Procedure : 2017/0266(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0132/2018

Indgivne tekster :

A8-0132/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0111

HENSTILLING     ***
PDF 364kWORD 54k
3.4.2018
PE 616.804v02-00 A8-0132/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme

(14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Helga Stevens

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme

(14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14498/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 83, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0451/2017),

–  der henviser til tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (14447/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA(1),

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder(2),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet(3),

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0132/2018),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6.

(2)

EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89.

(3)

EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(4)

EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 217).

Referencer

14498/2017 – C8-0451/2017 – COM(2017)06072017/0266(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

18.12.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.1.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

22.2.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Helga Stevens

11.12.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

26.2.2018

27.3.2018

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Anna Záborská

Dato for indgivelse

3.4.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

49

+

ALDE

Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF

Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Anna Záborská

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for:

-  :  imod:

0  :  hverken/eller:

Seneste opdatering: 11. april 2018Juridisk meddelelse