Procedură : 2017/0259(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0126/2018

Texte depuse :

A8-0126/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2018 - 6.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0094

RECOMANDARE     ***
PDF 594kWORD 56k
28.3.2018
PE 615.261v03-00 A8-0126/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Tiziana Beghin

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13357/2017),

–  având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (13471/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0434/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0126/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Norvegiei.


EXPUNERE DE MOTIVE

UE și Norvegia sunt semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European (Acordul privind SEE), care prevede libera circulație a mărfurilor, cu excepția produselor agricole și pescărești. În ceea ce privește agricultura, articolul 19 din Acordul privind SEE prevede că părțile vor realiza, o dată la doi ani, o reexaminare a condițiilor de desfășurare a comerțului.

Cele mai recente negocieri au avut loc în perioada 3 februarie 2015-5 aprilie 2017 și au avut ca rezultat prezenta propunere. Acordul include linii tarifare suplimentare liberalizate integral și contingente tarifare suplimentare pentru produse mai sensibile (carne, produse lactate, legume și plante ornamentale).

Acordul anterior a fost semnat la 15 aprilie 2011 și a crescut accesul fără taxe vamale al produselor agricole din UE pe piața norvegiană la aproximativ 60 % din schimburile comerciale. Negocierile privind noul acord au fost, prin urmare, menite să sporească în continuare gradul de liberalizare, prin extinderea contingentelor tarifare actuale, deschizând noi contingente tarifare pentru produse agricole suplimentare și vizând eliminarea anumitor bariere existente din calea comerțului.

Conținutul acordului

Scutiri de taxe vamale

Conform noului acord, ambele părți au convenit să acorde reciproc scutiri de taxe vamale pentru 36 de noi linii tarifare. Printre acestea se numără cai vii, anumite produse de origine animală și tipuri de organe comestibile, plante, legume pentru hrana animalelor, legume conservate provizoriu, fructe, bace și fructe cu coajă lemnoasă, alge, anumite zaharuri, sucuri de fructe și băuturi fermentate.

Contigente tarifare

Norvegia crește rata zero a contingentului tarifar pentru carnea de vită (1 600 t), carnea de pasăre (150 t), produse din carne conservate (200 t), brânză și caș (1 200 t), flori și plante (două linii tarifare, respectiv 12 milioane NOK și 3 milioane NOK), lăptucă și cicoare (100 t), porumb (5 000 t), cârnați (200 t) și 15 NOK/kg contingent tarifar pentru carnea de porc (300 t).

UE mărește actuala rată zero a contingentului tarifar pentru următoarele produse norvegiene: carne de pasăre (700 t), conserve de carne (300 t), produse din zer (4 400 t), flori (500 000 EUR), chipsuri din cartofi (150 t), hrană pentru animale (200 t) și albumine (500 t) și fuzionează contingentul existent pentru carnea de oaie și de capră.

Eliminarea barierelor din calea comerțului

În septembrie 2012, Norvegia a decis trecerea de la taxe specifice la taxe ad valorem pentru șase linii tarifare de produse agricole (brânzeturi, carne de vită și carne de miel), care a avut drept rezultat o creștere a taxelor de până la 429 %. De asemenea, Norvegia a reclasificat un tip de hortensia de grădină, ceea ce a condus la o creștere a taxei de import, de la 0 la 72 %. În cadrul actualului acord, aceste măsuri sunt compensate direct ca parte a contingentului suplimentar pe care Norvegia îl acordă pentru brânzeturi, carne de vită, flori și plante vii sau indirect ca o parte din valoarea acordului global, așa cum este cazul pentru carnea de miel. O parte a noului contingent pentru brânză ar urma să fie gestionată prin intermediul licențelor.

Context

Norvegia ocupă locul al 7-lea în rândul partenerilor UE din domeniul comerțului cu mărfuri. În vreme ce totalul schimburilor comerciale ale Norvegiei cu UE prezintă un excedent, în comerțul cu produse agricole de bază balanța comercială este mult în favoarea UE, exporturile UE ajungând în 2016 la 2 495 de milioane EUR, față de valoarea de 307 milioane EUR a importurilor din Norvegia. Principalele produse exportate de UE sunt vinurile și oțetul, hrana pentru animale, uleiul de soia și de rapiță sălbatică, plantele vii și brânza. Importurile agricole din Norvegia constau în principal în boabe de soia, uleiuri animale și vegetale și reziduurile lor, piei cu blană și alcool etilic nedenaturat.

Concluzii

Prezentul acord va oferi noi oportunități comerciale pentru exportatorii din UE și va aprofunda relațiile comerciale dintre UE și Norvegia. El trebuie să devină un pas spre colaborarea în vederea liberalizării în continuare a comerțului cu produse agricole între UE și Norvegia, în special în ceea ce privește comerțul cu produse agricole prelucrate, care este împiedicat de tarife vamale ridicate în Norvegia, și în direcția reluării negocierilor privind indicațiile geografice. Raportoarea consideră că eforturile pentru abolirea taxelor ad valorem existente încă pentru brânză, carne de vită și carne de miel ar trebui să continue, în conformitate cu angajamentele asumate de părți în temeiul articolului 19 din Acordul privind SEE și cu prezentul acord.

Raportoarea recomandă Comisiei pentru comerț internațional să propună Parlamentului European să își dea aprobarea pentru semnarea acordului.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

Referințe

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Data sesizării

7.12.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

14.12.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Raportori substituiți

David Borrelli

 

 

 

Examinare în comisie

20.2.2018

 

 

 

Data adoptării

22.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Membri supleanți prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Data depunerii

28.3.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018Notă juridică