Förfarande : 2017/0259(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0126/2018

Ingivna texter :

A8-0126/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2018 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0094

REKOMMENDATION     ***
PDF 370kWORD 55k
28.3.2018
PE 615.261v03-00 A8-0126/2018

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

(13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Tiziana Beghin

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

(13357/2017 – C8‑0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Godkännande)

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (13357/2017),

–  med beaktande av förslaget till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (13471/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0434/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0126/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Norge.


MOTIVERING

EU och Norge har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet) som ger fri rörlighet för varor, med undantag av jordbruks- och fiskeriprodukter. Vad gäller jordbruk föreskrivs i artikel 19 i EES-avtalet att parterna vartannat år ska se över handelsvillkoren.

De senaste förhandlingarna genomfördes från den 3 februari 2015 till den 5 april 2017 och resulterade i det föreliggande förslaget. Avtalet omfattar ytterligare helt liberaliserade tullpositioner och ytterligare tullkvoter för känsligare produkter (kött, mjölkprodukter, grönsaker och prydnadsväxter).

Det tidigare avtalet undertecknades den 15 april 2011 och ökade det tullfria tillträdet för jordbruksprodukter från EU till den norska marknaden till cirka 60 % av handeln. Förhandlingarna om det nya avtalet syftade därför till att ytterligare öka liberaliseringen, genom att öka de nuvarande tullkvoterna, öppna nya tullkvoter för ytterligare jordbruksprodukter och åtgärda vissa kvarstående handelshinder.

Avtalets innehåll

Tullfritt tillträde

Enligt det nya avtalet enades båda parterna om att ömsesidigt bevilja tullfritt tillträde för 36 nya tullpositioner. Dessa omfattar levande hästar, vissa animaliska produkter och typer av slaktbiprodukter, växter, grönsaker för foderändamål, tillfälligt konserverade grönsaker, frukt, bär och nötter, alger, vissa typer av socker, fruktjuice och jästa drycker.

Tullkvoter

Norge ökar nolltullkvoten för nötkött (1 600 ton), fjäderfäkött (150 ton), konserverade köttprodukter (200 ton), ost och ostmassa (1 200 ton), blommor och växter (två tullpositioner motsvarande 12 miljoner norska kronor respektive 3 miljoner norska kronor), trädgårdssallat och cikoriasallat (100 ton), majs (5 000 ton), korvar (200 ton) och inför en kvot på 15 norska kronor/kg för svinkött (300 ton).

EU ökar den nuvarande nolltullkvoten för följande norska produkter: Fjäderfäkött (700 ton), konserverade köttprodukter (300 ton), vassleprodukter (4400 ton), blommor (500 000 euro), potatischips (150 ton), foder (200 ton) och albuminer (500 ton), och slår samman den befintliga kvoten för får- och getkött.

Åtgärdandet av handelshinder

I september 2012 beslutade Norge att övergå från specifika tullar till värdetullar för sex tullpositioner för jordbruksprodukter (ost, nöt- och lammkött), vilket resulterade i en tullökning med upp till 429 %. Norge hade också omklassificerat en hortensia av trädgårdstyp, vilket ledde till en ökning av importtullar från 0 till 72 %. Enligt det nuvarande avtalet kompenseras dessa åtgärder direkt genom den tilläggskvot som Norge beviljar för ost, nötkött, blommor och levande växter eller indirekt genom värdet på den övergripande överenskommelsen, vilket är fallet för lamm. En del av den nya ostkvoten skulle förvaltas genom licensiering.

Bakgrund

Norge är EU:s sjunde största handelspartner när det gäller varor. Norges totala handel med EU resulterade i ett överskott, men handeln med grundläggande jordbruksprodukter är i hög grad till EU:s fördel, då EU:s export 2016 uppgick till 2 495 miljoner euro jämfört med 307 miljoner euro i import från Norge. EU:s främsta exportprodukter är vin, ättika, djurfoder, soja- och rapsolja, levande växter och ost. Jordbruksimporten från Norge består huvudsakligen av sojabönolja samt animaliska och vegetabiliska oljor och restprodukter av dem, pälsskinn och odenaturerad etylalkohol.

Slutsatser

Detta avtal kommer att ge EU:s exportörer nya handelsmöjligheter och fördjupa handelsförbindelserna mellan EU och Norge. Avtalet måste bli ett steg mot att ytterligare liberalisera handeln med jordbruksprodukter mellan EU och Norge, särskilt handeln med bearbetade jordbruksprodukter som hindras av höga tullar i Norge, och mot att återuppta förhandlingarna om geografiska beteckningar. Föredraganden anser att ansträngningarna för att avskaffa kvarvarande värdetullar på ost, nötkött och lammkött bör fortsätta i enlighet med parternas åtaganden enligt artikel 19 i EES-avtalet och detta avtal.

Föredraganden rekommenderar att utskottet för internationell handel föreslår att Europaparlamentet godkänner avtalet.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

Referensnummer

13357/2017 – C8-0434/2017 – COM(2017)05952017/0259(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

7.12.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

14.12.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AGRI

22.11.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tiziana Beghin

22.11.2017

 

 

 

Tidigare föredragande

David Borrelli

 

 

 

Behandling i utskott

20.2.2018

 

 

 

Antagande

22.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Seán Kelly, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

Ingivande

28.3.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Gabriel Mato, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

PPE

Bendt Bendtsen

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 april 2018Rättsligt meddelande