Postup : 2017/0259(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0126/2018

Předložené texty :

A8-0126/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2018 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0094

DOPORUČENÍ     ***
PDF 592kWORD 55k
28.3.2018
PE 615.261v03-00 A8-0126/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Tiziana Beghin

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13357/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (13471/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0434/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0126/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Norskému království.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie a Norsko jsou signatáři Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „dohoda o EHP“), která stanoví volný pohyb zboží s výjimkou zemědělských produktů a produktů rybolovu. Pokud jde o zemědělství, článek 19 dohody uvádí, že strany provedou každé dva roky přezkum obchodních podmínek.

Zatím poslední jednání probíhala od 3. února 2015 do 5. dubna 2017 a vyústila ve stávající návrh. Dohoda zahrnuje další plně liberalizované celní položky a dodatečné celní kvóty pro citlivější produkty (maso, mléčné výrobky, zelenina a okrasné rostliny).

Předchozí dohoda byla podepsána dne 15. dubna 2011 a zvýšila podíl zemědělských produktů EU s bezcelním přístupem na norský trh na 60 %. Cílem jednání o nové dohodě proto bylo další zvýšení liberalizace obchodu, rozšíření stávajících celních kvót, zavedení nových celních kvót pro další zemědělské produkty a odstranění některých přetrvávajících překážek obchodu.

Obsah dohody

Bezcelní přístup

Podle nové dohody souhlasily obě strany se vzájemným poskytnutím bezcelního přístupu u 36 nových celních položek. Ty zahrnují živé koně, určité živočišné produkty a druhy drobů, rostliny, zeleninu pro krmné účely, prozatímně konzervovanou zeleninu, ovoce, bobuloviny a ořechy, řasy, určité druhy cukrů, ovocné šťávy a kvašené nápoje.

Celní kvóty

Norsko zvyšuje nulové celní kvóty na hovězí maso (1 600 t), drůbež (150 t), konzervované masné výrobky (200 t), sýry a tvaroh (1 200 t), květiny a rostliny (dvě celní položky 12 milionů NOK resp. 3 miliony NOK), zelený salát a čekanku (100 t), kukuřici (5 000 t), párky (200 t) a celní kvótu 15 NOK/kg na vepřové maso (300 t).

EU zvyšuje stávající nulové celní kvóty na následující norské výrobky: drůbež (700 t), konzervované maso (300 t), syrovátkové výrobky (4 400 t), květiny (500 000 EUR), bramborové lupínky (150 t), krmiva (200 t) a albuminy (500 t), a slučuje stávající kvótu na skopové a kozí maso.

Odstranění překážek obchodu

V září 2012 se Norsko rozhodlo přejít u šesti celních položek zemědělských výrobků (sýry, hovězí a jehněčí maso) ze specifického cla na valorické clo, což vyústilo ve zvýšení cla až o 429 %. Norsko také překlasifikovalo určitý druh hortenzie (hortenzie velkolistá), což vyústilo v nárůst cla na dovoz z 0 na 72 %. Podle současné dohody jsou opatření kompenzována buď přímo jako součást dodatečných kvót, které Norsko poskytuje na sýr, hovězí, květiny a živé rostliny, nebo nepřímo jako součást hodnoty celkové dohody, jak je tomu v případě jehněčího masa. Část nové kvóty na sýr bude řízena formou licencí.

Souvislosti

Pokud jde o obchod se zbožím, je Norsko sedmým nejvýznamnějším obchodním partnerem EU. Zatímco celkový objem obchodu Norska s EU vykazuje přebytek, v oblasti obchodu se základními zemědělskými produkty je bilance příznivější pro EU, přičemž vývoz EU v roce 2016 dosáhl 1 495 milionů EUR oproti 307 milionům EUR dovozu z Norska. Hlavními produkty vyváženými z EU jsou víno a ocet, krmiva, sója a řepkový olej, živé rostliny a sýry. Ze zemědělských produktů se z Norska dováží hlavně sójové boby, živočišné a rostlinné oleje a jejich rezidua, kožešiny a nedenaturovaný ethylalkohol.

Závěry

Současná dohoda nabídne vývozcům v EU nové obchodní příležitosti a prohloubí obchodní vztahy mezi EU a Norskem. Musí se stát krokem k další liberalizaci zemědělského obchodu mezi EU a Norskem, zejména obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, který je brzděn vysokými celními sazbami v Norsku, a k obnovení jednání o zeměpisných označeních. Zpravodajka je přesvědčena, že by měly pokračovat snahy o zrušení stále platných valorických cel na sýr, hovězí a jehněčí maso v souladu se závazky přijatými stranami podle článku 19 Dohody o EHP a podle současné dohody.

Zpravodajka doporučuje Výboru pro mezinárodní obchod, aby Evropskému parlamentu navrhl schválení dohody.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty

Referenční údaje

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

7.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

14.12.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Předchozí zpravodajové

David Borrelli

 

 

 

Projednání ve výboru

20.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

22.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Datum předložení

28.3.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění