Процедура : 2017/0259(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0126/2018

Внесени текстове :

A8-0126/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2018 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0094

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 680kWORD 56k
28.3.2018
PE 615.261v03-00 A8-0126/2018

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

(13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Тициана Бегин

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

(13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Одобрение)

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13357/2017),

–  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (13471/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0434/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0126/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ЕС и Норвегия са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Споразумението за ЕИП), което предвижда свободното движение на стоки, с изключение на селскостопанските продукти и продуктите от риболов. Що се отнася до селското стопанство, член 19 от Споразумението за ЕИП предвижда, че страните по споразумението ще извършват на всеки две години преглед на условията за търговия.

Последните преговори се проведоха от 3 февруари 2015 г. до 5 април 2017 г. и доведоха до настоящото предложение. Споразумението включва допълнителни изцяло либерализирани тарифни линии и допълнителни тарифни квоти за по-чувствителни продукти (месо, млечни продукти, зеленчуци и декоративни растения).

Предходното споразумение беше сключено на 15 април 2011 г. и увеличи безмитния достъп на селскостопански продукти от ЕС до норвежкия пазар до около 60% от търговията. Преговорите по новото споразумение следователно бяха насочени към допълнително увеличаване на степента на либерализиране, разширяване на обхвата на съществуващите тарифни квоти, откриване на нови тарифни квоти за допълнителни селскостопански продукти и отстраняване на някои текущи търговски пречки.

Съдържание на споразумението

Безмитен достъп

В рамките на новото споразумение двете страни се договориха да си предоставят взаимно безмитен достъп за 36 нови тарифни линии. Те включват живи коне, някои животински продукти и видове карантия, растения, зеленчуци за фураж, временно консервирани зеленчуци, плодове, ягодоплодни култури и ядки, водорасли, някои видове захар, плодови сокове и напитки, получени чрез ферментация.

Тарифни квоти

Норвегия увеличава тарифната квота с нулева ставка за месо от животни от рода на едрия рогат добитък (1 600 тона), месо от домашни птици (150 тона), продукти от консервирано месо (200 тона), сирене и извара (1 200 тона), цветя и растения (две тарифни линии за съответно 12 милиона норвежки крони и 3 милиона норвежки крони), марули и цикория (100 тона), царевица (5 000 тона), колбаси (200 тона) и квотата при ставка 15 NOK/kg за свинско месо (300 тона).

ЕС увеличава съществуващата квота с нулева ставка за следните норвежки продукти: месо от домашни птици (700 тона), консервирано месо (300 тона), суроватъчни продукти (4 400 тона), цветя (500 000 EUR), картофен чипс (150 тона), фураж (200 тона) и албумини (500 тона), и обединява съществуващата квота за меса от животни от рода на овцете и козите.

Отстраняване на търговски пречки

През септември 2012 г. Норвегия реши да премине от специфични към адвалорни мита за шест тарифни линии за селскостопански продукти (сирене, говеждо и агнешко месо), което доведе до увеличение на митото в размер до 429%. Норвегия също така промени класификацията на градинската хортензия, което доведе до увеличаване на вносното мито от 0% на 72%. Съгласно сегашното споразумение, компенсацията за тези мерки се получава пряко, като част от допълнителната квота, която Норвегия предоставя за сиренето, говеждото месо, цветята и живите растения, или непряко, като част от стойността на общото споразумение, какъвто е случаят с агнешкото месо. Част от новата квота за сирене ще бъде управлявана чрез лицензиране.

Контекст

Норвегия е седмият по значение партньор на ЕС в областта на търговията със стоки. Въпреки че цялостният търговски обмен на Норвегия с ЕС показва излишък, в търговията с основни селскостопански продукти балансът е до голяма степен в полза на ЕС, като износът от ЕС през 2016 г. възлиза на 2 495 милиона евро, а вносът от Норвегия – на 307 милиона евро. Основните продукти, изнасяни от ЕС, са вина и оцет, фураж, масло от соя и рапица, живи растения и сирене. Селскостопанските продукти, внасяни от Норвегия в ЕС, са основно соя, животински и растителни масла и техните остатъци, кожухарски кожи и неденатуриран етилов алкохол.

Заключения

Настоящото споразумение ще разкрие нови търговски възможности за износителите от ЕС и ще задълбочи търговските отношения между ЕС и Норвегия. То трябва да стане стъпка към допълнително либерализиране на търговията със селскостопански продукти между ЕС и Норвегия, по-специално търговията с преработени селскостопански продукти, която е затруднена поради високите мита в Норвегия, и в посока възобновяване на преговорите в областта на географските означения. Докладчикът счита, че усилията за премахване на все още съществуващите адвалорни мита върху сиренето, говеждото и агнешкото месо следва да продължат в съответствие с ангажиментите, поети от страните по споразумението по силата на член 19 от Споразумението за ЕИП и по силата на настоящото споразумение.

Докладчикът препоръчва на комисията по международна търговия да предложи на Европейския парламент да даде одобрението си за това споразумение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

Позовавания

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

7.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

14.12.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Заместени докладчици

David Borrelli

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

22.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

28.3.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 9 април 2018 г.Правна информация