Διαδικασία : 2017/0259(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0126/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0126/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2018 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0094

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 669kWORD 56k
28.3.2018
PE 615.261v03-00 A8-0126/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Tiziana Beghin

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Έγκριση)

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13357/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (13471/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0434/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0126/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΕΕ και η Νορβηγία έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ), η οποία προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων. Όσον αφορά τη γεωργία, το άρθρο 19 της συμφωνίας ΕΟΧ προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβαίνουν, ανά διετία, σε επανεξέταση των όρων που διέπουν το εμπόριο.

Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν από τις 3 Φεβρουαρίου 2015 έως τις 5 Απριλίου 2017 και οδήγησαν στην παρούσα πρόταση. Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόσθετες πλήρως ελευθερωμένες δασμολογικές κλάσεις και πρόσθετες δασμολογικές ποσοστώσεις για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα (κρέας, γαλακτοκομικά, οπωροκηπευτικά και διακοσμητικά φυτά).

Η προηγούμενη συμφωνία υπογράφηκε στις 15 Απριλίου 2011 και αύξησε την αδασμολόγητη πρόσβαση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ στην αγορά της Νορβηγίας σε περίπου 60 % των εμπορικών συναλλαγών. Στόχος των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία, ως εκ τούτου, ήταν η περαιτέρω αύξηση του βαθμού ελευθέρωσης, η διεύρυνση των υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων, το άνοιγμα νέων δασμολογικών ποσοστώσεων για πρόσθετα γεωργικά προϊόντα και η αντιμετώπιση ορισμένων εκκρεμών φραγμών στο εμπόριο.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας

Αδασμολόγητη πρόσβαση

Βάσει της νέας συμφωνίας, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να χορηγήσουν αμφότερα αδασμολόγητη πρόσβαση σε 36 νέες δασμολογικές κλάσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται ζωντανά άλογα, ορισμένα ζωικά προϊόντα και παραπροϊόντα σφαγίων, φυτά, οπωροκηπευτικά για ζωοτροφή, προσωρινά διατηρημένα οπωροκηπευτικά, φρούτα, σαρκώδεις καρποί και καρποί με κέλυφος, φύκη, ορισμένα σάκχαρα, χυμοί φρούτων και ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση.

Δασμολογικές ποσοστώσεις

Η Νορβηγία αυξάνει τον μηδενικό συντελεστή δασμολογικής ποσόστωσης για το βοδινό κρέας (1 600 τόνοι), τα πουλερικά (150 τόνοι), τα διατηρημένα προϊόντα κρέατος (200 τόνοι), το τυρί και το πηγμένο γάλα για τυρί (1 200 τόνοι), τα άνθη και τα φυτά (δύο δασμολογικές κλάσεις αντιστοίχως 12 εκατ. ΝΟΚ και 3 εκατ. ΝΟΚ), τα μαρούλια και το κιχώριο (100 τόνοι), το καλαμπόκι (5 000 τόνοι), τα αλλαντικά (200 τόνοι) και 15 NOK/κιλό ποσόστωση για το χοιρινό κρέας (300 τόνοι).

Η ΕΕ αυξάνει την υφιστάμενη μηδενική ποσόστωση για τα ακόλουθα νορβηγικά προϊόντα: πουλερικά (700 τόνοι), διατηρημένο κρέας (300 τόνοι), προϊόντα από ορό γάλακτος (4 400 τόνοι), άνθη (500 000 EUR), πατατάκια (150 τόνοι), ζωοτροφές (200 τόνοι) και αλβουμίνες (500 τόνοι), και συγχωνεύει τις υφιστάμενες ποσοστώσεις για το κρέας αιγοπροβάτων.

Αντιμετώπιση φραγμών στο εμπόριο

Τον Σεπτέμβριο του 2012, η Νορβηγία αποφάσισε τη μετάβαση από τους ειδικούς στους κατ’ αξίαν δασμούς για έξι δασμολογικές κλάσεις γεωργικών προϊόντων (τυρί, βόειο και αρνίσιο κρέας), γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δασμών σε ποσοστό έως και 429 %. Η Νορβηγία είχε επίσης αναταξινομήσει ένα κηπευτικό είδος ορτανσίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δασμού εισαγωγής από 0 σε 72 %. Βάσει της τρέχουσας συμφωνίας, η αποζημίωση για τα μέτρα αυτά λαμβάνεται άμεσα, ως μέρος της συμπληρωματικής ποσόστωσης που χορηγεί η Νορβηγία για το τυρί, το βόειο κρέας, τα άνθη και τα ζώντα φυτά ή έμμεσα ως μέρος της αξίας της συνολικής συμφωνίας, όπως στην περίπτωση των αρνιών. Η διαχείριση ενός μέρους της νέας ποσόστωσης για το τυρί θα γίνεται μέσω αδειοδότησης.

Ιστορικό

Η Νορβηγία είναι ο 7ος σημαντικότερος εταίρος της ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο αγαθών. Παρόλο που το συνολικό εμπόριο της Νορβηγίας με την ΕΕ εμφανίζει πλεόνασμα, στον τομέα του εμπορίου βασικών γεωργικών προϊόντων το εμπορικό ισοζύγιο είναι σε σημαντικό βαθμό υπέρ της ΕΕ, καθώς οι εξαγωγές της ΕΕ το 2016 ανήλθαν σε 2 495 εκατ. EUR ενώ οι εισαγωγές από τη Νορβηγία ανήλθαν σε 307 εκατ. EUR. Τα κύρια προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ είναι ο οίνος και το ξίδι, οι ζωοτροφές, το λάδι σόγιας και αγριοκράμβης, τα ζώντα φυτά και το τυρί. Τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τη Νορβηγία είναι κυρίως η σόγια, τα ζωικά και φυτικά έλαια και τα κατάλοιπά τους, τα γουνοδέρματα και η αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη.

Συμπεράσματα

Η παρούσα συμφωνία θα προσφέρει νέες εμπορικές ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της ΕΕ και θα εμβαθύνει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας. Θα πρέπει να αποτελέσει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της συνεργασίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας, και ιδίως του εμπορίου μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που παρεμποδίζεται από υψηλούς τελωνειακούς δασμούς στη Νορβηγία, καθώς και προς τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι προσπάθειες για κατάργηση των κατ’ αξίαν δασμών που εξακολουθούν να υπάρχουν για το τυρί, το βόειο και το αρνίσιο κρέας θα πρέπει να συνεχιστούν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας ΕΟΧ και της παρούσας συμφωνίας.

Η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα

Έγγραφα αναφοράς

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

7.12.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

14.12.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

David Borrelli

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.2.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

28.3.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 10 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου