Procedura : 2017/0259(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0126/2018

Teksty złożone :

A8-0126/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2018 - 6.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0094

ZALECENIE     ***
PDF 666kWORD 55k
28.3.2018
PE 615.261v03-00 A8-0126/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Zgoda)

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13357/2017),

–  uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (13471/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0434/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0126/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Norwegii.


UZASADNIENIE

Unia Europejska i Norwegia są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („porozumienie EOG”), które przewiduje swobodny przepływ towarów, z wyjątkiem produktów rolnych i produktów rybołówstwa. W odniesieniu do rolnictwa art. 19 porozumienia EOG przewiduje, że co dwa lata strony będą przeprowadzać przegląd warunków dotyczących handlu.

Wynikiem negocjacji prowadzonych od 3 lutego 2015 r. do 5 kwietnia 2017 r. jest proponowane obecnie porozumienie. Obejmuje ono dodatkowe pozycje taryfowe podlegające pełnej liberalizacji oraz dodatkowe kontyngenty taryfowe w przypadku bardziej wrażliwych produktów (mięso, przetwory mleczne, warzywa i rośliny ozdobne).

Poprzednie porozumienie, podpisane w dniu 15 kwietnia 2011 r., umożliwiło zwiększenie bezcłowego dostępu unijnych produktów rolnych do rynku norweskiego do poziomu ok. 60% wymiany handlowej. W związku z tym negocjacje w sprawie nowego porozumienia miały na celu dalsze podniesienie stopnia liberalizacji, zwiększenie obecnych kontyngentów taryfowych, wprowadzenie nowych kontyngentów taryfowych dla dodatkowych produktów rolnych oraz zniesienie niektórych barier handlowych.

Treść porozumienia

Bezcłowy dostęp

Na mocy nowego porozumienia obydwie strony uzgodniły wzajemne udzielenie sobie bezcłowego dostępu do 36 nowych pozycji taryfowych. Pozycje te obejmują żywe konie, niektóre produkty zwierzęce i rodzaje podrobów, rośliny, warzywa przeznaczone na paszę, tymczasowo zakonserwowane warzywa, owoce, jagody i orzechy, glony, niektóre cukry, soki owocowe i napoje fermentowane.

Kontyngenty taryfowe

Norwegia zwiększa kontyngenty bezcłowe dla mięsa wołowego (1600 t), drobiu (150 t), konserwowanych produktów mięsnych (200 t), sera i twarogu (1200 t), kwiatów i roślin (dwie odrębne pozycje taryfowe: odpowiednio 12 mln koron norweskich i 3 mln koron norweskich), sałaty i cykorii (100 t), kukurydzy (5000 t), kiełbas (200 t) i wieprzowiny (300 t wg stawki 15 koron norweskich/kg).

Unia Europejska zwiększa obowiązujący kontyngent bezcłowy dla następujących produktów norweskich: drób (700 t), mięso konserwowane (300 t), produkty serwatkowe (4400 t), kwiaty (500 tys. EUR), chipsy ziemniaczane (150 t), materiał paszowy (200 t) i albuminy (500 t), a także łączy w jeden kontyngent istniejące kontyngenty dla mięsa owczego i koziego.

Bariery handlowe

We wrześniu 2012 r. Norwegia postanowiła odejść od stawek specyficznych na korzyść stawek celnych ad valorem w przypadku sześciu pozycji taryfowych dotyczących produktów rolnych (ser, wołowina i jagnięcina), co doprowadziło do wzrostu ceł nawet o 429%. Norwegia zmieniła również klasyfikację hortensji ogrodowej, w wyniku czego cło przywozowe wzrosło z 0 do 72%. Na mocy obecnego porozumienia rekompensatę za te środki uzyskuje się bezpośrednio w ramach dodatkowego kontyngentu, jaki Norwegia przyznaje na ser, wołowinę, kwiaty i rośliny żywe, lub pośrednio jako część wartości całej umowy, jak w przypadku jagnięciny. Nowy kontyngent dla sera będzie po części zarządzany w oparciu o system wydawania pozwoleń.

Kontekst

Norwegia jest siódmym co do znaczenia partnerem UE w zakresie handlu towarami. Choć ogólnie Norwegia w handlu z UE wykazuje nadwyżkę, w przypadku podstawowych produktów rolnych bilans handlowy jest nader korzystny dla UE: w 2016 r. wywóz z UE wyniósł 2 495 mln EUR, zaś przywóz z Norwegii do UE – 307 mln EUR. Główne produkty wywożone z UE to wino i ocet, pasze dla zwierząt, olej sojowy i rzepakowy, żywe rośliny i ser. Produkty rolne przywożone z Norwegii obejmują głównie nasiona soi, oleje zwierzęce i roślinne oraz ich pozostałości, skóry futerkowe i nieskażony alkohol etylowy.

Podsumowanie

Przedmiotowe porozumienie będzie źródłem nowych możliwości handlowych dla eksporterów z UE oraz pogłębi stosunki handlowe między UE a Norwegią. Musi ono stać się krokiem na drodze ku dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi między UE a Norwegią, zwłaszcza handlu przetworzonymi produktami rolnymi, który utrudniają wysokie cła w Norwegii, a także na drodze ku negocjacjom w sprawie oznaczeń geograficznych. Sprawozdawca uważa, że w dalszym ciągu należy dążyć do zniesienia obowiązujących jeszcze stawek celnych ad valorem, dotyczących sera, wołowiny i jagnięciny, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi przez strony w art. 19 porozumienia EOG oraz w przedmiotowym porozumieniu.

Sprawozdawca zaleca Komisji Handlu Międzynarodowego, by zaproponowała Parlamentowi Europejskiemu wydanie zgody na zawarcie przedmiotowego porozumienia.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

Odsyłacze

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

7.12.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

14.12.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

David Borrelli

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.2.2018

 

 

 

Data przyjęcia

22.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Data złożenia

28.3.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna