Διαδικασία : 2017/2145(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0128/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0128/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.25

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0130

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 722kWORD 71k
28.3.2018
PE 613.512v02-00 A8-0128/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(2017/2145(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marco Valli

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(2017/2145(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0256/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99 και 164 έως 167,

  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 07/2016 με τίτλο «Πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διαχειρίζεται τα κτίριά της ανά τον κόσμο»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0128/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(2017/2145(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0128/2018),

1.  σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) συνέχισε να εκτελεί τον διοικητικό προϋπολογισμό της χωρίς να επηρεάζεται από μείζονα σφάλματα και ότι το συνολικό επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες που σχετίζονται με τον διοικητικό προϋπολογισμό υπολογίστηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 0,2 %·

2.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε εκ νέου, όπως και το 2015, αδυναμίες στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που οργανώνονται από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης για συμβάσεις αξίας μικρότερης των 60 000 EUR·

3.  αναγνωρίζει ότι η ΕΥΕΔ ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη μείωση των σφαλμάτων στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, μέσω της βελτίωσης της κατάρτισης, της υποστήριξης και των συμβουλών που παρέχονται στους υπαλλήλους των αντιπροσωπειών που είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση συμβάσεων· ζητεί από την ΕΥΕΔ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για ενεργό υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων και διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων στις αντιπροσωπείες, προκειμένου να βελτιώσει τη συνολική συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τη διαχείριση των συμβάσεων· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης παγκόσμιων ή περιφερειακών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων που να καλύπτουν πολλές αντιπροσωπείες της Ένωσης, με σκοπό να αντικατασταθούν οι επιμέρους συμβάσεις χαμηλής αξίας· ζητεί από την ΕΥΕΔ να αξιολογήσει κατά πόσο η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τις αδυναμίες στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, του Κοινοβουλίου, σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης·

4.  σημειώνει ότι οι προηγούμενες συστάσεις σχετικά με την επικαιροποίηση της προσωπικής κατάστασης των μελών του προσωπικού και των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων και με τη διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων τους έχουν ως επί το πλείστον υλοποιηθεί·

5.  παρατηρεί ότι 15 από τις 20 αναλήψεις υποχρεώσεων που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν ετοιμασθεί πριν από το τέλος του έτους και ότι οι συναφείς υπηρεσίες, τα αγαθά και οι αντίστοιχες πληρωμές προβλέπεται να παρασχεθούν εν μέρει ή πλήρως το 2017· υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική της μεταφοράς αντιβαίνει στην αρχή του ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού και ότι θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί εξαίρεση και όχι έναν τρόπο μεγιστοποίησης του ποσοστού ανάλωσης των πιστώσεων στο τέλος του έτους·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση το υψηλό ποσοστό των ανωμαλιών που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των εκ των προτέρων επαληθεύσεων των οικονομικών συναλλαγών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη φύση των σφαλμάτων και παρατυπιών όπως η μη διαθεσιμότητα δικαιολογητικών εγγράφων ή η μη επιλεξιμότητα δαπανών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το εκτεταμένο σύστημα υποβολής εκθέσεων της ΕΥΕΔ, το οποίο επιτρέπει την πρόβλεψη δυνητικών σφαλμάτων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στο χαμηλό ποσοστό σφάλματος που διαπιστώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να λάβει μέτρα για τη μείωση του υψηλού ποσοστού ανωμαλιών· τονίζει, ωστόσο, ότι η μείωση των ανωμαλιών που διαπιστώνονται στο πλαίσιο της εκ των προτέρων επαλήθευσης δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της διατήρησης χαμηλού ποσοστού σφάλματος·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι διαπιστώνονται μονίμως οι ίδιες αδυναμίες κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών όσον αφορά τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου «επιχειρησιακή συνέχεια» και «διαχείριση εγγράφων», οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο παρακώλυσης της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των βασικών πληροφοριών διαχείρισης που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες και τα έργα των αντιπροσωπειών· υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια των εγγράφων θα ήταν χρήσιμη όχι μόνο για να βελτιωθεί η ποιότητα της παρακολούθησης και του ελέγχου, αλλά και ως αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς·

8.  επισημαίνει ότι μόνο μία αντιπροσωπεία, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Κέντρου Ευρώπης, έχει διατυπώσει και ανανεώσει στη δήλωση αξιοπιστίας της επιφύλαξη σχετικά με τη διαχείριση συμβάσεων· ζητεί από την ΕΥΕΔ να δώσει προσοχή στη συνοχή μεταξύ της πραγματικής, ή της τυπικής μόνο, εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου και της βεβαιότητας σχετικά με τη διαχείριση των αντιπροσωπειών της Ένωσης, και να προβληματιστεί σχετικά·

9.  εκφράζει την υποστήριξή του για την ανάλυση και τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των εκ των υστέρων ελέγχων μέσω της σύγκρισης του κόστους των δραστηριοτήτων εκ των υστέρων ελέγχων με την αξία των εντοπισθέντων σφαλμάτων· σημειώνει ότι το μοναδιαίο κόστος της ανίχνευσης σφαλμάτων (κόστος ανά ευρώ) ανήλθε σε 23 λεπτά το 2016· αναγνωρίζει ότι το μοναδιαίο αυτό κόστος συνδέεται με το χαμηλό ποσοστό σφάλματος και ότι, κατά συνέπεια, θα ήταν χαμηλότερο εάν το ποσό που επηρεάστηκε από σφάλματα ήταν υψηλότερο·

10.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη θέσπιση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τον κύκλο των επισκέψεων επιθεώρησης το 2016, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα κριτήρια για την προτεραιότητα των επιθεωρήσεων των αντιπροσωπειών: πρέσβεις της Ένωσης για πρώτη φορά, αντιπροσωπείες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, χρόνος που πέρασε από την προηγούμενη επιθεώρηση και μέγεθος των αντιπροσωπειών, με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες να αναθεωρούνται ανά πενταετία· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να ορίζει τους κύκλους των επισκέψεων επιθεώρησής της με βάση αυτά τα βασιζόμενα στον κίνδυνο κριτήρια και ζητεί από την ΕΥΕΔ να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα της χρήσης των νέων κατευθυντήριων γραμμών·

11.  σημειώνει ότι ο αρχικός προϋπολογισμός για το 2016 ήταν 633,6 εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 5,1 % σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 18,9 εκατομμύρια EUR για να αντισταθμιστούν η απώλεια της αξίας του ευρώ και οι πιστώσεις για την ίδρυση αντιπροσωπείας στο Ιράν, η μεταφορά της αντιπροσωπείας της Σομαλίας από το Ναϊρόμπι στο Μογκαντίσου και οι μισθολογικές αναπροσαρμογές στο τέλος του έτους· σημειώνει ότι εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων EUR για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων ασφαλείας σε ολόκληρο το δίκτυο των αντιπροσωπειών της Ένωσης, και ειδικότερα για την πρόσληψη περιφερειακών υπαλλήλων ασφάλειας, για εργασίες ασφάλειας ή για ειδική κατάρτιση του προσωπικού της ΕΥΕΔ, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ να ανέλθει σε 636,1 εκατομμύρια EUR·

12.  παρατηρεί ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της ΕΥΕΔ για το 2016, ο οποίος ανήλθε σε 636,1 εκατομμύρια EUR, εκτελέστηκε κατά 99,7 % σε αναλήψεις υποχρεώσεων και κατά 87,5 % σε πληρωμές στο τέλος του οικονομικού έτους·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση την τρέχουσα κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ήτοι 222,7 εκατομμύρια EUR για τις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ και 413,4 εκατομμύρια EUR για τις αντιπροσωπείες·

14.  παρατηρεί ότι, στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΕΔ, το 65,1 % του προϋπολογισμού ή 144,2 εκατομμύρια EUR διατέθηκαν για να πληρωθούν οι μισθοί και άλλα δικαιώματα είσπραξης του μόνιμου και του εξωτερικού προσωπικού, το 13 % ή 30 εκατομμύρια EUR διατέθηκαν για τη διαχείριση των κτιρίων και την πληρωμή των σχετικών δαπανών, και το 14 % ή 30,8 εκατομμύρια EUR διατέθηκαν για εξοπλισμό και συστήματα ΤΠ (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαβαθμισμένων πληροφοριών)·

15.  σημειώνει ότι ο ανερχόμενος σε 413.4 εκατομμύρια EUR προϋπολογισμός των αντιπροσωπειών μοιράστηκε σε 109,1 εκατομμύρια EUR (26,4 %) για αμοιβές και δικαιώματα είσπραξης του μόνιμου προσωπικού, 64,3 εκατομμύρια EUR (15,6 %) για το εξωτερικό προσωπικό και τις εξωτερικές υπηρεσίες, 25,2 εκατομμύρια EUR (6,1 %) για άλλες δαπάνες που αφορούν το προσωπικό, 169 εκατομμύρια EUR (40,9 %) για κτίρια και σχετικές δαπάνες, και 45,7 εκατομμύρια EUR (11,1 %) για άλλες διοικητικές δαπάνες· σημειώνει ότι, προκειμένου να καλύψει τις διοικητικές δαπάνες του προσωπικού της Επιτροπής που εργάζεται στις αντιπροσωπείες, η ΕΥΕΔ έλαβε από την Επιτροπή συνεισφορά ύψους 185,6 εκατομμυρίων EUR (εξαιρουμένων των εσόδων για ειδικό προορισμό), εκ των οποίων 50,4 εκατομμύρια EUR προήλθαν από τον τομέα V της Επιτροπής, 89,9 εκατομμύρια EUR από τις διοικητικές γραμμές του προϋπολογισμού για τα επιχειρησιακά προγράμματα και 45,4 εκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· σημειώνει ότι, το 2016, το ΕΤΑ κατέβαλε για πρώτη φορά ένα κατ’ αποκοπή ποσό ανά άτομο για τα γενικά έξοδα των αντιπροσωπειών για το προσωπικό της Επιτροπής που χρηματοδοτείται από το ΕΤΑ·

16.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα διαφανούς και αποτελεσματικής επισκόπησης του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κατακερματισμός των μέσων της δυσχεραίνει την πρόσβαση στις πληροφορίες· ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν το κόστος των αποστολών της·

17.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης του διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ, ιδίως για τις αντιπροσωπείες, δεδομένου ότι ορισμένες αντιπροσωπείες λαμβάνουν χωριστές συνεισφορές από την Επιτροπή από 33 διαφορετικά κονδύλια του προϋπολογισμού όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες του προσωπικού της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με σκοπό την απλούστευση του προϋπολογισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του προϋπολογισμού και να παρέχεται στους πολίτες της Ένωσης διαφανής εικόνα των δαπανών·

18.  υπενθυμίζει στην ΕΥΕΔ ότι είναι συγκεχυμένα τα όρια μεταξύ οικονομικής διπλωματίας και άσκησης πίεσης από ομάδες συμφερόντων, και καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΥΕΔ να καταρτίσει κανόνες για τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων, προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες όσο και στις αντιπροσωπείες·

19.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, από το 2016 και μετά, τα κοινά γενικά έξοδα όλων των γραφείων των αντιπροσωπειών (έξοδα για μισθώματα, για ασφάλεια και άλλα γενικά έξοδα), συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών του ΕΤΑ, χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από τις γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ, γεγονός το οποίο συνιστά σημαντικό βήμα προόδου προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού του προϋπολογισμού· καλεί την ΕΥΕΔ να επιτύχει περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτής της απλούστευσης των δημοσιονομικών πηγών και ρυθμίσεων·

20.  υποστηρίζει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΥΕΔ την τελευταία διετία για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό των γενικών ρυθμίσεων για την οργάνωση και τη διακυβέρνηση, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ενοποίηση των υπηρεσιών και βελτίωση της υποβολής εκθέσεων και της επικοινωνίας· θεωρεί ότι η ενίσχυση του πνεύματος παροχής υπηρεσιών που διέπει την ΕΥΕΔ θα είναι επωφελής για τις επιδόσεις της· επισημαίνει ότι, το 2016, χάρη στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας για μείωση του υπερβολικά μεγάλου αριθμού διευθυντικών θέσεων, το προσωπικό που κατέχει αυτές τις θέσεις αντιπροσωπεύει το 6,4 % του συνολικού προσωπικού έναντι 7,5 % το 2014·

21.  εκφράζει επιδοκιμασία για τις προτεραιότητες που ορίστηκαν από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την ΕΥΕΔ, σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής που δίδεται στα ζητήματα της μετανάστευσης, στη διακίνηση ναρκωτικών και στην εμπορία ανθρώπων, καθώς και για την άσκηση διπλωματίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των αναδυόμενων διεθνών προκλήσεων και πολιτικών προτεραιοτήτων με συντονισμένες απαντήσεις· επισημαίνει, επιπλέον, τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο της ΕΥΕΔ στη διεθνή συνεργασία όσον αφορά την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανθρώπινη ανάπτυξη, όπως αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, ο διαμεσολαβητικός και αντιπροσωπευτικός της ρόλος σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η διαπραγμάτευση και διατήρηση της συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά όπλα, καθώς και ο διαμεσολαβητικός της ρόλος στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης και στη διαδικασία των Βρυξελλών για τη Συρία·

22.  τονίζει ότι η γεωγραφική ισορροπία, δηλαδή η αναλογική σχέση μεταξύ των μελών του προσωπικού συγκεκριμένης εθνικότητας και του μεγέθους του σχετικού κράτους μέλους, θα πρέπει να παραμείνει μία από τις κατευθυντήριες αρχές της διαχείρισης πόρων, ιδίως όσον αφορά τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και έπειτα· υπενθυμίζει επίσης τη δέσμευση που ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας έναντι του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης υπερεκπροσώπησης των διπλωματών από τα κράτη μέλη στις θέσεις των επικεφαλής αντιπροσωπειών·

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, από τους 136 επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ, μόνο 21 προέρχονται από τα 13 κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 2004· καλεί την ΕΥΕΔ να προβεί σε εις βάθος αξιολόγηση της πολιτικής προσλήψεων που εφαρμόζει, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής γεωγραφικής ισορροπίας που εφαρμόζει η ΕΥΕΔ·

24.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τις συνεχιζόμενες ανισορροπίες στο προφίλ του προσωπικού της ΕΥΕΔ όσον αφορά την ιθαγένεια· σημειώνει ότι, στα τέλη του 2016, το 31,7 % του προσωπικού της ΕΥΕΔ προερχόταν από τα κράτη μέλη έναντι 32,9 % το 2015 (25,3 % στις κεντρικές υπηρεσίες και 40,8 % στις αντιπροσωπείες)· ζητεί πιο ισορροπημένη κατανομή του προσωπικού, σε συμμόρφωση προς την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου(6)· επικροτεί τη δέσμευση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης υπερεκπροσώπησης των διπλωματών από τα κράτη μέλη στις θέσεις των επικεφαλής αντιπροσωπειών·

25.   σημειώνει ότι τα 13 κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά αντιπροσωπεύουν το 19,6 % του συνολικού προσωπικού της ΕΥΕΔ σε θέση υπαλλήλου διοικήσεως, προσεγγίζοντας το ποσοστό τους επί του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης (20,6 %)· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός ότι τα εν λόγω κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν μόνο το 13,28 % των διευθυντικών θέσεων και τονίζει ότι, με την επιφύλαξη της τήρησης μιας αξιοκρατικής πολιτικής προσλήψεων, αυτή η ανισορροπία θα μπορούσε να ληφθεί σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη στις μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης· σημειώνει με ανησυχία ότι τα εν λόγω κράτη μέλη υποεκπροσωπούνται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στα ανώτερα επίπεδα της διοίκησης· και παρατηρεί ότι συνιστάται να επιτευχθεί πρόοδος στο θέμα αυτό·

26.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να παράσχει, έως τις 30 Ιουνίου 2018, περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, που ανήλθε σε 445 το 2016 (το 85 % των οποίων βρίσκεται στις Βρυξέλλες), έναντι 434 το 2015 και 407 το 2014·

27.  εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τη μη ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο προσωπικό των ανώτερων διοικητικών κλιμακίων της ΕΥΕΔ· λαμβάνει υπό σημείωση την ελαφρά αύξηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και τονίζει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση προκειμένου να αυξηθεί το σημερινό ποσοστό (22,7 %, εκ των οποίων 14 % σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, δηλαδή 6 θέσεις επί συνόλου 44, και 25 % σε μεσαίες διευθυντικές θέσεις, δηλαδή 53 από 215 θέσεις)· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν με πιο ενεργό τρόπο γυναίκες υποψήφιες να υποβάλλουν υποψηφιότητα για διευθυντικές θέσεις της ΕΥΕΔ·

28.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία των ειδικών ομάδων «εξέλιξη της σταδιοδρομίας» και «ισότητα των φύλων και των ευκαιριών», το «πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης» (LEAD), καθώς και τη δημιουργία του δικτύου «Γυναίκες και η ΕΥΕΔ» (WEEAS), που είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΥΕΔ· πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές καθορίζουν πιο ελκυστικές επιλογές σταδιοδρομίας, εξορθολογίζουν τις προσλήψεις και εξασφαλίζουν τον διορισμό ικανών ατόμων, επάρκεια των ικανοτήτων, καθώς και ισότητα των φύλων και των ευκαιριών από την άποψη του φύλου και της εθνοτικής προέλευσης· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να προωθήσουν γυναίκες υποψήφιες που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα σε διευθυντικές θέσεις, ούτως ώστε να μειωθούν οι ανισορροπίες μεταξύ των φύλων· χαιρετίζει την πρόθεση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να εξασφαλίσει ότι η συχνότητα εναλλαγής του προσωπικού δεν θα υπονομεύει τη συνέχεια των ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες όσο και στις αντιπροσωπείες·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, το 2016, κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία διαμεσολάβησης της ΕΥΕΔ 75 υποθέσεις σύγκρουσης, παρενόχλησης ή δυσμενούς περιβάλλοντος εργασίας και ότι 23 υποθέσεις παρέμειναν εκκρεμείς στο τέλος του έτους· σημειώνει ότι 36 από τις 65 υποθέσεις παρέμεναν εκκρεμείς στο τέλος του 2015 και ότι, κατά συνέπεια, ο σχετικός αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος του έτους μειώθηκε το 2016· εκφράζει την ικανοποίησή του για το σύστημα προειδοποίησης που τέθηκε σε εφαρμογή από την ΕΥΕΔ, με το οποίο καθίσταται δυνατή η συστηματική παρακολούθηση των καταγγελιών, και αναγνωρίζει με ικανοποίηση τις ενέργειες που αναλήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, και συγκεκριμένα την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης όπως ο διαμεσολαβητής, ο έμπιστος σύμβουλος, η ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, η ευαισθητοποίηση και η λήψη κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να βελτιώνει την πολιτική της στο θέμα αυτό για την αποτροπή κάθε είδους ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και περιπτώσεων σύγκρουσης, και να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις·

30.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

31.  παρατηρεί ότι η ΕΥΕΔ έχει μέχρι στιγμής συμμορφωθεί με τη διοργανική συμφωνία για μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε διάστημα πέντε ετών, δεδομένου ότι το 2016 καταργήθηκαν δεκαεπτά θέσεις, με αποτέλεσμα η μείωση των θέσεων να αφορά μέχρι στιγμής 68 θέσεις, και ότι πρέπει να προσδιοριστούν ακόμη 16 θέσεις εργασίας για το 2017, ώστε να επιτευχθεί συνολική συνεισφορά 84 θέσεων για την ΕΥΕΔ κατά την πενταετή περίοδο που λήγει το 2017· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα της επιτόπου δράσης της ΕΕ δεν θα πρέπει να παρακωλύεται από υπερβολικό φόρτο εργασίας του προσωπικού, ιδίως σε μικρές αντιπροσωπείες ή όταν μια αντιπροσωπεία είναι υπεύθυνη για περισσότερες από μία χώρες·

32.   υπενθυμίζει τη σύσταση της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά την πρακτική της ΕΥΕΔ να προσφέρει θέσεις μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στις αντιπροσωπείες της Ένωσης και υπογραμμίζει τη σημασία της χορήγησης επαρκούς επιδόματος σε όλους τους ασκούμενους της ΕΥΕΔ, για να ανταμείβονται επαρκώς οι προσπάθειες των ασκούμενων και να μην ενισχύονται οι διακρίσεις λόγω οικονομικής κατάστασης· επικροτεί, ως εκ τούτου, τα μέτρα που έλαβε η ΕΥΕΔ για την αναδιάρθρωση του προγράμματος πρακτικής άσκησης που διαθέτει, μεταξύ άλλων προσφέροντας υποτροφίες για θέσεις πρακτικής άσκησης στις αντιπροσωπείες της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για το γεγονός ότι ο αριθμός των διαθέσιμων υποτροφιών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον αριθμό των θέσεων πρακτικής άσκησης στις αντιπροσωπείες της ΕΕ που προσφέρθηκαν στο 2016· καλεί την ΕΥΕΔ να βρει άλλους τρόπους προσφοράς αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης, με σκοπό την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, για παράδειγμα, σε συνεργασία με πανεπιστήμια ή άλλους δημόσιους θεσμικούς φορείς·

33.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ (προσκλήσεις υποβολής προσφορών, υποβολή προτάσεων και άλλες) είχαν το 2015 και το 2016 επιπτώσεις σε 87 έργα συνολικής αξίας 873 197 910 EUR· θεωρεί ουσιώδες να εξακολουθήσει να παρέχεται τακτική επιμόρφωση στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών και να τους υπενθυμίζονται σε τακτική βάση, επιπροσθέτως προς τα πολιτικά τους καθήκοντα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ανάληψης των καθηκόντων τους, σεμιναρίων ad hoc ή της ετήσιας διάσκεψης των πρέσβεων, ο καίριος ρόλος τους στην ενίσχυση της αλυσίδας διασφάλισης της αξιοπιστίας της ΕΥΕΔ και η γενική υποχρέωση λογοδοσίας τους, τόσο για τη διαχείριση των διοικητικών δαπανών και των χαρτοφυλακίων έργων που απαιτούν κατάλληλη αξιολόγηση όσο και για τη στάθμιση των διαφόρων στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν τη διατύπωση επιφύλαξης·

34.  υπογραμμίζει ότι οι σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τη λογική της παρέμβασης, τις υποθέσεις ή την εκτίμηση του κινδύνου ήταν τα κύρια προβλήματα που αναφέρθηκαν το 2015 και το 2016 από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών και που είχαν επιπτώσεις σε 293 έργα συνολικής αξίας 2 574 730 715 EUR· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προβούν σε ενδελεχή ανάλυση για τη βελτίωση της διαχείρισης των έργων, λ.χ. με την κατάλληλη αξιολόγηση των κινδύνων, των γεωγραφικών προτεραιοτήτων και της ικανότητας των αντιπροσωπειών της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τον φόρτο εργασίας και να συνεχίσουν να εστιάζουν στους τομείς στήριξης, προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της βοήθειας·

35.  διαπιστώνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός για τα 185 κτίρια γραφείων και τις 144 επίσημες κατοικίες της ΕΥΕΔ ανέρχεται σε περίπου 160 εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 20 % του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η ΕΥΕΔ μετά την τελευταία διαδικασία απαλλαγής για την προσαρμογή και τη διόρθωση των διαφόρων συνιστωσών των κτιριακών πολιτικών της· επαναβεβαιώνει, ωστόσο, ότι είναι αναγκαία η εντατικοποίηση της παρακολούθησης και της ανάκτησης του πλήρους κόστους, καθώς και της διαδικασίας επιλογής· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στα θέματα ασφαλείας, την περιβαλλοντική πολιτική και την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με τα κτίρια· τονίζει τη σημασία της διαπραγμάτευσης συμβάσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν η εξοικονόμηση πόρων και η συνέχεια στην κτιριακή πολιτική· προτείνει να προβεί η ΕΥΕΔ σε διεξοδική ανάλυση όλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ με σκοπό να προσδιοριστεί σε ποιες χώρες θα ήταν οικονομικά αποδοτικότερο για τις αντιπροσωπείες να αγοράζουν αντί να ενοικιάζουν κτίρια γραφείων ή κατοικιών·

36.  εκφράζει επιδοκιμασία για τις προσπάθειες αύξησης της συντονισμένης στήριξης που παρέχεται στις αντιπροσωπίες της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση κτιρίων που ασκούν οι κεντρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της δρομολόγησης μιας επικαιροποιημένης έκδοσης του εργαλείου ΤΠ για τη διαχείριση των κτιρίων (IMMOGEST) ή της αύξησης των ειδικευμένων συμβασιούχων υπαλλήλων στις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να εφαρμόζει τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΥΕΔ διαχειρίζεται τα κτίριά της ανά τον κόσμο· ζητεί από την ΕΥΕΔ να προβεί σε επανεξέταση των νέων μέτρων και να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με τα αποτελέσματα(7)·

37.  είναι πεπεισμένο για τη σημασία ενός συνεκτικού δικτύου περιφερειακών υπαλλήλων ασφάλειας για την ασφάλεια του προσωπικού·

38.  θεωρεί ότι η διεξοδική επαλήθευση των όρων μίσθωσης ή των επιλογών αγοράς κτιρίων γραφείων και κατοικιών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους φακέλους ή τις συναλλαγές για νέα κτίρια που προβλέπεται να συμφωνηθούν στις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ· αναγνωρίζει ότι, από το 2016 και μετά, η ΕΥΕΔ έχει βελτιώσει το σύστημα επαλήθευσης της αγοράς ακινήτων εφαρμόζοντας εξωτερικές οικονομικές αξιολογήσεις και τεχνικούς ελέγχους που εκτελούνται από αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, και καλεί την ΕΥΕΔ να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να παρακολουθεί τον χώρο γραφείων για να επιτύχει τα προβλεπόμενα σημεία αναφοράς· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι το μέσο μέγεθος των κτιρίων των αντιπροσωπειών μειώθηκε ελαφρά το 2016, όμως θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ υπερέβη το ανώτατο όριο των 35 τ.μ. ανά άτομο για τα κτίρια γραφείων, με αποτέλεσμα πρόσθετες δαπάνες ύψους 7,4 εκατομμυρίων EUR· αναγνωρίζει ότι οι αντιπροσωπείες έχουν περιορισμένες δυνατότητες μείωσης του μεγέθους των κτιρίων, όταν, για παράδειγμα, δεσμεύονται από τις υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης·

39.  καλεί επίσης την ΕΥΕΔ να εντοπίσει, μεταξύ των κρατών μελών, τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της πολιτικής ακινήτων της με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· σημειώνει ότι η ΕΥΕΔ έχει αναθέσει από το 2016 σε πάροχο υπηρεσιών τη συστηματική παρακολούθηση των πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τον υπολογισμό της απόδοσης των επενδύσεων με βάση τις ισχύουσες επιλογές ενοικίασης· 

40.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική ομάδα των κρατών μελών που επιλαμβάνεται του σημαντικού πολιτικού ζητήματος της συστέγασης διπλωματικών κτιρίων και της ενδεχόμενης επέκτασής της· παρατηρεί ότι έχουν συναφθεί 11 νέες συμφωνίες συστέγασης κατά τη διάρκεια του 2016 και ότι ο συνολικός αριθμός αυτών των συμφωνιών ανέρχεται σήμερα σε 91·

41.  σημειώνει με ικανοποίηση τις διοργανικές συμφωνίες με τη ΓΔ Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, για την κοινή χρήση των κτιρίων και τη μείωση του κόστους· καλεί την ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο της παρακολούθησης του κόστους, να επεκτείνει αυτά τα μνημόνια συνεννόησης σε άλλες οντότητες της Ένωσης·

42.  τονίζει την ανάγκη αποκάλυψης ενδεχόμενης παραπληροφόρησης, ιδίως στην Ανατολική Γειτονία, τα Δυτικά Βαλκάνια και τον Νότο, και σημειώνει, εν προκειμένω, το έργο της ειδικής ομάδας East Stratcom·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση της πλατφόρμας στήριξης αποστολών για την παροχή κεντρικής διοικητικής υποστήριξης στις αποστολές ΚΠΑΑ· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της πλατφόρμας αυτής με ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο για την κατανομή και τη χρήση της χρηματοδότησής της, ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα των ήδη υφιστάμενων επιπέδων δαπανών και να διασφαλίζεται ισχυρός και ορατός αντίκτυπος, όπου χρησιμοποιείται η χρηματοδότηση αυτή·

44.  καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να εκπληρώνουν τη νομική τους υποχρέωση να διαβιβάζουν στο Κοινοβούλιο, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς υποβολή αιτήματος από το Κοινοβούλιο, όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών διαπραγμάτευσης, των συμφωνηθέντων κειμένων και των πρακτικών κάθε γύρου διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, που ορίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας»· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και στην ΕΥΕΔ ότι, λόγω της παραβίασης του άρθρου 218 παράγραφος 10 στο παρελθόν, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη ακυρώσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη ορισμένων συμφωνιών και τονίζει ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου για νέες συμφωνίες, όπως η συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Αρμενία, ενδέχεται επίσης να ανασταλεί στο μέλλον, έως ότου το Συμβούλιο και η ΕΥΕΔ εκπληρώσουν τη νομική τους υποχρέωση·

45.  επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ δεν έχει δώσει ακόμη συνέχεια στη σύσταση που διατυπώθηκε στην ειδική έκθεση αριθ. 14/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου ζητείται η κατάρτιση λεπτομερούς σχεδίου δράσης προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης της ΕΕ προς την Παλαιστίνη· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εφαρμόσει πλήρως την εν λόγω σύσταση, σε συνεργασία με την Επιτροπή·

46.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία απαλλαγής, η ΕΥΕΔ υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και η απαλλαγή ψηφίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, εάν δεν αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, μεσολαβούν τουλάχιστον 17 μήνες μεταξύ του κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απαλλαγής· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί πολύ πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα· τονίζει ότι η διαδικασία απαλλαγής πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί· ζητεί από την ΕΥΕΔ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές του ιδιωτικού τομέα και προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του λογιστικού έτους και ως προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου· προτείνει επίσης να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η ψηφοφορία για την απαλλαγή να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Νοεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλαγής εντός του έτους που έπεται του υπό εξέταση λογιστικού έτους·

31.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

(2017/2145(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) εκτέλεσε τον διοικητικό προϋπολογισμό του 2016 χωρίς να επηρεάζεται από ουσιώδη σφάλματα· επισημαίνει την αύξηση του ποσοστού σφαλμάτων σε σύγκριση με το 2015, όπως προκύπτει από τους εκ των υστέρων ελέγχους· επισημαίνει με έμφαση ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για να μειωθεί το σημαντικό ποσοστό των ανωμαλιών που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των εκ των προτέρων ελέγχων των οικονομικών συναλλαγών·

2.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2016, το 31,7% του προσωπικού της ΕΥΕΔ προερχόταν από τα κράτη μέλη (25,3% στην έδρα και 40,8 % στις αντιπροσωπείες)· ζητεί μια πιο ισορροπημένη κατανομή του προσωπικού, σε συμμόρφωση προς την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου(8)· επικροτεί τη δέσμευση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης υπερεκπροσώπησης των διπλωματών από τα κράτη μέλη στις θέσεις των επικεφαλής αντιπροσωπειών·

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα 13 κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά αντιπροσωπεύουν το 19,6 % του προσωπικού AD της ΕΥΕΔ, προσεγγίζοντας το ποσοστό τους επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ (20,6%)· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι αντιπροσωπεύουν μόνο το 13,28% των διοικητικών θέσεων και τονίζει ότι, τηρώντας ταυτόχρονα μια αξιοκρατική πολιτική προσλήψεων, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, προκειμένου να αντανακλούν εντός της ΕΥΕΔ το ποσοστό τους επί του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ·

4.  εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του όσον αφορά την ανισορροπία από την άποψη του φύλου στο προσωπικό της ΕΥΕΔ σε διοικητικό επίπεδο· λαμβάνει υπό σημείωση την ελαφρά αύξηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί το σημερινό ποσοστό τους (23,99%)· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συγκρότηση, από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΥΕΔ, μιας ομάδας εργασίας σχετικά με ζητήματα φύλου·

5.  σημειώνει ότι το 2016 συνέχισε να εφαρμόζεται από την ΕΥΕΔ η υποχρεωτική μείωση του μόνιμου προσωπικού κατά 1%· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να διατίθενται επαρκείς πόροι για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης που ορίζονται στη «συνολική στρατηγική», τόσο στην έδρα όσο και στις αντιπροσωπείες της Ένωσης· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα της επιτόπου δράσης της ΕΕ δεν θα πρέπει να παρακωλύεται από υπερβολικό φόρτο εργασίας του προσωπικού, ιδίως σε μικρές αντιπροσωπείες ή όταν μια αντιπροσωπεία είναι υπεύθυνη για περισσότερες από μία χώρες·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την θέσπιση της πλατφόρμας στήριξης αποστολών για την παροχή κεντρικής διοικητικής υποστήριξης στις αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της πλατφόρμας αυτής με ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο για την κατανομή και τη χρήση της χρηματοδότησής της, ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα των ήδη υφιστάμενων επιπέδων δαπανών και να διασφαλίζεται ισχυρός και ορατός αντίκτυπος, όπου χρησιμοποιείται η χρηματοδότηση αυτή·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δανειακή διευκόλυνση ύψους 200 εκατ. EUR για τη βελτίωση της διαχείρισης της κτιριακής πολιτικής και ζητεί να αυξηθεί το ποσό της δανειακής διευκόλυνσης·

8.  επισημαίνει ότι, τόσο το 2015 όσο και το 2016, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διοργανώνονται από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης για συμβάσεις αξίας μικρότερης των 60 000 EUR· επικροτεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που πρόκειται να ξεκινήσουν το 2018, όσον αφορά την εκπαίδευση και τα υποδείγματα συμβάσεων, και προσβλέπει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε αυτόν τον τομέα·

9.  καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να εκπληρώσουν τη νομική τους υποχρέωση που αφορά την αποστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς υποβολή αιτήματος από το Κοινοβούλιο, όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών διαπραγμάτευσης, συμφωνηθέντων κειμένων και πρακτικών κάθε γύρου διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, που ορίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας»· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και στην ΕΥΕΔ ότι, λόγω της παραβίασης του άρθρου 218 παράγραφος 10 στο παρελθόν, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη ακυρώσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη αρκετών συμφωνιών και τονίζει ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου για νέες συμφωνίες, όπως η συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Αρμενία, ενδέχεται επίσης να ανασταλεί στο μέλλον, έως ότου το Συμβούλιο και η ΕΥΕΔ εκπληρώσουν τη νομική τους υποχρέωση·

10.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, σε συνέχεια των πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2015-16, που κατέδειξαν ορισμένες ανεπάρκειες στις διαδικασίες πρόσληψης τοπικών υπαλλήλων στις αντιπροσωπείες και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διοργανώνουν οι αντιπροσωπείες, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για τη βελτίωση, από το 2018, της ποιότητας των διαδικασιών που δρομολογούνται από την ΕΥΕΔ· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω βελτιώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές και να καταδεικνύουν σαφή και μετρήσιμη πρόοδο όσον αφορά τη λογοδοσία και τη διαφάνεια από την πλευρά της ΕΥΕΔ·

11.  επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ δεν έχει δώσει ακόμη συνέχεια στη σύσταση που διατυπώθηκε στην ειδική έκθεση αριθ. 14/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου ζητείται η κατάρτιση λεπτομερούς σχεδίου δράσης προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης της ΕΕ προς την Παλαιστίνη· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εφαρμόσει πλήρως την εν λόγω σύσταση, σε συνεργασία με την Επιτροπή·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Ένωσης, σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, να προσφέρει θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στις εξωτερικές αντιπροσωπείες της και να τις καταστήσει έτσι προσβάσιμες σε νέους με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης·

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Σοφία Σακοράφα, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

6

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Γεώργιος Επιτήδειος

2

0

GUE/NGL

Σοφία Σακοράφα

NI

Janusz Korwin-Mikke

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julia Pitera

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(2)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(3)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.

(4)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(5)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

  Απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201, 3.8.2010, σ. 30).

(7)

  Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση αριθ. 07/2016: Πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διαχειρίζεται τα κτίριά της ανά τον κόσμο

(8)

  Απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201, 3.8.2010, σ. 30).

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου