámec, ktorý by stanovoval podmienky upravujúce hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami. Tieto predpisy však nikdy nevyhovovali svojmu účelu, a preto sa nikdy nevyužili, aj keď existuje potreba účinného mechanizmu ochrany pred nespravodlivou hospodárskou súťažou v letectve. Komisia právom poukazuje na to, že pravidlá EÚ zabezpečujú, aby boli všetkým dopravcom, európskym aj mimoeurópskym, udelené rovnaké práva a mali rovnaké príležitosti prístupu k službám súvisiacim s leteckou dopravou, no rovnaká situácia vždy nevládne aj v krajinách mimo Európy, v ktorých diskriminačné postupy a subvencie môžu leteckým dopravcom z daných tretích krajín poskytnúť nespravodlivé konkurenčné výhody.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta a podporuje návrh ako výrazné zlepšenie nariadenia 868/2004 a súhlasí s jeho cieľmi a prostriedkami stanovenými na ich dosiahnutie. Rád by však zdôraznil, že nápravné opatrenia, ktoré by mohli byť spustené na základe riadne fungujúceho ochranného mechanizmu, by sa mali využiť, ak je dotknutý viac ako jeden členský štát alebo boli vyčerpané existujúce dvojstranné postupy. Touto správou sa preto zavádzajú len tie zmeny, ktorými sa zdôrazňuje potreba uprednostniť dvojstranné riešenia a zapojiť do konzultačného procesu všetky príslušné zainteresované strany vrátane Parlamentu a Rady ako európskych zákonodarcov. Spravodajca tiež považuje za dôležité väčšmi sa zamerať na úlohu leteckej prepojenosti ako kritéria prešetrovaní a na účely tohto nariadenia spresniť pojem „záujem Únie“ pri rozhodovaní o tom, či uplatniť alebo neuplatniť nápravné opatrenia v prípade odhalenia nečestných praktík dopravcu z tretej krajiny.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (23.2.2018)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ramon Tremosa i Balcells

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Letecká doprava zohráva v hospodárstve Únie kľúčovú úlohu. Je silným hnacím motorom hospodárskeho rastu, pracovných miest, obchodu a mobility. V uplynulých desaťročiach rast služieb v oblasti leteckej dopravy výrazne prispel k zlepšeniu prepojenosti v rámci Únie a s tretími krajinami a stále je významným faktorom ekonomiky Únie ako celku.

(1)  Letecká doprava zohráva kľúčovú úlohu pre hospodárstvo Únie a každodenný život občanov Únie. Je silným hnacím motorom hospodárskeho rastu, pracovných miest a obchodu, ako aj prepojenosti a mobility pre podniky a občanov. V uplynulých desaťročiach rast služieb v oblasti leteckej dopravy výrazne prispel k zlepšeniu prepojenosti v rámci Únie a s tretími krajinami a stále je významným faktorom ekonomiky Únie ako celku.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Európske odvetvie letectva predstavuje približne 2 milióny priamych pracovných miest, pričom očakáva sa, že medzinárodná letecká doprava bude do roku 2030 rásť každoročne o zhruba 5 %.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Je nevyhnutné, aby Únia poskytovala rôznym odvetviam svojho hospodárstva a svojim pracovníkom účinnú ochranu pred akýmikoľvek praktikami nekalej súťaže z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Leteckí dopravcovia Únie sú v centre celosvetovej siete spájajúcej Európu interne i so zvyškom sveta. Malo by sa im umožniť súťažiť s leteckými dopravcami z tretích krajín v prostredí otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže medzi všetkými leteckými dopravcami. Prispelo by to k zachovaniu podmienok vedúcich k vysokej úrovni prepojenosti Únie.

(2)  Leteckí dopravcovia Únie sú v centre celosvetovej siete spájajúcej Európu interne i so zvyškom sveta. Malo by sa im umožniť súťažiť s leteckými dopravcami z tretích krajín v prostredí otvorenej, rovnocennej a spravodlivej hospodárskej súťaže medzi všetkými leteckými dopravcami s prihliadnutím na regulačné otázky, ako sú pracovné podmienky a ochrana životného prostredia. Prispelo by to k ochrane pracovných miest a ku konkurencieschopnosti leteckých dopravcov Únie, ako aj k zachovaniu podmienok vedúcich k vysokej úrovni prepojenosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Európa predstavuje priestor s viac ako 500 miliónmi potenciálnych cestujúcich pre leteckých dopravcov z tretích krajín. Tento potenciálne rastúci objem dopravy by sa mal brať do úvahy pri rokovaniach o komplexných dohodách o leteckej doprave v mene Únie so zvyškom sveta.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Otvorenie trhov a prepojenosť jasne súvisia, pretože narušenie hospodárskej súťaže má za následok presun dopravných tokov. Leteckí dopravcovia z tretích krajín chcú a potrebujú prístup na letiská vo všetkých členských štátoch so zreteľom na to, že európsky kontinent pre nich predstavuje potenciálny trh s 500 miliónmi cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Vzhľadom na oznámenie Spojeného kráľovstva Európskej rade z 29. marca 2017 o jeho zámere vystúpiť z Európskej únie v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii by Komisia mala uskutočniť dôkladné posúdenie dôsledkov tohto vystúpenia pre leteckú dopravu medzi Úniou alebo jej členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom s cieľom čo najviac minimalizovať narušenie služieb leteckej dopravy pre dopravcov so sídlom v Únii a spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Finančná transparentnosť v rámci ustanovení o spravodlivej hospodárskej súťaži je zásadným prvkom, pokiaľ ide o zaručenie rovnakých podmienok pre leteckých dopravcov Únie a tretích krajín. Úplná transparentnosť je navyše rozhodujúca pre potvrdenie alebo zamietnutie poskytovania údajných subvencií leteckej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Spravodlivú hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami možno zabezpečiť aj prostredníctvom príslušných právnych predpisov Únie, ako je napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 95/9320 a smernica Rady 96/97/ES21. Vzhľadom na to, že spravodlivá hospodárska súťaže predpokladá ochranu leteckých dopravcov Únie pred niektorými praktikami používanými tretími krajinami alebo leteckými dopravcami z tretích krajín, touto otázkou sa momentálne zaoberá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/200422. Nariadenie (ES) č. 868/2004 sa však v súvislosti s jeho základným všeobecným cieľom spravodlivej hospodárskej súťaže ukázalo ako nedostatočne účinné. Je to najmä v dôsledku niektorých jeho pravidiel týkajúcich sa hlavne vymedzenia príslušných praktík, iných ako subvencovanie, a požiadaviek týkajúcich sa začatia a vedenia prešetrovaní. Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 868/2004 nestanovuje osobitný interný postup Únie, pokiaľ ide o záväzky obsiahnuté v dohodách o leteckej doprave alebo o leteckých službách, ktorých je Únia zmluvnou stranou, a ktoré sú určené na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže. Vzhľadom na počet a dôležitosť zmien, ktoré by boli potrebné na riešenie týchto otázok, je vhodné nahradiť nariadenie (ES) č. 868/2004 novým aktom.

(8)  Spravodlivú hospodársku súťaž medzi leteckými dopravcami možno zabezpečiť aj prostredníctvom príslušných právnych predpisov Únie, ako nariadenie Rady (EHS) č. 95/9320 a smernica Rady 96/97/ES21. Vzhľadom na to, že spravodlivá hospodárska súťaž predpokladá ochranu leteckých dopravcov Únie pred niektorými praktikami používanými tretími krajinami alebo leteckými dopravcami z tretích krajín, touto otázkou sa momentálne zaoberá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/200422. Nariadenie (ES) č. 868/2004 sa však v súvislosti s jeho základným všeobecným cieľom spravodlivej hospodárskej súťaže ukázalo ako úplne neúčinné. Je to najmä v dôsledku niektorých jeho pravidiel týkajúcich sa hlavne vymedzenia príslušných praktík, iných ako subvencovanie, a požiadaviek týkajúcich sa začatia a vedenia prešetrovaní. Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 868/2004 nestanovuje osobitný interný postup Únie, pokiaľ ide o záväzky obsiahnuté v dohodách o leteckej doprave alebo o leteckých službách, ktorých je Únia zmluvnou stranou, a určené na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže. Vzhľadom na počet a dôležitosť zmien, ktoré by boli potrebné na riešenie týchto otázok, je vhodné nahradiť nariadenie (ES) č. 868/2004 novým aktom.

__________________

__________________

20 Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 14, 22.1.1993, s. 1).

20 Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 14, 22.1.1993, s. 1).

21 Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36).

21 Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 z 21. apríla 2004 o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom Spoločenstva subvencovaním a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých dopravných služieb zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 z 21. apríla 2004 o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom Spoločenstva subvencovaním a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých dopravných služieb zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  V záujme spravodlivej hospodárskej súťaže vo vonkajších leteckých vzťahoch Únie, zabezpečenia reciprocity a odstránenia nekalých praktík vrátane údajných subvencií a štátnej pomoci poskytovaných leteckým spoločnostiam z niektorých tretích krajín, čo by mohlo narúšať trh, je potrebné, aby ustanovenia o spravodlivej hospodárskej súťaži vyžadovali úplnú finančnú transparentnosť. Táto transparentnosť je nevyhnutná nato, aby Komisia mohla prijať kladné alebo zamietavé rozhodnutie týkajúce sa údajných subvencií.

Odôvodnenie

V záujme zachovania podmienok prispievajúcich k vysokej úrovni prepojenosti Únie a zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže s leteckými dopravcami z tretích krajín sú aj naďalej potrebné účinné, primerané a odrádzajúce právne predpisy. Preto by Komisii mala byť zverená právomoc viesť prešetrovanie a v prípade potreby prijať príslušné opatrenia. Takéto opatrenia by mali byť k dispozícii buď v prípade, keď došlo k porušeniu príslušných záväzkov podľa dohody, ktorej zmluvnou stranou je Únia, alebo ak praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž spôsobujú ujmu leteckým dopravcom Únie alebo ak hrozí, že im ujmu spôsobia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme zachovania priaznivých podmienok prispievajúcich k vysokej úrovni prepojenosti Únie a zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže s leteckými dopravcami z tretích krajín sú aj naďalej potrebné účinné, primerané a odrádzajúce právne predpisy. Preto by Komisii mala byť zverená právomoc viesť prešetrovanie a v prípade potreby prijať opatrenia. Takéto opatrenia by mali byť k dispozícii buď v prípade, keď došlo k porušeniu príslušných záväzkov podľa dohody, ktorej zmluvnou stranou Únia je, alebo ak praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž spôsobujú ujmu leteckým dopravcom Únie alebo ak hrozí, že im ujmu spôsobia.

(9)  V záujme zachovania podmienok prispievajúcich k vysokej úrovni prepojenosti Únie a zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže s leteckými dopravcami z tretích krajín, a teda ochrany pracovných miest v leteckých spoločnostiach Únie, sú aj naďalej potrebné účinné, primerané a odrádzajúce právne predpisy. Preto by Komisii mala byť zverená právomoc viesť prešetrovanie a v prípade potreby prijať príslušné opatrenia. Takéto opatrenia by mali byť k dispozícii buď v prípade, keď došlo k porušeniu príslušných záväzkov podľa dohody, ktorej zmluvnou stranou je Únia, alebo ak praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž spôsobujú ujmu leteckým dopravcom Únie alebo ak hrozí, že im ujmu spôsobia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  Ak sa na príslušné letecké dopravné služby vzťahuje dvojstranná dohoda členského štátu s treťou krajinou o leteckých službách, je dôležité, aby Komisia mohla začať vyšetrovanie a v prípade potreby prijať nápravné opatrenia, a to predtým, než sa vyčerpá mechanizmus urovnávania sporov obsiahnutý v danej dvojstrannej dohode. V záujme účinnej regulácie môže Komisia začať takéto vyšetrovanie a prijať takéto nápravné opatrenia bez ohľadu na to, či dotknutý členský štát má v úmysle riešiť praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž v rámci svojej dvojstrannej dohody o leteckých službách s treťou krajinou.

Odôvodnenie

Účelom tohto ustanovenia je zabrániť prípadom, keď by členské štáty neúmyselne alebo úmyselne bránili Únii v konaní výrazným odďaľovaním uplatnenia mechanizmu urovnávania sporov v rámci ich dvojstrannej dohody o leteckých službách. V dôsledku toho by sa naďalej pokračovalo v praktikách ovplyvňujúcich hospodársku súťaž, čo by viedlo k neodvratnému zvýšeniu ujmy pre leteckého dopravcu Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  V záujme účinnej regulácie a podobne ako v prípade iných nástrojov Únie na ochranu obchodu je mimoriadne dôležité, aby Komisia mohla začať konania na základe sťažnosti, v rámci ktorej sa predložia dôkazy prima facie o hrozbe ujmy.

Odôvodnenie

V prípade tohto druhu nástroja na ochranu obchodu je veľmi dôležitá koncepcia hrozby ujmy. Nariadením sa musí umožniť začatie konaní, ak existujú skutočnosti nasvedčujúce tomu, že tretia krajina alebo subjekt z tretej krajiny presadzuje alebo bude presadzovať praktiky, ktoré by nevyhnutne spôsobili ujmu leteckému dopravcovi Únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Konanie podľa tohto nariadenia by sa nemalo začať alebo by sa malo uzavrieť bez prijatia nápravných opatrení, pokiaľ by prijatie nápravných opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie, so zreteľom na ich vplyv na iné osoby, najmä spotrebiteľov alebo podniky v Únii. Konania by mali byť tiež uzavreté bez prijatia opatrení, pokiaľ požiadavky na takéto opatrenia (už) nie sú splnené.

(15)  Podľa tohto nariadenia by malo byť možné uzavrieť konania bez prijatia nápravných opatrení, pokiaľ by prijatie nápravných opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie, so zreteľom na ich vplyv na iné osoby, najmä spotrebiteľov alebo podniky v Únii. Konania by mali byť tiež uzavreté bez prijatia opatrení, pokiaľ požiadavky na takéto opatrenia (už) nie sú splnené.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prešetrovanie sa začne na základe písomnej sťažnosti, ktorú predložil členský štát, letecký dopravca Únie alebo združenie leteckých dopravcov Únie v súlade s odsekom 2, alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak existujú dôkazy prima facie o:

1.  Prešetrovanie sa začne na základe písomnej sťažnosti, ktorú predloží členský štát, Európsky parlament, letecký dopravca Únie alebo združenie leteckých dopravcov Únie v súlade s odsekom 2, vnútroštátna organizácia spotrebiteľov, alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak existujú primerané a konkrétne indície o:

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Sťažnosť obsahuje dôkazy prima facie o jednom z prípadov uvedených v odseku 1.

2.  Sťažnosť obsahuje primerané a na faktoch založené indície o jednom z prípadov uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia môže rozhodnúť o tom, že prešetrovanie nezačne, ak by prijatie opatrenia v súlade s článkami 10 alebo 13 bolo proti záujmu Únie, alebo ak sa Komisia domnieva, že skutočnosti uvedené v sťažnosti neupozorňujú na systémový problém, ani nemajú významný vplyv na jedného alebo viacerých leteckých dopravcov Únie.

4.  Komisia môže rozhodnúť o tom, že prešetrovanie nezačne, ak sa domnieva, že skutočnosti uvedené v sťažnosti neupozorňujú na systémový problém, ani nemajú významný vplyv na jedného alebo viacerých leteckých dopravcov Únie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade, že predložené dôkazy nie sú na účely odseku 1 dostatočné, Komisia o tom informuje sťažovateľa do 60 dní odo dňa podania sťažnosti. Sťažovateľovi sa poskytne 30 dní na predloženie doplňujúcich dôkazov. Ak tak sťažovateľ v uvedenej lehote neurobí, môže sa Komisia rozhodnúť, že prešetrovanie nezačne.

5.  V prípade, že predložené dôkazy nie sú na účely odseku 1 dostatočné, Komisia o tom informuje sťažovateľa do 30 dní odo dňa podania sťažnosti. Sťažovateľovi sa poskytne 30 dní na predloženie doplňujúcich dôkazov. Ak tak sťažovateľ v uvedenej lehote neurobí, môže sa Komisia rozhodnúť, že prešetrovanie nezačne.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia rozhodne o začatí prešetrovania v súlade s odsekom 1 do šiestich mesiacov od podania sťažnosti.

6.  Komisia rozhodne o začatí prešetrovania v súlade s odsekom 1 do troch mesiacov od podania sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  či praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž, používané treťou krajinou alebo subjektom z tretej krajiny, spôsobili leteckému(-ým) dopravcovi(-om) Únie ujmu alebo hrozby ujmy.

b)  či praktiky ovplyvňujúce hospodársku súťaž, používané treťou krajinou alebo subjektom z tretej krajiny, spôsobili leteckému(-ým) dopravcovi(-om) Únie ujmu alebo hrozbu ujmy alebo či neregulárne konanie obmedzujúce hospodársku súťaž malo negatívny vplyv na vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa to zdá potrebné, Komisia môže vykonávať prešetrovania na území príslušnej tretej krajiny, a to za predpokladu, že vláda príslušnej tretej krajiny a príslušný subjekt tretej krajiny boli oficiálne informované a udelili svoj súhlas.

5.  Ak sa to zdá potrebné, Komisia môže vykonávať prešetrovania na území príslušnej tretej krajiny alebo inej tretej krajiny, a to za predpokladu, že vláda príslušnej tretej krajiny a príslušný subjekt tretej krajiny boli oficiálne informované.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Sťažovatelia, zainteresované strany, príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) a zástupcovia príslušnej tretej krajiny alebo príslušného subjektu z tretej krajiny môžu konzultovať všetky informácie, ktoré má Komisia k dispozícii, s výnimkou interných dokumentov určených pre Komisiu a administratívy za predpokladu, že tieto informácie nie sú dôverné v zmysle článku 6 a za predpokladu, že Komisiu požiadali písomne.

7.  Sťažovatelia, zainteresované strany, príslušný(-é) členský(-é) štát(-y), príslušné výbory Európskeho parlamentu a zástupcovia príslušnej tretej krajiny alebo príslušného subjektu z tretej krajiny môžu konzultovať všetky informácie, ktoré má Komisia k dispozícii, s výnimkou interných dokumentov určených pre Komisiu a administratívy za predpokladu, že tieto informácie nie sú dôverné v zmysle článku 6 a za predpokladu, že Komisiu požiadali písomne.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď sa prístup k potrebným informáciám zamietne, alebo ak sa inak neposkytnú v rámci primeraných lehôt, alebo ak sa prešetrovaniu kladú významné prekážky, zistenia sa vykonajú na základe dostupných skutočností. Ak Komisia zistí, že boli predložené nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, takéto informácie sa nebudú brať do úvahy.

V prípadoch, keď sa prístup k potrebným informáciám zamietne, alebo ak sa inak neposkytne v rámci primeraných lehôt, ak príslušná tretia krajina neposkytla prístup na svoje územie na účely vedenia prešetrovania alebo ak sa prešetrovaniu kladú významné prekážky, zistenia sa vykonajú na základe dostupných skutočností. Ak Komisia zistí, že boli predložené nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, takéto informácie sa nebudú brať do úvahy.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Konanie sa ukončí do dvoch rokov. Táto lehota sa môže v náležite odôvodnených prípadoch predĺžiť.

1.  Konanie sa ukončí do 18 mesiacov po začatí prešetrovania. Táto lehota sa môže v náležite odôvodnených prípadoch v rámci stanoveného harmonogramupredĺžiť.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V naliehavom prípade, napríklad v situáciách, v ktorých existuje riziko okamžitej a nezvratnej ujmy týkajúcej sa leteckého(-ých) dopravcu (-ov) Únie, sa konanie môže skrátiť na jeden rok.

2.  V naliehavom prípade, napríklad v situáciách, v ktorých existuje riziko okamžitej a nezvratnej ujmy týkajúcej sa leteckého(-ých) dopravcu (-ov) Únie, sa konanie môže skrátiť na najviac šesť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže pozastaviť konania, ak príslušná tretia krajina alebo príslušný subjekt z tretej krajiny podnikli rozhodné kroky s cieľom odstrániť podľa situácie:

3.  Iba Komisia môže – prostredníctvom práva poškodených strán na odvolanie – pozastaviť konania, ak príslušná tretia krajina alebo príslušný subjekt z tretej krajiny podnikli rozhodné kroky s cieľom odstrániť podľa situácie:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Dopravcovia Únie majú právo odvolať sa proti rozhodnutiu Komisie o pozastavení konania. Toto odvolanie by malo byť podané do 20 dní od oznámenia Komisie o rozhodnutí pozastaviť konanie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak po uplynutí primeranej lehoty nedošlo k odstráneniu porušenia platných medzinárodných záväzkov alebo praktík ovplyvňujúcich hospodársku súťaž, ujmy alebo hrozby ujmy týkajúcej sa príslušného(-ých) leteckého(-ých) dopravcu(-ov) Únie, môže Komisia v konaní pokračovať.

4.  Ak po uplynutí primeranej lehoty nedošlo k odstráneniu porušenia platných medzinárodných záväzkov alebo praktík ovplyvňujúcich hospodársku súťaž, ujmy alebo hrozby ujmy týkajúcej sa príslušného(-ých) leteckého(-ých) dopravcu(-ov) Únie, Komisia v konaní pokračuje.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov ukončí prešetrovanie vedené podľa článku 4 bez prijatia nápravných opatrení v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom [A] prijať delegované akty s cieľom zmeniť toto nariadenie tým, že ukončí prešetrovanie vedené podľa článku 4 bez prijatia nápravných opatrení v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  situáciu príslušného leteckého dopravcu resp. dopravcov Únie, najmä pokiaľ ide o aspekty, ako je frekvencia služieb, využitie kapacity, sieťový účinok, predaj, podiel na trhu, zisky, návratnosť kapitálu, investície a zamestnanosť;

a)  situáciu príslušného leteckého dopravcu resp. dopravcov Únie, najmä pokiaľ ide o aspekty, ako je frekvencia služieb, využitie kapacity, sieťový účinok, predaj, podiel na trhu, zisky, návratnosť kapitálu, ochrana životného prostredia, investície a zamestnanosť;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predvídateľný vývoj situácie príslušného leteckého dopravcu resp. dopravcov Únie, najmä pokiaľ ide o frekvenciu služieb, využitie kapacity, sieťový účinok, predaj, podiel na trhu, zisky, návratnosť kapitálu, investície a zamestnanosť;

a)  predvídateľný vývoj situácie príslušného leteckého dopravcu, resp. dopravcov Únie, najmä pokiaľ ide o frekvenciu služieb, využitie kapacity, sieťový účinok, predaj, podiel na trhu, zisky, návratnosť kapitálu, ochranu životného prostredia, investície a zamestnanosť;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade stiahnutia sťažnosti môže Komisia prešetrovanie ukončiť bez prijatia nápravných opatrení.

1.  Len v prípade stiahnutia sťažnosti môže Komisia prešetrovanie ukončiť bez prijatia nápravných opatrení. Leteckí dopravcovia Únie majú právo odvolať sa proti rozhodnutiu Komisie ukončiť prešetrovanie. Takéto odvolanie by malo byť podané do 30 dní od oznámenia rozhodnutia Komisie ukončiť prešetrovanie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov ukončí prešetrovanie vedené v súlade s článkom 4 bez prijatia nápravných opatrení, ak:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom [A] prijať delegované akty s cieľom zmeniť toto nariadenie tým, že ukončí prešetrovanie vedené v súlade s článkom 4 bez prijatia nápravných opatrení, ak:

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Komisia dospeje k záveru, že prijatie nápravných opatrení v súlade s článkom 13 by bolo proti záujmu Únie,

b)  Komisia dospeje po konzultácii s Európskym parlamentom k záveru, že prijatie nápravných opatrení v súlade s článkom 13 by bolo proti záujmu Únie. Záujem Únie posúdi Komisia po konzultácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane leteckých spoločností Únie;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

vypúšťa sa

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave

Referenčné čísla

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.6.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Prerokovanie vo výbore

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Dátum prijatia

21.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Alberto Cirio

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave

Referenčné čísla

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Dátum predloženia v EP

7.6.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

9

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gilles Lebreton

Dátum predloženia

28.3.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

9

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. apríla 2018Právne oznámenie