Procedūra : 2017/2145(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0128/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0128/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.25

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0130

ZIŅOJUMS     
PDF 710kWORD 66k
28.3.2018
PE 613.512v02-00 A8-0128/2018

par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests

(2017/2145(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Marco Valli

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests

(2017/2145(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2016. finanšu gadu (COM(2017)0365 – C8-0256/2017)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99. un 164. līdz 167. pantu,

  ņemot vērā Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 7/2016 „Eiropas Ārējās darbības dienesta ēku apsaimniekošana visā pasaulē”,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0128/2018),

1.  sniedz Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos apstiprinājumu par 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ārējās darbības dienestam, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests

(2017/2145(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0128/2018),

1.  norāda, ka Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir turpinājis pildīt savu administratīvo budžetu bez būtiskām kļūdām un ka atbilstoši Revīzijas palātas aplēsēm vispārējais kļūdu līmenis ar administratīvo budžetu saistītajos izdevumos ir 0,2 %;

2.  pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta atkal — tāpat kā 2015. gadā — ir konstatējusi nepilnības iepirkuma procedūrās, ko organizējušas Savienības delegācijas attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība ir mazāka par EUR 60 000;

3.  atzīst, ka EĀDD ir sācis virkni iniciatīvu, kuru mērķis ir samazināt kļūdas iepirkuma procedūrās, uzlabojot par iepirkumu atbildīgajiem delegāciju darbiniekiem sniegto apmācību, atbalstu un padomus; tomēr aicina EĀDD turpināt centienus aktīvi atbalstīt un uzraudzīt iepirkuma noteikumu un procedūru īstenošanu delegācijās, lai uzlabotu to iepirkuma procedūru un līgumu pārvaldības vispārējo atbilstību un efektivitāti; mudina EĀDD apsvērt iespēju ieviest vispārējas vai reģionālas iepirkuma procedūras, kas aptvertu vairākas Savienības delegācijas un ļautu aizvietot atsevišķus zemas vērtības līgumus; prasa EĀDD izvērtēt, kādā mērā šāda kārtība varētu samazināt nepilnības iepirkuma procedūrās, un informēt Parlamenta Budžeta kontroles komiteju par šīs analīzes rezultātiem;

4.  norāda, ka iepriekšējie ieteikumi saistībā ar informācijas par darbinieku personisko stāvokli un saistīto apstiprinošo dokumentu atjaunināšanu un darbinieku ģimenes pabalstu administrēšanu lielākajā daļā aspektu ir īstenoti;

5.  konstatē, ka 15 no 20 Revīzijas palātas pārbaudītajām saistībām bija sagatavotas pirms gada beigām, bet ar tām saistītie pakalpojumi, preces un attiecīgie maksājumi bija daļēji vai pilnībā jāsniedz 2017. gadā; atgādina, ka pārnešana uz nākamo gadu neatbilst gada pārskata principam un tai arī turpmāk vajadzētu būt izņēmumam, nevis veidam, kā gada beigās maksimāli palielināt apropriāciju izlietojuma procentuālo daļu;

6.  atzīmē finanšu darījumu ex ante pārbaudēs konstatēto noviržu augsto rādītāju, vienlaikus ņemot vērā kļūdu un pārkāpumu raksturu, piemēram, apstiprinošo dokumentu nepieejamība vai izdevumu neattiecināmība; atzinīgi vērtē plašo EĀDD iekšējās ziņošanas sistēmu, kas ļauj prognozēt iespējamās kļūdas un līdz ar to palīdz Revīzijas palātas konstatēto kļūdu zemā rādītāja nodrošināšanā; mudina EĀDD veikt pasākumus šā augstā noviržu rādītāja samazināšanai; tomēr uzsver, ka ex ante pārbaudē konstatēto noviržu samazināšanai nebūtu jākaitē zemā kļūdu rādītāja saglabāšanai;

7.  pauž nožēlu par to, ka gadu no gada novērojamas vienas un tās pašas nepilnības attiecībā uz iekšējās kontroles standartiem „darbības nepārtrauktība” un „dokumentu pārvaldība”, kuras apdraud tādas informācijas pieejamību un uzticamību, kuru izmanto svarīgiem pārvaldības nolūkiem, t. i., delegāciju darbību un projektu uzraudzībai un ziņošanai par tiem; atgādina, ka dokumentu pārredzamība noderētu ne vien uzraudzības un kontroles kvalitātes uzlabošanai, bet arī kā efektīvs instruments krāpšanas un korupcijas novēršanai;

8.  norāda, ka tikai viena delegācija — par kuru atbild Eiropas reģionālais centrs — ir formulējusi un atjaunojusi atrunu savā ticamības deklarācijā saistībā ar iepirkuma pārvaldību; aicina EĀDD pievērst uzmanību sakarībai starp efektīvu — vai tikai formālu — iekšējās kontroles standartu īstenošanu un Savienības delegāciju pārvaldības ticamību un pārdomāt šo jautājumu;

9.  pauž atbalstu ex post pārbaudes izmaksu lietderības analīzei un uzlabošanai, salīdzinot ex post pārbaudes darbību izmaksas ar konstatēto kļūdu vērtību; atzīmē, ka vienas kļūdu konstatēšanas vienības izmaksas (izmaksas uz vienu euro) 2016. gadā sasniedza 23 centus; atzīst, ka šīs vienības izmaksas ir saistītas ar zemo kļūdu īpatsvaru un līdz ar to būtu zemākas, ja kļūdu ietekmētā summa būtu lielāka;

10.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā ir ieviestas jaunas vadlīnijas pārbaudes apmeklējumu ciklam, cita starpā turpmāk norādītie kritēriji prioritāšu noteikšanai attiecībā uz delegāciju pārbaudēm, piemēram, pirmreizējie Savienības vēstnieki, delegācijas, kas saskaras ar īpašām grūtībām, laiks, kas pagājis kopš iepriekšējās pārbaudes, un delegāciju lielums, lielākas delegācijas pārbaudot ik pēc pieciem gadiem; mudina EĀDD turpināt savu pārbaudes ciklu izstrādi, pamatojoties uz riska faktoriem, un aicina EĀDD informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par jauno vadlīniju izmantošanā gūto pieredzi un rezultātiem;

11.  norāda, ka 2016. gada sākotnējais budžets bija EUR 633,6 miljoni, kas atbilda pieaugumam par 5,1 % salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu, tajā skaitā EUR 18,9 miljoni euro vērtības samazinājuma kompensēšanai un apropriācijas delegācijas Irānā izveidei, Somālijas delegācijas pārcelšanai no Nairobi uz Mogadīšo un gada beigās veiktajai algu korekcijai; norāda, ka tika apstiprinātas papildu apropriācijas EUR 2,5 miljonu apmērā drošības pasākumu kopuma īstenošanai visā Savienības delegāciju tīklā, jo īpaši reģionālo drošības speciālistu pieņemšanai darbā, drošības darbiem un īpašai EĀDD personāla apmācībai, EĀDD budžeta galīgajam apmēram sasniedzot EUR 636,1 miljonu;

12.  konstatē, ka EĀDD galīgais 2016. gada budžets — EUR 636,1 miljons — gada beigās bija izpildīts 99,7 % apmērā attiecībā uz saistībām un 87,5 % apmērā attiecībā uz maksājumiem;

13.  pieņem zināšanai pašreizējā budžeta sadalījumu, proti, EUR 222,7 miljoni EĀDD centrālajiem dienestiem un EUR 413,4 miljoni delegācijām;

14.  konstatē, ka 65,1 % no EĀDD centrālo dienestu budžeta jeb EUR 144,2 miljoni bija piešķirti algu maksājumiem un citiem maksājumiem štata un ārštata darbiniekiem, 13 % jeb EUR 30 miljoni — ēku apsaimniekošanai un ar to saistītajām izmaksām, 14 % jeb EUR 30,8 miljoni — IT sistēmām (tostarp klasificētās informācijas sistēmām) un iekārtām;

15.  norāda, ka Savienības delegāciju budžets EUR 413,4 miljonu apmērā bija sadalīts šādi: EUR 109,1 miljons (26,4 %) — štata darbinieku atalgojumam un piemaksām, EUR 64,3 miljoni (15,6 %) — ārštata darbiniekiem un ārpakalpojumiem, EUR 25,2 miljoni (6,1 %) — citiem ar personālu saistītiem izdevumiem, EUR 169 miljoni — ēkām un ar tām saistītajām izmaksām un EUR 45,7 miljoni (11,1 %) — citiem administratīvajiem izdevumiem; norāda, ka, lai segtu delegācijās strādājošo Komisijas darbinieku administratīvās izmaksas, EĀDD saņēma no Komisijas iemaksu EUR 185,6 miljonu apmērā (atskaitot piešķirtos ieņēmumus), ko veidoja EUR 50,4 miljoni no Komisijas V izdevumu kategorijas, EUR 89,9 miljoni no darbības programmu administratīvajām pozīcijām un EUR 45,4 miljoni no Eiropas Attīstības fonda (EAF); norāda, ka 2016. gadā EAF saistībā ar EAF finansētajiem Komisijas darbiniekiem pirmoreiz maksāja standarta summu par personu attiecībā uz delegāciju pieskaitāmajām izmaksām;

16.  uzsver, ka ir svarīgi, lai EĀDD budžets būtu pārredzams un efektīvi pārskatāms; pauž nožēlu par to, ka EĀDD instrumentu sadrumstalotība apgrūtina piekļuvi informācijai; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos nodrošināt piekļuvi datiem par viņas komandējumu izmaksām;

17.  uzsver, ka būtu jāuzlabo EĀDD administratīvā budžeta izpildes efektivitāte, jo īpaši attiecībā uz delegācijām, jo konkrētas delegācijas no Komisijas ir saņēmušas atsevišķas iemaksas no 33 dažādām budžeta pozīcijām delegācijās strādājošo Komisijas darbinieku administratīvo izmaksu segšanai; aicina Komisiju sadarboties ar Padomi un Parlamentu, lai vienkāršotu budžetu nolūkā uzlabot budžeta pārvaldību un sniegt Savienības pilsoņiem pārredzamu pārskatu par izmaksām;

18.  atgādina EĀDD, ka starp ekonomikas diplomātiju un lobēšanu ir smalka robeža, un tādēļ aicina EĀDD paredzēt skaidrus noteikumus par lobēšanu, lai nošķirtu šīs divas nodarbes un panāktu lobēšanas pārredzamību gan centrālajos dienestos, gan delegācijās;

19.  ar atzinību norāda, ka 2016. gadā visu delegāciju biroju parastās pieskaitāmās izmaksas (īre, drošība un citas pieskaitāmās izmaksas), arī attiecībā uz EAF delegācijām, tika pilnībā finansētas no EĀDD budžeta pozīcijām un tas ir nozīmīgs solis virzībā uz budžeta racionalizāciju; aicina EĀDD turpināt darbu pie budžeta avotu un kārtības vienkāršošanas;

20.  atbalsta EĀDD pastāvīgos centienus pēdējo divu gadu laikā optimizēt un racionalizēt vispārējo organizācijas un pārvaldības kārtību, tiecoties padziļināt dienestu integrāciju un uzlabot ziņošanas un komunikācijas plūsmas; uzskata, ka EĀDD pakalpojumu kultūras nostiprināšana uzlabotu EĀDD sniegumu; norāda, ka 2016. gadā, pateicoties pēdējo divu gadu laikā īstenotajiem centieniem samazināt augsta līmeņa amatu īpatsvaru, vadības līmeņa amatus ieņēma 6,4 % no visiem darbiniekiem salīdzinājumā ar 7,5 % 2014. gadā;

21.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un EĀDD noteiktās prioritātes saskaņā ar Savienības globālo stratēģiju vispārējo uzdevumu risināšanai, cita starpā pievērsto uzmanību migrācijas jautājumiem, narkotikām un cilvēku tirdzniecībai un cilvēktiesību diplomātijas īstenošanu, lai koordinētā veidā labāk reaģētu uz jaunām starptautiskām problēmām un politiskajām prioritātēm; turklāt uzsver aizvien lielāko EĀDD lomu starptautiskajā sadarbībā miera, drošības un cilvēces attīstības jautājumos, kā to cita starpā rāda tā vidutāja un pārstāvja loma starptautiskajās organizācijās, piemēram, ANO, sarunās par vienošanos par kodolprogrammu ar Irānu un šīs vienošanās saglabāšanā un tā vidutāja loma Izraēlas un Palestīnas konfliktā un Briseles procesā Sīrijai;

22.  uzsver, ka ģeogrāfiskajam līdzsvaram, proti, darbinieku valstspiederības un attiecīgo dalībvalstu lieluma proporcionālajai attiecībai, arī turpmāk jābūt vienam no resursu pārvaldības vadošajiem principiem, jo īpaši attiecībā uz dalībvalstīm, kas Savienībai pievienojās 2004. gadā vai vēlāk; atgādina arī par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Parlamentam pausto solījumu labot pašreizējo situāciju, proti, to, ka pārāk daudz delegāciju vadītāju vietu ieņem valstu diplomāti;

23.  pauž nožēlu par to, ka tikai 21 no 136 Savienības delegāciju vadītājiem nāk no 13 dalībvalstīm, kas Savienībai pievienojās pēc 2004. gada; aicina EĀDD padziļināti izvērtēt savu darbā pieņemšanas politiku, lai varētu labāk īstenot tā ievēroto ģeogrāfiskā līdzsvara politiku;

24.  turpina paust bažas par joprojām pastāvošo nelīdzsvarotību EĀDD personāla valstspiederības ziņā; norāda, ka 2016. gada beigās 31,7 % no EĀDD darbiniekiem nāca no dalībvalstīm salīdzinājumā ar 32,9 % 2015. gadā (25,3 % centrālajos dienestos un 40,8 % delegācijās); aicina panākt līdzsvarotāku personāla sadalījumu saskaņā ar Padomes Lēmumu 2010/427/ES(6); atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Parlamentam pausto solījumu labot pašreizējo situāciju, proti, to, ka pārāk daudz delegāciju vadītāju vietu ieņem valstu diplomāti;

25.   norāda, ka no visiem EĀDD darbiniekiem, kuriem ir administratora statuss, 19,6 % nāk no 13 dalībvalstīm, kas ir pievienojušās ES kopš 2004. gada, un šis rādītājs tuvojas minēto valstu īpatsvaram kopējā Savienības iedzīvotāju skaitā (20,6 %); tomēr vērš uzmanību uz to, ka viņi ieņem tikai 13,28 % vadības amatu, un uzsver, ka turpmākajās darbā pieņemšanas procedūrās varētu labāk ņemt vērā šo līdzsvara trūkumu, vienlaikus ievērojot uz nopelniem balstītu darbā pieņemšanas politiku; ar bažām norāda, ka attiecīgās dalībvalstis ir jo īpaši nepietiekami pārstāvētas augstākajā administrācijas līmenī; piezīmē, ka būtu vēlams panākt progresu šajā jautājumā;

26.  prasa EĀDD līdz 2018. gada 30. jūnijam sniegt sīkākus paskaidrojumus par norīkoto valsts ekspertu skaita pieaugumu — 445 eksperti 2016. gadā (85 % no viņiem norīkoti darbam Briselē) salīdzinājumā ar 434 ekspertiem 2015. gadā un 407 — 2014. gadā;

27.  atkārtoti pauž bažas par augstākajos administrācijas līmeņos nodarbinātā EĀDD personāla nelīdzsvarotību dzimumu ziņā; pieņem zināšanai to, ka ir nedaudz palielinājies sieviešu skaits vadības amatos, un uzsver, ka pašreizējo rādītāju (22,7 %, no kuriem 14 % ir augstākajā vadībā, t. i., 6 amata vietas no 44, un 25 % — vidējā līmeņa vadībā, t. i., 53 amata vietas no 215) var vēl uzlabot; aicina dalībvalstis aktīvāk mudināt sievietes pieteikties uz EĀDD vadības līmeņa amatiem;

28.  šajā sakarībā atzinīgi vērtē karjeras attīstības, dzimumu un vienlīdzīgu iespēju jautājumu un mācīšanās un attīstības satvara darba grupu izveidi, kā arī tīkla „Sievietes un EĀDD” (WEEAS) izveidi kā svarīgus atskaites punktus EĀDD darbības uzlabošanā; uzskata, ka šīs iniciatīvas nosaka pievilcīgākus karjeras attīstības modeļus, racionalizē pieņemšanu darbā un nodrošina kompetentu personu iecelšanu amatā, prasmju atbilstību un dzimumu un iespēju vienlīdzību gan dzimuma, gan etniskās izcelsmes aspektā; aicina dalībvalstis darīt vairāk, lai veicinātu kvalificētu kandidāšu pieteikšanos vadības amatiem nolūkā mazināt dzimumu līdzsvara trūkumu; atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos ieceri nodrošināt, ka darbinieku rotācijas biežums nemazina EĀDD centrālajos dienestos un delegācijās pieejamo īpašo zināšanu un kompetenču nepārtrauktību;

29.  pauž nožēlu par to, ka EĀDD mediācijas dienestam 2016. gadā tika paziņots par 75 konfliktu, aizskaršanas vai sliktu darba apstākļu lietām un ka 23 lietas gada beigās vēl nebija slēgtas; norāda, ka 2015. gada beigās nebija pabeigts izskatīt 36 no 65 lietām un līdz ar to 2016. gadā ir salīdzinoši samazinājies gada beigās vēl nepabeigto lietu skaits; atzinīgi vērtē EĀDD ieviesto brīdināšanas sistēmu, kas dod iespēju sistemātiski sekot līdzi sūdzībām, un ar gandarījumu pieņem zināšanai pasākumus, kas veikti, lai novērstu šo parādību, attīstot atbalsta pakalpojumus, piemēram, mediatora un konfidenciālu padomdevēju pakalpojumus, medicīnisko un psiholoģisko atbalstu, izpratnes veidošanas pasākumus un piemērotus disciplinārus pasākumus; aicina EĀDD turpināt politikas uzlabošanu šajā jomā, lai novērstu jebkāda veida psiholoģisku vai seksuālu aizskaršanu, kā arī konfliktsituācijas, un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par gūtajiem panākumiem;

30.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas sniegšanai, padomdošanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargājot viņu konfidencialitāti un piedāvājot viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

31.  konstatē, ka EĀDD ir līdz šim ievērojis iestāžu vienošanos piecu gadu laikā samazināt darbinieku skaitu par 5 %, 2016. gadā no štatu saraksta svītrojot septiņpadsmit štata vietas un līdz šim kopā svītrojot 68 štata vietas, un ka 2017. gadā ir nepieciešams apzināt vēl 16 štata vietas, lai panāktu, ka EĀDD piecu gadu laikposmā, kas beidzas 2017. gadā, sniedz kopējo ieguldījumu 84 štata vietu apmērā; vērš uzmanību uz to, ka pārāk lielam darbinieku noslogojumam nebūtu jāmazina Savienības vietējā līmeņa rīcības efektivitāte, jo īpaši nelielās delegācijās vai gadījumos, kad delegācija ir atbildīga par vairāk nekā vienu valsti;

32.   atgādina par Ombuda ieteikumu attiecībā uz EĀDD piekopto praksi piedāvāt neapmaksātu stažēšanos Savienības delegācijās un uzsver, ka ir svarīgi, lai visi EĀDD stažieri saņemtu atbilstīgu pabalstu, kas ļautu pienācīgi atlīdzināt stažieru centienus un nepastiprinātu diskrimināciju ekonomisku iemeslu dēļ; tādēļ pauž atzinību par EĀDD veiktajiem pasākumiem nolūkā pārstrukturēt stažēšanās programmu, cita starpā piedāvājot stipendijas praksei Savienības delegācijās; tomēr pauž bažas par to, ka piedāvāto stipendiju skaits ir ievērojami mazāks nekā 2016. gadā delegācijās piedāvāto stažēšanās vietu skaits; aicina EĀDD atrast citus risinājumus, kā piedāvāt apmaksātu stažēšanos, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas, piemēram, sadarbībā ar universitātēm vai citām sabiedriskajām institūcijām;

33.  pauž bažas par to, ka 2015. un 2016. gadā nepilnības Savienības delegāciju iepirkuma procedūrās (piedāvājumu konkursi, uzaicinājumi iesniegt piedāvājumu u. c.) ietekmēja 87 projektus ar kopējo vērtību EUR 873 197 910; uzskata, ka ir būtiski, lai delegāciju vadītāji arī turpmāk pirms viņu iecelšanas amatā, ad hoc semināros un gadskārtējā vēstnieku konferencē tiktu regulāri apmācīti un saņemtu atgādinājumus par viņu svarīgo lomu — papildus viņu politiskajiem pienākumiem — EĀDD ticamības garantēšanas ķēdes nostiprināšanā un viņu vispārējo pārskatatbildību gan attiecībā uz administratīvo izdevumu un tādu projektu portfeļu pārvaldību, kuriem nepieciešams sniegt atbilstošu novērtējumu, gan attiecībā uz to dažādo elementu novērtēšanu, kuri varētu būtu par iemeslu atrunas formulēšanai;

34.  uzsver, ka galvenās problēmas, par ko 2015. un 2016. gadā ziņoja delegāciju vadītāji un kas ietekmēja 293 projektus par kopējo summu EUR 2 574 730 715, bija būtiskas nepilnības intervences loģikā, pieņēmumos vai riska novērtējumos; aicina Komisiju un EĀDD veikt padziļinātu analīzi nolūkā uzlabot projektu pārvaldību, t. i., pienācīgi izvērtējot risku, ģeogrāfiskās prioritātes, Savienības delegāciju spēju tikt galā ar darba slodzi, un turpināt koncentrēties uz atbalsta jomām, lai palielinātu palīdzības ietekmi;

35.  norāda, ka EĀDD 185 biroja ēku un 144 oficiālo rezidenču gada budžets ir aptuveni EUR 160 miljoni, kas atbilst 20 % no EĀDD budžeta; atzīst EĀDD centienus kopš beidzamās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pielāgot un koriģēt dažādus ēku politikas aspektus; tomēr atkārtoti norāda, ka ir jānostiprina visu izmaksu uzraudzība un atgūšana un atlases procedūra; uzsver, ka ir svarīgi panākt līdzsvaru starp drošības jautājumiem, vides politiku un ēku pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un nepieciešamību radīt vairāk ar ēkām saistītu ietaupījumu; uzsver, ka ir svarīgi risināt līgumsarunas, lai nodrošinātu ietaupījumus un ēku politikas nepārtrauktību; ierosina EĀDD veikt visaptverošu analīzi par visām Savienības delegācijām, lai noteiktu, kurās valstīs delegācijām izmaksu ziņā lietderīgāk būtu nevis izīrēt, bet iegādāties biroju vai rezidenču ēkas;

36.  atzinīgi vērtē centienus palielināt koordinēto atbalstu Savienības delegācijām saistībā ar ēku apsaimniekošanu, ko nodrošina centrālie dienesti, cita starpā sākot izmantot ēku apsaimniekošanai paredzētā IT rīka (ImmoGest) atjauninātu versiju vai palielinot specializētu līgumdarbinieku skaitu EĀDD centrālajos dienestos; aicina EĀDD turpināt Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā par EĀDD dienesta ēku apsaimniekošanu visā pasaulē sniegto ieteikumu īstenošanu; prasa EĀDD pārskatīt jaunos pasākumus un informēt Parlamentu par pārskatīšanas rezultātiem(7);

37.  ir pārliecināts, ka darbinieku drošībai svarīgs ir saskanīgs reģionālo drošības speciālistu tīkls;

38.  uzskata, ka ir jānodrošina rūpīga biroja ēku un rezidenču īres nosacījumu un iegādes iespēju pārbaude attiecībā uz visiem jaunajiem ēku dokumentiem vai darījumiem, kas jāapstiprina EĀDD centrālajiem dienestiem; atzīst, ka EĀDD kopš 2016. gada ir uzlabojis nekustamā īpašuma iegādes pārbaudes sistēmu, ieviešot ārējus finanšu novērtējumus un tehniskas revīzijas, ko veic atzīti eksperti, un aicina EĀDD sniegt izklāstu par minēto darbību rezultātiem; aicina EĀDD arī turpmāk sekot līdzi biroju platībai, lai panāktu atbilstību plānotajiem standartiem; atzinīgi vērtē delegāciju ēku vidējā lieluma nelielo samazinājumu 2016. gadā, taču pauž nožēlu par to, ka, pārsniedzot biroja ēku maksimālo platību uz vienu personu, proti, 35 m2, ir radītas papildu izmaksas EUR 7,4 miljonu apmērā; atzīst, ka delegāciju spēja samazināt ēku lielumu ir ierobežota, ja, piemēram, tās saista pastāvoši īres līgumi;

39.  turklāt aicina EĀDD apzināt dalībvalstu paraugpraksi nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, kas varētu palīdzēt izmaksu ziņā efektīvi nostiprināt tā ēku politiku; norāda, ka EĀDD kopš 2016. gada ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, lai sistemātiski uzraudzītu tirgus informāciju un aprēķinātu ieguldījumu atdevi salīdzinājumā ar pastāvošajām īres iespējām; 

40.  atzinīgi vērtē kopā ar dalībvalstīm izveidoto darba grupu, kurai uzdots risināt svarīgo politisko jautājumu par diplomātisko telpu koplietošanu un šādas prakses iespējamu paplašināšanu; norāda, ka 2016. gadā panākta vienošanās par 11 jaunām koplietošanas telpām, kuru kopskaits tagad ir 91;

41.  ar atzinību norāda uz iestāžu līmeņa vienošanos ar Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorātu (DG ECHO) un patlaban gatavoto vienošanos ar Eiropas Investīciju banku (EIB) par ēku koplietošanu un izmaksu samazināšanu; aicina EĀDD saistībā ar izmaksu uzraudzību paplašināt šādus saprašanās memorandus, iesaistot vēl citas Savienības struktūras;

42.  uzsver, ka ir nepieciešams atklāt dezinformāciju, jo īpaši austrumu kaimiņvalstis, Rietumbalkānos un dienvidu valstīs, un atzīmē Austrumu stratēģiskās komunikācijas operatīvās grupas darbu šajā jautājumā;

43.  atzinīgi vērtē misiju atbalsta platformas izveidi, kas ļauj nodrošināt centralizētu administratīvo atbalstu KDAP misijām; vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi platformas finansēšanu nodrošināt ar skaidru un pārredzamu regulējumu par finansējuma piešķiršanu un izmantošanu, maksimāli palielinot līdzšinējā izdevumu līmeņa ietekmi, lai platformas izmantošanas gadījumā nodrošinātu spēcīgu un novērojamu ietekmi;

44.  aicina Padomi un EĀDD izpildīt savu juridisko pienākumu nekavējoties un bez pieprasījuma saņemšanas nosūtīt Parlamentam visus attiecīgos dokumentus saistībā ar sarunām par starptautiskiem nolīgumiem, cita starpā sarunu norādes, tekstus, par kuriem ir panākta vienošanās, un katras sarunu kārtas protokolus, ņemot vērā LESD 218. panta 10. punktu, saskaņā ar kuru „Eiropas Parlamentu nekavējoties un pilnīgi informē visos procedūras posmos”; atgādina Padomei un EĀDD, ka 218. panta 10. punkta neievērošanas dēļ Eiropas Savienības Tiesa jau agrāk ir atcēlusi Padomes lēmumus par vairāku nolīgumu parakstīšanu un noslēgšanu, un uzsver, ka turpmāk Parlaments var apturēt piekrišanas sniegšanu jauniem nolīgumiem, piemēram, nolīgumam par visaptverošu un pastiprinātu partnerību ar Armēniju, līdz Padome un EĀDD būs izpildījuši savus pienākumus;

45.  konstatē, ka EĀDD vēl nav reaģējis uz ieteikumu, kas sniegts Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 14/2013, kurā aicināts sagatavot sīki izstrādātu rīcības plānu, lai uzlabotu Palestīnai sniegtā Savienības atbalsta efektivitāti; mudina EĀDD sadarbībā ar Komisiju šo ieteikumu pilnībā īstenot;

46.  norāda, ka saskaņā ar pašreizējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru EĀDD gada darbības pārskatus Revīzijas palātai iesniedz jūnijā, Revīzijas palāta savu pārskatu Parlamentam iesniedz oktobrī un Parlaments līdz maijam balso plenārsēdē par budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, ka no gada pārskatu slēgšanas līdz budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanai paiet vismaz 17 mēneši, ja vien apstiprināšana netiek atlikta; norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra ir jāracionalizē un jāpaātrina; pieprasa, lai EĀDD un Revīzijas palāta ņemtu vērā paraugpraksi privātajā sektorā un šajā sakarībā ierosina par gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu noteikt grāmatvedības gadam sekojošā gada 31. martu un par Revīzijas palātas pārskata iesniegšanas termiņu — 1. jūliju; turklāt ierosina pārskatīt Parlamenta Reglamenta IV pielikuma 5. pantā noteikto budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras grafiku, paredzot, ka balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu notiek novembra plenārsēdē, tādējādi slēdzot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru gada laikā pēc attiecīgā grāmatvedības gada.

31.1.2018

ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests

(2017/2145(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Cristian Dan Preda

IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir izpildījis 2016. gada administratīvo budžetu bez būtiskām kļūdām; konstatē kļūdu īpatsvara pieaugumu salīdzinājumā ar 2015. gadu, kā norādīts ex post pārbaudēs; stingri uzsver nepieciešamību pastiprināt centienus samazināt būtisku skaitu noviržu, kas konstatētas finanšu darījumu ex ante pārbaudēs;

2.  norāda, ka 2016. gada beigās 31,7 % no EĀDD darbiniekiem bija no dalībvalstīm (25,3 % — galvenajā mītnē un 40,8 % — delegācijās); aicina panākt līdzsvarotāku personāla sadalījumu saskaņā ar Padomes Lēmumu 2010/427/ES(8); atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Parlamentam pausto solījumu atrisināt pašreizējo situāciju, ka dalībvalstu diplomāti ieņem pārāk daudz delegāciju vadītāju vietu;

3.  pozitīvi vērtē to, ka no visiem EĀDD AD līmeņa darbiniekiem 19,6 % nāk no 13 dalībvalstīm, kuras Savienībai ir pievienojušās kopš 2004. gada, un šis rādītājs tuvojas minēto valstu Savienības iedzīvotāju īpatsvaram (20,6 %); tomēr vērš uzmanību uz to, ka tikai 13,28 % no viņiem ieņem vadošus amatus, un uzsver, ka, vienlaikus respektējot uz nopelniem balstītu darbā pieņemšanas politiku, šis rādītājs EĀDD būtu vēl jāpaaugstina, lai tas atspoguļotu minēto valstu Savienības iedzīvotāju īpatsvaru;

4.  atkārtoti pauž bažas par EĀDD personāla dzimumu nelīdzsvarotību vadības līmenī; pieņem zināšanai to, ka sieviešu vadošajos amatos ir kļuvis nedaudz vairāk, un uzsver, ka būtu jāveic turpmāki pasākumi, lai uzlabotu pašreizējo līmeni (23,99 %); šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka EĀDD ģenerālsekretārs ir izveidojis uzdevumgrupu par dzimumu līdztiesību;

5.  norāda, ka EĀDD 2016. gadā turpināja īstenot obligāto štata darbinieku samazināšanu par 1 %; tomēr uzsver, ka ir svarīgi globālajā stratēģijā noteiktajiem vērienīgajiem mērķiem attiecībā uz Savienības ārpolitikas pasākumiem piešķirt atbilstošus resursus gan galvenajā mītnē, gan Savienības delegācijās; vērš uzmanību uz to, ka Savienības uz vietas īstenotās rīcības efektivitāti nevajadzētu mazināt ar pārāk lielu darba slodzi, īpaši nelielās delegācijās vai gadījumos, kad delegācija ir atbildīga par vairāk nekā vienu valsti;

6.  atzinīgi vērtē misiju atbalsta platformas izveidi nolūkā KDAP misijām nodrošināt centralizētu administratīvo atbalstu; vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi platformas finansēšanu nodrošināt ar skaidru un pārredzamu regulējumu par finansējuma piešķiršanu un izmantošanu, maksimāli palielinot līdzšinējā izdevumu līmeņa ietekmi, lai nodrošinātu spēcīgu un novērojamu ietekmi, ja tā tiek izmantota;

7.  atzinīgi vērtē to, ka ir piešķirts EUR 200 miljonu liels aizdevums, lai uzlabotu nekustamā īpašuma politiku, un aicina šo aizdevumu palielināt;

8.  norāda, ka gan 2015., gan 2016. gadā Eiropas Revīzijas palāta ir konstatējusi nepilnības iepirkuma procedūrās, ko organizējušas Savienības delegācijas, attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība ir mazāka par EUR 60 000; atzinīgi vērtē ierosinātās izmaiņas, kas tiks īstenotas, sākot ar 2018. gadu, attiecībā uz apmācību un līgumu paraugiem, un cer uz lielāku efektivitāti šajā jomā;

9.  aicina Padomi un EĀDD izpildīt savu juridisko pienākumu nekavējoties un neprasot nosūtīt Eiropas Parlamentam visus attiecīgos dokumentus saistībā ar sarunām par starptautiskiem nolīgumiem, tostarp sarunu norādes, tekstus, par kuriem ir panākta vienošanās, un katras sarunu kārtas protokolus, ņemot vērā LESD 218. panta 10. punktu, saskaņā ar kuru “Eiropas Parlamentu nekavējoties un pilnīgi informē visos procedūras posmos”; atgādina Padomei un EĀDD, ka 218. panta 10. punkta neievērošanas dēļ Eiropas Savienības Tiesa jau iepriekš ir atcēlusi Padomes lēmumus par vairāku nolīgumu parakstīšanu un noslēgšanu, un uzsver, ka turpmāk Parlaments var apturēt piekrišanas sniegšanu jauniem nolīgumiem, piemēram, nolīgumam par visaptverošu un pastiprinātu partnerību ar Armēniju, līdz Padome un EĀDD būs izpildījuši savus pienākumus;

10.  ar gandarījumu konstatē, ka, ņemot vērā Revīzijas palātas konstatējumus 2015.–2016. gadā par to, ka ir atsevišķi trūkumi delegāciju vietējo darbinieku darbā pieņemšanas procedūrās un delegāciju organizētajās iepirkuma procedūrās, ir veikti vairāki pasākumi, lai no 2018. gada uzlabotu EĀDD veikto procedūru kvalitāti; tomēr norāda, ka šiem uzlabojumiem ir jābūt būtiskiem un jāliecina par skaidru un izmērāmu progresu saistībā ar EĀDD atbildību un pārredzamību;

11.  konstatē, ka EĀDD vēl nav reaģējusi uz ieteikumu, kas sniegts Eiropas Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā Nr. 14/2013, kurā aicināts sagatavot sīki izstrādātu rīcības plānu, lai uzlabotu ES Palestīnai sniegtā atbalsta efektivitāti; mudina EĀDD sadarbībā ar Komisiju šo ieteikumu pilnībā īstenot;

12.  atzinīgi vērtē Savienības lēmumu saskaņā ar Eiropas Ombuda ieteikumu ārvalstu delegācijās piedāvāt apmaksātu stažēšanos, tādējādi padarot to pieejamu arī jauniešiem ar ierobežotiem finanšu resursiem atbilstoši nediskriminēšanas principam.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

23.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

6

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

6

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Sofia Sakorafa

NI

Janusz Korwin-Mikke

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Julia Pitera

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV L 48, 24.2.2016.

(2)

OV C 323, 28.9.2017., 1. lpp.

(3)

OV C 322, 28.9.2017., 1. lpp.

(4)

OV C 322, 28.9.2017., 10. lpp.

(5)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)

  Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmums 2010/427/ES, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

(7)

  Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 07/2016 „Eiropas Ārējās darbības dienesta ēku apsaimniekošana visā pasaulē”.

(8)

  Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmums 2010/427/ES, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. aprīlisJuridisks paziņojums