Förfarande : 2017/2145(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0128/2018

Ingivna texter :

A8-0128/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.25

Antagna texter :

P8_TA(2018)0130

BETÄNKANDE     
PDF 470kWORD 66k
28.3.2018
PE 613.512v02-00 A8-0128/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

(2017/2145(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Marco Valli

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

(2017/2145(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2016 (COM(2017)0365 – C8-0256/2017)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen(4) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99 och 164–167,

  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 07/2016: Hur Europeiska utrikestjänsten förvaltar sina fastigheter runtom i världen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0128/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska utrikestjänstens budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska utrikestjänsten, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

(2017/2145(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0128/2018).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) har fortsatt att genomföra sin administrativa budget utan att det förekommer några större fel, och att revisionsrätten har uppskattat den övergripande felnivån i den administrativa budgeten till 0,2 %.

2.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten åter, precis som 2015, har hittat brister i de upphandlingsförfaranden som anordnats av unionens delegationer för kontrakt understigande 60 000 EUR.

3.  Europaparlamentet uppskattar att utrikestjänsten genomförde ett antal initiativ för att minska antalet fel i upphandlingsförfarandena genom att förbättra utbildningen, stödet och rådgivningen för de delegationsanställda som ansvarar för upphandling. Europaparlamentet uppmanar dock utrikestjänsten att fortsätta sina ansträngningar att aktivt stödja och övervaka tillämpningen av upphandlingsregler och upphandlingsförfaranden vid delegationerna för att förbättra den generella regelefterlevnaden och effektiviteten i upphandlingsförfarandena och vid hanteringen av kontrakt. Parlamentet uppmuntrar utrikestjänsten att överväga möjligheten att införa globala eller regionala upphandlingar som omfattar flera av unionens delegationer för att ersätta enskilda kontrakt till lågt värde. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att utvärdera i vilken utsträckning ett sådant angreppssätt skulle kunna minska bristerna i upphandlingsförfarandena och att informera parlamentets budgetkontrollutskott om resultatet av denna analys.

4.  Europaparlamentet konstaterar att tidigare rekommendationer vad gäller uppdatering av anställdas personliga situation och därtill hörande dokumentation samt handläggningen av deras familjetillägg har genomförts till stor del.

5.  Europaparlamentet konstaterar att 15 av de 20 åtaganden som revisionsrätten granskade hade färdigställts före årets slut, medan därtill hörande tjänster, varor och motsvarande betalningar skulle tillhandahållas helt eller delvis under 2017. Parlamentet påminner om att denna överföringspraxis strider mot principen om ettårighet och bör förbli ett undantag snarare än ett sätt att maximera andelen använda anslag vid årets slut.

6.  Europaparlamentet noterar det stora antalet avvikelser som upptäckts i förhandskontrollerna av finansiella transaktioner, och noterar samtidigt vilka typer av fel och oegentligheter som förekommer, t.ex. avsaknad av styrkande handlingar eller utgifter till ej stödberättigande ändamål. Parlamentet välkomnar utrikestjänstens omfattande interna system för rapportering som gör det möjligt att förutse potentiella fel och därmed bidrar till den låga felprocent som revisionsrätten funnit. Parlamentet uppmuntrar Europeiska utrikestjänsten att vidta åtgärder för att minska det stora antalet avvikelser. Parlamentet understryker dock att en minskning av de avvikelser som upptäcks under förhandskontrollerna inte bör ske på bekostnad av den låga felfrekvensen.

7.  Europaparlamentet är missnöjt med att samma svagheter kvarstår år efter år när det gäller de interna kontrollstandarderna för verksamhetens kontinuitet och för dokumenthanteringen, vilket riskerar att försvåra tillgången till den centrala styrinformation som används för övervakning och rapportering av delegationernas verksamhet och projekt, och att försämra dess tillförlitlighet. Parlamentet påminner om att transparens när det gäller dokumentationen skulle vara till nytta inte bara för att förbättra övervakning och kontroll, men också vara ett effektivt instrument för att förhindra bedrägerier och korruption.

8.  Europaparlamentet noterar att endast en delegation, som utnyttjar Regional Centre Europe, i sin revisionsförklaring har utfärdat och förnyat en reservation avseende hanteringen av upphandlingar. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att uppmärksamma och reflektera över huruvida den faktiska eller enbart formella tillämpningen av de interna kontrollstandarderna stämmer överens med förvaltningsförklaringarna från unionens delegationer.

9.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för analys och förbättring av efterhandskontrollernas kostnadseffektivitet genom jämförelser av kostnaden för efterhandskontrollerna med värdet av de upptäckta felen. Parlamentet noterar att kostnaden per enhet för att upptäcka fel (kostnad per euro) uppgick till 23 cent under 2016. Parlamentet är medvetet om att denna enhetskostnad hänger ihop med den låga felprocenten och därför skulle vara lägre om det belopp som påverkas av fel vore högre.

10.  Europaparlamentet välkomnar införandet av nya riktlinjer för kontrollbesöken under 2016, bland annat följande kriterier för prioritering av inspektioner av delegationerna, t.ex. unionens förstagångsambassadörer, delegationer som står inför särskilda svårigheter, den tid som förflutit sedan den förra inspektionen samt delegationernas storlek, där de större delegationerna ska kontrolleras vart femte år. Parlamentet uppmuntrar utrikestjänsten att fortsätta basera sina kontroller på sådana riskbaserade skäl, och uppmanar utrikestjänsten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sina erfarenheter och resultat av användningen av de nya riktlinjerna.

11.  Europaparlamentet konstaterar att den ursprungliga budgeten för 2016 uppgick till 633,6 miljoner EUR, dvs. en ökning med 5,1 % jämfört med föregående år, inklusive 18,9 miljoner EUR som kompensation för eurons värdeminskning, anslag för inrättandet av en delegation i Iran, överföringen av Somalia-delegationen från Nairobi till Mogadishu samt lönejusteringar i slutet av året. Parlamentet konstaterar att 2,5 miljoner EUR i extra anslag godkändes för genomförandet av säkerhetspaketet vid unionens samtliga delegationer, särskilt för rekrytering av regionala säkerhetsansvariga, säkerhetsarbeten eller särskild utbildning av utrikestjänstens personal, varigenom det slutliga beloppet för utrikestjänstens budget uppgick till 636,1 miljoner EUR.

12.  Europaparlamentet noterar att utrikestjänstens slutliga budget på 636,1 miljoner EUR för 2016 vid årets slut hade genomförs till 99,7 % när det gäller åtagandebemyndiganden och till 87,5 % när det gäller betalningsbemyndiganden.

13.  Europaparlamentet noterar den nuvarande uppdelningen av budgeten, nämligen 222,7 miljoner EUR för utrikestjänstens huvudkontor och 413,4 miljoner EUR för delegationerna.

14.  Europaparlamentet noterar att vid utrikestjänstens huvudkontor hade 65,1 % av budgeten eller 144,2 miljoner EUR anslagits till utbetalning av löner och andra ersättningar till tjänstemän och extern personal, 30 miljoner EUR eller 13 % till fastighetsförvaltningen och därtill hörande kostnader samt 14 % eller 30,8 miljoner EUR till it-system (inbegripet sekretessbelagd information) och it-utrustning.

15.  Europaparlamentet konstaterar att budgeten på 413,4 miljoner EUR för unionens delegationer var uppdelad enligt följande: 109,1 miljoner EUR (26,4 %) för löner och ersättningar till tjänstemän, 64,3 miljoner EUR (15,6 %) för extern personal och externa tjänster, 25,2 miljoner EUR (6,1 %) för övriga personalutgifter, 169 miljoner EUR (40,9 %) för fastigheter och därmed förknippade kostnader samt 45,7 miljoner EUR (11,1 %) för andra administrativa utgifter. Parlamentet konstaterar att för att täcka de administrativa kostnaderna för kommissionens personal vid delegationerna fick utrikestjänsten ett bidrag på 185,6 miljoner EUR (exklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål) från kommissionen, som var uppdelat mellan kommissionens rubrik V (50,4 miljoner EUR), administrativa utgifter inom operativa program (89,9 miljoner EUR) och Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (45,4 miljoner EUR). Parlamentet konstaterar att under 2016 betalade EUF för första gången ett standardbelopp per person, avseende delegationernas allmänna omkostnader, för de kommissionsanställda som finansieras av EUF.

16.  Europaparlamentet understryker vikten av att ha en transparent och effektiv överblick över utrikestjänstens budget. Parlamentet beklagar att fragmenteringen av dess instrument gör det svårt att få tillgång till information. Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik uppmanas att ge tillgång till uppgifterna om kostnaderna för hennes tjänsteresor.

17.  Europaparlamentet understryker att utrikestjänstens administrativa budget, särskilt för delegationerna, bör genomföras effektivare, eftersom vissa delegationer fick bidrag från kommissionen från 33 olika budgetposter avseende administrativa kostnader för kommissionens personal i delegationerna. Kommissionen uppmanas att i samarbete med rådet och parlamentet arbeta för en förenkling av budgeten för att förbättra budgetförvaltningen och ge unionsmedborgarna en transparent överblick över kostnaderna.

18.  Europaparlamentet påminner utrikestjänsten om att gränsen mellan ekonomisk diplomati och lobbyverksamhet är subtil, och uppmanar därför utrikestjänsten att fastställa regler för lobbyverksamhet så att det går att särskilja de två områdena och se till att lobbyverksamheten bedrivs transparent, både på huvudkontoret och vid delegationerna.

19.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att från och med 2016 finansierades de gemensamma omkostnaderna för alla delegationskontoren (hyra, säkerhet och andra allmänna omkostnader), inbegripet EUF, helt och hållet från utrikestjänstens budgetposter, vilket är ett betydande framsteg för rationalisering av budgeten. Utrikestjänsten uppmanas att arbeta vidare mot liknande förenklingar av budgetkällor och budgetarrangemang.

20.  Europaparlamentet stöder utrikestjänstens ständiga ansträngningar under de senaste två åren att strömlinjeforma och rationalisera hela organisationen och styrarrangemangen genom att sträva efter fördjupad tjänsteintegration och bättre rapporterings- och kommunikationsflöden. Förstärkning av utrikestjänstens tjänstekultur skulle påverka utrikestjänstens resultat i positiv riktning. Som ett resultat av ansträngningarna under de två senaste åren att minska en topptung organisation, representerade personal i ledande ställning 2016 6,4 % av den totala personalstyrkan, jämfört med 7,5 % år 2014.

21.  Europaparlamentet välkomnar de prioriteringar som fastställts av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och utrikestjänsten i linje med unionens globala strategi för att ta itu med globala utmaningar, inbegripet den uppmärksamhet som ägnas migrationsfrågor, narkotika- och människohandel samt tillämpning av människorättsdiplomati, för att bättre hantera framväxande internationella utmaningar och politiska prioriteringar genom samordnade insatser. Parlamentet framhåller vidare den allt viktigare roll som utrikestjänsten spelar i internationellt samarbete när det gäller fred, säkerhet och mänsklig utveckling, vilket bland annat framgår av dess roll som medlare och företrädare i internationella organisationer såsom FN, förhandlingen och upprätthållandet av kärnteknikavtalet med Iran, dess roll som medlare i konflikten mellan Israel och Palestina samt Brysselprocessen för Syrien.

22.  Europaparlamentet betonar att geografisk balans, dvs. ett proportionellt förhållande mellan antalet anställda med en viss nationalitet och den relevanta medlemsstatens storlek, bör förbli en av de vägledande principerna för resursförvaltningen, i synnerhet när det gäller medlemsstater som anslöt sig till unionen 2004 eller senare. Parlamentet välkomnar åtagandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gentemot parlamentet att åtgärda den nuvarande överrepresentationen av nationella diplomater på delegationschefsposter.

23.  Europaparlamentet beklagar att endast 21 av de 136 cheferna för unionens delegationer kommer från de 13 medlemsstater som anslöt sig till unionen efter 2004. Utrikestjänsten uppmanas att göra en ingående utvärdering av sin rekryteringspolicy så att man bättre kan tillämpa utrikestjänstens policy om geografisk balans.

24.  Europaparlamentet är alltjämt bekymrat över att obalanserna i utrikestjänstens personalsammansättning med hänsyn till nationalitet är oförändrad. I slutet av 2016 kom 31,7 % av utrikestjänstens personal från medlemsstaterna jämfört med 32,9 % år 2015 (25,3 % vid huvudkontoret och 40,8 % vid delegationerna). Parlamentet vill se en mer balanserad personalfördelning, i enlighet med rådets beslut 2010/427/EU(6). Parlamentet välkomnar åtagandet från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gentemot parlamentet att åtgärda den nuvarande överrepresentationen av nationella diplomater på delegationschefsposter.

25.   Europaparlamentet noterar att de 13 medlemsstater som anslutit sig till unionen sedan 2004 står för 19,6 % av utrikestjänstens hela personal i kategorin handläggare, och närmar sig dessa länders andel av unionens befolkning (20,6 %). Parlamentet framhåller emellertid att de endast står för 13,28 % av de ledande befattningarna, och betonar att denna obalans kunde beaktas mer vid framtida rekryteringar, samtidigt som man tillämpar en meritbaserad rekrytering. Parlamentet noterar med oro att de berörda medlemsstaterna är särskilt underrepresenterade på de högre nivåerna inom administrationen, och rekommenderar att denna situation rättas till.

26.  Parlamentet ber utrikestjänsten att senast den 30 juni 2018 tillhandahålla ytterligare förklaringar till det ökande antalet utstationerade nationella experter som uppgick till 445 personer 2016 (85 % stationerade i Bryssel) jämfört med 434 under 2015 och 407 under 2014.

27.  Europaparlamentet är fortfarande bekymrat över könsobalansen på ledande befattningar inom utrikestjänsten. Parlamentet noterar den marginella ökningen av kvinnor i ledande befattningar och betonar att det fortfarande finns utrymme för förbättringar i syfte att öka den nuvarande andelen (22,7 % av vilka 14 % i den högre ledningen, dvs. 6 tjänster av totalt 44, och 25 % av cheferna på mellannivå, dvs. 53 tjänster av 215). Medlemsstaterna uppmanas att mer aktivt uppmuntra kvinnor att söka chefstjänster vid utrikestjänsten.

28.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang inrättandet av arbetsgrupperna för ”karriärutveckling, jämställdhet och lika möjligheter” och ”lärande och utveckling” (LEAD) samt nätverket ”Kvinnor och utrikestjänsten” (WEEAS), vilka är viktiga milstolpar för att utrikestjänsten ska kunna fungera bättre. Parlamentet anser att dessa initiativ erbjuder attraktivare karriärer, rationaliserar rekryteringen samt garanterar att de personer som utnämns är kompetenta och att kompetenserna är adekvata, och erbjuder både jämställdhet och lika möjligheter med hänsyn till både kön och etnisk bakgrund. Medlemsstaterna uppmanas att göra mer för att främja kvalificerade kvinnliga kandidater till chefsbefattningar för att minska obalansen mellan könen. Parlamentet välkomnar att vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avser att se till att omsättningen av personal inte underminerar bevarandet av den specifika kunskap och kompetens som finns både vid utrikestjänstens högkvarter och i delegationerna.

29.  Europaparlamentet beklagar att utrikestjänsten medlingstjänst fick in 75 anmälningar om av konflikter, trakasserier eller dålig arbetsmiljö under 2016 och att 23 ärenden fortfarande pågick vid årets slut. Parlamentet konstaterar att 36 av 65 ärenden fortfarande var oavslutade vid utgången av 2015, och att därmed det relativa antalet oavslutade ärenden i slutet av året minskade 2016. Parlamentet välkomnar det varningssystem som utrikestjänsten har inrättat och som gör det möjligt med en systematisk uppföljning av klagomål, och noterar med tillfredsställelse de åtgärder som vidtagits för att bekämpa detta fenomen genom att utveckla stödtjänster, t.ex. en medlare, förtroliga rådgivare, medicinskt och psykologiskt stöd, åtgärder för att förbättra medvetenheten samt lämpliga disciplinära åtgärder. Utrikestjänsten uppmanas fortsätta att förbättra sin policy i detta avseende för att förhindra alla former av psykiska och sexuella trakasserier samt konflikter, och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen.

30.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende informations-, rådgivnings- och hänvisningsorgan med tillräckliga budgetresurser för att kunna hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna ut sin information om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd som de behöver.

31.  Europaparlamentet noterar att utrikestjänsten hittills har följt det interinstitutionella avtalets bestämmelse att minska personalstyrkan med 5 % under fem år, med sjutton tjänster strukna 2016, att minskningen av antalet tjänster hittills uppgår till 68, och att 16 ytterligare tjänster måste identifieras för 2017 för att uppnå det totala bidraget på 84 tjänster från utrikestjänsten under den femårsperiod som slutar 2017. Parlamentet påpekar att unionens åtgärder på fältet inte bör bli mindre effektiva genom en överväldigande arbetsbörda för personalen, i synnerhet i mindre delegationer eller i delegationer som ansvarar för mer än ett land.

32.   Europaparlamentet påminner om ombudsmannens rekommendation avseende utrikestjänstens praxis att erbjuda obetald praktik vid unionens delegationer, och understryker hur viktigt det är att betala alla utrikestjänstens praktikanter en lämplig ersättning, så att praktikanterna får tillräcklig ersättning för sina insatser och så att diskrimineringen på ekonomisk grund inte förstärks. Parlamentet välkomnar därför de åtgärder som utrikestjänsten vidtagit för att omstrukturera sitt praktikprogram, bl.a. genom att erbjuda stipendier för praktik vid unionens delegationer. Parlamentet är dock oroat över att antalet stipendier som erbjuds är betydligt lägre än det antal praktikplatser som erbjöds vid delegationerna 2016. Utrikestjänsten uppmanas att hitta andra sätt att erbjuda avlönade praktikplatser för att säkerställa lika möjligheter, t.ex. i samarbete med universitet eller andra offentliga institutioner.

33.  Europaparlamentet är bekymrat över att brister i upphandlingsförfaranden vid unionens delegationer (anbudsinfordringar, förslag och annat) berörde 87 projekt under 2015 och 2016 till ett totalt värde på 873 197 910 EUR. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att delegationscheferna även i fortsättningen regelbundet utbildas och före tjänstgöringens början genom ad hoc-seminarier eller den årliga ambassadörskonferensen påminns om sin avgörande betydelse, utöver deras politiska uppdrag, för konsolideringen av utrikestjänsten kontrollkedja och sitt övergripande ansvar både för förvaltningen av administrativa utgifter och projektportföljer som kräver adekvat utvärdering och för vägning av olika komponenter som kan ge upphov till en reservation.

34.  Europaparlamentet understryker att betydande brister i interventionslogiken, i antagandena eller i riskbedömningen var de huvudsakliga problem som delegationscheferna rapporterade 2015 och 2016 och som berörde 293 projekt till ett totalt belopp av 2 574 730 715 EUR. Parlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att genomföra en grundlig analys för att förbättra förvaltningen av projekt, dvs. genom att korrekt bedöma risker, geografiska prioriteringar och unionsdelegationernas förmåga att hantera arbetsbördan, och att fortsätta fokusera på stödområdena i syfte att öka effekten av biståndet.

35.  Europaparlamentet konstaterar att den årliga budgeten för utrikestjänstens 185 kontorsfastigheter och 144 officiella residens uppgår till omkring 160 miljoner EUR, vilket motsvarar 20 % av utrikestjänstens budget. Parlamentet noterar utrikestjänstens ansträngningar sedan det senaste ansvarsfrihetsförfarandet för att anpassa och rätta till olika delar av sin fastighetspolicy. Dock måste övervakningen och återvinningen av alla kostnader samt urvalsförfarandet fördjupas. Parlamentet understryker hur viktigt det är att hitta en balans mellan säkerhetsfrågor, miljöpolicy och tillträde för funktionshindrade samt att det är nödvändigt med ytterligare besparingar när det gäller fastigheterna. Parlamentet betonar hur viktigt det är att förhandla om avtal för att åstadkomma besparingar och kontinuitet i fastighetspolicyn. Utrikestjänsten bör genomföra en omfattande analys av alla unionsdelegationer för att avgöra i vilka länder det skulle vara mer kostnadseffektivt för delegationerna att köpa kontors- eller bostadsfastigheter i stället för att hyra dem.

36.  Europaparlamentet välkomnar insatserna för att öka det samordnade stödet från huvudkontoret till unionens delegationer när det gäller fastighetsförvaltning, bland annat lanseringen av en uppdaterad version av it-verktyget för fastighetsförvaltning (ImmoGest) eller ökningen av kontraktsanställda vid utrikestjänstens huvudkontor. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att fortsätta att genomföra revisionsrättens rekommendationer i dess särskilda rapport om utrikestjänstens förvaltning av sina fastigheter runtom i världen. Utrikestjänsten uppmanas att göra en genomgång av de nya åtgärderna och informera parlamentet om resultaten(7).

37.  Europaparlamentet är övertygat om hur viktigt det är för de anställdas säkerhet att ha ett konsekvent nät av regionala säkerhetsansvariga.

38.  Europaparlamentet anser att det måste göras en noggrann kontroll av hyresvillkor eller köpoptioner för kontorsfastigheter och residens i samband med alla nya fastighetsärenden eller fastighetstransaktioner, vilka ska godkännas av utrikestjänstens huvudkontor. Parlamentet uppskattar att utrikestjänsten sedan 2016 har förbättrat systemet för kontroll av fastighetsköp genom att införa externa finansiella bedömningar och tekniska granskningar som utförs av erkända experter, och uppmanar utrikestjänsten att presentera resultaten av dessa åtgärder. Utrikestjänsten uppmanas att fortsätta att övervaka utvecklingen av kontorsytan, så att riktmärkena nås. Parlamentet välkomnar att den genomsnittliga storleken på delegationernas byggnader minskat något under 2016, men beklagar att utrikestjänsten överskred taket på 35 m² per person för kontorsbyggnader vilket medförde extra kostnader på 7,4 miljoner EUR. Parlamentet erkänner att delegationerna har begränsade möjligheter att minska storleken på byggnaderna, t.ex. när de är bundna av nuvarande hyreskontrakt.

39.  Europaparlamentet uppmanar också utrikestjänsten att identifiera bästa praxis i fastighetsförvaltning bland medlemsstaterna, vilket kan bidra till förbättring av fastighetspolicyn på ett kostnadseffektivt sätt. Parlamentet noterar att utrikestjänsten sedan 2016 har kontrakterat en tjänsteleverantör som systematiskt ska övervaka marknadsinformation och beräkna avkastningen på investeringar jämfört med nuvarande hyreslösningar. 

40.  Europaparlamentet välkomnar den arbetsgrupp med medlemsstater som ägnar sig åt den politiska nyckelfrågan att gå samman för att hyra lokaler för diplomatisk verksamhet och för deras eventuella utbyggnad. Man har enats om 11 nya gemensamma hyreslösningar under 2016, och det totala antalet uppgår nu till 91 sådana arrangemang.

41.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att interinstitutionella arrangemang med generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) och med Europeiska investeringsbanken (EIB) håller på att utarbetas för att dela byggnader och sänka kostnader. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att som en del av kostnadsövervakningen utvidga sådana samförståndsavtal till andra enheter i unionen.

42.  Europaparlamentet betonar att desinformation måste avslöjas, särskilt i det östra grannskapet, västra Balkan och i syd, och noterar arbetsgruppen East Stratcoms arbete i detta sammanhang.

43.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av plattformen för uppdragsstöd för att tillhandahålla centraliserat administrativt stöd till GSFP-uppdrag. Parlamentet påpekar hur viktigt det är att ta itu med finansieringen av plattformen, med en tydlig och transparent ram för fördelning och användning av finansieringen, varvid effekten av tidigare utgiftsnivåer måste maximeras för att åstadkomma en stark och synlig effekt där den används.

44.  Europaparlamentet uppmanar rådet och utrikestjänsten att uppfylla sin rättsliga skyldighet att utan dröjsmål och utan begäran skicka alla relevanta handlingar som rör förhandlingarna om internationella avtal, inklusive förhandlingsdirektiv, överenskomna texter och protokoll från varje förhandlingsrunda, till parlamentet, i enlighet med artikel 218.10 i EUF-fördraget, enligt vilken Europaparlamentet omedelbart och fullständigt ska informeras i alla skeden av förfarandet. Parlamentet påminner rådet och utrikestjänsten om att på grund av tidigare åsidosättande av artikel 218.10 har Europeiska unionens domstol redan ogiltigförklarat rådets beslut om undertecknande och ingående av flera avtal och betonar att parlamentets godkännande av nya avtal, såsom omfattande och fördjupat partnerskapsavtal med Armenien, också kan komma att hållas inne i framtiden till dess att rådet och utrikestjänsten uppfyller sina rättsliga skyldigheter.

45.  Europaparlamentet noterar att utrikestjänsten ännu inte har följt upp rekommendationen i revisionsrättens särskilda rapport nr 14/2013, i vilken utrikestjänsten uppmanas att utarbeta en detaljerad handlingsplan för att effektivisera unionens stöd till Palestina. Parlamentet uppmuntrar utrikestjänsten att till fullo genomföra denna rekommendation i samarbete med kommissionen.

46.  Europaparlamentet noterar att enligt det nuvarande ansvarsfrihetsförfarandet lämnar utrikestjänsten årliga verksamhetsrapporter till revisionsrätten i juni, och därefter lämnar revisionsrätten sin rapport till parlamentet i oktober och parlamentet röstar om ansvarsfriheten i kammaren i maj. Såvida inte beviljandet av ansvarsfrihet skjuts upp går det minst 17 månader mellan avslutandet av de årliga räkenskaperna och avslutandet av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet framhåller att tidsfristerna för revisioner inom den privata sektorn är mycket kortare, och understryker att ansvarsfrihetsförfarandet måste bli effektivare och snabbare. Parlamentet begär att utrikestjänsten och revisionsrätten följer bästa praxis i den privata sektorn, och föreslår därför att man fastställer tidsfristen för inlämnandet av de årliga verksamhetsrapporterna till den 31 mars året efter räkenskapsåret och tidsfristen för inlämnandet av revisionsrättens rapport till den 1 juli. Parlamentet föreslår också att man ser över tidsplanen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, som anges i artikel 5 i bilaga IV till parlamentets arbetsordning, så att omröstningen om ansvarsfrihetsbeviljandet äger rum under parlamentets plenarsammanträde i november, varmed ansvarsfrihetsförfarandet skulle avslutas under året efter det aktuella räkenskapsåret.

31.1.2018

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

(2017/2145(DEC))

Föredragande av yttrande: Cristian Dan Preda

FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet välkomnar att Europeiska utrikestjänsten (nedan kallad utrikestjänsten) har genomfört sin administrativa budget för 2016 och att denna inte innehöll några väsentliga fel. Parlamentet noterar ökningen av felprocenten jämfört med 2015, vilket framgår av efterhandskontrollerna. Parlamentet betonar eftertryckligen behovet av att intensifiera ansträngningarna att minska den betydande andel avvikelser som konstaterats i förhandskontroller av finansiella transaktioner.

2.  Europaparlamentet noterar att i slutet av 2016 kom 31,7 % av utrikestjänstens personal från medlemsstaterna (25,3 % vid huvudkontoret och 40,8 % vid delegationerna). Parlamentet vill se en mer balanserad personalfördelning, i enlighet med rådets beslut 2010/427/EU(8). Parlamentet välkomnar åtagandet från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gentemot parlamentet att åtgärda den nuvarande överrepresentationen av nationella diplomater på delegationschefsposter.

3.  Europaparlamentet anser att det är positivt att de 13 medlemsstater som anslutit sig till unionen sedan 2004 står för 19,6 % av utrikestjänstens personal i tjänstegrupp AD och närmar sig sin andel av unionens befolkning (20,6 %). Parlamentet uppmärksammar emellertid att de endast står för 13,28 % av de ledande befattningarna och betonar att denna andel bör öka ytterligare inom utrikestjänsten för att återspegla deras andel av unionens befolkning, samtidigt som man tillämpar en meritbaserad rekrytering.

4.  Europaparlamentet är fortfarande bekymrat över obalansen mellan könen på ledande befattningar inom utrikestjänsten. Parlamentet noterar den begränsade ökningen av kvinnor på ledande befattningar och betonar att ytterligare ansträngningar bör göras för att öka den nuvarande andelen (23,99 %). Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att utrikestjänstens generalsekreterare inrättat en arbetsgrupp om jämställdhet.

5.  Europaparlamentet noterar att utrikestjänsten under 2016 fortsatte att genomföra den obligatoriska minskningen med 1 % av sina anställda som omfattas av tjänsteföreskrifterna. Parlamentet understryker dock vikten av att matcha de ambitiösa målen för unionens yttre politik som fastställs i den globala strategin med tillräckliga resurser, både vid huvudkontoret och i unionens delegationer. Parlamentet påpekar att effektiviteten i unionens åtgärder på fältet inte bör hindras av en överväldigande arbetsbörda för personalen, i synnerhet i mindre delegationer eller i delegationer som ansvarar för mer än ett land.

6.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av plattformen för uppdragsstöd för att tillhandahålla centraliserat administrativt stöd till GSFP-uppdrag. Parlamentet påpekar vikten av att ta itu med finansieringen av plattformen, med en tydlig och överskådlig ram för fördelningen och användningen av finansieringen, varvid effekten av befintliga utgiftsnivåer måste maximeras i syfte att garantera en stark och märkbar effekt när den används.

7.  Europaparlamentet välkomnar lånefaciliteten på 200 miljoner EUR för att förbättra förvaltningen av fastighetspolitiken och vill se att denna lånefacilitet utökas.

8.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten både 2015 och 2016 har hittat brister i upphandlingsförfaranden som anordnats av unionens delegationer för kontrakt till ett värde som understiger 60 000 EUR. Parlamentet välkomnar de föreslagna ändringar som ska inledas från och med 2018 av mallarna för utbildning och kontrakt och ser fram emot ökad effektivitet i detta avseende.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet och utrikestjänsten att uppfylla sin rättsliga skyldighet att utan dröjsmål och utan begäran skicka alla relevanta handlingar som rör förhandlingarna om internationella avtal, inklusive förhandlingsdirektiv, överenskomna texter och protokoll från varje förhandlingsrunda till Europaparlamentet, i enlighet med artikel 218.10 i EUF-fördraget, enligt vilken Europaparlamentet omedelbart och fullständigt ska informeras i alla skeden av förfarandet. Parlamentet påminner rådet och utrikestjänsten om att på grund av tidigare åsidosättande av artikel 218.10 har Europeiska unionens domstol redan ogiltigförklarat rådets beslut om undertecknande och ingående av flera avtal och betonar att parlamentets godkännande av nya avtal, såsom omfattande och fördjupat partnerskapsavtal med Armenien, också kan komma att hållas inne i framtiden till dess att rådet och utrikestjänsten uppfyller sina rättsliga skyldigheter.

10.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att med utgångspunkt i revisionsrättens konstaterande under 2015–2016 att det förekom vissa brister i förfarandena för rekrytering av lokalanställda i delegationerna och i upphandlingsförfaranden som anordnas av delegationerna, har vissa åtgärder vidtagits för att förbättra kvaliteten på utrikestjänstens förfaranden från och med 2018. Parlamentet noterar dock att dessa förbättringar måste vara omfattande och uppvisa tydliga och mätbara framsteg när det gäller ansvarsskyldighet och transparens från utrikestjänstens sida.

11.  Europaparlamentet noterar att utrikestjänsten ännu inte har följt upp rekommendationen i revisionsrättens särskilda rapport nr 14/2013, i vilken utrikestjänsten uppmanas att utarbeta en detaljerad handlingsplan för att förbättra effektiviteten i unionens stöd till Palestina. Parlamentet uppmuntrar utrikestjänsten att till fullo genomföra denna rekommendation i samarbete med kommissionen.

12.  Europaparlamentet välkomnar unionens beslut, i enlighet med Europeiska ombudsmannens rekommendation, att erbjuda avlönade praktikplatser vid utrikestjänstens delegationer, vilket därmed gör dem tillgängliga även för ungdomar med begränsade ekonomiska resurser i enlighet med principen om icke-diskriminering.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

23.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

6

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

6

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Sofia Sakorafa

NI

Janusz Korwin-Mikke

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Julia Pitera

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

  EUT L 48, 24.2.2016.

(2)

  EUT C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  EUT C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  EUT C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (EUT L 201, 3.8.2010, s. 30).

(7)

  Revisionsrättens särskilda rapport nr 07/2016: Hur Europeiska utrikestjänsten förvaltar sina fastigheter runtom i världen,

(8)

  Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (EUT L 201, 3.8.2010, s. 30).

Senaste uppdatering: 11 april 2018Rättsligt meddelande