Menettely : 2017/0259(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0126/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0126/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2018 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0094

SUOSITUS     ***
PDF 365kWORD 55k
28.3.2018
PE 615.261v03-00 A8-0126/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Tiziana Beghin

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Hyväksyntä)

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13357/2017),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa kirjeenvaihtona tehdyksi sopimukseksi (13471/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0434/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0126/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Norjan kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

EU ja Norja ovat allekirjoittaneet Euroopan talousalueesta tehdyn ETA-sopimuksen, jolla taataan tavaroiden vapaa liikkuvuus lukuun ottamatta maatalous- ja kalastustuotteita. Maatalouden osalta ETA-sopimuksen 19 artiklassa määrätään, että sopimuspuolet tarkastelevat kahden vuoden välein maataloustuotteiden kaupan edellytyksiä.

Viimeisimmät neuvottelut aloitettiin 3. helmikuuta 2015 ja saatiin päätökseen 5. huhtikuuta 2017 saakka, ja niistä syntyi käsiteltävänä oleva esitys. Sopimukseen sisältyy uusia täysin vapautettuja tullinimikkeitä ja uusia tariffikiintiöitä herkemmille tuotteille (liha, maitotuotteet, vihannekset ja koristekasvit).

Aiempi sopimus allekirjoitettiin 15. huhtikuuta 2011, ja sillä lisättiin EU:n maataloustuotteiden tullittoman pääsyn osuutta Norjan markkinoille noin 60 prosenttiin kaupasta. Neuvotteluissa uudesta sopimuksesta pyrittiin lisäämään vapauttamisen astetta entisestään korottamalla nykyisiä tariffikiintiöitä, avaamalla uusia tariffikiintiöitä muille maataloustuotteille ja käsittelemällä tiettyjä kauppaa häiritseviä tekijöitä.

Sopimuksen sisältö

Tulliton pääsy

Uudessa sopimuksessa osapuolet sopivat tullittoman pääsyn keskinäisestä myöntämisestä 36 uudelle tullinimikkeelle. Näihin kuuluvat elävät hevoset, tietyt eläintuotteet ja eläimenosat, kasvit, rehuvihannekset, väliaikaisesti säilötyt vihannekset, hedelmät, marjat ja pähkinät, levät, tietyt sokerit, hedelmämehut ja käymistietä valmistetut juomat.

Tariffikiintiöt

Norja nostaa tullittomia kiintiöitä seuraavien tuotteiden osalta: naudanliha (1 600 tonnia), siipikarjanliha (150 tonnia), lihasäilykkeet (200 tonnia), juusto ja juustoaine (1 200 tonnia), kukat ja kasvit (kaksi tullinimikettä, vastaavasti 12 miljoonaa NOK ja 3 miljoonaa NOK), lehtisalaatti sekä sikurit ja endiivit (100 tonnia), maissi (5 000 tonnia) ja makkarat (200 tonnia), ja päätti asettaa sianlihan (300 tonnia) tulliksi 15 NOK/kg.

EU korottaa nykyisiä tullittomia kiintiöitä seuraavien norjalaisten tuotteiden osalta: siipikarjanliha (700 tonnia), lihasäilykkeet (300 tonnia), heratuotteet (4 400 tonnia), kukat (500 000 euroa), perunalastut (150 tonnia), eläinten rehu (200 tonnia) ja albumiinit (500 tonnia), ja yhdistää lampaan- ja vuohenlihan nykyiset kiintiöt.

Kauppaa häiritsevien tekijöiden käsitteleminen

Syyskuussa 2012 Norja päätti siirtyä erityistulleista arvotulleihin kuuden maataloustuotteen tullinimikkeiden osalta (juusto, naudanliha ja lampaanliha), mikä merkitsi tullitariffien nousua jopa 429 prosenttia. Lisäksi Norja luokitteli uudelleen hortensiat, mikä johti tuontitullin nousuun nollasta 72 prosenttiin. Nykyisessä sopimuksessa nämä toimenpiteet kompensoidaan suoraan osana lisäkiintiöitä, joita Norja myöntää juustolle, naudanlihalle, kukille ja eläville kasveille, tai välillisesti osana kokonaissopimuksen arvoa esimerkiksi lampaanlihan tapauksessa. Osaa uudesta juustokiintiöstä hallitaan lisensoinnin avulla.

Taustaa

Norja on EU:n seitsemänneksi tärkein tavarakaupan kumppani. Vaikka Norjan kauppa EU:n kanssa on ylijäämäistä, perusmaataloustuotteiden kaupan tase on EU:n kannalta reilusti positiivinen: vuonna 2016 EU:n vienti Norjaan oli 2 495 miljoonaa euroa ja tuonti Norjasta 307 miljoonaa euroa. EU:n tärkeimmät vientituotteet ovat viini ja viinietikka, eläinten rehu, soija- ja rypsiöljy, elävät kasvit ja juusto. Maataloustuonti Norjasta on pääasiassa soijapapua, eläin- ja kasviöljyjä ja niiden jäämiä, turkisnahkoja ja denaturoimatonta etyylialkoholia.

Päätelmät

Käsiteltävänä oleva sopimus tarjoaa uusia kaupankäynnin mahdollisuuksia EU:n viejille ja syventää EU:n ja Norjan välisiä kauppasuhteita. Sopimuksella on edistettävä entisestään EU:n ja Norjan välisen maataloustuotteiden kaupan vapauttamista erityisesti jalostettujen maataloustuotteiden kaupassa, jota haittaavat korkeat tullitariffit Norjassa. Lisäksi on käynnistettävä uudelleen neuvottelut maantieteellisistä merkinnöistä. Esittelijä katsoo, että pyrkimyksiä jäljellä olevien arvotullien poistamiseksi juustolta, naudanlihalta ja lampaanlihalta olisi jatkettava osapuolten ETA-sopimuksen 19 artiklasta ja nykyisestä sopimuksesta johtuvien sitoumusten mukaisesti.

Esittelijä suosittelee, että kansainvälisen kaupan valiokunta ehdottaa Euroopan parlamentille sopimuksen hyväksymistä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sopimuksen tekeminen kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa

Viiteasiakirjat

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

7.12.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

14.12.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

David Borrelli

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.2.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.3.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus