Postopek : 2017/0259(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0126/2018

Predložena besedila :

A8-0126/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2018 - 6.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0094

PRIPOROČILO     ***
PDF 518kWORD 54k
28.3.2018
PE 615.261v03-00 A8-0126/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Tiziana Beghin

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13357/2017),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (13471/2017),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0434/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0126/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Kraljevine Norveške.


OBRAZLOŽITEV

EU in Norveška sta podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (Sporazum EGP), ki zagotavlja prosti pretok blaga, razen kmetijskih in ribiških proizvodov. Člen 19 Sporazuma EGP glede kmetijstva določa, da pogodbenice vsaki dve leti opravijo pregled pogojev za trgovino.

Zadnja pogajanja so potekala od 3. februarja 2015 do 5. aprila 2017, njihov rezultat pa je ta predlog. Sporazum vključuje dodatne popolnoma liberalizirane tarifne postavke in dodatne tarifne kvote za bolj občutljive proizvode (meso, mlečni izdelki, zelenjava in okrasne rastline).

Prejšnji sporazum je bil podpisan 15. aprila 2011, z njim pa se je brezcarinski dostop kmetijskih proizvodov EU do norveškega trga povečal na okoli 60 % trgovine. Cilj pogajanj o novem sporazumu je tako bil dodatno povečati stopnjo liberalizacije, povečati obstoječe tarifne kvote, odpreti nove tarifne kvote za dodatne kmetijske proizvode in obravnavati nekatere odprte trgovinske ovire.

Vsebina sporazuma

Brezcarinski dostop

Pogodbenici sta se v okviru novega sporazuma dogovorili, da bosta vzajemno odobrili brezcarinski dostop do 36 novih tarifnih postavk. Te vključujejo žive konje, nekatere živalske proizvode in vrste klavničnih proizvodov, rastline, zelenjavo, namenjeno za krmo, začasno konzervirane vrtnine, sadje, jagodičevje in oreščke, alge, nekatere sladkorje, sadne sokove in fermentirane pijače.

Tarifne kvote

Norveška poveča tarifne kvote z uvozno dajatvijo po stopnji nič za goveje meso (1600 t), perutnino (150 t), konzervirane mesne izdelke (200 t), sir in skuto (1200 t), cvetlice in rastline (dve tarifni postavki z 12 milijoni NOK oziroma 3 milijoni NOK), solato in radič (100 t), koruzo (5000 t), klobase (200 t) ter tarifno kvoto z uvozno dajatvijo 15 NOK/kg za svinjino (300 t).

EU poveča obstoječe tarifne kvote z uvozno dajatvijo po stopnji nič za naslednje norveške proizvode: perutnino (700 t), konzervirano meso (300 t), izdelke iz sirotke (4400 t), cvetlice (500.000 EUR), krompirjev čips (150 t), živalsko krmo (200 t) in albumine (500 t) ter združi obstoječe kvote za ovčje in kozje meso.

Obravnava trgovinskih ovir

Norveška se je septembra 2012 odločila, da bo prešla s specifičnih dajatev na dajatve ad valorem za šest tarifnih postavk kmetijskih proizvodov (sir, goveje meso in jagnjetina), zaradi česar je prišlo do povečanja dajatev v višini do 429 %. Poleg tega je prerazvrstila vrsto vrtne hortenzije, zaradi česar se je uvozna dajatev povišala z 0 na 72 %. V okviru sedanjega sporazuma se nadomestilo za te ukrepe pridobi neposredno kot del dodatnih kvot, ki jih Norveška odobri za sir, govedino, cvetlice in žive rastline, ali neposredno kot del skupne vrednosti, kot je to v primeru jagnjetine. Del nove kvote za sir se bo upravljal prek licenciranja.

Ozadje

Norveška je sedma najpomembnejša partnerica EU pri trgovini z blagom. Medtem ko ima Norveška v skupni trgovini z EU presežek, je trgovinska bilanca pri osnovnih kmetijskih proizvodih izrazito v korist EU, pri čemer je izvoz EU leta 2016 dosegel 2.495 milijonov EUR, uvoz iz Norveške pa 307 milijonov EUR. Glavni proizvodi, ki jih izvaža EU, so vino in kis, krma, sojino olje in olje iz ogrščice, žive rastline ter sir. Kmetijski uvoz iz Norveške vključuje zlasti sojo, živalska in rastlinska olja ter njihove ostanke, krzna in nedenaturiran etilni alkohol.

Sklepne ugotovitve

Ta sporazum bo izvoznikom iz EU ponudil nove trgovinske priložnosti, z njim pa se bodo poglobili trgovinski odnosi med EU in Norveško. Pomeniti mora korak na poti k nadaljnji liberalizaciji trgovine na področju kmetijstva med EU in Norveško, zlasti trgovine s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki jo ovirajo visoke carinske tarife na Norveškem, in k nadaljevanju pogajanj o geografskih označbah. Poročevalka meni, da bi se morala prizadevanja za ukinitev še vedno obstoječih dajatev ad valorem za sir, goveje meso in jagnjetino nadaljevati v skladu z zavezami, ki sta jih pogodbenici sprejeli v okviru člena 19 sporazuma o EGP in tega sporazuma.

Poročevalka Odboru za mednarodno trgovino priporoča, naj Evropskemu parlamentu predlaga, naj ta sporazum odobri.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

Referenčni dokumenti

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

7.12.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

14.12.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

David Borrelli

 

 

 

Obravnava v odboru

20.2.2018

 

 

 

Datum sprejetja

22.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Datum predložitve

28.3.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (earl) Dartmouthski

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 10. april 2018Pravno obvestilo