Procedūra : 2017/0259(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0126/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0126/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2018 - 6.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0094

IETEIKUMS     ***
PDF 661kWORD 54k
28.3.2018
PE 615.261v03-00 A8-0126/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referente: Tiziana Beghin

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Piekrišana)

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (13357/2017),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (13471/2017),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0434/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0126/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Norvēģijas Karalistes valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

ES un Norvēģija ir parakstījušas Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”), kurā paredzēta brīva preču aprite, izņemot lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu brīvu apriti. Attiecībā uz lauksaimniecību EEZ līguma 19. pantā ir paredzēts, ka puses reizi divos gados pārskata tirdzniecības nosacījumus.

Pēdējās sarunas notika no 2015. gada 3. februāra līdz 2017. gada 5. aprīlim, un tā rezultātā tika izstrādāts šis priekšlikums. Nolīgumā ir ietvertas vēl citas pilnībā liberalizētas tarifa pozīcijas un papildu tarifa kvotas produktiem ar lielāku paaugstināto risku (gaļa, piena produkti, dārzeņi un dekoratīvie augi).

Iepriekšējais nolīgums tika parakstīts 2011. gada 15. aprīlī un palielināja ES lauksaimniecības produktu beznodokļu piekļuvi Norvēģijas tirgū līdz aptuveni 60 % no tirdzniecības apjoma. Tādēļ sarunās par jauno nolīgumu tika mēģināts vēl vairāk palielināt liberalizācijas pakāpi, paplašinot pašreizējās tarifu likmes kvotas, atverot jaunas tarifa likmes kvotas vēl citiem lauksaimniecības produktiem un risinot jautājumus saistībā ar vēl nenovērstiem tirdzniecības šķēršļiem.

Nolīguma saturs

Beznodokļu piekļuve

Jaunā nolīguma satvarā abas puses vienojās savstarpēji piešķirt beznodokļu piekļuvi 36 jaunām tarifa pozīcijām. Tajās ir ietverti dzīvi zirgi, konkrēti dzīvnieku izcelsmes produkti un subprodukti, augi, dzīvnieku barībai paredzēti dārzeņi, īslaicīgai glabāšanai paredzēti konservēti dārzeņi, augļi, ogas un rieksti, aļģes, konkrētu veidu cukurs, augļu sulas un raudzēti dzērieni.

Tarifa kvotas

Norvēģija palielina nulles likmes tarifa kvotas liellopu gaļai (1600 t), mājputnu gaļai (150 t), gaļas konserviem (200 t), sieram un biezpienam (1200 t), ziediem un augiem (divas tarifa pozīcijas par attiecīgi NOK 12 miljoniem un NOK 3 miljoniem), lapu salātiem un cigoriņiem (100 t), kukurūzai (5000 t), desām (200 t) un 15 NOK/kg likmes kvotu cūkgaļai (300 t).

ES palielina pastāvošo nulles likmes kvotu šādiem Norvēģijas produktiem: mājputnu gaļa (700 t), gaļas konservi (300 t), piena sūkalu produkti (4400 t), ziedi (EUR 500 000), kartupeļu čipsi (150 t), dzīvnieku barība (200 t) un albumīni (500 t), un apvieno aitu un kazu gaļai noteiktās kvotas.

Tirdzniecības šķēršļu risināšana

2012. gada septembrī Norvēģija nolēma sešām lauksaimniecības produktu tarifa pozīcijām (sieram, liellopu gaļai un jērgaļai) mainīt konkrēto nodokli uz procentuālo nodokli, un tā rezultātā nodokļa apmērs palielinājās par līdz pat 429 %. Norvēģija arī mainīja dārza hortenziju klasifikāciju, un tā rezultātā ievedmuitas nodoklis palielinājās no 0 līdz 72 %. Saskaņā ar pašreizējo nolīgumu kompensācija par šiem pasākumiem tiek gūta tiešā veidā kā daļa no papildu kvotas, ko Norvēģija piešķir sieram, liellopu gaļai, ziediem un dzīviem augiem, vai netiešā veidā kā daļa no kopējās darījuma vērtības, kā tas tiek darīts attiecībā uz jērgaļu. Daļa no jaunās siera kvotas tiks pārvaldīta, izmantojot licencēšanu.

Vispārīga informācija

Norvēģija ir ES septītā svarīgākā preču tirdzniecības partnere. Lai gan Norvēģijas kopējā tirdzniecībā ar ES ir vērojams pārpalikums, lauksaimniecības pamatproduktu tirdzniecībā bilance ir ievērojami nosvērusies par labu ES, proti, ES eksporta vērtība 2016. gadā sasniedza EUR 2495 miljonus salīdzinājumā ar ES importu no Norvēģijas EUR 307 miljonu vērtībā. Galvenie ES eksporta produkti ir vīns un etiķis, dzīvnieku barība, sojas un rapšu eļļa, dzīvi augi un siers. No Norvēģijas tiek importēti galvenokārt tādi lauksaimniecības produkti kā sojas pupas, dzīvnieku un augu eļļas un to atliekas, kažokādas un nedenaturēts etilspirts.

Secinājumi

Šis nolīgums pavērs jaunas tirdzniecības iespējas ES eksportētājiem un padziļināt ES un Norvēģijas tirdzniecības attiecības. Tam ir jākļūst par soli virzībā uz vēl lielāku ES un Norvēģijas lauksaimniecības produktu, jo īpaši lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu preču, tirdzniecības liberalizāciju, ko kavē Norvēģijā noteiktie augstie muitas tarifi, un virzībā uz sarunu atsākšanu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Referents uzskata, ka saskaņā ar EEZ līguma 19. pantā un šajā nolīgumā minēto pušu apņemšanos būtu jāturpina centieni attiecībā uz joprojām pastāvošo procentuālo nodokļu atcelšanu sieram, liellopu gaļai un jērgaļai.

Referents iesaka Starptautiskās tirdzniecības komitejai ierosināt, lai Parlaments sniedz piekrišanu šim nolīgumam.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīguma noslēgšana vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

Atsauces

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

7.12.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

14.12.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Aizstātie referenti

David Borrelli

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.2.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Iesniegšanas datums

28.3.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. aprīlisJuridisks paziņojums