Διαδικασία : 2017/2136(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0137/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0137/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0121

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1723kWORD 263k
4.4.2018
PE 612.402v02-00 A8-0137/2018

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Joachim Zeller

1.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή

(2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2016 της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2017)0351),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05940/2018 – C8‑0042/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(6)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(7),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(8),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(10),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(11) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(13), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(14), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/776/ΕΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και για την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού «Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(16)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(17),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(18),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016(19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(20),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(21) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(22), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(23), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(24), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/771/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(26)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

4.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(27),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(28),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016(29),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(30),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(31) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(32), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(33), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(34), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/770/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα και την κατάργηση της απόφασης 2004/858/ΕΚ(35),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2014/927/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/770/ΕΕ με σκοπό τη μετατροπή του «Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα» σε «Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα»(36),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(37)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

5.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(38),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(39),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016(40),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(41),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(42) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(43), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(44), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(45), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/779/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του εκτελεστικού οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και την κατάργηση της απόφασης 2008/37/ΕΚ(46),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(47)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

6.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(48),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(49),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016(50),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(51),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(52) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(53), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(54), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(55), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/778/EΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας και για την κατάργηση της απόφασης 2008/46/ΕΚ(56),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(57)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

7.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(58),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(59),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016(60),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(61),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(62) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2017 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(63), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(64), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(65), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/801/EΕ, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων και για την κατάργηση της απόφασης 2007/60/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/593/ΕΚ(66),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(67)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

8.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III - Επιτροπή

(2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(68),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(69),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2016 της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2017)0351),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(70), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(71) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05940/2018 – C8‑0042/2018),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2017 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(72), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(73), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ......... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(74)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

9.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III - Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση των προϋπολογισμών των εκτελεστικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες της Ένωσης είναι σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 1,9% των δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή, εξακριβώνει κατά πόσον οι πιστώσεις έχουν δαπανηθεί ορθά και εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι πολιτικής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοκρατική νομιμότητα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και εφαρμόζοντας τις προσεγγίσεις της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές αρχές της ενότητας, της ακρίβειας του προϋπολογισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των πολιτών της και, ως εκ τούτου, πρέπει να καλυφθούν τα κενά στην κοινωνική πολιτική της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να συνυπολογίζει την υλοποίηση ενός κοινωνικού πυλώνα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί πηγή δημόσιων επενδύσεων με σκοπό να προσφέρει σαφή προστιθέμενη αξία και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ένωσης·

Πολιτικές προτεραιότητες

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τους στόχους πολιτικής της Ένωσης, τους οικονομικούς κύκλους, την κοινοβουλευτική περίοδο του Κοινοβουλίου και την εντολή της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ενδιάμεση αξιολόγηση της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου, καθώς και αξιολόγηση των προηγούμενων δημοσιονομικών περιόδων, για να εντοπιστούν τα προγράμματα που δεν απέδειξαν μια σαφή προστιθέμενη αξία, ώστε να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση των δαπανών τους·

3.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη στις προτάσεις της για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) ότι ορισμένοι τομείς πολιτικής, όπως η συνοχή ή η έρευνα, βασίζονται συχνά σε πιο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την επίτευξη πολιτικών στόχων σε σύγκριση με άλλους τομείς πολιτικής· πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να προσφερθεί η κατάλληλη ευελιξία που απαιτείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

4.  επιμένει ότι η παρουσίαση του προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει, ως συνέπεια της πρωτοβουλίας για «προϋπολογισμό εστιασμένο στα αποτελέσματα», να γίνεται με βάση τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης σε σχέση με το ΠΔΠ· υπενθυμίζει, επίσης υπό το πρίσμα του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να είναι προϋπολογισμός με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, που θα αποσκοπεί στην επίτευξη των κοινών στόχων της Ένωσης, με την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του συνόλου της Ένωσης, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη και, συνεπώς, δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως καθαρό υπόλοιπο ή ως όφελος μεμονωμένων κρατών μελών·

5.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

6.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί στην ουσιαστική επανεξέταση των καθεστώτων για τους νέους αγρότες και την οικολογική στροφή, υπό το φως των διαπιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το προσεχές ΠΔΠ·

7.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στις εκθέσεις επιδόσεων που συντάσσει, αξιολογήσεις σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται, καθώς και μια δήλωση σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών που αφορούν τις επιδόσεις·

8.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο περισσότερο ισόρροπες εκθέσεις, συμπεριλαμβάνοντας στο εκθέσεις επιδόσεων πιο διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις, τις παγίδες και τις αποτυχίες·

9.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την υποβολή των προγραμμάτων για την πολιτική συνοχής και των σχετικών πληρωμών, προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, αρχικά, για το έτος ν+2·

10.  καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τον αρχικό στόχο της δαπάνης του 20% για την ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στα διάφορα προγράμματα δαπανών της Ένωσης·

11.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει, επιτέλους, να δώσει εντολή σε όλες τις γενικές διευθύνσεις της να δημοσιεύουν τις προτάσεις τους για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους (ΕΕΔ), όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη μετανάστευση, όπως συνιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, καθώς και να παρακολουθεί ενεργά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εξελίσσονται στη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

13.  καλεί επίσης την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια των πολιτικών για την έρευνα και για την ανάπτυξη της υπαίθρου, προκειμένου να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι αιτίες των εξαιρετικά υψηλών και επίμονων ποσοστών σφάλματος, όπως αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις ετήσιες εκθέσεις του·

14.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια για τα καταπιστευματικά ταμεία και για τις εκθέσεις για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας, προσφέροντας σε τακτική βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία·

15.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη μείωση των τελών που χρεώνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δημιουργία και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων και να υποβάλλει τακτικά πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τα εν λόγω μέσα·

16.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την προετοιμασία των λογαριασμών της Ένωσης, να εξασφαλίσει την πιο έγκαιρη υποβολή από τα κράτη μέλη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την επιμερισμένη διαχείριση των δαπανών, και να παρουσιάζει νωρίτερα την άποψη της διοίκησης σχετικά με τις δαπάνες της Ένωσης, ταυτόχρονα με την υποβολή των λογαριασμών, προκειμένου να καταστεί δυνατόν, η απόφαση για την απαλλαγή να λαμβάνεται κατά το έτος ν+1, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα των δεδομένων και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

Η δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

17.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει θετική γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών για το 2016, όπως κάθε χρόνο από το 2007, και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα έσοδα δεν εμφάνιζαν ουσιώδη σφάλματα το 2016· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική τάση που παρατηρείται όσον αφορά το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σύγκριση με εκείνο των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι το 2016 οι πληρωμές εμφανίζουν πιθανότερο ποσοστό σφάλματος 3,1%· υπενθυμίζει ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές είχε εκτιμηθεί σε 3,8% το 2015, σε 4,4% το 2014, σε 4,7% το 2013, σε 4,8% το 2012, σε 3,9% το 2011, σε 3,7% το 2010, σε 3,3% το 2009, σε 5,2% το 2008 και σε 6,9% το 2007· δεδομένου ότι το εκτιμώμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο ποσοστό σφάλματος δεν είναι οριστικό, θεωρεί σημαντικό να ληφθεί υπόψη το εναπομένον ποσοστό σφάλματος της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης της Ένωσης·

19.  τονίζει ότι, επειδή η αναγκαία μεθοδολογία για τον υπολογισμό του είναι διαφορετική, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα της συνοχής δεν περιλαμβάνει ποσοτικοποίηση των εκταμιεύσεων προς χρηματοοικονομικά μέσα το 2016, που ανήλθε σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και οι οποίες, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, πραγματοποιήθηκαν εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας που ορίζεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι, αν το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ποσοτικοποιήσει την παρατυπία αυτή, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος θα είχε εκτιμηθεί σημαντικά ψηλότερα· αποδοκιμάζει τη μονομερή απόφαση της Επιτροπής να αποδέχεται δαπάνες έως τις 31 Μαρτίου 2017· τονίζει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε ετοιμάσει την απαιτούμενη νομοθετική πρόταση προκειμένου να τεθεί τέλος στην εν λόγω ανωμαλία·

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αυξημένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να μειωθεί η αξία του προϋπολογισμού της Ένωσης εγκυμονεί υψηλότερους κινδύνους τόσο για τη λογοδοσία όσο και για τον συντονισμό των πολιτικών και των πράξεων της ΕΕ·

21.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάλληλη αξιολόγηση των χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο· τονίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να συμπληρώνουν τις επιχορηγήσεις, αλλά δεν πρέπει να τις αντικαθιστούν·

22.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, για πρώτη φορά μετά από 23 έτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη (και όχι αρνητική γνώμη) σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, πράγμα που σημαίνει ότι, κατά την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπήρξε σημαντική βελτίωση της διαχείρισης των οικονομικών της ΕΕ, καθώς και ότι το ουσιώδες σφάλμα περιορίστηκε κυρίως στις σχετικές με τις επιστροφές δαπάνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των πληρωμών που ελέγχθηκαν·

23.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι επί 23 συνεχόμενα έτη οι πληρωμές περιέχουν ουσιώδη σφάλματα λόγω του γεγονότος ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου δεν εξασφαλίζουν πλήρως τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την έγκαιρη πραγματοποίηση των πληρωμών·

24.  επισημαίνει με ανησυχία ότι αν τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν είχαν εφαρμοστεί στις πληρωμές που υπέβαλε σε έλεγχο το Ελεγκτικό Συνέδριο, το συνολικό εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος θα ήταν 4,3% αντί 3,1% (δηλ. στα ίδια επίπεδα όπως το 2015· βλ. σημείο 1.34 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016)·

25.  επισημαίνει ότι το είδος διαχείρισης έχει περιορισμένο αντίκτυπο στα επίπεδα σφάλματος, διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει το ίδιο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη και για τις δαπάνες υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής, δηλ. 3,3%·

26.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε τα υψηλότερα εκτιμώμενα επίπεδα σφάλματος στις δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία (4,9%), για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (4,8%) και για την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (4,1%), ενώ οι διοικητικές δαπάνες εμφάνισαν το χαμηλότερο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος (0,2%)·

27.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου των συστημάτων βάσει απόδοσης δαπανών και των συστημάτων βάσει δικαιωμάτων επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τα επίπεδα σφαλμάτων στους διάφορους τομείς δαπανών· στις περιπτώσεις όπου η Ένωση αποδίδει επιλέξιμες δαπάνες για επιλέξιμες δραστηριότητες βάσει των δηλώσεων δαπανών των δικαιούχων, το επίπεδο σφάλματος είναι 4,8% (5,2% το 2015), ενώ όταν οι πληρωμές γίνονται με βάση την πλήρωση προϋποθέσεων και όχι την απόδοση των δαπανών, το ποσοστό σφάλματος είναι 1,3% (1,9% το 2015)·

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (AMPR): επιτεύγματα σε σχέση με τη διαχείριση

28.  υπενθυμίζει ότι, ενώ τα συμπεράσματα της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου φαίνεται να συμφωνούν, η δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεσή του και η δήλωση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις·

29.  σημειώνει, ειδικότερα, ότι η Επιτροπή επισημαίνει στην ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις για το 2016(75) ότι οι επιφυλάξεις που διατύπωσαν οι γενικοί διευθυντές στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους έχει αυξηθεί και ανέρχονται σε 35,3 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 26% των πληρωμών (το 2015 ανερχόταν σε 29,8 δισ. ευρώ και αντιστοιχούσε στο 21% των πληρωμών)·

30.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο πραγματικός οικονομικός αντίκτυπος όσον αφορά το διακυβευόμενο ποσό κατά το χρόνο της υποβολής των εκθέσεων αυξήθηκε επίσης το 2016 σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ( 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015)·

31.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή παρατηρεί στην ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις μια επιδείνωση των δεικτών χρηματοοικονομικής διαχείρισης όσον αφορά τις επιφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, την οποία αποδίδει στις δυσκολίες όσον αφορά τη θέσπιση νέων και απαιτητικότερων καθεστώτων, ιδίως όσον αφορά τον οικολογικό προσανατολισμό(76) ενώ, παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει σαφή βελτίωση στον στο ίδιο ακριβώς πεδίο πολιτικής·

32.  εκφράζει ικανοποίηση, ειδικότερα, για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει πως το επίπεδο σφάλματος για το ΕΓΤΕ περιορίστηκε στο 1,7%, «κάτω από το όριο σημαντικότητας», κάτι που συνιστά ουσιαστική βελτίωση σε σύγκριση με το 2015 για το οποίο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,2%, και εκτιμά ότι το επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες βάσει δικαιωμάτων είναι 1,3%, ενώ παρατηρεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο τύπο δαπανών·

33.  σημειώνει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι στις δαπάνες το σφάλμα δεν είναι «διάχυτο» (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παράγραφος 1.8)· καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εναρμονίσουν τις μεθόδους τους, στηριζόμενες στα διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου, πριν από την έκδοση της επόμενης ετήσιας έκθεσης ή της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων·

34.  τονίζει ότι η Επιτροπή διαπιστώνει στην ετήσια έκθεσή της του 2016 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις πως οι δαπάνες περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, δεδομένου ότι το συνολικό μέσο ποσοστό σφάλματος της Επιτροπής εκτιμάται σε 2,1% έως 2,6% (το 2015 κυμάνθηκε μεταξύ 2,3% και 3,1%) των συνολικών σχετικών δαπανών, και το αντίστοιχο συνολικό εκτιμώμενο διακυβευόμενο ποσό κατά την πληρωμή κυμαίνεται μεταξύ 2,9 και 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (ενώ το 2015 κυμάνθηκε μεταξύ 3,3 και 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ)·

35.  επισημαίνει ότι η μείωση αυτή οφείλεται, κατά την Επιτροπή, κυρίως στον χαμηλότερο εγγενή κίνδυνο σφάλματος των προγραμμάτων του τρέχοντος ΠΔΠ στον τομέα της συνοχής· εκπλήσσεται από την εξήγηση αυτή, δεδομένου του πολύ χαμηλού επιπέδου εκτέλεσης του προϋπολογισμού στον συγκεκριμένο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω το εν λόγω ζήτημα·

36.  επισημαίνει ότι αυτός ο χαμηλός βαθμός εκτέλεσης θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός πως, στον τομέα της συνοχής, δεν πιστοποιήθηκε καμιά δαπάνη στους ετήσιους λογαριασμούς που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το 2016, ούτε επιβλήθηκαν από την Επιτροπή δημοσιονομικές διορθώσεις σε συνέχεια της ελεγκτικής της δραστηριότητας (ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις για το 2016, παράρτημα 4, σελίδα 20)·

37.  σημειώνει ότι η Επιτροπή εκτιμά πως τα προσεχή χρόνια θα εντοπίσει και θα διορθώσει σφάλματα συνολικού ύψους μεταξύ 2 και 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ή μεταξύ 1,5% και 1,6%·

38.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η μεθοδολογία της Επιτροπής για την εκτίμηση του οικείου επιπέδου σφάλματος έχει βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά οι εκτιμήσεις των επιμέρους γενικών διευθύνσεων όσον αφορά το επίπεδο των παράτυπων δαπανών δεν βασίζονται σε συνεκτική μεθοδολογία· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ίδια μεθοδολογία για την εκτίμηση του οικείου επιπέδου σφάλματος για όλες τις ΓΔ και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο·

39.   σημειώνει ότι, παρά τις βελτιώσεις, η Επιτροπή δεν έχει εξαλείψει τον κίνδυνο υπερεκτίμησης του αντικτύπου των διορθωτικών ενεργειών·

40.  επισημαίνει ειδικότερα ότι, για περισσότερο από τα τρία τέταρτα των δαπανών του 2016, οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής βασίζουν τις εκτιμήσεις τους, όσον αφορά ποσά σε κίνδυνο, σε στοιχεία που διαβιβάζουν οι εθνικές αρχές, ενώ, δυστυχώς, από τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των οικείων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής (ιδίως της ΓΔ AGRI και της ΓΔ REGIO) προκύπτει ότι, ενώ οι εκθέσεις ελέγχου των κρατών μελών αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του σφάλματος που εντοπίζει κάθε κράτος μέλος, η αξιοπιστία ορισμένων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα· τονίζει τη σημασία της αξιοπιστίας των δεδομένων των κρατών μελών·

41.  επισημαίνει πως, δεδομένου ότι η διόρθωση των σφαλμάτων μπορεί να γίνει και περισσότερο από δέκα έτη μετά από τη στιγμή που αυτά προκύπτουν, ο υπολογισμός του εκτιμώμενου αντίκτυπου των μελλοντικών διορθώσεων βάσει των διορθώσεων που καταγράφηκαν τα τελευταία έξι έτη είναι τεχνητός·

42.  υπενθυμίζει ότι στη συζήτηση και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων η Επιτροπή αναφέρει συνολικές πραγματοποιηθείσες δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,9 το 2015), ότι περίπου 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ (1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015) των διορθώσεων και ανακτήσεων έγιναν «στην πηγή» (ήτοι πριν από την έγκριση των δαπανών από την Επιτροπή), και ότι από τα υπόλοιπα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ περί τα 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ αντιπροσωπεύουν ανακλήσεις στις οποίες προέβησαν κράτη μέλη μετά την αποδοχή δαπανών, με την αντικατάσταση μη επιλέξιμων ποσών με νέα έργα στον τομέα της συνοχής·

43.  επαναλαμβάνει με έμφαση την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν άρτιες διαδικασίες για την επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος, της προέλευσης και του ποσού των διορθωτικών μέτρων και να περιλαμβάνουν στις παρατηρήσεις των ετήσιων λογαριασμών πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτουν, κατά το δυνατόν, το έτος πραγματοποίησης των πληρωμών, το έτος εντοπισμού του σχετικού σφάλματος και το έτος κατά το οποίο δημοσιοποιήθηκαν οι ανακτήσεις ή οι δημοσιονομικές διορθώσεις·

Εργαλεία εσωτερικής διακυβέρνησης της Επιτροπής

44.  υπενθυμίζει την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 27/2016, ότι η διάκριση που εισήχθη με τη μεταρρύθμιση Kinnock-Prodi μεταξύ της «πολιτικής ευθύνης των Επιτρόπων» και της επιχειρησιακής ευθύνης των γενικών διευθυντών σημαίνει ότι δεν αποσαφηνιζόταν πάντα αν η «πολιτική ευθύνη» συμπεριλαμβάνει την ανάληψη ευθυνών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των γενικών διευθύνσεων ή εάν διαφοροποιείται από αυτήν·

45.  επισημαίνει ότι το Σώμα των Επιτρόπων δεν καταρτίζει ετήσια δήλωση διακυβέρνησης, όπως επιτάσσουν οι βέλτιστες πρακτικές και η κοινή πρακτική των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία του Σώματος, να καταρτίζει ετήσια δήλωση διακυβέρνησης·

46.   ζητεί από την Επιτροπή να υλοποιήσει τη σύσταση 2 της ειδικής έκθεσης αριθ. 27/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, επιπλέον, να επισυνάπτει στις οικονομικές καταστάσεις της ετήσια δήλωση για τη διακυβέρνηση και τον εσωτερικό έλεγχο, που να καλύπτει συγκεκριμένα:

α)   περιγραφή των εργαλείων εσωτερικής διακυβέρνησης της Επιτροπής,

β)   αξιολόγηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων στρατηγικού κινδύνου κατά τη διάρκεια του έτους, και δήλωση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας·

Επιφυλάξεις πολιτικού χαρακτήρα

47.  συντάσσεται με τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν οι γενικοί διευθυντές των ΓΔ REGIO, EMPL, DEVCO, HOME, MARE και AGRI, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους· εκτιμά ότι οι επιφυλάξεις αυτές αποδεικνύουν πως οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής, αν οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες εφαρμοστούν επιτυχώς·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

48.  επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων κατά την πρώτη τριετία του τρέχοντος ΠΔΠ, λόγω της καθυστερημένης έγκρισης του ΠΔΠ 2014-2020 και των σημαντικών καινοτομιών που εισήχθησαν για την περίοδο 2014-2020 και προκάλεσαν διοικητικές δυσκολίες παρά τις προσπάθειες απλούστευσης, είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2014, κυρίως στο 2015 και το 2016, και χαμηλό ποσοστό πληρωμών το 2016 (και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης σε ποσοστό 7% κατά την περίοδο 2014 - 2016 του τρέχοντος ΠΔΠ)· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το 2017 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο επιταχύνθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΔΕΤ· αναμένει ότι η τάση αυτή θα συνεχισθεί το 2018 και 2019· πιστεύει ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκές επίπεδο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ώστε η υλοποίηση να προχωρήσει ομαλά·

49.  σημειώνει με ανησυχία το περίπλοκο πλέγμα ρυθμίσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ και γύρω από αυτόν, γεγονός που παρεμποδίζει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τον δημόσιο έλεγχο και τη δημοκρατική εποπτεία του προϋπολογισμού της ΕΕ και των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων που συνδέονται με αυτόν· εκφράζει τη λύπη του, εν προκειμένω, για την έλλειψη ενότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ, και συμμερίζεται πλήρως την ανησυχία του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την πολυπλοκότητά του·

50.  εκφράζει τον φόβο ότι, παρά την εκτεταμένη χρήση των ειδικών μέσων (αποθεματικό έκτακτης βοήθειας, Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και μέσο ευελιξίας) και των περιθωρίων, τα εναπομένοντα ποσά μπορεί να μην καλύπτουν επαρκώς τη χρηματοδότηση για τα απρόβλεπτα γεγονότα που ενδέχεται να συμβούν πριν από το 2020·

51.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων έχει φτάσει σε πρωτοφανές ύψος, και στο τέλος του 2016 βρισκόταν στο ιστορικά υψηλό ποσό των 238 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν δηλαδή κατά 72% μεγαλύτερο από ό,τι το 2007 και αντιστοιχούσε σε 2,9 έτη πληρωμών έναντι 2,2 ετών το 2007· θεωρεί ότι αυτό έχει αυξήσει τα ποσά που οφείλει η ΕΕ και, συνακόλουθα, το χρηματοδοτικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της Ένωσης·

52.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το συνολικό χρηματοδοτικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ επιδεινώθηκε με τις σημαντικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, τις εγγυήσεις και τις νομικές υποχρεώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι στο μέλλον απαιτείται προσεκτική διαχείριση·

53.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση χρησιμοποιεί διαρκώς περισσότερο χρηματοοικονομικά μέσα και ότι η σύσταση του ΕΤΣΕ δημιουργεί νέες ρυθμίσεις διακυβέρνησης με περιορισμένο δημόσιο έλεγχο, με συνέπεια να απαιτείται προσεκτικότερη επίβλεψη από το Κοινοβούλιο· τονίζει ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τη γεωγραφική κάλυψη του ΕΤΣΕ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να παραμείνει ένα πρόσθετο εργαλείο για την ενίσχυση των επενδύσεων, δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να παραμείνει η επενδυτική πολιτική της Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, την επιτυχή εφαρμογή και το υψηλό ποσό των ιδιωτικών κεφαλαίων που μπόρεσε να μοχλεύσει το Ταμείο, και αναγνωρίζει τις περαιτέρω βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν σχετικά με τη διαφάνειά του κατά τις διαπραγματεύσεις για την παράταση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ, που αναφέρεται ως ΕΤΣΕ 2.0· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενισχύσει την παρακολούθηση της φάσης σχεδιασμού και δαπάνης των ΕΔΕΤ·

54.  υπενθυμίζει ότι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού συνιστά μεγάλη πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτήν, δεδομένου ότι προτείνει, χάρη στη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια αποδοτικότερη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων και προσφέρει για πρώτη φορά εγγυήσεις του προϋπολογισμού και χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιό του·

55.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτικής για τη συνοχή, οι πόροι της ΕΕ αποτελούν σημαντικό μέρος των δαπανών ορισμένων κρατών μελών, ειδικότερα δε σε εννέα κράτη μέλη (Λιθουανία, Βουλγαρία, Λετονία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Κροατία, Εσθονία, Σλοβακία) οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αντιπροσωπεύουν μια υποστήριξη που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 15% των δαπανών γενικής κυβέρνησης· ζητεί από την Επιτροπή να ετοιμάσει επίσης μια θετική διαφημιστική εκστρατεία με σκοπό να ενημερώσει λεπτομερέστερα τους πολίτες αυτών των χωρών σχετικά με τα άμεσα οφέλη της συμμετοχής τους στην ΕΕ·

56.  εκφράζει τον φόβο ότι τα κράτη μέλη στα οποία τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των δαπανών γενικής κυβέρνησης ενδέχεται να δυσκολευτούν να συγκεντρώσουν επαρκή αριθμό έργων υψηλής ποιότητας στα οποία να δαπανήσουν τα διαθέσιμα ενωσιακά κονδύλια ή να τα συγχρηματοδοτήσουν· καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην πτυχή της βιωσιμότητας των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων και να αξιολογούν με κριτική διάθεση την καταλληλότητά τους·

57.  εκφράζει ανησυχία για τους λόγους για τους οποίους, τρία χρόνια μετά την έναρξη της περιόδου 2014-2020, τα κράτη μέλη είχαν ορίσει μόνο το 77% των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή των ΕΔΕΤ· εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σήμερα το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 99%· διερωτάται αν είναι αναγκαίο να τροποποιούνται οι διαδικασίες κατά την έναρξη κάθε περιόδου προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους ορισμένες περιφέρειες συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό απορρόφησης των πόρων και να εφαρμόσει συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων·

58.  τονίζει ότι τα ποσά των κονδυλίων της Ένωσης και ο χρόνος παραλαβής τους μπορεί να έχουν σημαντικό μακροοικονομικό αντίκτυπο, για παράδειγμα στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

59.  τονίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσμα και να τονωθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη, καθώς και για τη διασφάλιση των κοινωνικών προτύπων εντός της Ένωσης·

60.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή κινητοποίησε διάφορους πόρους για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, αλλά εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δεν καθιέρωσε δομή αναφοράς στοιχείων, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να κοινοποιεί ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με τη χρήση των αντίστοιχων κεφαλαίων· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σήμερα είναι αδύνατο να διαπιστωθεί ποια είναι η πραγματική δαπάνη για κάθε μετανάστη ή πρόσφυγα·

61.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, αναφέρθηκαν πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ύψους 15.192.180.000 ευρώ κατά το κλείσιμο (31 Μαρτίου 2017), εκ των οποίων τα 10.124.680.000 ευρώ ήταν από τα διαρθρωτικά ταμεία, με ποσοστό εκταμίευσης στους τελικούς αποδέκτες το οποίο έφτασε σχεδόν στο 93% των ποσών του επιχειρησιακού προγράμματος που καταβλήθηκαν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αύξηση κατά 20% σε σύγκριση με το ποσό που καταγράφηκε στα τέλη του 2015·

62.  επισημαίνει ότι τα αναφερθέντα ποσοστά εκταμίευσης σε τελικούς αποδέκτες ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των ΜΧΤ, με αποκλίσεις όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, που κυμαίνονται από 60% έως 99%, αλλά και μεταξύ των τομέων παρέμβασης·

63.  εκφράζει τον φόβο ότι περί τα τέλη του τρέχοντος ΠΔΠ και κατά τα πρώτα έτη του επόμενου ενδέχεται να υπάρξει σώρευση καθυστερημένων πληρωμών· δηλώνει ότι για τη χρηματοδότηση του νέου ΠΔΠ θα απαιτηθούν ρεαλιστικές πιστώσεις του προϋπολογισμού που θα καλύπτουν τις προβλεπόμενες εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων·

Μέτρα προς λήψη

64.  καλεί την Επιτροπή:

α)  να λάβει υπόψη, για την πρόβλεψη των πιστώσεων πληρωμών του επόμενου ΠΔΠ, την αύξηση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, προκειμένου να συμβάλει στην εξασφάλιση εύτακτης ισορροπίας μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών·

β)  να υποβάλει προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εξασφαλίζοντας μια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά το ζήτημα του κατά πόσο τα ειδικά μέσα συνυπολογίζονται στα ανώτατα όρια των πιστώσεων πληρωμών που θέτει το ΠΔΠ·

γ)  για τους σκοπούς της διαχείρισης και της αναφοράς στοιχείων, να καθιερώσει τρόπο καταγραφής των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που να καθιστά δυνατή την εξαγωγή στοιχείων για τη συνολική χρηματοδότηση που διατίθεται για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση·

δ)  να παρέχει στο Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, αναλυτική έκθεση σχετικά με την έμμεση διαχείριση και εκτέλεση των πόρων του προϋπολογισμού της Ένωσης από τον Όμιλο ΕΤΕπ (ΕΤΕπ και ΕΤΕ) πέραν της εξωτερικής εντολής του, αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2017·

ε)  στο πλαίσιο του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης, να εξετάσει με ποιον τρόπο το δημοσιονομικό σύστημα της Ένωσης θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί ώστε να προσφέρει έναν προϋπολογισμό της ΕΕ που θα εγγυάται τη χρηματοδότηση για τις προβλεπόμενες πολιτικές και να εξισορροπήσει καλύτερα την προβλεψιμότητα με την ικανότητα ανταπόκρισης, καθώς και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι οι συνολικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης δεν θα είναι περισσότερο περίπλοκοι από όσο χρειάζεται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης και την εξασφάλιση της λογοδοσίας·

στ)  να εξετάσει επίσης τη δυνατότητα να επιτραπεί στις αρχές που έχουν οριστεί ή διαπιστευτεί να διεκπεραιώνουν τις λειτουργίες διαχείρισης, πιστοποίησης και λογιστικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020 να συνεχίσουν, εφόσον έχουν αποδείξει την ικανότητά τους στο πεδίο αυτό, να τις διεκπεραιώνουν και κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση·

ζ)  ζητεί και πάλι να καταρτίζει η Επιτροπή ετησίως επικαιροποιημένες μακροπρόθεσμες ταμειακές προβλέψεις, με επταετή έως δεκαετή ορίζοντα, οι οποίες να καλύπτουν τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια, τις ανάγκες πληρωμών, τους περιορισμούς ικανότητας και τις ενδεχόμενες αποδεσμεύσεις, προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες πληρωμών·

η)  να συνδράμει ενεργά τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την έγκαιρη και ομαλή απορρόφηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την Ένωση, με τη χρήση των διαθέσιμων πόρων για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής·

Επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης

65.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί δύο δέσμες στόχων και δεικτών για τη μέτρηση των επιδόσεων των υπηρεσιών της και των προγραμμάτων δαπανών, με ελάχιστες παραπομπές, γεγονός που εμποδίζει τη συγκρισιμότητα μεταξύ των διαφόρων ειδών εγγράφων επιδόσεων· εκφράζει τη λύπη του για τη σχεδόν πλήρη ανυπαρξία χρησιμοποιήσιμων και αποτελεσματικών δεικτών αντικτύπου και αποτελεσμάτων για τη μέτρηση της απόδοσης των δαπανών της Ένωσης και τη διανομή σχετικών πληροφοριών·

66.  επισημαίνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των γενικών διευθυντών αναφέρονται στις ετήσιες πληρωμές των γενικών διευθύνσεων ανά είδος δραστηριότητας ή πρόγραμμα δαπανών, ενώ όσον αφορά τις επιδόσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων χωρίς αναφορά στην αντίστοιχη δαπάνη· διαφωνεί με την εξήγηση της Επιτροπής ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το ύψος της δαπάνης για την επίτευξη των καθοριζόμενων στόχων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στα στάδια του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της υποβολής εκθέσεων, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα κονδύλια που δαπανήθηκαν για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων· 

67.  υπενθυμίζει ότι το 2016 ο ΟΟΣΑ διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στις χώρες-μέλη του και στην Επιτροπή· στην κατεύθυνση αυτή, εκφράζει ικανοποίηση για την αναγνώριση, εκ μέρους του ΟΟΣΑ, της ποιότητας των δεδομένων και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπενθυμίζει πως ο ΟΟΣΑ έκρινε ότι το πλαίσιο επιδόσεων της Επιτροπής είναι το πλέον εκτενές, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται εν μέρει στο πλήθος των νομικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ένωση·

68.  επισημαίνει ότι, με βάση το γράφημα του ΟΟΣΑ, η χρήση και οι συνέπειες του πλαισίου λήψης αποφάσεων δεν αντικατοπτρίζουν αυτό το υψηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, παράγραφος 3.21)·

69.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017 περιλαμβάνουν 294 στόχους και 709 δείκτες, που συγκεντρώνονται σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό στους τομείς 1α, 3 και 4 του ΠΔΠ, και ότι, μέσω της πρωτοβουλίας «προϋπολογισμός της ΕΕ εστιασμένος στα αποτελέσματα» (BFOR), η Επιτροπή επανεξετάζει αυτή τη στιγμή τους δείκτες της, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία για την επόμενη γενιά προγραμμάτων δαπανών· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί κυρίως δείκτες αποτελεσμάτων που έχουν αξία όσον αφορά τις επιδόσεις·

70.  επιμένει στην ανάγκη η διαδικασία καθορισμού δεικτών επιδόσεων να είναι διαφανής και δημοκρατική και ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν όλα τα θεσμικά όργανα, οι εταίροι και οι συμφεροντούχοι της Ένωσης, προκειμένου οι δείκτες να είναι κατάλληλοι για την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και για να υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών της Ένωσης·

71.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των γενικών διευθυντών της Επιτροπής που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλάμβαναν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αδυναμίες όσον αφορά τις επιδόσεις και με τις προκλήσεις όσον αφορά τους στόχους των γενικών διευθύνσεων (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 3.26)·

72.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων για το 2015 και το 2016 δεν κάλυπταν το σύνολο των επιδόσεων και ήταν υπερβολικά θετικές, αναφέροντας ως μόνες αδυναμίες τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση· εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις:

α)   περιλάμβαναν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ενώ αυτό συνιστούσε αίτημα του Κοινοβουλίου διατυπωμένο στην απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής για το 2014,

β)   δεν ανέλυαν πάντοτε σαφώς την επίδραση εξωγενών παραγόντων στα αποτελέσματα,

γ)   δημοσιεύτηκαν πολύ αργά, με αποτέλεσμα να μην σταθεί δυνατόν να τις εξετάσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του·

73.  συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο (ετήσια έκθεση 2016, σημείο 3.38), ότι οι αξιολογητές θα πρέπει να υποβάλλουν συστάσεις προς εξέταση από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση αδυναμιών·

74.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι από το 2005 η Επιτροπή δεν έχει πραγματοποιήσει η ίδια, ούτε έχει αναθέσει σε τρίτο, καμία μελέτη σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων·

75.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει τεκμηριωμένο σύστημα σε επίπεδο οργάνου για την τακτική παρακολούθηση της επακολούθησης των αξιολογήσεων·

76.  επισημαίνει, ιδίως, ότι, στην πράξη, τα σχέδια διαχείρισης των γενικών διευθύνσεων για το 2016 δεν παρέχουν καμία βάση για την επακολούθηση της αξιολόγησης·

77.  εκφράζει ακόμα την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, μη έχοντας συνολική εικόνα των συμπερασμάτων, των συστάσεων ή των σχεδίων δράσης που απορρέουν από τις αξιολογήσεις της και δεδομένου ότι δεν εξετάζει την υλοποίησή τους σε επίπεδο οργάνου ή Γενικής Διεύθυνσης, δεν είναι σε θέση να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο των αξιολογήσεων·

78.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνουν δήλωση σχετικά με την ποιότητα των κοινοποιούμενων στοιχείων για τις επιδόσεις, και, κατά συνέπεια, όταν το Σώμα των Επιτρόπων εγκρίνει την ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων, αναλαμβάνει συνολική πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά όχι για τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα·

79.  επικροτεί και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα πλαίσια επιδόσεων και την υποβολή εκθέσεων από φορείς εντός και εκτός της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων για τις επιδόσεις και τις δηλώσεις σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων για τις επιδόσεις·

80.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχει κεντρικός ιστότοπος με πληροφορίες από όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού της ΕΕ·

81.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το πλαίσιο υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις που εφαρμόζει η Επιτροπή θα μπορούσε να βελτιωθεί με την υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών·

Μέτρα προς λήψη

82.  ζητεί από την Επιτροπή:

α)  να εξορθολογίσει τον τρόπο αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις:

-  μειώνοντας περαιτέρω τον αριθμό των στόχων και δεικτών που χρησιμοποιεί στις διάφορες εκθέσεις επιδόσεών της και εστιάζοντας σε εκείνους που επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση των επιδόσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης· προτείνοντας, κατά την προετοιμασία του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, λιγότερους και καταλληλότερους δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων για το νομικό πλαίσιο της επόμενης γενιάς προγραμμάτων· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η συνάφεια των δεικτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση πληροφοριών παρά μόνο μετά από χρόνια·

–   παρουσιάζοντας τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά τρόπο που να επιτρέπει τη σύγκρισή τους με στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις, έτσι ώστε να είναι σαφής η σχέση μεταξύ δαπανών και επιδόσεων·

–   αναλύοντας και βελτιώνοντας τη συνολική συνοχή μεταξύ των δύο δεσμών στόχων και δεικτών, αφενός για τα προγράμματα και αφετέρου για τις γενικές διευθύνσεις·

β)   μεριμνώντας για καλύτερη ισορροπία στις εκθέσεις επιδόσεων, με τη σαφήνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με τις κύριες προκλήσεις που μένει να αντιμετωπιστούν·

γ)   δείχνοντας καλύτερα ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται σωστά, με την απαίτηση, ειδικότερα, οι αξιολογήσεις να περιλαμβάνουν πάντοτε συμπεράσματα ή συστάσεις που η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιεί στη συνέχεια·

δ)   αναλαμβάνοντας, στην έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις, τη γενική πολιτική ευθύνη για τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα και αναφέροντας αν, εξ όσων γνωρίζει, οι παρεχόμενες πληροφορίες για τις επιδόσεις είναι επαρκούς ποιότητας·

ε)   καθιστώντας τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις πιο προσιτές, με την ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής πύλης και μηχανής αναζήτησης·

Παρουσίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ

83.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης παρουσιάζεται σε τμήματα τα οποία αντιστοιχούν στις δραστηριότητες κάθε θεσμικού οργάνου (κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων)· θεωρεί ότι η παρουσίαση αυτή δεν εξασφαλίζει τη σαφή και ταχεία κατανόηση των επιδιωκόμενων στόχων· επισημαίνει ότι το ΠΔΠ παρουσιάζεται, αντιθέτως, σε τομείς που αντιστοιχούν σε τομείς πολιτικής·

84.  επισημαίνει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ κάθε γραμμής του προϋπολογισμού και των επιδιωκόμενων πολιτικών στόχων·

85.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τον προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους του ΠΔΠ·

Έσοδα

86.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από το σύνολο των στοιχείων που προέκυψαν από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται ότι τα έσοδα δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, και ότι τα συστήματα ελέγχου για τα έσοδα είναι εν γένει αποτελεσματικά· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, για τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, οι βασικές εσωτερικές δικλίδες ελέγχου σε ορισμένα κράτη μέλη τα οποία επισκέφθηκε το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν μόνον εν μέρει αποτελεσματικές·

87.   σημειώνει με ανησυχία ότι η OLAF ολοκλήρωσε στις αρχές του 2017 μια έρευνα για υπόθεση απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αφορούσε ενδεχόμενη απώλεια 1,987 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον προϋπολογισμό της Ένωσης από δασμούς οι οποίοι επιβάλλονται επί των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των υποδημάτων που εισάγονται από την Κίνα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την περίοδο 2013-2016· επισημαίνει ότι η έρευνα κατέδειξε επίσης σημαντική φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ στις εισαγωγές μέσω Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω κατάχρησης της αναστολής των πληρωμών ΦΠΑ (τελωνειακό καθεστώς 42)·

88.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι, όσον αφορά τα έσοδα για το 2016, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού διατύπωσε επιφύλαξη για τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, δεδομένου ότι η OLAF εντόπισε υπόθεση απάτης σε σχέση με τους τελωνειακούς δασμούς του Ηνωμένου Βασιλείου·

89.  επισημαίνει ότι, για το 2016, τα έσοδα που επηρεάζονται από την ποσοτικοποιημένη επιφύλαξη είναι περίπου 517 εκατομμύρια ευρώ, σε συνολικό ποσό ύψους 20,1 δισεκατομμυρίων ευρώ παραδοσιακών ιδίων πόρων, δηλαδή 2,5% των παραδοσιακών ιδίων πόρων ή 0,38% του συνόλου των πόρων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ακριβείς πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτης, η οποία μπορεί να επηρεάζει έμμεσα και τη βάση του φόρου προστιθέμενης αξίας ορισμένων κρατών μελών και, συνεπώς, τους πόρους από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και την εξισορρόπηση στην οποία προβαίνει η Επιτροπή με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα(77)·

90.  εκφράζει τη λύπη του για τη διαπίστωση της Επιτροπής πως έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2017 οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχαν λάβει διορθωτικά μέτρα για την πρόληψη της συνέχισης των απωλειών παραδοσιακών ιδίων πόρων· σημειώνει ότι, από τις 12 Οκτωβρίου 2017, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησαν να εφαρμόζουν προσωρινά κατώτατα όρια αξίας κατά τον εκτελωνισμό, για ορισμένους επιχειρηματίες (ονομαζόμενη τελωνειακή επιχείρηση Swift Arrow), με άμεση συνέπεια η απώλεια παραδοσιακών ιδίων πόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο να μειωθεί κατακόρυφα·

91.  θεωρεί λυπηρές τις αποκλίσεις που παρατηρούνται σε επίπεδο τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εναρμόνιση των ελέγχων σε όλα τα σημεία εισόδου στην τελωνειακή ένωση και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συντονισμένη, ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του συνοριακού συστήματος, αποτρέποντας τις αποκλίνουσες πρακτικές μεταξύ κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι παρατηρούμενες ελλείψεις στα συστήματα τελωνειακών ελέγχων· καλεί την Επιτροπή, στην κατεύθυνση αυτή, να εξετάσει τις διάφορες πρακτικές τελωνειακών ελέγχων στην ΕΕ και την επίδρασή τους στις αποκλίσεις των εμπορικών συναλλαγών, εστιαζόμενη ιδίως στα τελωνεία της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα, και να προβεί σε ανάλυση των αναφορών και των πληροφοριών σχετικά με τις τελωνειακές πρακτικές και διαδικασίες των κρατών μελών·

92.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για να εξασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των κανονισμών περί ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να εξασφαλιστεί η εν λόγω πηγή ιδίων πόρων της Ένωσης·

93.  υπενθυμίζει ότι η νέα απόφαση σχετικά με το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014 ORD), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2016 με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, ορίζει ότι, εφόσον λαμβάνεται υπόψη το ΑΕΕ για τους σκοπούς των ιδίων πόρων, πρέπει να χρησιμοποιείται το λογιστικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (ESA 2010), που προβλέπει ότι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να θεωρoύνται επένδυση (και όχι τρέχουσες δαπάνες δυνάμει του προηγούμενου καθεστώτος ESA 95)· τονίζει ότι, στην περίπτωση άλλων προγραμμάτων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, όπως το CEF κ.τ.λ., θα πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο σκεπτικό·

94.  επισημαίνει ότι το δηλωθέν ΑΕΕ της Ιρλανδίας σημείωσε πολύ σημαντική αύξηση το 2015, διότι πολυεθνικές επιχειρήσεις μετεγκατέστησαν στη χώρα περιουσιακά στοιχεία Ε&Α·

95.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε πρόσθετες εργασίες για να διαπιστωθούν οι δυνητικές συνέπειες των πολυεθνικών δραστηριοτήτων για τους εθνικούς λογαριασμούς, από την άποψη τόσο της μεθοδολογίας όσο και της διαδικασίας επαλήθευσης, και ότι τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναπροσαρμογές των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ των κρατών μελών·

96.  επισημαίνει ότι, όσον αφορά τη διαχείριση των παραδοσιακών ιδίων πόρων, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επιτροπή εντόπισαν ανεπάρκειες στη διαχείριση των απαιτήσεων (γνωστών ως λογιστικής Β) σε ορισμένα κράτη μέλη·

97.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως στο Βέλγιο οι έλεγχοι μετά τον εκτελωνισμό επελέγησαν με βάση τα χαρακτηριστικά μεμονωμένων πράξεων και όχι το προφίλ κινδύνου των εταιρειών, και ότι συνήθως δεν διενεργούνταν έλεγχοι μετά τον εκτελωνισμό (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 4.18)·

98.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η Επιτροπή επεσήμανε πως έξι κράτη μέλη (Βέλγιο, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, και Σλοβενία) είτε δεν διενήργησαν εκ των υστέρων ελέγχους είτε δεν έδωσαν στοιχεία σχετικά με τους εν λόγω ελέγχους·

Μέτρα προς λήψη

99.  ζητεί από την Επιτροπή:

α)  να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξης των ιδίων πόρων της ΕΕ που δεν εισέπραξαν οι αρχές του ΗΒ για την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων από την Κίνα, και για τον τερματισμό της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ·

β)  να εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει εγκαίρως διαδικασία επί παραβάσει για την υπόθεση δασμολογικής απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο·

γ)  να αναλύσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, όλες τις δυνητικές επιπτώσεις των πολυεθνικών δραστηριοτήτων στην εκτίμηση του ΑΕΕ και να τους προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τη μεταχείριση των εν λόγω δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών·

δ)  να επιβεβαιώσει, κατά τη διάρκεια του κύκλου επαλήθευσης του ΑΕΕ, ότι τα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με την Ε&Α αποτυπώνονται ορθά στους εθνικούς λογαριασμούς των κρατών μελών, με ιδιαίτερη προσοχή στην αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με την Ε&Α και στην εφαρμογή των κριτηρίων της έδρας σε περίπτωση μετεγκατάστασης πολυεθνικών δραστηριοτήτων·

ε)  να υποβάλει προτάσεις για νέους ίδιους πόρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

100.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε για πρώτη φορά γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί· τονίζει ότι τα συστήματα βάσει απόδοσης δαπανών παραμένουν πιο επιρρεπή σε σφάλματα σε σχέση με τα συστήματα βάσει δικαιωμάτων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη·

101.  υπενθυμίζει ότι στην έρευνα και καινοτομία αναλογεί το 59% των δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013 (εφεξής «έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα») και του «Ορίζοντας 2020 –πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 2014-2020» (εφεξής «Ορίζοντας 2020»)·

102.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτίμησε το ποσοστό σφάλματος σε 4,1%, ότι οι μη επιλέξιμες άμεσες δαπάνες προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 44%, οι άλλες μη επιλέξιμες άμεσες δαπάνες στο 12%, οι έμμεσες δαπάνες στο 16%, ενώ τα μη επιλέξιμα έργα ή δικαιούχοι αντιπροσώπευαν το 16%· παρατηρεί, ωστόσο, ότι σε 19 περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι είχαν υποπέσει σε ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα, η Επιτροπή ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν στη διάθεσή τους επαρκή στοιχεία για την πρόληψη ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών·

103.  παρατηρεί ότι αν η Επιτροπή ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν αξιοποιήσει όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,2 %·

104.  εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για απλούστευση που οδηγεί στη μείωση της πολυπλοκότητας των διοικητικών διαδικασιών, με την προσθήκη νέου ορισμού των πρόσθετων αποδοχών για τους ερευνητές, με τον εξορθολογισμό του προγράμματος εργασιών του «Ορίζοντας 2020» για το 2018-2020, με την παροχή στοχοθετημένης υποστήριξης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους φορείς καινοτομίας και με την ευρύτερη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους· σημειώνει ωστόσο ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί πως η συνέχιση της απλούστευσης του νομικού πλαισίου προσφέρει ευκαιρίες, αλλά ενέχει και κινδύνους·

105.  λαμβάνει υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε ζητήματα επιδόσεων σε έργα έρευνας και καινοτομίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα, με βάση το προϊόν, το κόστος και τη διάδοση, θα πρέπει να θεωρούνται προκαταρκτικά·

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ R&I)

106.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020, με βάση το «Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020», η ΓΔ έρευνας και καινοτομίας επιδιώκει τέσσερις στόχους:

α)  νέα ώθηση για θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη και επενδύσεις·

β)  μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά·

γ)  μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή· και

δ)  ισχυροποίηση της διεθνούς θέσης·

107.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο των στόχων αυτών ο Επίτροπος Moedas καθόρισε τρεις προτεραιότητες, δηλαδή την «ανοιχτή καινοτομία», την «ανοιχτή επιστήμη» και το «άνοιγμα στον κόσμο»·

108.  σημειώνει ότι, για τη μέτρηση της προόδου στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων, η ΓΔ R&I χρησιμοποιεί πέντε κύριους δείκτες επιδόσεων (KPI):

α)  το ποσοστό των κονδυλίων που διατίθενται σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την αντιμετώπιση κοινωνιακών προκλήσεων και την προώθηση τεχνολογιών ευρείας διάδοσης και βιομηχανικών τεχνολογιών, όπου η αναλογούσα χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης διατίθεται με τη χρήση του μέσου για τις ΜΜΕ·

β)  το μερίδιο των νεοεισερχομένων μεταξύ των επιτυχόντων αιτούντων στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

γ)  τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιωσιμότητα στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

δ)  το ποσοστό της συμμετοχής τρίτων χωρών στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

ε)  το ποσοστό των επιχορηγήσεων που υπογράφονται με μέγιστο χρόνο έως την καταβολή της επιχορήγησης 245 ημέρες·

109.  αναγνωρίζει ότι η ΓΔ R&I, στις απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις, δημοσίευσε κατάλογο των χωρών τις οποίες αφορούν οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις της· καλεί τη ΓΔ R&I να δημοσιεύει τις προτάσεις της Διεύθυνσης για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις άμεσα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου·

110.  υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση του ΠΠ7 εξετάστηκε στην προηγούμενη έκθεση απαλλαγής(78)·

111.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των KPI της γενικής διεύθυνσης για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

α)  το 23,9% της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ διατέθηκε για τις ΜΜΕ (ο στόχος για το 2020 είναι 20%)·

β)  το 55% των επιτυχόντων αιτούντων ήταν νεοεισερχόμενοι (ο στόχος για το 2020 είναι 70%)·

γ)  το 26% της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ αφορούσε το κλίμα (ο στόχος για το 2020 είναι 25%)·

δ)  το 54,9% της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ αφορούσε τη βιωσιμότητα (ο στόχος για το 2020 είναι 60%)·

ε)  τρίτες χώρες συμμετέχουν στο 3,6% των έργων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (ο στόχος για το 2020 είναι 4,73%)·

στ)  στο 91% των περιπτώσεων η ΓΔ R&I τήρησε το χρονικό περιθώριο 245 ημερών έως την καταβολή της επιχορήγησης (ο στόχος για το 2020 είναι 100%)·

112.  επισημαίνει ότι η εδαφική κατανομή του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, δεδομένου ότι το 72,5% (12,121 δισεκατομμύρια ευρώ) της χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» διατίθεται στη Γερμανία (3.464.000.000 ευρώ), στο Ηνωμένο Βασίλειο (3.083.000.000 ευρώ), στη Γαλλία (1.813.000.000 ευρώ), στην Ισπανία (1.813.000.000 ευρώ) και στην Ιταλία (1.664.000.000 ευρώ)·

113.  σημειώνει ότι, το 2016, 183 συμφωνίες επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» υπεγράφησαν με συμμετέχοντες από τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι 299,5 εκατομμύρια ευρώ προορίστηκαν για συμμετέχοντες από την Ελβετία, σε συμφωνίες επιχορήγησης που υπεγράφησαν το 2016, ενώ η συνεισφορά της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ανήλθε σε 180,9 εκατομμύρια ευρώ· αρνείται να χορηγήσει «κατάσταση καθαρού αποδέκτη πιστώσεων» σε μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κανονισμό για τη διόρθωση αυτής της ανισορροπίας·

114.  αναγνωρίζει την επιτυχία του κοινού κέντρου υποστήριξης και τη συμβολή του στην επίτευξη απλούστευσης και την παροχή νομικών και τεχνικών συμβουλών· ερωτά τη ΓΔ R&I τι μέτρα απλούστευσης σκοπεύει να προτείνει για την περίοδο μετά το 2020·

115.  λαμβάνει γνώση των πιστώσεων πληρωμών για τη ΓΔ έρευνας και καινοτομίας το 2016:

Πιστώσεις πληρωμών για τη ΓΔ R&I, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς των χωρών ΕΖΕΣ

Τρόπος διαχείρισης

Εκτέλεση

σε εκατομμύρια EUR

ποσοστιαίες μονάδες

Με συναρμοδιότητα ή με ανάθεση σε άλλες ΓΔ

161,20

5,34

ΓΔ R&I άμεσα

1 878,28

62,17

ΓΔ R&I σε οργανισμούς του άρθρου 185

86,40

2,86

ΓΔ R&I στην ΕΤΕπ

312,72

10,35

ΓΔ R&I σε κοινές επιχειρήσεις

582,37

19,28

Σύνολο

3 020,97

100%

116.  υπογραμμίζει ότι το 14,39% του προϋπολογισμού, που ισοδυναμεί με περίπου 444 εκατομμύρια ευρώ, εκτελέστηκε μέσω χρηματοδοτικών μέσων·

117.  τονίζει επίσης ότι το 39,36% (έναντι 28,14% το 2015) του προϋπολογισμού της ΓΔ R&I ανατέθηκε σε άλλες οντότητες εκτός της Επιτροπής, κυρίως για την εκτέλεση μερών των προγραμμάτων πλαισίων υπό την (έμμεση) διαχείριση των συστημάτων ελέγχου των επιχορηγήσεων και των χρηματοδοτικών μέσων·

118.  διαπίστωσε με ενδιαφέρον ότι η ΓΔ R&I θέσπισε στρατηγική εποπτείας για τα χρηματοδοτικά μέσα και, συνεπώς, θα ήθελε να μάθει, με ποιο τρόπο διαπιστώνει η ΓΔ R&I αν έχουν επιτευχθεί οι οικονομικοί στόχοι και οι στόχοι που σχετίζονται με την έρευνα·

119.  επισημαίνει ότι η ΓΔ R&I εκτίμησε πως το συνολικό ποσοστό εντοπισθέντων σφαλμάτων ανήλθε σε 4,42%, με εναπομένον ποσοστό σφάλματος 3,03%·

120.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή εκτίμησε το συνολικό διακυβευόμενο ποσό κατά το κλείσιμο μεταξύ 73,5 και 104 εκατομμυρίων ευρώ·

121.  σημειώνει ότι η ΓΔ R&I εξέτασε τον λόγο κόστους-αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των άμεσων και έμμεσων επιχορηγήσεων·

122.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ΓΔ R&I εξέδωσε και πάλι οριζόντια επιφύλαξη σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος στο πλαίσιο των δηλώσεων δαπανών για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, που εκτελείται άμεσα από την ίδια·

123.  υπενθυμίζει την άποψή του που εκφράζεται στο σημείο 76 του ψηφίσματός του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το 2015, ότι η Επιτροπή θα πρέπει: να αναπτύξει, επιτέλους, μια ουσιαστικότερη προσέγγιση βάσει κινδύνου και να κάνει χρήση συγκεκριμένων επιφυλάξεων όταν χρειάζεται·

Μέτρα προς λήψη

124.  καλεί τη ΓΔ R&I να δημοσιεύει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της τις προτάσεις της Διεύθυνσης για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

125.  καλεί τη ΓΔ R&I να δώσει συνέχεια στις συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (IAS), η οποία διαπίστωσε αδυναμίες όσον αφορά την εξασφάλιση συνεκτικής προσέγγισης στην παρακολούθηση των προγραμμάτων για όλους τους φορείς υλοποίησης του «Ορίζοντας 2020»·

126.  καλεί τη ΓΔ R&I να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημείωσε η κοινή υπηρεσία ελέγχου στην αύξηση της ωριμότητας των εσωτερικών διαδικασιών της·

127.  καλεί τη ΓΔ R&I να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με την στρατηγική εποπτείας για τα χρηματοδοτικά μέσα και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΓΔ έρευνας και καινοτομίας διαπιστώνει αν επιτεύχθηκαν οι οικονομικοί στόχοι και στόχοι που σχετίζονται με την έρευνα·

128.  καλεί τη ΓΔ R&I να εξηγήσει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, τι μέτρα έχει λάβει για να αποφεύγονται οι οριζόντιες επιφυλάξεις σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος στο πλαίσιο των δηλώσεων δαπανών·

129.  θεωρεί ότι, στα έργα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στις ενέργειες συντονισμού και στήριξης (CSA), τα πρότυπα και η τυποποίηση υποστηρίζουν τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της έρευνας στα διάφορα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL), καθώς ενισχύουν την εμπορευσιμότητα και δυνατότητα μεταφοράς των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα πρότυπα και οι συναφείς δραστηριότητες στηρίζουν τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», μέσω της διάδοσης γνώσεων ακόμη και μετά από την ολοκλήρωση των έργων, με τη διάθεσή τους στο κοινό· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συμμετοχή της τυποποίησης στις επικείμενες προσκλήσεις και να αναπτύξει βασικούς δείκτες επιδόσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις δραστηριότητες τυποποίησης·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Εισαγωγή

130.  διαπίστωσε από την «Έβδομη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή»(79) ότι η σύγκλιση είναι μεν ευαίσθητη διαδικασία η οποία μπορεί εύκολα να σταματήσει και να αναστραφεί από οικονομικές κρίσεις, αλλά οι δημόσιες επενδύσεις μπορεί να περιορίσουν τις επιπτώσεις των κρίσεων·

131.  χαίρεται για το γεγονός ότι το 2016 το ποσοστό απασχόλησης έφθασε και πάλι το προ της κρίσης επίπεδο του 2008, 71%, αλλά η κατάσταση διαφέρει σημαντικά κατά τόπους στην Ένωση και το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δηλαδή το 75%· σημειώνει με ανησυχία ότι τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά, ιδίως μεταξύ των νέων και των μακροχρόνια ανέργων·

132.  παραμένει πεπεισμένο ότι χρειάζονται καλύτεροι και περισσότεροι σύνδεσμοι μεταξύ των μηχανισμών οικονομικής διακυβέρνησης και της πολιτικής για τη συνοχή· πιστεύει ότι, για το σκοπό αυτόν, θα μπορούσαν να προβλεφθούν θετικά κίνητρα·

133.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΓΔ REGIO, στις απαντήσεις της σε ερωτήσεις του Κοινοβουλίου, εξέθεσε λεπτομερώς τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της·

134.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ορισμένες διατάξεις του αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά την πολιτική συνοχής αναμένεται να τεθούν σε ισχύ αναδρομικά·

135.  εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις αυτές μπορεί να καταστούν πηγή πρόσθετων σφαλμάτων, δεδομένου ότι τα προγράμματα και τα έργα επιλέχθηκαν βάσει κανονισμών που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014·

Διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

136.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε για πρώτη φορά γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί· τονίζει ότι τα συστήματα βάσει απόδοσης δαπανών παραμένουν πιο επιρρεπή σε σφάλματα σε σχέση με τα συστήματα βάσει δικαιωμάτων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη·

137.  υπενθυμίζει ότι, το 2016, το διαθέσιμο ποσό στο πλαίσιο του τομέα «Οικονομική και κοινωνική συνοχή» ανήλθα σε 51,25 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 33% του προϋπολογισμού της Ένωσης·

138.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτίμησε το ποσοστό σφάλματος σε 4,8%· επισημαίνει ακόμα την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος στον τομέα της συνοχής δεν περιλάμβανε ποσοτικό προσδιορισμό των εκταμιεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2016 προς χρηματοοικονομικά μέσα, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, πραγματοποιήθηκαν εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας που ορίζεται στο άρθρο 56, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25) (σημεία 6.20 έως 6.21)· παρατηρεί ότι οι εκταμιεύσεις αυτές θα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος κατά 2% για το σύνολο των δαπανών της Ένωσης(80)·

139.  επισημαίνει ότι τα σφάλματα στον τομέα της συνοχής συνέβαλαν κατά 43% στο συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 3,1%· επισημαίνει ότι ένας από τους λόγους για το υψηλό ποσοστό σφάλματος είναι η πολυπλοκότητα των κανονισμών της Ένωσης και των κρατών μελών·

140.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλυσε δείγμα 180 συναλλαγών που προέρχονταν από 54 ενδιάμεσες πληρωμές για την περίοδο 2007-2013 και αφορούσαν 92 έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 36 έργα του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), 40 έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 11 χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ και ένα χρηματοοικονομικό μέσο του ΕΚΤ·

141.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο εντόπισε ανακρίβειες κατά την ανάλυση των επιδόσεων τουλάχιστον τεσσάρων από τα 12 χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ που εξετάστηκαν στην έκθεση του 2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου· συμμερίζεται την ανησυχία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο υπογραμμίζει ότι τα σφάλματα αυτά οδηγούν σε υπερεκτίμηση των επιδόσεων και, αν δεν διορθωθούν, θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή διόγκωση των δαπανών που έχουν δηλωθεί ως επιλέξιμες κατά το κλείσιμο, ιδίως στην περίπτωση των εγγυοδοτικών ταμείων·

142.  επισημαίνει επίσης ότι το 42% των σφαλμάτων οφείλονταν σε μη επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονταν στις δηλώσεις δαπανών, το 30% αφορούσαν σοβαρές παραλείψεις στην τήρηση των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων και το 28% αφορούσαν μη επιλέξιμα έργα, δραστηριότητες ή δικαιούχους·

143.  σημειώνει με λύπη ότι μία από τις κύριες πηγές σφαλμάτων σε σχέση με τις δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» εξακολουθεί να είναι η παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις· επισημαίνει ότι στις σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, η άμεση ανάθεση πρόσθετων συμβάσεων ή πρόσθετων έργων ή υπηρεσιών χωρίς αιτιολόγηση, ο παράνομος αποκλεισμός προσφερόντων, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και μεροληπτικά κριτήρια επιλογής· θεωρεί αναγκαία μια πολιτική πλήρους διαφάνειας αναφορικά με τις πληροφορίες για τους αναθέτοντες φορείς και τους υπεργολάβους, με σκοπό την αντιμετώπιση των σφαλμάτων και της καταχρηστικής εφαρμογής των κανόνων·

144.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο τόνισε πως τα έργα που χρησιμοποιούν τις απλουστευμένες επιλογές κόστους ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σφάλματος σε σχέση με την απόδοση των πραγματικών δαπανών·

145.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το δείγμα περιλάμβανε επίσης τρία «μεγάλα έργα», που απαιτούσαν έγκριση από την Επιτροπή, για τα οποία οι αρχές των κρατών μελών δεν είχαν υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις έως την προθεσμία κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2017· σημειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να ανακτήσει τις δαπάνες·

146.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, το ποσοστό σφάλματος θα μπορούσε να είναι 3,7% χαμηλότερο, δηλαδή 1,1%, αν τα κράτη μέλη είχαν αξιοποιήσει τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους για να προλάβουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα λάθη στο πρώτο επίπεδο ελέγχων, πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή·

147.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, τρία χρόνια από την έναρξη της περιόδου 2014-2020, τα κράτη μέλη έχουν ορίσει μόνο το 77% των αρχών που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα των ταμείων της πολιτικής συνοχής· έως την 1η Μαρτίου 2017, η Επιτροπή είχε λάβει τελικούς λογαριασμούς με δαπάνες που κάλυπταν μόλις το 0,7% του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί για τη συνολική περίοδο προγραμματισμού· στα μέσα του 2017, οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη χρονική στιγμή της περιόδου 2007-2013· επισημαίνει ότι, κατά συνέπεια, οι αναλήψεις υποχρεώσεων προς εκκαθάριση στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρηματοδότησης θα μπορούσαν να είναι ακόμα υψηλότερες από ό,τι κατά την προηγούμενη περίοδο·

148.  εκτιμά το γεγονός ότι το κεφάλαιο «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» περιλαμβάνει και ένα τμήμα για τις επιδόσεις των έργων· εκφράζει την αποδοκιμασία του, ωστόσο, για το γεγονός ότι το τμήμα αυτό επικεντρώνεται ως επί το πλείστον σε ποσοτικές πληροφορίες, δηλαδή στον αριθμό των χρησιμοποιούμενων συστημάτων μέτρησης των επιδόσεων·

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

149.  υπενθυμίζει ότι η περίληψη των δεδομένων σχετικά με την πρόοδο στη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής το 2016 δημοσιεύτηκε μόλις στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 και, επομένως, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί επί του εγγράφου·

150.  επισημαίνει τα κύρια στοιχεία για το 2016:

α)  25 κράτη μέλη κάνουν χρήση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα οποία χρησιμοποιούν για τη στήριξη επιχειρήσεων, 11 τα χρησιμοποιούν για την αστική ανάπτυξη και 9 για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

β)  υπάρχουν 1.058 μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής σε ολόκληρη την Ένωση, αποτελούμενα από 77 ταμεία χαρτοφυλακίου και 981 ειδικά ταμεία·

γ)  το 89% αυτών των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής παρέχουν υποστήριξη για τις επιχειρήσεις, το 7% για την αστική ανάπτυξη, το 4% για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

δ)  οι πληρωμές σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ανέρχονται σε 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε διαρθρωτικά ταμεία·

ε)  οι πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ανέρχονται σε 15,2 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 10,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στα διαρθρωτικά ταμεία, ήτοι στο 93% του συνόλου των πληρωμών σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής·

στ)  με βάση το 81% των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται, οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης ανήλθαν σε 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή 6,7% των συνολικών πληρωμών στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής·

ζ)  8,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιστράφηκαν·

η)  υποστηρίχθηκαν 314.000 τελικοί αποδέκτες·

151.  επισημαίνει ότι με την πάροδο των ετών και των περιόδων χρηματοδότησης, η χρήση των ΜΧΤ έχει αυξηθεί θεαματικά, γεγονός το οποίο καθιστά πιο περίπλοκη τη χρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων και, επομένως, δημιουργεί κινδύνους για τη δημοκρατική λογοδοσία· σημειώνει ότι αναμένεται πως, έως το τέλος του 2020, 20,1 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) θα διατεθούν με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων·

152.  εκφράζει ανησυχία, σε αυτό το πλαίσιο, για το γεγονός ότι οι εθνικές ελεγκτικές αρχές δεν κάλυψαν επαρκώς την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής·

153.  διαπιστώνει ότι το 63% των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (675 μέσα) τέθηκαν σε χρήση στην Πολωνία (247), τη Γαλλία (152), την Ουγγαρία (139) και την Ιταλία (137)·

154.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το 6,7% του συνόλου των πληρωμών στα αντίστοιχα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (900 εκατομμύρια ευρώ) διατέθηκε για έξοδα και τέλη διαχείρισης· θεωρεί το ποσό αυτό υπερβολικά υψηλό·

155.  επισημαίνει ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται σφάλματα και αποκλίσεις στην υποβολή των στοιχείων· αφορούν μικρά αλλά σημαντικά ποσά από τους πόρους επιχειρησιακών προγραμμάτων που καθορίζονται στις συμφωνίες χρηματοδότησης αλλά δεν έχουν καταβληθεί στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά το κλείσιμο, μια αύξηση στις πληρωμές ανειλημμένων ποσών σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταβολή υψηλότερων ποσών στους τελικούς αποδέκτες από ό,τι στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής(81)·

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO)

156.  λαμβάνει επίσης υπό σημείωση ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση των ΕΤΠΑ-ΤΣ, δείχνουν ότι, αν και η περιφερειακή σύγκλιση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ήταν ανεπαρκής, χωρίς την πολιτική συνοχής θα υπήρχε απόκλιση, επειδή η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 προκάλεσε κακό επενδυτικό κλίμα και άσχημες συνθήκες για τη σύγκλιση·

157.  υπογραμμίζει ότι τα συμπεράσματα για τις επιδόσεις δεν μπορεί παρά να είναι ακόμα περιορισμένα, δεδομένου ότι η συναγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων θα απαιτούσε περισσότερο εμπεριστατωμένη εξέταση των στοιχείων για τις επιδόσεις από τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, κάτι που δεν αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος Αυγούστου του 2017· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης·

158.  παρατηρεί ότι, με βάση τις εκθέσεις της Επιτροπής για την εκτέλεση της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, επιλέχθηκαν πάνω από 50.000 έργα, με συνολική επένδυση 64,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημιουργήθηκαν 45.000 έργα συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα, και υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο Συνοχής περισσότερες από 380.000 μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων από 1.000.000 θέσεων εργασίας·

159.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή αναφέρει επίσης, για την ίδια περίοδο χρηματοδότησης, ότι διατέθηκαν πάνω από 75 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής, για την υποστήριξη των στόχων της ενεργειακής ένωσης και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή· επιπλέον, επιλέχθηκαν επιτόπου πάνω από 5.000 έργα για την υποστήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

160.  σημειώνει ότι στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών που εγκρίθηκαν το 2016:

2016 σε εκατομμύρια EUR

 

Εγκριθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Εγκριθείσες πιστώσεις πληρωμών

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη»

16,75

24,52

Παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και άλλες περιφερειακές παρεμβάσεις

27 163,16

22 911,83

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

8 775,98

7 456,71

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας – Περιφερειακή ανάπτυξη και περιφερειακή και εδαφική συνεργασία

54,14

522,95

Ταμείο Αλληλεγγύης

81,48

68,48

Σύνολο

36 091,51

30 984,47

161.  παρατηρεί, ωστόσο, ότι τα στατιστικά στοιχεία παρέχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις επιδόσεις αυτών των έργων·

162.  υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται στις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για τον καθορισμό των τομεακών και των οριζόντιων προϋποθέσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δαπανών των ΕΔΕΤ· εκτιμά ότι, μετά την εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, και σε συνδυασμό με την παρακράτηση του 10% από πληρωμές που προβλέπονταν στον αναθεωρημένο κανονισμό, η εκτέλεση των έργων θα πρέπει να είναι ευκολότερη και λιγότερο επιρρεπής σε σφάλματα· σημειώνει, ωστόσο, ότι, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 15/2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο διερωτάται σε ποιον βαθμό αυτό έχει πραγματικά οδηγήσει σε αλλαγές επί τόπου·

163.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, έως το τέλος του 2016, είχαν οριστεί μόνο το 87% (181 από 209) των αρχών πιστοποίησης και ότι για 28 βασικά προγράμματα δεν είχε οριστεί καμία αρχή (στην Αυστρία, ορίστηκε μια αρχή για ένα μόνο πρόγραμμα, στο Βέλγιο μόνο για δύο, στη Γερμανία μόνο για οκτώ, στη Φινλανδία μόνον για ένα, στη Γαλλία μόνο για δύο, στην Ιρλανδία μόνο για δύο, στην Ιταλία μόνο για έξι, στη Ρουμανία μόνο για το τέσσερα, στη Σλοβακία μόνο για ένα και στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο για ένα)·

164.  διαπιστώνει με έκπληξη ότι οι κύριες δυσκολίες εντοπίστηκαν στη διαδικασία ορισμού σε σχέση με τη διαμόρφωση των συστημάτων ΤΠ για να ενσωματώσουν τα νέα στοιχεία της περιόδου 2014-2020 όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και τον σχεδιασμό των διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίζεται η αυστηρή εποπτεία των διαχειριστικών αρχών για τους ενδιάμεσους φορείς·

165.  θεωρεί επιπλέον λυπηρό το γεγονός ότι γενικά επιλέχτηκε μόνο το 26,1% των έργων και ότι στο τέλος του 2016 είχε απορροφηθεί μόνο το 3,7% των διαθέσιμων διαρθρωτικών πόρων, αλλά ότι η διαδικασία επιλογής επιταχύνθηκε το 2017· θεωρεί ότι η βραδεία έναρξη μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό αριθμό εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων κατά το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει νέες προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών·

166.  τονίζει ότι η επιλογή των έργων ήταν ιδιαίτερα αργή στην Ισπανία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία και τη Σλοβακία·

167.  σημειώνει ότι, ως εκ τούτου, για την πλειονότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων (247 από τα 295), δεν πιστοποιήθηκε στους λογαριασμούς κανένα ποσό («μηδενικοί λογαριασμοί»), αφού δεν είχε δηλωθεί καμία δαπάνη έως τις 31/07/2016·

168.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, με βάση τα προκαταρκτικά πορίσματα ελέγχου σχετικά με τη ληφθείσα παροχή διασφάλισης, δεν διαπίστωσε ουσιώδεις ανακολουθίες·

169.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι επτά από τους εννέα ελέγχους της Επιτροπής σε υψηλού κινδύνου επιχειρησιακά προγράμματα ή τομείς αποκάλυψαν σημαντικές ελλείψεις (στην Ουγγαρία, οι μεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων· στην Ιταλία, τα Reti e mobilità, istruzione προτεραιότητα 3 και τα επιχειρησιακά προγράμματα τεχνικής βοήθειας· στη Ρουμανία, τα επιχειρησιακά προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον)·

170.  επισημαίνει ότι για 278 από τα 322 συστήματα διαχείρισης και ελέγχου εκδόθηκε γνώμη χωρίς επιφυλάξεις ή με «επιφύλαξη με μέτριο αντίκτυπο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 40 περιπτώσεις, η Επιτροπή εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη με σημαντικό αντίκτυπο·

171.  σημειώνει ότι η Επιτροπή υπολόγισε το συνολικό διακυβευόμενο ποσό κατά την πληρωμή σε 644.700.000 έως 1.257.300.000 ευρώ, και ότι εφάρμοσε δημοσιονομικές διορθώσεις, ως αποτέλεσμα του εποπτικού ρόλου της, ύψους 481 εκατομμυρίων ευρώ το 2016·

172.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή εκτιμά το συνολικό μέσο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές του 2016 για τα προγράμματα των ΕΤΠΑ/ΤΣ για την περίοδο 2007-2013 μεταξύ 2,2% και 4,2%, ενώ το εναπομένον ποσοστό σφάλματος κατά την περάτωση ανέρχεται σε περίπου 0,4%· τονίζει ότι η «συνοχή» είχε και πάλι τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το 2016, ενώ ακολουθούν οι «φυσικοί πόροι», η «ανταγωνιστικότητα» και «η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες από κοινού με τα κράτη μέλη με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα νομικά εποπτικά εργαλεία προκειμένου να διασφαλίζεται η διόρθωση όλων των ουσιωδών σφαλμάτων·

173.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή κατέγραψε 68 επιφυλάξεις για την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης και δύο επιφυλάξεις για την τρέχουσα·

Ειδικά ζητήματα

Ελλάδα

174.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η ΓΔ REGIO για να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τον κατάλογο έργων προτεραιότητας στην Ελλάδα·

175.  στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για:

α)  τη σύναψη τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης για αυτοκινητοδρόμους (Αθήνας-Θεσσαλονίκης, Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας, Κορίνθου-Πάτρας και Πάτρας-Ιωαννίνων, συνολικού μήκους πάνω από 1.000 χλμ.), που είναι σήμερα σε λειτουργία και εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους χρήστες,

β)  το πρόγραμμα «εξοικονόμηση ενέργειας σε νοικοκυριά» (συνδυασμός μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής με επιχορηγήσεις), που βελτίωσε την ενεργειακή απόδοση σε 46.000 νοικοκυριά και δημιούργησε 6.000 θέσεις εργασίας· η ζήτηση ήταν τόσο υψηλή, ώστε δημιουργήθηκε αμέσως διάδοχο πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020,

γ)  τα χρηματοοικονομικά μέσα, ιδίως το JEREMIE, που επέτρεψαν τη δημιουργία ή τη διατήρηση περισσότερων από 20.000 θέσεων απασχόλησης,

δ)  το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, που διαχειρίζεται κάθε μήνα πάνω από 5,5 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συνταγές και 2,4 εκατομμύρια παραπεμπτικά, με τη συμμετοχή 13.000 φαρμακείων και 50.000 ιατρών, και έχει οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους για τον ελληνικό δημόσιο προϋπολογισμό υγείας·

176.  εκφράζει, αντίθετα, αποδοκιμασία για τα ακόλουθα:

α)  έχουν σημειωθεί σοβαρές καθυστερήσεις στα έργα του μετρό στην Αθήνα (επέκταση της γραμμής 3 έως τον Πειραιά) και στη Θεσσαλονίκη (βασική γραμμή), οι οποίες είχαν ως συνέπεια να απαιτηθεί η μερική ένταξή τους στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

β)  ορισμένα σημαντικά έργα στον σιδηροδρομικό, τον ψηφιακό και τον ενεργειακό τομέα ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

γ)  δεν έχει ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος των υποδομών διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων·

177.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ολοκλήρωσε τη διοικητική έρευνα σχετικά με το έργο «φωλιά πελαργών» στην Τσεχία· λαμβάνει υπόψη ότι ο φάκελος της OLAF για την υπόθεση έχει δημοσιοποιηθεί από τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η OLAF εντόπισε σοβαρές παρατυπίες·

178.  καλεί τη ΓΔ REGIO να ανακτήσει τη σχετική συγχρηματοδότηση της Ένωσης, δηλαδή ποσό 1,67 εκατομμυρίων ευρώ, και να επιβάλει τις αναγκαίες κυρώσεις·

179.  σημειώνει ότι το έργο «Φωλιά Πελαργών» αποσύρθηκε από την Τσεχική Δημοκρατία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ στις 25 Ιανουαρίου 2018, και ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, το έργο βρίσκεται ήδη υπό δικαστικό έλεγχο στην Τσεχική Δημοκρατία·

180.  εκφράζει ανησυχία για την παρατήρηση της Επιτροπής ότι το ποσοστό των συναφθεισών συμβάσεων που έλαβαν μόνο μία προσφορά στην Ουγγαρία είναι 36 %· επισημαίνει ότι ο ενωσιακός μέσος όρος είναι 17%· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον ανταγωνισμό στις διαδικασίες υποβολής προσφορών·

181.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική αξιολόγηση της δεκαετούς λειτουργίας του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία(82)· εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη οπισθοδρόμηση όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις αρχές επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της διαφθοράς σε αμφότερα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει το εντυπωσιακό ιστορικό επιδόσεων της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς στη Ρουμανία στην επίλυση υποθέσεων διαφθοράς μεσαίου και υψηλού επιπέδου· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση αυτής της προσπάθειας έχει καθοριστική σημασία για την εδραίωση της καταπολέμησης της διαφθοράς·

182.  καταδικάζει την πρόσφατη δολοφονία ενός σλοβάκου δημοσιογράφου, που μπορεί να συνδέεται με το ερευνητικό έργο του· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα ενωσιακά γεωργικά κονδύλια στη Σλοβακία·

183.  επισημαίνει ότι η OLAF ολοκλήρωσε επίσης διοικητική έρευνα για ένα δάνειο που χορήγησε στον όμιλο Volkswagen η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

184.  λαμβάνει υπόψη δήλωση του Προέδρου της ΕΤΕπ, κ. Werner Hoyer, σύμφωνα με την οποία: «Δεν μπορούμε ακόμα να αποκλείσουμε ότι ένα από τα δάνεια μας, το δάνειο 400 εκατομμυρίων ευρώ στην Volkswagen Antrieb RDI, συνδεόταν με τεχνολογίες ελέγχου των εκπομπών που αναπτύχθηκαν τότε που σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό αναστολής. Θα προβούμε τώρα σε εξέταση όλων των συμπερασμάτων της OLAF και θα μελετήσουμε όλες τις δυνατές και ενδεδειγμένες ενέργειες. [...] Μας προκαλεί μεγάλη απογοήτευση η διαπίστωση από την έρευνα της OLAF, ότι η ΕΤΕπ παραπλανήθηκε από την VW όσον αφορά τη χρήση της διάταξης αναστολής»·

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL)

185.  επισημαίνει ότι η ΓΔ EMPL υπογραμμίζει ως εξής τη συμβολή της στους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020:

α)  στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών έφτασε στο 71,2% το τρίτο τρίμηνο του 2016· το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τώρα για πρώτη φορά εκείνο του 2008 (70,3%) και, αν η τάση αυτή συνεχιστεί, μπορεί να επιτευχθεί το ποσοστό στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

β)  η συνολική ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται και είναι τώρα κάτω από 10% τόσο για την ΕΕ όσο και για τη ζώνη του ευρώ· ωστόσο, η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για την ΕΕ, παρά την παρατηρούμενη μείωση από 19,5% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2015 σε 18,6% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016, και από 4,3% το τρίτο τρίμηνο του 2015 σε 3,8% το τρίτο τρίμηνο του 2016, αντίστοιχα·

γ)  η οικονομική ανάκαμψη που άρχισε το 2013 συνοδεύτηκε επίσης από συνεχή αλλά ανεπαρκή μείωση της φτώχειας, μετρούμενη από το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας το οποίο μειώθηκε από 24,7% το 2012 σε 23,7% το 2015· ωστόσο, η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη επιτευχθεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και το 2016 υπήρχαν 118 εκατομμύρια άτομα που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (1,7 εκατομμύρια άτομα περισσότερα σε σχέση με το επίπεδο του 2008), με αποτέλεσμα να απέχουμε πολύ από την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

δ)  οι επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας αντιμετωπίζουν τους κινδύνους στρεβλώσεων και καταχρήσεων και παράλληλα συμβάλλουν στη σταδιακή αύξηση του ποσοστού κινητικότητας εντός της ΕΕ, που έφτασε στο 3,6% του πληθυσμού το 2015·

186.  εκφράζει ωστόσο αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος αυξήθηκε μεταξύ 2013 και 2014 και, μολονότι σε γενικές γραμμές παραμένει σχετικά σταθερή έκτοτε, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η διαφορά αυτή εξακολουθεί να εντείνεται· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού είχε διαθέσιμο εισόδημα περίπου πενταπλάσιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% το 2016, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών (και αύξηση των ανισοτήτων σε ορισμένες χώρες)·

187.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την «εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΚΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013», που ολοκληρώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2016· επισημαίνει ότι στο τέλος του 2014 τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτοικοι είχαν βρει εργασία με την υποστήριξη του ΕΚΤ, 8,7 εκατομμύρια είχαν αποκτήσει τίτλο ή πιστοποιητικό, ενώ αναφέρθηκαν επίσης άλλα θετικά αποτελέσματα, όπως η βελτίωση των δεξιοτήτων, από 13,7 εκατομμύρια συμμετέχοντες· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ είχε επίσης θετικό αντίκτυπο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) των 28 κρατών μελών (αύξηση κατά 0,25%) και στην παραγωγικότητα, σύμφωνα με μακροοικονομικές προσομοιώσεις·

188.  παρατηρεί ότι αυτά τα ποσοτικά στοιχεία δείχνουν όντως μια θετική τάση, αλλά δίνουν λίγες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των μέτρων·

189.  επικρίνει έντονα τη ΓΔ EMPL για τη μη δημοσίευση των προτάσεων της διεύθυνσης για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, παρόλο που το Κοινοβούλιο της έχει ζητήσει επανειλημμένα να το πράξει·

190.  σημειώνει ότι στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών που εγκρίθηκαν το 2016:

2016 σε εκατομμύρια EUR

 

Εγκριθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Εγκριθείσες πιστώσεις πληρωμών

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

12 438,2

8 132

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)

534,7

278

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

27,6

27,6

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας – Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (IPA-HRD)

0

82,3

Άμεση διαχείριση (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», πρόγραμμα Erasmus +) και οργανισμοί

289

275

Σύνολο

13 290

8 795

191.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΓΔ EMPL έχει αναπτύξει μεθοδολογία για την αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων σε ετήσια βάση, διατηρεί ωστόσο αμφιβολίες όσον αφορά την ενημερωτική αξία κριτηρίων όπως «καλή», «αποδεκτή» ή «κακή»·

192.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έως τον Μάρτιο του 2017 είχε οριστεί μόνο το 87% των αρχών πιστοποίησης·

193.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΓΔ EMPL είχε λάβει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017 πλήρη δέσμη εγγράφων διασφάλισης της αξιοπιστίας, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών, της ετήσιας έκθεσης ελέγχου και των πορισμάτων των ελέγχων των λογαριασμών, του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και της νομιμότητας και κανονικότητας των υποκειμένων πράξεων, και της δήλωσης αξιοπιστίας και της ετήσιας σύνοψης για όλα τα προγράμματα· σημειώνει ότι, γενικά, η ΓΔ EMPL είχε μόνο παρατηρήσεις ήσσονος σημασίας και αποδέχτηκε τους ετήσιους λογαριασμούς·

194.  χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι μέχρι τα τέλη του 2016 η ΓΔ EMPL είχε ολοκληρώσει το πολυετές σχέδιο ελέγχου της, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχθηκαν 89 ελεγκτικές αρχές από τις 92 και καλύφθηκαν 115 από τα 118 επιχειρησιακά προγράμματα·

195.  σημειώνει ότι το 2016 η ΓΔ EMPL πραγματοποίησε δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 255,8 εκατομμυρίων ευρώ· ότι το συνολικό σωρευτικό ποσό δημοσιονομικών διορθώσεων που έγιναν αποδεκτές ή αποφασίστηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ανερχόταν στο τέλος του 2016 σε 1.454.000.000 ευρώ και ότι για την ίδια περίοδο τα κράτη μέλη ανέφεραν δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 2.253.800.000 ευρώ·

196.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ΓΔ EMPL διατήρησε ή εξέδωσε τις ακόλουθες επιφυλάξεις, όσον αφορά:

α)  τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ενός επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΚΤ στην Ιταλία για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 (επιφύλαξη για λόγους φήμης)·

β)  τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για 23 ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· και

γ)  τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για τρία επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ ή της ΠΑΝ και ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα του FEAD για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

197.  επισημαίνει ότι το συνολικό εκτιμώμενο διακυβευόμενο ποσό για τις σχετικές δαπάνες του 2016 ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια ευρώ·

Επιμέρους ζητήματα

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)

198.  ενημερώθηκε σχετικά με τα πρώτα πορίσματα μιας μελέτης σχετικά με την εκτέλεση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), η οποία ανέφερε ότι:

α)  έως το τέλος του 2016, ο αριθμός των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) που είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα υποστηριζόμενα από την ΠΑΝ για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και την απόκτηση επαγγελματικής πείρας είχαν τριπλασιαστεί σε σύγκριση με το τέλος του 2015 (1,3 έναντι 0,5 εκατομμυρίων ατόμων)·

β)  από αυτούς, 712.000 άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης είχαν ολοκληρώσει παρέμβαση χρηματοδοτούμενη από την ΠΑΝ· περισσότεροι από τους μισούς (περίπου 346.000 άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης) είχαν επιτύχει θετικά αποτελέσματα αφότου άρχισαν εκπαίδευση/κατάρτιση, ή είχαν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα, ή είχαν ενταχθεί στην απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) κατά την αποχώρησή τους από την παρέμβαση·

γ)  στην Ιταλία, μια αξιολόγηση αντίθετης περίπτωσης έδειξε ότι οι νέες καινοτόμες πολιτικές που υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ΠΑΝ αύξησαν τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων κατά 7,8%, παρά τις σημαντικές περιφερειακές διαφορές, οι οποίες καταδεικνύουν σημαντικές δυσκολίες στους τομείς στους οποίους η ανεργία των νέων εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά·

199.  επισημαίνει, ακόμα, ότι:

α)  η Ιταλία και η Ισπανία έχουν κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό ατόμων ΕΑΕΚ μέσω της ΠΑΝ, παρά τα ακόμα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στις χώρες αυτές·

β)  η Σλοβακία έχει μετατοπίσει το βάρος από τα προγράμματα δημοσίων έργων για νέους προς αποτελεσματικότερα μέτρα όπως η αυξημένη παροχή επαγγελματικής κατάρτισης·

γ)  στην Ιταλία, μια αξιολόγηση αντίθετης περίπτωσης έδειξε ότι οι νέες καινοτόμες πολιτικές που υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ΠΑΝ αύξησαν τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων κατά 7,8%, παρά τις σημαντικές περιφερειακές διαφορές·

δ)  στην Πορτογαλία, τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΠΑΝ αποδείχτηκαν επιτυχέστερα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση·

ε)  η Ελλάδα εντόπισε την ανάγκη να επανεξετάσει το σύστημα κουπονιών απασχόλησης και κατάρτισης για τους νέους·

στ)  στην Πολωνία, το 62% των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ έλαβε προσφορά απασχόλησης, κατάρτισης ή εκπαίδευσης, με συνολικά υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων·

200.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ωστόσο, διότι χρησιμοποιήθηκε μόλις το 30% των διαθέσιμων κονδυλίων, που αντιπροσωπεύουν αρχική προχρηματοδότηση και ενδιάμεσες πληρωμές·

201.  χαιρετίζει το γεγονός ότι έως τα τέλη Οκτωβρίου 2017 όλα τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόστηκε η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα σχετικά με τους Ρομά (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία), την είχαν τηρήσει και, συνεπώς, είχαν εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομά·

202.  επισημαίνει ότι για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 δύο επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ αφορούν άμεσα την απαγόρευση των διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά (βλ. πίνακα κατωτέρω)·

Επενδυτική προτεραιότητα (ΕΠ)

Κράτη μέλη που επέλεξαν την ΕΠ

Κατανομή κονδυλίων (εκατ. EUR)

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας ευκαιριών

11 κράτη μέλη (BE, CY, CZ, DE, ES, FR, GR, IE, PL, PT και SK).

447

Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά

12 κράτη μέλη (AT, BE, BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, PL, RO και SK).

1 600

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης (1,2 εκατ. ευρώ) συγκεντρώνεται στις ακόλουθες χώρες: BG, CZ, HU και RO

203.  επισημαίνει ότι, ενώ διέθετε ανώτατο ετήσιο προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ, το 2016 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποίησε μόνο 28 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από το αποθεματικό υπέρ οκτώ κρατών μελών·

Μέτρα προς λήψη

204.  καλεί, επομένως, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή κατά τη μετά το 2020 περίοδο στα ακόλουθα:

α)  δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ με την πολιτική συνοχής·

β)  ισχυρότερος συντονισμός μεταξύ συνοχής, οικονομικής διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εξέταση, μεταξύ άλλων, του ενδεχομένου παροχής θετικών κινήτρων προκειμένου να ενισχυθεί η επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή, όπως διατυπώνονται στις Συνθήκες, για την αντιμετώπιση των διαφορών και των ανισοτήτων στις τρεις διαστάσεις της - οικονομική, κοινωνική και εδαφική·

γ)  ανάπτυξη συστήματος για τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης συνοχής στις περιφέρειες που την χρειάζονται περισσότερο·

δ)  παροχή στρατηγικής διοικητικής υποστήριξης για τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απορρόφηση της χρηματοδότησης·

ε)  κατάρτιση ενιαίας δέσμης κανόνων για τα διαρθρωτικά ταμεία·

στ)  επίτευξη προόδου στην υλοποίηση της αρχής του ενιαίου λογιστικού ελέγχου·

ζ)  ταχύτερη υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, προκειμένου να τηρείται η επταετής δημοσιονομική περίοδος (όχι ν+3)·

η)  εξασφάλιση στις εθνικές ελεγκτικές αρχές της δυνατότητας να ελέγχουν τα χρηματοδοτικά μέσα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, να μειώσουν τον αριθμό των χρηματοοικονομικών μέσων και να θέσουν αυστηρότερους κανόνες για την υποβολή εκθέσεων από τους διαχειριστές κονδυλίων, μεταξύ άλλων από τον όμιλο της ΕΤΕπ και από άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σχετικά με τις επιδόσεις και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία·

θ)  συνεκτίμηση των διδαγμάτων από την τρέχουσα περίοδο και της ανάγκης για περαιτέρω απλούστευση με σκοπό τη θέσπιση ενός ισορροπημένου συστήματος που θα διασφαλίζει την επίτευξη των αποτελεσμάτων και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση χωρίς υπερβολική διοικητική επιβάρυνση που θα αποθάρρυνε τους δυνητικούς δικαιούχους και θα οδηγούσε σε περισσότερα σφάλματα·

ι)  γεωγραφική και κοινωνική ισορροπία, ούτως ώστε οι επενδύσεις να πραγματοποιούνται εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες·

205.  επιμένει ότι η ΓΔ REGIO και η ΓΔ EMPL πρέπει να δημοσιεύουν τις προτάσεις τους για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στις αντίστοιχες ΕΕΔ, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

206.  καλεί τη ΓΔ REGIO:

α)  να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διάφορες εκκρεμείς υποθέσεις της OLAF όταν ολοκληρώνεται κάθε σχετική νομική διαδικασία·

β)  να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της επακολούθησης της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2016, σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε σε όλα τα προαναφερθέντα έργα·

207.  καλεί την ΕΤΕπ να μελετήσει επειγόντως τα πορίσματα της OLAF και να συναγάγει τα αναγκαία συμπεράσματα· καλεί την ΕΤΕπ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα συμπεράσματά της και τα μέτρα που έλαβε·

208.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους που εισήγαγε ο κανονισμός «Omnibus»·

209.  καλεί τη ΓΔ EMPL να ακολουθήσει τη σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) όσον αφορά την έγκαιρη εφαρμογή της στρατηγικής ελέγχου για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίησή της·

210.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει περαιτέρω απλούστευση των κανόνων και μείωση του διοικητικού φόρτου προκειμένου να συμβάλει σε μια ακόμη πιο σημαντική μείωση του ποσοστού σφάλματος·

Φυσικοί πόροι

Κύριοι Δείκτες Επιδόσεων (KPI) και δίκαιη ΚΓΠ

211.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI (σελίδα 15 — KPI 1: εισόδημα συντελεστών γεωργικής παραγωγής ανά εργαζόμενο με πλήρες ωράριο), η προστιθέμενη αξία και η παραγωγικότητα σημείωσαν ελαφρά κάμψη και το 2016 και ότι, κατά τη ΓΔ AGRI, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πού ακριβώς οφείλεται η γενική πτώση του εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής από το 2013»

212.  υπενθυμίζει ότι ο KPI 4 για το ποσοστό απασχόλησης στην αγροτική ανάπτυξη δεν είναι πρόσφορος, διότι το ποσοστό απασχόλησης στην αγροτική ανάπτυξη δεν επηρεάζεται μόνο από τα μέτρα της ΚΓΠ·

213.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του που συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2015, να επαναπροσδιορίσει τον KPI 4 «προκειμένου να τονίσει τον ειδικό αντίκτυπο των μέτρων της ΚΓΠ για την απασχόληση στις περιοχές αυτές»·

214.  υπενθυμίζει ότι το 2016 δόθηκαν στο 51% των δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων λιγότερα από 1.250 ευρώ, που αντιστοιχεί συνολικά στο 4% του συνόλου των άμεσων πληρωμών(83)·

215.  υπενθυμίζει τις παρατηρήσεις του(84) σχετικά με τη μη βιώσιμη διάρθρωση των δαπανών της ΚΓΠ: το 44,7% του συνόλου των ενωσιακών εκμεταλλεύσεων είχαν ετήσια έσοδα κάτω των 4 000 EUR και, το 2016, κατά μέσο όρο το 10% των μεγαλύτερων δικαιούχων άμεσης στήριξης της ΚΓΠ έλαβε περίπου το 60% των πληρωμών(85)· σημειώνει ότι η κατανομή των άμεσων πληρωμών αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη συγκέντρωση της γης, δεδομένου ότι το 20% των γεωργών κατέχει το 80% της γης· (απάντηση στη γραπτή ερώτηση 17 κατά την ακρόαση της επιτροπής CONT με τον κ. Hogan στις 28 Νοεμβρίου 2017)· εκφράζει την ανησυχία του για την υψηλή συγκέντρωση δικαιούχων και τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγάλων δικαιούχων·

216.  σημειώνει ότι περίπου το 72% της ενίσχυσης καταβάλλεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταξύ 5 και 250 εκταρίων, οι οποίες είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις·

217.  καλεί τη ΓΔ AGRI να ορίσει στόχους συνοδευόμενους από δείκτες για τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο επόμενο ΠΔΠ·

218.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι άμεσες ενισχύσεις ενδέχεται να μη εκπληρώνουν πλήρως τον ρόλο τους ως δικτύου ασφαλείας για τη σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος, ιδίως για τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δεδομένης της μη ισόρροπης κατανομής των πληρωμών·

219.  εκτιμά ότι τα μεγαλύτερα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται κατ’ ανάγκη τον ίδιο βαθμό υποστήριξης για τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων όπως οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις σε καιρούς εισοδηματικής αστάθειας, δεδομένου ότι μπορεί να επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας οι οποίες τις καθιστούν πιθανώς ανθεκτικότερες·

220.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια πραγματική απλούστευση της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις αρχές ελέγχου και παρακολούθησης· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διοικητική υποστήριξη στους μικρούς παραγωγούς για την επιβίωση των οποίων η χρηματοδότηση αποτελεί βασική προϋπόθεση·

Ποσοστό σφάλματος

221.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπολόγισε ότι το ποσοστό σφάλματος για το κεφάλαιο των φυσικών πόρων συνολικά σε 2,5% (έναντι 2,9% το 2015 και 3,6% το 2014)· εκφράζει ικανοποίηση για τη θετική εξέλιξη του ποσοστού σφάλματος, σημειώνοντας παράλληλα ότι το ποσοστό του 2016 υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας·

222.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει πως οι πληρωμές για την αγορά και για άμεση υποστήριξη δεν περιείχαν ουσιαστικά σφάλματα το 2016, και εκτιμά το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος σε 1,7% (2,2% το 2015)·

223.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε λιγότερα λάθη λόγω δήλωσης υπερβολικών ή μη επιλέξιμων εκτάσεων από το γεωργό, και τούτο οφείλεται στην καθιέρωση ενός νέου, πιο ελαστικού ορισμού των μόνιμων λειμώνων, στην υλοποίηση σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων στα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων και στο νέο ηλεκτρονικό γεωχωρικό σύστημα υποβολής αιτήσεων·

224.  επισημαίνει ότι οι ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού αποτέλεσαν πηγή σφαλμάτων που επηρεάζουν το 17% του επιπέδου σφάλματος που διαπιστώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και ότι τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν συνδέονταν κυρίως με τις περιοχές οικολογικής εστίασης, μολονότι το ποσοστό σφάλματος για το ΕΓΤΕ είναι κάτω από το όριο σημαντικότητας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, ικανοποίηση για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος για το ΕΓΤΕ στο 1,7%·

225.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε επίσης αδυναμίες στην προστασία των μόνιμων λειμώνων, δεδομένου ότι η Τσεχική Δημοκρατία και η Πολωνία δεν έχουν τα ιστορικά δεδομένα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς την υποχρέωση να υπάρχει αρόσιμη γη καλυπτόμενη από χλόη επί πέντε συναπτά έτη, ενώ η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχαν χαρακτηρίσει τους μόνιμους λειμώνες με εντελώς αξιόπιστο τρόπο·

226.  υπογραμμίζει τη θετική τάση όσον αφορά τα ποσοστά σφάλματος που έχουν διαπιστωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο παρά την εξέλιξη των ποσών σε κίνδυνο που αναφέρει η ΓΔ AGRI στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της, δηλαδή από 1,38% το 2015 σε 1,996% το 2016 (μέτρα αγοράς με ποσοστό σφάλματος 2,85%) και 4% για τα δύο οικονομικά έτη στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης· αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις·

227.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι πληρωμές για την αγροτική ανάπτυξη, τη δράση για το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία δεν ήταν απαλλαγμένες από ουσιαστικά σφάλματα το 2016 και το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος εκτιμήθηκε σε 4,9% (5,3% το 2015)· επισημαίνει ότι αν όλες οι πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους οι εθνικές αρχές είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες·

228.  επισημαίνει ότι στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης τρία από τα μεγαλύτερα σφάλματα επιλεξιμότητας αφορούσαν δικαιούχους οι οποίοι δεν είχαν γνωστοποιήσει είτε ότι ελέγχονταν από συνδεδεμένες εταιρείες είτε ότι υπέβαλαν αίτηση από κοινού με αυτές, είτε ότι προμηθεύονταν εμπορεύματα από αυτές, κατά παράβαση των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων (ετήσια έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου 2016, παράγραφος 7.26)·

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

229.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, ο γενικός διευθυντής της ΓΔ AGRI διατύπωσε επιφύλαξη για άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά 18 οργανισμούς πληρωμών που περιλαμβάνουν 12 κράτη μέλη, και ότι το ποσό που διαχειρίζονταν οργανισμοί πληρωμών για το οποίο εκφράστηκε επιφύλαξη και επιβλήθηκε αυστηρότερος έλεγχος ανέρχεται σε 13.618.600.000 ευρώ, ενώ το πραγματικά διακυβευόμενο ποσό για τις δαπάνες για τις οποίες διατυπώθηκαν επιφυλάξεις ήταν 541.200.000 ευρώ·

230.  τονίζει ότι οι αδυναμίες διαπιστώθηκαν, ιδίως, στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της Ουγγαρίας (σε σχέση με την καθυστερημένη δήλωση διαχείρισης από τον οργανισμό πληρωμών και ελλείψεις όσον αφορά τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού), της Βουλγαρίας (σε σχέση με τον οικολογικό προσανατολισμό και το καθεστώς βιολογικής γεωργίας), της Πολωνίας (σε σχέση με τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού) και της Ιταλίας (σε σχέση με ελλείψεις στην ορθή διαπίστωση της επιλεξιμότητας των εκτάσεων και της ιδιότητας ενεργού γεωργού)·

231.  εκφράζει τη λύπη του για τα πρόσφατα κρούσματα απάτης που συνδέονται με οργανισμούς πληρωμών στην Ιταλία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και να παράσχει λεπτομερή στοιχεία στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στη διαδικασία απαλλαγής·

232.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου 2016, για να λάβει λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά το κρατικό ταμείο γεωργικής παρέμβασης στην Τσεχική Δημοκρατία· σημειώνει ότι η τυχόν αδυναμία αντιμετώπισης μιας σύγκρουσης συμφερόντων ενδέχεται τελικά να καταλήξει σε ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμής από την αρμόδια αρχή ή στην επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων από την Επιτροπή· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, αν η ΓΔ AGRI, μετά τη λήξη της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, διαβιβάζει στην OLAF πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα κρούσματα απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

Αξιοπιστία των δεδομένων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη

233.  επισημαίνει πως, δεδομένου ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ορισμένων κρατών μελών χωλαίνουν, η ΓΔ AGRI προσαρμόζει τα κοινοποιηθέντα στατιστικά στοιχεία ελέγχου με βάση κυρίως τους ελέγχους της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα τρία τελευταία έτη, καθώς και τη γνώμη του οργανισμού πιστοποίησης για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος·

234.  επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως από το 2015 οι οργανισμοί πιστοποίησης των κρατών μελών έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών:

α)  για τα μέτρα στήριξης της αγοράς, η ΓΔ AGRI προέβη σε προσαρμογές σε συνολικά 32 καθεστώτα (δηλαδή λιγότερο από το 20% του συνολικού αριθμού των καθεστώτων για τα οποία δηλώθηκαν δαπάνες το 2016)·

β)  στις άμεσες ενισχύσεις πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές σε 52 περιπτώσεις (από 69) οι περισσότερες από τις οποίες ήταν μικρότερες από 1%, επτά ήταν μεταξύ 1% και 2% και εννιά ήταν άνω του 2%·

γ)  στην αγροτική ανάπτυξη έγιναν συμπληρωματικές πληρωμές για 39 από τους 72 οργανισμούς πληρωμών, με 21 τροποποιήσεις άνω του 1% και 16 άνω του 2%·

Ζητήματα που αφορούν τις επιδόσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης

235.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε ζητήματα σχετικά με τις επιδόσεις με βάση δείγματα πράξεων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης κατά τα τρία τελευταία έτη· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 95% των έργων που είχαν ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο του ελέγχου είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών·

236.   τονίζει ότι σχεδόν όλα τα έργα που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο χρησιμοποιούσαν σύστημα βάσει του οποίου επιστρέφονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και σημειώνει ότι, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα κράτη μέλη μπορούν, εναλλακτικά, να χρησιμοποιούν ένα σύστημα απλουστευμένων επιλογών κόστους που περιλαμβάνει τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπή ποσά και κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση, το οποίο περιορίζει αποτελεσματικά τον κίνδυνο υπερβολικών τιμών·

Οικολογικός προσανατολισμός

237.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2016 (σημείο 7.17), το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει, όσον αφορά τις ενισχύσεις για οικολογικό προσανατολισμό, ότι σε 63 εκμεταλλεύσεις που επισκέφθηκε:

α)  όλες όσες υπόκειντο στην υποχρέωση διαφοροποίησης των καλλιεργειών συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις·

β)  τα περισσότερα σφάλματα σε σχέση με τον οικολογικό προσανατολισμό αφορούσαν τη μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις περιοχής οικολογικής εστίασης (EFA), ενώ

γ)  τα αγροτεμάχια είχαν καταχωρηθεί σωστά στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS), ως προς τη διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων λειμώνων·

δ)  δεν είχαν καταχωρηθεί σωστά όλοι οι μόνιμοι λειμώνες·

238.  εκφράζει ωστόσο ιδιαίτερη ανησυχία για τα πρώτα συμπεράσματα που συνήγαγε η Επιτροπή στο υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της με τίτλο «Αναθεώρηση του οικολογικού προσανατολισμού μετά από ένα έτος», SWD (2016) 218, δεύτερο μέρος σελίδα 14, ότι: «Γενικά, οι γεωργοί θα χρειαστεί να αλλάξουν καλλιέργεια σε λιγότερο από το 1% των συνολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην ΕΕ προκειμένου να συμμορφωθούν προς την απαίτηση περί διαφοροποίησης των καλλιεργειών, δεδομένου δε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αρόσιμων εκτάσεων στην ΕΕ υπόκειται στην υποχρέωση διαφοροποίησης των καλλιεργειών, ο περιορισμένος αυτός αντίκτυπος φαίνεται να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες πρακτικές των γεωργών που έχουν ήδη συμμορφωθεί»·

239.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαιώνει στην ετήσια έκθεσή του (σημεία 7.43 έως 7.54), την ανάλυση στην οποία προέβη η Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία η διαφοροποίηση των καλλιεργειών και το σύστημα EFA δεν οδήγησαν σε αλλαγές για την πλειονότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επισκέφθηκε (89% για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και 67% για τις EFA)·

240.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση αριθ. 21/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα», η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης δεν αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα (...) διότι οι απαιτήσεις οικολογικού προσανατολισμού είναι γενικά λιγότερο αυστηρές και αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνήθη γεωργική πρακτική» (σελίδα 47)·

241.  επιπλέον, επισημαίνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, λόγω εκτεταμένων εξαιρέσεων, οι περισσότεροι γεωργοί (65%) μπορούν να επωφελούνται από την πράσινη ενίσχυση χωρίς στην πραγματικότητα να υπόκεινται στις υποχρεώσεις οικολογικού προσανατολισμού· το αποτέλεσμα είναι, ο οικολογικός προσανατολισμός να επιφέρει θετικές αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό της γεωργικής γης της ΕΕ·

242.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα καθεστώτα οικολογικού προσανατολισμού είναι ένα μέσο για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών μάλλον, παρά για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων της ΚΓΠ· πιστεύει ότι τα γεωργικά προγράμματα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών αναγκών θα πρέπει να περιλαμβάνουν στόχους επιδόσεων και χρηματοδότηση που θα αντανακλούν τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων που εκτείνονται πέραν των βασικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων·

243.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα καθεστώτα οικολογικού προσανατολισμού με βάση τον ισχύοντα σχεδιασμό του προγράμματος, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος των στρεμματικών ενισχύσεων, ενδέχεται να αυξήσουν τις ανισορροπίες στην κατανομή της υποστήριξης που προσφέρει η ΚΓΠ· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να εξετάσει τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2017·

244.  σημειώνει ότι, κατά την Επιτροπή: «ο πραγματικός αντίκτυπος (των καθεστώτων οικολογικού προσανατολισμού) στις περιβαλλοντικές επιδόσεις εξαρτάται από τις επιλογές των κρατών μελών και των γεωργών, και μέχρι σήμερα λίγα κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση των δυνατοτήτων για περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις περιοχές οικολογικής εστίασης»·

245.  τονίζει ότι, για τη δημόσια διοίκηση, η επιβάρυνση του οικολογικού προσανατολισμού έγκειται, κατ’ ουσίαν, στην ανάπτυξη νέων εργαλείων διαχείρισης όπως η συνιστώσα EFA του LPIS, γεγονός που εξηγεί εν μέρει τον λόγο για τον οποίο η ΓΔ AGRI αύξησε τον αριθμό των επιφυλάξεων και των σχεδίων δράσης που επέβαλε στα κράτη μέλη·

246.  σημειώνει το γεγονός ότι ο οικολογικός προσανατολισμός προσθέτει σημαντική πολυπλοκότητα στην ΚΓΠ λόγω επικαλύψεων με άλλα περιβαλλοντικά μέσα της ΚΓΠ (πολλαπλή συμμόρφωση και περιβαλλοντικά μέτρα του πυλώνα ΙΙ)· στο πλαίσιο αυτό σημειώνει την ειδική έκθεση αριθ. 21/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό, στην οποία αναφέρεται ότι «η Επιτροπή και τα κράτη μέλη περιορίζουν τον κίνδυνο του φαινομένου μη αποδοτικής δαπάνης και της διπλής χρηματοδότησης που μπορεί να ανακύψει συναφώς»·

Καθεστώς στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας

247.  επισημαίνει ότι, με τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα σε όλη την ΕΕ, ένα σημαντικό πρόβλημα συνίσταται στη δημογραφική πρόκληση, η οποία απαιτεί πολιτικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης νέων γεωργών προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της γεωργίας στην Ένωση·

248.  τονίζει ότι οι νέοι γεωργοί αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τον χαμηλό κύκλο εργασιών κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της ανανέωσης των γενεών και δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε γεωργική γη·

249.  επισημαίνει ότι η μείωση του αριθμού των νέων στον τομέα καθιστά δυσχερέστερη την ανανέωση των γενεών και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πολύτιμων δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς οι πιο ηλικιωμένοι και έμπειροι βγαίνουν στη σύνταξη· επιμένει, συνεπώς, ότι είναι αναγκαία η υποστήριξη τόσο των γεωργών που συνταξιοδοτούνται όσο και των νέων που αναλαμβάνουν εκμεταλλεύσεις·

250.  εκφράζει ειδικότερα την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 10/2017 σχετικά με τις ενισχύσεις σε νέους γεωργούς, το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει ότι για τις άμεσες ενισχύσεις, η ενίσχυση των νέων γεωργών:

α)  δεν βασίζεται σε άρτια εκτίμηση των αναγκών·

β)  δεν αντικατοπτρίζει τον γενικό στόχο της ενθάρρυνσης της ανανέωσης των γενεών·

γ)  δεν παρέχεται καν πάντα στους νέους γεωργούς που την έχουν ανάγκη· και

δ)  παρέχεται ενίοτε σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες οι νέοι γεωργοί διαδραματίζουν ήσσονα ρόλο·

251.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, όσον αφορά τη χορήγηση στήριξης σε νέους γεωργούς μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα βασίζονται κατά κανόνα σε ασαφή εκτίμηση αναγκών και δεν υφίσταται πραγματικός συντονισμός μεταξύ των ενισχύσεων στο πλαίσιο του πυλώνα Ι και της στήριξης για τους νέους γεωργούς από τον πυλώνα 2·

Μέτρα προς λήψη

252.  καλεί:

α)  την Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά τα αίτια της συνολικής μείωσης του εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής από το 2013 και να ορίσει έναν νέο κύριο στόχο επιδόσεων για το επόμενο ΠΔΠ, συνοδευόμενο από δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, με στόχο τον μετριασμό των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των γεωργών·

β)  τα κράτη μέλη να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για να συγκεντρώνουν περισσότερο αξιόπιστα και επικαιροποιημένα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων LPIS τους·

γ)  την Επιτροπή να επανεξετάσει την προσέγγιση που εφαρμόζουν οι οργανισμοί πληρωμής για την ταξινόμηση και την επικαιροποίηση των κατηγοριών εκτάσεων στην εκάστοτε βάση δεδομένων LPIS, και να διεξαγάγει τις αναγκαίες διασταυρώσεις στοιχείων προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης σφαλμάτων στις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού·

δ)  την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για να απαιτείται να περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης των κρατών μελών διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνηθέστερων αιτιών σφαλμάτων·

ε)  την Επιτροπή να προσφέρει καθοδήγηση και να διαδώσει βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς και μεταξύ των δικαιούχων και των ενώσεών τους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι έλεγχοί τους εντοπίζουν δεσμούς μεταξύ αιτούντων και άλλων εμπλεκομένων στα χρηματοδοτούμενα έργα αγροτικής ανάπτυξης·

στ)  την Επιτροπή να συνεχίσει να επαγρυπνεί όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούν και τα δεδομένα που διαβιβάζουν οι αρχές των κρατών μελών και να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα αυτά κατά την κατανομή του ελεγκτικού φόρτου με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνου·

ζ)  τα κράτη μέλη, καθώς και τους δικαιούχους και τις ενώσεις τους, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα των απλουστευμένων επιλογών κόστους στην αγροτική ανάπτυξη·

η)  την Επιτροπή να προετοιμάσει και να αναπτύξει, ενόψει της προσεχούς μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, μια ολοκληρωμένη λογική παρέμβασης για την περιβαλλοντική και κλιματική δράση της ΕΕ σχετικά με τη γεωργία, η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και να βασίζεται σε επικαιροποιημένες επιστημονικές γνώσεις για τα σχετικά φαινόμενα·

253.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ως βάση για την κατάρτιση νέας πρότασης για τον οικολογικό προσανατολισμό τις ακόλουθες αρχές:

α)  οι γεωργοί πρέπει λαμβάνουν τις ενισχύσεις της ΚΓΠ μόνον εφόσον τηρούν ένα σύνολο βασικών περιβαλλοντικών κανόνων συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων ΚΓΠΚ και οικολογικού προσανατολισμού που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λογική της προσέγγισης της Επιτροπής για έναν «προϋπολογισμό με έμφαση στα αποτελέσματα»· πιστεύει ότι ένα μελλοντικό σύστημα υλοποίησης θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα·

β)  συγκεκριμένες ανάγκες τοπικής κλίμακας σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να αντιμετωπιστούν καταλλήλως μέσω αποτελεσματικότερα στοχοθετημένων προγραμματισμένων δράσεων στον τομέα της γεωργίας·

γ)  όταν παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα διάφορων επιλογών στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΚΓΠ, θα πρέπει να υποχρεούνται να αποδείξουν, προτού αρχίσουν να την υλοποιούν, ότι οι επιλογές που προέκριναν είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές ως προς την επίτευξη των στόχων πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, την ποιότητα των τροφίμων και τον ρόλο τους για την υγεία, τον οικολογικό προσανατολισμό, τη διαχείριση της γης και την καταπολέμηση της απερήμωσης στην ΕΕ·

254.  καλεί την Επιτροπή:

α)  να προβεί σε συνολική αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων πολιτικών και εργαλείων της ΚΓΠ που μπορούν να συνδυαστούν για να βοηθήσουν τους νέους γεωργούς και να εντοπίσει τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ήδη υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις και/ή στην ίδρυση γεωργικών μονάδων για νέους γεωργούς ώστε να αντιμετωπιστούν σε μελλοντική αναθεώρηση της ΚΓΠ·

β)  να διασφαλίσει ότι, ως συνιστώσα των γεωργικών μεταρρυθμίσεων, πραγματοποιούνται περαιτέρω βελτιώσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, όπως ορίζεται στη Δήλωση του Κορκ 2.0, με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχίας των προγραμμάτων στήριξης για νέους αγρότες·

γ)  να περιλάβει στη νομοθεσία για την μετά 2020 ΚΓΠ (ή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υποδείξουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της επιμερισμένης διαχείρισης) μια σαφή λογική παρέμβασης για τα μέσα πολιτικής που έχουν ως σκοπό την ανανέωση των γενεών στον τομέα της γεωργίας· η λογική της παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

–   άρτια εκτίμηση των αναγκών των νέων γεωργών·

–   εκτίμηση των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν με μέσα πολιτικής της ΕΕ και των αναγκών που μπορούν να αντιμετωπιστούν ή αντιμετωπίζονται ήδη καλύτερα στο πλαίσιο των πολιτικών των κρατών μελών, καθώς και ανάλυση των μορφών στήριξης (π.χ. άμεσες ενισχύσεις, κατ’ αποκοπήν ποσά, χρηματοοικονομικά μέσα) που είναι οι πλέον κατάλληλες για την αντιμετώπιση των προσδιορισμένων αναγκών·

–  μέτρα ευαισθητοποίησης για τις αρχές, τους δικαούχους και τις ενώσεις τους σχετικά με τους πιθανούς τύπους στήριξης για τη νωρίτερη μεταβίβαση εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες/μέτρα, όπως π.χ. ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης βασιζόμενο σε εθνικά/περιφερειακά εισοδήματα/έσοδα στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας·

–   καθορισμός στόχων SMART, ούτως ώστε να υπάρχουν σαφώς διατυπωμένα και ποσοτικώς προσδιορίσιμα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μέσων πολιτικής υπό τη μορφή προσδοκώμενου ποσοστού ανανέωσης των γενεών και της συνεισφοράς στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη· ειδικότερα, θα πρέπει να είναι σαφές αν τα μέσα πολιτικής θα πρέπει να επιδιώκουν τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων νέων γεωργών ή να στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο τύπο νέων γεωργών·

δ)  να εξασφαλίσει ότι, μέσω της νομοθεσίας που προτείνουν για την μετά 2020 ΚΓΠ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη (σύμφωνα με τις διατάξεις της επιμερισμένης διαχείρισης) θα βελτιώσουν το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης·

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας

Ποσοστά σφάλματος

255.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δαπάνες για το πρόγραμμα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» παρουσιάζουν εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 2,1% (2,8% το 2015 και 2,7% το 2014)· χαιρετίζει τη θετική τάση όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής·

256.  θεωρεί απογοητευτικό ότι, εξαιρουμένων των πράξεων εκ μέρους πολλαπλών χορηγών και των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης, το ποσοστό σφάλματος στις ειδικές πράξεις υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής υπολογίστηκε σε 2,8% (3,8% το 2015, 3.7% το 2014)·

257.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή και οι εκτελεστικοί της εταίροι υπέπεσαν σε περισσότερα σφάλματα στις περιπτώσεις πράξεων που συνδέονταν με επιχορηγήσεις και συμφωνίες συνεισφοράς συναφθείσες με διεθνείς οργανώσεις, παρά στις περιπτώσεις άλλων μορφών στήριξης· επισημαίνει, ιδιαίτερα, ότι οι πράξεις δημοσιονομικής στήριξης που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν περιείχαν σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας·

258.  επισημαίνει ότι, αν είχαν αξιοποιηθεί όλες οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή –και οι ελεγκτές που όρισε η Επιτροπή– για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το επίπεδο σφάλματος για το κεφάλαιο «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο κατά 0,9%, ήτοι 1,4 %, και, ως εκ τούτου, κάτω από το όριο σημαντικότητας·

259.  επισημαίνει ότι:

α)  το 37% του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος οφείλεται σε δαπάνες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν βασικά δικαιολογητικά έγγραφα·

β)  το 28% του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος οφείλεται σε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή ενέκρινε δαπάνες που δεν είχαν γίνει στην πραγματικότητα· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση είχε ήδη διαπιστωθεί το προηγούμενο έτος και επισημαίνει ότι ο έλεγχος των πράξεων εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκάλυψε ορισμένες αδυναμίες των δικλίδων ελέγχου των συστημάτων της Επιτροπής·

γ)  το 26% του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από σύμβαση ή πραγματοποιηθείσες εκτός περιόδου επιλεξιμότητας, δαπάνες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες περί καταγωγής των εμπορευμάτων, μη επιλέξιμοι φόροι, και έμμεσο κόστος που καταλογίστηκε λανθασμένα ως άμεσο κόστος·

Δήλωση αξιοπιστίας

260.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι ελεγκτές της ΓΔ NEAR διαπίστωσαν αδυναμίες στην έμμεση διαχείριση του δεύτερου Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II) και, ειδικότερα, σε επίπεδο ελεγκτικών αρχών τριών δικαιούχων χωρών του ΜΠΒ ΙΙ (Αλβανίας, Τουρκίας, Σερβίας) και τούτο παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτικές αρχές της Αλβανίας και της Σερβίας είχαν προβεί σε αλλαγές προκειμένου να επιλύσουν τα διαπιστωθέντα προβλήματα· στην περίπτωση της Τουρκίας, ενδεχομένως η ελεγκτική αρχή να είναι σε θέση να παράσχει περιορισμένη μόνο διασφάλιση στην Επιτροπή, εξαιτίας ορισμένων σημαντικών πτυχών των συστημάτων της που την περιορίζουν (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 9.24)·

261.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί πως έχει υπερτιμηθεί η διορθωτική ικανότητα της ΓΔ NEAR και, κατά συνέπεια, και το συνολικό διακυβευόμενο ποσό κατά την πληρωμή·

Επιδόσεις

262.  επισημαίνει ότι η ΓΔ DEVCO προσδιόρισε μέσω της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της βασικούς δείκτες επιδόσεων σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, το φύλο και το ποσοστό σφάλματος, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι δείκτες αυτοί δεν επιτρέπουν τη μέτρηση των επιδόσεων της πολιτικής της συνεργασίας για την ανάπτυξη, διότι δείχνουν μόνο το μέρος των ενισχύσεων που διατίθενται για κάθε έναν από τους στόχους αντί να αποτιμούν τον πραγματικό αντίκτυπο και την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων·

263.   εκφράζει ανησυχία για τη δήλωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής ότι, όσον αφορά την υποβολή στοιχείων, το είδος των πληροφοριών που παρέχονται για τις επιδόσεις της ΓΔ DEVCO στις διάφορες εκθέσεις σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό (ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, έκθεση του δευτερεύοντος διατάκτη) είναι περιορισμένο και δεν παρέχει πραγματική εκτίμηση ως προς το κατά πόσον έχουν επιτευχθεί ή όχι οι στόχοι·

Εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας

264.  εκφράζει και πάλι την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας (EAMR) που εκδίδονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης δεν επισυνάπτονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ DEVCO και NEAR όπως προβλέπεται από το άρθρο 67 παρ. 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις αυτές συστηματικά θεωρούνται εμπιστευτικές, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, «τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβανομένου δεόντως υπόψη, όπου κρίνεται σκόπιμο, του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους»·

265.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, στις απαντήσεις του επιτρόπου Oettinger στην επιστολή του εισηγητή, η Επιτροπή αναφέρει ότι διερευνά μια νέα μορφή έκθεσης που θα μπορεί να διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο χωρίς να απαιτούνται διαδικασίες εμπιστευτικότητας, ούτως ώστε να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση οι κίνδυνοι υπονόμευσης της διπλωματικής πολιτικής της Ένωσης·

266.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΓΔ DEVCO δημοσιοποίησε τον κατάλογο των αντιπροσωπειών που σχετίζονται με τις EAMR και περιέλαβε ανάλυση της σύνοψης των KPI της ΓΔ DEVCO στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της· επιμένει, ωστόσο, ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να τηρείται πλήρως·

Καταπιστευματικά ταμεία

267.  υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα της Επιτροπής να συστήνει και να διαχειρίζεται καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης έχει ως στόχο:

α)  την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ένωσης και την αύξηση της προβολής και της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης και της αναπτυξιακής βοήθειάς της·

β)  την εξασφάλιση ταχείας διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην επιλογή των εφαρμοστέων μέτρων, που είναι καθοριστική σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και για τη δράση μετά το στάδιο έκτακτης ανάγκης·

γ)  την εξασφάλιση μόχλευσης πρόσθετων πόρων για την εξωτερική δράση· και

δ)  μέσω της συγκέντρωσης των πόρων, τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων χορηγών της Ένωσης σε επιλεγμένους τομείς παρέμβασης·

268.  υπό το φως των πρόσφατων εμπειριών, εκφράζει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την επίτευξη των βασικών στόχων που επιδιώκονται από τη σύσταση των καταπιστευματικών ταμείων και επισημαίνει, ειδικότερα, ότι:

α)  το νέο αυτό μέσο δεν έχει κατ’ ανάγκη εξασφαλισμένο αποτέλεσμα μόχλευσης, διότι η συνεισφορά των άλλων χορηγών είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ περιορισμένη·

β)  η προβολή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης δεν έχει βελτιωθεί, παρά την ύπαρξη διαφορετικών ρυθμίσεων με τους ενδιαφερόμενους, και ο καλύτερος συντονισμός της δράσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών δεν είναι πάντοτε εξασφαλισμένος·

γ)  η εξαρχής προτίμηση για οργανισμούς των κρατών μελών σε ορισμένες από τις συμφωνίες για την ίδρυση καταπιστευματικών ταμείων μάλλον οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων παρά αποτελεί κίνητρο προκειμένου τα κράτη μέλη να παρέχουν περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους·

269.  υπενθυμίζει ειδικότερα ότι το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική έχει κονδύλια ύψους άνω των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία περισσότερα από 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και 228.667.000 ευρώ από άλλους χορηγούς· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η συμμετοχή του ΕΤΑ σε καταπιστευματικά ταμεία περιορίζει περαιτέρω τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ελέγχει τις δαπάνες της ΕΕ·

270.  επισημαίνει ότι η συγκέντρωση των πόρων από το ΕΤΑ, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και από άλλους χορηγούς βοήθειας δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια να μην φθάνουν στους κανονικούς δικαιούχους τους κονδύλια προοριζόμενα για κράτη ΑΚΕ·

271.  τονίζει ότι η αυξανόμενη χρήση άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως τα καταπιστευματικά ταμεία, για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης, παράλληλα με τον προϋπολογισμό της, ενδέχεται να υπονομεύσει το υπάρχον επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς οι μηχανισμοί αναφοράς, ελέγχου και δημόσιας εποπτείας δεν είναι εναρμονισμένοι μεταξύ τους (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 2.31)· τονίζει ως προς αυτό τη σημασία της δέσμευσης της Επιτροπής να ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις προβλεπόμενες και τρέχουσες δράσεις των καταπιστευματικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών εκ μέρους κρατών μελών·

Κονδύλια για την Παλαιστινιακή Αρχή

272.  εμμένει στην άποψη ότι η διδασκαλία και το υλικό κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από ταμεία της Ένωσης όπως ο μηχανισμός PEGASE, πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της μη εφαρμογής διακρίσεων στην εκπαίδευση, όπως συμφωνήθηκε στη συνεδρίαση των υπουργών Παιδείας της Ένωσης στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι·

Μέτρα προς λήψη:

273.  καλεί τη ΓΔ NEAR (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 9.37):

α)  να συνεργαστεί με τις ελεγκτικές αρχές των δικαιούχων χωρών του ΜΠΒ ΙΙ για τη βελτίωση της ικανότητάς τους·

β)  να αναπτύξει δείκτες κινδύνου για τη βελτίωση της αξιολόγησης με βάση τα υποδείγματα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που είχε σωστά καθιερώσει η Γενική Διεύθυνση, ώστε να μετράται καλύτερα ο αντίκτυπος των σφαλμάτων·

γ)  να διευκρινίσει καταλλήλως το πεδίο αναφοράς της μελέτης σχετικά με το ποσοστό του εναπομένοντος σφάλματος, καθώς και το εκτιμώμενο κατώτατο και ανώτατο όριο σφάλματος, στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

δ)  να βελτιώσει τον υπολογισμό της διορθωτικής ικανότητας για το 2017 αίροντας τις αδυναμίες που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

274.  καλεί τη ΓΔ DEVCO και τη ΓΔ NEAR να εξετάσουν τη δυνατότητα καθορισμού, σε συνεργασία με τη ΓΔ HOME, κύριου δείκτη επιδόσεων σχετικού με την εξάλειψη των βαθύτερων και γενεσιουργών αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης·

275.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά την κοινοποίηση στοιχείων της ΓΔ DEVCO σχετικά με τις επιδόσεις και τη μετατροπή της EAMR σε αξιόπιστο και πλήρως δημόσιο έγγραφο το οποίο τεκμηριώνει δεόντως τη δήλωσης αξιοπιστίας που κάνουν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών και ο γενικός διευθυντής της ΓΔ DEVCO· ζητεί από την ΓΔ DEVCO να ορίσει τους KPI κατά τρόπο που να καθιστούν δυνατή τη μέτρηση των επιδόσεων της πολιτικής της συνεργασίας για την ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να θίγεται η διπλωματική πολιτική της ΕΕ μέσω των αντιπροσωπειών της·

276.  θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία να υπάρχει δυνατότητα αναστολής της χορήγησης προενταξιακής χρηματοδότησης όχι μόνο στην περίπτωση αποδεδειγμένης κατάχρησης πόρων, αλλά και στις περιπτώσεις όπου χώρες σε προενταξιακό καθεστώς παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα που θεσπίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

277.  τονίζει ότι καταπιστευματικά ταμεία θα πρέπει να δημιουργούνται μόνον όταν η χρήση τους είναι δικαιολογημένη και δεν είναι εφικτή η απαιτούμενη δράση μέσω άλλων, υφιστάμενων διαύλων χρηματοδότησης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να θεσπίζει, κατά τη δημιουργία καταπιστευματικών ταμείων, κατευθυντήριες αρχές για τη διενέργεια συνοπτικής και δομημένης αξιολόγησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των καταπιστευματικών ταμείων σε σχέση με άλλα μέσα βοήθειας, καθώς και να πραγματοποιεί αναλύσεις σχετικά με ποια συγκεκριμένα κενά οφείλουν να καλύψουν τα καταπιστευματικά ταμεία· καλεί ακόμη την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθεί τέλος στα καταπιστευματικά ταμεία που δεν είναι σε θέση να προσελκύσουν σημαντική συνεισφορά από άλλους χορηγούς ή δεν παρέχουν προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με «παραδοσιακά» εξωτερικά μέσα της ΕΕ·

278.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τα αναγνωρισμένα κρούσματα βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και εντελώς απρεπούς συμπεριφοράς από πρόσωπα που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει τη δέσμευσή της να επανεξετάσει και, εάν χρειάζεται, να αναστείλει τη χρηματοδότηση σε εταίρους που δεν είναι τηρούν τα απαιτούμενα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας· για να εξαλειφθεί αυτή η μάστιγα και να αποτραπεί διά παντός η επανάληψη τέτοιων φαινομένων, προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει τους μηχανισμούς πρόληψης στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, καθώς και την εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση στην κατεύθυνση αυτή και ζητεί μια πολιτική προστασίας για όσους καταγγέλλουν τέτοια κρούσματα·

279.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια ακριβέστερη κατάρτιση των εγγράφων στρατηγικής, έτσι ώστε να παρέχεται πληρέστερη και ακριβής εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών και των βέλτιστων εργαλείων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν·

280.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που καθορίζει η Unesco για την ειρήνη και την ανεκτικότητα·

281.  θεωρεί σημαντικό η διοικητική ικανότητα των χωρών που λαμβάνουν χρηματοδότηση να υποστηρίζεται ενεργά από την Επιτροπή μέσω της κατάλληλης τεχνικής βοήθειας·

Μετανάστευση και ασφάλεια

282.  διαπιστώνει ότι στο κεφάλαιο 8 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την «ασφάλεια και ιθαγένεια»(86) το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υπολόγισε ποσοστό σφάλματος με βάση τις 15 πράξεις που εξετάστηκαν, διότι το εν λόγω δείγμα δεν προοριζόταν να είναι αντιπροσωπευτικό των δαπανών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ·

283.  επισημαίνει με ανησυχία το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο: «δύο χρόνια μετά την έναρξη της επταετούς περιόδου προγραμματισμού η πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της κοινής διαχείρισης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF(87)) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) είναι βραδεία» (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, πλαίσιο 8.2)·

284.   επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε διάφορες συστημικές αδυναμίες σε σχέση με τα SOLID, AMIF και ISF σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών μελών·

285.  ειδικότερα, εκφράζει την αποδοκιμασία του για τα ακόλουθα:

α)  το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογράμμισε τον υψηλό αριθμό σχεδίων προγραμμάτων AMIF και ISF που κατάρτισαν τα κράτη μέλη και εξέτασε η Επιτροπή πριν από την έγκρισή τους, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την εφαρμογή·

β)   κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, η αξιολόγηση από την Επιτροπή των συστημάτων των κρατών μελών για το AMIF και το ISF συχνά βασιζόταν σε πληροφορίες που δεν ήταν επαρκώς λεπτομερείς, ιδίως στον τομέα των στρατηγικών ελέγχου·

γ)  υπήρξαν καθυστερήσεις στην υποβολή εκθέσεων των εκ των υστέρων ελέγχων συμμόρφωσης για τα προγράμματα SOLID και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την εξωτερική ανάθεση ελεγκτικών εργασιών·

286.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε επίσης τις ακόλουθες ελλείψεις σε επίπεδο κρατών μελών: ανεπαρκώς τεκμηριωμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, έλλειψη εξειδικευμένου εργαλείου πληροφορικής για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων, καθώς και ορισμένες αδυναμίες στον έλεγχο που διενεργούν οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών·

287.  εκφράζει την αποδοκιμασία του λόγω του γεγονότος ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει στην ετήσια έκθεσή του πως «Η Επιτροπή δεν έχει αναφέρει στοιχεία σχετικά με το συνολικό ύψος των κονδυλίων που κινητοποιήθηκαν για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση το 2016, και οποιαδήποτε εκτίμηση είναι δύσκολη» (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παράγραφος 2.28)·

288.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπέρανε όσον αφορά τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ειδική έκθεση αριθ. 6: 2017) ότι:

α)  παρά τη σημαντική στήριξη που ελήφθη από την ΕΕ, οι εγκαταστάσεις υποδοχής στην Ιταλία και την Ελλάδα δεν ήταν ακόμη επαρκείς στο τέλος του 2016·

β)  υπήρχε επίσης έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία και την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

γ)  η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών απαιτεί επίσης κατάλληλες επακόλουθες διαδικασίες για τους μετανάστες, δηλαδή αίτηση ασύλου στο κράτος μέλος ή επιστροφή στη χώρα καταγωγής, και η εφαρμογή αυτών των επακόλουθων διαδικασιών είναι συχνά αργή και μπορεί να βρει πρόσκομμα σε διάφορα σημεία συμφόρησης, γεγονός που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στη λειτουργία των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης·

289.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν καταγγελθεί από γυναίκες συχνά κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στην Ελλάδα·

290.  συμφωνεί με την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα ποσοστά δημόσιων κονδυλίων και πόρων των μεταναστών στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της επείγουσας βοήθειας για τη μεταφορά μη ενωσιακών μεταναστών από ελληνικά νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα, που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πλαίσιο 8.4 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016)· υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης δεν επιτρέπει οι δικαιούχοι επιδοτήσεων της Ένωσης να αποκομίζουν κέρδη από την υλοποίηση έργων· θεωρεί ότι η παρούσα υπόθεση εγείρει ορισμένα ζητήματα φήμης για την Επιτροπή, και θεωρεί τους χειρισμούς της αμφίβολους από δεοντολογική άποψη·

Μέτρα προς λήψη

291.  καλεί:

α)  τη ΓΔ HOME να εξετάσει τη δυνατότητα καθορισμού, σε συνεργασία με τη ΓΔ DEVCO και τη ΓΔ NEAR, κύριου δείκτη επιδόσεων σχετικού με την εξάλειψη των βαθύτερων και γενεσιουργών αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης·

β)  την Επιτροπή να ομαδοποιήσει τις γραμμές του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση της μεταναστευτικής πολιτικής υπό έναν ενιαίο τίτλο, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας·

γ)  την Επιτροπή να καθορίσει συγκεκριμένες στρατηγικές με ομάδες υποστήριξης της ΕΕ για την ασφάλεια των γυναικών και των ασυνόδευτων ανηλίκων στα κέντρα υποδοχής·

δ)  την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής στην Ελλάδα και την Ιταλία·

ε)  την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συστημικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων των AMIF/ISF·

στ)   την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση των δαπανών που πραγματοποιούνται ανά μετανάστη ή αιτούντα άσυλο ανά χώρα·

ζ)  την Επιτροπή να προβλέψει να ένα σύστημα παρακολούθησης με στόχο την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο·

η)  την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τους ελέγχους των κονδυλίων για τους πρόσφυγες, τα οποία διατίθενται συχνά σε κράτη μέλη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης χωρίς να τηρούνται οι κανόνες που εφαρμόζονται συνήθως·

Κώδικας δεοντολογίας για τους Επιτρόπους και διαδικασίες διορισμού ανώτερων υπαλλήλων

292.  εκτιμά το γεγονός ότι τα αιτήματά του προς την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τους Επιτρόπους έως το τέλος του 2017, μεταξύ άλλων καθορίζοντας τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων και θεσπίζοντας κριτήρια για την αξιολόγηση της συμβατότητας των επαγγελματικών θέσεων που αναλαμβάνουν μετά τη λήξη της θητείας τους και παρατείνοντας την περίοδο αναμονής σε τρία έτη για τον Πρόεδρο της Επιτροπής, έχουν βρει τη ζητούμενη ανταπόκριση· σημειώνει ότι ο νέος κώδικας τέθηκε ήδη σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους·

293.  υπενθυμίζει ότι η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει επίσης να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των ακροάσεων των Επιτρόπων και ότι ως εκ τούτου τα έντυπα της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και καταστεί διαθέσιμα πριν από την ακρόαση του επιτρόπου από την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου και ότι θα πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή δεδομένων·

294.  εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τη λογοδοσία των ειδικών συμβούλων των επιτρόπων και να μεριμνήσει ώστε το ιστορικό τους και οι επαγγελματικοί τους δεσμοί να είναι διαφανείς και ανοικτοί σε δημόσιο έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων τους, δεδομένου ότι έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην Επιτροπή· πιστεύει ότι οι ενέργειες αυτές θα συντελέσουν στον περιορισμό της δυνατότητας άσκησης επιρροής σε ανώτατο επίπεδο από την πίσω πόρτα·

295.  επισημαίνει ότι η παράταση της περιόδου αναμονής στα τρία έτη θα πρέπει να αφορά όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο· επιμένει ότι οι γνώμες της επιτροπής δεοντολογίας θα πρέπει να δημοσιοποιούνται όταν εκδίδονται·

296.  εκφράζει τον φόβο ότι η διαδικασία για τον διορισμό των μελών της ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας δεν εγγυάται την ανεξαρτησία της και τονίζει ότι οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες δεν θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι ασκήσει καθήκοντα Επιτρόπου ούτε θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει σε θέση υψηλόβαθμου υπαλλήλου της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει νέους κανόνες σχετικά με την ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας, με βάση την παρούσα παρατήρηση·

297.  με στόχο να εξασφαλιστεί μια άριστη ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2018, πρόταση για τη διαδικασία διορισμού των ανώτερων υπαλλήλων, που θα διασφαλίζει την επιλογή των καλύτερων υποψηφίων σε πλαίσιο μέγιστης διαφάνειας και ίσων ευκαιριών, και η οποία θα είναι αρκούντως ευρεία ώστε να εφαρμόζεται στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, όπως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

298.  καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει για το μέλλον τις ακόλουθες βελτιώσεις:

α)  θα πρέπει να απαγορευτεί η αποδοχή δώρων από δωρητές από κράτη μέλη (άρθρο 6 παράγραφος 4)·

β)  η συμμετοχή Επιτρόπων στην εθνική πολιτική κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα πρέπει να αναστέλλεται ή να περιορίζεται στην παθητική συμμετοχή τους ως κομματικών μελών·

γ)   θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η αναφορά σε «διπλωματικά δώρα ή δώρα φιλοφροσύνης» (άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 5), που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ακρίβειας και σαφήνειας και ενδέχεται να επιτρέπει αθέμιτη χρήση·

δ)   η συμμετοχή Επιτρόπων σε προεκλογικές εκστρατείες σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία (άρθρα 9 και 10)· και στις δύο περιπτώσεις, οι Επίτροποι θα πρέπει να υποχρεούνται να λάβουν εκλογική άδεια άνευ αποδοχών·

ε)   θα πρέπει εν προκειμένω να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα κριτήρια για την ενδεχόμενη παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 245 ή 247 ΣΛΕΕ·

στ)  οι επίτροποι θα πρέπει να δηλώνουν όλα τα συναφή συμφέροντά τους (ως μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, σύμβουλοι, μέλη συνδεδεμένων ιδρυμάτων κ.λπ.) και όχι μόνο εκείνα που πιστεύουν ότι μπορεί να θεωρηθούν ικανά να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων·

ζ)  οι δηλώσεις συμφερόντων θα πρέπει να βελτιωθούν σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των επιτρόπων - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)

Διοίκηση

Διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

299.  επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα μείωσαν από κοινού τον αριθμό των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 4,0% κατά την περίοδο από το 2013 έως το 2017 (από 39.649 σε 38.072), και ότι τα θεσμικά όργανα μείωσαν τη δύναμη του προσωπικού (θέσεις που καλύπτονται από υπάλληλο) κατά 1,4% μεταξύ 2013 και 2017 (από 37.153 σε 36.657)·

300.  επισημαίνει επίσης τα πρόσθετα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

«30. Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή χορήγησε νέες θέσεις στα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Οι εν λόγω θέσεις διατέθηκαν κυρίως για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους (πράγμα που εξηγεί τη σημαντική αύξηση του αριθμού των θέσεων που χορηγήθηκαν σε οργανισμούς), την προσχώρηση της Κροατίας και τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

31. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 1,1% μεταξύ 2012 και 2017, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των θεσμικών οργάνων (- 3,5%), των αποκεντρωμένων οργανισμών (+13,7%) και των εκτελεστικών οργανισμών (+42,9%). Ο αριθμός των θέσεων που είχαν καλυφθεί από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 1ης Ιανουαρίου 2017 αυξήθηκε κατά 0,4% κατά την περίοδο αναφοράς (-1,3% για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς και +11,3% για τους οργανισμούς, με 9,6% στους αποκεντρωμένους οργανισμούς και 33,7% στους εκτελεστικούς οργανισμούς). Το μέσο ποσοστό κενών θέσεων μειώθηκε από 6,9% την 1η Ιανουαρίου 2013 σε 4,5% την 1η Ιανουαρίου 2017 και έφτασε σε επίπεδα κάτω του 2% σε ορισμένα όργανα και οργανισμούς.»(88)·

301.  σημειώνει με ανησυχία τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εις βάρος του προσωπικού της ΕΕ που έχει έδρα στο Λουξεμβούργο, παρά την απόφαση του Δικαστηρίου του Οκτωβρίου 2000 στην υπόθεση Ferlini (C-411/98) και την οδηγία 2011/24/ΕΕ που καταδικάζουν αμφότερες την πρακτική αυτή· τονίζει επίσης ότι η υπερτιμολόγηση συνεχίζεται, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται οι δύο συμβάσεις με την Ομοσπονδία Νοσοκομείων του Λουξεμβούργου (FH) και τον Σύλλογο Ιατρών και Οδοντιάτρων (AMD), βάσει των οποίων το όριο υπερτιμολόγησης ανέρχεται στο 15% αλλά φθάνει το 500% για θεραπευτική αγωγή σε νοσοκομεία· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ του 2000 και η οδηγία 2011/24/ΕΕ παραβιάζονται όχι μόνο από τις συμφωνίες αυτές, αλλά και από ορισμένους εθνικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης· καλεί την Επιτροπή, πρώτον, να υπολογίσει το ετήσιο πρόσθετο κόστος της καθ’ υπέρβαση χρέωσης στον προϋπολογισμό της ΕΕ (ΚΣΥΑ) και να το αιτιολογήσει και, δεύτερον, να καθορίσει μια διαδικασία επί παραβάσει ή μια παρόμοια νομική ενέργεια κατά του Μεγάλου Δουκάτου· τρίτον, να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την έκβαση της δημόσιας αναφοράς αριθ. 765 που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου και της δημόσιας συζήτησης που διεξήχθη εκεί στις 19 Οκτωβρίου 2017 και, τέταρτον, να καταθέσει τη διαμαρτυρία της για τις δύο συμφωνίες με την FH και την AMD·

302.  εκφράζει ικανοποίηση για τις δηλώσεις του επιτρόπου Oettinger σχετικά με τον τερματισμό των περιορισμών στην πολιτική προσωπικού προκειμένου να αποφευχθεί η σοβαρή υπονόμευση της εύρυθμης λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών της ΕΕ προς τους ευρωπαίους πολίτες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, στην υπηρεσία των πολιτών και ικανότερη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και στην εφαρμογή των πολιτικών της με τον μεγαλύτερο δυνατό επαγγελματισμό και αριστεία, και η οποία θα προσφέρει την υπηρεσία αυτή με όλους τους αναγκαίους νομικούς και δημοσιονομικούς πόρους· τονίζει ότι είναι σκόπιμο να καταστεί και πάλι η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση ελκυστική για τους νέους επαγγελματίες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τις συνέπειες των περιορισμών στην ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας και στη σημερινή της υποστελέχωση και να αναζητήσει λύσεις για να την αντιμετωπίσει και για να βελτιώσει το ενδιαφέρον των ευρωπαίων πολιτών να γίνουν μέλη της·

303.  επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της υπερβολικής - και ενίοτε καταχρηστικής - τιμολόγησης των ιατρικών εξόδων του προσωπικού και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο σε ορισμένες χώρες, όπως το Λουξεμβούργο, συνεπάγεται ετήσιο κόστος της τάξης των δύο εκατομμυρίων ευρώ (διαπραγματεύσεις με τα δημόσια/ιδιωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, δημιουργία κάρτας παρόμοιας με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας για τα ταξίδια, κ.λπ.)·

Τα κτίρια Jean Monnet (JMO I, JMO II) στο Λουξεμβούργο

304.  αναγνωρίζει ότι η ανέγερση του νέου κτιρίου Jean Monnet (JMOII) σημείωσε σημαντική καθυστέρηση, που συνδέεται με πρόσθετο κόστος·

305.  καταδικάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή και οι αρχές του Λουξεμβούργου καθυστέρησαν 15 χρόνια (1994-2009) για να συμφωνήσουν στις μελλοντικές ρυθμίσεις για τη στέγαση των υπηρεσιών της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο·

306.  αναμένει να του διαβιβαστεί το πλήρες ιστορικό των JMO I/JMO ΙΙ μεταξύ 1975 και 2011, όπως υποσχέθηκε η Επιτροπή στις γραπτές απαντήσεις της στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ακρόαση του Επιτρόπου Oettinger στις 23 Ιανουαρίου 2018·

307.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρότι ήδη το 1997 έγινε πλήρης απογραφή των υλικών που περιείχαν αμίαντο στο κτίριο JMO I, η Επιτροπή δεν εγκατέλειψε το κτίριο παρά τον Ιανουάριο του 2014 και η AIB-Vinçotte Luxembourg αναθεώρησε τα συμπεράσματά της μόλις το 2013· επισημαίνει ότι τα φύλλα αμιάντου στο κτίριο JMO I ήταν πυκνότητας μικρότερης από ό,τι πιστευόταν αρχικά και, ως εκ τούτου, πιο ευαίσθητα σε μηχανική τριβή (μια απλή τριβή θα ήταν αρκετή για την απελευθέρωση ινών στον αέρα και την εισπνοή τους)· θεωρεί ότι η Επιτροπή, δεδομένων των σοβαρών κινδύνων για την υγεία που προκαλεί η εισπνοή αμιάντου, θα έπρεπε να έχει λάβει υπόψη την πραγματογνωμοσύνη και την ειδική γνώμη άλλων εμπειρογνωμόνων επ' αυτού, ιδίως μετά την εμπειρία με το κτίριο Berlaymont στις Βρυξέλλες· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο εάν όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν δεόντως για την κατάσταση και τους σοβαρούς κινδύνους που διέτρεχε η υγεία τους, αν υπήρξε περίπτωση ασθένειας που θα μπορούσε να οφείλεται στην εισπνοή αμιάντου, ποια μέτρα ελήφθησαν στο πλαίσιο αυτό και κατά πόσον έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα (τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου και έγκαιρης διάγνωσης, κ.λπ.)· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο αν έχει κινήσει οιουδήποτε είδους διαδικασία κατά της AIB-Vinçotte Luxembourg για το θέμα αυτό·

308.  σημειώνει ότι, τον Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή και οι αρχές του Λουξεμβούργου συμφώνησαν σχετικά με τον επιμερισμό των δαπανών που συνδέονται με την πρόωρη εγκατάλειψη του JMO I· σημειώνει ότι το JMO II αναμενόταν αρχικά να καταστεί διαθέσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2014·

309.  ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει λεπτομερώς ποια θα είναι τα έξοδα μίσθωσης των έξι κτιρίων που χρησιμοποιεί στο μεταξύ η Επιτροπή (ARIA, LACC, HITEC, DRB, BECH και T2) εξαιτίας της καθυστερημένης παράδοσης του κτιρίου JMO II, καθώς και ποιες οι συνέπειες της παράτασης των συμβάσεων μίσθωσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε αυτά τα έξι κτίρια, σε στενή συνεργασία με την επιτροπή ασφάλειας και υγιεινής στον τόπο εργασίας, και να ολοκληρώσει σύντομα τις διαπραγματεύσεις με τις αρχές του Λουξεμβούργου για τη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας και πρόσβασης σε αυτά· υπενθυμίζει επίσης στην Επιτροπή ότι πρέπει να δημιουργηθούν ιατρικές υπηρεσίες σε κάθε ένα από τα κτίρια, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Λουξεμβούργου·

310.  πληροφορήθηκε πρόσφατα ότι η πρώτη φάση κατασκευής του κτιρίου JMO II αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις το 2020, και η δεύτερη φάση το 2024· επισημαίνει ότι η Επιτροπή προβάλλει τις ακόλουθες εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις:

α)  η κοινοπραξία αρχιτεκτόνων KSP ζήτησε να επανεξεταστούν ορισμένες ρήτρες της σύμβασης διαχείρισης·

β)  ανέκυψαν διοικητικά προβλήματα σε μια διαδικασία υποβολής προσφορών για τις χωματουργικές εργασίες·

γ)  έγιναν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας·

311.  επιθυμεί να λάβει τα δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τις εν λόγω εξηγήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2018·

Ευρωπαϊκά σχολεία

312.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή κατέβαλε το 61% (177,8 εκατομμύρια ευρώ) του προϋπολογισμού των σχολείων το 2016·

313.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μετά από περισσότερα από 15 χρόνια(89), εξακολουθεί να μην υπάρχει σύστημα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά σχολεία·

314.  επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το οικονομικό έτος 2016 αποκάλυψε τις ακόλουθες αδυναμίες(90):

«27. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σημαντικές αδυναμίες στην εφαρμογή της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στους λογαριασμούς της Κεντρικής Υπηρεσίας και των σχολείων του Αλικάντε και της Καρλσρούης, ιδίως για τον υπολογισμό και τον καταλογισμό των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους και την καταγραφή των οφειλών και των απαιτήσεων. Τα ουσιώδη σφάλματα διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία εναρμόνισης. Ενώ τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των Σχολείων της Καρλσρούης και του Αλικάντε παρουσίαζαν περιορισμένες αδυναμίες, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας. Η έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή αποκάλυψε επίσης σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τις προσλήψεις, τις δημόσιες συμβάσεις και τις διαδικασίες πληρωμής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι, συνεπώς, σε θέση να επιβεβαιώσει ότι η διαχείριση των οικονομικών πόρων εκτελέστηκε σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο.»·

315.  αναγνωρίζει ότι ο γενικός διευθυντής ενήργησε επομένως με συνέπεια όταν περιόρισε τη δήλωση αξιοπιστίας: «Ο γενικός διευθυντής, υπό την ιδιότητά του ως κύριου διατάκτη, υπέγραψε τη δήλωση αξιοπιστίας, αλλά διατήρησε μια επιφύλαξη για λόγους φήμης σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ορισμένων κονδυλίων της Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.»(91)·

316.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το οικονομικό έτος 2016 αποκάλυψε πολυάριθμες αδυναμίες· πιστεύει ότι η δημοσιονομική λογοδοσία του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων θα πρέπει να αυξηθεί στο ορθό επίπεδο μέσω μιας ειδικής διαδικασίας απαλλαγής για τα 177,8 εκατομμύρια ευρώ που τίθενται στη διάθεσή του·

317.  επαναλαμβάνει την άποψη του Κοινοβουλίου ότι απαιτείται επειγόντως μια σφαιρική επισκόπηση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων, για μια μεταρρύθμιση που θα καλύπτει «διοικητικά, οικονομικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά ζητήματα» και υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή «να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο στην οποία να παρέχει αξιολόγηση της κατάστασης προόδου»·

318.  ερωτά την Επιτροπή, πότε αναμένει ότι θα καθιερωθεί ένα σύστημα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατό να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο ένα σύστημα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά σχολεία·

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

319.  εκπλήσσεται από το γεγονός ότι η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, που σχεδιάστηκε εσωτερικά, θα κοστίσει 12,2 εκατομμύρια ευρώ· διερωτάται αν η OLAF προέβη σε έρευνα αγοράς για φθηνότερες λύσεις πριν δεσμευτεί σε αυτή τη δαπάνη· αναμένει ότι η Επιτροπή και η OLAF θα υποβάλουν στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή λεπτομερείς εξηγήσεις για το εκτιμώμενο κόστος και τα μέτρα που ελήφθησαν για να βρεθεί μια πιο οικονομική λύση·

320.  διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με:

α)  τη δημιουργία θέσεων που χρησιμεύουν αποκλειστικά ως εφαλτήριο για απόσπαση,

β)  υψηλόβαθμο υπάλληλο ο οποίος δεν τήρησε την «περίοδο αναμονής» πριν από την αποδοχή θέσης στενά συνδεόμενης με την προηγούμενη απασχόλησή του,

γ)  υψηλόβαθμο υπάλληλο που διατρέχει τον κίνδυνο να εμπλακεί σε σύγκρουση συμφερόντων καλούμενος να επιλέξει αν θα επιδείξει πίστη στον πρώην ή στον νυν εργοδότη του·

Ομάδες εμπειρογνωμόνων

321.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια ισορροπημένη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων· λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση του Corporate Europe Observatory (παρατηρητήριο μεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρώπη), της 14ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Corporate interests continue to dominate key expert groups» (Τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρήσεων εξακολουθούν να ελέγχουν σημαντικές ομάδες εμπειρογνωμόνων)(92)· εκφράζει ανησυχία για το συμπέρασμα αυτό, και ιδίως για την ανισορροπία στις ομάδες εμπειρογνωμόνων: GEAR2030, για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, κοινό φόρουμ της ΕΕ σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης, πλατφόρμα για ορθή φορολογική διακυβέρνηση και ομάδα εργασίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα - υποομάδα εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης - ελαφρά οχήματα· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη απάντηση στο ψήφισμά του σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2017(93)· καλεί την Επιτροπή να δώσει μια διεξοδική απάντηση, χωρίς καθυστέρηση·

Όμιλος Volkswagen

Ερευνητική δημοσιογραφία και καταπολέμηση της διαφθοράς

322.  καταδικάζει τη δολοφονία του σλοβάκου δημοσιογράφου Jan Kuciak και της μνηστής του Martina Kusnirova στις 22 Φεβρουαρίου 2018· είναι εξαιρετικά ανήσυχο λόγω των πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες η δολοφονία ενδέχεται να συνδέεται με την παράνομη πληρωμή ενωσιακών κεφαλαίων σε κάτοικο Σλοβακίας που εικάζεται ότι διατηρεί δεσμούς με την ομάδα οργανωμένου εγκλήματος «Ndràngheta»· ζητεί από την Επιτροπή και την OLAF να εξετάσουν ενδελεχώς τον φάκελο και να υποβάλουν έκθεση για αυτό το θέμα στο πλαίσιο της συνέχειας που δίδεται στην απαλλαγή της Επιτροπής·

Μεταβατικές αποζημιώσεις

323.  λαμβάνει υπό σημείωση τα πορίσματα και τις συστάσεις της μελέτης του Θεματικού Τμήματος Δ «Μεταβατικές αποζημιώσεις για πρώην αξιωματούχους της ΕΕ - ελάχιστες προϋποθέσεις;»· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις αυτές και να δρομολογήσει αναθεώρηση των μεταβατικών αποζημιώσεων για τους πρώην αξιωματούχους της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια των αποζημιώσεων και η λογοδοσία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τους πολίτες·

Εκτελεστικοί οργανισμοί

324.  καλεί τους οικείους εκτελεστικούς οργανισμούς:

α)  να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν τις συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου·

β)  να αποφεύγουν τις μεταφορές στο μέτρο του δυνατού, με την καθιέρωση διαχωριζόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού ώστε να αντανακλάται καλύτερα ο πολυετής χαρακτήρας των πράξεων·

γ)  να τηρούν λεπτομερή και πλήρη στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις διαδικασίες πρόσληψης.

Γνωμοδοτήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Εξωτερικές Υποθέσεις

325.  λαμβάνει υπό σημείωση την τελική έκθεση σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2017, και εκφράζει ικανοποίηση για τις ενδείξεις ότι η παρατήρηση εκλογών συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΜΔΔΑ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχιση της στήριξης εκ μέρους των τοπικών πληθυσμών για τις αποστολές παρατήρησης εκλογών· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και να εφαρμοστεί αναλογικότητα μεταξύ των πόρων που δαπανώνται για τις αποστολές παρατήρησης εκλογών και της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις προτάσεις που περιέχονται στην τελική έκθεση σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση του ΕΜΔΔΑ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρακολούθησης των συστάσεων που προκύπτουν από την παρακολούθηση εκλογών·

326.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά σημειώνει ότι 4 από τις 10 μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα από την Επιτροπή ως σύμφωνες προς το άρθρο 60 του δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της ώστε να ολοκληρώσει τη διαπίστευση όλων των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ, σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να μπορούν να τους ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης· Ανάπτυξη και συνεργασία

327.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για την αξιοσημείωτη τάση που παρατηρείται στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες τείνουν να αγνοούν τις νομικά δεσμευτικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014(94) στις περιπτώσεις των επιλέξιμων δαπανών της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) και των επιλέξιμων χωρών για τις δαπάνες του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· υπενθυμίζει ότι η νομιμότητα των δαπανών της Ένωσης αποτελεί βασική αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν πρέπει να υπερισχύουν έναντι σαφών νομικών διατάξεων· υπενθυμίζει ότι ο ΜΑΣ είναι προπαντός και κατά κύριο λόγο ένα μέσο που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της φτώχειας·

328.  τάσσεται υπέρ της χρήσης της δημοσιονομικής στήριξης αλλά παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα και να αξιολογήσει με σαφήνεια τα προς επίτευξη αναπτυξιακά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση και προπαντός να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με τη διαγωγή των δικαιούχων κρατών σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες με έλλειμμα δημοκρατικού ελέγχου, το οποίο οφείλεται είτε στην έλλειψη εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ελευθεριών για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης, είτε σε υστέρηση όσον αφορά τις ικανότητες των εποπτικών οργάνων·

329.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η Ένωση να μην επιτύχει τον στόχο της ενσωμάτωσης της κλιματικής αλλαγής στο σύνολο του ενωσιακού προϋπολογισμού και ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος της διάθεσης του 20% των δαπανών της σε δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

330.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το σύστημα πιστοποίησης της Ένωσης για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων δεν είναι απολύτως αξιόπιστο· υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν για τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι, όπως επισημαίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο: «η Επιτροπή δεν απαιτούσε από τα εθελοντικά συστήματα να επαληθεύουν ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων που πιστοποιούν δεν ενέχει σημαντικούς κινδύνους αρνητικών κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων, όπως κτηματικές διαφορές, καταναγκαστική/παιδική εργασία, άσχημες συνθήκες εργασίας για τους γεωργούς και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια» και ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αντιμετώπιση του ζητήματος·

331.  προσβλέπει σε ολοκληρωμένη ενημέρωση και διαβούλευση σε σχέση με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΜΑΣ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ληφθούν υπόψη το Θεματολόγιο του 2030 και μια νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη·

332.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει στον τομέα της ανάπτυξης μια προσέγγιση βάσει κινήτρων, θεσπίζοντας την αρχή των αναλογικών κερδών («more for more»), με βάση το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι, όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της όσον αφορά την οικοδόμηση και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, την εκρίζωση της διαφθοράς, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η στήριξη που λαμβάνει από την Ένωση· τονίζει ότι η εν λόγω προσέγγιση της «θετικής αιρεσιμότητας», σε συνδυασμό με την ισχυρή εστίαση στη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας για τις αγροτικές κοινότητες, μπορεί να επιφέρει πραγματική αλλαγή και να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης δαπανώνται με πιο βιώσιμο τρόπο· καταδικάζει έντονα, ωστόσο, κάθε προσπάθεια να υπαχθεί η βοήθεια στην προϋπόθεση του ελέγχου των συνόρων·

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

333.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τα 168 ολοκληρωθέντα έργα του τομέα δαπανών «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», μόνον το ένα τρίτο διέθετε σύστημα μέτρησης των επιδόσεων με δείκτες εκροής και αποτελέσματος που να συνδέονται με τους στόχους του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος και ότι το 42% δεν διέθετε δείκτες αποτελέσματος ή στόχους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγηση της ειδικής συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη των γενικών στόχων του προγράμματος·

334.  παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει, κατά την επανεξέταση του σχεδιασμού και του μηχανισμού διάθεσης των πόρων ΕΔΕΤ για την περίοδο μετά το 2020, την εστίαση του προγράμματος στις επιδόσεις και να απλουστεύσει τον μηχανισμό πληρωμών με το να ενθαρρύνει, κατά περίπτωση, την εισαγωγή περαιτέρω μέτρων ώστε να συνδέονται οι πληρωμές με τις επιδόσεις, αντί να επιστρέφονται απλώς τα έξοδα·

335.  εκφράζει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των τριών αξόνων του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) το 2016· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η υποστήριξη του EaSI και, ειδικότερα, των αξόνων του δικτύου του Progress και EURES (ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης), για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· σημειώνει με ανησυχία ότι οι επιδόσεις του θεματικού τμήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας του άξονα του EaSI «Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα» παραμένουν ανεπαρκείς· ζητεί από την Επιτροπή να εμμείνει στο θέμα της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο του θεματικού τμήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

336.  επισημαίνει ότι το 2016 εκπονήθηκε σχέδιο δράσης, εν συνεχεία των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE· σημειώνει ότι το ποσοστό των καθυστερημένων πληρωμών για το 2016 ανήλθε σε 3,9%·

337.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υφίσταται ειδικό πλαίσιο πληροφόρησης υπό τη διαχείριση της Επιτροπής για τον εντοπισμό και τη μέτρηση των ανεπιθύμητων παρενεργειών των πολιτικών της Ένωσης που επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή, αλλά και για τον ποσοτικό υπολογισμό του μεριδίου των δαπανών αυτών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

338.  επισημαίνει ότι από τους εσωτερικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή μιας πολύ σημαντικής σύστασης σε θέματα ασφάλειας ΤΠ (σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής σε επίπεδο ΤΠ), με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες της Επιτροπής να είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο παραβιάσεων της ασφάλειας·

339.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης του δεύτερου προγράμματος για την υγεία, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, παρά τα πολύτιμα αποτελέσματά του που συνδέονται σαφώς με τις ενωσιακές και εθνικές προτεραιότητες της πολιτικής για την υγεία, εξακολουθούν να υφίστανται περιθώρια βελτίωσης σε ό,τι αφορά τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δράσεων και τις συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία·

Μεταφορές και Τουρισμός

340.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ το επόμενο ΠΔΠ βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρέσχε λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στον τομέα των μεταφορών, στο πλαίσιο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», ιδίως σε ό, τι αφορά τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

341.  σημειώνει ότι, έως τα τέλη του 2016, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» παρέσχε στήριξη σε 452 έργα στον τομέα των μεταφορών για συνολικό ποσό 19,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι το μέσο χρηματοδότησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και για την επίτευξη Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών· υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικές περικοπές που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», εξαιτίας της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), θα πρέπει στο μέλλον να αποφευχθούν·

342.  σημειώνει ότι, το 2016, το ΕΤΣΕ χορήγησε 3,64 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση 29 ενεργειών: 25 έργα στον τομέα των μεταφορών και 4 πολυτομεακά ταμεία με προβλεπόμενες συνολικές επενδύσεις 12,65 δισεκατομμυρίων ευρώ· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δεν προσέφεραν σε ετήσια βάση λεπτομερείς πληροφορίες ανά τομέα για τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ·

343.  σημειώνει ότι, το 2016, δρομολογήθηκε το πρόγραμμα εγγυήσεων πράσινης ναυτιλίας μέσω του νέου χρηματοπιστωτικού προϊόντος που φέρει την ονομασία χρεωστικό μέσο CEF και του ΕΤΣΕ, το οποίο δυνητικά θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό σκαφών με καθαρή τεχνολογία· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, μεταξύ άλλων για τις δημοσιονομικές και τεχνολογικές πτυχές του, καθώς και για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις·

344.  σημειώνει τη σημαντική αριθμητική αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων που εξασφαλίζει νέες ευκαιρίες συνδυασμού χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών, ενώ παράλληλα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σύνθετο πλέγμα ρυθμίσεων γύρω από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι τα μέσα αυτά, που λειτουργούν παράλληλα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενδεχομένως απειλούν να υπονομεύσουν το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευθυγράμμιση ως προς την υποβολή εκθέσεων, τον λογιστικό έλεγχο και τον δημόσιο έλεγχο· θεωρεί επιπλέον λυπηρό το γεγονός ότι, με τη χρήση των κονδυλίων του ΕΤΣΕ, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες ανατίθενται στην ΕΤΕπ, με αποτέλεσμα ο δημόσιος έλεγχος να είναι πιο περιορισμένος σε σύγκριση με άλλες πράξεις που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

345.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει με σαφήνεια, για τον τομέα των μεταφορών, εκτίμηση του αντίκτυπου του ΕΤΣΕ στα άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως σε σχέση με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και στη συνοχή του χρεωστικού μέσου CEF με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, σε εύλογο χρόνο πριν από την πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ και για το επόμενο CEF· ζητεί η αξιολόγηση αυτή να περιέχει σαφή ανάλυση σχετικά με τη γεωγραφική ισορροπία των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το μοναδικό συναφές κριτήριο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των επιδόσεών του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εμβαθύνει στην αξιολόγηση των επιτευγμάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από την Ένωση έργων μεταφορών και να υπολογίσει την προστιθέμενη αξία τους·

346.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, με δεδομένες τις πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης, να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έργα – υπό μορφή μονοαπευθυντικής διαδικασίας – προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τη χρηματοδότηση των υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της Ένωσης και το ΕΤΣΕ·

347.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την οικονομική αποτελεσματικότητα της συμφωνίας με το Eurocontrol όσον αφορά τον φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων (PRB) και να προωθήσει την πρόταση για την καθιέρωση του PRB ως ευρωπαϊκής οικονομικής ρυθμιστικής αρχής υπό την εποπτεία της Επιτροπής· καλεί, ακόμη, την Επιτροπή, δεδομένης της ανάγκης να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός και προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αερομεταφορών, να προχωρήσει στο θέμα της πρότασης για τον ορισμό διαχειριστών δικτύου ως αυτόνομου παρόχου υπηρεσιών υπό μορφή κλαδικής σύμπραξης·

348.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων που χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη, και να εισηγηθεί πρόταση για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των μελλοντικών σχεδίων, ούτως ώστε να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού διαδρόμου μεταφορών·

349.  θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι, ελλείψει ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού για τον τουρισμό, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τους ενωσιακούς πόρους που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δράσεων για τον τουρισμό· επαναλαμβάνει το αίτημα για την προσθήκη ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού ειδικά για τον τουρισμό στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ένωσης·

Περιφερειακή Ανάπτυξη

350.  εφιστά την προσοχή στον ρόλο των διοικητικών ικανοτήτων όσον αφορά την εύρυθμη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· θεωρεί ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των δυνατοτήτων των κρατών μελών στον τομέα αυτόν·

351.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής έχει επιδεινώσει τις πολλαπλές ανισότητες τόσο σε ολόκληρη την Ένωση όσο και εντός των κρατών μελών και των περιφερειών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ένωσης·

352.  λαμβάνει υπό σημείωση τη στρατηγική έκθεση 2017 σχετικά με την εκτέλεση των ΕΔΕΤ(95), τονίζοντας ότι η επιλογή έργων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ ανήλθε συνολικά σε 278 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 44% του συνόλου των επενδύσεων που προγραμματίστηκαν για την περίοδο 2014-2020, τα οποία έχουν χορηγηθεί στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης από την έναρξη της περιόδου χρηματοδότησης· θεωρεί ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 έχει πλέον φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα, αποδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης αλλά και την ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών·

Γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου

353.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση και μεγαλύτερη ακρίβεια, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό εργαλείο για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος, καθώς και της διοικητικής επιβάρυνσης για τους γεωργούς και τους οργανισμούς πληρωμών·

354.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη σημαντική αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών, και να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται·

355.  σημειώνει ότι το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής του «οικολογικού προσανατολισμού» προφανώς δεν επηρέασε το ποσοστό σφάλματος, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί μείζον επίτευγμα από την πλευρά των γεωργών και των οργανισμών πληρωμών λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των κανόνων οικολογικού προσανατολισμού· συμμερίζεται, ωστόσο, την άποψη της Επιτροπής ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα ακριβή περιβαλλοντικά αποτελέσματα· επισημαίνει ότι, εκτός από τον οικολογικό προσανατολισμό, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα της γεωργίας· υπογραμμίζει ότι ο «οικολογικός προσανατολισμός» αποτελεί παράδειγμα της αυξημένης ανάγκης για έλεγχο των επιδόσεων, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της γεωργίας·

356.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το καθεστώς του οικολογικού προσανατολισμού και τον στόχο του, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, μέσω των πρακτικών της διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της διατήρησης των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων και της δημιουργίας περιοχών οικολογικής εστίασης στην αρόσιμη γη, όπως περιγράφονται στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ·

357.  τονίζει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στο είδος και την εμβέλεια των σφαλμάτων, δηλαδή μεταξύ ακούσιων παραλείψεων, παραλείψεων διοικητικού χαρακτήρα και περιπτώσεων απάτης, και ότι οι παραλείψεις δεν προκαλούν εξ ορισμού καμία οικονομική ζημία στον φορολογούμενο, πράγμα που θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση του πραγματικού ποσοστού σφάλματος· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο κίνδυνος ακούσιων σφαλμάτων λόγω πολύπλοκων κανονιστικών διατάξεων επιβαρύνει τελικά τον δικαιούχο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες οι επενδύσεις ήταν αποτελεσματικές, οι δαπάνες εξακολουθούν να θεωρούνται σε ποσοστό 100% μη επιλέξιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν διαπιστώνονται σφάλματα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· τονίζει, επομένως, ότι είναι ευκταίος ο περαιτέρω εξορθολογισμός της μεθόδου υπολογισμού του σφάλματος·

358.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε δεδομένα και η επισταμένη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών κυρίως πτυχών είναι σημαντικές, δεδομένου ότι ορισμένοι φυσικοί πόροι στηρίζουν μακροπρόθεσμα την παραγωγικότητα της γεωργίας, όπως το έδαφος και η βιοποικιλότητα·

359.  ευελπιστεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προσαρμόσει την εποπτική προσέγγισή του, προκειμένου η σημασία που αποδίδεται στη χρήση των κονδυλίων να είναι ίδια με αυτή που αποδίδεται στη διάθεσή τους·

Αλιεία

360.  προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις μελλοντικές εκθέσεις του, να παρουσιάζει χωριστό ποσοστό σφάλματος για την αλιεία και τις θαλάσσιες υποθέσεις για να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που προκύπτουν από τη συμπερίληψη άλλων τομέων στην ίδια γραμμή του προϋπολογισμού· διαπιστώνει ότι οι τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας δεν παρουσιάζονται με επαρκείς λεπτομέρειες στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ορθή αξιολόγηση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε αυτούς τους τομείς·

361.  συγχαίρει την Επιτροπή για το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του τίτλου 11, Τμήμα ΙΙΙ του προϋπολογισμού του 2016 (Θαλάσσιες υποθέσεις και Αλιεία), τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (99,2%) όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών (94,7% )· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014(96), οι δημοσιονομικοί πόροι αναλύονται σύμφωνα με την περιοχή κατανομής τους και ότι, για αυτόν τον λόγο, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή, στην έκθεσή της, να αναφέρει λεπτομερώς το ποσοστό εκτέλεσης ανά γραμμή του προϋπολογισμού·

362.  λαμβάνει υπό σημείωση την επιφύλαξη που διατυπώθηκε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ MARE, και η οποία αφορά οκτώ κράτη μέλη, σχετικά με τον εντοπισμό μη επιλέξιμων δαπανών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)·

363.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της ΓΔ MARE για τον έλεγχο των πιστώσεων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, και κυρίως τα μέτρα της που αφορούν το ΕΤΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

364.  διαπιστώνει ότι ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αφορά ποσό 5,9 εκατομμυρίων ευρώ και ότι η Επιτροπή έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αξιολόγηση των δαπανών το 2017 και, κατά περίπτωση, για την ανάκτηση διατεθέντων κονδυλίων·

365.  διαπιστώνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020, τρία έτη μετά την έγκρισή του στις 15 Μαΐου 2014, παραμένει μη ικανοποιητικό, δεδομένου ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε χρησιμοποιηθεί μόλις το 1,7% από τα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν διατεθεί ως χρηματοδότηση στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης· διαπιστώνει ότι το ποσοστό απορρόφησης του ΕΤΘΑ αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι δημοσιονομικοί πόροι αναλύονται σύμφωνα με την περιοχή κατανομής τους και ότι, για αυτόν τον λόγο, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή, στην έκθεσή της, να αναφέρει λεπτομερώς το ποσοστό εκτέλεσης ανά γραμμή του προϋπολογισμού·

366.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παροχή κάθε δυνατής στήριξης στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης αξιοποίηση των πόρων του ΕΤΘΑ, με υψηλά ποσοστά εκτέλεσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προτεραιότητες και ανάγκες, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας·

Πολιτισμός και Παιδεία

367.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus+ έδωσε τη δυνατότητα σε 500.000 άτομα για σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό το 2016 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου των 4 εκατομμυρίων συμμετεχόντων έως το 2020· τονίζει ότι οι σπουδαστές του Erasmus+ τείνουν να αναπτύσσουν ένα ευρύ σύνολο μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων και να έχουν καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας απ’ ό,τι οι μη διακινούμενοι σπουδαστές, και ότι το πρόγραμμα αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στους νέους της Ευρώπης· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να εξασφαλιστεί ευρύτερη προσβασιμότητα στο πρόγραμμα, ειδικότερα για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες·

368.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Erasmus+ πραγματοποιείται πλέον σε μεγάλο βαθμό μέσω του διαδικτύου· πιστεύει, ωστόσο, ότι η διαδικασία θα μπορούσε να απλοποιηθεί περαιτέρω με την κατάργηση της απαίτησης χειρόγραφης υπογραφής των επιστολών διαπίστευσης·

369.  επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας, διότι η διαχείριση του προγράμματος γίνεται σε αποκεντρωμένη βάση από τους εθνικούς φορείς· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, για παράδειγμα συγκεντρώνοντας μέρος της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εκτελεστικού οργανισμού· καλεί επίσης την Επιτροπή να παράσχει τα απαραίτητα μέσα για τη βελτίωση της συμμετοχής όλων των δικαιούχων του προγράμματος, όπως για παράδειγμα με τη δημιουργία μόνιμων υποεπιτροπών ανά τομέα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013(97)·

370.  υπογραμμίζει ότι μέχρι σήμερα το κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος Erasmus+ ήταν οι πανεπιστημιακές ανταλλαγές και ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση αυτής της πρακτικής, καμία χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλο πρόγραμμα, ούτε πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του Erasmus+ σε άλλους αποδέκτες, για παράδειγμα τους μετανάστες·

371.  εκφράζει προβληματισμό για τα χρόνια ανησυχητικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και «Δημιουργική Ευρώπη» υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» (16% και 11% αντίστοιχα το 2016)· επισημαίνει ότι τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας προκαλούν δυσαρέσκεια στους αιτούντες και αποτελούν ένδειξη ανεπαρκούς επιπέδου χρηματοδότησης, που δεν αντιστοιχεί στους φιλόδοξους στόχους των προγραμμάτων·

372.  επισημαίνει ότι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Επιτροπής δηλώνει ότι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» ολοκληρώθηκε πλήρως μόνο το 2016, στο τρίτο έτος εφαρμογής του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν κατάλληλα για τα μακροχρόνια σχέδια που κρίθηκαν αναγκαία για την πλήρη εφαρμογή των νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καθυστερήσεις στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά το 2020·

373.  επαινεί τον ρόλο του EACEA στην υλοποίηση των τριών προγραμμάτων για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται από τη θετική αξιολόγηση του έργου του Οργανισμού που ολοκληρώθηκε το 2016· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγαλύτερη χρήση εκ μέρους του EACEA της ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων για τα χρηματοδοτούμενα έργα, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση των έργων, να τροφοδοτήσει το έργο της Επιτροπής στον τομέα της πολιτικής και να επικουρήσει τους δικαιούχους· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο EACEA πραγματοποιεί το 92% των πληρωμών του εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Δημοσιονομικός Κανονισμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης και πολιτισμού είναι συχνά πολύ μικρές οργανώσεις, καλεί τον EACEA να καταβάλει προσπάθειες για καλύτερα αποτελέσματα, ενδεχομένως με ένα δείκτη μέσου χρόνου πληρωμής·

374.  σημειώνει τη δρομολόγηση το 2016 του μηχανισμού εγγυήσεων για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, με προϋπολογισμό 121 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, και το αρχικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τον κλάδο και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· ζητεί την ταχεία καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ στον μηχανισμό από το το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπενθυμίζει ότι τα δάνεια συμπληρώνουν άλλες σημαντικές πηγές χρηματοδότησης, όπως οι επιχορηγήσεις·

375.  εκφράζει την ανησυχία του για το πολύ χαμηλό επίπεδο των χρηματοδοτήσεων του ΕΤΣΕ που επιτεύχθηκε στο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα το 2016· θεωρεί ότι η ειδικά προσαρμοσμένη, τομεακή υποστήριξη έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας επωφελείται από δάνεια του ΕΤΣΕ·

376.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του για την ανεξάρτητη δημοσιογραφική κάλυψη των ευρωπαϊκών υποθέσεων, ιδίως μέσω της δημοσιονομικής βοήθειας για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα διαδικτυακά δίκτυα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της επιδότησης για το Euranet + έως το 2018 και καλεί την Επιτροπή να βρει ένα πιο βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο για το δίκτυο·

Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

377.  υπενθυμίζει ότι τα ειδικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα και το 2016, κυρίως για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος τα ποσά που απομένουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ να μην επαρκέσουν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων που θα ανακύψουν ενδεχομένως πριν από το 2020· ζητεί από την Επιτροπή να επιλύσει το δομικό αυτό πρόβλημα στο επόμενο ΠΔΠ και να ενημερώσει δεόντως το Κοινοβούλιο·

378.  ζητεί να αναπτυχθεί συνεπής και συστηματική στρατηγική με πιο σαφείς, ισχυρές και μακροπρόθεσμες πολιτικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση επαρκών πόρων για τον σκοπό αυτό·

Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων

379.  τονίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους τομείς πολιτικής· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του να εφαρμοστεί η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·

380.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) για την περίοδο 2014-2020 δεν προσδιορίζουν τους πόρους που διατίθενται για κάθε έναν από τους στόχους του προγράμματος που συνδέεται με την ισότητα των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, το 2016, το δίκτυο «Γυναίκες κατά της Βίας» και το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών έλαβαν επιχορηγήσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την ισότητα των φύλων·

381.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να τηρείται χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο «Δάφνη», με αύξηση των σχετικών πόρων, προκειμένου να αντιστραφεί η μείωση των πόρων που διατέθηκαν στο πρόγραμμα «Δάφνη» την περίοδο 2014-2020·

382.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και τονίζει ότι μια επιτυχής διαδικασία ανάκαμψης δεν είναι δυνατή χωρίς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κρίσεων στις γυναίκες·

383.  υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των θεμελιωδών αρχών του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη στοχευμένων δράσεων για την ισότητα των φύλων με ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και στο πλαίσιο των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου·

384.  διατυπώνει εκ νέου το αίτημά του να συμπεριληφθούν, στην κοινή δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ειδικοί δείκτες ανά φύλο, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας·

385.  ζητεί να περιλαμβάνεται στους γενικούς εκ των προτέρων όρους για τα κονδύλια της ΕΕ εκτίμηση επιπτώσεων από άποψη φύλου, καθώς και συλλογή χωριστών, ει δυνατόν ανά φύλο, στοιχείων για τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες·

386.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σχετικά ισόρροπη συμμετοχή των φύλων (52% γυναίκες έναντι 48% ανδρών) στις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου το 2016·

387.  καλεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την ισότητα των φύλων στο επόμενο ΠΔΠ, μέσω κοινής δήλωσης που θα προσαρτηθεί στο ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης δέσμευσης για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω δήλωσης στις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού, με την προσθήκη διάταξης σε μια ρήτρα επανεξέτασης του νέου κανονισμού για το ΠΔΠ.

31.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει με ικανοποίηση τη μείωση του ποσοστού ουσιωδών σφαλμάτων στον Τομέα 4 για το οικονομικό έτος 2016, σε σύγκριση με το 2015 (από 2,8% σε 2,1%), όπως εκτιμάται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του· υποστηρίζει πλήρως όλες τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και προτρέπει την Επιτροπή να τις εφαρμόσει γρήγορα·

2.  υπογραμμίζει ότι, εξαιρουμένων των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης και των έργων που χρηματοδοτούνται από πολλούς χορηγούς, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι σημαντικά υψηλότερο· τονίζει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να είχε μειώσει το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος κατά 0,7% επιπλέον αν όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της είχαν χρησιμοποιηθεί· επαναλαμβάνει ότι οι πράξεις δημοσιονομικής στήριξης πρέπει να συνδέονται με την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς·

3.  τονίζει ότι τα περισσότερα σφάλματα (37%) οφείλονται στην απουσία απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της εποπτείας των επιχορηγήσεων και της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται για τον σκοπό αυτόν· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση·

4.  υπογραμμίζει ότι τα συνολικώς αναφερόμενα στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για τη μετανάστευση και την προσφυγική κρίση πρέπει να καταστούν περισσότερο συνεκτικά και ολοκληρωμένα· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει ανησυχία διότι η χρήση άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών, παράλληλα με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, όπως τα καταπιστευματικά ταμεία και η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια·

5.  διαπιστώνει με ανησυχία τις αδυναμίες στην έμμεση διαχείριση από τις ελεγκτικές αρχές σε ορισμένες δικαιούχους χώρες του δεύτερου Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II)· καλεί τη ΓΔ Γειτονίας (NEAR) να βοηθήσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στην υπέρβαση των αδυναμιών και, πιο συγκεκριμένα, στη βελτίωση της μεθοδολογίας, του σχεδιασμού και της εποπτείας των λογιστικών ελέγχων, καθώς και της πρόσληψης και της κατάρτισης του προσωπικού τους· υπενθυμίζει ότι η κατανομή των προενταξιακών κονδυλίων πρέπει να συνδέεται με τις δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και την πρόοδο στην υλοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμίσεων στις δικαιούχους χώρες·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση την τελική έκθεση σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2017, και εκφράζει ικανοποίηση για τις ενδείξεις ότι η παρατήρηση εκλογών συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΜΔΔΑ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχιση της στήριξης εκ μέρους των τοπικών πληθυσμών για τις αποστολές παρατήρησης εκλογών· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και να εφαρμοστεί αναλογικότητα μεταξύ των πόρων που δαπανώνται για τις αποστολές παρατήρησης εκλογών και της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις προτάσεις που περιέχονται στην τελική έκθεση σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση του ΕΜΔΔΑ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρακολούθησης των συστάσεων που προκύπτουν από την παρακολούθηση εκλογών·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά σημειώνει ότι 4 από τις 10 μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα από την Επιτροπή ως σύμφωνες προς το άρθρο 60 του δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της ώστε να ολοκληρώσει τη διαπίστευση όλων των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ, σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να μπορούν να τους ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης·

8.  επιδοκιμάζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Βοήθεια της ΕΕ προς την Τυνησία», και σημειώνει με ικανοποίηση ότι, μέσω της χρηματοδότησης αυτής, η ΕΕ συνέβαλε σημαντικά και έγκαιρα στη μετάβαση προς τη δημοκρατία και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις· επιδοκιμάζει τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και συνιστά στην Επιτροπή να τις εφαρμόσει, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα» και την ανάγκη να μειωθεί ο αριθμός των προτεραιοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της βοήθειας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει επιλογές για την επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης της μακροχρηματοδοτικής συνδρομής, ιδίως όσον αφορά τις επείγουσες χρηματοδοτήσεις·

9.  λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 11/2017σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· επιδοκιμάζει όλες τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και καλεί την Επιτροπή να τις εφαρμόσει· υπό το πρίσμα αυτό τονίζει ιδιαίτερα ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες όσον αφορά το συντονισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων, την προσέλκυση επιπλέον χορηγών, τη διαφάνεια και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, καθώς και την ανάγκη πλήρους ανάπτυξης μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης·

10.  εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την ειδική έκθεση 09/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τίτλο «στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία»· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει, σε συντονισμό με την ΕΥΕΔ, την ανάπτυξη του στρατηγικού πλαισίου σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων, μεταξύ άλλων και για τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, ώστε να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των υλοποιούμενων έργων στο πεδίο αυτό και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους·

11.  με δεδομένη τη σημαντική διμερή στήριξη προς τη Λιβύη σε σειρά τομέων, όπως η κοινωνία των πολιτών, η διακυβέρνηση, η υγεία, η εκπαίδευση, η μετανάστευση και προστασία, η υποστήριξη προς την πολιτική διαδικασία και η ασφάλεια και διαμεσολάβηση, καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει ειδική έκθεση για τη βοήθεια της ΕΕ προς τη Λιβύη.

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Σοφία Σακοράφα, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tiemo Wölken

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

2.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Doru-Claudian Frunzulică

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση 33/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (το Ελεγκτικό Συνέδριο) με θέμα τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή φάνηκε σε γενικές γραμμές αποτελεσματική στον συντονιστικό της ρόλο, τον οποίο άσκησε σε σχέση με τις πλημμύρες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2014), την έξαρση του ιού Ebola στη Δυτική Αφρική (2014-2016) και τους σεισμούς του Νεπάλ (2015)· ζητεί από την Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης·

2.  υπογραμμίζει τις θετικές διαπιστώσεις στις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 30/2016 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στους τομείς προτεραιότητας στην Ονδούρα και αριθ. 3/2017 σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ προς την Τυνησία· υπογραμμίζει την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία συνάδει με προηγούμενες ειδικές εκθέσεις σχετικά με τις αναπτυξιακές δαπάνες της Ένωσης, ότι τα κονδύλια της Ένωσης δαπανήθηκαν εν γένει με ορθό τρόπο, στοιχείο που αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα των αναπτυξιακών δαπανών της Ένωσης· σημειώνει την έντονη αντιδιαστολή με άλλους τομείς πολιτικής, όπως οι δαπάνες της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής, όπου οι διαπιστώσεις έχουν πολύ πιο αρνητικό χαρακτήρα(98)·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση 9/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα τη στήριξη της Ένωσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων υπήρξε μερικώς αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των σχετικών προσπαθειών στην εν λόγω περιοχή, αν και δεν διευκρινίζεται σε ποιο βαθμό οι όποιες βελτιώσεις οφείλονται στη δράση της Ένωσης· επισημαίνει ότι δεν υφίσταται κανενός είδους σύμπραξη για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με καμία χώρα της περιοχής· παρατηρεί ότι, αν και τα περισσότερα σχέδια εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα, σπανίως αποδεικνύονται βιώσιμα· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία επίγνωσης και δέσμευσης σε εθνικό επίπεδο· εκφράζει την ανησυχία του για την αβέβαιη διάρκεια των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται·

4.  βρίσκει ενθαρρυντικά τα θετικά συμπεράσματα που περιέχει η ειδική έκθεση 11/2017 με θέμα το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το οποίο καλύπτει ανάγκες έκτακτης βοήθειας και αποκατάστασης και συνδέει τις ενέργειές του με την ανάπτυξη· παρατηρεί τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ καταπιστευματικών ταμείων αυτού του είδους και του καταπιστευματικού ταμείου για την Αφρική· υποστηρίζει τη σύσταση περί εκπόνησης κατευθυντηρίων γραμμών σε ό,τι αφορά την επιλογή μέσου βοήθειας και επισημαίνει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να αντανακλούν τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα μειονεκτήματα που συνδέονται με τα καταπιστευματικά ταμεία, καθώς και τις ανάμικτες εντυπώσεις που έχει αφήσει η μέχρι τώρα χρήση τους· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει, μέσω της τακτικής υποβολής εμπεριστατωμένων εκθέσεων, για την ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών κοινοβουλευτικού ελέγχου σε σχέση με την εφαρμογή του ταμείου·

5.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για την αξιοσημείωτη τάση που παρατηρείται στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες τείνουν να αγνοούν τις νομικά δεσμευτικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(99) στις περιπτώσεις των επιλέξιμων δαπανών της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) και των επιλέξιμων χωρών για τις δαπάνες του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· υπενθυμίζει ότι η νομιμότητα των δαπανών της Ένωσης αποτελεί βασική αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν πρέπει να υπερισχύουν έναντι σαφώς διατυπωμένων νομικών διατάξεων· υπενθυμίζει ότι ο ΜΑΣ είναι προπαντός και κατά κύριο λόγο ένα μέσο που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της φτώχειας·

6.  τάσσεται υπέρ της χρήσης της δημοσιονομικής στήριξης αλλά παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα και να αξιολογήσει με σαφήνεια τα προς επίτευξη αναπτυξιακά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση και προπαντός να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με τη διαγωγή των δικαιούχων κρατών σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες με έλλειμμα δημοκρατικού ελέγχου, το οποίο οφείλεται είτε στην έλλειψη εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ελευθεριών για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης, είτε σε υστέρηση όσον αφορά τις ικανότητες των εποπτικών οργάνων· σημειώνει, με βάση την ειδική έκθεση 35/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης για τη βελτίωση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων στην υποσαχάρια Αφρική, ότι οι εκ των προτέρων αναλύσεις της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων της Επιτροπής ούτε επαρκώς εμπεριστατωμένες είναι, ούτε ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της ίδιας της Επιτροπής, ότι η Επιτροπή παραλείπει συχνά να αξιολογήσει τις φορολογικές απαλλαγές και τις παράνομες εκροές κεφαλαίων και ότι δεν μελετά επαρκώς τα μερίσματα από εξορυκτικές δραστηριότητες και το αν καταβλήθηκαν ή όχι τα δικαιώματα για την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους· εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη και ορισμένες φορές άσκοπη χρήση από την Επιτροπή των όρων της δημοσιονομικής στήριξης σε συμβάσεις δημοσιονομικής στήριξης·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου(100) ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η Ένωση να μην επιτύχει τον στόχο της ενσωμάτωσης της κλιματικής αλλαγής στο σύνολο του ενωσιακού προϋπολογισμού και ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος της διάθεσης του 20 % των δαπανών της σε δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το σύστημα πιστοποίησης της Ένωσης για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων δεν είναι απολύτως αξιόπιστο(101)· υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν για τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι, όπως επισημαίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο: «η Επιτροπή δεν απαιτούσε από τα εθελοντικά συστήματα να επαληθεύουν ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων που πιστοποιούν δεν ενέχει σημαντικούς κινδύνους αρνητικών κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων, όπως κτηματικές διαφορές, καταναγκαστική/παιδική εργασία, άσχημες συνθήκες εργασίας για τους γεωργούς και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια» και ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αντιμετώπιση του ζητήματος·

9.  επισημαίνει τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεσή του αριθ. 8/2017 για τον τομέα αλιείας της ΕΕ και εκφράζει τη λύπη του για τις σημαντικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν· υπογραμμίζει τον σημαντικό κίνδυνο τα αλιεύματα που δηλώνονται να είναι χαμηλότερα από τα πραγματικά, πράγμα που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στα αποθέματα ιχθύων στα ύδατα των αναπτυσσόμενων χωρών· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου(102)·

10.  προσβλέπει σε ολοκληρωμένη ενημέρωση και διαβούλευση σε σχέση με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΜΑΣ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ληφθούν υπόψη το Θεματολόγιο του 2030 και μια νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη·

11.  υπενθυμίζει τη συλλογική δέσμευση της Ένωσης να αυξήσει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της Ένωσης και των κρατών μελών της στο 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους·

12.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει στον τομέα της ανάπτυξης μια προσέγγιση βάσει κινήτρων, θεσπίζοντας την αρχή των αναλογικών κερδών («more for more»), με βάση το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι, όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της όσον αφορά την οικοδόμηση και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, την εκρίζωση της διαφθοράς, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η στήριξη που λαμβάνει από την Ένωση· τονίζει ότι η εν λόγω προσέγγιση της «θετικής αιρεσιμότητας», σε συνδυασμό με την ισχυρή εστίαση στη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας για τις αγροτικές κοινότητες, μπορεί να επιφέρει πραγματική αλλαγή και να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης δαπανώνται με πιο βιώσιμο τρόπο· καταδικάζει έντονα, αφετέρου, κάθε προσπάθεια να υπαχθεί η βοήθεια στην προϋπόθεση του ελέγχου των συνόρων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ádám Kósa, Paul Rübig, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Lambert, Miroslav Mikolášik

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

Charles Goerens

PPE

György Hölvényi, Ádám Kósa, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

1

-

NI

Ελευθέριος Συναδινός

4

0

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Joachim Zeller

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

24.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Claude Rolin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  παρατηρεί την πράγματι διαρκή βελτίωση σε ό,τι αφορά το συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος σε πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ τα τελευταία χρόνια (4,4% το 2014, 3,8% το 2015, 3,1% το 2016)· παρατηρεί επίσης ότι οι πληρωμές βάσει δικαιωμάτων, τμήμα σημαντικό των ελεγχθεισών δαπανών που αντιστοιχεί στο 49% περίπου των δαπανών της Ένωσης, εμφανίζουν, σε ό,τι αφορά το σημαντικό επίπεδο σφάλματος, επίπεδα (1,3%) κατώτερα του ορίου του 2%· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, για πρώτη φορά από το 1994, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων των λογαριασμών του 2016·

2.  αναγνωρίζει τον σε γενικές γραμμές θετικό αντίκτυπο που είχαν τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν τόσο οι αρχές στα κράτη μέλη όσο και η Επιτροπή αφού, χωρίς αυτά, θα ήταν ενδεχομένως το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος υψηλότερο κατά 1,2% ·

3.  σημειώνει με ανησυχία το υψηλό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (4,8%), το οποίο εξακολουθεί να υπερβαίνει τόσο το όριο σημαντικότητας του 2%, όσο και το επίπεδο σφάλματος του προϋπολογισμού της ΕΕ στο σύνολό του (3,1%)· παρατηρεί εντούτοις τη μικρή μείωση που σημειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος (5,2%)·

4.  παρατηρεί ότι το υψηλό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» οφείλεται κυρίως στις μη επιλέξιμες δαπάνες που περιέχονται στις δηλώσεις δαπανών των δικαιούχων, στην επιλογή μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, έργων ή δικαιούχων και στην παράβαση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι απαιτείται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τον περιορισμό αυτών των πηγών σφάλματος με επίτευξη, παράλληλα, υψηλών επιδόσεων·

5.  σημειώνει με ανησυχία ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» είναι 4,1%, και ότι τα περισσότερα σφάλματα αφορούσαν την επιστροφή μη επιλέξιμων δαπανών προσωπικού και έμμεσων δαπανών που δηλώθηκαν από δικαιούχους ερευνητικών έργων· τονίζει ότι απαιτείται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τον περιορισμό αυτών των πηγών σφάλματος με επίτευξη, παράλληλα, υψηλών επιδόσεων·

6.  εκφράζει την απογοήτευσή του διότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, τα κράτη μέλη είχαν επαρκείς πληροφορίες στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν ή για να εντοπίσουν και να διορθώσουν σημαντικό αριθμό σφαλμάτων· παρατηρεί ότι, εάν οι εν λόγω πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις συνολικές δαπάνες για την «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» θα ήταν 1,1%, δηλαδή χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας του 2%, και για το σύνολο των δαπανών του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» θα ήταν 2,9%· σημειώνει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην εισαχθούν πρόσθετοι έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις δαπάνες της ΕΕ αλλά να ληφθεί μέριμνα ώστε να εφαρμοστούν σωστά οι υπάρχοντες μηχανισμοί ελέγχου·

7.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τα 168 ολοκληρωθέντα έργα του τομέα δαπανών «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», μόνον το ένα τρίτο διέθετε σύστημα μέτρησης των επιδόσεων με δείκτες εκροής και αποτελέσματος που να συνδέονται με τους στόχους του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος και ότι το 42% δεν διέθετε δείκτες αποτελέσματος ή στόχους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγηση της ειδικής συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη των γενικών στόχων του προγράμματος·

8.  σημειώνει με ανησυχία ότι τρία χρόνια μετά την έναρξη της περιόδου 2014-2020, τα κράτη μέλη έχουν ορίσει μόνο το 77% των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των ΕΔΕΤ και ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού στα μέσα του 2017 είναι μεγαλύτερες απ’ ό,τι στο αντίστοιχο χρονικό σημείο της περιόδου από το 2007 ως το 2013·

9.  παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει, κατά την επανεξέταση του σχεδιασμού και του μηχανισμού διάθεσης των πόρων ΕΔΕΤ για την περίοδο μετά το 2020, την εστίαση του προγράμματος στις επιδόσεις και να απλουστεύσει τον μηχανισμό πληρωμών με το να ενθαρρύνει, κατά περίπτωση, την εισαγωγή περαιτέρω μέτρων ώστε να συνδέονται οι πληρωμές με τις επιδόσεις αντί να επιστρέφονται απλώς τα έξοδα.

10.  εφιστά την προσοχή στις παρατηρήσεις στις οποίες προέβη το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με τις οποίες, τη τελευταία πενταετία, δεν προσδιόρισε ποσοτικώς σφάλματα που αφορούσαν τη χρήση των απλουστευμένων επιλογών απόδοσης δαπανών για πράξεις στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»· εκτιμά συνεπώς ότι η προώθηση της ευρύτερης χρήσης απλουστευμένων επιλογών απόδοσης δαπανών μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, σε λιγότερα σφάλματα σε σύγκριση με εκείνα με βάση την απόδοση πραγματοποιηθεισών δαπανών και σε μεγαλύτερη εστίαση στην απόδοση και στα αποτελέσματα· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των απλουστευμένων επιλογών απόδοσης δαπανών, δεδομένης της αυξανόμενης εφαρμοσιμότητας τους στην διευκόλυνση της ευρύτερης δυνατής χρήσης απλουστευμένων επιλογών απόδοσης δαπανών·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) το 2016, καθώς και το γεγονός ότι σχεδόν τριπλάσιος αριθμός ατόμων έτυχε της υποστήριξής τους το 2016 σε σύγκριση με το διάστημα από το 2014 ως το 2015 (7,8 εκατομμύρια άτομα το 2016 έναντι 2,7 εκατομμυρίων ατόμων μεταξύ 2014 και 2015)· σημειώνει ότι, ως αποτέλεσμα της στήριξης του ΕΚΤ και της ΠΑΝ, 787 000 συμμετέχοντες εργάζονται, 820 000 συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει προσόντα και 276 000 συμμετέχοντες παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση·

12.  χαιρετίζει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των τριών αξόνων του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) το 2016· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η υποστήριξη του EaSI, και, ειδικότερα, των αξόνων του δικτύου του Progress και EURES (ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης), για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· σημειώνει με ανησυχία ότι οι επιδόσεις του θεματικού τμήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας του άξονα του EaSI «Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα» παραμένουν ανεπαρκείς και ζητεί από την Επιτροπή να εμμείνει στο θέμα της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο του θεματικού τμήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

25.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική εκτέλεση από την Επιτροπή των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων το 2016·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελούν οι πέντε αποκεντρωμένοι οργανισμοί που βρίσκονται υπ’ ευθύνη της και οι οποίοι επιτελούν τεχνικά, επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να χαράσσουν και να υλοποιούν πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και για τον τρόπο εκτέλεσης των προϋπολογισμών των εν λόγω οργανισμών·

3.  παρατηρεί, σε σχέση με το συνολικό ποσοστό σφάλματος του τμήματος «Αγροτική ανάπτυξη, αλιεία, περιβάλλον και κλίμα», ελαφρά μείωση του ποσοστού σφάλματος στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, ήτοι 4,9 %, έναντι 5,3 % για το 2015 και 6,2 % για το 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη μείωση των ποσοστών σφάλματος, αλλά παρατηρεί ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες· σημειώνει ακόμη ότι το 50 % επί συνόλου δέκα πράξεων που εξετάστηκαν και αφορούσαν το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία περιείχαν σφάλματα·

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

4.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΓΔ ENV εκτελείται κυρίως μέσω κεντρικής άμεσης διαχείρισης και ότι το 2016 οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών ανήλθαν σε 438,31 εκατομμύρια EUR και σε 357,62 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα· επισημαίνει ως πολύ ικανοποιητικό το γεγονός ότι στο τέλος του έτους τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ανήλθαν σε 98,95 % και τα ποσοστά των πιστώσεων πληρωμών σε 99,17 %·

5.  σημειώνει ότι το 2016 διατέθηκαν από το πρόγραμμα LIFE 315 εκατομμύρια EUR για τη συγχρηματοδότηση 157 νέων έργων σε 23 κράτη μέλη, γεγονός που κινητοποίησε άλλα 236 εκατομμύρια EUR σε επενδύσεις·

6.  επισημαίνει ότι το 2016 εκπονήθηκε σχέδιο δράσης, εν συνεχεία των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE· σημειώνει ότι το ποσοστό των καθυστερημένων πληρωμών για το 2016 ανήλθε σε 3,9 %·

7.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υφίσταται ειδικό πλαίσιο πληροφόρησης υπό τη διαχείριση της Επιτροπής για τον εντοπισμό και τη μέτρηση των ανεπιθύμητων παρενεργειών των πολιτικών της Ένωσης που επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή, αλλά και για τον ποσοτικό υπολογισμό του μεριδίου των δαπανών αυτών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

8.  σημειώνει ότι εσωτερικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το 2016 κατέδειξαν ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν βελτιώσεις στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στη ΓΔ ENV, καθώς η εν λόγω ΓΔ δεν ήταν σε θέση να παρακολουθεί αποτελεσματικά και να συγκρίνει τον φόρτο εργασίας εντός της ΓΔ·

9.  επισημαίνει ότι από τους εσωτερικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή μιας πολύ σημαντικής σύστασης σε θέματα ασφάλειας ΤΠ (σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής σε επίπεδο ΤΠ), με αποτέλεσμα η ΓΔ να είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο παραβιάσεων της ασφάλειας·

10.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΓΔ CLIMA εκτελείται κυρίως μέσω κεντρικής άμεσης διαχείρισης και ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών για το 2016 ανήλθαν σε 118,1 εκατομμύρια EUR και σε 59,25 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα· υπογραμμίζει ότι, ενώ το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανήλθε σε 99,72 %, το ποσοστό για τις πιστώσεις πληρωμών δεν ξεπέρασε το 70,49 % και τούτο διότι μόλις στα τέλη του Δεκεμβρίου 2017 υπογράφηκαν τρεις νέες πράξεις στο πλαίσιο του μέσου ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση (PF4EE)·

Δημόσια υγεία

11.  σημειώνει ότι η ΓΔ SANTE ήταν αρμόδια το 2016 για την εκτέλεση πιστώσεων ύψους 184,40 εκατομμυρίων EUR σχετικά με κονδύλια του προϋπολογισμού για τη δημόσια υγεία, το 89,88 % των οποίων παρουσιάζει ικανοποιητική δέσμευση· σημειώνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανέρχεται σε 89,86 %·

12.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης του δεύτερου προγράμματος για την υγεία, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016, παρά τα, πολύτιμα και σαφώς συνδεόμενα με τις ενωσιακές και εθνικές προτεραιότητες της πολιτικής για την υγεία, αποτελέσματά του, εξακολουθούν να υφίστανται περιθώρια βελτίωσης σε ό, τι αφορά τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δράσεων και τις συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία·

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών

13.  σημειώνει ότι η ΓΔ SANTE ήταν αρμόδια το 2016 για την εκτέλεση πιστώσεων ύψους 240,5 εκατομμυρίων EUR στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών, το 98,37 % των οποίων παρουσιάζει ικανοποιητική δέσμευση· σημειώνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανέρχεται σε 98,00 %·

14.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε ειδική έκθεση με θέμα τον έλεγχο απόδοσης των προγραμμάτων εξάλειψης των ζωονόσων για την περίοδο 2009-2014, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση που επέλεξε η Επιτροπή ήταν η ενδεδειγμένη και αναγνωρίζει ορισμένες αξιοσημείωτες επιτυχίες, όπως είναι η μείωση των κρουσμάτων σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, σαλμονέλωσης στα πουλερικά και λύσσας στα άγρια ζώα·

15.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε ειδική έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες που απαιτούνται ακόμη προκειμένου να εφαρμοστεί το δίκτυο Natura 2000 με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για βελτιώσεις όπως η σύσταση περί ακριβέστερου και πιο ολοκληρωμένου υπολογισμού των σημερινών δαπανών και της χρηματοδότησης που θα χρειαστεί προσεχώς σε επίπεδο τοποθεσιών·

16.  σημειώνει ότι η ΓΔ SANTE δρομολόγησε το 2016 το πρώτο προϊόν της πρωτοβουλίας «State of Health in the EU» (Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ), την κοινή έκθεση ΟΟΣΑ-Επιτροπής Health at a Glance: Europe 2016 (Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2016), δημιούργησε 23 ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις σπάνιες νόσους, συγκρότησε ειδική ομάδα για τη μικροβιακή αντοχή και δημιούργησε νέα ενωσιακή πλατφόρμα για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων·

17.  εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την έκθεση εκτέλεσης, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες στους τομείς του περιβάλλοντος και του κλίματος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jiří Maštálka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

7

-

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

EFDD

Piernicola Pedicini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

20.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Isabella De Monte

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 είναι αξιόπιστοι και οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς της Επιτροπής πράξεις για το οικονομικό έτος 2016 είναι σε γενικές γραμμές νόμιμες και κανονικές σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές, εκτός από τις πληρωμές επιστροφής εξόδων όπου υπάρχουν σφάλματα· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος του 3,1 % είναι υψηλότερο από το όριο σημαντικότητας που έχει θέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο (2 %)· αναμένει από το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με τα σφάλματα·

2.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά από το 1994, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζει σημαντική βελτίωση στα οικονομικά της Ένωσης·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρέσχε λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στον τομέα των μεταφορών, στο πλαίσιο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», ιδίως σε ό, τι αφορά τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον κίνδυνο συσσώρευσης ανεξόφλητων απαιτήσεων κατά τα τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ και κατά τα πρώτα έτη του επόμενου ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκτίμηση των επιπτώσεων με ειδικές συστάσεις ανά τομέα·

5.  σημειώνει ότι το 2016:

–   4 346 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 2 321 00 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών διατέθηκαν για τις πολιτικές μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την ασφάλεια των μεταφορών και για τους οργανισμούς μεταφορών για τα δικαιώματα των επιβατών, καθώς για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών («Ορίζοντας 2020»),

–   3 854 900 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1 794 600 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών διατέθηκαν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Κεφάλαιο 06 02 01) και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (μεταφορές – άρθρο 06 03 03),  

–   71 300 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών διατέθηκαν για διοικητικές δαπάνες·

6.  σημειώνει ότι, έως τα τέλη του 2016, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» είχε παράσχει στήριξη σε 452 έργα στον τομέα των μεταφορών για συνολικό ποσό 19,4 δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι το μέσο χρηματοδότησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και για την επίτευξη Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών· υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικές περικοπές που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», εξαιτίας της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΧΣ), θα πρέπει στο μέλλον να αποφευχθούν·

7.   εκφράζει τη λύπη του για τη μάλλον περιορισμένη πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την ολοκλήρωση των στρατηγικών δικτύων του ΔΕΔ-Μ που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση σε σχέση με τα προβλήματα που αφορούν τα ποσοστά εκτέλεσης και την ανισορροπία μεταξύ των κρατών μελών· καλεί τους ευρωπαίους συντονιστές του ΔΕΔ-Μ να προβούν σε διεξοδική αξιολόγηση των έργων που έχουν ολοκληρωθεί και των βελτιώσεων που έχουν επέλθει στους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού και να υποβάλουν την αξιολόγηση στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να προτείνει έναν μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής βοήθειας, για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ευρωπαϊκών ταμείων στην ολοκλήρωση των διαδρόμων των ΔΕΔ-Μ και τη μεγιστοποίηση της προόδου·

8.  σημειώνει ότι, το 2016, το ΕΤΣΕ χορήγησε 3,64 δισεκατομμύρια EUR για τη χρηματοδότηση 29 δράσεων: 25 έργα στον τομέα των μεταφορών και 4 πολυτομεακά ταμεία με προβλεπόμενες συνολικές επενδύσεις 12,65 δισεκατομμυρίων EUR· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δεν παρείχαν σε ετήσια βάση λεπτομερείς πληροφορίες ανά τομέα για τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ·

9.  σημειώνει ότι, το 2016, δρομολογήθηκε το πρόγραμμα εγγυήσεων πράσινης ναυτιλίας μέσω του νέου χρηματοπιστωτικού προϊόντος που φέρει την ονομασία χρεωστικό μέσο CEF και του ΕΤΣΕ, το οποίο δυνητικά θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων EUR για τον εξοπλισμό σκαφών με καθαρή τεχνολογία· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, μεταξύ άλλων για τις δημοσιονομικές και τεχνολογικές πτυχές, καθώς και για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις·

10.  σημειώνει τη σημαντική αριθμητική αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων που εξασφαλίζει νέες ευκαιρίες συνδυασμού χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών, ενώ παράλληλα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σύνθετο πλέγμα ρυθμίσεων γύρω από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι τα μέσα αυτά που υφίστανται παράλληλα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης ενδεχομένως απειλούν να υπονομεύσουν το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευθυγράμμιση ως προς την υποβολή εκθέσεων, τον λογιστικό έλεγχο και τον δημόσιο έλεγχο· θεωρεί επιπλέον λυπηρό το γεγονός ότι, με τη χρήση των κονδυλίων του ΕΤΣΕ, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες ανατίθενται στην ΕΤΕπ, με αποτέλεσμα ο δημόσιος έλεγχος να είναι πιο περιορισμένος σε σύγκριση με άλλες πράξεις που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

11.  συντάσσεται με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να βρεθεί τρόπος αναμόρφωσης του δημοσιονομικού συστήματος της Ένωσης, και συγκεκριμένα ο καλύτερος δυνατός τρόπος προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η συνολική χρηματοδότηση δεν θα είναι πιο περίπλοκη από όσο απαιτούν η επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης και η διασφάλιση λογοδοσίας, διαφάνειας και δυνατότητας ελέγχου·

12.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει με σαφήνεια, για τον τομέα των μεταφορών, εκτίμηση του αντίκτυπου του ΕΤΣΕ στα άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως σε σχέση με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και στη συνοχή του χρεωστικού μέσου CEF με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, σε εύλογο χρόνο πριν από την πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ και για το επόμενο CEF· ζητεί η αξιολόγηση αυτή να περιέχει σαφή ανάλυση σχετικά με τη γεωγραφική ισορροπία των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το μοναδικό συναφές κριτήριο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των επιδόσεών του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εμβαθύνει στην αξιολόγηση των επιτευγμάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από την Ένωση έργων μεταφορών και να υπολογίσει την προστιθέμενη αξία τους·

13.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, λόγω των πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης, να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έργα – υπό μορφή μονοαπευθυντικής διαδικασίας – προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τη χρηματοδότηση των υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της Ένωσης και το ΕΤΣΕ·

14.  σημειώνει ότι η έρευνα και η καινοτομία αντιστοιχούν στο 59 % των δαπανών του υποτομέα του ΠΔΠ «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»· εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό επίπεδο σφάλματος (4,1 %)· τονίζει ότι η καινοτομία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μέτρα απλούστευσης και να διασφαλίσει την παροχή τεχνικής και χρηματοπιστωτικής στήριξης ούτως ώστε η χρηματοδότηση να χρησιμοποιείται καταλλήλως και να επωφελούνται περισσότεροι συμμετέχοντες, ιδίως ΜΜΕ, από τα ταμεία της Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση από την Ένωση υπό μορφή επιχορηγήσεων για την έρευνα και την καινοτομία·

15.  χαιρετίζει τη δήλωση για την έναρξη υπηρεσιών του Galileo το 2016· υπογραμμίζει τη σημασία του EGNOS για τον τομέα των μεταφορών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στα τέλη του 2016 υπήρχαν στην Ένωση 219 αεροδρόμια στα οποία είχαν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες προσγείωσης βασισμένες στο EGNOS και ότι ο αριθμός των φορτηγών οχημάτων στις οδικές μεταφορές που χρησιμοποιούν το EGNOS για τα διόδια ανερχόταν σε 1,1 εκατομμύριο EUR· ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει, στο πλαίσιο των επόμενων ετήσιων προϋπολογισμών, την αναγκαία χρηματοδότηση για την παροχή κάλυψης από το EGNOS σε όλο το έδαφος της ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την οικονομική αποτελεσματικότητα της συμφωνίας με το Eurocontrol όσον αφορά τον φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων (PRB) και να προωθήσει την πρόταση για την καθιέρωση του PRB ως ευρωπαϊκής οικονομικής ρυθμιστικής αρχής υπό την εποπτεία της Επιτροπής· καλεί, ακόμη, την Επιτροπή, δεδομένης της ανάγκης να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός και προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αερομεταφορών, να προχωρήσει στο θέμα της πρότασης για τον ορισμό διαχειριστών δικτύου ως αυτόνομου παρόχου υπηρεσιών υπό μορφή κλαδικής σύμπραξης·

17.  σημειώνει ότι ο INEA ενέκρινε το 2016 τη στρατηγική ελέγχου του για την περίοδο 2017-2024 και ότι οι εκτιμήσεις για τα ποσοστά σφάλματος δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες, δεδομένου ότι οι πρώτοι έλεγχοι στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» προβλέπονται για το 2017·

18.  επικροτεί τη στρατηγική προληπτικού ελέγχου του INEA για τις μεταφορές που εγκρίθηκε το 2016, η οποία λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές από το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ καθώς και τις ιδιαιτερότητες του υποπρογράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις μεταφορές και υλοποιείται μέσω στοχοθετημένης δειγματοληψίας με σκοπό τη διατήρηση ενός χαμηλού ποσοστού σφάλματος· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εκ των προτέρων έλεγχοι επιτρέπουν να αξιολογούνται σε πρώιμο στάδιο η νομιμότητα και η κανονικότητα των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι·

19.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων που χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη, και να εισηγηθεί πρόταση για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των μελλοντικών σχεδίων ούτως ώστε να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού διαδρόμου μεταφορών·

20.  θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι, ελλείψει ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού για τον τουρισμό, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τους ενωσιακούς πόρους που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δράσεων για τον τουρισμό· επαναλαμβάνει το αίτημα για την προσθήκη ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού ειδικά για τον τουρισμό στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ένωσης·

21.  προτείνει, σε σχέση με τους τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Μιλτιάδης Κύρκος, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Rolandas Paksas, Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

21.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Iskra Mihaylova

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» μειώθηκε από 5,2% το 2015 σε 4,8% το 2016· επισημαίνει τη σταθερή βελτίωση κατά τα τελευταία τρία έτη· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων των λογαριασμών του 2016· αναγνωρίζει ότι το ποσοστό σφάλματος για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τα ποσοστά που αναφέρθηκαν για την προηγούμενη περίοδο, γεγονός που αποδεικνύει τον συνολικά θετικό αντίκτυπο των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες από κοινού με τα κράτη μέλη με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα νόμιμα εποπτικά εργαλεία προκειμένου να διασφαλίζεται η διόρθωση όλων των ουσιωδών σφαλμάτων· λαμβάνει υπόψη τις πρόσθετες απαιτήσεις διασφάλισης για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 που συνεπάγονται ετήσια διαδικασία αποδοχής των πιστοποιημένων λογαριασμών, με στόχο τη διαρκή μείωση του ποσού των εναπομενόντων σφαλμάτων· υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω απλοποίηση των κανόνων και η μείωση του διοικητικού φόρτου θα μπορούσε να βοηθήσει να μειωθεί ακόμη περισσότερο το ποσοστό σφάλματος·

2.  σημειώνει ότι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για να προλάβουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν σημαντικό αριθμό σφαλμάτων πριν από την υποβολή αίτησης επιστροφής εξόδων, και το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος θα μπορούσε να είχε μειωθεί κάτω από το όριο σημαντικότητας· επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο δεν χρειάζονται πρόσθετοι έλεγχοι για τις δαπάνες της ΕΕ, αλλά πρέπει να ενισχυθούν καταλλήλως οι ήδη διεξαγόμενοι έλεγχοι· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σωστά τα οικεία συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ώστε να εντοπίζουν και να διορθώνουν παρατυπίες βάσει των δικών τους ελέγχων· τονίζει ότι για τη νέα περίοδο 2014-2020, η συνολική διορθωτική ικανότητα ενισχύεται περαιτέρω με τη δυνατότητα που διαθέτει η Επιτροπή να επιβάλλει καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις σε περίπτωση που εντοπιστούν σοβαρές ελλείψεις, πράγμα που θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο προκειμένου τα κράτη μέλη να εντοπίζουν και να διορθώνουν σοβαρές παρατυπίες πριν από την πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών στην Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, περιλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας, για να παρέχει υποστήριξη στις αρχές των κρατών μελών·

3.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές τους, να συνεχίσουν την καταπολέμηση της απάτης και να παραμείνουν συνεπείς στη φιλοδοξία τους για αποφυγή παρατυπιών, πρόληψη και εντοπισμό της απάτης και περαιτέρω μείωση των ποσοστών σφάλματος· εκτιμά ότι η ανάπτυξη ικανοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχιστεί, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και με την εφαρμογή των συμφώνων ακεραιότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή και σαφή επικοινωνία με το κοινό όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ απάτης και σφάλματος· υπενθυμίζει ότι οι παρατυπίες στο σύνολό τους δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη απάτη και θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών· αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο η αναστολή των πληρωμών σε περίπτωση παρατυπιών θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση·

4.  εφιστά την προσοχή στον ρόλο των διοικητικών ικανοτήτων όσον αφορά την τακτική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και θεωρεί ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των δυνατοτήτων των κρατών μελών στον τομέα αυτό·

5.  σημειώνει ότι οι κύριες πηγές σφάλματος ήταν η εγγραφή μη επιλέξιμων δαπανών στις δηλώσεις των δικαιούχων (η εγγραφή μη επιλέξιμων δαπανών στις σχετικές δηλώσεις αντιστοιχεί στο 42 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος που υπολογίστηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο) καθώς και οι παραβιάσεις των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων (30 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος)· στο πλαίσιο αυτό καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τρία έτη μετά την έναρξη της περιόδου 2014-2020, τα κράτη μέλη έχουν ορίσει μόνο το 77% των αρχών των προγραμμάτων και προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν στενά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τη νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και να προτείνει τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο των εθνικών αρχών και των δικαιούχων, και να άρουν τα εμπόδια που φέρνουν τις εταιρείες και τις οργανώσεις της Ένωσης σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους από τρίτες χώρες·

6.  ανησυχεί για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020 από αρκετά κράτη μέλη και για τις επιπτώσεις στις περιφέρειες όσον αφορά την κινητοποίηση και χρησιμοποίηση ενωσιακών κονδυλίων και ως εκ τούτου την επιδίωξη δημοσίων επενδύσεων οι οποίες είναι ακόμη πιο αναγκαίες την επαύριον των πολλαπλών κρίσεων της τελευταίας δεκαετίας· επισημαίνει ότι στα τέλη του 2016, το συνολικό ποσό των δημοσιονομικών αναλήψεων υποχρεώσεων, που προοριζόταν για επιλεγμένα έργα, ανήλθε σε περίπου 186,6 δισεκατομμύρια EUR, και ότι διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους μόνον 41,9 δισεκατομμυρίων EUR, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν πάνω από 77 % αναλήψεις υποχρεώσεων που εκκρεμούν για πληρωμή (144,6 δισεκατομμύρια EUR)· υπογραμμίζει ότι το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2020· τονίζει ότι η εκπλήρωση αυτών των συσσωρευμένων υποχρεώσεων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κατά τον σχεδιασμό του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ)· τονίζει ότι οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύεται ως μείωση της ανάγκης για χρηματοδότηση από την ΕΕ·

7.  υπενθυμίζει ότι τα σφάλματα στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» οφείλονται κυρίως σε μη επιλέξιμους δικαιούχους, δραστηριότητες, έργα ή δαπάνες (πληρωμές επιστροφής εξόδων)· επισημαίνει ότι το οικονομικό έτος 2016 είναι το τελευταίο κατά το οποίο όλες οι δαπάνες που ελέγχθηκαν συνδέονται με την περίοδο του ΠΔΠ 2007-2013 και ότι τα επόμενα έτη αναμένεται αύξηση του μεριδίου των κονδυλίων του ΠΔΠ 2014-2020·

8.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής έχει επιδεινώσει τις πολλαπλές ανισότητες τόσο σε ολόκληρη την Ένωση όσο και εντός των κρατών μελών και των περιφερειών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ένωσης·

9.  λαμβάνει υπό σημείωση τη στρατηγική έκθεση 2017 σχετικά με την εκτέλεση των ΕΔΕΤ(103), τονίζοντας ότι η επιλογή έργων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ ανήλθε συνολικά σε 278 δισεκατομμύρια EUR, ή 44% του συνόλου των επενδύσεων που προγραμματίστηκαν για την περίοδο 2014-2020, τα οποία έχουν παραδοθεί στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης από την έναρξη της περιόδου χρηματοδότησης· θεωρεί ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 έχει πλέον φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα αποδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης αλλά και την ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών·

10.  τονίζει ότι, μέχρι τα μέσα του 2017, οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν μεγαλύτερες από αυτές που κατεγράφησαν την αντίστοιχη χρονική στιγμή της περιόδου 2007-2013·

11.  σημειώνει ότι το μέσο ποσοστό εκταμίευσης για τα χρηματοδοτικά μέσα ήταν μόνο 75% στα τέλη του 2015· σημειώνει ωστόσο ότι η εκταμίευση από τα χρηματοοικονομικά μέσα στους τελικούς δικαιούχους ανήλθε στο 93 % μέχρι τις 31 Μαρτίου και ότι η Επιτροπή κατά το κλείσιμο κατέγραψε σημαντική πρόοδο όσον αφορά το μέσο ποσοστό εκταμίευσης, γεγονός που αποδεικνύει την πρακτική χρησιμότητα των εν λόγω μέσων· θεωρεί ότι οι επιχορηγήσεις αποτελούν τη βασική μορφή στήριξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορούν όλες οι επενδύσεις να τύχουν τραπεζικής χρηματοδότησης ή να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα· επισημαίνει ότι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2018 θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην απλούστευση, τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων·

12.  επιδοκιμάζει την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις του, για να αυξηθούν ο βαθμός κάλυψης και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»·

13.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιέχονται στην ετήσια έκθεση του 2016 για το πλαίσιο αναφοράς σχετικά με τις επιδόσεις και να υιοθετήσει τις διεθνείς ορθές πρακτικές όταν θα επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα των δεικτών που χρησιμοποιούνται δυνάμει της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» (BFOR), και να βελτιώσει το ισχύον σύστημα μέτρησης των επιδόσεων όταν θα επανεξετάσει τον μηχανισμό υλοποίησης για την περίοδο μετά το 2020· τονίζει συνεπώς ότι η Επιτροπή θα πρέπει να απλουστεύσει τη μέτρηση των επιδόσεων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την εστίαση των προγραμμάτων στα αποτελέσματα και να απλουστεύσει την εκτέλεση των ΕΔΕΤ.·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Raymond Finch, John Flack, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Andor Deli, Ivana Maletić, Urmas Paet, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Bronis Ropė, Milan Zver

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παράγραφος 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Anna Hedh, Bogdan Brunon Wenta

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Steeve Briois

GUE/NGL

Martina Michels, Ángela Vallina

PPE

Daniel Buda, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

EFDD

Raymond Finch, Paul Nuttall

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

24.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Karin Kadenbach

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι, για τη γεωργία, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) χρησιμοποίησε δείγματα των 217 πράξεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) σε 21 χώρες και 163 πράξεων σε 20 χώρες που καλύπτουν την αλιεία, το περιβάλλον/κλίμα και την αγροτική ανάπτυξη (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη μείωση του ποσοστού σφάλματος στο 2,5 % για το 2016 (από 2,9 % το 2015), που διαπίστωσε το ΕΕΣ όσον αφορά τους «φυσικούς πόρους»·

2.  επισημαίνει ότι η διορθωτική ικανότητα που προκύπτει από τις δημοσιονομικές διορθώσεις και τις ανακτήσεις ενισχύθηκε και ότι, με αυτόν τον τρόπο, μειώθηκε το επισφαλές ποσό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) κατά 2,04 % για το 2016· σημειώνει ότι, αν και το ποσοστό σφάλματος παραμένει αναλλοίωτο (2,5 %), η δημοσιονομική επίπτωσή του περιορίζεται ως αποτέλεσμα των εν λόγω δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων, διότι μέρος των ποσών που καταβάλλονται αχρεωστήτως, επιστρέφουν στον προϋπολογισμό. 3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι πόροι που θα εγγραφούν στο αποθεματικό για κρίσεις στον τομέα της γεωργίας, στον προϋπολογισμό του 2016, και δεν θα δαπανηθούν, θα διατεθούν στο σύνολό τους για άμεσες ενισχύσεις κατά το επόμενο οικονομικό έτος·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση και μεγαλύτερη ακρίβεια, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό εργαλείο για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος, καθώς και της διοικητικής επιβάρυνσης για τους γεωργούς και τους οργανισμούς πληρωμών·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη σημαντική αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών, και να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται·

6.  σημειώνει ότι το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής του «οικολογικού προσανατολισμού», προφανώς, δεν επηρέασε το ποσοστό σφάλματος, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί μείζον επίτευγμα από την πλευρά των γεωργών και των οργανισμών πληρωμών λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των κανόνων οικολογικού προσανατολισμού· συμμερίζεται, ωστόσο, την άποψη της Επιτροπής ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα ακριβή περιβαλλοντικά αποτελέσματα· επισημαίνει ότι, εκτός από τον οικολογικό προσανατολισμό, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα της γεωργίας· υπογραμμίζει ότι ο «οικολογικός προσανατολισμός» αποτελεί παράδειγμα της αυξημένης ανάγκης για έλεγχο των επιδόσεων, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της γεωργίας·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το καθεστώς του οικολογικού προσανατολισμού και τον στόχο του, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση μέσω των πρακτικών της διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της διατήρησης των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων και της δημιουργίας περιοχών οικολογικής εστίασης στην αρόσιμη γη, όπως περιγράφονται στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ·

8.  επισημαίνει ότι ένας μικρός αριθμός δικαιούχων λαμβάνει τις σημαντικότερες ενισχύσεις και ότι το 4 % των άμεσων ενισχύσεων μοιράζεται μεταξύ περισσότερων από τους μισούς σημερινούς δικαιούχους που λαμβάνουν λιγότερο από 1 250 EUR ανά έτος· πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία για την αξιοπιστία της ΚΓΠ να υπάρχει σύγκλιση των πληρωμών προς τους δικαιούχους, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους·

9.  τονίζει, ωστόσο, ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυτών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν υπερβαίνει τα 2 000 EUR και ότι δεν λειτουργούν σε εμπορική βάση, δηλαδή με γνώμονα την αγορά, αλλά προορίζονται για την καλλιέργεια ειδών διατροφής από γεωργούς που ασκούν και δεύτερη επαγγελματική δραστηριότητα και αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 4,6 % των χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων στην Ένωση· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι αναγκαίο να εξαλειφθούν ορισμένες εσφαλμένες αντιλήψεις που επικρατούν σε σχέση με τον ισχυρισμό ότι «το 20 % των γεωργικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνουν το 80 % της ενίσχυσης», δεδομένου ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεγέθους 10 εκταρίων και άνω, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 88 % της γεωργικής γης της Ένωσης και το 90 % της γεωργικής παραγωγής της·

10.  σημειώνει τις συστάσεις του ΕΕΣ σχετικά με τα μέτρα που επιδιώκουν να μειώσουν το όριο ηλικίας της γεωργικής κοινότητας και την ανάγκη για πιο στοχευμένα προγράμματα για τον σκοπό αυτόν·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στο 4,9 % από 5,3 % το 2015, και 6 % το 2014· αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα των αγροτικών περιοχών απαιτούν σύνθετα επενδυτικά προγράμματα, και ότι το ποσοστό σφάλματος οφείλεται στους διαφορετικούς στόχους όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς της οικονομίας, των αγροτικών υποδομών, του περιβάλλοντος και της υγείας των ζώων, σε αντίθεση με το ποσοστό του ΕΓΤΕ που ανέρχεται σε 1,7 %· για τον λόγο αυτόν, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η απλούστευση εστιάζει στον πυλώνα Ι, ενώ έχει αναγνωριστεί ότι ο πυλώνας ΙΙ έχει πιο πολύπλοκο χαρακτήρα· πιστεύει επίσης ότι οι επενδύσεις στην αγροτική ανάπτυξη αποτελούν βασικό μέρος της πολιτικής που πρέπει να διατηρηθεί παράλληλα με μοντέλα διαχείρισης κινδύνου αποδεδειγμένης σταθερότητας και ωφελιμότητας· εκφράζει ανησυχία για την μείωση της απασχόλησης στον τομέα της γεωργίας και πιστεύει ότι οι επενδύσεις του πυλώνα 2 έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη της υπαίθρου και των υποδομών· τονίζει ότι η μέθοδος υπολογισμού του ποσοστού σφάλματος για τις πληρωμές της ΚΓΠ (ειδικότερα στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης) μπορεί να βελτιωθεί, μεταξύ άλλων, με την απλούστευση και την μείωση της γραφειοκρατίας·

12.  τονίζει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στο είδος και την εμβέλεια των σφαλμάτων, δηλαδή μεταξύ ακούσιων παραλείψεων, παραλείψεων διοικητικού χαρακτήρα και περιπτώσεων απάτης, και ότι οι παραλείψεις δεν προκαλούν εξ ορισμού καμία οικονομική ζημία στον φορολογούμενο, πράγμα που θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση του πραγματικού ποσοστού σφάλματος· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο κίνδυνος ακούσιων σφαλμάτων λόγω πολύπλοκων κανονιστικών διατάξεων επιβαρύνει τελικά τον δικαιούχο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες οι επενδύσεις ήταν αποτελεσματικές, οι δαπάνες εξακολουθούν να θεωρούνται σε ποσοστό 100 % μη επιλέξιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν διαπιστώνονται σφάλματα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· τονίζει, επομένως, ότι είναι ευκταίος ο περαιτέρω εξορθολογισμός της μεθόδου υπολογισμού του σφάλματος·

13.  υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι η αγροτική ανάπτυξη παραμένει ένας τομέας ο οποίος πρέπει να υπόκειται σε ενδελεχή έλεγχο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προώθηση των απλουστευμένων επιλογών κόστους από την Επιτροπή ιδίως με δεδομένο ότι η χρήση αυτών των μέτρων θα περιόριζε τον κίνδυνο υπερβολικής αύξησης των τιμών και θα αλάφραινε τον διοικητικό φόρτο που επιβαρύνει τους αγρότες· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους, καθώς η χρήση τους στην Ένωση είναι περιορισμένη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του ΕΕΣ να καταρτίσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με την χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το 2018·

14.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να κινείται προς την κατεύθυνση ενός συστήματος ενιαίου ελέγχου, το οποίο θα επιτρέψει την μείωση του διοικητικού φόρτου σε όλα τα επίπεδα μέσω ελέγχων, διατηρώντας ταυτόχρονα τον αποτελεσματικό έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας των πληρωμών·

15.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Eurostat, η συνολική αξία της γεωργικής παραγωγής το 2016 ανήλθε σε 405 δισ. EUR, σημειώνοντας ελαφριά μείωση (2,8 %) σε σχέση με το 2015, εξαιτίας της πτώσης των τιμών των βασικών γεωργικών προϊόντων·

16.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε δεδομένα και η επισταμένη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών κυρίως πτυχών είναι σημαντικές, δεδομένου ότι ορισμένοι φυσικοί πόροι στηρίζουν μακροπρόθεσμα την παραγωγικότητα της γεωργίας, όπως το έδαφος και την βιοποικιλότητα·

17.  ευελπιστεί ότι το ΕΕΣ θα προσαρμόσει τις πρακτικές του στο θέμα του ελέγχου προκειμένου η σημασία που αποδίδεται στη χρήση των κονδυλίων να είναι ίδια με αυτή που αποδίδεται στη διάθεσή τους·

18.  χαιρετίζει τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 2016 της ΓΔ AGRI, η οποία καταδεικνύει σαφώς τη συμβολή της ΚΓΠ στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, χάρη στην οποία το ποσοστό αυτό επανήλθε στα προ της κρίσης επίπεδα, φτάνοντας στο 65 % του πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας, σε σύγκριση με το 64,8 % το 2008 και το χαμηλότερο ποσοστό του 62,5 % το 2011· επικροτεί το γεγονός ότι οι άμεσες πληρωμές είναι πλέον περισσότερο εστιασμένες στους νέους γεωργούς, τους μικρούς γεωργούς ή τους γεωργούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς·

19.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα συνολικά ποσοστά σφάλματος που αναφέρονται από το ΕΕΣ και για την ΚΓΠ στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI για το 2016 παρουσιάζουν μηδαμινή απόκλιση, πράγμα που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα των σχεδίων διορθωτικών μέτρων που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα έτη από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, ιδίως σε ό, τι αφορά τις βελτιώσεις στα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) αυτών των κρατών μελών·

20.  επαναλαμβάνει το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 (ψήφισμα A8-0240/2015) με το οποίο η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το ΕΕΣ καλούνται να αναπτύξουν περαιτέρω στρατηγικές λογιστικού ελέγχου με βάση τον κίνδυνο στις οποίες να λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά δεδομένα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Stefan Eck, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere, Thomas Waitz

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Zullo

ENF

Laurentiu Rebega

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

0

0

-

-

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

2.3.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alain Cadec

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016· λαμβάνει υπό σημείωση την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016· λαμβάνει υπό σημείωση την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (ΓΔ MARE) για το 2016·

2.  επισημαίνει ότι, τα τελευταία έτη, έχει διατηρηθεί η ευνοϊκή τάση στη διαχείριση του προϋπολογισμού και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατυπώνει ιδιαίτερες παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ MARE για το 2016·

3.  προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις μελλοντικές εκθέσεις του, να παρουσιάζει χωριστό ποσοστό σφάλματος για την αλιεία και τις θαλάσσιες υποθέσεις για να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που προκύπτουν από τη συμπερίληψη άλλων τομέων στην ίδια γραμμή του προϋπολογισμού· διαπιστώνει ότι οι τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας δεν παρουσιάζονται με επαρκείς λεπτομέρειες στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ορθή αξιολόγηση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε αυτούς τους τομείς·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος που καταγράφει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος και προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τη μειωτική τάση·

5.  συγχαίρει την Επιτροπή για το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του τίτλου 11, Τμήμα ΙΙΙ του προϋπολογισμού του 2016 (Θαλάσσιες υποθέσεις και Αλιεία), τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (99,2 %) όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών (94,7% )· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι δημοσιονομικοί πόροι αναλύονται σύμφωνα με την περιοχή κατανομής τους και ότι, για αυτόν τον λόγο, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή, στην έκθεσή της, να αναφέρει λεπτομερώς το ποσοστό εκτέλεσης ανά γραμμή του προϋπολογισμού·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση την επιφύλαξη που διατυπώθηκε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ MARE, και η οποία αφορά οκτώ κράτη μέλη, σχετικά με τον εντοπισμό μη επιλέξιμων δαπανών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)·

7.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της ΓΔ MARE για τον έλεγχο των πιστώσεων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, και κυρίως τα μέτρα της που αφορούν το ΕΤΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

8.  διαπιστώνει ότι ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αφορά ποσό 5,9 εκατομμυρίων EUR και ότι η Επιτροπή έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αξιολόγηση των δαπανών το 2017 και, κατά περίπτωση, για την ανάκτηση των διατεθέντων κονδυλίων·

9.  διαπιστώνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020, τρία έτη μετά την έγκρισή του στις 15 Μαΐου 2014, παραμένει μη ικανοποιητικό, δεδομένου ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε χρησιμοποιηθεί μόλις το 1,7% από τα 5,7 δισεκατομμύρια EUR που είχαν διατεθεί ως χρηματοδότηση στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης· διαπιστώνει ότι το ποσοστό απορρόφησης του ΕΤΘΑ αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι δημοσιονομικοί πόροι αναλύονται σύμφωνα με την περιοχή κατανομής τους και ότι, για αυτόν τον λόγο, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή, στην έκθεσή της, να αναφέρει λεπτομερώς το ποσοστό εκτέλεσης ανά γραμμή του προϋπολογισμού·

10.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παροχή κάθε δυνατής στήριξης στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης αξιοποίηση των πόρων του ΕΤΘΑ, με υψηλά ποσοστά εκτέλεσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προτεραιότητες και ανάγκες, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας·

11.  προτείνει, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες της στους τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας για το οικονομικό έτος 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liliana Rodrigues

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Linnéa Engström

2

0

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

26.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus + έδωσε τη δυνατότητα σε 500.000 άτομα για σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό το 2016 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου των 4 εκατομμυρίων συμμετεχόντων έως το 2020· τονίζει ότι οι σπουδαστές του Erasmus + τείνουν να αναπτύσσουν ένα ευρύ σύνολο μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων και να έχουν καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας απ’ ό, τι οι μη διακινούμενοι σπουδαστές, και ότι το πρόγραμμα αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στους νέους της Ευρώπης· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να εξασφαλιστεί ευρύτερη προσβασιμότητα στο πρόγραμμα, ειδικότερα για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Erasmus + πραγματοποιείται πλέον σε μεγάλο βαθμό μέσω του διαδικτύου· πιστεύει, ωστόσο, ότι η διαδικασία θα μπορούσε να απλοποιηθεί περαιτέρω με την κατάργηση της απαίτησης χειρόγραφης υπογραφής των επιστολών διαπίστευσης·

3.  επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο Erasmus + στον τομέα της νεολαίας, διότι η διαχείριση του προγράμματος γίνεται σε αποκεντρωμένη βάση από τους εθνικούς φορείς · καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, για παράδειγμα συγκεντρώνοντας μέρος της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εκτελεστικού οργανισμού· καλεί επίσης την Επιτροπή να παράσχει τα απαραίτητα μέσα για τη βελτίωση της συμμετοχής όλων των δικαιούχων του προγράμματος, όπως για παράδειγμα με τη δημιουργία μόνιμων υποεπιτροπών ανά τομέα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013(104) ·

4.  υπογραμμίζει ότι μέχρι σήμερα το κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος Erasmus + ήταν οι πανεπιστημιακές ανταλλαγές και ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση αυτής της πρακτικής, καμία χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλο πρόγραμμα, ούτε πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του Erasmus + σε άλλους αποδέκτες, για παράδειγμα τους μετανάστες·

5.   επισημαίνει τον χαμηλό βαθμό απορρόφησης και την ανεπαρκή γεωγραφική κάλυψη του μηχανισμού εγγυήσεων φοιτητικών δανείων Erasmus +· ελπίζει ότι η πρόσφατη άμεση συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου θα προσφέρει στοιχεία για μια αποτελεσματικότερη διαδικασία δανείων· προτρέπει την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του μέσου και καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων του μηχανισμού·

6.  εκφράζει προβληματισμό για τα χρόνια ανησυχητικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και «Δημιουργική Ευρώπη» Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» (16 % και 11 % αντίστοιχα το 2016)· επισημαίνει ότι τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας προκαλούν δυσαρέσκεια στους αιτούντες και αποτελούν ένδειξη ανεπαρκούς επίπεδου χρηματοδότησης, που δεν αντιστοιχεί στους φιλόδοξους στόχους των προγραμμάτων·

7.  επισημαίνει ότι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Επιτροπής δηλώνει ότι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» ολοκληρώθηκε πλήρως μόνο το 2016, στο τρίτο έτος εφαρμογής του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν κατάλληλα για τα μακροχρόνια σχέδια που κρίθηκαν αναγκαία για την πλήρη εφαρμογή των νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καθυστερήσεις στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά το 2020 ·

8.  συγχαίρει τον ρόλο του EACEA στην υλοποίηση των τριών προγραμμάτων για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται από τη θετική αξιολόγηση του έργου του Οργανισμού που ολοκληρώθηκε το 2016· εκφράζει την ικανοποίησή του για την μεγαλύτερη εκ μέρους του EACEA χρήση της ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων για τα χρηματοδοτούμενα έργα, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση των έργων, να τροφοδοτήσει το έργο της Επιτροπής στον τομέα της πολιτικής και να επικουρήσει τους δικαιούχους· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο EACEA πραγματοποιεί το 92 % των πληρωμών του εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Δημοσιονομικός Κανονισμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης και πολιτισμού είναι συχνά πολύ μικρές οργανώσεις, καλεί τον EACEA να καταβάλει προσπάθειες για καλύτερα αποτελέσματα, ενδεχομένως με ένα δείκτη μέσου χρόνου πληρωμής.

9.  σημειώνει τη δρομολόγηση το 2016 του μηχανισμού εγγυήσεων για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, με προϋπολογισμό 121 εκατομμύρια EUR μέχρι το 2022, και το αρχικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τον κλάδο και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· ζητεί την ταχεία καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ στον μηχανισμό από το το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)· υπενθυμίζει ότι τα δάνεια συμπληρώνουν άλλες σημαντικές πηγές χρηματοδότησης, όπως οι επιχορηγήσεις·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το πολύ χαμηλό επίπεδο των χρηματοδοτήσεων του ΕΤΣΕ που επιτεύχθηκε στο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα το 2016· θεωρεί ότι η ειδικά προσαρμοσμένη, τομεακή υποστήριξη έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας επωφελείται από δάνεια του ΕΤΣΕ·

11.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του για την ανεξάρτητη δημοσιογραφική κάλυψη των ευρωπαϊκών υποθέσεων, ιδίως μέσω της δημοσιονομικής βοήθειας για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα διαδικτυακά δίκτυα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της επιδότησης για το Euranet + έως το 2018 και καλεί την Επιτροπή να βρει ένα πιο βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο για το δίκτυο·

12.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την αποτυχία των ευρωπαϊκών σχολείων να αντιμετωπίσουν τα λογιστικά τους προβλήματα, τα οποία έχουν επανειλημμένα εντοπιστεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και υπογραμμιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκθέσεις απαλλαγής· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι ενώ τα σχολεία έχουν συνολικά βελτιωθεί όσον αφορά το κλείσιμο των λογαριασμών, δύο από τα δεκατέσσερα σχολεία, καθώς και το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, εξακολουθούν να μην εκδίδουν τους λογαριασμούς τους εντός της νόμιμης προθεσμίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα ευρωπαϊκά σχολεία για την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων και την ευπρόσδεκτη καθιέρωση εξωτερικού ελέγχου, εξακολουθούν να υπάρχουν ανεπάρκειες όσον αφορά τις διαδικασίες προμηθειών, προσλήψεων και πληρωμών·

13.   συγχαίρει για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαπίστωσε ουσιαστικά σφάλματα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι η δημοσιονομική διαχείριση το 2016 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τους κανόνες εφαρμογής του και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης· θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο και υπεύθυνο σύστημα διαχείρισης που να ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις για την εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, πρέπει να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τη λογοδοσία και τη διαχειριστική ευθύνη· επικροτεί εν προκειμένω την έγκριση, το 2017, ενός αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού για τα ευρωπαϊκά σχολεία, ο οποίος θα παρέχει το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις ελλείψεις που έχει εντοπίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, ιδίως όσον αφορά τον διαχωρισμό των λογιστικών ρόλων από άλλες λειτουργίες· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ορθή εφαρμογή των νέων κανόνων παραμένει καθοριστική για την τήρηση των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου· επιμένει, ως εκ τούτου, το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των μέτρων εφαρμογής πριν από το τέλος του 2018·

14.   υπενθυμίζει ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία διαθέτουν συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 300 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 60% προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2018 περιλαμβάνει πιστώσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία νέας λογιστικής διακυβέρνησης και την εφαρμογή του αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού· τονίζει ότι η Επιτροπή έχει μία μόνο ψήφο στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου και ότι, ως εκ τούτου, η κύρια ευθύνη για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών σχολείων εναπόκειται στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά σχολεία στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

15.   πιστεύει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ιδίως επειδή περίπου 21 % όλων των μαθητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ήταν στο τμήμα αγγλικής γλώσσας (με δεύτερο το γαλλικό γλωσσικό τμήμα) και η αγγλική είναι η δεύτερη γλώσσα επιλογής του 61 % όλων των μαθητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η αβεβαιότητα ως προς την παροχή διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους γονείς και μαθητές στα Ευρωπαϊκά Σχολεία· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά σχολεία να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με τα σχέδιά τους για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων που απορρέουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να συνεχίσουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα στα Ευρωπαϊκά Σχολεία στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων για πιθανές εναλλακτικές συμβατικές ρυθμίσεις για τους διδάσκοντες·

16.  επισημαίνει ότι, όπως δήλωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει οριστεί νέο όριο κατά το οικονομικό έτος 2016 όσον αφορά τις πληρωμές που μεταφέρονται στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς· προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μειώσουν στο ελάχιστο τη διαφορά μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών, προβλέποντας κατάλληλα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων προς τους δικαιούχους του προγράμματος χωρίς καθυστέρηση·

17.  πιστεύει, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να γίνει πιο ανεξάρτητος από άμεσες εθνικές συνεισφορές· υποστηρίζει την πρόταση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Algirdas Saudargas

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

3

0

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Νικόλαος Χουντής, Curzio Maltese

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

7.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους λογαριασμούς της Ένωσης για το 2016· τονίζει ειδικότερα ότι το 2016 υπήρξε περαιτέρω μείωση των σφαλμάτων στις πληρωμές στο 3,1 %, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, και σημειώνει ότι είναι η πρώτη φορά από το 1994 που το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη για τις πληρωμές· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υπολόγισε το ποσοστό σφάλματος για τον τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος των ελεγχθεισών πράξεων·

2.  επισημαίνει βραδύτητα στις πληρωμές υπό επιμερισμένη διαχείριση για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, με δεδομένο ότι το 2016 ήταν ήδη το τρίτο έτος εφαρμογής του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· τονίζει ότι έχει σημασία να μειωθούν οι κίνδυνοι καθυστερήσεων όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων και τη διόρθωση των ανεπαρκειών στα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών· τονίζει ότι είναι σημαντικό η αξιολόγηση των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών να βασίζεται σε επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες·

3.  σημειώνει ότι το συνολικό ποσό που κινητοποιήθηκε το 2016 για τη μετανάστευση και το άσυλο δεν έγινε γνωστό από την Επιτροπή και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνεπή, περιεκτική και συγκεκριμένη δομή υποβολής εκθέσεων για τον σκοπό αυτό· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή για διαχωρισμό των κονδυλίων του προϋπολογισμού με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας·

4.  υπενθυμίζει ότι τα ειδικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον και το 2016, κυρίως για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος τα ποσά που απομένουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ να μην επαρκέσουν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων που θα ανακύψουν ενδεχομένως πριν από το 2020· ζητεί από την Επιτροπή να επιλύσει το δομικό αυτό πρόβλημα στο επόμενο ΠΔΠ και να ενημερώσει δεόντως το Κοινοβούλιο·

5.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα εργασίας ορισμένων οργανισμών υστερούσε σε ποιότητα όσον αφορά τον καθορισμό των στόχων και των βασικών δεικτών επιδόσεων· τονίζει ότι η ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να παρέχει συστηματικά τη γνώμη της σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας των οργανισμών της·

6.  ζητεί να αναπτυχθεί συνεπής και συστηματική στρατηγική με πιο σαφείς, ισχυρές και μακροπρόθεσμες πολιτικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση επαρκών πόρων για τον σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

2.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2017/2136(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Barbara Matera

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι μία από τις αξίες στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ένωση δεσμεύεται να προάγει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή να εφαρμόζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και την αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά φύλο σε διάφορους τομείς ενωσιακής πολιτικής, και από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στην αξιολόγηση που διενεργεί για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

1.  τονίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους τομείς πολιτικής· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του να εφαρμοστεί η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·

2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) για την περίοδο 2014-2020 δεν προσδιορίζουν τους πόρους που διατίθενται για κάθε έναν από τους στόχους του προγράμματος που συνδέεται με την ισότητα των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, το 2016, το δίκτυο «Γυναίκες κατά της Βίας» και το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών έλαβαν επιχορηγήσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την ισότητα των φύλων·

3.  ζητεί να αναφέρεται ρητά η ισότητα των φύλων στον τομέα 3, «Ασφάλεια και ιθαγένεια»·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να τηρείται χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο «Δάφνη», με αύξηση των σχετικών πόρων προκειμένου να αντιστραφεί η μείωση των πόρων που διατέθηκαν στο πρόγραμμα «Δάφνη» την περίοδο 2014-2020·

5.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και τονίζει ότι μια επιτυχής διαδικασία ανάκαμψης δεν είναι δυνατή χωρίς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κρίσεων στις γυναίκες·

6.  υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των θεμελιωδών αρχών του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη στοχευμένων δράσεων για την ισότητα των φύλων με ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και στο πλαίσιο των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου·

7.  διατυπώνει εκ νέου το αίτημά του να συμπεριληφθούν, στην κοινή δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ειδικοί δείκτες ανά φύλο, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας·

8.  ζητεί να περιλαμβάνεται στους γενικούς εκ των προτέρων όρους για τα κονδύλια της ΕΕ εκτίμηση επιπτώσεων από άποψη φύλου καθώς και συλλογή χωριστών, ει δυνατόν ανά φύλο, στοιχείων για τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σχετικά ισόρροπη συμμετοχή των φύλων (52% γυναίκες έναντι 48% ανδρών) στις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου το 2016·

10.  καλεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την ισότητα των φύλων στο επόμενο ΠΔΠ, μέσω κοινής δήλωσης που θα προσαρτηθεί στο ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης δέσμευσης για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω δήλωσης στις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού, με την προσθήκη διάταξης σε μια ρήτρα επανεξέτασης του νέου κανονισμού για το ΠΔΠ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Artis Pabriks, Jarosław Wałęsa

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Arne Gericke

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Urszula Krupa

4

0

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Marijana Petir

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Benedek Jávor, Andrey Novakov, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki, Norbert Lins, Rupert Matthews, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Lieve Wierinck

ECR

Rupert Matthews

PPE

Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

7

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(2)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(3)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.

(4)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(5)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

(7)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(8)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(9)

  ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 2.

(10)

  ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 63.

(11)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(12)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(13)

  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(14)

  ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(15)

  ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46.

(16)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

(17)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(18)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(19)

  ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 11.

(20)

  ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 74.

(21)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(22)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(23)

  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(24)

  ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(25)

  ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 73.

(26)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

(27)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(28)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(29)

  ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 2.

(30)

  ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 52.

(31)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(32)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(33)

  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(34)

  ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(35)

  ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 69.

(36)

  ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 183.

(37)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

(38)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(39)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(40)

  ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 9.

(41)

  ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 171.

(42)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(43)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(44)

  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(45)

  ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(46)

  ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 58.

(47)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

(48)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(49)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(50)

  ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 12.

(51)

  ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 252.

(52)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(53)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(54)

  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(55)

  ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(56)

  ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 54.

(57)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

(58)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(59)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(60)

  ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 11.

(61)

  ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 247.

(62)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(63)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(64)

  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(65)

  ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(66)

  ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 65.

(67)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

(68)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(69)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(70)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.

(71)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(72)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(73)

  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(74)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

(75)

  COM(2017)0351, σ. 81.

(76)

  Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις το 2016, σ. 82, ΓΔ AGRI, ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, παράρτημα 10, σ. 140.

(77)

  Βλ. ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016, σ. 81.

(78)

  P8_TA(2017)0143, σημεία 120 και 121.

(79)

  Η έκθεση βρίσκεται εδώ: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/.

(80)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 19, πλαίσιο 1.2 υποσημείωση 1.

(81)

  «Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006», σελ. 11.

(82)

  Μελέτη «αξιολόγηση της δεκαετούς λειτουργίας του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία»· ΓΔ Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Δ: δημοσιονομικά θέματα.

(83)

  ΓΔ AGRI ΕΕΔ 2016, σελίδα 17.

(84)

  Βλέπε σημείο 207 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεών του περί απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ΕΕ L 252 της 29.09.2017, σ. 28).

(85)

  Ενδεικτικά αριθμητικά δεδομένα σχετικά με την κατανομή της βοήθειας ανά μέγεθος/κατηγορία βοήθειας η οποία ελήφθη στο πλαίσιο άμεσων ενισχύσεων που καταβάλλονται στους παραγωγούς σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 - Οικονομικό έτος 2016.

(86)

  Ο τομέας 3 του ΠΔΠ καλύπτει ένα φάσμα πολιτικών· σημαντικότερος τομέας δαπανών είναι η μετανάστευση και η ασφάλεια, αλλά προβλέπεται επίσης χρηματοδότηση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και τις πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς επίσης για προγράμματα που αφορούν τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια, τους καταναλωτές και την υγεία·

(87)

  Το AMIF αντικαθιστά το πρόγραμμα «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (SOLID).

(88)

  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σύντομη θεματική επισκόπηση σχετικά με την εφαρμογή της μείωσης κατά 5% των θέσεων προσωπικού, σ. 27.

(89)

  P8_TA(2017)0143, σημεία 276, 281, 282.

(90)

  Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των Σχολείων, Νοέμβριος 2017, σημεία 11 και 12.

(91)

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-hr-2016_en_0.pdf, σ. 10.

(92)

  https://corporateeurope.org/expert-groups/2017/02/corporate-interests-continue-dominate-key-expert-groups.

(93)

  (2015/2319(INI))

(94)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).

(95)

  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/.

(96)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

(97)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

(98)

Ειδική έκθεση αριθ. 9/2016: Οι δαπάνες της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής εταιρικής σχέσης έως το 2014.

(99)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).

(100)

Ειδική έκθεση αριθ. 31/2016: Δαπανώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπέρ της δράσης για το κλίμα: φιλόδοξες προσπάθειες που κινδυνεύουν σοβαρά να αποδειχθούν ανεπαρκείς.

(101)

Ειδική έκθεση αριθ. 18/2016: Το σύστημα της ΕΕ για την πιστοποίηση των βιώσιμων βιοκαυσίμων.

(102)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(103)

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/.

(104)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου