Postup : 2017/2136(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0137/2018

Predkladané texty :

A8-0137/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0121

SPRÁVA     
PDF 1595kWORD 219k
4.4.2018
PE 612.402v02-00 A8-0137/2018

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Joachim Zeller

1.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 2.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 3.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 4.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 5.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 6.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 7.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 8.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 9.  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia

(2017/2136(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017) 365 – C8-0247/2017)(2),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o hospodárení a vykonávaní rozpočtu EÚ za rok 2016 (COM(2017)0351),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2016 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2017)0497) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2017)0306),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami(3) inštitúcií a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05940/2018 – C8-0042/2018),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0137/2018),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z ... o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016(6);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, národným parlamentom, ako aj národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.


2.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2016

(2017/2136(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2016(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2016 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2017)0497) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2017)0306),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(8), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0137/2018),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z ... o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 384, 14.11.2017, s. 2.

(4)

  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 63.

(5)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(8)

  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.

(9)

  Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 46.

(10)

  Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.


3.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky za rozpočtový rok 2016

(2017/2136(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky za rozpočtový rok 2016(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2016 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2017)0497) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2017)0306),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(8), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/771/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky a zrušujú rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES,(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0137/2018),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z ... o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 384, 14.11.2017, s. 11.

(4)

  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 74.

(5)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(8)

  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.

(9)

  Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 73.

(10)

  Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.


4.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016

(2017/2136(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2016 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2017)0497) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2017)0306),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(8), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/770/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje rozhodnutie 2004/858/ES(9),

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/927/EÚ zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/770/EÚ s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny(10),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0137/2018),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z ... o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016(11);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 384, 14.11.2017, s. 2.

(4)

  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 52.

(5)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(8)

  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.

(9)

  Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 69.

(10)

  Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 183.

(11)

  Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.


5.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2016

(2017/2136(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2016(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2016 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2017)0497) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2017)0306),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(8), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/779/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/37/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0137/2018),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z ... o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 384, 14.11.2017, s. 9.

(4)

  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 171.

(5)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(8)

  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.

(9)

  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 58.

(10)

  Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.


6.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2016

(2017/2136(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2016(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2016 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2017)0497) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2017)0306),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z ... februára 2018 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(8), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/778/EÚ z 13. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/46/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0137/2018),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z ... o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 384, 14.11.2017, s. 12.

(4)

  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 252.

(5)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(8)

  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.

(9)

  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 54.

(10)

  Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.


7.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2016

(2017/2136(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2016(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2016 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2017)0497) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2017)0306),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05942/2017 – C8-0043/2017),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva(8), stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/801/EÚ z 23. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre inovácie a siete a zrušuje rozhodnutie 2007/60/ES zmenené rozhodnutím 2008/593/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0137/2018),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z ... o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 384, 14.11.2017, s. 11.

(4)

  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 247.

(5)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(8)

  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.

(9)

  Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 65.

(10)

  Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.


8.  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke týkajúcej sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia

(2017/2136(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o hospodárení a vykonávaní rozpočtu EÚ za rok 2016 (COM(2017)0351),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2016 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2017)0497) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2017)0306),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami(3) inštitúcií a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05940/2018 – C8-0042/2018),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05942/2017 – C8-0043/2017),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(6), a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0137/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku týkajúcu sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, a vo svojom uznesení z ... o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016(7);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Dvoru audítorov, ako aj národným parlamentom a národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(7)

  Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.


9.  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu výkonných agentúr za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0137/2018),

A.  keďže výdavky Únie sú významným nástrojom na dosiahnutie cieľov politík a v priemere predstavujú 1,9 % všeobecných verejných výdavkov členských štátov;

B.  keďže Európsky parlament pri udeľovaní absolutória Komisii kontroluje, či boli rozpočtové prostriedky použité správne a či boli dosiahnuté ciele politík;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

D.  keďže európske rozpočtové zásady jednotnosti, presnosti rozpočtu, ročnej platnosti, vyrovnanosti, všeobecnosti, špecifikácie, riadneho finančného hospodárenia a transparentnosti musia byť dodržiavané pri zostavovaní a plnení rozpočtu Únie;

E.  keďže výdavky v rámci rozpočtu Únie majú za cieľ zlepšiť životné podmienky a kvalitu života jej občanov, a preto je potrebné odstrániť rozdiely v oblasti sociálnej politiky;

F.  keďže rozpočet Únie musí zohľadňovať vykonávanie sociálneho piliera;

G.  keďže politika súdržnosti je zdrojom verejných investícií s cieľom priniesť jasnú pridanú hodnotu a zlepšiť kvalitu života občanov Únie,

Politické priority

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zosúladili ciele politík Únie, finančné cykly a volebné obdobie Európskeho parlamentu s funkčným obdobím Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu poskytla priebežné hodnotenie súčasného rozpočtového obdobia a hodnotenia minulých rozpočtových období, aby identifikovala programy, ktoré neprejavili žiadnu pridanú hodnotu a potom vypracovala revíziu výdavkov;

3.  pripomína, že Komisia by vo svojich návrhoch nového viacročného finančného rámca (VFR) mala zohľadniť, že niektoré oblasti politiky, napríklad oblasť súdržnosti či výskumu, sa často spoliehajú na dlhodobé plánovanie a v porovnaní s inými oblasťami politiky potrebujú viac času na dosiahnutie politických cieľov; domnieva sa, že napriek tomu by mali v núdzových situáciách mať primeranú flexibilitu;

4.  trvá na tom, aby sa v dôsledku iniciatívy „rozpočet zameraný na výsledky“ predložil rozpočet Únie na základe politických cieľov Únie pre VFR; pripomína, a to aj s ohľadom na viacročný finančný rámec po roku 2020, že rozpočet Únie by mal byť rozpočtom so skutočnou európskou pridanou hodnotou zameranou na spoločné ciele Únie, ako je podpora udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja v celej Únii, ktoré nie je možné dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov samostatne, a preto by sa nemal vnímať len ako čistá súvaha alebo výhody pre členské štáty oddelene;

5.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre oznamovanie, poradenstvo a konzultácie s cieľom pomôcť oznamovateľom využívať správne cesty pre oznamovanie informácií o možných nezrovnalostiach a zároveň chrániť ich dôvernosť a poskytovať potrebnú podporu a poradenstvo;

6.  vyzýva Komisiu, aby sa vzhľadom na zistenia Dvora audítorov zaviazala k zásadnej revízii systémov podpory mladých poľnohospodárov a ekologizácie;

7.  vyzýva Komisiu, aby vo svojich správach o činnosti uvádzala posúdenie kvality použitých údajov a vyhlásenie o kvalite informácií o dosiahnutých výsledkoch;

8.  vyzýva Komisiu, aby Parlamentu a Dvora audítorov poskytovala vyváženejšie správy, a to tým, že vo svojich správach o činnosti bude uvádzať transparentnejšie informácie o výzvach, úskaliach a neúspechoch;

9.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila plnenie programov politiky súdržnosti a s nimi súvisiace platby s cieľom skrátiť čas realizácie najskôr do roku n+2;

10.  vyzýva Komisiu, aby splnila pôvodný cieľ výdavkov vo výške 20 % zapracovaním opatrení v oblasti klímy do rozličných výdavkových programov Únie;

11.  trvá na tom, aby Komisia nariadila všetkým svojim generálnym riaditeľstvám, aby zverejnili návrhy odporúčaní pre jednotlivé krajiny vo ich príslušných výročných správach o činnosti, ako požadoval Európsky parlament;

12.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila transparentnosť financovania migračnej politiky tak, ako to odporúča Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2016 a aktívne monitorovala postupy verejného obstarávania, keď sa uplatňujú v naliehavých situáciách;

13.  vyzýva tiež Komisiu, aby zvýšila transparentnosť v oblasti výskumu a politiky rozvoja vidieka s cieľom identifikovať a odstrániť príčiny osobitne vysokej a pretrvávajúcej chybovosti, ako sa uvádza vo výročných správach Dvora audítorov;

14.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila transparentnosť správ o riadení trustových fondov a o riadení vonkajšej pomoci a pravidelne mu poskytovala všetky údaje;

15.  vyzýva Komisiu, aby dohodla zníženie poplatkov Európskej investičnej banky za vytváranie a správu finančných nástrojov a pravidelne predkladala informácie o prijímateľoch a dosiahnutých výsledkoch prostredníctvom týchto nástrojov;

16.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila prípravu účtovnej závierky Únie, aby sa zabezpečilo včasnejšie získanie spoľahlivých informácií od členských štátov o výdavkoch v rámci zdieľaného hospodárenia a aby predložila stanovisko k výdavkom Únie skôr spolu s účtovnou závierkou, s cieľom prijať rozhodnutie o absolutóriu v roku n+1 a zároveň zabezpečiť vysokú kvalitu údajov a riadne finančné hospodárenie;

Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti

17.   víta skutočnosť, že Dvor audítorov vyjadril výrok bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2016, ako to robí od roku 2007, a že Dvor audítorov dospel k záveru, že v príjmoch sa v roku 2016 nevyskytli významné chyby; s uspokojením konštatuje, že príslušné záväzky zaznamenané v účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

18.  víta pozitívny trend najpravdepodobnejšej chybovosti, ktorý zaznamenal Dvor audítorov v porovnaní s údajmi z posledných rokov, pretože pri platbách v roku 2016 najpravdepodobnejšia chybovosť predstavovala 3,1 %; pripomína, že najpravdepodobnejšia chybovosť platieb sa predpokladala v rozpočtovom roku 2015 na úrovni 3,8 %, 2014 na úrovni 4,4 %, 2013 na úrovni 4,7 %, 2012 na úrovni 4,8 %, 2011 na úrovni 3,9 %, 2010 na úrovni 3,7 %, 2009 na úrovni 3,3 %, 2008 % na úrovni 5,2 % a v roku 2007 na úrovni 6,9 %; vzhľadom na to, že odhadovaná miera chybovosti Dvora audítorov nie je konečná, považuje za dôležité, aby sa pri posudzovaní efektívnosti financovania z prostriedkov Únie použila zostatková chybovosť Komisie;

19.  zdôrazňuje, že z dôvodu inej metodiky výpočtu odhadovaná chybovosť za oblasť súdržnosti neobsahuje prostriedky vo výške 2,5 miliardy EUR uhradené v roku 2016 do finančných nástrojov, o ktorých sa Súdny dvor domnieva, že boli vykonané mimo obdobia oprávnenosti vymedzeného v článku 56 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; konštatuje, že keby Súdny dvor tieto zjavné nezrovnalosti kvantifikoval, najpravdepodobnejšia chybovosť by bola značne vyššia; vyjadruje poľutovanie nad jednostranným rozhodnutím Komisie akceptovať výdavky až do 31. marca 2017; poukazuje na to, že Komisia by mala pripraviť legislatívny návrh potrebný na skoncovanie s touto nezrovnalosťou;

20.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že intenzívnejšie využívanie finančných nástrojov na zníženie hodnoty v rámci rozpočtu Únie so sebou prináša väčšie riziká z hľadiska zodpovednosti a koordinácie politík a činností Únie;

21.  poukazuje na to, že nie sú k dispozícii dostatočné informácie na patričné vyhodnotenie finančných nástrojov, najmä pokiaľ ide o ich sociálny a environmentálny vplyv; zdôrazňuje, že finančné nástroje môžu dopĺňať granty, ale nemali by ich nahrádzať;

22.  s uspokojením konštatuje, že prvýkrát po 23 rokoch Dvor audítorov vydal kvalifikované (nie negatívne) stanovisko k zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou, čo znamená, že podľa Súdneho dvora nastalo výrazné zlepšenie v hospodárení s finančnými prostriedkami Únie a tiež že významná chybovosť sa obmedzila najmä na výdavky spojené s preplácaním nákladov, čo predstavuje približne polovicu kontrolovaných súborov;

23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že už 23. rok po sebe obsahovali platby významné chyby z dôvodu len čiastočnej účinnosti systémov riadenia a kontroly pri zabezpečovaní riadneho finančného hospodárenia a včasných platieb;

24.  so znepokojením konštatuje, že keby sa v prípade platieb, ktoré auditoval Dvor audítorov, neuplatnili nápravné opatrenia prijaté členskými štátmi a Komisiou, celková predpokladaná chybovosť by bola 4,3 % namiesto 3,1 % (teda rovnaká chybovosť ako v roku 2015; pozri bod 1.34 Výročnej správy Dvora audítorov za rok 2016);

25.  konštatuje, že tento typ hospodárenia má obmedzený vplyv na chybovosť, keďže Dvor audítorov konštatuje rovnakú odhadovanú chybovosť v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi a vo všetkých ostatných druhoch prevádzkových výdavkov riadených priamo Komisiou (3,3 %);

26.  poukazuje na to, že Dvor audítorov zistil najvyššiu odhadovanú chybovosť vo výdavkoch v rámci Rozvoja vidieka, životného prostredia, opatrení v oblasti klímy a rybného hospodárstva (4,9 %), Hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (4,8 %) a v rámci Konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť (4,1 %), zatiaľ čo najnižšia chybovosť bola v administratívnych výdavkoch (0,2 %);

27.  na základe záverov Súdneho dvora konštatuje, že odlišné rozloženie rizík v systémoch na úhrady a v systémoch pre nároky má výrazný vplyv na úroveň chybovosti v rôznych oblastiach výdavkov; v prípadoch, v ktorých Únia uhrádza oprávnené náklady na oprávnené činnosti na základe výkazov nákladov príjemcov, je chybovosť na úrovni 4,8 % (5,2 % v roku 2015), zatiaľ čo tam, kde sa platby realizujú na základe splnenia podmienok a nie systémom preplácania nákladov, je chybovosť na úrovni 1,3 % (1,9 % v roku 2015);

Výročná správa o hospodárení a vykonávaní rozpočtu: výsledky hospodárenia

28.  poukazuje na to, že napriek zdanlivo podobným záverom, ku ktorým dospeli Komisia a Dvor audítorov, sa vyhlásenie Dvora audítorov uvedené v jeho výročnej správe a analýza Komisie v jej výročnej správe o hospodárení a vykonávaní rozpočtu čiastočne líšia;

29.  konštatuje najmä, že Komisia poukazuje na to, že v roku 2016 vo svojej výročnej správe o hospodárení(1), že výhrady generálnych riaditeľov v ich výročných správach o činnosti zvýšili na 35,3 miliardy EUR, čo zodpovedá 26 % platieb (v roku 2015 to bolo 29,8 miliárd EUR a 21 % platieb);

30.  poukazuje na to, že podľa Komisie sa v roku 2016 takisto zvýšil skutočný finančný dosah z hľadiska sumy vystavenej riziku pri vykazovaní na 1,6 miliardy EUR (2015 miliardy EUR v roku 1,3);

31.   poukazuje na to, že Komisia vo svojej výročnej správe o hospodárení a vykonávaní rozpočtu konštatuje zhoršenie ukazovateľov finančného hospodárenia, pokiaľ ide o výhrady vo výročných správach o činnosti, a vysvetľuje to problémami spojenými so zavádzaním nových a náročnejších systémov, najmä pokiaľ ide o ekologizáciu;(2), zatiaľ čo Dvor audítorov poukazuje na jasné zlepšenie v oblasti práve tejto politiky;

32.  konštatuje najmä, že podľa Dvora audítorov „EPZF dosahuje úroveň 1,7 % a nevyskytli sa významné chyby, čo predstavuje skutočné zlepšenie v porovnaní s rokom 2015, keď dosahoval úroveň 2,2 %, a odhaduje chybovosť výdavkov založených na nárokoch na úrovni 1,3 %, pričom podotýka, že tento druh výdavkov obsahuje najväčšiu časť prvého piliera SPP;

33.  berie na vedomie tvrdenie Dvora audítorov, že pri výdavkoch táto chyba nie je „všadeprítomná“ (výročná správa Dvora audítorov, bod 1.8); vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby svoje postupy pred vydaním nasledujúcej výročnej správy alebo výročnej správy zosúladili uplatnením medzinárodných štandardov pre audit;

34.  zdôrazňuje, že Komisia vo svojej výročnej správe o hospodárení a vykonávaní rozpočtu za rok 2016 dospela k záveru, že výdavky sú ovplyvnené významnou chybovosťou, keďže celkový priemer chybovosti Komisie dosahuje približne 2,1 až 2,6 % (2,3 % až 3,1 % v roku 2015) celkových relevantných výdavkov a súvisiace celkové odhadované výdavky vystavené riziku v čase platby dosahujú 2,9 až 3,6 miliardy EUR (zatiaľ čo v roku 2015 to bolo 3,3 až 4,5 miliardy EUR);

35.  konštatuje, že toto zníženie je podľa Komisie spôsobené najmä nižším vlastným rizikom vzniku chýb v oblasti súdržnosti v prípade programov súčasného VFR; vzhľadom na veľmi nízku úroveň plnenia rozpočtu v tejto oblasti je týmto vysvetlením prekvapený; vyzýva Komisiu, aby túto otázku bližšie vysvetlila;

36.  zdôrazňuje, že táto nízka miera plnenia sa dá vysvetliť tým, že v prílohe 4 k Výročnej správe o hospodárení a výkonnosti za rok 2016 Komisia zdôrazňuje, že v oblasti súdržnosti neboli v ročnej účtovnej závierke predloženej Komisii v roku 2016 osvedčené žiadne výdavky a Komisia si tiež nevyžiadala žiadne finančné opravy v následnosti na audítorskú činnosť (Výročná správa o hospodárení a výkonnosti za rok 2016, príloha 4, strana 20);

37.  poznamenáva, že Komisia odhaduje, že v ďalších rokoch zistí a opraví chyby v celkovej výške 2,0 až 2,1 miliardy EUR, teda 1,5 % až 1,6 %;

38.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, že metodika Komisie na odhadovanie jej sumy vystavenej riziku chybovosti sa po niekoľkých rokoch zlepšila, no odhady jednotlivých generálnych riaditeľstiev, pokiaľ ide o úrovne neoprávnených výdavkov, nie sú založené na jednotnej metodike; vyzýva Komisiu, aby na odhadovanie sumy vystavenej riziku chybovosti použila rovnakú metodiku v prípade všetkých generálnych riaditeľstiev a aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o dosiahnutom pokroku;

39.   konštatuje, že napriek zlepšeniu sa Komisii nepodarilo odstrániť riziko, že vplyv nápravných opatrení je nadhodnotený;

40.  poukazuje najmä na to, že v prípade viac ako troch štvrtín výdavkov za rok 2016 generálne riaditeľstvá Komisie zakladali svoje odhady súm vystavených riziku na údajoch poskytnutých vnútroštátnymi orgánmi, pričom z výročných správ o činnosti dotknutých generálnych riaditeľstiev Komisie (GR AGRI a GR REGIO) bohužiaľ vyplýva, že hoci kontrolné správy členských štátov odrážajú chybovosť zistenú členskými štátmi, spoľahlivosť niektorých riadiacich a kontrolných systémov je stále problémom; zdôrazňuje, že spoľahlivosť údajov členských štátov je dôležitá;

41.  upozorňuje, že aj keď chyby môžu byť opravené viac ako 10 rokov po tom, ako k nim došlo, je neprirodzené založiť odhadovaný dosah budúcich opráv na základe zaznamenaných opráv za posledných šesť rokov;

42.  poukazuje na to, že v dokumente s názvom Diskusia o finančných výkazoch a ich analýza Komisia uvádza celkový objem vykonaných finančných opráv a spätne získaných prostriedkov na úrovni 3,4 miliardy EUR (3,9 v roku 2015), že približne 0,6 miliardy EUR (1,2 miliardy EUR v roku 2015) opráv a spätne získaných prostriedkov bolo pri zdroji (pred tým, ako Komisia akceptuje výdavky) a že zo zvyšnej 2,8 miliardy EUR približne 0,6 miliardy EUR predstavuje stiahnutia zo strany členských štátov vykonané po schválení výdavkov nahradením neoprávnených súm novými projektmi v oblasti súdržnosti;

43.  dôrazne opakuje svoju výzvu Komisii a členským štátom, aby zaviedli riadne postupy na potvrdenie časového rozvrhu, pôvodu a sumy nápravných opatrení a aby predkladali informácie, z ktorých je možné čo najlepšie vidieť, v ktorom roku bola vykonaná príslušná platba, v ktorom roku bola zistená príslušná chyba a v ktorom roku boli spätne získané prostriedky alebo finančné opravy uvedené v poznámkach k účtovnej závierke;

Vnútorné nástroje riadenia Komisie

44.  pripomína názor Dvora audítorov z jeho osobitnej správy č. 27/2016, že rozlišovanie zavedené Kinnockovou-Prodiho reformou medzi politickou zodpovednosťou komisárov a operačnou zodpovednosťou generálnych riaditeľov znamená, že nie vždy bolo jasné, či politická zodpovednosť zahŕňa prevzatie zodpovednosti za plnenie rozpočtu generálnych riaditeľstiev, alebo či sa od nej odlišuje;

45.  poukazuje na to, že kolégium komisárov nevypracúva ročné vyhlásenie o riadení, čo by bolo v súlade s osvedčenými postupmi a bežnou praxou členských štátov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala ročné vyhlásenie o riadení s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť a zodpovednosť svojho kolégia;

46.   žiada Komisiu, aby vykonávala odporúčanie č. 2 z osobitnej správy Dvora audítorov č. 27/2016, a tiež aby doplnila svoju účtovnú závierku o výročné vyhlásenia o riadení a vnútornej kontrole, ktoré budú zahŕňať najmä:

a)   opis vnútorných nástrojov riadenia Komisie;

b)   posúdenia operačných a strategických rizík činností počas roka a vyhlásenie o strednodobej a dlhodobej fiškálnej udržateľnosti;

Politické výhrady

47.  súhlasí s výhradami, ktoré generálni riaditelia GR REGIO, EMPL. MARE, HOME, DEVCO a AGRI vyjadrili vo svojich výročných správach o činnosti; zastáva názor, že tieto výhrady poukazujú na to, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch môžu poskytnúť potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v jednotlivých oblastiach politiky, ak sú úspešne zavedené potrebné postupy opráv;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

48.  poukazuje na to, že oneskorenia vo vykonávaní programov v prvých troch rokoch súčasného VFR v dôsledku neskorého prijatia nariadenia o VFR na roky 2014 – 2020 a významných noviniek zavedených na obdobie rokov 2014 – 2020, čo spôsobilo administratívne ťažkosti napriek úsiliu na zjednodušenie, viedli k presunu viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 2014 najmä do rokov 2015 a 2016 a k nízkemu plneniu platieb v roku 2016 (a k miere plnenia rozpočtu Únie na úrovni 7 % v období rokov 2014 – 2016 súčasného VFR); poukazuje však na to, že rok 2017 bol prvým rokom rýchlejšieho vykonávania programov EŠIF; očakáva, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2018 a 2019; domnieva sa, že na to, aby sa vykonávali plynule, treba poskytnúť dostatočné platobné rozpočtové prostriedky na záväzky;

49.  so znepokojením berie na vedomie zložitú sieť dohôd v rámci rozpočtu Únie a v súvislosti s ním, pretože to obmedzuje zodpovednosť, transparentnosť, verejnú kontrolu a demokratický dohľad nad rozpočtom Únie a finančnými mechanizmami, ktoré sú s ním spojené; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad nedostatočnou jednotnosťou rozpočtu Únie, a v plnej miere sa stotožňuje s obavami Dvora audítorov, pokiaľ ide o zložitosť rozpočtu Únie;

50.  obáva sa, že napriek rozsiahlemu využívaniu osobitných nástrojov (rezerva na núdzovú pomoc, Fond solidarity Európskej únie, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a nástroj flexibility) a rezerv možno zostatkové sumy nebudú postačovať na financovanie neočakávaných udalostí, ktoré môžu nastať do roku 2020;

51.  so znepokojením konštatuje, že bola dosiahnutá rekordná úroveň nesplatených záväzkov, ktorá koncom roku 2016 dosiahla doteraz najvyššiu hodnotu 238 miliárd EUR, čo je o 72 % viac ako v roku 2007 a predstavuje ekvivalent platieb za 2,9 roku v porovnaní s hodnotou 2,2 roku v roku 2007; domnieva sa, že to viedlo k zvýšeniu súm, ktoré Únia dlhuje, a teda k zvýšeniu finančného rizika pre jej rozpočet;

52.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že celkové vystavenie rozpočtu Únie finančnému riziku vzrástlo v dôsledku značných dlhodobých záväzkov, záruk a právnych záväzkov, z čoho vyplýva, že v budúcnosti sa musí hospodáriť obozretne;

53.  pripomína, že Únia v čoraz väčšej miere využíva finančné nástroje, a ľutuje, že zriadenie EFSI vytvára nové mechanizmy riadenia s verejnou kontrolou na neuspokojivej úrovni, čo si vyžaduje obozretnejší dohľad Parlamentu; zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by mal výrazne zlepšiť geografické pokrytie EFSI; pripomína, že EFSI by mal zostať doplnkovým nástrojom na zvýšenie investícií, keďže politika súdržnosti by mala zostať investičnou politikou Únie; poukazuje však na úspešné vykonávanie a veľký objem súkromného kapitálu pritiahnutého fondom a berie na vedomie ďalšie dohodnuté vylepšenia týkajúce sa jeho transparentnosti počas rokovaní o predĺžení EFSI (t. j. EFSI 2.0); vyzýva Dvor audítorov, aby zlepšil svoj prehľad o fáze plánovania a čerpania prostriedkov z EŠIF;

54.  pripomína, že revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavuje v tejto súvislosti veľký krok vpred, keďže navrhuje, a to vďaka príspevkom Parlamentu, efektívnejšiu prezentáciu finančných nástrojov a po prvýkrát stanovuje rozpočtové záruky a finančnú pomoc v tomto rámci;

55.  poukazuje na to, že v súlade so zásadami politiky súdržnosti tvoria finančné prostriedky Únie značný podiel výdavkov niektorých členských štátov, a najmä, že v deviatich členských štátoch (Litva, Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Estónsko, Slovensko) predstavujú nesplatené záväzky týkajúce sa EŠIF viac ako 15 % celkových verejných výdavkov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala pozitívnu reklamnú kampaň s cieľom informovať občanov týchto krajín podrobnejšie o priamych výhodách vyplývajúcich z ich členstva;

56.  obáva sa, že pre členské štáty, v ktorých finančné prostriedky z EŠIF predstavujú značný podiel celkových verejných výdavkov, môže byť náročné vybrať dostatočný počet kvalitných projektov, na ktoré by vynaložili dostupné prostriedky z Únie alebo ktoré by spolufinancovali; vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby venovali väčšiu pozornosť aspektu udržateľnosti navrhovaných investičných projektov a aby kriticky posudzovali ich primeranosť;

57.  je znepokojený dôvodmi, pre ktoré tri roky po začiatku obdobia 2014 – 2020 členské štáty určili len 77 % orgánov zodpovedných za vykonávanie programov v rámci EŠIF; vyjadruje však spokojnosť s tým, že v súčasnosti tento podiel predstavuje 99 %; spochybňuje potrebu meniť postupy na začiatku každého programovacieho obdobia; vyzýva Komisiu, aby obozretne analyzovala, prečo niektoré regióny stále vykazujú nízku mieru čerpania finančných prostriedkov a aby prijala konkrétne opatrenia zamerané na riešenie štrukturálnych problémov;

58.  zdôrazňuje, že objem finančných prostriedkov Únie a časový rozvrh ich prijatia môže mať značný makroekonomický dosah, napríklad na investície, rast a zamestnanosť;

59.  zdôrazňuje, že verejné investície sú potrebné s cieľom preklenúť nedostatok investícií a na zvýšenie rastu a zamestnanosti a zabezpečenie sociálnych noriem v rámci Únie;

60.  konštatuje, že Komisia mobilizovala rôzne zdroje na zvládnutie utečeneckej a migračnej krízy, no vyjadruje poľutovanie nad tým, že nezriadila žiadnu štruktúru pre podávanie správ, ktorá by jej umožnila predkladať podrobné správy o využívaní súvisiacich finančných prostriedkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súčasnosti nie je možné zistiť, koľko prostriedkov sa vynakladá na každého migranta alebo utečenca;

61.  konštatuje, že pokiaľ ide o finančné nástroje v oblasti politiky súdržnosti, platby konečným príjemcom predstavovali pri závierke (31. marca 2017) 15 192,18 milióna EUR, z čoho 10 124,68 milióna EUR predstavovali štrukturálne fondy, čím sa dosiahla miera uhrádzania platieb z operačného programu vyplatených do nástrojov finančného inžinierstva konečným prijímateľom takmer 93 %, t. j. 20 % zvýšenie v porovnaní s tým, čo bolo ohlásené na konci roku 2015;

62.  konštatuje, že v mierach vyplácania prostriedkov konečným prijímateľom boli zaznamenané veľké rozdiely medzi NFI, pričom rozdiely, ktoré sa pohybujú od 60 % do 99 %, boli zaznamenané nielen medzi členskými štátmi, ale aj medzi oblasťami intervencie;

63.  vyjadruje obavy nad tým, že ku koncu súčasného a počas niekoľkých prvých rokov budúceho VFR sa môžu nahromadiť platby; konštatuje, že financovanie budúceho VFR si bude vyžadovať realistické rozpočtové prostriedky na pokrytie predpokladaných nesplatených záväzkov;

Potrebné opatrenia

64.  vyzýva Komisiu, aby:

a)  vo svojich prognózach platobných rozpočtových prostriedkov pre nasledujúci VFR zohľadnila nárast nesplatených záväzkov, čo by pomohlo zaistiť náležitú rovnováhu medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami;

b)  spolu s Parlamentom a Radou zabezpečila jednotný prístup k otázke, či sa osobitné nástroje započítavajú do stropov platobných rozpočtových prostriedkov vo VFR;

c)  na účely riadenia a podávania správ zaviedla taký spôsob zaznamenávania rozpočtových výdavkov Únie, ktorý by umožnil vykázať celú sumu financovania v súvislosti s utečeneckou a migračnou krízou;

d)  poskytla Parlamentu v súvislosti s absolutóriom súhrnnú správu o nepriamo spravovaných a implementovaných zdrojoch z rozpočtu Únie skupinou EIB (EIB a EIF) okrem jej mandátu na poskytovanie vonkajších úverov od rozpočtového roku 2017;

e)  v kontexte diskusie o budúcnosti Európy zvážila otázku, ako by sa dal reformovať rozpočtový systém Únie tak, aby zabezpečil adekvátny rozpočet na zaručenie financovanie plánovaných politík, lepšiu rovnováhu medzi predvídateľnosťou a schopnosťou reagovať, a ako čo najlepšie zabezpečiť, aby celkové mechanizmy financovania neboli zložitejšie, než je potrebné na splnenie cieľov politík Únie a zaručenie vyvodzovania zodpovednosti;

f)  zvážila aj možnosť, aby orgány určené alebo akreditované na plnenie funkcií riadenia, certifikácie a auditu v období rokov 2014 – 2020, ktoré preukázali svoje schopnosti, mohli pokračovať vo vykonávaní týchto úloh v ďalšom programovom období bez prerušenia alebo oneskorenia;

g)  opäť požaduje, aby Komisia každoročne vypracovala aktualizovanú dlhodobú prognózu hotovostných tokov na obdobie sedem až desať rokov zahŕňajúcu rozpočtové stropy, platobné potreby, kapacitné obmedzenia a prípadné rušenia záväzkov s cieľom dosiahnuť lepšie zosúladenie platobných potrieb a disponibilných finančných prostriedkov;

h)  aktívne pomáhala členským štátom, ktoré čelia ťažkostiam s včasným a plynulým čerpaním dostupných finančných prostriedkov Únie, využitím dostupných zdrojov na technickú pomoc na podnet Komisie;

Rozpočet Únie a výsledky

65.  so znepokojením konštatuje, že Komisia používa dva súbory cieľov a ukazovateľov na meranie výkonnosti svojich útvarov a výdavkových programov, a to takmer bez akýchkoľvek krížových odkazov, čo obmedzuje porovnateľnosť medzi rôznymi typmi dokumentov o výkonnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že takmer neexistujú použiteľné a účinné ukazovatele na meranie dosahu a výsledkov a šírenie informácií o výkonnosti výdavkov Únie;

66.  poukazuje na to, že vo výročných správach generálnych riaditeľov o činnosti sa ročné platby GR vykazujú podľa typu činnosti alebo výdavkového programu, ale výkonnosť podľa dosiahnutých všeobecných a špecifických cieľov bez uvedenia príslušných výdavkov; nesúhlasí s vysvetlením Komisie, že nie je možné posúdiť, aká suma bola vynaložená na dosiahnutie stanovených cieľov; vyzýva Komisiu, aby naplno uplatňovala zásadu zostavovania rozpočtu na základe plánovania a vykonávania rozpočtu a predkladania správ, ktorá umožní podávanie správ ex post o finančných prostriedkoch použitých na plnenie cieľov; 

67.  pripomína, že v roku 2016 OECD vykonala prieskum zostavovania rozpočtov na základe výkonnosti v krajinách OECD a v Komisii; v tejto súvislosti víta uznanie OECD, pokiaľ ide o kvalitu údajov a plnenie rozpočtu Únie; pripomína, že OECD označila výkonnostný rámec Komisie za najrozsiahlejší, čo možno sčasti vysvetliť množstvom právnych požiadaviek v Únii;

68.  konštatuje však, že z tabuľky OECD vyplýva, že využitie a dôsledky rámca rozhodovania neodrážajú túto vyššiu mieru špecifikácií (výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, bod 3.21);

69.  konštatuje, že v programových vyhláseniach pre návrh všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 sa uvádza 294 cieľov a 709 ukazovateľov, ktoré sú obzvlášť vysoko koncentrované v okruhoch VFR 1a, 3 a 4, a že prostredníctvom iniciatívy „rozpočet zameraný na výsledky“ Komisia v súčasnosti skúma svoje ukazovatele s cieľom poskytnúť podklady pre novú generáciu výdavkových programov; zdôrazňuje, že Komisia by mala používať hlavne ukazovatele výsledkov, ktoré predstavujú hodnotu relevantnú z hľadiska výkonnosti;

70.  zdôrazňuje potrebu procesu zameraného na stanovenie transparentných a demokratických ukazovateľov výkonnosti, do ktorého budú zapojené všetky inštitúcie EÚ, partneri a zainteresované strany, a to s cieľom vytvoriť ukazovatele vhodné na meranie plnenia rozpočtu EÚ a zároveň odpovedať na očakávania jej občanov;

71.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že výročné správy generálnych riaditeľov Komisie o činnosti, ktoré preskúmal Dvor audítorov, obsahovali len málo informácií o výkonnostných nedostatkoch a výzvach súvisiacich s cieľmi generálnych riaditeľstiev (výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, bod 3.26);

72.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Výročné správy o hospodárení a výkonnosti za rok 2015 a rok 2016 neposkytli ucelený prehľad o výkonnosti a boli prehnane pozitívne: jediné nedostatky, na ktoré upozornili, boli oneskorenia pri realizácii; vyjadruje poľutovanie nad tým, že správy tiež:

a)   poskytli len obmedzený prehľad o výsledkoch stratégie Európa 2020, pričom Parlament ho vo svojom rozhodnutí o absolutóriu za rok 2014 požadoval;

b)   nie vždy jasne vysvetlili vplyv vonkajších faktorov na výsledky;

c)   boli uverejnené príliš neskoro na to, aby mohli byť preskúmané Dvorom audítorov v jeho výročnej správe;

73.  súhlasí s názorom Dvora audítorov (výročná správa za rok 2016, bod 3.38), že hodnotitelia by mali vydávať odporúčania pre Komisiu zahŕňajúce akčné plány na riešenie nedostatkov;

74.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia od roku 2005 nevykonala ani nezadala vypracovanie žiadnej štúdie zameranej na vlastné využívanie výsledkov hodnotení;

75.  poukazuje na to, že Komisia nemá nijaký zdokumentovaný inštitucionálny systém na pravidelnú následnú kontrolu hodnotení;

76.  poukazuje najmä na to, že v praxi sa v plánoch riadenia generálnych riaditeľstiev na rok 2016 nezaviedol žiaden základ na kontrolu opatrení prijatých v nadväznosti na hodnotenie;

77.  navyše vyjadruje poľutovanie nad tým, že keďže Komisia nemá prehľad o záveroch, odporúčaniach ani akčných plánoch vyplývajúcich z jej hodnotení ani nesleduje ich vykonávanie na úrovni inštitúcií či generálnych riaditeľstiev, nemôže informovať zainteresované strany o pozitívnom vplyve hodnotení;

78.  zdôrazňuje, že výročné správy o činnosti neobsahujú vyhlásenie o kvalite oznamovaných údajov o výkonnosti, a preto pri prijímaní Výročnej správy o hospodárení a výkonnosti kolégium komisárov preberá celkovú politickú zodpovednosť za hospodárenie s rozpočtom EÚ, ale nie za informácie o výkonnosti a výsledkoch;

79.  víta a obozretne berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa vykazovania výkonnosti rámcov a subjektov v rámci EÚ a mimo nej, najmä pokiaľ ide o kvalitou údajov o výkonnosti a vyhlásenia o kvalite údajov o výkonnosti;

80.  konštatuje, že nie je k dispozícii žiadna centrálna webstránka pre výkonnosť s informáciami zo všetkých útvarov Komisie o všetkých oblastiach rozpočtu EÚ;

81.  stotožňuje sa s názorom Dvora audítorov, že rámec predkladania správ o výkonnosti uplatňovaný Komisiou by mohol profitovať z prijatia medzinárodných osvedčených postupov;

Potrebné opatrenia

82.  žiada Komisiu, aby:

a)  zjednodušila podávanie správ o výkonnosti:

-  ďalším znížením počtu cieľov a ukazovateľov používaných v rôznych správach o výkonnosti a zameraním sa na tie, ktoré najlepšie poslúžia na meranie výkonnosti rozpočtu Únie; pri príprave ďalšieho VFR by Komisia mala pre právny rámec budúcej generácie programov navrhnúť menší počet vhodnejších ukazovateľov výsledkov a dosahu; v tejto súvislosti by mala zvážiť aj relevantnosť ukazovateľov, ku ktorým je možné získať potrebné informácie až po niekoľkých rokoch;

–   prezentovaním finančných údajov takým spôsobom, aby ich bolo možné porovnať s informáciami o výkonnosti a aby bolo jasné prepojenie medzi výdavkami a výkonnosťou;

–   vysvetlením a zlepšením celkovej spojitosti medzi dvoma súbormi cieľov a ukazovateľov pre programy na jednej strane a generálne riaditeľstvá na druhej strane;

b)   lepšie vyvážila podávanie správ o výkonnosti tým, že jasne predstaví informácie o hlavných výzvach, ktoré ešte treba vyriešiť;

c)   lepšie preukázala, že výsledky hodnotení sú vhodne použité, a to tým, že bude vyžadovať najmä, aby hodnotenia vždy zahŕňali závery alebo odporúčania, ktoré by Komisia mala následne sledovať;

d)   vo Výročnej správe o hospodárení a výkonnosti prebrala celkovú politickú zodpovednosť za informácie o výkonnosti a výsledkoch a podľa svojho najlepšieho vedomia určila, či sú obsiahnuté informácie o výkonnosti dostatočne kvalitné;

e)   zlepšila prístupnosť informácií o výkonnosti vytvorením špecializovaného webového portálu a vyhľadávača;

Prezentácia rozpočtu Únie

83.  konštatuje, že rozpočet Únie je členený na oddiely zodpovedajúce činnostiam vykonávaných inštitúciami (zostavovanie rozpočtu podľa činností); domnieva sa, že táto úprava neumožňuje zabezpečiť jednoznačné a rýchle pochopenie sledovaných cieľov; konštatuje, že VFR je naopak prezentovaný podľa okruhov zodpovedajúcich oblastiam politík;

84.  konštatuje, že operačné programy, ktoré sú priložené k návrhu rozpočtu, predstavujú spojovací článok medzi každým rozpočtovým riadkom a sledovanými politickými cieľmi;

85.   žiada Komisiu, aby predložila rozpočet Únie podľa politických cieľov VFR;

Príjmy

86.  víta skutočnosť, že audítorské dôkazy Dvora audítorov celkovo naznačujú, že príjmy sa nevyznačujú významnou chybovosťou a že preskúmané systémy týkajúce sa príjmov sú celkovo účinné; poznamenáva však, že pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje, kľúčové vnútorné kontroly v členských štátoch, ktoré navštívil Dvor audítorov, boli účinné len čiastočne;

87.   so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 úrad OLAF uzavrel vyšetrovanie v prípade podvodu v Spojenom kráľovstve, ktorý sa týkal možnej straty vo výške 1,987 miliardy EUR z rozpočtu Únie v súvislosti s dovoznými clami na textil a obuv dovážané z Číny cez Spojené kráľovstvo v období 2013 – 2016; poukazuje na to, že pri vyšetrovaní sa takisto zistili značné úniky na DPH v súvislosti s dovozom cez Spojené kráľovstvo prostredníctvom zneužívania pozastavenia platieb DPH (colný režim 42);

88.  so znepokojením konštatuje, že pokiaľ ide o príjmy za rok 2016 generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre rozpočet predložil výhradu týkajúcu sa tradičných vlastných zdrojov príjmov v súvislosti s podvodmi, ktoré rieši úrad OLAF, súvisiacimi s clami Spojeného kráľovstva;

89.  upozorňuje, že príjmy v roku 2016, ktorých sa týka kvantifikovaná výhrada, predstavujú približne 517 miliónov EUR z celkovej sumy 20,1 miliardy EUR tradičných vlastných zdrojov: t. j. 2,5 % tradičných vlastných zdrojov alebo 0,38 % všetkých zdrojov; vyzýva Komisiu, aby poskytla presné informácie o tomto prípade podvodu, ktorý môže tiež nepriamo ovplyvňovať základ dane z pridanej hodnoty niektorých členských štátov, a teda zdroje týkajúce sa dane z pridanej hodnoty, ako aj vyrovnávanie založené na hrubom národnom produkte, ktoré vykonáva Komisia(3);

90.  vyjadruje poľutovanie nad zisteniami Komisie, že orgány Spojeného kráľovstva až do októbra 2017 nezaviedli nápravné opatrenia na zabránenie pokračujúcim stratám tradičných vlastných zdrojov; konštatuje, že orgány Spojeného kráľovstva začali dočasne uplatňovať prahové hodnoty pri colnom vybavovaní v prípade určitých hospodárskych subjektov od 12. októbra 2017 (tzv. colná operácia Swift Arrow), pričom okamžitým výsledkom bol prudký pokles strát tradičných vlastných zdrojov vzniknutých v Spojenom kráľovstve;

91.  vyjadruje poľutovanie nad rozdielmi v úrovni colných kontrol medzi jednotlivými členskými štátmi; zdôrazňuje význam harmonizácie kontrol na všetkých miestach vstupu do colnej únie, a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili koordinované, jednotné a účinné uplatňovanie systému hraničnej kontroly, ktorý odrádza od rozdielnych postupov medzi členskými štátmi s cieľom znížiť počet existujúcich medzier v systémoch colných kontrol; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti preskúmala rôzne postupy colných kontrol v EÚ a ich vplyv na odklon obchodu s osobitným dôrazom na colné postupy na vonkajších hraniciach, a vypracovala referenčné analýzy a informácie o colných operáciách a postupoch používaných v členských štátoch;

92.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala akčný plán s cieľom zabezpečiť úplné a včasné vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa DPH v každom členskom štáte s cieľom zabezpečiť tento zdroj vlastných zdrojov Únie;

93.  pripomína, že nové rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov EÚ (ďalej len „RVZ z roku 2014“), ktoré nadobudlo účinnosť 1. októbra 2016 so spätnou platnosťou od 1. januára 2014, stanovuje, že pri zostavovaní HND na účely vlastných zdrojov by sa mal používať účtovný rámec Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESA 2010) a že sa pritom predpokladá, že výdavky na výskum a vývoj sa považujú za investície (namiesto toho, aby sa považovali za bežné výdavky podľa predchádzajúceho systému ESA 95); poznamenáva, že podobne by sa malo postupovať v prípade iných programov s vysokou pridanou hodnotou pre EÚ, ako je napríklad NPE;

94.  poznamenáva, že Írsko vykázalo, že HND v roku 2015 narástol veľmi výrazne, a to v dôsledku presunu aktív nadnárodných spoločností súvisiacich s výskumom a vývojom do krajiny;

95.   poukazuje na to, že Komisia musí vykonať ďalšiu prácu na zistenie potenciálnych účinkov činností nadnárodných spoločností na národné rozpočty, tak z hľadiska metodiky a procesu overovania, ako aj pokiaľ ide o to, že by mohli viesť k úpravám príspevkov členských štátov založených na HND;

96.  pokiaľ ide o správu tradičných vlastných zdrojov, poukazuje na to, že Komisia a Dvor audítorov zistili nedostatky v spravovaní pohľadávok (známych ako účty B) v niektorých členských štátoch;

97.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov zistil, že v Belgicku sa kontroly po colnom konaní vyberali na základe charakteristík jednotlivých operácií a nie podľa rizikových profilov jednotlivých spoločností, a že kontroly po colnom konaní sa vo všeobecnosti neuskutočňovali (výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, bod 4.18);

98.  vyjadruje poľutovanie nad konštatovaním Komisie, že šesť členských štátov, presnejšie Belgicko, Estónsko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko, buď nevykonalo žiadne audity po colnom konaní alebo neposkytlo žiadne informácie týkajúce sa týchto auditov;

Potrebné opatrenia

99.  žiada Komisiu, aby:

a)  prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť vymáhanie vlastných zdrojov Únie, ktoré nevybrali orgány Spojeného kráľovstva v súvislosti s dovozom textilu a obuvi z Číny, a tiež skoncovala s únikmi DPH;

b)  zvážila včasné začatie konania o porušení povinnosti v súvislosti s prípadom podvodu na clách Spojeného kráľovstva;

c)  v spolupráci s členskými štátmi analyzovala všetky potenciálne dôsledky nadnárodných činností na odhad HND a poskytla im usmernenia, ako pristupovať k týmto činnostiam pri zostavovaní národných účtov;

d)  počas cyklu overovania HND potvrdila, že aktíva výskumu a vývoja boli správne zaznamenané v národných účtoch členských štátov, obzvlášť venujúc pozornosť oceneniu aktív výskumu a vývoja a kritériám rezidentskej príslušnosti v prípadoch presunu nadnárodných činností;

e)  predložila návrhy na nové vlastné zdroje s cieľom zabezpečiť stabilitu rozpočtu Únie;

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Zistenia Dvora audítorov

100.  berie na vedomie, že Dvor audítorov po prvýkrát vyjadril výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou; zdôrazňuje, že systémy založené na preplácaní nákladov sú náchylnejšie na chyby ako systémy založené na nárokoch; poukazuje však na to, že údaje zaznamenané v rámci okruhu „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zásadným spôsobom nezmenili;

101.  pripomína, že výdavky na výskum a inovácie tvoria 59 % výdavkov a realizujú sa prostredníctvom siedmeho rámcového programu pre výskum a technický rozvoj na obdobie 2007 – 2013 („siedmy rámcový program pre výskum“, 7. RP) a programu Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inovácie na obdobie 2014 – 2020 („program Horizont 2020“);

102.  konštatuje, že Dvor audítorov odhadol chybovosť na 4,1 %; že neoprávnené priame náklady na ľudské zdroje predstavovali 44 %, iné neoprávnené priame náklady 12 %, nepriame náklady 16 % a neoprávnené projekty alebo neoprávnení príjemcovia predstavovali 16 %; poznamenáva však, že v 19 prípadoch, keď príjemcovia urobili vyčísliteľné chyby, Komisia alebo nezávislí audítori mali dostatočné informácie na to, aby chybám predišli, alebo aby ich zistili a opravili pred schválením výdavkov;

103.  poukazuje na to, že ak by Komisia alebo nezávislí audítori všetky tieto informácie, ktoré mali k dispozícii, riadne použili, odhadovaná chybovosť pre túto kapitolu by bola o 1,2 % nižšia;

104.  oceňuje, že Komisia vynaložila značné úsilie o zjednodušenie vedúce k zníženiu administratívnej zložitosti zavedením nového vymedzenia pojmu dodatočné odmeny pre výskumných pracovníkov, čím zjednodušila pracovný program programu Horizont 2020 na roky 2018 – 2020, poskytnutím cielenej podpory začínajúcim podnikom a inovátorom a umožnením širšieho využívania zjednodušených možností vykazovania nákladov; poznamenáva však, že Dvor audítorov vidí v ďalšom zjednodušovaní právneho rámca príležitosti, ale aj riziká;

105.  berie na vedomie, že Dvor audítorov tiež skúmal otázky výkonnosti projektov v oblasti výskumu a inovácií; zastáva však názor, že závery je potrebné považovať len za predbežné, pokiaľ ide o výsledky, náklady a šírenie výsledkov;

Výročná správa o činnosti Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie

106.  konštatuje, že v súlade so stratégiou Európa 2020 GR pre výskum a inovácie na základe Strategického plánu na roky 2016 – 2020 sledovalo štyri ciele:

a)  nový impulz pre zamestnanosť, rast a investície;

b)  prepojený jednotný digitálny trh;

c)  odolná energetická únia a progresívna politika v oblasti zmeny klímy; a

d)  stať sa silnejším globálnym hráčom;

107.  víta skutočnosť, že pri plnení týchto cieľov komisár Moedas stanovil tri priority, konkrétne otvorenú inováciu, otvorenú vedu a otvorenosť svetu;

108.  konštatuje, že na meranie pokroku dosiahnutého pri plnení stanovených cieľov GR pre výskum a inovácie používa päť kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI):

a)  podiel pridelených finančných prostriedkov pre malé a stredné podniky (MSP) v programe Horizont 2020 na riešenie spoločenských výziev a presadzovanie podporných a priemyselných technológií, podiel finančného príspevku Únie, ktorý bol pridelený prostredníctvom nástroja pre MSP;

b)  podiel nových uchádzačov medzi úspešnými uchádzačmi v programe Horizont 2020;

c)  výdavky týkajúce sa klímy a trvalej udržateľnosti v programe Horizont 2020;

d)  podiel účasti tretích krajín na programe Horizont 2020;

e)  podiel udelených grantov s lehotou medzi podaním žiadosti a udelením grantu do 245 dní;

109.  uznáva, že GR pre výskum a inovácie vo svojich odpovediach na písomné otázky zverejnil zoznam štátov, ktorých sa týkajú odporúčania GR pre výskum a inovácie pre jednotlivé krajiny; naliehavo vyzýva GR pre výskum a inovácie, aby v súlade s opakovanými žiadosťami Parlamentu zverejnilo návrh odporúčaní riaditeľstva pre jednotlivé krajiny priamo vo svojej výročnej správe o činnosti;

110.  pripomína, že hodnotením 7. RP za zaoberala predchádzajúca správa o absolutóriu(4);

111.  víta pokrok generálneho riaditeľstva v dosahovaní KPI pre program Horizont 2020:

a)  23,9 % finančných príspevkov EÚ bolo adresovaných MSP (cieľ na rok 2020 je 20 %);

b)  55 % úspešných uchádzačov predstavovali noví uchádzači (cieľ na rok 2020 je 70 %);

c)  26 % finančných príspevkov EÚ súviselo so zmenami klímy (cieľ na rok 2020 je 25 %);

d)  54,9 % finančných príspevkov EÚ súviselo s trvalou udržateľnosťou (cieľ na rok 2020 je 60 %);

e)  tretie krajiny sa podieľajú na 3,6 % projektov v rámci programu Horizont 2020 (cieľ na rok 2020 je 4,73 %);

f)  v 91 % prípadov GR pre výskum a inovácie dodržalo lehotu na udelenie grantu do 245 dní (cieľ na rok 2020 je 100 %);

112.  upozorňuje, že územné rozdelenie H2020 je výrazne obmedzené vzhľadom na to, že 72,5 % (12 121 miliónov EUR) prostriedkov z programu Horizont 2020 pripadá Nemecku (3 464 miliónov EUR), Spojenému kráľovstvu (3 083 miliónov EUR), Francúzsku (2 097 miliónov EUR), Španielsku (1 813 miliónov EUR), a Taliansku (1 664 miliónov EUR);

113.  konštatuje, že 183 dohôd o grante v rámci programu Horizont 2020 bolo v roku 2016 podpísaných s účastníkmi z tretích krajín; poukazuje na to, že 299,5 milióna EUR bolo viazaných pre účastníkov zo Švajčiarska na základe dohôd o grante podpísaných v roku 2016, zatiaľ čo príspevok Švajčiarska k programu Horizont 2020 bol na úrovni 180,9 miliónov EUR; odmieta udeliť štatút čistého príjemcu jednej z najbohatších krajín sveta; vyzýva Komisiu, aby predložila nariadenie na kompenzáciu tejto nerovnováhy;

114.  uznáva úspech spoločného centra podpory a jeho prínos k zjednodušeniu a poskytovaniu právnej a technickej pomoci; pýta sa GR pre výskum a inovácie, ktoré zjednodušujúce opatrenia zamýšľa navrhnúť na obdobie po roku 2020;

115.  berie na vedomie platobné rozpočtové prostriedky GR pre výskum a inovácie na rok 2016:

Platobné rozpočtové prostriedky pre GR pre výskum a inovácie vrátane príspevku EZVO

Spôsob hospodárenia

Plnenie

v miliónoch EUR

Percentuálne body

Spoludelegované alebo subdelegované ostatným generálnym riaditeľstvám

161,20

5,34

GR pre výskum a inovácie priamo

1 878,28

62,17

GR pre výskum a inovácie orgánom podľa článku 185

86,40

2,86

GR pre výskum a inovácie EIB

312,72

10,35

GR pre výskum a inovácie spoločným podnikom

582,37

19,28

Spolu

3 020,97

100%

116.  zdôrazňuje, že 14,39 % rozpočtu, čo sa rovná takmer 444 miliónom EUR, bolo vynaložených prostredníctvom finančných nástrojov;

117.  zdôrazňuje tiež, že 39,36 % (oproti 28,14 % v roku 2015) rozpočtu GR pre výskum a inovácie bolo zverené iným subjektom mimo Komisie, najmä na vykonávanie častí rámcových programov v rámci (nepriameho) riadenia grantov a systémov kontroly finančných nástrojov;

118.  so záujmom zisťuje, že GR pre výskum a inovácie stanovilo stratégiu dohľadu nad finančnými nástrojmi, preto by chcel vedieť, ako GR pre výskum a inovácie stanovuje, či boli dosiahnuté finančné ciele a ciele týkajúce sa výskumu;

119.  berie na vedomie, že GR pre výskum a inovácie odhadlo celkovú zistenú chybovosť na úrovni 4,42 % a zvyškovú chybovosť na úrovni 3,03 %;

120.  konštatuje, že Komisia odhadla celkovú sumu výdavkov vystavených riziku pri uzavretí na úrovni medzi 73,5 milióna EUR a 104 miliónmi EUR;

121.  víta posúdenia nákladovej efektívnosti priameho a nepriameho riadenia grantov, ktoré vykonalo GR pre výskum a inovácie;

122.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že GR pre výskum a inovácie znovu vydalo horizontálnu výhradu v súvislosti so zvyškovou chybovosťou v žiadostiach o preplatenie nákladov v siedmom rámcovom programe pre výskum, ktoré riaditeľstvo samo vykonáva;

123.  pripomína svoj názor vyjadrený v bode 76 z uznesenia o absolutóriu Komisii za rok 2015, v ktorom vyzýva Komisiu, aby: „konečne vypracovala zmysluplnejší prístup založený na riziku a uplatnila osobitné výhrady podľa potreby“;

Potrebné opatrenia

124.  vyzýva GR pre výskum a inovácie, aby vo svojej výročnej správe o činnosti zverejnilo svoje návrhy odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

125.  vyzýva GR pre výskum a inovácie, aby nadviazalo na odporúčania Útvaru pre vnútorný audit (IAS), ktorý zistil nedostatky pri zabezpečovaní prístupu jednotného monitorovania projektov v rámci programu Horizont 2020 zo strany vykonávacích orgánov;

126.  vyzýva GR pre výskum a inovácie, aby predložilo správu o pokroku, ktorý dosiahol útvar pre spoločný audit pri vylepšovaní jeho vnútorných postupov;

127.  vyzýva GR pre výskum a inovácie, aby informovalo príslušný výbor Európskeho parlamentu o svojej stratégii v oblasti dohľadu pre finančné nástroje a o tom, ako určuje, či boli dosiahnuté finančné ciele a ciele týkajúce sa výskumu;

128.  vyzýva GR pre výskum a inovácie, aby vysvetlilo príslušnému výboru Európskeho parlamentu, aké opatrenia prijalo, aby sa vyhlo horizontálnym výhradám v súvislosti so zvyškovou chybovosťou v žiadostiach o preplatenie nákladov;

129.  domnieva sa, že v projektoch v oblasti výskumu a inovácií, ako aj v koordinačných a podporných činnostiach (CSA) podporujú normy a normalizácia dosah výsledkov výskumu na rôznych úrovniach technologickej pripravenosti (TRL), pretože zvyšujú obchodovateľnosť a prenosnosti inovačných výrobkov a riešení; ďalej konštatuje, že normy a súvisiace činnosti podporujú šírenie výsledkov projektov v rámci programu Horizont 2020 tým, že šíria poznatky aj po skončení projektov tým, že ich sprístupňujú verejnosti; vyzýva Komisiu, aby posilnila pôsobenie normalizácie v nadchádzajúcich výzvach a aby vytvorila kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré budú normalizačné činnosti zohľadňovať;

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Úvod

130.  zo Siedmej správy o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (Seventh Report on Economic and Social Cohesion)(5) sa dozvedel, že na jednej strane je konvergencia citlivý proces, ktorý sa môže ľahko zastaviť a zvrátiť v dôsledku hospodárskej krízy, ale že na druhej strane verejné investície môžu obmedziť vplyv kríz;

131.  vyjadruje potešenie nad tým, že miera zamestnanosti v roku 2016 opäť dosiahla úroveň z obdobia pred krízou v roku 2008, t. j. 71 %, ale situácia sa v rámci Únie výrazne líši a táto miera je výrazne pod úrovňou cieľa stratégie Európa 2020, t. j. 75 %; so znepokojením konštatuje, že miera nezamestnanosti je naďalej veľmi vysoká, najmä v prípade mladých a dlhodobo nezamestnaných ľudí;

132.  vyjadruje presvedčenie, že sú potrebné lepšie a početnejšie prepojenia medzi správou hospodárskych záležitostí a politikou súdržnosti; domnieva sa, že na tento účel by sa mohli stanoviť pozitívne stimuly;

133.  víta, že GR REGIO v odpovedi na otázky Parlamentu uviedlo podrobné odporúčania pre jednotlivé krajiny;

134.  uvedomuje si, že niektoré ustanovenia revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách týkajúce sa politiky súdržnosti by mali nadobudnúť účinnosť so spätnou platnosťou;

135.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že takéto úpravy môžu viesť k ďalším chybám, keďže programy a projekty boli vybrané na základe právnych predpisov, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2014;

Zistenia Dvora audítorov

136.  berie na vedomie, že Dvor audítorov po prvýkrát vyjadril výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou; zdôrazňuje, že systémy založené na uhrádzaní nákladov sú náchylnejšie na chyby ako systémy založené na nárokoch; poukazuje však na to, že údaje zaznamenané v rámci okruhu „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zásadným spôsobom nezmenili;

137.  pripomína, že v roku 2016 suma, ktorá bola k dispozícii v rámci okruhu „Hospodárska a sociálna súdržnosť“, predstavovala 51,25 miliardy EUR, čo tvorí 33 % rozpočtu Únie;

138.  konštatuje, že Dvor audítorov odhadol chybovosť v tejto oblasti politiky na 4,8 %; Dvor audítorov okrem toho poznamenal, že odhadovaná chybovosť za oblasť súdržnosti nezahŕňala vyčíslenie prostriedkov vo výške 2,5 miliardy EUR uhradených v roku 2016 do finančných nástrojov, ktoré Dvor audítorov považuje za vykonané mimo obdobia oprávnenosti vymedzeného v článku 56 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25) (body 6.20 až 6.21); poznamenáva, že v dôsledku týchto úhrad by sa chybovosť za celkové výdavky Únie zvýšila o 2,0 %(6);

139.  poukazuje na to, že chyby v oblasti súdržnosti prispeli k 43 % celkovej odhadovanej chybovosti na úrovni 3,1 %; berie na vedomie, že jedným z dôvodov vysokej miery chybovosti je zložitosť predpisov Únie a členských štátov;

140.  konštatuje, že Dvor audítorov analyzoval vzorku 180 transakcií z 54 priebežných platieb za obdobie 2007 – 2013 a súvisiacich s 92 projektmi Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), 36 projektmi Kohézneho fondu (KF), 40 projektmi Európskeho sociálneho fondu (ESF), 11 projektmi finančných nástrojov EFRR a jedným projektom finančného nástroja ESF;

141.  vyzýva Komisiu, aby náležite zohľadnila pripomienky Dvora audítorov, ktorý zistil nepresnosti v analýze výkonnosti najmenej štyroch z 12 finančných nástrojov EFRR a ESF, ktoré boli preskúmané v správe Dvora audítorov za rok 2016; stotožňuje sa s obavami Dvora audítorov, ktorý zdôrazňuje, že tieto chyby majú účinok nadhodnotenia výkonnosti, a ak sa neopravia, mohli by umelo zvyšovať vykazované množstvo oprávnených výdavkov v čase ukončenia programov, najmä v prípade garančných fondov;

142.  konštatuje tiež, že 42 % chýb bolo spôsobených neoprávnenými výdavkami zahrnutými do výkazov výdavkov, 30 % sa vzťahuje na vážne porušenie pravidiel verejného obstarávania a 28 % sa týka neoprávnených projektov, činností alebo príjemcov;

143.  s poľutovaním konštatuje, že jedným z hlavných zdrojov chýb v oblasti výdavkov v okruhu Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť je naďalej porušovanie pravidiel verejného obstarávania; poukazuje na to, že závažné porušovanie pravidiel verejného obstarávania zahŕňa priame zadanie dodatočných zákaziek alebo dodatočné práce alebo služby, pre ktoré neexistuje opodstatnenie, nezákonné vylúčenie uchádzačov, konflikty záujmov a diskriminačné výberové kritériá; za kľúčovú považuje politiku úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o informácie o zmluvných dodávateľoch a subdodávateľoch, s cieľom riešiť chyby a zneužívanie pravidiel;

144.  víta, že Dvor audítorov zdôrazňuje, že projekty využívajúce možnosť zjednodušenia nákladov sú menej náchylné na chyby než úhrady skutočných nákladov;

145.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že vzorka obsahovala aj tri „veľké projekty“, ktoré si vyžadujú schválenie Komisie, a v prípade ktorých orgány členského štátu nepredložili potrebnú žiadosť do termínu ukončenia 31. marca 2017; konštatuje, že Komisia by preto mala výdavky vymôcť späť;

146.  vyjadruje nespokojnosť s tým, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch chybovosť mohla byť o 3,7 % nižšia, t. j. 1,1 % ak by členské štáty využili dostupné informácie na predchádzanie chybám, ich zisťovanie a nápravu v kontrolách prvej úrovne pred deklarovaním výdavkov Komisii;

147.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že tri roky od začiatku obdobia 2014 – 2020 vymenovali členské štáty len 77 % orgánov zodpovedných za programy a finančné prostriedky na realizáciu politiky súdržnosti; Komisia do 1. marca 2017 dostala konečné účtovné závierky s výdavkami, ktoré pokrývajú len 0,7 % rozpočtu prideleného na celé programové obdobie; v polovici roku 2017 sa plnenie rozpočtu oneskorilo omnoho viac ako po uplynutí rovnakého času v období 2007 – 2013; konštatuje, že z toho vyplýva, že nesplatené záväzky na konci súčasného obdobia financovania by mohli byť ešte vyššie ako v predchádzajúcom období;

148.  oceňuje, že okruh Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť tiež obsahuje oddiel o výkonnosti projektov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v tomto oddiele sa vo veľkej miere kladie dôraz na kvantitatívne informácie, t. j. počet zavedených systémov merania výkonnosti;

Nástroje finančného inžinierstva

149.  pripomína, že zhrnutie údajov o pokroku dosiahnutom pri financovaní a vykonávaní nástrojov finančného inžinierstva v roku 2016 bolo zverejnené až 20. septembra 2017, a že Dvor audítorov sa teda k dokumentu nemohol vyjadriť;

150.  konštatuje, že kľúčové údaje za rok 2016 sú:

a)  25 členských štátov používa nástroje finančného inžinierstva, pričom 25 ich využívania na podporu podnikania, 11 na rozvoj miest a 9 v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov;

b)  v celej Únii funguje 1 058 nástrojov finančného inžinierstva z ktorých 77 tvoria holdingové fondy a 981 špecifické fondy;

c)  89 % týchto nástrojov finančného inžinierstva poskytuje podporu pre podniky, 7 % pre mestský rozvoj, 4 % pre energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie;

d)  platby do nástrojov finančného inžinierstva predstavujú 16,4 miliardy EUR, z toho 11,3 miliardy EUR tvoria štrukturálne fondy;

e)  platby konečným príjemcom dosiahli 15,2 miliardy EUR, z toho 10,1 miliardy EUR v štrukturálnych fondoch, t. j. 93 % celkových platieb pre nástroje finančného inžinierstva;

f)  na základe informácií od 81 % nástrojov finančného inžinierstva, ktoré podali správy, predstavovali náklady na riadenie a poplatky za riadenie 0,9 miliardy EUR alebo 6,7 % celkových platieb na nástroje finančného inžinierstva;

g)  8,5 miliardy EUR bolo vrátených;

h)  podporilo sa 314 000 konečných príjemcov;

151.  poukazuje na to, že v priebehu rokov a období financovania sa využívanie nástrojov finančného inžinierstva (NFI) výrazne zvýšilo, čím sa financovanie zo štrukturálnych fondov stalo zložitejším a vedie k vzniku rizika z hľadiska demokratickej zodpovednosti; konštatuje, že do konca roku 2020 by sa podľa očakávaní malo prostredníctvom finančných nástrojov vyplatiť 20,1 miliardy EUR z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) a Kohézneho fondu (KF);

152.  v tejto súvislosti je znepokojený tým, že vnútroštátne orgány auditu dostatočne nepokrývali implementáciu nástrojov finančného inžinierstva;

153.  konštatuje, že 63 % (675) z nástrojov finančného inžinierstva za začalo využívať v Poľsku (247), Francúzsku (152), Maďarsku (139) a Taliansku (137);

154.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že 6,7 % celkových platieb na nástroje finančného inžinierstva (900 miliónov EUR) bolo vynaložených na náklady a poplatky súvisiace s riadením; túto sumu považuje za neprimerane vysokú;

155.  konštatuje, že v oznamovaní údajov sa stále objavujú viaceré chyby a nezrovnalosti; tieto sa týkajú malých, ale významných objemov operačných programových prostriedkov viazaných v dohodách o financovaní, ktoré ale neboli pri uzávierke vyplatené nástrojom finančného inžinierstva, zvýšenia záväzkov a platieb pre viacero nástrojov finančného inžinierstva po 31. decembri 2015 a v niektorých prípadoch aj vyšších súm vyplatených konečným príjemcom než nástrojom finančného inžinierstva(7);

Výročná správa o činnosti Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO)

156.  berie na vedomie, že hodnotenie ex post EFRR – KF ukazuje, že hoci bola regionálna konvergencia v programovom období 2007 – 2013 nedostatočná, bez politiky súdržnosti by došlo k rozdielom, pretože finančná kríza v rokoch 2007 – 2008 vytvorila slabé prostredie pre investície a konvergenciu;

157.  zdôrazňuje, že akékoľvek závery týkajúce sa výkonnosti zostávajú obmedzené, pretože by si to vyžadovalo komplexnejšie preskúmanie údajov o výkonnosti oznamovaných v súvislosti s programami na roky 2007 – 2013, ktoré sa malo dokončiť až v auguste 2017; vyzýva Komisiu, aby informovala Výbor pre kontrolu rozpočtu o výsledkoch preskúmania;

158.  konštatuje, že pokiaľ ide o vykonávanie v období financovania 2014 – 2020, Komisia informuje, že bolo vybraných viac než 50 000 projektov zodpovedajúcich celkovým investíciám vo výške 64,1 miliardy EUR, že bolo vytvorených 45 000 projektov spolupráce podnikov s výskumnými inštitúciami, a tiež že viac ako 380 000 malých a stredných podnikov (MSP) získalo podporu z Kohézneho fondu, v dôsledku čoho vzniklo viac ako 1 000 000 pracovných miest;

159.  konštatuje, že Komisia za to isté obdobie financovania tiež uvádza, že viac ako 75 miliárd EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a z Kohézneho fondu podporilo ciele energetickej únie a adaptácie na zmenu klímy; okrem toho sa vybralo viac ako 5 000 konkrétnych projektov na podporu nízkouhlíkového hospodárstva;

160.  poznamenáva, že v nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú celkové viazané a platobné rozpočtové prostriedky schválené v roku 2016:

2016 v miliónoch EUR

 

Schválené viazané rozpočtové prostriedky

Schválené platobné rozpočtové prostriedky

Administratívne výdavky v oblasti regionálnej a mestskej politiky

16,75

24,52

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a ostatné regionálne operácie

27 163,16

22 911,83

Kohézny fond (KF)

8 775,98

7 456,71

Nástroj predvstupovej pomoci — Regionálny rozvoj a regionálna a územná spolupráca

54,14

522,95

Fond solidarity

81,48

68,48

Spolu

36 091,51

30 984,47

161.  poznamenáva však, že tieto štatistické údaje poskytujú málo informácií o udržateľnosti a výkonnosť týchto projektov;

162.  pripomína veľký dôraz kladený na kondicionality ex ante, ktoré stanovujú odvetvové a horizontálne podmienky s cieľom zabezpečiť účinné vynakladanie prostriedkov EŠIF; keď sa splnia kondicionality ex ante a dôjde k zadržaniu 10 % z platieb stanovených v revidovanom nariadení, vykonávanie projektov by malo byť jednoduchšie a menej náchylné na chyby; berie však na vedomie otázky z osobitnej správy Dvora audítorov č. 15/2017 o tom, do akej miery to v skutočnosti viedlo k zmenám v praxi;

163.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že do konca roka 2016 bolo určených len 87 % (181 z 209) certifikačných orgánov, a že žiaden orgán nebol určený pre 28 hlavných programov (v Rakúsku bol orgán určený len pre 1 program v Belgicku len pre 2, v Nemecku len pre 8, vo Fínsku len pre 1, vo Francúzsku len pre 2, v Írsku len pre 2, v Taliansku len pre 6, v Rumunsku len pre 4, na Slovensku len pre 1, v Spojenom kráľovstve len pre 1);

164.  s prekvapením konštatuje, že hlavné problémy identifikované v procese ich určovania boli spojené s vytváraním informačných systémov tak, aby obsahovali nové prvky na obdobie rokov 2014 – 2020, pokiaľ ide o podávanie správ a navrhovanie postupov s cieľom zabezpečiť spoľahlivý dohľad riadiacich orgánov nad sprostredkovateľskými inštitúciami;

165.  vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že vo všeobecnosti bolo na konci roka 2016 vybraných len 26,1 % projektov a čerpaných iba 3,7 % dostupných štrukturálnych fondov, a keďže výberový proces sa v roku 2017 urýchlil, domnieva sa pomalý začiatok môže viesť k vysokému počtu neuhradených záväzkov na konci súčasného obdobia financovania; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa vynaloží ďalšie úsilie o posilnenie administratívnej kapacity národných, regionálnych a miestnych orgánov;

166.  zdôrazňuje, že výber projektov bol osobitne pomalý v Španielsku, na Cypre, v Rumunsku, Rakúsku, Českej republike, Chorvátsku a na Slovensku;

167.  konštatuje, že v prípade väčšiny operačných programov (247 z 295) preto neboli osvedčené žiadne sumy na účtoch (tzv. nulové účty), pretože do 31. júla 2016 neboli vykázané žiadne výdavky;

168.  vyjadruje spokojnosť s tým, že Komisia na základe predbežných kontrolných stanovísk týkajúcich sa prijatých balíkov opatrení na zabezpečenie uistenia neodhalila žiadne závažné nezrovnalosti;

169.  je však znepokojený tým, že 7 z 9 auditov Komisie týkajúcich sa vysokorizikových operačných programov alebo oblastí odhalilo závažné nedostatky (v Maďarsku išlo operačné programy pre oblasti dopravy, služieb elektronickej verejnej správy a vykonávania; v Taliansku išlo o Reti e mobilità, istruzione priority 3 a operačné programy technickej pomoci; v Rumunsku o operačné programy v oblasti konkurencieschopnosti a životného prostredia);

170.  konštatuje, že 278 z 322 systémov riadenia a kontroly dostalo výrok bez výhrad alebo s výhradou s miernym vplyvom; pričom v 40 prípadoch Komisia vydala výrok s výhradami so značným vplyvom;

171.  konštatuje, že Komisia vypočítala celkovú sumu výdavkov vystavených riziku v rozmedzí 644,7 a 1 257,3 milióna EUR a že Komisia v roku 2016 vykonala finančné opravy vyplývajúce z jej úlohy dohľadu vo výške 481 miliónov EUR;

172.  konštatuje, že Komisia odhadla celkovú priemernú chybovosť platieb za rok 2016 pre programy EFRR/KF na roky 2007 – 2013 v rozsahu od 2,2 % do 4,2 % a zvyškovú chybovosť pri ukončení programu na úrovni približne 0,4 %; opäť zdôrazňuje, že najvyšší podiel na odhadovanej chybovosti za rok 2016 vykazuje okruh Súdržnosť, po ktorom nasledujú okruhy Prírodné zdroje, Konkurencieschopnosť a Globálna Európa. vyzýva Komisiu, aby naďalej spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zlepšiť ich riadiace a kontrolné systémy a aby naďalej využívala dostupné zákonné nástroje dohľadu, aby zabezpečila opravu všetkých vecných chýb;

173.  konštatuje, že Komisia zaznamenala 68 výhrad k minulému a 2 výhrady k súčasnému obdobiu financovania;

Špecifické otázky

Grécko

174.  víta úsilie GR REGIO pokročiť v otázke prioritných projektov v Grécku;

175.  v tejto súvislosti víta:

a)  vytvorenie štyroch koncesií na diaľnice (Atény – Solún, Korinthos –Tripoli – Kalamata, Korinthos – Patras a Patras –Ioannina; ktoré spolu predstavujú viac ako 1 000 km ciest), ktoré už sú v prevádzke a ktoré používatelia veľmi oceňujú,

b)  program úspor energie v domácnostiach (kombinácia nástrojov finančného inžinierstva s grantmi), ktorý viedol k zlepšeniu energetickej efektívnosti v 46 000 domácnostiach a vytvoril 6 000 pracovných miest; dopyt bol taký vysoký, že sa ihneď vytvoril nadväzujúci program na roky 2014 – 2020,

c)  finančné nástroje, konkrétne JEREMIE, ktorý umožní vytvorenie alebo zachovanie 20 000 pracovných miest,

d)  projekt elektronického predpisovania liekov, ktorý riadi mesačne viac ako 5,5 milióna elektronických lekárskych predpisov a 2,4 milióna diagnostických žiadosti, do ktorého je zapojených 13 000 lekární a 50 000 lekárov, a ktorý viedol k značným úsporám nákladov na zdravotníctvo pre grécky rozpočet;

176.  Na druhej strane vyjadruje poľutovanie nad tým, že:

a)  projekty metra v Aténach (predĺženie linky 3 do Pirea) a v Solúne (základná línia) zaznamenali vážne oneskorenia, ktoré si vyžadujú ich predĺženie do programového obdobia 2014 – 2020;

b)  niektoré kľúčové projekty v železničnej doprave, odvetví digitálnych technológií a energetike boli zrušené alebo meškajú, v dôsledku čoho boli zrušené alebo prenesené v celom rozsahu do programového obdobia 2014 – 2020;

c)  veľkú časť infraštruktúry riadenia odpadových vôd a nakladania s tuhým odpadom stále treba dokončiť;

177.  víta skutočnosť, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) ukončil svoje administratívne vyšetrovanie českého projektu Bocianie hniezdo; berie na vedomie, že spis úradu OLAF bol uverejnený v českých médiách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že OLAF zistil vážne nezrovnalosti;

178.  vyzýva GR REGIO, aby vymohlo naspäť prostriedky Únie na spolufinancovanie, teda 1,67 milióna EUR a aby uplatnilo potrebné sankcie;

179.  konštatuje, že Česká republika vyňala projekt Bocianie hniezdo z financovania z prostriedkov EÚ 25. januára 2018 a že so zreteľom na zásadu subsidiarity sa na projekt už vzťahuje súdne preskúmanie v Českej republike;

180.  je znepokojený zistením Komisie, že podiel zadaných zákaziek v Maďarsku, pri ktorých bola predložená iba jedna ponuka, je až 36 %; konštatuje, že priemer v Únii je 17 %; vyzýva Komisiu, aby v ponukových konaniach presadzovala súťaž;

181.  víta pozitívne hodnotenie 10 rokov mechanizmu spolupráce a overovania (MSO) pre Bulharsko a Rumunsko(8); je znepokojený nedávnym krokom späť v boji proti korupcii na vysokej úrovni a v Bulharsku a Rumunsku; vyzýva Komisiu, aby podporovala a povzbudzovala orgány presadzovania práva a orgány boja proti korupcii v oboch členských štátoch; vyzdvihuje pozoruhodné výsledky dosiahnuté protikorupčnou agentúrou v Rumunsku, pokiaľ ide o riešenie prípadov korupcie na strednej a vysokej úrovni; zdôrazňuje, že udržiavanie tejto snahy je nanajvýš dôležité pre konsolidáciu boja proti korupcii;

182.  odsudzuje nedávny zločin proti slovenským novinárom, ktorý môžu byť spojený s ich investigatívnou prácou; naliehavo žiada Komisiu, aby informovala Parlament o čerpaní poľnohospodárskych fondov Únie na Slovensku;

183.  berie na vedomie, že úrad OLAF ukončil aj administratívne vyšetrovanie úveru, ktorý Európska investičné banka (EIB) poskytla spoločnosti Volkswagen Group;

184.  berie na vedomie vyhlásenie prezidenta EIB Wernera Hoyera, v ktorom sa uvádza: „Stále nemôžeme vylúčiť, že jeden z našich úverov, úver vo výške 400 miliónov EUR pre spoločnosť Volkswagen Antrieb RDI, bol spojený s vývojom technológie regulácie emisií v čase, keď sa navrhoval a používal rušiaci softvér. Preskúmame závery úradu OLAF a posúdime všetky dostupné primerané opatrenia. [...] Sme veľmi sklamaní tým, čo vyplýva z vyšetrovania úradu OLAF, teda že EIB bola zavádzaná, pokiaľ ide o využitie rušiaceho zariadenia.“

Výročná správa o činnosti Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL)

185.  poznamenáva, že GR REGIO zdôrazňuje tento svoj prínos k cieľom stratégie Európa 2020:

a)  miera zamestnanosti ľudí vo veku 20 až 64 rokov v Únii v treťom štvrťroku 2016 dosiahla 71,2 %; táto miera je po prvýkrát vyššia ako v roku 2008 (70,3 %) a ak bude táto tendencia pokračovať, bude možné dosiahnuť cieľovú hodnotou stratégie Európa 2020;

b)  celková nezamestnanosť naďalej klesá a v súčasnosti je nižšia ako 10 % v EÚ aj v eurozóne; nezamestnanosť mladých ľudí a dlhodobá nezamestnanosť však zostávajú hlavnými výzvami pre EÚ, a to napriek tomu, že pri obidvoch bol zaznamenaný pokles z 19,5 % v decembri 2015 na 18,6 % v decembri 2016, resp. zo 4,3 % v treťom štvrťroku 2015 na 3,8 % v treťom štvrťroku 2016;

c)  hospodárske oživenie, ktoré začalo v roku 2013, je tiež sprevádzané trvalým, i keď nedostatočným znižovaním chudoby, na základe miery ľudí ohrozených chudobou, ktorá klesla z 24,7 % v roku 2012 na 23,7 % v roku 2015, avšak toto oživenie sa stále nedostáva ku všetkým skupinám spoločnosti a v roku 2016 bolo chudobou a sociálnym vylúčením stále ohrozených 118 miliónov ľudí (1,7 milióna ľudí nad úrovňou z roku 2008), čo je stále ďaleko od cieľa stratégie Európa 2020 týkajúceho sa chudoby a sociálneho vylúčenia;

d)  investície na zlepšenie podmienok geografickej a profesijnej mobility a súčasné riešenie rizík narušenia hospodárskej súťaže a jej zneužívania prispeli k postupnému nárastu mobility v rámci EÚ, ktorá v roku 2015 dosiahla úroveň 3,6 % populácie;

186.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že nerovnosť v rozdelení príjmov sa medzi rokmi 2013 a 2014 zvýšila a aj keď je odvtedy ustálená, v niektorých prípadoch sa stále zvyšuje; je znepokojený tým, že najbohatších 20 % obyvateľov v roku 2016 disponovalo príjmom, ktorý bol približne päťkrát vyšší ako príjem najchudobnejších 20 % s veľkými rozdielmi medzi jednotlivými krajinami (a nárastom nerovnosti v niektorých krajinách);

187.  víta hodnotenie ex post Európskeho sociálneho fondu za programové obdobie 2007 – 2013, ktoré bolo dokončené 12. decembra 2016; konštatuje, že sa v ňom dospelo k zisteniu, že ku koncu roka 2014 našlo najmenej 9,4 milióna obyvateľov Európy prácu vďaka podpore z ESF, 8,7 milióna získalo kvalifikáciu alebo certifikát a iné pozitívne výsledky, ako napríklad vyššiu úroveň zručností, nahlásilo 13,7 milióna účastníkov; konštatuje, že podľa makroekonomických simulácií mal Európsky sociálny fond tiež pozitívny vplyv na hrubý domáci produkt (HDP) v 28 členských štátoch (nárast o 0,25 %) a produktivitu;

188.  konštatuje, že takéto kvantitatívne údaje naozaj demonštrujú pozitívny vývoj, ale poskytujú len málo informácií o výkonnosti a udržateľnosti opatrení;

189.  dôrazne kritizuje GR EMPL za to, že neuverejňuje návrhy odporúčaní riaditeľstva pre jednotlivé krajiny, hoci ho Európsky parlament opakovane žiadal, aby tak urobilo;

190.  poznamenáva, že v nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú celkové viazané a platobné rozpočtové prostriedky schválené v roku 2016:

2016 v miliónoch EUR

 

Schválené viazané rozpočtové prostriedky

Schválené platobné rozpočtové prostriedky

Európsky sociálny fond (ESF) a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

12 438,2

8 132

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)

534,7

278

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

27,6

27,6

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) — Rozvoj ľudských zdrojov

0

82,3

Priame hospodárenie (program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, program Práva, rovnosť a občianstvo, programu Erasmus+) a agentúry

289

275

Spolu

13 290

8 795

191.  víta skutočnosť, že GR EMPL vypracovalo metodiku na hodnotenie ročnej výkonnosti programov, ale pochybuje o informačnej hodnote kritérií ako „dobrý“, „prijateľný“ alebo „slabý“;

192.  je znepokojený tým, že do konca marca 2017 bolo určených iba 87 % certifikačných orgánov;

193.  víta skutočnosť, že GR EMPL dostalo do 15. februára 2017 celý balík dokumentov na zabezpečenie uistenia vrátane účtovnej závierky, výročnej kontrolnej správy a audítorských stanovísk k účtovnej závierke, systému riadenia a kontroly a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ako aj vyhlásenie o vierohodnosti a ročné zhrnutie všetkých programov; konštatuje, že vo všeobecnosti malo GR EMPL len menšie pripomienky a ročnú účtovnú závierku schválilo;

194.  víta tiež skutočnosť, že do konca roku 2016 GR EMPL dokončilo svoj viacročný plán auditu, v dôsledku čoho bol vykonaný audit 89 z 92 orgánov auditu, čo zahŕňalo 115 zo 118 operačných programov;

195.  konštatuje, že v roku 2016 vykonalo GR EMPL finančné opravy vo výške 255,8 milióna EUR; že celkové kumulatívne prijaté alebo rozhodnuté finančné opravy za programové obdobie 2007 – 2013 na konci roku 2016 dosiahli úroveň 1 454 miliónov EUR; a že za rovnaké obdobie členské štáty oznámili finančné opravy vo výške 2 253,8 milióna EUR;

196.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že GR EMPL vydalo tieto výhrady, resp. na nich trvalo:

a)  systémy riadenia a kontroly v prípade jedného operačného programu ESF v Taliansku za programové obdobie 2000 – 2006 (výhradu z dôvodu ochrany dobrej povesti);

b)  systémy riadenia a kontroly v prípade 23 osobitných operačných programov ESF v programovom období 2007 – 2013; a

c)  systémy riadenia a kontroly v prípade troch operačných programov ESF alebo iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a jedného operačného programu FEAD za programové obdobie 2014 – 2020;

197.  konštatuje, že celková odhadovaná suma vystavená riziku pre príslušné výdavky v roku 2016 je 279 miliónov EUR;

Špecifické otázky

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI)

198.  bol informovaný o prvých zisteniach štúdie o vykonávaní iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v ktorej sa uvádza, že:

a)  do konca roku 2016 sa počet mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy (NEET), ktorí sa zúčastnili projektov v rámci YEI na podporu ich zručností alebo ktorým iniciatíva umožnila získať pracovné skúsenosti, v porovnaní s koncom roka 2015 strojnásobil (1,3 milióna v porovnaní s 0,5 miliónom ľudí);

b)  spomedzi nich 712,000 nezamestnaných a neaktívnych účastníkov, ktorí neboli v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy absolvovalo aktivitu financovanú prostredníctvom YEI; viac ako polovica z nich (približne 346,000 nezamestnaných a neaktívnych účastníkov, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) dosiahla pozitívny výsledok, pretože sa po ukončení aktivity zapojili do procesu vzdelávania/odbornej prípravy alebo získali kvalifikácie alebo sú zamestnaní (vrátane samostatnej zárobkovej činnosti);

c)  v Taliansku kontrafaktuálne hodnotenie preukázalo, že nové inovatívne politiky, ktoré YEI vo veľkej miere podporuje, zvýšili šance mladých ľudí nájsť si zamestnanie o 7,8 %, a to napriek významným regionálnym rozdielom, čo ukazuje, že väčšie problémy sú v oblastiach s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí;

199.  ďalej konštatuje, že:

a)  Taliansko a Španielsko napriek stále vysokej miere nezamestnanosti mladých ľudí zmobilizovali významný počet osôb NEET prostredníctvom opatrení v rámci YEI;

b)  Slovensko presunulo ťažisko z programov verejných prác pre mladých ľudí k účinnejším opatreniam, ako sú zvýšené poskytovanie odbornej prípravy;

c)  v Taliansku kontrafaktuálne hodnotenie preukázalo, že nové inovatívne politiky, ktoré YEI vo veľkej miere podporuje, zvýšili šance mladých ľudí nájsť si zamestnanie o 7,8 %, a to napriek významným regionálnym rozdielom;

d)  v Portugalsku boli podnikateľské programy spolufinancované z YEI preukázateľne úspešnejšie než opatrenia v rámci vysokoškolského vzdelávania;

e)  Grécko určilo potrebu preskúmať svoj systém poukážok na zamestnávanie a odbornú prípravu mladých ľudí;

f)  v Poľsku 62 % účastníkov aktivít v rámci YEI dostalo ponuku zamestnania, odbornej prípravy alebo vzdelávania, pričom bola zaznamenaná celková vysoká úroveň spokojnosti účastníkov;

200.  ľutuje však, že sa využilo sotva 30 % dostupných finančných prostriedkov, čo sa odzrkadľuje aj na počiatočnom predbežnom financovaní a priebežných platbách;

201.  víta, že do októbra 2017 všetky členské štáty, na ktoré sa vzťahuje ex ante kondicionalita týkajúca sa Rómov (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko), túto kondicionalitu splnili, a teda mali vnútroštátnu stratégiu integrácie Rómov;

202.  konštatuje, že v programovom období 2014 – 2020 sa otázky nediskriminácie a integrácie Rómov priamo riešia v rámci dvoch investičných priorít ESF (pozri tabuľku nižšie);

Investičná priorita (IP)

Členské štáty, ktoré si vybrali túto IP

Finančné prostriedky (v miliónoch EUR)

boj proti všetkým formám diskriminácie a presadzovanie rovnakých príležitostí

11 členských štátov (BE, CY, CZ, DE, ES, FR, GR, IE, PL, PT a SK).

447

sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

12 členských štátov (AT, BE, BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, PL, RO a SK).

1 600

Väčšina finančných prostriedkov (1,2 milióna EUR) je sústredená v týchto krajinách: BG, CZ, HU a RO

203.  poznamenáva, že hoci má Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii maximálny ročný rozpočet vo výške 150 miliónov EUR, mobilizovalo sa len 28 mil. EUR z rezervy v roku 2016 v prospech ôsmich členských štátov;

Potrebné opatrenia

204.  preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby počas finančného obdobia po roku 2020 venovali väčšiu pozornosť:

a)  vytváraniu pridanej hodnoty EÚ prostredníctvom politiky súdržnosti;

b)  vytváraniu silnejšej koordinácie medzi politikou súdržnosti, správou hospodárskych záležitostí a európskym semestrom, so zohľadnením, okrem iného, pozitívnych stimulov na dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti pri prekonávaní rozdielov a nerovností, ako je stanovené v zmluvách, v jej troch rozmeroch – hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

c)  vytvoreniu systému, ktorý umožní sústredenie kohézneho financovania na regióny, ktoré to najviac potrebujú;

d)  poskytnutiu strategickej administratívnej podpory tým regiónom, ktoré majú ťažkosti s čerpaním finančných prostriedkov;

e)  vypracovaniu jednotného súboru pravidiel pre štrukturálne fondy;

f)  pokroku smerom k realizácii zásady jednotného auditu;

g)  urýchleniu vykonávania programov a projektov s cieľom rešpektovať sedemročné finančné obdobie (nie n+3);

h)  umožneniu vnútroštátnym kontrolným orgánom auditovať finančné nástroje v rámci rozpočtu EÚ, zníženiu počtu finančných nástrojov a zavedeniu prísnejších pravidiel pre podávanie správ správcami fondov vrátane skupiny EIB a iných medzinárodných finančných inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávania a dosiahnuté výsledky, čím sa zvýši transparentnosť a zodpovednosť;

i)  zohľadneniu skúseností získaných v súčasnom období a potrebe väčšieho zjednodušenia s cieľom vytvoriť vyvážený systém zabezpečujúci dosahovanie výsledkov a riadne finančné hospodárenie bez nadmernej administratívnej záťaže, ktorá by potenciálnych príjemcov odrádzala a viedla k väčšiemu počtu chýb;

j)  geografickej a sociálnej rovnováhe s cieľom zabezpečiť, aby sa investície uskutočňovali tam, kde sú najviac potrebné;

205.  trvá na tom, aby GR REGIO a GR EMPL zverejnili svoje návrhy odporúčaní pre jednotlivé krajiny vo svojich výročných správach o činnosti, ako to opakovane žiadal Parlament;

206.  vyzýva GR REGIO:

a)  aby podalo správu príslušnému výboru Parlamentu o rôznych otvorených spisoch úradu OLAF, keď sa dokončia súdne konania;

b)  aby v následnosti na absolutórium Komisii za rok 2016 podalo správu príslušnému výboru Parlamentu, pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý v uvedených projektoch;

207.  vyzýva EIB, aby urýchlene preskúmala zistenia úradu OLAF a vyvodila potrebné závery; vyzýva EIB, aby Parlament informovala o svojich záveroch a prijatých opatreniach;

208.  vyzýva Komisiu, aby podporovala využívanie zjednodušených možností vykazovania nákladov zavedených súhrnným nariadením;

209.  vyzýva GR EMPL, aby začalo vykonávať odporúčanie Útvaru pre vnútorný audit (IAS), pokiaľ ide o včasné vykonávanie stratégie kontroly v prípade európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a informovalo Parlament o jej dokončení;

210.  vyzýva Komisiu, aby umožnila ďalšie zjednodušenie pravidiel a zníženie administratívnej záťaže s cieľom pomôcť ešte viac znížiť mieru chybovosti;

Prírodné zdroje

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a spravodlivá SPP

211.  poukazuje na to, že podľa výročnej správy o činnosti GR AGRI (strana 15 – KPI 1: poľnohospodársky príjem z faktorov na pracovníka na plný úväzok) sa pridaná hodnota a produktivita sektora v roku 2016 mierne znížili, ako aj na skutočnosť, že pre GR AGRI je ťažké určiť, čo presne spôsobilo celkový pokles príjmu z faktorov od roku 2013;

212.  pripomína, že KPI 4 týkajúci sa miery zamestnanosti v oblasti rozvoja vidieka nie je relevantný, keďže miera zamestnanosti v oblasti rozvoja vidieka nie je ovplyvnená len opatreniami SPP;

213.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nereagovala na odporúčania Parlamentu v jeho uznesení o absolutóriu za rozpočtový rok 2015, aby nanovo definovala KPI 4 „s cieľom zdôrazniť osobitný vplyv opatrení SPP na zamestnanosť v týchto oblastiach“;

214.  poukazuje na to, že v roku 2016 získalo 51 % príjemcov priamych platieb grant nižší ako 1 250 EUR, čo spolu predstavovalo 4 % celkových priamych platieb(9);

215.  pripomína svoje poznámky(10) týkajúce sa neudržateľnej štruktúry výdavkov SPP: 44,7 % všetkých poľnohospodárskych podnikov Únie malo ročný príjem nižší ako 4 000 EUR a v roku 2016 v priemere horných 10 % príjemcov priamej podpory SPP dostalo približne 60 % platieb(11); konštatuje, že rozdelenie priamych platieb vo veľkej miere odráža koncentráciu vlastníctva pôdy, keďže 20 % poľnohospodárov tiež vlastní 80 % pôdy; (odpoveď na písomnú otázku č. 17 z vypočutia vo výbore CONT za účasti pána Hogana, ktoré sa uskutočnilo utorok, 28. novembra 2017); vyjadruje znepokojenie nad vysokou koncentráciou príjemcov a zdôrazňuje, že treba nájsť lepšiu rovnováhu medzi potrebami veľkých a malých príjemcov;

216.  konštatuje, že približne 72 % podpory sa vypláca poľnohospodárskym podnikom s rozlohou medzi 5 a 250 hektármi, ktoré sú vo všeobecnosti rodinné;

217.  požaduje, aby GR AGRI vymedzilo ciele spolu s ukazovateľmi na zníženie nerovností v príjmoch medzi poľnohospodárskymi podnikmi v budúcom VFR;

218.  opakuje svoj názor, že priame platby nemôžu v plnej miere zohrávať svoju úlohu ako mechanizmus záchrannej siete na stabilizáciu príjmov poľnohospodárov, najmä v prípade malých poľnohospodárskych podnikov, a to vzhľadom na nevyvážené rozdelenie platieb;

219.  zastáva názor, že poľnohospodárske podniky s väčšími príjmami nevyhnutne nepotrebujú rovnakú úroveň podpory na stabilizovanie príjmov ako malé poľnohospodárske podniky v obdobiach nestability príjmov, pretože na zvýšenie odolnosti môžu využiť úspory z rozsahu;

220.  vyzýva Komisiu, aby umožnila skutočné zjednodušenie postupu vrátane dokumentácie požadovanej na získanie prístupu k financovaniu bez toho, aby sa zanedbali zásady kontroly a monitorovania; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala administratívnej podpore pre malých výrobcov, ktorých financovanie je nevyhnutným predpokladom prežitia ich podnikov;

Miera chybovosti

221.  poukazuje na to, že Dvor audítorov odhaduje, že miera chybovosti v kapitole týkajúcej sa prírodných zdrojov ako celku je 2,5 % (2,9 % v roku 2015 a 3,6 % v roku 2014); víta pozitívny vývoj miery chybovosti, pričom konštatuje, že číselný údaj za rok 2016 je nad prahom významnosti;

222.  víta skutočnosť, že z hodnotenia Dvora audítorov, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) vyplýva, že podpora prostredníctvom trhu a platieb priamej podpory za rok 2016 neobsahuje významné chyby, pričom najpravdepodobnejšia miera chybovosti predstavuje podľa odhadov Dvora audítorov 1,7 % (2,2 % v roku 2015);

223.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov zaznamenal menej chýb v dôsledku výskytu nadhodnotených údajov o pôde alebo neoprávnenej pôdy, na ktorú si poľnohospodár robil nárok, čo vyplýva zo zavedenia nového flexibilnejšieho pojmu trvalý trávny porast, vytvorenia akčných plánov na zlepšenie kvality údajov v identifikačnom systéme poľnohospodárskych parciel, ako aj on-line geopriestorového systému na predkladanie žiadostí;

224.  poznamenáva, že ekologizačné platby boli zdrojom chýb, ktoré ovplyvnili Dvorom audítorov odhadovanú mieru chybovosti o 17 %, a že sa zistilo, že chyby sa týkali najmä požiadaviek na oblasti ekologického záujmu, hoci miera chybovosti EPZF bola pod mierou významnosti; v tejto súvislosti víta pokles miery chybovosti pre EPZF na 1,7 %;

225.  poukazuje na to, že Dvor audítorov takisto zistil nedostatky v ochrane trvalých trávnych porastov, že Česká republika a Poľsko nemali k dispozícii historické údaje na kontrolu dodržiavania povinnosti mať ornú pôdu pokrytú trávou počas piatich po sebe idúcich rokov, a tiež že Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo neklasifikovali trvalý trávny porast plne spoľahlivým spôsobom;

226.  zdôrazňuje pozitívny trend miery chybovosti zaznamenaný Dvorom audítorov napriek vývoju súm vystavených riziku, ktoré vykázalo GR AGRI vo svojich výročných správach o činnosti, a to z 1,38 % v roku 2015 na 1,996 % v roku 2016 (trhové opatrenia s chybovosťou 2,85 % neboli zahrnuté) a 4 % pre obidva finančné roky v oblasti rozvoja vidieka; chápe, že tento výsledok nezohľadňuje štatisticky významné odchýlky;

227.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v prípade platieb v oblasti rozvoja vidieka, životného prostredia, opatrení v oblasti klímy a rybárstva sa v roku 2016 nevyskytli významné chyby a najpravdepodobnejšia miera chybovosti sa odhadovala na 4,9 % (5,3 % v roku 2015); konštatuje, že ak by sa všetky informácie, ktoré majú k dispozícii vnútroštátne orgány, použili na opravu chýb, odhadovaná miera chybovosti by bola o 1,5 percentuálneho bodu nižšia;

228.  konštatuje, že v oblasti rozvoja vidieka tento rok tri najväčšie chyby oprávnenosti súviseli s príjemcami, ktorí nezverejnili, že boli kontrolovaní, spoločne podávali žiadosť alebo kupovali od prepojených spoločností v rozpore s pravidlami Únie alebo vnútroštátnymi pravidlami (výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, bod 7.26);

Systémy riadenia a kontroly

229.  poukazuje na to, že generálny riaditeľ GR AGRI vo výročnej správe o činnosti uviedol výhradu pri priamych platbách týkajúcich sa 18 platobných agentúr z 12 členských štátov a suma, s ktorou hospodárili platobné agentúry, ktorých sa týkala výhrada a ktoré boli predmetom hlbšieho preskúmania, predstavuje 13 618,6 milióna EUR, pričom skutočná suma vystavená riziku pre výdavky, ktorých sa výhrada týka, predstavuje 541,2 milióna EUR;

230.  zdôrazňuje, že nedostatky boli zistené najmä v systéme riadenia a kontroly Maďarska (týkajúce sa oneskoreného vyhlásenia o hospodáriacej platobnej agentúry a nedostatkov v ekologizačných platbách), Bulharska (týkajúce sa ekologizácie a ekologického statusu poľnohospodárov), Poľska (týkajúce sa ekologizačných platieb) a Talianska (týkajúce sa nedostatkov v správnom stanovovaní oprávnenosti pôdy a aktívneho poľnohospodára);

231.  vyjadruje poľutovanie nad nedávnymi prípadmi podvodov, ktoré sa týkajú platobných agentúr v Taliansku; vyzýva Komisiu, aby situáciu aktívne monitorovala a Parlamentu v nadväznosti na postup udeľovania absolutória poskytla príslušné podrobné údaje;

232.  žiada Komisiu, aby urýchlila postup overovania súladu začatý 8. januára 2016, s cieľom získať podrobné a presné informácie o riziku konfliktu záujmov týkajúceho sa Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu v Českej republike; berie na vedomie, že neschopnosť odstrániť konflikt záujmov môže v konečnom dôsledku viesť k odobratiu akreditácie platobnej agentúry príslušným orgánom alebo k uloženiu finančných opráv zo strany Komisie; žiada Komisiu, aby Parlament bezodkladne informovala, ak úrad OLAF na konci postupu overenia súladu bude informácie týkajúce sa možných prípadov podvodu, korupcie alebo akejkoľvek nezákonnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie preposielať GR AGRI;

Spoľahlivosť údajov oznamovaných členskými štátmi

233.  poukazuje na to, že vzhľadom na to, že riadiace a kontrolné systémy vykazujú v niektorých členských nedostatky, GR AGRI upravuje predkladané kontrolné štatistiky, predovšetkým na základe auditov Komisie a Dvora audítorov, ktoré sa vykonali v posledných troch rokoch, ako aj na základe stanovísk certifikačného orgánu za príslušný rozpočtový rok;

234.  poukazuje na to, že napriek tomu, že od roku 2015 majú certifikačné orgány členských štátov povinnosť skontrolovať zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií:

a)  v prípade trhových opatrení GR AGRI vykonalo úpravy celkovo 32 programov (t. j. menej ako 20 % z celkového počtu programov, za ktoré sa deklarovali výdavky v roku 2016);

b)  v prípade priamych platieb sa úpravy vykonali v 52 prípadoch (zo 69), pričom väčšina týchto úprav predstavovala menej ako 1 %, 7 predstavovalo 1 % až 2 % a 9 viac než 2 %;

c)  v prípade rozvoja vidieka sa uplatnili navýšenia (top ups) v prípade 39 platobných agentúr zo 72 s 21 úpravami o viac ako 1 % a so 16 úpravami o viac ako 2 %;

Otázky týkajúce sa výkonnosti v oblasti rozvoja vidieka

235.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov preskúmal otázky týkajúce sa výkonnosti vybraných transakcií v oblasti rozvoja vidieka za posledné tri roky; s uspokojením konštatuje, že 95 % projektov ukončených v čase konania auditu bolo vykonaných podľa plánu, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistujú dostatočné dôkazy o primeranosti nákladov;

236.   zdôrazňuje, že takmer všetky projekty, ktoré kontroloval Dvor audítorov, používali systém, ktorým sa nahrádzali vzniknuté náklady, a konštatuje, že v programovom období 2014 – 2020 členské štáty môžu ako alternatívu použiť systém zjednodušených možností vykazovania nákladov týkajúcich sa štandardných stupníc jednotkových nákladov, jednorazových platieb a paušálneho financovania, ktorým sa účinne obmedzuje riziko nadmerných cien;

Ekologizácia

237.  poukazuje na to, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2016 (bod 7.17) uvádza, že pokiaľ ide o ekologizačné platby 63 navštívených poľnohospodárskych podnikov, ktoré navštívil:

a)  všetky, ktorých sa týkala diverzifikácia plodín, túto podmienku spĺňali;

b)  väčšina chýb týkajúcich sa ekologizácie súvisela s nesúladom s požiadavkami oblastí ekologického záujmu (EFA);

c)  pozemky boli správne zaznamenané v systéme identifikácie poľnohospodárskych parciel (LPIS), pokiaľ ide o zachovanie existujúcich trvalých trávnych porastov;

d)  nie všetky trvalé trávnaté porasty boli riadne zaznamenané;

238.  je však obzvlášť znepokojený prvými závermi, ku ktorým dospela Komisia v pracovnom dokumente svojich útvarov s názvom Preskúmanie ekologizačných opatrení po roku ich uplatňovania, SWD(2016)0218, druhá časť, s. 14: „celkovo by poľnohospodári museli meniť plodiny na menej ako 1 % celkovej ornej pôdy v Únii, aby plnili požiadavky na diverzifikáciu plodín, a vzhľadom na to, že povinnosť diverzifikácie plodín sa týka prevažnej väčšiny ornej pôdy v Únii, zdá sa, že tento obmedzený vplyv odzrkadľuje súčasnú prax poľnohospodárov, ktorí túto povinnosť už plnia“;

239.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe (body 7.43 až 7.54) potvrdzuje analýzu Komisie poukazujúcu na to, že diverzifikácia plodín a systém oblastí ekologického záujmu viedli k zmenám v prípade väčšiny poľnohospodárskych podnikov, ktoré Dvor audítorov navštívil (89 % v prípade diverzifikácie plodín a 67 % v prípade oblastí ekologického záujmu);

240.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie tým, že podľa osobitnej správy Dvora audítorov č. 21/2017 s názvom Ekologizácia: komplexnejší režim podpory príjmov, ktorý ešte nie je environmentálne účinný, „ekologizácia pravdepodobne prináša významné prínosy pre životné prostredie a klímu (...), pretože požiadavky ekologizácie sú vo všeobecnosti nenáročné a vo veľkej miere odzrkadľujú normálnu poľnohospodársku prax“ (s. 47);

241.  okrem toho poukazuje na to, že Dvor audítorov uvádza, že vďaka rozsiahlym výnimkám môže väčšina poľnohospodárov (65 %) využívať ekologizačné platby bez toho, aby skutočne podliehali ekologizačným povinnostiam; výsledkom je, že ekologizácia vedie k pozitívnej zmene poľnohospodárskych postupov len na veľmi obmedzenom podiele poľnohospodárskej pôdy EÚ;

242.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že programy ekologizácie sú skôr nástrojom na podporu príjmov poľnohospodárov než na zlepšenie výkonnosti SPP v oblasti životného prostredia a klímy; domnieva sa, že na to, aby poľnohospodárske programy riešili potreby životného prostredia a klímy, mali by zahŕňať výkonnostné ciele a financovanie, ktoré by zodpovedali vzniknutým nákladom a stratám príjmu v dôsledku činností nad rámec environmentálneho základu;

243.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že keďže sa na programy ekologizácie vzťahujú platby na základe plochy, v samotnom návrhu programu by mohli zvýšiť nerovnováhu v rozdeľovaní podpory z SPP; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila odporúčanie Dvora audítorov z jeho osobitnej správy č. 21/2017;

244.  konštatuje, že podľa Komisie: „skutočný vplyv (programov ekologizácie) na výsledky v oblasti životného prostredia závisí od rozhodnutí členských štátov a poľnohospodárov a doteraz len málo členských štátov využilo možnosti obmedziť používanie pesticídov a hnojív v oblastiach ekologického záujmu“;

245.  zdôrazňuje, že pre verejnú správu záťaž spojená s ekologizáciou v podstate spočíva v rozvoji nových nástrojov riadenia, ako napríklad vrstva oblastí ekologického záujmu v systéme LPIS, čo čiastočne vysvetľuje, prečo GR AGRI zvýšilo počet výhrad a akčných plánov pre členské štáty;

246.  berie na vedomie, že ekologizácia značne prispieva k zložitosti SPP, pretože sa prekrýva s inými environmentálnymi nástrojmi SPP (krížové plnenie a druhý pilier environmentálnych opatrení); v tejto súvislosti berie na vedomie osobitnú správu Dvora audítorov č. 21/2017 o ekologizácii, v ktorej sa uvádza, že „Komisia a členské štáty zmierňujú súvisiace riziko mŕtvej váhy a dvojitého financovania“;

Režim pre mladých poľnohospodárov

247.  poukazuje na to, že s obrovskými rozdielmi v rozvoji poľnohospodárstva v celej EÚ sa spája významný demografický problém, ktorý si vyžaduje politiky na riešenie nedostatku mladých poľnohospodárov s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť poľnohospodárstva v Únii;

248.  zdôrazňuje, že mladí poľnohospodári musia čeliť špecifickým ťažkostiam v prístupe k financovaniu a nízkemu obratu počas prvých rokov podnikania, čo sa spája s pomalou generačnou výmenou a ťažkosťami pri prístupe k poľnohospodárskej pôde;

249.  poukazuje na to, že klesajúci počet mladých ľudí v tomto sektore komplikuje generačnú výmenu a môže znamenať stratu cenných schopností a vedomostí spôsobenú odchodom starších skúsených ľudí do dôchodku; preto trvá na tom, že je potrebná podpora pre poľnohospodárov odchádzajúcich do dôchodku aj mladých nástupcov, ktorý preberajú poľnohospodársky podnik;

250.  vyjadruje znepokojenie najmä nad tým, že v osobitnej správe č. 10/2017 o pomoci pre mladých poľnohospodárov Dvor audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o priame platby, pomoc pre mladých poľnohospodárov:

a)  nie je založená na dôkladnom posúdení potrieb;

b)  neodráža všeobecný cieľ, ktorým je podpora generačnej výmeny;

c)  dokonca sa nie vždy poskytuje mladým poľnohospodárom v núdzi; a

d)  poskytuje sa poľnohospodárskym podnikom, v ktorých mladí poľnohospodári zohrávajú len malú úlohu;

251.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pokiaľ ide o podporu pre mladých poľnohospodárov prostredníctvom programov rozvoja vidieka, Dvor audítorov dospel k záveru, že opatrenia sú vo všeobecnosti založené na nejasných posúdeniach potrieb a neexistuje žiadna skutočná koordinácia medzi platbami v rámci prvého a druhého piliera na podporu mladých poľnohospodárov;

Potrebné opatrenia

252.  vyzýva:

a)  Komisiu, aby dôkladne analyzovala príčiny celkového poklesu príjmov z faktorov od roku 2013 a vymedzila pre nový VFR nový kľúčový cieľ výkonnosti spojený s ukazovateľmi výsledkov a dosahu zameraný na zmiernenie rozdielov v príjmoch medzi poľnohospodármi;

b)  členské štáty, aby vyvinuli ďalšie úsilie o začlenenie spoľahlivejších a aktuálnejších informácií do svojich databáz LPIS;

c)  Komisiu, aby preskúmala prístup platobných agentúr ku klasifikácii a aktualizácii kategórií pôdy v ich systémoch LPIS a vykonala požadované krížové kontroly s cieľom znížiť riziko chýb v ekologizačných platbách;

d)  Komisiu, aby prijala primerané opatrenia s cieľom požadovať od členských štátov, aby ich akčné plány v oblasti rozvoja vidieka obsahovali nápravné opatrenia zamerané na riešenie častých príčin chýb;

e)  Komisiu, aby poskytla usmernenia a šírila najlepšie postupy medzi vnútroštátnymi orgánmi a medzi príjemcami a ich združeniami s cieľom zabezpečiť, aby sa ich kontrolami zistili prepojenia medzi uchádzačmi a ostatnými zainteresovanými stranami, ktoré sú zapojené v podporovaných projektoch rozvoja vidieka;

f)  Komisiu, aby bola aj naďalej ostražitá, pokiaľ ide o vykonané kontroly a údaje, ktoré oznámili orgány členských štátov, a aby tieto zistenia zohľadňovala pri rozdeľovaní audítorskej záťaže na základe hodnotenia rizika;

g)  členské štáty, ako aj príjemcov a ich združenia, aby v plnej miere využívali možnosti, ktoré ponúka systém zjednodušených možností vykazovania nákladov v oblasti rozvoja vidieka;

h)  Komisiu, aby v pre ďalšiu reformu SPP pripravila a vypracovala úplnú intervenčnú logiku pre environmentálne a klimatické opatrenia EÚ týkajúce sa poľnohospodárstva, ktorá by zahŕňala konkrétne ciele a vychádzala by z aktuálneho vedeckého chápania príslušných javov;

253.  vyzýva Komisiu, aby sa pri zostavovaní nového návrhu týkajúceho sa ekologizácie riadila nasledujúcimi zásadami:

a)  poľnohospodári by mali mať prístup k platbám SPP, ak spĺňajú jednotný súbor základných environmentálnych noriem zahŕňajúcich GAEC a požiadavky na ekologizáciu, ktoré prekračujú rámec environmentálnej legislatívy; víta v tomto smere logiku prístupu Komisie t. j. rozpočtu zameraného na výsledky; domnieva sa, že budúci systém realizácie by mal byť viac orientovaný na výsledky;

b)  osobitné miestne potreby týkajúce sa životného prostredia a klímy možno vhodným spôsobom riešiť prostredníctvom účinnejšej cielenej plánovanej činnosti týkajúcej sa poľnohospodárstva;

c)  keď majú členské štáty pri vykonávaní SPP možnosť vybrať si z viacerých možností, mali by ešte pred ich vykonaním povinne preukázať, že možnosti, ktoré si zvolili, sú účinné a efektívne z hľadiska dosiahnutia cieľov tejto politiky, a to najmä pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, kvalitu potravín a ich vplyv na zdravie,  ekologizáciu, územné plánovanie a plánovanie krajiny a boj proti vyľudňovaniu v EÚ;

254.  vyzýva Komisiu, aby:

a)  vykonala komplexné hodnotenie všetkých existujúcich politík a nástrojov SPP, ktoré sa môžu kombinovať s cieľom pomôcť mladým poľnohospodárom, a aby identifikovala prekážky, ktorým čelia mladí poľnohospodári v prístupe k existujúcim a pri zakladaní nových poľnohospodárskych podnikov, ktoré možno riešiť v rámci budúcej revízie SPP;

b)  zabezpečila, že ako súčasť poľnohospodárskej reformy sa prijmú ďalšie zlepšenia v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza okrem iného v deklarácii Cork 2.0, s cieľom zabezpečiť, aby programy na podporu mladých poľnohospodárov boli úspešné;

c)  v právnych predpisoch týkajúcich sa SPP po roku 2020 uviedla (alebo požiadala členské štáty, aby uviedli, na základe ustanovení spoločného hospodárenia) jasnú intervenčnú logiku pre nástroje politiky týkajúce sa generačnej výmeny v poľnohospodárstve; intervenčná logika by mala zahŕňať:

–   riadne posúdenie potrieb mladých poľnohospodárov;

–   posúdenie toho, ktoré potreby by sa mohli riešiť v rámci politických nástrojov EÚ a ktoré potreby sa môžu alebo už sa lepšie riešia v rámci politík členských štátov, ako aj analýza toho, ktoré formy podpory (napr. priame platby, jednorazová platba, finančné nástroje) čo najlepšie prispievajú k plneniu zistených potrieb;

–  opatrenia na zvýšenie informovanosti zamerané na orgány, príjemcov a ich združenia, o možných typoch pomoci, pokiaľ ide o skorší prevod poľnohospodárskeho podniku na následníka, so sprievodnými poradnými službami alebo opatreniami, ako je uspokojivý dôchodkový systém založený na národných alebo regionálnych príjmoch alebo výnosoch v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva;

–   vymedzenie cieľov SMART, s jasnými a vyčísliteľnými očakávanými výsledkami nástrojov politiky z hľadiska očakávanej miery generačnej výmeny a príspevku k životaschopnosti podnikov, ktoré získali podporu; konkrétne by malo byť zrejmé, či by sa politické nástroje mali zameriavať na podporu čo najväčšieho počtu mladých poľnohospodárov alebo na osobitnú kategóriu mladých poľnohospodárov;

d)  zabezpečila, aby prostredníctvom navrhovaných právnych predpisov v rámci SPP po roku 2020 Komisia a členské štáty (v súlade s ustanoveniami zdieľaného hospodárenia) zlepšili systém monitorovania a hodnotenia;

Globálna Európa

Miera chybovosti

255.  upozorňuje, že podľa zistení Dvora audítorov sú výdavky na program Globálna Európa ovplyvnené významnou mierou chybovosti odhadovanou na 2,1 % (2,8 % v roku 2015 a 2,7 % v roku 2014); víta pozitívny trend miery chybovosti v tejto oblasti politiky;

256.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že s výnimkou operácií s viacerými darcami a operácií rozpočtovej podpory bola miera chybovosti v prípade konkrétnych operácií priamo riadených Komisiou vyčíslená na 2,8 % (3,8 % v roku 2015, 3,7% v roku 2014);

257.  poukazuje na to, že Komisia a jej partneri pre implementáciu urobili viac chýb v operáciách týkajúcich sa grantov, ako aj dohôd o príspevku uzatvorených s medzinárodnými organizáciami, než v operáciách súvisiacich s inými formami podpory; poukazuje najmä na to, že v preskúmaných operáciách súvisiacich s rozpočtovou podporou sa nevyskytli chyby zákonnosti a riadnosti;

258.  konštatuje, že ak by sa všetky informácie, ktoré má k dispozícii Komisia – a audítori vymenovaní Komisiou – použili na opravu chýb, odhadovaná miera chybovosti v kapitole Globálna Európa by bola o 0,9 % nižšia, t. j. 1,4 %, a teda pod hranicou závažnosti;

259.  upozorňuje, že:

a)  37 % odhadovaná miera chybovosti sa pripisuje výdavkom, v prípade ktorých neboli predložené kľúčové podkladové dokumenty;

b)  za 28 % odhadovanej miery chybovosti zodpovedajú dva prípady, ku ktorým Komisia akceptovala výdavky, ktoré v skutočnosti nevznikli; vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto situácia bola zistená už minulý rok, a poukazuje na to, že testovanie operácií Dvorom audítorov odhalilo určité nedostatky v systémoch Komisie súvisiace s kontrolou;

c)  26 % odhadovanej miery chybovosti sa týka neoprávnených výdavkov, teda výdavkov súvisiacich s činnosťami, ktoré nie sú predmetom zmluvy alebo vznikli mimo obdobia oprávnenosti, nedodržania pravidla pôvodu, neoprávnených daní a nepriamych nákladov nesprávne účtovaných ako priame náklady;

Vyhlásenie o vierohodnosti

260.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že podľa Dvora audítorov audítori GR NEAR odhalili nedostatky v nepriamom riadení druhého nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), konkrétne v orgánoch auditu troch krajín prijímajúcich pomoc z nástroja IPA II – Albánska, Turecka a Srbska; a to aj napriek skutočnosti, že albánske a srbské kontrolné orgány prijali zmeny zamerané na vyriešenie zistených problémov; v prípade Turecka sú určité významné oblasti systémov kontrolného orgánu, ktoré by ešte mohli obmedziť uistenie, ktoré orgán môže poskytnúť Komisii,“ (výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, bod 9.24);

261.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov odhadol, že nápravná schopnosť GR NEAR bola nadhodnotená a v dôsledku toho bola nadhodnotená aj celková suma vystavená riziku pri úhrade platby;

Výkonnosť

262.  berie na vedomie, že GR DEVCO vo svojej výročnej správe o činnosti vymedzilo kľúčové ukazovatele výkonnosti vzťahujúce sa na ľudský rozvoj, zmenu klímy, rodovú rovnosť a chybovosť, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiadnym z týchto ukazovateľov nie je možné merať výkonnosť politiky rozvojovej spolupráce, pretože sa vzťahujú len časť pomoci pridelenej každému z cieľov namiesto merania skutočného dosahu a dosiahnutého pokroku, pokiaľ ide o plnenie cieľov;

263.   vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) uviedol, že „pokiaľ ide o podávanie správ, druh informácií o výkonnosti GR DEVCO uvedený v jednotlivých správach týkajúcich sa strategického plánovania a programovania (výročná správa o činnosti, správa subdelegovaných povoľujúcich úradníkov, správa o riadení vonkajšej pomoci) je obmedzený a neposkytuje skutočné posúdenie toho, či došlo k dosiahnutiu cieľov“;

Správy o riadení vonkajšej pomoci

264.  opäť vyjadruje poľutovanie nad tým, že správy o riadení vonkajšej pomoci, ktoré vydali vedúci delegácií Únie, nie sú pripojené k ročným správam o činnosti GR DEVCO a GR NEAR, ako sa vyžaduje v článku 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa systematicky považujú za dôverné, pričom v súlade s článkom 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa „sprístupňujú sa Európskemu parlamentu a Rade, pričom by sa v prípade potreby mala riadne zohľadňovať dôvernosť informácií týchto správ“;

265.  berie na vedomie skutočnosť, že v odpovedi komisára Oettingera na list spravodajcu bolo uvedené, že Komisia skúma nový formát správ umožňujúci ich prenos Parlamentu bez toho, aby boli potrebné postupy dôvernosti, avšak spôsobom, ktorý nie je škodlivý pre diplomatickú politiku Únie;

266.  víta skutočnosť, že GR DEVCO vo svojej výročnej správe o činnosti zverejnilo zoznam delegácií zapojených do podávania správ o riadení vonkajšej pomoci a poskytlo analýzu zhrnutia kľúčových ukazovateľov výkonnosti GR DEVCO; trvá však na tom, že nariadenie o rozpočtových pravidlách by sa malo plne rešpektovať;

Trustové fondy

267.  pripomína, že možnosť Komisie zriaďovať a spravovať trustové fondy Únie má:

a)  posilniť medzinárodnú úlohu Únie, ako aj viditeľnosť a účinnosť jej vonkajšej činnosti a rozvojovej pomoci;

b)  poskytnúť rýchlejší rozhodovací proces pri výbere opatrení, ktoré sa majú vykonať, čo má zásadný význam pre akcie v núdzovej situácii a akcie po prekonaní núdzovej situácie;

c)  zabezpečiť mobilizáciu dodatočných zdrojov určených na vonkajšiu činnosť; a

d)  posilniť koordináciu medzi rôznymi darcami z Únie vo vybraných oblastiach intervencie, a to prostredníctvom združovania zdrojov;

268.  vzhľadom na nedávne skúsenosti vyjadruje určité obavy, pokiaľ ide o dosahovanie hlavných cieľov, ktoré sa sledujú zriaďovaním trustových fondov, a konštatuje predovšetkým, že:

a)  pákový efekt tohto nového nástroja nie je nevyhnutne zaručený, príspevky iných darcov sú v niektorých prípadoch veľmi obmedzené;

b)  viditeľnosť vonkajšej činnosti Únie sa nezvýšila napriek tomu, že existujú rôzne opatrenia so zúčastnenými stranami, a že lepšia koordinácia činnosti všetkých zainteresovaných strán sa nevyhnutne nezlepšila;

c)  automatické uprednostňovanie agentúr členských štátov v niektorých zakladajúcich dohodách o trustových fondoch vedie ku konfliktom záujmov, a nie je stimulom pre členské štáty, aby poskytli viac finančných zdrojov;

269.  pripomína najmä, že trustový fond pre Afriku má hodnotu viac než 3,2 miliardy EUR, pričom vyše 2,9 miliardy EUR pochádza z Európskeho rozvojového fondu (ERF) a 228,667 milióna EUR od ostatných darcov; považuje za neprijateľné, že zapojenie ERF do trustových fondov ďalej obmedzuje možnosti Parlamentu kontrolovať výdavky EÚ;

270.  poukazuje na to, že združovanie zdrojov z ERF, rozpočtu Únie a od iných darcov by nemalo mať za následok, že prostriedky určené pre krajiny AKT sa nedostanú k ich normálnym príjemcom;

271.  zdôrazňuje, že čoraz častejšie využívanie ostatných finančných mechanizmov, ako sú trustové fondy, popri rozpočte EÚ na vykonávanie politík EÚ ohrozuje mieru povinnosti zodpovedať sa a transparentnosti, pretože mechanizmy podávania správ, auditu a verejnej kontroly nie sú zosúladené (výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, bod 2.31); preto zdôrazňuje význam záväzku Komisie pravidelne informovať rozpočtový orgán o financovaní trustových fondov a ich plánovaných a prebiehajúcich operáciách vrátane príspevkov členských štátov;

Finančné prostriedky pre Palestínsku samosprávu

272.  trvá na tom, že vzdelávacie a školiace programy, ktoré sú financované z prostriedkov Únie, ako napríklad mechanizmu PEGASE, by mali zohľadňovať spoločné hodnoty, ako je sloboda, tolerancia a nediskriminácia v rámci vzdelávania, v súlade s rozhodnutím ministrov školstva Únie zo 17. marca 2015 v Paríži;

Potrebné opatrenia:

273.  vyzýva GR NEAR (výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, bod 9.37):

a)  aby spolupracovalo s orgánmi auditu v krajinách prijímajúcich pomoc z nástroja IPA II s cieľom zlepšiť ich spôsobilosti;

b)  aby vypracovalo rizikové ukazovatele na zlepšenie posudzovania založené na formulároch vnútornej kontroly, ktoré generálne riaditeľstvo vhodne zaviedlo na lepšie meranie dosahu chýb,

c)  aby vo svojej ďalšej výročnej správe o činnosti náležite uviedlo rozsah štúdie o zvyškovej miery chybovosti a odhadovanú spodnú a hornú hranicu miery chybovosti,

d)  aby ďalej zlepšilo výpočet nápravnej schopnosti v roku 2017 vyriešením nedostatkov, ktoré identifikoval Dvor audítorov;

274.  vyzýva GR DEVCO a GR NEAR, aby zvážili možnosť v spolupráci s GR HOME vymedziť kľúčový ukazovateľ výkonnosti týkajúci sa odstránenia základných príčin neregulárnej migrácie;

275.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia potrebné na nápravu nedostatkov, ktoré zistil jej vlastný Útvar pre vnútorný audit, pokiaľ ide o správy o výkonnosti GR DEVCO, a zmenila správu o riadení vonkajšej pomoci na spoľahlivý a plne verejný dokument, ktorým sa riadne podloží vyhlásenie o vierohodnosti vedúcich delegácií a generálneho riaditeľa GR DEVCO; žiada GR DEVCO, aby vymedzilo kľúčové ukazovatele výkonnosti takým spôsobom, aby bolo možné merať výkonnosť politiky rozvojovej spolupráce, a to bez toho, aby bola ohrozená diplomatická politika EÚ prostredníctvom jej delegácií;

276.  považuje za zásadné, aby pozastavenie predvstupového financovania bolo možné nielen v prípadoch, keď bolo preukázané zneužitie finančných prostriedkov, ale aj v prípadoch, keď kandidátske krajiny akýmkoľvek spôsobom porušia práva stanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

277.  zdôrazňuje, že trustové fondy by sa mali zriadiť iba vtedy, ak je ich používanie opodstatnené a požadované opatrenie nie je možné uskutočniť prostredníctvom iných existujúcich nástrojov financovania; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby pri zriaďovaní trustových fondov stanovila hlavné zásady pre vykonávanie stručného a štruktúrovaného posúdenia komparatívnych výhod trustových fondov v porovnaní s inými nástrojmi pomoci a aby tiež uskutočnila analýzy toho, aké konkrétne nedostatky majú trustové fondy vyplniť; vyzýva tiež Komisiu, aby zvážila ukončenie trustových fondov, ktoré nie sú schopné pritiahnuť významné príspevky od ostatných darcov alebo neposkytujú pridanú hodnotu v porovnaní s tradičnými nástrojmi financovania vonkajšej činnosti EÚ;

278.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad dokázanými prípadmi násilia, sexuálneho zneužívania a úplne nevhodného správania zo strany pracovníkov poskytujúcich humanitárnu pomoc civilistom v konfliktných a postkonfliktných situáciách; konštatuje, že Komisia oznámila svoj záväzok preskúmať a, ak je to potrebné, pozastaviť financovanie tých partnerov, ktorí nespĺňajú požadované vysoké etické normy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby s cieľom odstrániť tento problém a zabrániť jeho prípadnému opakovaniu posilnila mechanizmy prevencie v postupoch výberu zamestnancov a poskytla tiež počiatočnú a priebežnú odbornú prípravu v tejto oblasti; a požaduje politiku na ochranu oznamovateľov v týchto prípadoch;

279.  žiada Komisiu, aby svoje strategické dokumenty vypracúvala obozretnejšie, aby sa zabezpečilo rozsiahle a presné posúdenie požiadaviek na financovanie a použitie najlepších nástrojov;

280.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, že finančné prostriedky EÚ sa budú vyplácať v súlade s normami UNESCO pre mier a toleranciu;

281.  považuje za nevyhnutné, aby Komisia pomocou vhodnej technickej pomoci aktívne podporovala administratívne kapacity krajín, ktoré prijímajú finančné prostriedky;

Migrácia a bezpečnosť

282.  konštatuje, že v kapitole 8 svojej výročnej správy týkajúcej sa bezpečnosti a občianstva(12) Dvor audítorov neposkytol výpočet chybovosti na základe 15 transakcií, ktoré preskúmal, keďže táto vzorka nemala byť reprezentatívna, pokiaľ ide o výdavky v rámci tohto okruhu VFR;

283.  so znepokojením berie na vedomie zistenie Dvora, podľa ktorého „dva roky od začiatku sedemročného programového obdobia je pokrok pri platbách v spoločnom hospodárení Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF(13)) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) len pomalý“ (výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, rámček 8.2);

284.   poukazuje na to, že Dvor audítorov zistil viaceré nedostatky týkajúce sa programu SOLID a fondov AMIF a ISF na úrovni Komisie a členských štátov;

285.  s poľutovaním konštatuje najmä, že:

a)  Dvor audítorov zdôraznil veľký počet návrhov programov AMIF alebo ISF vypracovaných členskými štátmi a preskúmaných Komisiou pred ich schválením, čo môže oddialiť vykonávanie;

b)   podľa Dvora audítorov sa hodnotenie systémov členských štátov pre AMIF a ISF vypracované Komisiou často zakladalo na nedostatočne podrobných informáciách, najmä v oblasti stratégií auditu;

c)  došlo k oneskoreniam pri oznamovaní ex post auditov zhody pri programoch SOLID a vyskytli sa nedostatočne zdokumentované postupy kontroly kvality externe zadaných auditov;

286.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil tieto nedostatky na úrovni členských štátov: nedostatočne zdokladované kontroly na mieste, neexistujúci osobitný IT nástroj na riadenie a kontrolu finančných prostriedkov a určité nedostatky v rámci auditu vykonaného orgánmi auditu členských štátov;

287.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že Komisia neoznámila celkovú výšku finančných prostriedkov mobilizovaných na riešenie utečeneckej a migračnej krízy v roku 2016 a je ťažké ju odhadnúť (výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, bod 2.28);

288.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pokiaľ ide o problémové oblasti (hotspoty), Dvor audítorov dospel k záveru (osobitná správa Dvora audítorov č. 6/2017), že:

a)  napriek značnej podpore zo strany Únie na konci roka 2016 boli prijímacie zariadenia v Grécku a Taliansku ešte stále nedostatočné;

b)  stále tiež nebol dosiahnutý počet primeraných zariadení na ubytovanie maloletých osôb bez sprievodu a starostlivosť o ne v súlade s medzinárodnými štandardmi;

c)  koncepcia problémových oblastí (hotspotov) si aj naďalej vyžaduje, aby migranti boli zaradení do vhodných následných postupov, t. j. buď postupov vnútroštátnych žiadostí o azyl alebo návratu do krajiny pôvodu, pričom vykonávanie týchto následných opatrení je často pomalé a má rôzne prekážky, ktoré môžu mať vplyv na fungovanie hotspotov;

289.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa organizácie Human Rights Watch ženy často nahlasovali sexuálne obťažovanie v hotspotoch v Grécku;

290.  súhlasí s posúdením Dvora audítorov, pokiaľ ide o nedostatok transparentnosti v súvislosti tým, koľko finančných prostriedkov pochádza z verejného sektora a koľko zo zdrojov migrantov v otázke núdzovej pomoci na dopravu migrantov nepochádzajúcich z Únie z gréckych ostrovov na grécku pevninu, na čo upozorňuje Dvor audítorov vo svojej výročnej správe (rámček 8.4, výročná správa Dvora audítorov za rok 2016); pripomína, že právne predpisy Únie neumožňujú príjemcom grantov Únie dosahovať zisk z vykonávania projektu; domnieva sa, že tento prípad vyvoláva určité otázky týkajúce sa dobrej povesti Komisie a spochybňuje jej konanie z etického hľadiska;

Potrebné opatrenia

291.  vyzýva:

a)  GR HOME, aby zvážilo možnosť v spolupráci s GR DEVCO a GR NEAR vymedziť kľúčový ukazovateľ výkonnosti týkajúci sa odstránenia základných príčin neregulárnej migrácie;

b)  Komisiu, aby spojila rozpočtové riadky na financovanie migračnej politiky do jedného okruhu, aby sa zvýšila transparentnosť;

c)  Komisiu, aby vymedzila osobitné stratégie pre podporné tímy EÚ na zaistenie bezpečnosti žien a maloletých osôb so sprievodom v hotspotoch;

d)  Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraných prijímacích zariadení v Grécku a Taliansku;

e)  Komisiu a členské štáty, aby napravili nedostatky systému, ktoré Dvor audítorov zistil v riadení fondov AMIF/ISF;

f)   Komisiu, aby poskytla odhad uhradených nákladov na migranta alebo žiadateľa o azyl podľa krajín;

g)  Komisiu, aby vytvorila monitorovací systém s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali ľudské práva utečencov a žiadateľov o azyl;

h)  Komisiu, aby zintenzívnila kontroly finančných prostriedkov určených pre utečencov, ktoré členské štáty často prideľujú v naliehavých prípadoch spôsobmi, ktoré nie sú v súlade s platnými pravidlami;

Kódex správania komisárov a postupy pre menovanie vysokých úradníkov

292.  oceňuje, že jeho vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2017 preskúmala kódex správania komisárov vrátane vymedzenia toho, čo predstavuje konflikt záujmov, ako aj zavedenia kritérií na hodnotenie zlučiteľnosti zamestnania po odchode z funkcie a predĺženia prechodného obdobia na tri roky pre predsedu Komisie, boli požadovaným spôsobom zodpovedané; berie na vedomie, že nový kód nadobudol účinnosť 1. februára tohto roku;

293.  pripomína, že predpokladom pre uskutočnenie vypočutia komisárov musí byť absencia konfliktu záujmov, a že preto musia komisári vyplniť a sprístupniť formuláre vyhlásenia o finančných záujmoch pred ich vypočutím v príslušnom výbore Parlamentu a musia ich aktualizovať aspoň raz za rok a vždy, keď v týchto informáciách nastanú zmeny;

294.  domnieva sa, že Komisia by mala vyvodzovať vyššiu zodpovednosť voči osobitným poradcom komisárov a ich pracovné väzby a profesijný pôvod by mali byť transparentnejšie a otvorené verejnej kontrole, aby sa zabránilo ich potenciálnym konfliktom záujmov, keďže majú v rámci Komisie neobmedzený prístup; domnieva sa, že tieto kroky pomôžu obmedziť možnosť skrytého lobovania na najvyššej úrovni;

295.  poukazuje na to, že predĺženie prechodného obdobia na tri roky by sa malo týkať všetkých členov Komisie, ako Parlament žiadal v niekoľkých prípadoch; trvá na tom, že stanoviská etického výboru by sa mali po vydaní zverejňovať;

296.  vyjadruje obavy, že v postupe vymenúvania nezávislého etického výboru nie je zaručená jeho nezávislosť, a zdôrazňuje, že by nemala existovať možnosť, aby nezávislí experti pred vymenovaním zastávali funkciu komisára ani pozíciu vysokého predstaviteľa Komisie; žiada Komisiu, aby prijala nové pravidlá týkajúce sa nezávislého etického výboru v súlade s touto poznámkou;

297.  v záujme zabezpečenia vynikajúcej európskej verejnej správy vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 predložila návrh postupu menovania vyšších úradníkov, ktorým sa zabezpečí, že najlepší uchádzači sa budú vyberať v rámci maximálnej transparentnosti a rovnosti príležitostí, a ktorý bude dostatočne široký na to, aby sa vzťahoval aj na ďalšie inštitúcie, ako sú Parlament a Rada;

298.  žiada Komisiu, aby so zreteľom na budúcnosť pripravila zavedenie týchto zlepšení:

a)  prijímanie darov od darcov z členských štátov by malo byť zakázané (článok 6 ods. 4);

b)  účasť členov Komisie na vnútroštátnej politike počas ich funkčného obdobia by mala byť pozastavená alebo obmedzená na pasívne členstvo v politických stranách;

c)   objasnenia odkazu na vyjadrenie „diplomatické alebo na znak úcty“ (článok 6 ods. 2 a odôvodnenie (5)), ktorý nie je dostatočne presný a jasný a bolo by možné zneužiť ho;

d)   účasť členov Komisie na vnútroštátnych volebných kampaniach by sa mala zosúladiť s účasťou na európskej volebnej kampani (články 9 a 10); v oboch prípadoch by členovia Komisie mali byť povinní vziať si neplatené volebné voľno;

e)   mali by sa lepšie objasniť kritériá prípadného postúpenia veci Súdnemu dvoru Európskej únie podľa článku 245 alebo 247 ZFEÚ;

f)  komisári by mali deklarovať všetky svoje relevantné záujmy (ako akcionári, členovia správnych rád spoločností, poradcovia a konzultanti, členovia pridružených nadácií atď.), a nielen tie, o ktorých si myslia, že by sa mohli považovať za také, ktoré môžu vyvolať konflikt záujmov;

g)  vyhlásenia o záujmoch by sa mali zlepšiť v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia (2016/2080(INI));

Administratíva

Zistenia Dvora audítorov

299.  konštatuje, že inštitúcie počas obdobia 2013 – 2017 spoločne znížili počet pracovných miest v pláne pracovných miest o 4,0 % (z 39 649 na 38 072), a že medzi rokmi 2013 a 2017 inštitúcie znížili počet zamestnancov (pracovných miest skutočne obsadených zamestnancom) o 1,4 % (z 37 153 na 36 657);

300.  berie tiež na vedomie ďalšie závery Dvora audítorov:

„30. Napriek tomu počas toho istého obdobia rozpočtový orgán v rámci ročného rozpočtového postupu umožnil vytvorenie nových pracovných miest vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach. Tieto pracovné miesta boli vytvorené hlavne na rozvoj ich činností (to vysvetľuje výrazný nárast počtu pracovných miest pridelených agentúram), z dôvodu pristúpenia Chorvátska a pre politické skupiny v Európskom parlamente.

31. V dôsledku toho sa počet pracovných miest v pláne pracovných miest znížil medzi rokmi 2012 a 2017 o 1,1 % so značnými rozdielmi medzi inštitúciami (-3,5 %), decentralizovanými agentúrami (+13,7 %) a výkonnými agentúrami (+42,9 %). Počet skutočne obsadených pracovných miest od 1. januára 2013 do 1. januára 2017 sa za toto obdobie zvýšil o 0,4 % (-1,3 % pre inštitúcie a orgány a +11,3 % pre agentúry, pričom 9,6 % tvorili pracovné miesta v decentralizovaných agentúrach a 33,7 % vo výkonných agentúrach). Priemerný počet voľných pracovných miest sa znížil zo 6,9 % k 1. januáru 2013 na 4,5 % k 1. januáru 2017 a v niektorých inštitúciách a orgánoch dosahuje úroveň menej ako 2 %.“(14);

301.  so znepokojením berie na vedomie pokračujúcu diskrimináciu zamestnancov EÚ so sídlom v Luxemburgu, a to i napriek rozsudku Súdneho dvora z októbra 2000 vo veci Ferlini (C-411/98) a smernici 2011/24/EÚ, ktoré odsudzujú túto prax; zdôrazňuje, že účtovanie neprimerane vysokých cien pokračuje, pričom sa uplatňujú dve dohody s luxemburskou federáciou nemocníc (FH) a združením lekárov a stomatológov (AMD), v ktorých bol stanovený limit vo výške 15 % pre účtovanie neprimerane vysokých cien, ale pre liečbu v nemocniciach predstavuje až 500 %; odsudzuje skutočnosť, že rozhodnutie Súdneho dvora z roku 2000 a smernica 2011/24/EÚ sa porušujú nielen dohodami, ale aj niekoľkými národnými prevádzkovateľmi zdravotníckych služieb; vyzýva Komisiu, aby najprv vypočítala ročné dodatočné náklady na účtovanie neprimerane vysokých cien pre rozpočet EÚ (JSIS) a odôvodnila ich, po druhé, aby začala konanie o porušení právnych predpisov alebo podobné právne kroky proti Luxemburskému veľkovojvodstvu; po tretie, aby informovala Parlament o výsledku verejnej petície č. 765 predloženej luxemburskému parlamentu a verejnej diskusie, ktorá sa tam konala 19. októbra 2017, a po štvrté, aby vyjadrila nesúhlas s dvomi dohodami s FH a AMD;

302.  víta vyhlásenia komisára Oettingera o ukončení obmedzení personálnej politiky s cieľom zabrániť vážnemu poškodeniu povesti riadneho fungovania európskych inštitúcií a kvality verejnej služby, ktorú EÚ poskytuje európskym občanom; zdôrazňuje význam silnej európskej verejnej služby slúžiacej občanom a schopnej reagovať na výzvy, pred ktorými EÚ stojí, a vykonávať jej politiky s cieľom dosiahnuť najvyššie možné normy excelentnosti a profesionality, a poskytovania tejto služby so všetkými potrebnými právnymi a rozpočtovými zdrojmi; opäť zdôrazňuje, že je dôležité, aby európska verejná služba bola príťažlivá pre mladých odborníkov v EÚ; vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu o dôsledkoch obmedzení na atraktívnosť európskej verejnej služby a na jej súčasný nedostatok zdrojov, v ktorej navrhne riešenia, ktoré by ju pomohli priblížiť k európskym občanom a zvýšiť ich záujem ňu;

303.  zdôrazňuje, že je dôležité nájsť riešenie problému nadmerného a v mnohých prípadoch nekorektného účtovania liečebných nákladov zamestnancom a poslancom Parlamentu v niektorých členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby hľadala riešenia tohto problému, ktorý v krajinách ako napr. v Luxembursku stojí približne 2 milióny EUR ročne (napr. rokovania s verejnými alebo súkromnými systémami sociálneho zabezpečenia členského štátu, vytvorenie preukazu na podobného európskemu preukazu zdravotného poistenia pre zahraničné cesty atď.);

Budovy Jean Monnet (budovy JMO I a JMO II) v Luxemburgu

304.  uznáva, že pri výstavbe novej budovy Jean Monnet (JMO II) sa vyskytli značné oneskorenia spojené s dodatočnými nákladmi;

305.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisii a luxemburským orgánom trvalo 15 rokov (1994 – 2009), aby sa dohodli na budúcich opatreniach týkajúcich sa sídel útvarov Komisie v Luxemburgu;

306.  s nadšením očakáva doručenie všetkých informácií o histórii budovy JMO I/JMO II v období medzi rokmi 1975 a 2011, čo Komisia prisľúbila vo svojich písomných odpovediach v rámci príprav na vypočutie komisára Oettingera 23. januára 2018;

307.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj keď sa už v roku 1997 stanovil úplný súpis materiálov v budove JMO I obsahujúcich azbest, Komisia túto budovu opustila až v januári 2014, a že spoločnosť AIB-Vinçotte Luxembourg preskúmala svoje zistenia až v roku 2013; poznamenáva, že azbestové dosky v budove JMO I mali nižšiu hustotu, než sa pôvodne myslelo, a že preto boli citlivejšie na mechanický vplyv (samotné trenie mohlo stačiť na uvoľnenie vlákien do ovzdušia, odkiaľ mohli byť vdýchnuté); domnieva sa, že Komisia vzhľadom na závažné riziká pre zdravie vyplývajúce z vdychovania azbestu mala zabezpečiť odborný posudok a kvalifikované stanoviská iných odborníkov v tejto oblasti, najmä po skúsenostiach s budovou Berlaymont v Bruseli; žiada Komisiu, aby informovala Parlament, či boli všetci pracovníci náležite informovaní o situácii a závažných rizikách pre zdravie, ktoré sa objavili, či bol zistený akýkoľvek prípad onemocnenia, ktoré by mohlo vyplývať z vdýchnutia častíc azbestu, aké opatrenia boli v takýchto prípadoch prijaté, a či boli prijaté preventívne opatrenia (skríningové testy a včasné zistenie atď.); rovnako žiada Komisiu, aby informovala o tom, či bolo v tejto súvislosti začaté akékoľvek konanie proti spoločnosti AIB-Vinçotte Luxembourg;

308.  berie na vedomie, že v decembri 2015 sa Komisia a luxemburské orgány dohodli na rozdelení nákladov spojených s predčasným vysťahovaním z budovy JMO I; konštatuje, že budova JMO II mala byť pôvodne k dispozícii 31. decembra 2014;

309.  žiada Komisiu, aby podrobne informovala o nákladoch na prenájom šiestich budov, ktoré Komisia medzitým využíva (ARIA, LACC, HITEC, DRB, BECH a T2) v dôsledku oneskorenia pri výstavbe budovy JMO II, a o dôsledkoch predĺženia nájomných zmlúv; žiada Komisiu, aby v úzkej spolupráci s Výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zabezpečila zlepšenie pracovných podmienok v týchto šiestich budovách a aby sa rýchle dohodla s luxemburskými orgánmi na zlepšení podmienok mobility a prístupu, pokiaľ ide o tieto budovy; pripomína jej, že v každej z budov by sa mala zriadiť pobočka lekárskej služby v súlade s luxemburskými právnymi predpismi;

310.  nedávno získal informáciu, že prvá fáza výstavby JMO II sa má dokončiť až v roku 2020 a druhá fáza v roku 2024; konštatuje, že Komisia uvádza pre tieto oneskorenia tieto vysvetlenia:

a)  konzorcium architektov KSP požadovala preskúmanie niektorých ustanovení zmluvy o výkone správy;

b)  jeden z postupov verejného obstarávania na zemné práce čelil administratívnym problémom;

c)  došlo k podstatným zmenám týkajúcim sa bezpečnostných opatrení;

311.  žiada, aby mu boli doručené podkladové dokumenty k týmto vysvetleniam do 30. júna 2018;

Európske školy

312.  pripomína, že Komisia v roku 2016 zaplatila 61 % (177,8 milióna EUR) rozpočtu pre školy;

313.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že po viac ako 15 rokoch(15) stále neexistuje systém riadneho finančného hospodárenia Európskych škôl;

314.  v tejto súvislosti poukazuje na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskych škôl za rozpočtový rok 2016, ktorá odhalila tieto nedostatky(16):

„27. Dvor audítorov zistil významné nedostatky pri uplatňovaní účtovania na akruálnom princípe v účtovníctve centrálneho úradu a škôl v Alicante a Karlsruhe, najmä pokiaľ ide o výpočet a účtovanie rezerv na zamestnanecké požitky a zaznamenávanie záväzkov a pohľadávok. Významné chyby boli počas postupu konsolidácie opravené. Hoci pri systémoch vnútornej kontroly škôl v Alicante a Karlsruhe boli zaznamenané len obmedzené nedostatky, stále pretrvávajú významné nedostatky v systéme vnútornej kontroly centrálneho úradu. Správy o audite nezávislého externého audítora tiež odhalili významné nedostatky v postupoch pre prijímanie zamestnancov, verejného obstarávania a v platobných postupoch. Dvor audítorov preto nie je schopný potvrdiť, že finančné hospodárenie sa vykonávalo v súlade so všeobecným rámcom.“

315.  uznáva, že generálna riaditeľka teda konala len v súlade s týmito zisteniami, keď vydala len obmedzené vyhlásenie o vierohodnosti: „Generálna riaditeľka ako povoľujúca úradníčka vymenovaná delegovaním podpísala vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou z dôvodu ochrany dobrého mena týkajúcou sa účinného hospodárenia s niektorými finančnými prostriedkami Komisie pridelenými Európskym školám.“(17);

316.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že správa Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskych škôl za rozpočtový rok 2016 odhalila početné nedostatky: domnieva sa, že finančná zodpovednosť systému Európskych škôl by sa mala zvýšiť na zodpovedajúcu úroveň prostredníctvom osobitného postupu udelenia absolutória pre 177,8 milióna EUR, ktoré má k dispozícii;

317.  pripomína názor Európskeho parlamentu, že je naliehavo potrebné „rozsiahle preskúmanie“ systému Európskych škôl v záujme „reformy pokrývajúcej manažérske, finančné, organizačné a pedagogické otázky“ a pripomína svoju žiadosť, aby „Komisia každoročne predkladala Parlamentu správu, v ktorej posúdi stav dosiahnutého pokroku“;

318.  kladie Komisii otázku, kedy očakáva zavedenie systému riadneho finančného hospodárenia pre Európske školy; vyzýva Komisiu, aby prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mohol byť systém dobrého finančného hospodárenia pre Európske školy zavedený čo najskôr;

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

319.  vyjadruje veľké prekvapenie nad tým, že vývoj nového systému správy prípadov, ktorý má prebiehať priamo v úrade, bude stáť 12,2 milióna EUR; kladie otázku, či OLAF pred prijatím tohto záväzku vykonal nejaký prieskum trhu, aby našiel lacnejšie riešenia; očakáva, že Komisia a OLAF predložia orgánu udeľujúcemu absolutórium podrobné vysvetlenie odhadovaných nákladov a krokov prijatých na nájdenie ekonomickejšieho riešenia;

320.  má veľké obavy, pokiaľ ide o:

a)  vytváranie pracovných pozícií na jediný účel, aby slúžili ako odrazový mostík pre dočasné preloženie;

b)  to, že vysoký úradník nedodržal „obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov“ pred prijatím pozície, ktorá má úzke väzby na jeho predchádzajúce zamestnanie;

c)  to, že vysoký úradník riskoval, že sa dostane do konfliktu záujmov medzi lojalitou k svojmu bývalému a súčasnému zamestnávateľovi;

Expertné skupiny

321.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vyvážené zloženie expertných skupín; berie na vedomie správu Corporate Europe Observatory zo 14. februára 2017 s názvom Corporate interests continue to dominate key expert groups (Korporátne záujmy aj naďalej dominujú v kľúčových expertných skupinách)(18); vyjadruje znepokojenie nad jej závermi, najmä pokiaľ ide o nevyváženosť expertných skupín GEAR2030, Automatická výmena informácií o finančných účtoch, Spoločné fórum pre transferové oceňovanie, Platforma pre dobrú správu v daňových záležitostiach a Pracovná skupina pre motorové vozidlá, podskupina Emisie pri skutočnej jazde – ľahké vozidlá; domnieva sa, že Parlament stále nedostal formálnu odpoveď na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 s názvom Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie“(19); vyzýva Komisiu, aby bezodkladne poskytla podrobnú odpoveď;

Volkswagen Group

Investigatívna žurnalistika a boj proti korupcii

322.  odsudzuje vraždu slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej 22. februára 2018 a je veľmi znepokojený informáciami, podľa ktorých mohla byť táto vražda spojená s podvodným prevodom finančných prostriedkov Únie osobe s pobytom na Slovensku a s údajnými väzbami na zločineckú skupinu 'Ndràngheta; žiada Komisiu a OLAF, aby tento prípad podrobne preskúmali a podali o ňom správu v rámci opatrení prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória Komisii;

Dočasné príspevky

323.  berie na vedomie zistenia a odporúčania štúdie tematickej sekcie D Európskeho parlamentu s názvom „Transitional allowances for former EU office holders – too few conditions?“ (Dočasné príspevky pre bývalých činiteľov EÚ – primálo podmienok?); vyzýva Komisiu, aby tieto odporúčania zohľadnila a iniciovala prieskum dočasných príspevkov pre bývalých činiteľov EÚ s cieľom zvýšiť transparentnosť týchto príspevkov a zodpovednosť rozpočtu EÚ voči občanom;

Výkonné agentúry

324.  vyzýva dotknuté výkonné agentúry:

a)  aby prijali následné opatrenia a vykonali odporúčania Útvaru pre vnútorný audit;

b)  aby v čo najväčšej miere zabránili prenosom prostredníctvom zavedenia diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť viacročnú povahu operácií;

c)  aby viedli podrobné a úplné záznamy o verejnom obstarávaní a prijímacích postupoch;

Stanoviská výborov

Zahraničné veci

325.  berie na vedomie záverečnú správu externého hodnotenia európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva vydanú v júni 2017; víta známky toho, že volebné pozorovanie prispieva k celkovým a špecifickým cieľom EIDHR; podčiarkuje význam zaručenia pokračujúcej podpory volebných pozorovateľských misií zo strany miestneho obyvateľstva; preto upozorňuje na potrebu zaručiť nákladovú účinnosť a vytvoriť primeranosť medzi zdrojmi vynaloženými na volebné pozorovateľské misie a krokmi nadväzujúcimi na príslušné odporúčania; vyzýva Komisiu, aby zvážila návrhy uvedené v záverečnej správe externého hodnotenia EIDHR, ktorých cieľom je ďalej posilniť následné opatrenia prijímané na základe odporúčaní vyplývajúcich z monitorovania volieb;

326.  víta dosiahnutý pokrok, avšak konštatuje, že v prípade štyroch z desiatich civilných misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) Komisia doposiaľ neuznala súlad s článkom 60 nariadenia o rozpočtových pravidlách; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoju činnosť s cieľom akreditovať v súlade s odporúčaním Dvora audítorov všetky civilné misie SBOP, aby tak mohli byť poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu v rámci nepriameho hospodárenia; Rozvoj a spolupráca

327.  je veľmi znepokojený zjavným trendom, ktorý možno pozorovať v nedávnych návrhoch Komisie, a to ignorovať právne záväzné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 233/2014(20) v prípade oprávnených výdavkov na oficiálnu rozvojovú pomoc a krajín oprávnených na výdavky nástroja rozvojovej spolupráce (DCI); pripomína, že zákonnosť výdavkov Únie je kľúčovou zásadou riadneho finančného hospodárenia a že politické úvahy by nemali mať prednosť pred jasnými právnymi ustanoveniami; pripomína, že nástroj rozvojovej spolupráce je v prvom rade a predovšetkým určený na boj proti chudobe;

328.  podporuje použitie rozpočtovej podpory, ale naliehavo vyzýva Komisiu, aby lepšie vymedzila a jasne posúdila výsledky v oblasti rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť v každom prípade, a aby predovšetkým posilnila kontrolné mechanizmy týkajúce sa postupov prijímajúcich štátov v oblasti korupcie, dodržiavania ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad možným použitím rozpočtovej podpory v krajinách, ktoré nemajú demokratický dohľad, a to buď z dôvodu nedostatočne fungujúcej parlamentnej demokracie, nedostatočných slobôd pre občiansku spoločnosť a médiá, alebo z dôvodu nedostatočných kapacít orgánov dohľadu;

329.  je znepokojený vyhlásením Dvora audítorov, že existuje vážne riziko, že Únia nedodrží svoj cieľ uplatňovania opatrení v oblasti zmeny klímy v celom rozpočte Únie, a že cieľ vynaložiť 20 % svojich výdavkov na opatrenia v oblasti klímy nebude splnený;

330.  je znepokojený zistením Dvora audítorov, že certifikačný systém Únie pre udržateľnosť biopalív nie je v plnej miere spoľahlivý2; poukazuje na potenciálne negatívne dôsledky pre rozvojové krajiny, ako uviedol Dvor audítorov: „Komisia od dobrovoľných schém nevyžadovala, aby overovali, že výroba biopaliva, ktoré certifikujú, nevedie k významným rizikám v podobe negatívnych sociálno-ekonomických vplyvov, napríklad konfliktov týkajúcich sa držby pôdy, nútenej alebo detskej práce, zlých pracovných podmienok pre poľnohospodárov alebo nebezpečenstva pre zdravie a bezpečnosť“; žiada Komisiu, aby sa zaoberala touto problematikou;

331.  s potešením očakáva, že mu budú poskytnuté úplné informácie v súvislosti s preskúmaním DCI v polovici trvania, v ktorom má byť zohľadnená Agenda 2030 a nový Európsky konsenzus o rozvoji, a že s ním budú v tejto súvislosti vedené konzultácie;

332.  vyzýva Komisiu, aby do rozvoja začlenila prístup založený na stimuloch zavedením zásady „viac za viac“ a aby ako príklad použila európsku susedskú politiku; domnieva sa, že čím viac a čím rýchlejšie krajina pokročí vo svojich vnútorných reformách pri budovaní a konsolidácii demokratických inštitúcií, odstraňovaní korupcie, dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu, tým viac podpory od Únie by mala dostať; zdôrazňuje, že tento prístup „pozitívnej podmienenosti“ spolu so silným dôrazom na financovanie malých projektov pre vidiecke komunity môže priniesť skutočnú zmenu a záruku, že peniaze daňovníkov Únie sa použijú udržateľnejším spôsobom; na druhej strane dôrazne odsudzuje všetky pokusy podmieniť poskytnutie pomoci kontrolou hraníc;

Zamestnanosť a sociálne veci

333.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že počas preskúmania 168 ukončených projektov vo výdavkovej oblasti „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ zo strany Dvora audítorov mala len jedna tretina zavedený systém merania výkonnosti s ukazovateľmi výstupov a výsledkov spojenými s cieľmi operačného programu a že 42 % nemalo žiadne ukazovatele výsledkov ani ciele, čo znemožnilo posúdiť konkrétny prínos týchto projektov z hľadiska celkových cieľov programu;

334.  berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia pri opätovnom posudzovaní koncepcie a mechanizmu realizácie pre EŠIF na obdobie po roku 2020 zvýšila zameranie programu na výkonnosť a zjednodušila mechanizmus platieb tým, že bude v náležitých prípadoch nabádať na zavedenie ďalších opatrení na prepojenie úrovne platieb s výkonnosťou, a nie len preplácať náklady;

335.  víta výsledky dosiahnuté v rámci troch osí programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v roku 2016; upozorňuje na význam podpory programu EaSI, a najmä na význam jeho osí Progress a Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES), pre vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv; so znepokojením konštatuje, že v tematickej sekcii týkajúcej sa sociálneho podnikania v rámci osi EaSI Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie sú výsledky naďalej nedostatočné; vyzýva Komisiu, aby trvala na tom, aby sa Európsky investičný fond zaviazal, že bude plne využívať zdroje v rámci tematickej sekcie týkajúcej sa sociálneho podnikania

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

336.  zdôrazňuje, že v roku 2016 bol v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov vypracovaný akčný plán s cieľom zabezpečiť zlepšenie, pokiaľ ide o oneskorenia platieb v rámci programu LIFE; konštatuje, že miera oneskorených platieb v roku 2016 dosiahla 3,9 %;

337.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistuje osobitný rámec vykazovania riadený Komisiou v súvislosti s určovaním a meraním nežiadúcich účinkov politík Únie, ktoré negatívne vplývajú na zmenu klímy, a v súvislosti s vyčíslením podielu týchto výdavkov na celkovom rozpočte Únie;

338.  zdôrazňuje, že pri interných auditoch sa tiež zistilo, že došlo k oneskoreniam vo vykonávaní jedného veľmi dôležitého odporúčania súvisiaceho s bezpečnosťou informačných technológií (týkajúceho sa riadenia bezpečnosti systému informačných technológií EU ETS), čo útvary Komisie vystavuje riziku narušenia bezpečnosti;

339.  poznamenáva, že pri hodnotení ex post druhého programu v oblasti zdravia, ktoré sa začalo v júli 2016, sa zistilo, že hoci sa programom dosiahli hodnotné výsledky jasne spojené s prioritami politiky v oblasti zdravotníctva členských štátov a Únie, stále existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o šírenie výsledkov činností a súčinnosť s inými nástrojmi financovania Únie, ako sú štrukturálne fondy;

Doprava a cestovný ruch

340.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v čase, keď sa pripravuje budúci VFR, Dvor audítorov neposkytol žiadne úplné informácie o auditoch vykonaných pre sektor dopravy v oblasti „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“, najmä pokiaľ ide o NPE;

341.  konštatuje, že do konca roka 2016 poskytol NPE podporu 452 projektom v oblasti dopravy v celkovej výške investícií 19,4 miliardy EUR; opätovne zdôrazňuje význam NPE ako nástroja financovania na dokončenie siete TEN-T a vytvorenie jednotného európskeho dopravného priestoru; zdôrazňuje, že rozpočtovým škrtom prijatým v NPE v minulosti z dôvodu financovania iniciatívy v podobe Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) by sa malo v budúcnosti predísť;

342.  konštatuje, že v roku 2016 EFSI poskytol 3,64 miliardy EUR na financovanie 29 operácií: 25 projektov v oblasti dopravy a 4 viacsektorových fondov s očakávanými celkovými investíciami vo výške 12,65 miliardy EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) neposkytli úplné informácie podľa jednotlivých sektorov na ročnom základe o projektoch podporovaných z EFSI;

343.  berie na vedomie spustenie programu záruky ekologickej lodnej dopravy prostredníctvom nového dlhového nástroja NPE a EFSI v roku 2016, čím sa potenciálne mobilizujú 3 miliardy EUR investícií do vybavenia plavidiel čistými technológiami; žiada Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o vykonávaní tohto programu vrátane finančných a technologických aspektov, ako aj o environmentálnych a hospodárskych dôsledkoch;

344.  konštatuje, že počet finančných nástrojov sa značne zvýšil, čo v sektore dopravy umožňuje nové prepojenia a zároveň sa okolo rozpočtu Únie vytvára komplexná sieť opatrení; vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto nástroje popri rozpočte Únie by mohli ohroziť úroveň zodpovednosti a transparentnosti, keďže podávanie správ, audit a verejná kontrola nie sú zosúladené; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že s využívaním prostriedkov EFSI sa vykonávacie právomoci delegujú na EIB s obmedzenejšou verejnou kontrolou ako v prípade iných nástrojov podporovaných z rozpočtu Únie;

345.  vyzýva Komisiu, aby v dostatočnom časovom predstihu pred predložením návrhu budúceho VFR a ďalšieho NPE predložila pre sektor dopravy jasné posúdenie vplyvu EFSI na ostatné finančné nástroje, najmä pokiaľ ide o NPE, ako aj na súdržnosť dlhového nástroja NPE s ostatnými iniciatívami Únie; žiada, aby súčasťou tohto posúdenia bola jasná analýza geografickej rovnováhy investícií v sektore dopravy; pripomína však, že suma peňažných prostriedkov vynaložených v rámci finančného nástroja by sa nemala považovať za jediné relevantné kritérium pri posudzovaní jeho výkonnosti; preto vyzýva Komisiu, aby prehĺbila svoje posúdenie výsledkov dosiahnutých v rámci projektov v oblasti dopravy financovaných Úniou a zmerala ich pridanú hodnotu;

346.  opakuje svoju žiadosť, aby Komisia so zreteľom na viacero zdrojov financovania umožnila ľahký prístup k projektom v podobe jednotného kontaktného miesta, aby umožnila občanom jasne sledovať vývoj a financovanie infraštruktúry spolufinancovanej z prostriedkov Únie a z EFSI;

347.  vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila finančnú účinnosť dohody s organizáciou Eurocontrol, pokiaľ ide o orgán na preskúmanie výkonnosti, a aby pokročila v návrhu zriadiť orgán na preskúmanie výkonnosti ako európsky hospodársky regulačný orgán pod dohľadom Komisie; okrem toho Vyzýva Komisiu, s prihliadnutím na nevyhnutnosť čo najskôr implementovať jednotné európske nebo a s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť leteckého priemyslu, aby pokročila v návrhu na určenie manažérov siete ako samostatného poskytovateľa služieb, ktorý je zriadený ako priemyselné partnerstvo;

348.  vyzýva Komisiu, aby predložila posúdenie vplyvu projektov financovaných členskými štátmi v oblasti dopravy v rámci stratégie pre podunajskú oblasť a aby predložila návrh na zvýšenie pridanej hodnoty budúcich projektov v snahe prispieť k dokončeniu tohto dôležitého dopravného koridoru;

349.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že vzhľadom na neexistenciu osobitného rozpočtového riadka pre cestovný ruch chýba transparentnosť, pokiaľ ide o finančné prostriedky Únie použité na podporu opatrení v oblasti cestovného ruchu; opakuje svoju požiadavku doplniť do budúcich rozpočtov Únie rozpočtový riadok venovaný cestovnému ruchu;

Regionálny rozvoj

350.  upriamuje pozornosť na úlohu, ktorú zohrávajú administratívne kapacity pri riadnom využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov; domnieva sa, že k posilneniu kapacít členských štátov v tejto oblasti by mohla účinne prispieť výmena osvedčených postupov;

351.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že výrazné oneskorenie vo vykonávaní politík v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti prehĺbilo početné rozdiely v rámci Únie aj v rámci členských štátov a regiónov, čím ohrozilo integritu Únie;

352.  berie na vedomie strategickú správu 2017 o vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov(21), v ktorej sa zdôraznilo, že od začiatku obdobia financovania výber projektov v rámci fondov EŠIF dosiahol celkovo 278 miliárd EUR, alebo 44 % celkových investícií plánovaných na obdobie 2014 – 2020 do európskej reálnej ekonomiky; domnieva sa, že vykonávanie programov na roky 2014 – 2020 teraz prebieha v plnom tempe, čo dokazuje pridanú hodnotu investícií v rámci politiky súdržnosti pre všetky regióny v Únii, ale aj potrebu ďalšieho úsilia pri posilňovaní administratívnych kapacít vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov;

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

353.  víta skutočnosť, že došlo k ďalšiemu zlepšeniu a spresneniu systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS), v dôsledku čoho je tento systém výborným nástrojom na zníženie miery chybovosti, ako aj administratívnej záťaže pre poľnohospodárov a platobné agentúry;

354.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sledovali výrazné kolísanie cien poľnohospodárskych výrobkov, ktoré má nepriaznivý vplyv na príjmy poľnohospodárov, a aby v prípade potreby pohotovo a účinne reagovali;

355.  poznamenáva, že prvý celý rok vykonávania ekologizácie mieru chybovosti zrejme neovplyvnil, čo vzhľadom na zložitosť pravidiel ekologizácie možno považovať za veľký úspech poľnohospodárov a platobných agentúr; zastáva názor Komisie, že je stále príliš skoro na vyvodenie záverov o konkrétnych environmentálnych výsledkoch; konštatuje, že popri ekologizácii predovšetkým iné faktory takisto ovplyvňujú environmentálne správanie odvetvia poľnohospodárstva; zdôrazňuje, že „ekologizácia“ predstavuje príklad zvýšenej potreby auditu výkonnosti aj v oblasti poľnohospodárstva;

356.  víta systém ekologizácie a jeho cieľ urobiť poľnohospodárske podniky Únie šetrnejšími k životnému prostrediu prostredníctvom postupov diverzifikácie plodín, udržiavania existujúceho trvalého trávneho porastu a zriadenia oblastí ekologického záujmu na ornej pôde, ako sa uvádza vo výročnej správe Dvora audítorov;

357.  pripomína, že existuje významný rozdiel v druhoch a rozsahu chýb, t. j. medzi neúmyselným zanedbaním administratívnej povahy a prípadmi podvodu, a že zanedbanie spravidla nespôsobuje daňovníkom žiadne finančné škody, čo by sa tiež malo zohľadniť pri odhade skutočnej miery chybovosti; pripomína Komisii, že riziko neúmyselných chýb vyplývajúcich zo zložitých právnych predpisov nesie v konečnom dôsledku príjemca; vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj keď investície boli účinné, Dvor audítorov stále považuje výdavky za 100 % neoprávnené v prípade chýb pri verejnom obstarávaní; zdôrazňuje preto, že metóda výpočtu chybovosti by sa mala ďalej zracionalizovať;

358.  konštatuje, že prístup k údajom a dobré monitorovanie, najmä pokiaľ ide o environmentálne aspekty, má zásadný význam vzhľadom na to, že určité prírodné zdroje, ako napríklad pôda a biodiverzita, sú nevyhnutným predpokladom dlhodobej produktivity poľnohospodárstva;

359.  dúfa, že Dvor audítorov prispôsobuje svoj prístup v oblasti dohľadu tak, aby používaniu finančných prostriedkov prisudzoval rovnaký význam ako ich prideľovaniu;

Rybárstvo

360.  naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich správach uvádzal osobitnú mieru chybovosti pre rybárstvo a námorné záležitosti, a to v záujme odstránenia nezrovnalostí, ktoré vyplývajú zo zahrnutia iných oblastí do rovnakého okruhu; konštatuje, že oblasť námorných záležitostí a rybárstva nie je vo výročnej správe Dvora audítorov dostatočne podrobne prezentovaná, čo sťažuje správne hodnotenie finančného hospodárenia v týchto oblastiach;

361.  vyslovuje Komisii uznanie za mimoriadne vysokú mieru plnenia v hlave 11 oddielu III rozpočtu na rok 2016 (Námorné záležitosti a rybárstvo), a to tak v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov (99,2 %), ako aj platobných rozpočtových prostriedkov (94,7 %); poukazuje na to, že podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 508/2014(22) sú rozpočtové prostriedky rozpísané v súlade so svojou oblasťou prideľovania, a že preto by bolo pre Komisiu vhodné, aby vo svojej správe podrobne uviedla mieru plnenia podľa rozpočtových riadkov;

362.  berie na vedomie výhradu uvedenú v správe o činnosti GR MARE, pokiaľ ide o zistené neoprávnené výdavky v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH), pričom táto výhrada sa týka ôsmich členských štátov;

363.  povzbudzuje GR MARE v jeho úsilí o kontrolu rozpočtových prostriedkov v rámci zdieľaného hospodárenia, a to najmä opatrení, ktoré sa týkajú EFRH a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF);

364.  konštatuje, že riziko straty finančných prostriedkov predstavuje 5,9 milióna EUR a že Komisia prijala opatrenia potrebné na hodnotenie výdavkov v roku 2017 a v prípade potreby na vymáhanie pridelených prostriedkov;

365.  konštatuje, že miera implementácie ENRF na obdobie 2014 – 2020 je tri roky po jeho prijatí 15. mája 2014 stále nepostačujúca, keďže do septembra 2017 sa použilo len 1,7 % zo sumy 5,7 miliardy EUR, ktorá bola poskytnutá v rámci zdieľaného hospodárenia; konštatuje, že využívanie prostriedkov ENRF je zodpovednosťou členských štátov; poukazuje na to, že podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sú rozpočtové prostriedky rozpísané v súlade so svojou oblasťou prideľovania, a že preto by bolo pre Komisiu vhodné, aby vo svojej správe podrobne uviedla mieru plnenia podľa rozpočtových riadkov;

366.  považuje za potrebné poskytovať členským štátom všemožnú podporu s cieľom zabezpečiť riadne a úplné využitie prostriedkov ENRF s vysokými mierami plnenia, a to v súlade s ich príslušnými prioritami a potrebami, najmä pokiaľ ide o udržateľný rozvoj odvetvia rybárstva;

Kultúra a vzdelávanie

367.  víta skutočnosť, že program Erasmus+ v roku 2016 umožnil 500 000 ľuďom študovať, odborne sa vzdelávať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí a je na ceste k dosiahnutiu cieľa 4 miliónov účastníkov do roku 2020; zdôrazňuje, že študenti programu Erasmus+ majú sklon vytvárať si veľký súbor prenosných zručností, schopností a znalostí a majú lepšie kariérne vyhliadky ako študenti, ktorí nevycestovali, a že program prináša výsledky ako strategická investícia do mladých ľudí v Európe; poukazuje však na potrebu zabezpečiť širšiu prístupnosť programu najmä pre mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí;

368.  víta skutočnosť, že veľká časť postupu žiadosti o financovanie z programu Erasmus+ bola presunutá na internet; je však presvedčený, že postup by sa mohol ďalej zjednodušiť zrušením požiadavky vlastnoručného podpisu akreditačného listu partnerov projektu;

369.  poukazuje na to, že pretrvávajú problémy týkajúce sa prístupu k financovaniu z programu Erasmus+ v oblasti mládeže spojené s decentralizovaným riadením programu zo strany národných agentúr; vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia, ako napríklad centralizovaním časti tohto financovania v rámci výkonnej agentúry; okrem toho vyzýva Komisiu, aby poskytla prostriedky potrebné na väčšie zapojenie všetkých príjemcov programu, napríklad vytvorením stálych sektorovo špecifických podvýborov, ako stanovuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013(23);

370.  domnieva sa, že doterajším kľúčom k úspechu programu Erasmus+ boli univerzitné výmeny a že s cieľom zabrániť ich narušeniu by sa žiadne finančné prostriedky nemali použiť na iný program a nemal by sa ani rozšíriť rozsah programu Erasmus+ s cieľom zahrnúť do neho viac príjemcov, napríklad migrantov;

371.  je znepokojený chronicky nízkou mierou úspešnosti projektov v rámci programu Európa pre občanov a Kreatívna Európa – podprogram Kultúra (16 % a 11 % v roku 2016); zdôrazňuje, že nízka miera úspešnosti spôsobuje nespokojnosť medzi žiadateľmi a príznačná je nedostatočná úroveň financovania, ktorá nezodpovedá ambicióznym cieľom programov;

372.  zdôrazňuje, že Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) Komisie tvrdí, že program Európa pre občanov plne dozrel v roku 2016, v treťom roku jeho vykonávania; vyzýva preto Komisiu a Radu, aby primerane zohľadnili dlhé lehoty potrebné na plné vykonávanie nových programov v rámci VFR na obdobie 2014 – 2020 s cieľom zabrániť podobnému meškaniu v rámci budúceho finančného rámca po roku 2020;

373.  vyjadruje uznanie agentúre EACEA za jej úlohu pri vykonávaní troch programov v oblasti kultúry a vzdelávania, ako je zdôraznené v pozitívnom hodnotení práce agentúry v roku 2016; víta, že agentúra EACEA vo väčšej miere využíva elektronické podávanie správ pre financované projekty, čo by malo zlepšiť zhromažďovanie údajov a monitorovanie projektu, prispieť k politickej práci Komisie a pomôcť príjemcom; s uspokojením konštatuje, že EACEA realizuje 92 % svojich platieb v rámci lehôt stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách; vzhľadom na to, že príjemcovia vzdelávacích a kultúrnych programov sú často veľmi malé organizácie, vyzýva EACEA, aby sa usilovala o dosiahnutie lepších výsledkov, podľa možnosti prostredníctvom ukazovateľa, ako je priemerná lehota na vyplatenie prostriedkov;

374.  berie na vedomie zavedenie záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory v roku 2016 s rozpočtom 121 miliónov EUR do roku 2022 a počiatočný záujem odvetvia a finančných sprostredkovateľov; vyzýva na rýchlu implementáciu prednostného čerpania plánovaných 60 miliónov EUR pre tento nástroj z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI); pripomína, že úvery dopĺňajú iné dôležité zdroje financovania pre tento sektor, ako sú napríklad granty;

375.  vyjadruje znepokojenie nad veľmi nízkou úrovňou financovania EFSI určeného na vzdelávanie a pre kultúrne a kreatívne sektory v roku 2016; domnieva sa, že primeraná odvetvová podpora je nevyhnutná s cieľom zabezpečiť, aby kultúrny a kreatívny sektor využíval úvery EFSI;

376.  opätovne zdôrazňuje podporu nezávislého mediálneho pokrytia európskych záležitostí, najmä prostredníctvom rozpočtovej podpory pre televízne, rádiové a online siete; víta pokračovanie grantu pre Euranet+ do roku 2018 a naliehavo vyzýva Komisiu, aby našla udržateľnejší model financovania tejto siete;

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

377.  pripomína, že v roku 2016 sa vo veľkej miere používali osobitné nástroje s cieľom reagovať na humanitárnu situáciu, ktorej čelili žiadatelia o azyl v Únii, a že preto existuje riziko, že sumy zostávajúce do konca súčasného VFR nemusia na reagovanie na neočakávané udalosti, ktoré môžu nastať pred rokom 2020, postačovať; žiada Komisiu, aby tento štrukturálny problém vyriešila v budúcom VFR a riadne informovala Parlament;

378.  naliehavo vyzýva, aby bola vypracovaná ucelená a systematická stratégia s jasnejšími, silnejšími a dlhodobými politickými a operačnými prioritami na ochranu základných práv a slobôd pri zabezpečení jej účinného vykonávania, napríklad pridelením dostatočných finančných prostriedkov na tento účel;

Práva žien a rodová rovnosť

379.  zdôrazňuje, že rovnosť medzi ženami a mužmi by mala byť zabezpečená vo všetkých oblastiach politík; preto opakuje svoju výzvu na uplatňovanie rodového rozpočtovania vo všetkých fázach rozpočtového procesu vrátane plnenia rozpočtu a hodnotenia tohto plnenia;

380.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rozpočtových riadkoch v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo 2014 – 2020 (REC) sa neuvádzajú zdroje vyčlenené na každý z cieľov programu spojených s rodovou rovnosťou; víta skutočnosť, že sieť Ženy proti násiliu a Európska ženská loby získali v roku 2016 granty v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách a v oblasti rodovej rovnosti;

381.  opakuje svoju výzvu na zachovanie osobitného rozpočtového riadku na osobitný cieľ Daphne a na zvýšenie zdrojov s cieľom zvrátiť zníženie finančných prostriedkov určených na program Daphne v období rokov 2014 – 2020;

382.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky fond pre strategické investície nezahŕňa rodové hľadisko, a zdôrazňuje, že úspešný proces obnovy nie je možný, ak sa nebude riešiť vplyv kríz na ženy;

383.  zdôrazňuje, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti patrí medzi základné zásady Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF); vyjadruje však poľutovanie nad nedostatkom cielených opatrení, pokiaľ ide o rodovú rovnosť v rámci konkrétnych rozpočtových riadkov, napriek opakovaným výzvam zo strany Parlamentu na zohľadnenie rodovej dimenzie aj v rámci migračnej a azylovej politiky;

384.  opakuje svoju požiadavku, aby sa do spoločného súboru ukazovateľov výsledkov, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu Únie, zahrnuli rodovo špecifické ukazovatele, a to s riadnym zohľadnením zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti;

385.  žiada, aby sa posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť stalo súčasťou všeobecnej ex ante kondicionality na získanie finančných prostriedkov EÚ, a ak je to možné, aby sa údaje o príjemcoch a účastníkoch zbierali rozčlenené podľa pohlavia;

386.  víta pomerne vyvážené zastúpenie žien a mužov (52 % žien oproti 48 % mužov) v opatreniach v rámci Európskeho sociálneho fondu v roku 2016;

387.  vyzýva Parlament, Radu a Komisiu, aby v nasledujúcom VFR obnovili svoj záväzok v oblasti rodovej rovnosti prostredníctvom spoločného vyhlásenia pripojeného k VFR vrátane záväzku uplatňovať rodové rozpočtovanie a účinné monitorovanie vykonávania tohto vyhlásenia v rámci ročných rozpočtových postupov začlenením ustanovenia v doložke o preskúmaní nového nariadenia o VFR.

31.1.2018

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Cristian Dan Preda

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  s uspokojením berie na vedomie pokles miery závažných chýb v okruhu 4 za rozpočtový rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 (z 2,8 % na 2,1 %) podľa odhadu Európskeho dvora audítorov (EDA) v jeho výročnej správe; v plnej miere podporuje všetky odporúčania Európskeho dvora audítorov a naliehavo vyzýva Komisiu, aby ich rýchlo implementovala;

2.  zdôrazňuje, že v prípade vylúčenia operácií rozpočtovej podpory a projektov financovaných viacerými darcami je odhadovaná chybovosť výrazne vyššia; zdôrazňuje, že Komisia mohla znížiť odhadovanú chybovosť o ďalších 0,7 %, ak by použila všetky informácie, ktoré mala k dispozícii; naliehavo žiada, aby operácie rozpočtovej podpory boli doplnené aktívnymi opatreniami na boj proti korupcii;

3.  zdôrazňuje, že väčšina chýb (37 %) je spôsobená absenciou základných podkladových dokumentov; pripomína, že je dôležité zlepšiť dohľad nad grantmi a technickou pomocou poskytovanou na tento účel; vyzýva Komisiu, aby na tento účel prijala potrebné opatrenia;

4.  zdôrazňuje, že celkové vykazovanie výdavkov v súvislosti migráciou a utečeneckou krízou musí byť jednotnejšie a kompletnejšie; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že pri používaní ostatných finančných mechanizmov súčasne s rozpočtom EÚ na vykonávanie politík EÚ, ako sú trustové fondy a nástroj pre utečencov v Turecku, hrozí oslabenie zodpovednosti a transparentnosti;

5.  so znepokojením berie na vedomie nedostatky orgánov auditu pôsobiacich v oblasti nepriameho hospodárenia v niektorých krajinách prijímajúcich prostriedky z druhého nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); vyzýva GR NEAR, aby dotknutým vnútroštátnym orgánom intenzívnejšie pomáhalo v odstraňovaní nedostatkov, a konkrétnejšie v zlepšovaní metodiky auditu, plánovania a dohľadu, ako aj náboru a odbornej prípravy zamestnancov; pripomína, že prideľovanie predvstupovej pomoci musí byť naviazané na záväzok k reformám a pokrok pri realizácii týchto reforiem v prijímajúcich krajinách;

6.  berie na vedomie záverečnú správu externého hodnotenia európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva vydanú v júni 2017; víta známky toho, že volebné pozorovanie prispieva k celkovým a špecifickým cieľom EIDHR; podčiarkuje význam zaručenia pokračujúcej podpory volebných pozorovateľských misií zo strany miestneho obyvateľstva; preto upozorňuje na potrebu zaručiť nákladovú účinnosť a vytvoriť primeranosť medzi zdrojmi vynaloženými na volebné pozorovateľské misie a krokmi nadväzujúcimi na príslušné odporúčania; vyzýva Komisiu, aby posúdila návrhy uvedené v záverečnej správe externého hodnotenia EIDHR, ktorých cieľom je posilniť plnenie odporúčaní vyplývajúcich z monitorovania volieb;

7.  víta dosiahnutý pokrok, avšak konštatuje, že v prípade štyroch z desiatich civilných misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) Komisia doposiaľ neuznala súlad s článkom 60 nariadenia o rozpočtových pravidlách; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoju činnosť s cieľom akreditovať v súlade s odporúčaním EDA všetky civilné misie SBOP, aby tak mohli byť poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu v rámci nepriameho hospodárenia;

8.  víta osobitnú správu EDA o Pomoci EÚ pre Tunisko a pozitívne vníma skutočnosť, že EÚ svojimi finančnými prostriedkami významne a včas prispela k prechodu na demokraciu a k hospodárskemu rozvoju tejto krajiny za náročných podmienok; víta odporúčania, ktoré sformuloval EDA, a vyzýva Komisiu, aby ich splnila, a to aj pokiaľ ide o prístup „viac za viac“ a potrebu znížiť počet priorít s cieľom zvýšiť dosah pomoci EÚ; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti na urýchlenie postupov schvaľovania makrofinančnej pomoci, najmä v prípade financovania v núdzových situáciách;

9.  berie na vedomie osobitnú správu EDA č. 11/2017 o trustovom fonde EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku; víta všetky odporúčania EDA a vyzýva Komisiu, aby ich splnila; v tejto súvislosti osobitne zdôrazňuje, že je dôležité riešiť problémy týkajúce sa koordinácie zainteresovaných strán, prilákania ďalších darcov, transparentnosti a nákladovej účinnosti, ako aj potrebu úplného rozvoja mechanizmov monitorovania a hodnotenia;

10.  víta taktiež osobitnú správu EDA o Podpore EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v južnej a juhovýchodnej Ázii; nabáda Komisiu, aby v spolupráci s ESVČ pokračovala vo vývoji strategického rámca proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý by sa týkal aj južnej a juhovýchodnej Ázie, s cieľom optimalizovať dosah projektov vykonávaných v tejto oblasti a zaistiť udržateľnosť ich výsledkov;

11.  v záujme významnej bilaterálnej podpory, ktorá sa poskytuje Líbyi v celom rade sektorov, medzi ktoré patria aj občianska spoločnosť, správa vecí verejných, zdravie, vzdelávanie, migrácia a ochrana, podporovanie politického procesu a mediácia, vyzýva EDA, aby vydal osobitnú správu o pomoci EÚ pre Líbyu.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

3

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tiemo Wölken

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

2.2.2018

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Doru-Claudian Frunzulică

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta osobitnú správu Európskeho dvora audítorov (Dvor audítorov) č. 33/2016 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM); zdôrazňuje záver Európskeho dvora audítorov, že Komisia vo všeobecnosti účinne vykonávala svoju koordinačnú úlohu, čoho dôkazom bola jej činnosť počas záplav v Bosne a Hercegovine (2014), epidémie vírusu Ebola v západnej Afrike (2014 – 2016) a zemetrasenia v Nepále (2015); vyzýva Komisiu, aby splnila odporúčania Európskeho dvora audítorov ďalej zlepšovať fungovanie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany;

2.  zdôrazňuje pozitívne zistenia z osobitnej správy Dvora audítorov č. 30/2016 o účinnosti podpory EÚ v prioritných odvetviach v Hondurase a č. 3/2017 o pomoci EÚ pre Tunisko; zdôrazňuje, že podľa posúdenia Dvora audítorov a v súlade s predchádzajúcimi osobitnými správami o výdavkoch Únie na rozvoj boli jej prostriedky vo všeobecnosti dobre vynaložené, čo je dôkazom vysokej kvality výdavkov Únie na rozvoj; všíma si ostrý kontrast v porovnaní s inými oblasťami politiky, medzi ktoré patria vonkajšie výdavky na migráciu, kde sú zistenia omnoho negatívnejšie(24);

3.  konštatuje, že podľa osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 9/2017 o podpore EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v južnej a juhovýchodnej Ázii bola stratégia EÚ v boji proti obchodovaniu s ľuďmi čiastočne účinná v podpore boja proti obchodovaniu s ľuďmi v tomto regióne, aj je ťažké posúdiť, do akej miery možno za zlepšenia vďačiť činnosti Únie; upozorňuje, že ani s jednou krajinou v regióne nebolo uzavreté partnerstvo v boji proti obchodovaniu s ľuďmi; poznamenáva, že aj napriek tomu, že väčšina projektov priniesla pozitívne výsledky, tie majú len zriedka dlhšie trvanie; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou zodpovednosťou a odhodlaním na vnútroštátnej úrovni; vyjadruje znepokojenie nad tým, že dosiahnuté výsledky majú len neurčité trvanie;

4.  je povzbudený pozitívnymi zisteniami v osobitnej správe Dvora audítorov č. 11/2017 o trustovom fonde EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku, ktorý reaguje na potreby v oblasti pomoci a obnovy a túto reakciu spája s rozvojom; berie na vedomie zásadný rozdiel medzi trustovými fondmi tohto typu a trustovým fondom pre Afriku; podporuje odporúčanie vypracovať usmernenia pre výber nástroja na poskytovanie pomoci a zdôrazňuje, že tieto usmernenia musia zohľadňovať možné riziká a nevýhody trustových fondov, ako aj to, že skúsenosti s ich využívaním neboli doposiaľ vždy len pozitívne; žiada Komisiu, aby podrobným a pravidelným informovaním zabezpečila účinné mechanizmy parlamentnej kontroly implementácie fondu;

5.  je veľmi znepokojený zjavným trendom, ktorý možno pozorovať v nedávnych návrhoch Komisie, a to ignorovať právne záväzné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 v prípade oprávnených výdavkov na oficiálnu rozvojovú pomoc a krajín oprávnených na výdavky nástroja rozvojovej spolupráce (DCI); pripomína, že zákonnosť výdavkov Únie je kľúčovou zásadou riadneho finančného hospodárenia a že politické úvahy by nemali mať prednosť pred jednoznačne vymedzenými právnymi ustanoveniami; pripomína, že nástroj rozvojovej spolupráce je v prvom rade a predovšetkým určený na boj proti chudobe;

6.  podporuje použitie rozpočtovej podpory, ale naliehavo žiada Komisiu, aby lepšie vymedzila a jasne posúdila výsledky v oblasti rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť v každom prípade, a aby predovšetkým posilnila kontrolné mechanizmy týkajúce sa postupov prijímajúcich štátov v oblasti korupcie, dodržiavania ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad možným použitím rozpočtovej podpory v krajinách, ktoré nemajú demokratický dohľad, a to buď z dôvodu nedostatočne fungujúcej parlamentnej demokracie, nedostatočných slobôd pre občiansku spoločnosť a médiá, alebo z dôvodu nedostatočných kapacít orgánov dohľadu; berie na vedomie osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 35/2016 o využívaní rozpočtovej podpory na zlepšenie mobilizácie domácich príjmov v subsaharskej Afrike, v ktorej sa uvádza, že analýzy ex ante Komisie týkajúce sa mobilizácie domácich príjmov nie sú dostatočne podrobné a neriadia sa jej vlastnými usmerneniami, že Komisia často neposudzuje oslobodenia od dane a nezákonné úniky kapitálu a riadne nezohľadňuje podiely na zisku z ťažby a ani to, či boli zaplatené poplatky za prístup k prírodným zdrojom; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia v zmluvách o rozpočtovej podpore len zriedka uplatňuje podmienky mobilizácie domácich príjmov (DRM) a niekedy ich uplatňuje irelevantne;

7.  je znepokojený vyhlásením Dvora audítorov(25), že existuje vážne riziko, že Únia nedodrží svoj cieľ uplatňovania opatrení v oblasti klímy v celom rozpočte Únie, a že cieľ vynaložiť 20 % svojich výdavkov na opatrenia v oblasti klímy nebude splnený;

8.  vyjadruje poľutovanie nad zistením Dvora audítorov, že certifikačný systém Únie pre udržateľnosť biopalív nie je v plnej miere spoľahlivý(26); poukazuje na potenciálne negatívne dôsledky pre rozvojové krajiny, ako uviedol Dvor audítorov: „Komisia konkrétne od dobrovoľných schém nevyžadovala, aby overovali, že výroba biopaliva, ktoré certifikujú, nevedie k významným rizikám v podobe negatívnych sociálno-ekonomických vplyvov, napríklad konfliktov týkajúcich sa držby pôdy, nútenej/detskej práce, zlých pracovných podmienok pre poľnohospodárov alebo nebezpečenstva pre zdravie a bezpečnosť“, a žiada Komisiu, aby riešila túto otázku;

9.  zdôrazňuje zistenia Dvora audítorov uvedené v osobitnej správe č. 8/2017 o kontrole rybárstva EÚ a vyjadruje poľutovanie nad odhalenými závažnými nedostatkami; zdôrazňuje značné riziko, že nahlásené úlovky sú nižšie ako v skutočnosti, čo môže mať vážne dôsledky pre populácie rýb vo vodách rozvojových krajín; naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009(27);

10.  s potešením očakáva, že mu budú poskytnuté úplné informácie v súvislosti s preskúmaním DCI v polovici trvania, v ktorom má byť zohľadnený program 2030 a nový Európsky konsenzus o rozvoji, a že bude môcť v tejto súvislosti vyjadriť svoje stanovisko;

11.  pripomína spoločný záväzok Únie zvýšiť oficiálnu rozvojovú pomoc Únie a jej členských štátov na 0,7 % ich hrubého národného dôchodku;

12.  vyzýva Komisiu, aby do rozvoja začlenila prístup založený na stimuloch zavedením zásady „viac za viac“ a aby ako príklad použila európsku susedskú politiku; domnieva sa, že čím viac a čím rýchlejšie krajina pokročí vo svojich vnútorných reformách pri budovaní a konsolidácii demokratických inštitúcií, odstraňovaní korupcie, dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu, tým viac podpory od Únie by mala dostať; zdôrazňuje, že tento prístup pozitívnej podmienenosti spolu so silným dôrazom na financovanie malých projektov pre vidiecke komunity môže priniesť skutočnú zmenu a záruku, že peniaze daňovníkov Únie sa použijú udržateľnejším spôsobom; na druhej strane dôrazne odsudzuje všetky pokusy podmieniť poskytnutie pomoci kontrolou hraníc.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ádám Kósa, Paul Rübig, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Lambert, Miroslav Mikolášik

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

16

+

ALDE

Charles Goerens

PPE

György Hölvényi, Ádám Kósa, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Joachim Zeller

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Claude Rolin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie skutočnosť, že celková odhadovaná miera chybovosti v platbách, ktoré boli uskutočnené z rozpočtu EÚ v uplynulých rokoch, sa neustále zlepšuje (4,4 % v roku 2014; 3,8 % v roku 2015; 3,1 % v roku 2016); ďalej konštatuje, že platobné nároky, ktoré predstavujú značnú časť kontrolovaných výdavkov tvoriacu približne 49 % výdavkov Únie, zaznamenali úroveň (1,3 %) pod úrovňou 2 % prahu pre významnú mieru chybovosti; víta skutočnosť, že Dvor audítorov vydal prvýkrát od roku 1994 výrok s výhradou, pokiaľ ide o riadnosť príslušných operácií súvisiacich s účtovnou závierkou za rok 2016;

2.  berie na vedomie celkovo pozitívny dosah nápravných opatrení orgánov v členských štátoch a nápravných opatrení Komisie, ktoré pozitívne ovplyvnili odhadovanú mieru chybovosti a bez ktorých by odhadovaná miera chybovosti bola o 1,2 % vyššia;

3.  so znepokojením berie na vedomie vysokú odhadovanú mieru chybovosti v oblasti politiky „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ na úrovni 4,8 %, čo je aj naďalej viac ako prahové hodnoty významnosti na úrovni 2 % a miera chybovosti rozpočtu EÚ ako celku (3,1 %); konštatuje však, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o mierne zníženie (5,2 %);

4.  konštatuje, že vysoká odhadovaná miera chybovosti v oblasti politiky „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ je spôsobená najmä neoprávnenými nákladmi vo vyhláseniach príjemcov, výberom neoprávnených činností, projektov alebo príjemcov a porušovaním právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania; zdôrazňuje, že treba prijať účinné opatrenia na obmedzenie týchto zdrojov chybovosti pri súčasnom dosahovaní vysokej výkonnosti;

5.  so znepokojením berie na vedomie, že odhadovaná miera chybovosti v oblasti „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ je 4,1 % a že väčšina chýb súvisela s uhradením neoprávnených nákladov na zamestnancov a nepriamych nákladov deklarovaných príjemcami výskumných projektov; zdôrazňuje, že treba prijať účinné opatrenia na obmedzenie týchto zdrojov chybovosti pri súčasnom dosahovaní vysokej výkonnosti;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty mali podobne ako v predchádzajúcich rokoch dostatok informácií na to, aby predišli veľkému množstvu chýb alebo aby ich odhalili a opravili; poznamenáva, že ak by sa tieto informácie boli použili na opravu chýb, odhadovaná miera chybovosti v prípade celkových výdavkov v oblasti „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ by bola 1,1 %, t. j. pod prahom významnosti na úrovni 2 %, a v prípade celkových výdavkov v oblasti „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ by bola 2,9 %; berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov nezaviesť ďalšiu kontrolu výdavkov Únie, ale zaistiť namiesto toho riadne presadzovanie existujúcich kontrolných mechanizmov;

7.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že počas preskúmania 168 ukončených projektov vo výdavkovej oblasti „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ zo strany Dvora audítorov mala len jedna tretina zavedený systém merania výkonnosti s ukazovateľmi výstupov a výsledkov v súvislosti s cieľmi operačného programu a že 42 % z nich nemalo žiadne ukazovatele výsledkov ani ciele, čo znemožňuje posúdiť konkrétny prínos týchto projektov z hľadiska celkových cieľov programu;

8.  so znepokojením konštatuje, že tri roky po začiatku obdobia 2014 až 2020 členské štáty určili iba 77 % programových orgánov zodpovedných za vykonávanie EŠIF a že oneskorenia v plnení rozpočtu v polovici roku 2017 boli vyššie ako v tom istom čase v období 2007 – 2013;

9.  berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia pri opätovnom posudzovaní koncepcie a mechanizmu realizácie pre EŠIF na obdobie po roku 2020 zvýšila zameranie programu na výkonnosť a zjednodušila mechanizmy platieb tým, že bude v náležitých prípadoch nabádať na zavedenie ďalších opatrení na prepojenie úrovne platieb s výkonnosťou, a nie len preplácať náklady;

10.  upozorňuje na zistenia Dvora audítorov uvedené v jeho výročnej správe o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016, že za posledných päť rokov nevyčíslil žiadne chyby týkajúce sa využívania zjednodušených možností vykazovania nákladov v prípade operácií v rámci oblasti politiky „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“; domnieva sa preto, že podpora všeobecnejšieho využívania zjednodušených možností vykazovania nákladov môže viesť k zníženiu administratívneho zaťaženia, k nižšej chybovosti v porovnaní s preplácaním skutočných nákladov a k výraznejšej orientácii na výkonnosť a výsledky; žiada preto Komisiu, aby pokračovala v poskytovaní usmernení a podpory členským štátom pri vykonávaní zjednodušených možností vykazovania nákladov vzhľadom na ich rastúcu uplatniteľnosť s cieľom uľahčiť čo najširšie využívanie zjednodušených možností vykazovania nákladov

11.  víta výsledky Európskeho sociálneho fondu (ESF) a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2016 a skutočnosť, že v roku 2016 podporovali takmer trikrát väčší počet osôb v porovnaní s obdobím 2014 – 2015 (7,8 milióna osôb v roku 2016 v porovnaní s 2,7 milióna ľudí v období 2014 – 2015); konštatuje, že vďaka podpore z ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 787 000 účastníkov malo zamestnanie, 820 000 účastníkov získalo kvalifikáciu a 276 000 účastníkov sa zapojilo do vzdelávania alebo odbornej prípravy;

12.  víta výsledky dosiahnuté v rámci troch osí programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v roku 2016; upozorňuje na význam podpory programu EaSI, a najmä jeho osí Pokrok a Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES), pre vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv; so znepokojením konštatuje, že v tematickej časti Sociálne podnikanie v rámci osi EaSI Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie sú výsledky naďalej nedostatočné, a vyzýva Komisiu, aby trvala na tom, aby sa Európsky investičný fond zaviazal, že bude plne využívať zdroje v rámci tematickej časti Sociálne podnikanie.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

25.1.2018

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením zo strany Komisie v rozpočtových okruhoch pre životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v roku 2016;

2.  vyjadruje spokojnosť s prácou piatich decentralizovaných agentúr, ktoré patria do jeho pôsobnosti a ktoré vykonávajú technické, vedecké alebo riadiace úlohy pomáhajúce inštitúciám Únie vypracovať a realizovať politiky v oblasti životného prostredia, klímy, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, ako aj so spôsobom plnenia rozpočtov týchto agentúr;

3.  v súvislosti celkovou mierou chybovosti v oddiele Rozvoj vidieka, rybárstvo, životné prostredie a klíma si všíma mierne zníženie chybovosti, ktoré sa uvádza v správe Dvora audítorov za rok 2016: 4,9 % oproti 5,3 % v roku 2015 a 6,2 % v roku 2014; víta úsilie vynaložené na zníženie miery chybovosti, konštatuje však, že je potrebné urobiť viac; ďalej konštatuje, že 50 % z desiatich operácií v oblasti životného prostredia, opatrení v oblasti klímy a rybárstva, ktoré boli preskúmané, obsahovalo chyby;

Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

4.  zdôrazňuje, že rozpočet GR ENV sa plní najmä prostredníctvom priameho centralizovaného hospodárenia a že v roku 2016 viazané rozpočtové prostriedky predstavovali sumu 438,31 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky sumu 357,62 milióna EUR; zdôrazňuje, že je uspokojivé, že miera plnenia rozpočtu koncom roka dosiahla v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov 98,95 % a v prípade platobných rozpočtových prostriedkov 99,17 %;

5.  konštatuje, že v roku 2016 sa z programu LIFE poskytlo 315 miliónov EUR na spolufinancovanie 157 nových projektov v 23 členských štátoch, čo podnietilo dodatočné investície vo výške 236 miliónov EUR;

6.  zdôrazňuje, že v roku 2016 bol v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov vypracovaný akčný plán s cieľom zabezpečiť zlepšenie, pokiaľ ide o oneskorenia platieb v rámci programu LIFE; konštatuje, že miera oneskorených platieb v roku 2016 dosiahla 3,9 %;

7.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že neexistuje osobitný rámec vykazovania riadený Komisiou v súvislosti s určovaním a meraním nežiadúcich účinkov politík Únie, ktoré negatívne vplývajú na zmenu klímy, a v súvislosti s vyčíslením podielu týchto výdavkov na celkovom rozpočte Únie;

8.  konštatuje, že z vnútorných auditov vykonaných v roku 2016 vyplynulo, že v GR ENV bolo možné dosiahnuť zlepšenia v riadení ľudských zdrojov, keďže toto generálne riaditeľstvo nedokázalo účinne monitorovať a porovnávať pracovné zaťaženie v rámci tohto generálneho riaditeľstva;

9.  zdôrazňuje, že pri interných auditoch sa tiež zistilo, že došlo k oneskoreniu vo vykonávaní veľmi dôležitého odporúčania súvisiaceho s bezpečnosťou informačných technológií (týkajúceho sa riadenia bezpečnosti systému informačných technológií EU ETS), čo generálne riaditeľstvo vystavuje riziku narušenia bezpečnosti;

10.  zdôrazňuje, že rozpočet GR CLIMA sa plní najmä prostredníctvom priameho centralizovaného hospodárenia a že v roku 2016 predstavovali viazané rozpočtové prostriedky 118,1 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky 59,25 milióna EUR; zdôrazňuje, že zatiaľ čo miera plnenia rozpočtu v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov predstavovala 99,72 %, v prípade platobných rozpočtových prostriedkov dosahovala len 70,49 % v dôsledku toho, že tri nové operácie v rámci finančného nástroja Súkromné financovanie energetickej efektívnosti (PF4EE) boli podpísané až koncom decembra 2016;

Verejné zdravie

11.  konštatuje, že GR SANTE bolo v roku 2016 zodpovedné za plnenie sumy 184,40 milióna EUR v rozpočtových riadkoch v oblasti verejného zdravia, z čoho bolo uspokojivo zaviazaných 89,88 %; berie na vedomie, že miera plnenia platieb dosahuje 89,86 %;

12.  poznamenáva, že pri hodnotení ex post druhého programu v oblasti zdravia, ktoré sa dokončilo v júli 2016, sa zistilo, že hoci sa programom dosiahli hodnotné výsledky jasne spojené s prioritami politiky v oblasti zdravotníctva členských štátov a Únie, stále existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o šírenie výsledkov činností a súčinnosť s inými nástrojmi financovania Únie, ako sú štrukturálne fondy;

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín

13.  konštatuje, že GR SANTE bolo v roku 2016 zodpovedné za plnenie sumy 240,5 milióna EUR v rozpočtových riadkoch v oblastiach bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín, z čoho bolo uspokojivo zaviazaných 98,37 %; berie na vedomie, že miera plnenia platieb dosahuje 98,00 %;

14.  poukazuje na to, že Dvor audítorov uverejnil osobitnú správu o audite výkonnosti programov eradikácie chorôb zvierat za obdobie 2009 – 2014, v ktorej dospel k záveru, že prístup Komisie bol náležitý, pričom uznal niekoľko významných úspechov, napríklad zníženie počtu prípadov výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie u hovädzieho dobytka, salmonely u hydiny a besnoty u voľne žijúcich druhov;

15.  berie na vedomie, že Dvor audítorov uverejnil osobitnú správu, podľa ktorej je potrebné vynaložiť väčšie úsilie, aby bol v plnej miere využitý potenciál sústavy Natura 2000, a ktorá obsahuje odporúčania na zlepšenia, ako je vypracovanie presnejších a úplnejších odhadov skutočných výdavkov a budúceho financovania vyžadovaného na úrovni lokalít;

16.  konštatuje, že GR SANTE v roku 2016 predstavilo prvý výsledok iniciatívy Zdravotný stav v EÚ, spoločnú správu OECD a Komisie s názvom Health at a Glance: Europe 2016 (Zdravotníctvo v skratke: Európa 2016), vytvorilo 23 európskych referenčných sietí v oblasti zriedkavých chorôb, zriadilo pracovnú skupinu v oblasti antimikrobiálnej rezistencie a vytvorilo novú platformu EÚ pre potravinové straty a plytvanie potravinami;

17.  zastáva názor, že na základe dostupných údajov a správy o plnení možno Komisii udeliť absolutórium za rozpočtový rok 2016 v súvislosti s výdavkami v oblastiach politiky životného prostredia a klímy, verejného zdravia a bezpečnosti potravín.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Jiří Maštálka

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

7

-

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

EFDD

Piernicola Pedicini

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

20.2.2018

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Isabella De Monte

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, podľa ktorého konsolidovaná účtovná závierka Únie za rozpočtový rok 2016 je spoľahlivá a že transakcie súvisiace s účtovnou závierkou Komisie za rozpočtový rok 2016 sú vo všeobecnosti zákonné a riadne zo všetkých významných hľadísk, s výnimkou platieb na úhradu nákladov, ktoré sú ovplyvnené chybami; vyjadruje poľutovanie nad tým, že celková odhadovaná miera chybovosti je 3,1 %, t. j. nad prahom významnosti Dvora audítorov (2 %); očakáva, že Dvor audítorov poskytne Parlamentu podrobnú správu o týchto chybách;

2.   víta skutočnosť, že Dvor audítorov po prvýkrát od roku 1994 vydal kvalifikované stanovisko k platbám z rozpočtu Únie, čo predstavuje dôležité zlepšenie vo financovaní Únie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v čase, keď sa pripravuje budúci viacročný finančný rámec (VFR), Dvor audítorov neposkytol úplné informácie o auditoch vykonaných pre sektor dopravy v oblasti Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť, najmä pokiaľ ide o NPE;

4.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, ktorá sa týka rizika nahromadenia neuhradených žiadostí v záverečných rokoch súčasného VFR a v prvých rokoch budúceho VFR; vyzýva Komisiu, aby Parlamentu a Rade predložila posúdenie dôsledkov s odporúčaniami pre jednotlivé sektory;

5.  konštatuje, že v roku 2016:

–   na politiku v oblasti dopravy vrátane nástroja na prepájanie Európy (NPE), dopravnej bezpečnosti a práv cestujúcich, dopravných agentúr, ako aj výskumu a inovácií v oblasti dopravy (Horizont 2020) bolo k dispozícii 4 346 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 2 321 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch,

–   pre Výkonnú agentúru pre inovácie a siete (INEA), na NPE – Doprava (kapitola 06 02 01) a na program Horizont 2020 (doprava – riadok 06 03 03) bolo k dispozícii 3 854,9 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 1 794,6 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;  

–   na administratívne výdavky bolo k dispozícii EUR 71,3 milióna vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch;

6.  konštatuje, že do konca roka 2016 poskytol NPE podporu 452 projektom v oblasti dopravy v celej Európe v celkovej výške investícií 19,4 miliardy EUR; opäť zdôrazňuje význam NPE ako nástroja financovania na dokončenie siete TEN-T a vytvorenie jednotného európskeho dopravného priestoru; zdôrazňuje, že rozpočtovým škrtom prijatým v NPE v minulosti z dôvodu financovania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) by sa malo v budúcnosti predísť;

7.   vyjadruje poľutovanie nad pomerne obmedzeným pokrokom dosiahnutým pri realizácii strategických sietí TEN-T plánovaných v rámci Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a Kohézneho fondu; žiada Komisiu, aby preskúmala, ako by sa mohli zlepšiť problémy týkajúce sa miery plnenia a nerovnováhy medzi členskými štátmi; vyzýva európskych koordinátorov siete TEN-T, aby vykonali dôkladné posúdenie dokončených projektov a dosiahnutých zlepšení pozdĺž koridorov TEN-T v rámci súčasného programového obdobia, a aby ho predložili Komisii a Parlamentu; okrem toho žiada Komisiu, aby navrhla mechanizmus, vrátane technickej pomoci, na zvýšenie pridanej hodnoty európskych fondov na dokončenie koridorov TEN-T a dosiahnutie maximálneho pokroku;

8.  konštatuje, že v roku 2016 EFSI poskytol 3,64 miliardy EUR na financovanie 29 operácií: 25 projektov v oblasti dopravy a 4 viacsektorových fondov s očakávanými celkovými investíciami vo výške 12,65 miliardy EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) neposkytli úplné informácie podľa jednotlivých sektorov na ročnom základe o projektoch podporovaných z EFSI;

9.  berie na vedomie spustenie programu záruky ekologickej lodnej dopravy prostredníctvom nového dlhového nástroja NPE a EFSI v roku 2016, čím sa potenciálne mobilizujú 3 miliardy EUR investícií do vybavenia plavidiel čistými technológiami; žiada Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o vykonávaní tohto programu vrátane finančných a technologických aspektov, ako aj o environmentálnych a hospodárskych dôsledkoch;

10.  konštatuje, že počet finančných nástrojov sa značne zvýšil, čo v sektore dopravy umožňuje nové prepojenia a zároveň sa okolo rozpočtu Únie vytvára komplexná sieť opatrení; vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto nástroje spolu s rozpočtom Únie by mohli ohroziť úroveň zodpovednosti a transparentnosti, keďže podávanie správ, audit a verejná kontrola nie sú zosúladené; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že s využívaním prostriedkov EFSI sa vykonávacie právomoci delegujú na EIB s obmedzenejšou verejnou kontrolou ako v prípade iných nástrojov podporovaných z rozpočtu Únie;

11.  podporuje odporúčania Dvora audítorov, najmä v súvislosti s potrebou nájsť spôsob, ktorým by sa mohla uskutočniť reforma rozpočtového systému Únie, a predovšetkým ako čo najlepšie zabezpečiť, aby celkové opatrenia financovania neboli zložitejšie, než je potrebné na splnenie politických cieľov Únie, a zaručiť zodpovednosť, transparentnosť a kontrolovateľnosť;

12.  vyzýva Komisiu, aby v dostatočnom časovom predstihu pred predložením návrhu budúceho VFR a ďalšieho NPE pre sektor dopravy preložila jasné posúdenie vplyvu EFSI na ostatné finančné nástroje, najmä pokiaľ ide o NPE, ako aj na súlad dlhového nástroja NPE s ostatnými iniciatívami Únie; žiada, aby súčasťou tohto hodnotenia bola jasná analýza geografickej rovnováhy investícií v sektore dopravy; pripomína však, že suma peňažných prostriedkov vynaložených v rámci finančného nástroja by sa nemala považovať za jediné relevantné kritérium pri posudzovaní jeho výkonnosti; preto vyzýva Komisiu, aby prehĺbila svoje posúdenie výsledkov dosiahnutých v rámci projektov v oblasti dopravy financovaných Úniou a zmerala ich pridanú hodnotu;

13.  opakuje svoju žiadosť, aby Komisia so zreteľom na viacero zdrojov financovania umožnila ľahký prístup k projektom v podobe jednotného kontaktného miesta, aby umožnila občanom jasne sledovať vývoj a financovanie infraštruktúry spolufinancovanej z prostriedkov Únie a z EFSI;

14.  konštatuje, že výdavky na výskum a inovácie tvoria 59 % výdavkov podokruhu VFR Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť; vyjadruje znepokojenie nad tým, že miera chybovosti je vysoká (4,1 %); zdôrazňuje, že inovácia je základným predpokladom na zabezpečenie trvalej udržateľnosti dopravy; vyzýva Komisiu, aby navrhla ďalšie zjednodušujúce opatrenia a aby zabezpečila poskytnutie technickej a finančnej podpory, aby sa financovanie využívalo primerane a aby finančné prostriedky Únie mohlo využívať viac účastníkov, najmä MSP; opätovne zdôrazňuje, že v ďalšom viacročnom finančnom rámci je potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov Únie vo forme grantov na výskum a inovácie;

15.  víta vyhlásenie o počiatočných službách systému Galileo v roku 2016; zdôrazňuje význam systému EGNOS pre sektor dopravy; v tejto súvislosti konštatuje, že na konci roka 2016 bolo v Únii do programu EGNOS zapojených 219 letísk, na ktorých sa vykonávali pristávacie postupy založené na službe EGNOS, a že 1,1 milióna nákladných vozidiel cestnej dopravy používalo službu EGNOS na účely vyberania mýta; žiada Komisiu, aby v nasledujúcich ročných rozpočtoch poskytla financovanie nevyhnutné na to, aby službou EGNOS bolo pokryté celé územie EÚ;

16.  vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila finančnú účinnosť dohody s organizáciou Eurocontrol, pokiaľ ide o orgán na preskúmanie výkonnosti, a aby pokročila v návrhu zriadiť orgán na preskúmanie výkonnosti ako európsky hospodársky regulačný orgán pod dohľadom Komisie; okrem toho Vyzýva Komisiu, s prihliadnutím na nevyhnutnosť čo najskôr implementovať jednotné európske nebo a s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť leteckého priemyslu, aby pokročila v návrhu na určenie manažérov siete ako samostatného poskytovateľa služieb, ktorý je zriadený ako priemyselné partnerstvo;

17.  konštatuje, že agentúra INEA v roku 2016 prijala stratégiu auditu INEA na obdobie 2017 – 2024 a odhady miery chybovosti ešte nie sú k dispozícii, keďže prvé audity týkajúce sa NPE sa uskutočnia v roku 2017;

18.  víta stratégiu predbežných kontrol agentúry INEA pre oblasť dopravy prijatú v roku 2016, v ktorej sa zohľadňujú najlepšie postupy z programu TEN-T, ako aj na špecifiká podprogramu NPE pre dopravu, ktorej jadrom je cielený zber vzoriek s cieľom zachovať nízku mieru chybovosti; víta tiež skutočnosť, že predbežné kontroly umožňujú v počiatočnom štádiu posúdiť zákonnosť a riadnosť žiadostí o úhradu nákladov, ktoré predkladajú príjemcovia;

19.  vyzýva Komisiu, aby predložila posúdenie vplyvu projektov financovaných členskými štátmi v oblasti dopravy v rámci stratégie pre podunajskú oblasť a aby predložila návrh na zvýšenie pridanej hodnoty budúcich projektov v snahe prispieť k dokončeniu tohto dôležitého dopravného koridoru;

20.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že vzhľadom na neexistenciu osobitného rozpočtového riadka pre cestovný ruch chýba transparentnosť, pokiaľ ide o finančné prostriedky Únie použité na podporu opatrení v oblasti cestovného ruchu; opakuje svoju požiadavku doplniť rozpočtový riadok týkajúci sa cestovného ruchu do budúcich rozpočtov Únie;

21.  navrhuje, aby za sektory, za ktoré je zodpovedný Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Parlament udelil Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Únie za rozpočtový rok 2016.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

20.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Rolandas Paksas, Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

21.2.2018

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016: Oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Iskra Mihaylova

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že, ako je uvedené vo výročnej správe Európskeho dvora audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“), odhadovaná chybovosť vo výdavkoch v okruhu „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ sa znížila z 5,2 % v roku 2015 na 4,8 % v roku 2016; konštatuje neustále zlepšovanie počas uplynulých troch rokov; víta skutočnosť, že Dvor audítorov vydal výrok s výhradou, pokiaľ ide o riadnosť príslušných operácií súvisiacich s účtovnou závierkou za rok 2016; uznáva, že chybovosť v programovom období 2007 – 2013 zostáva významne pod mierami vykázanými za predchádzajúce obdobie, čo dokazuje celkovo pozitívny vplyv prijatých nápravných opatrení; vyzýva Komisiu, aby naďalej spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zlepšiť ich riadiace a kontrolné systémy a aby naďalej využívala dostupné zákonné nástroje dohľadu, aby zabezpečila opravu všetkých vecných chýb; zohľadňuje dodatočné požiadavky na uistenie pre programy na obdobie rokov 2014 – 2020, ktoré zahŕňajú ročné uznanie potvrdených účtovných závierok, v záujme trvalého zníženia zvyškovej chybovosti; zdôrazňuje, že ďalšie zjednodušenie pravidiel a zníženie administratívnej záťaže by pomohlo ešte viac znížiť chybovosť;

2.  konštatuje, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch mali členské štáty dostatočné informácie na to, aby predišli významnému počtu chýb alebo ich odhalili a opravili ešte pred podaním žiadosti o preplatenie výdavkov, a že odhadovaná chybovosť sa mohla znížiť pod prahovú hodnotu významnosti; berie na vedomie záver Dvora audítorov, že nie sú potrebné dodatočné kontroly výdavkov EÚ, ale že je potrebné riadne presadzovať existujúce kontroly; preto vyzýva členské štáty na riadne uplatňovanie ich riadiacich a kontrolných systémov s cieľom odhaliť a opraviť nezrovnalosti na základe ich vlastných kontrol a auditov; zdôrazňuje, že v novom období 2014 – 2020 sa naďalej posilňuje celková nápravná schopnosť tým, že Komisia môže uložiť čisté finančné opravy v prípade zistenia závažných nedostatkov, čo bude dôležitým stimulom pre členské štáty, aby odhalili a opravili závažné nezrovnalosti pred predložením potvrdených ročných účtovných závierok Komisii; vyzýva Komisiu, aby účinne využívala všetky nástroje, ktoré má k dispozícii vrátane technickej pomoci, a aby poskytla podporu orgánom členských štátov;

3.  vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi pokračovali v boji proti podvodom a aby zostali ambiciózne pri predchádzaní nezrovnalostiam, prevencii a odhaľovaní podvodov a ďalšom znižovaní mier chybovosti; domnieva sa, že by malo pokračovať budovanie kapacít v záujme dosiahnutia tohto cieľa, a to aj v spolupráci s relevantnými zainteresovanými stranami a s vykonávaním paktov integrity; zdôrazňuje potrebu neustálej jasnej komunikácie s verejnosťou, pokiaľ ide o rozdiel medzi podvodom a chybou; pripomína, že nie všetky nezrovnalosti sú nevyhnutne podvodmi a malo by sa rozlišovať medzi podvodnými a nepodvodnými nezrovnalosťami; toto je čiastočne dôvod, prečo by sa pozastavenie platieb v prípade nezrovnalostí malo využívať ako posledná možnosť;

4.  upriamuje pozornosť na úlohu, ktorú zohrávajú administratívne kapacity pri riadnom využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov a domnieva sa, že výmena osvedčených postupov by mohla účinne prispieť k podpore kapacít členských štátov v tejto oblasti;

5.  konštatuje, že hlavnými zdrojmi chýb boli zahrnutie neoprávnených výdavkov do výkazov príjemcov (zahrnutie neoprávnených výdavkov do výkazov výdavkov predstavuje 42 % odhadovanej chybovosti podľa výpočtov Dvora audítorov), ako aj porušenia pravidiel verejného obstarávania (30 % odhadovanej chybovosti); v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby prijala primerané preventívne a nápravné opatrenia; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že podľa výročnej správy Dvora audítorov tri roky po začiatku obdobia 2014 – 2020 členské štáty určili len 77 % programových orgánov a naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby úzko spolupracovali na dokončení tohto procesu; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila preskúmanie právnych predpisov štátnej pomoci a navrhla úpravy, ktoré by znížili administratívnu záťaž vnútroštátnych orgánov a príjemcov a odstránili by prekážky, ktoré znevýhodňujú európske spoločnosti a organizácie v porovnaní s ich konkurentmi z tretích krajín;

6.  vyjadruje znepokojenie nad oneskoreniami pri vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 niekoľkými členskými štátmi a dôsledkami pre regióny týkajúcimi sa mobilizácie a využívania fondov EÚ, a teda pokračovania vo verejnom investovaní, ktoré je v období po skončení viacnásobných kríz minulého desaťročia potrebnejšie ako kedykoľvek predtým; poukazuje na to, že koncom roka 2016 celková suma rozpočtových záväzkov vyčlenených na vybrané projekty dosiahla približne 186,6 miliardy EUR, a že bolo vyplatených len 41,9 miliardy EUR, a teda sa najmä v dôsledku týchto oneskorení nahromadilo 77 % zostávajúcich nesplatených záväzkov (144,6 miliardy EUR); zdôrazňuje, že podľa očakávania sa táto suma do roku 2020 zvýši; zdôrazňuje, že zúčtovanie týchto nevybavených platieb by malo byť prioritou pri plánovaní nasledujúceho viacročného finančného rámca (VFR); zdôrazňuje, že oneskorenia vo vykonávaní by sa v žiadnom prípade nemali chápať ako klesajúca potreba financovania EÚ;

7.  pripomína, že chyby v okruhu „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ vznikajú hlavne v dôsledku neoprávnených príjemcov, činností, projektov alebo výdavkov (platby refundácie nákladov); zdôrazňuje, že rozpočtový rok 2016 je posledný, v ktorom sú všetky výdavky, ktoré sú predmetom auditu, spojené s VFR na obdobie 2007 – 2013 a v nadchádzajúcich rokoch sa očakáva zaznamenanie zvýšeného podielu finančných prostriedkov VFR na obdobie 2014 – 2020;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že výrazné oneskorenie vo vykonávaní politík v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti prehĺbilo početné rozdiely v rámci Únie aj v rámci členských štátov a regiónov, čím ohrozilo integritu Únie;

9.  berie na vedomie strategickú správu 2017 o vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov(28), v ktorej sa zdôraznilo, že od začiatku obdobia financovania výber projektov v rámci fondov EŠIF dosiahol celkovo 278 miliárd EUR, alebo 44 % celkových investícií plánovaných na obdobie 2014 – 2020 do európskej reálnej ekonomiky; domnieva sa, že vykonávanie programov na roky 2014 – 2020 teraz prebieha v plnom tempe, čo dokazuje pridanú hodnotu investícií v rámci politiky súdržnosti pre všetky regióny v Únii, ale aj potrebu ďalšieho úsilia pri posilňovaní administratívnych kapacít vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov;

10.  zdôrazňuje, že oneskorenia vo vykonávaní rozpočtu v polovici roku 2017 boli väčšie, ako v rovnakom bode v období 2007 – 2013;

11.  konštatuje, že priemerná miera vyplatených prostriedkov finančných nástrojov na konci roka 2015 bola 75 %; konštatuje však, že vyplácanie finančných prostriedkov finančných nástrojov konečným príjemcom do 31. marca 2017 dosiahlo 93 % a že Komisia oznámila výrazný pokrok v priemernej miere vyplatených prostriedkov pri ukončení programov, čo poukazuje na praktickú užitočnosť týchto nástrojov; domnieva sa však, že keďže niektoré investície nie sú financovateľné alebo nedokážu preukázať vyčísliteľné výsledky v krátkodobom horizonte, granty predstavujú hlavnú formu podpory v rámci politiky súdržnosti; poukazuje na to, že revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré má nadobudnúť účinnosť v roku 2018, by mohla významne prispieť k zjednodušeniu, zlepšeniu a optimalizácii využívania týchto nástrojov počas súčasného programového obdobia; zdôrazňuje potrebu ďalšieho zlepšenia v súvislosti s mierou čerpania prostriedkov;

12.  víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 5/2017 a naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty na plné vykonávanie odporúčaní Dvora s cieľom zvýšiť rozsah a účinnosť systémov záruky pre mladých ľudí;

13.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila odporúčania Dvora audítorov vo výročnej správe za rok 2016, pokiaľ ide o rámec vykazovania výkonnosti, a aby prijala medzinárodné osvedčené postupy pri preskúmaní účinnosti ukazovateľov používaných v rámci iniciatívy „rozpočet EÚ zameraný na výsledky“ a aby aj pri prehodnocovaní mechanizmu realizácie na obdobie po roku 2020 zlepšila súčasný celkový systém merania výkonnosti; preto zdôrazňuje, že Komisia by mala zjednodušiť meranie výkonnosti; vyzýva Komisiu, aby ešte viac posilnila zameranie programov na výsledky a zjednodušila vykonávanie európskych štrukturálnych a investičných fondov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

20.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Raymond Finch, John Flack, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Andor Deli, Ivana Maletić, Urmas Paet, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Bronis Ropė, Milan Zver

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Anna Hedh, Bogdan Brunon Wenta

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Steeve Briois

GUE/NGL

Martina Michels, Ángela Vallina

PPE

Daniel Buda, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

EFDD

Raymond Finch, Paul Nuttall

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Karin Kadenbach

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že v prípade poľnohospodárstva Európsky dvor audítorov použil vzorku 217 operácií Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v 21 krajinách a 163 operácií v 20 krajinách, ktoré sa vzťahovali na rybárstvo, životné prostredie/klímu a rozvoj vidieka (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka), a víta pokračujúci pokles miery chybovosti na 2,5 % v roku 2016 (z 2,9 % v roku 2015), ako zistil Európsky dvor audítorov v prípade „prírodných zdrojov“;

2.  poukazuje na to, že korekčná kapacita z finančných opráv a vymáhania prostriedkov bola posilnená, čím sa výrazne znížila riziková suma pre spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), a to o 2,04 % v roku 2016; konštatuje, že miera chybovosti zostáva v súčasnej výške (2,5 %), ale jej finančný vplyv je vďaka týmto finančným opravám a vymáhaniu prostriedkov znížený, pretože časť neoprávnene vyplatených súm sa vrátila do rozpočtu; 3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby sa finančné prostriedky, ktoré sú v rozpočte na rok 2016 vyčlenené ako rezerva na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva a ktoré neskôr ostanú nevyužité, v nasledujúcom rozpočtovom roku v plnej miere sprístupnili ako priame platby;

4.  víta skutočnosť, že došlo k ďalšiemu zlepšeniu a spresneniu systému identifikácie pozemkových parciel (LPIS), v dôsledku čoho je tento systém výborným nástrojom na zníženie miery chybovosti, ako aj administratívnej záťaže pre poľnohospodárov a platobné agentúry;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sledovali výrazné kolísanie cien poľnohospodárskych produktov, ktoré má nepriaznivý vplyv na príjmy poľnohospodárov, a aby v prípade potreby pohotovo a účinne reagovali;

6.  poznamenáva, že prvý celý rok vykonávania ekologizácie mieru chybovosti zrejme neovplyvnil, čo vzhľadom na zložitosť pravidiel ekologizácie možno považovať za veľký úspech poľnohospodárov a platobných agentúr; zastáva však názor Komisie, že je stále príliš skoro na vyvodenie záverov o konkrétnych environmentálnych výsledkoch; konštatuje, že popri ekologizácii predovšetkým iné faktory takisto ovplyvňujú environmentálne správanie odvetvia poľnohospodárstva; zdôrazňuje, že „ekologizácia“ predstavuje príklad zvýšenej potreby auditu výkonnosti aj v oblasti poľnohospodárstva;

7.  víta systém ekologizácie a jeho cieľ urobiť poľnohospodárske podniky Únie šetrnejšími k životnému prostrediu prostredníctvom postupov diverzifikácie plodín, udržiavania trvalého trávneho porastu a zriadenia oblastí ekologického záujmu na ornej pôde, ako sa uvádza vo výročnej správe Európskeho dvora audítorov;

8.  poznamenáva, že malý počet príjemcov dostáva najvyššie platby a že 4 % priamych platieb je rozdelených medzi viac ako polovicu súčasných príjemcov, ktorí dostávajú menej ako 1 250 EUR ročne; domnieva sa, že pre dôveryhodnosť SPP je zásadne dôležitá konvergencia platieb príjemcom, a to medzi členskými štátmi aj v rámci jednotlivých členských štátov;

9.  zdôrazňuje však, že ročný obrat týchto podnikov je nižší než 2 000 EUR a že sú riadené nie na komerčnom ani trhovo orientovanom základe, ale na účely pestovania potravinárskych plodín poľnohospodármi, ktorí vykonávajú aj druhé zamestnanie, a predstavujú menej ako 4,6 % využívanej poľnohospodárskej plochy v Únii; domnieva sa preto, že je potrebné opraviť niekoľko hrubých mylných predstáv týkajúcich sa tvrdenia, že „20 % poľnohospodárskych podnikov dostáva 80 % pomoci“, pretože tento údaj zahŕňa všetky farmy s rozlohou 10 hektárov a viac, ktoré predstavujú viac ako 88 % poľnohospodárskej pôdy a 90 % poľnohospodárskej produkcie v Únii;

10.  berie na vedomie odporúčania Európskeho dvora audítorov týkajúce sa opatrení zameraných na zníženie veku členov poľnohospodárskych spoločenstiev a potreby cielenejších programov na tento účel;

11.  víta pokles miery chybovosti v prípade rozvoja vidieka z 5,3 % v roku 2015 a zo 6 % v roku 2014 na 4,9 %; uznáva, že problémy vidieka si vyžadujú komplexné investičné programy a že miera chybovosti pramení z rôznych cieľov pre riešenie hospodárskych problémov a problémov spojených s vidieckou infraštruktúrou, so životným prostredím a zdravím zvierat, na rozdiel od miery EPZF vo výške 1,7 %; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že zjednodušovanie sa zameriava na pilier I, zatiaľ čo je známe, že existuje väčšia zložitosť v rámci piliera II; domnieva sa tiež, že investície do rozvoja vidieka sú hlavnou súčasťou politiky, ktorá sa má zachovať spolu s preukázateľne spoľahlivými a užitočnými modelmi riadenia rizík; vyjadruje znepokojenie nad klesajúcou zamestnanosťou v poľnohospodárstve a vyjadruje presvedčenie, že investície v rámci druhého piliera majú pre rozvoj vidieka a infraštruktúru zásadný význam; zdôrazňuje, že metóda výpočtu miery chybovosti pre platby v rámci SPP (najmä programov rozvoja vidieka) sa môže zlepšiť okrem iného prostredníctvom zjednodušenia a obmedzenia byrokracie;

12.  pripomína, že existuje významný rozdiel v druhoch a rozsahu chýb, t. j. medzi neúmyselným zanedbaním administratívnej povahy a prípadmi podvodu, a že zanedbanie spravidla nespôsobuje daňovníkom žiadne finančné škody, čo by sa tiež malo zohľadniť pri odhade skutočnej miery chybovosti; pripomína Komisii, že riziko neúmyselných chýb vyplývajúcich zo zložitých právnych predpisov nesie v konečnom dôsledku príjemca; vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj keď investície boli účinné, Európsky dvor audítorov stále považuje výdavky za 100 % neoprávnené v prípade chýb pri verejnom obstarávaní; zdôrazňuje preto, že metóda výpočtu chybovosti by sa mala ďalej zracionalizovať;

13.  súhlasí s názorom Komisie, že rozvoj vidieka zostáva oblasťou, ktorá sa musí dôkladne kontrolovať; víta, že Komisia presadzuje zjednodušené možnosti vykazovania nákladov (SCO), najmä vzhľadom na to, že používaním takýchto opatrení by sa obmedzilo riziko nadmerných cien a zmiernila administratívna záťaž pre poľnohospodárov; vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala využívanie zjednodušených možností vykazovania nákladov, keďže sa v Únii používajú v obmedzenej miere; víta rozhodnutie Európskeho dvora audítorov vypracovať podrobnú správu o používaní zjednodušených možností vykazovania nákladov, ktorá by mala byť dokončená v roku 2018;

14.  nabáda Komisiu, aby naďalej smerovala k systému jednotného auditu, ktorý by umožnil zníženie administratívnej záťaže vyplývajúcej z kontrol na všetkých úrovniach, a to pri súčasnom zachovaní efektívnej kontroly zákonnosti a riadnosti platieb;

15.  konštatuje, že podľa Eurostatu celková hodnota poľnohospodárskej produkcie v roku 2016 predstavovala 405 miliárd EUR, čo je od roku 2015 mierny pokles (2,8 %) v dôsledku poklesu cien poľnohospodárskych komodít;

16.  konštatuje, že prístup k údajom a dobré monitorovanie, najmä pokiaľ ide o environmentálne aspekty, má zásadný význam vzhľadom na to, že určité prírodné zdroje, ako napríklad pôda a biodiverzita, sú nevyhnutným predpokladom dlhodobej produktivity poľnohospodárstva;

17.  dúfa, že Európsky dvor audítorov prispôsobuje svoj prístup v oblasti dohľadu tak, aby používaniu finančných prostriedkov prisudzoval rovnaký význam ako ich prideľovaniu;

18.  víta zverejnenie výročnej správy o činnosti GR AGRI za rok 2016, z ktorej jasne vyplýva prínos SPP k zvýšeniu miery zamestnanosti vo vidieckych oblastiach, konkrétne prispievaním k ich návratu na úroveň pred krízou, pričom 65 % obyvateľstva v produktívnom veku má pracovné miesto, v porovnaní so 64,8 % v roku 2008 a s najnižšou úrovňou 62,5 % v roku 2011; víta skutočnosť, že priame platby sú teraz lepšie zacielené na mladých poľnohospodárov, malých poľnohospodárov alebo poľnohospodárov v oblastiach s prírodnými prekážkami;

19.  víta skutočnosť, že celková miera chybovosti vykázaná Európskym dvorom audítorov a oznámená v prípade SPP vo výročnej správe o činnosti GR AGRI za rok 2016 je veľmi podobná, čo poukazuje na účinnosť akčných plánov nápravných opatrení vykonaných v predchádzajúcich rokoch dotknutými členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o zlepšenia v rámci ich LPIS;

20.  opakuje žiadosť Európskeho parlamentu z 8. septembra 2015 (uznesenie A8-0240/2015(29)), aby Komisia, členské štáty a Európsky dvor audítorov ďalej rozvíjali stratégie auditu založené na riziku a zohľadňujúce všetky príslušné údaje.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Stefan Eck, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere, Thomas Waitz

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Stanisław Ożóg

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Zullo

ENF

Laurentiu Rebega

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

0

0

-

-

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

2.3.2018

STANOVISKO Výboru pre rybárstvo

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alain Cadec

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov o konsolidovanej ročnej účtovnej závierke Európskej únie za rok 2016; berie na vedomie výročnú správu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2016; berie na vedomie výročnú správu o činnosti GR pre námorné záležitosti a rybárstvo (GR MARE) za rok 2016;

2.  konštatuje, že priaznivý trend v oblasti rozpočtového riadenia v posledných rokoch bol zachovaný a že Dvor audítorov nemá osobitné pripomienky k správe o činnosti GR MARE za rok 2016;

3.  naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich budúcich správach uvádzal osobitnú mieru chybovosti pre rybárstvo a námorné záležitosti, a to v záujme odstránenia nezrovnalostí, ktoré vyplývajú zo zahrnutia iných oblastí do rovnakého okruhu; konštatuje, že oblasť námorných záležitostí a rybárstva nie je vo výročnej správe Dvora audítorov dostatočne podrobne prezentovaná, čo sťažuje správne hodnotenie finančného hospodárenia v týchto oblastiach;

4.  zdôrazňuje skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojej správe uvádza nižšiu celkovú mieru chybovosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v tejto tendencii znižovania;

5.  vyslovuje Komisii uznanie za mimoriadne vysokú mieru plnenia v hlave 11 oddielu III rozpočtu na rok 2016 (Námorné záležitosti a rybárstvo), a to tak v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov (99,2 %), ako aj platobných rozpočtových prostriedkov (94,7 %); poukazuje na to, že podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sú rozpočtové prostriedky rozpísané v súlade so svojou oblasťou prideľovania, a že preto by bolo pre Komisiu vhodné, aby vo svojej správe podrobne uviedla mieru plnenia podľa rozpočtových riadkov;

6.  berie na vedomie výhradu uvedenú vo výročnej správe o činnosti GR MARE, pokiaľ ide o zistené neoprávnené výdavky v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH), pričom táto výhrada sa týka ôsmich členských štátov;

7.  povzbudzuje GR MARE v jeho úsilí o kontrolu rozpočtových prostriedkov v rámci zdieľaného hospodárenia, a to najmä opatrení, ktoré sa týkajú EFRH a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF);

8.  konštatuje, že riziko straty finančných prostriedkov predstavuje 5,9 milióna EUR a že Komisia prijala opatrenia potrebné na hodnotenie výdavkov v roku 2017 a prípadne na vymáhanie pridelených prostriedkov;

9.  konštatuje, že miera implementácie ENRF na obdobie 2014 – 2020 je tri roky po jeho prijatí 15. mája 2014 stále nepostačujúca, keďže do septembra 2017 sa použilo len 1,7 % zo sumy 5,7 miliardy EUR, ktorá bola poskytnutá v rámci zdieľaného hospodárenia; konštatuje, že využívanie prostriedkov ENRF je zodpovednosťou členských štátov; poukazuje na to, že podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sú rozpočtové prostriedky rozpísané v súlade so svojou oblasťou prideľovania, a že preto by bolo pre Komisiu vhodné, aby vo svojej správe podrobne uviedla mieru plnenia podľa rozpočtových riadkov;

10.  považuje za potrebné poskytovať členským štátom všemožnú podporu s cieľom zabezpečiť riadne a úplné využitie prostriedkov ENRF s vysokými mierami plnenia, a to v súlade s ich príslušnými prioritami a potrebami, najmä pokiaľ ide o udržateľný rozvoj odvetvia rybárstva;

11.  na základe dostupných údajov navrhuje udeliť Komisii absolutórium v súvislosti s jej výdavkami v oblasti námorných záležitostí a rybárstva za rozpočtový rok 2016.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

27.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Liliana Rodrigues

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

16

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Linnéa Engström

2

0

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

26.1.2018

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bogdan Andrzej Zdrojewski

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta skutočnosť, že program Erasmus+ v roku 2016 umožnil 500 000 ľuďom študovať, odborne sa vzdelávať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí a pravdepodobne dosiahne cieľ 4 miliónov účastníkov do roku 2020; zdôrazňuje, že študenti programu Erasmus+ majú sklon vytvárať si veľký súbor prenosných zručností, schopností a znalostí a majú lepšie kariérne vyhliadky ako študenti, ktorí nevycestovali, a že program prináša výsledky ako strategická investícia do mladých ľudí v Európe; poukazuje však na potrebu zabezpečiť širšiu prístupnosť programu najmä pre mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí;

2.  víta skutočnosť, že veľká časť postupu žiadosti o financovanie z programu Erasmus+ bola presunutá na internet; je však presvedčený, že postup by sa mohol ďalej zjednodušiť zrušením požiadavky vlastnoručného podpisu akreditačného listu partnerov projektu;

3.  poukazuje na to, že pretrvávajú problémy týkajúce sa prístupu k financovaniu z programu Erasmus+ v oblasti mládeže spojené s decentralizovaným riadením programu zo strany národných agentúr; vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia, ako napríklad centralizovaním časti tohto financovania v rámci výkonnej agentúry; okrem toho vyzýva Komisiu, aby poskytla prostriedky potrebné na väčšie zapojenie všetkých príjemcov programu, napríklad vytvorením stálych sektorovo špecifických podvýborov, ako stanovuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013;

4.  domnieva sa, že doterajším kľúčom k úspechu programu Erasmus+ boli univerzitné výmeny a že s cieľom zabrániť ich narušeniu by sa žiadne finančné prostriedky nemali použiť na iný program a nemal by sa ani rozšíriť rozsah programu Erasmus+ s cieľom zahrnúť do neho viac príjemcov, napríklad migrantov;

5.   berie na vedomie nízku mieru využívania a nedostatočné geografické pokrytie nástroja záruk za študentské pôžičky Erasmus+; dúfa, že nedávna priama dohoda s Luxemburskou univerzitou ponúkne údaje, pokiaľ ide o model pre účinnejšie úvery; naliehavo vyzýva Komisiu a Európsky investičný fond, aby zintenzívnili svoje úsilie o maximalizáciu účinnosti nástroja, a vyzýva Komisiu, aby dôkladne posúdila výhody tohto nástroja;

6.  je znepokojený chronicky nízkou mierou úspešnosti projektov v rámci programu Európa pre občanov a Kreatívna Európa – podprogram Kultúra (16 % a 11 % v roku 2016); zdôrazňuje, že nízka miera úspešnosti spôsobuje nespokojnosť medzi žiadateľmi a príznačná je nedostatočná úroveň financovania, ktorá nezodpovedá ambicióznym cieľom programu;

7.  zdôrazňuje, že Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) Komisie tvrdí, že program Európa pre občanov plne dozrel v roku 2016, v treťom roku jeho vykonávania; vyzýva preto Komisiu a Radu, aby primerane zohľadnili dlhé lehoty potrebné na plné vykonávanie nových programov v rámci VFR na obdobie 2014 – 2020 s cieľom zabrániť podobnému meškaniu v rámci budúceho finančného rámca po roku 2020;

8.  vyjadruje uznanie agentúre EACEA za jej úlohu pri vykonávaní troch programov v oblasti kultúry a vzdelávania, ako je zdôraznené v pozitívnom hodnotení práce agentúry v roku 2016; víta, že agentúra EACEA vo väčšej miere využíva elektronické podávanie správ pre financované projekty, čo by malo zlepšiť zhromažďovanie údajov a monitorovanie projektu, prispieť k politickej práci Komisie a pomôcť príjemcom; s uspokojením konštatuje, že EACEA realizuje 92 % svojich platieb v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách; vzhľadom na to, že príjemcovia vzdelávacích a kultúrnych programov sú často veľmi malé organizácie, vyzýva EACEA, aby sa usilovala o dosiahnutie lepších výsledkov, podľa možnosti prostredníctvom ukazovateľa, ako je priemerná lehota na vyplatenie prostriedkov;

9.  berie na vedomie zavedenie záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory v roku 2016 s rozpočtom 121 miliónov EUR do roku 2022 a počiatočný záujem odvetvia a finančných sprostredkovateľov; vyzýva na rýchlu implementáciu prednostného čerpania plánovaných 60 miliónov EUR pre tento nástroj z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI); pripomína, že úvery dopĺňajú iné dôležité zdroje financovania pre tento sektor, ako sú napríklad granty;

10.  vyjadruje znepokojenie nad veľmi nízkou úrovňou financovania EFSI určeného na vzdelávanie a pre kultúrne a kreatívne odvetvia v roku 2016; domnieva sa, že primeraná odvetvová podpora je nevyhnutná s cieľom zabezpečiť, aby kultúrny a kreatívny sektor využíval pôžičky EFSI;

11.  opätovne zdôrazňuje podporu nezávislého mediálneho pokrytia európskych záležitostí, najmä prostredníctvom rozpočtovej podpory pre televízne, rádiové a online siete; víta pokračovanie grantu pre Euranet+ do roku 2018 a naliehavo vyzýva Komisiu, aby našla udržateľnejší model financovania siete;

12.  je naďalej znepokojený skutočnosťou, že európske školy neriešia účtovné nedostatky, ktoré opakovane zistil Európsky dvor audítorov a ktoré zdôraznil Európsky parlament vo svojich správach o absolutóriu; poznamenáva napríklad, že zatiaľ čo sa školy z hľadiska účtovnej závierky celkovo zlepšili, dve zo štrnástich škôl, ako aj úrad generálneho tajomníka stále nepredložili svojej účtovné závierky v zákonnej lehote; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek úsiliu európskych škôl s cieľom posilniť vnútorné kontroly a vítanému zavedeniu externého auditu pretrvávajú nedostatky v súvislosti s obstarávaním, náborom a platobnými postupmi;

13.   víta skutočnosť, že Dvor audítorov nezistil žiadne dôkazy významných chýb, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že nemôže potvrdiť, že finančné hospodárenie škôl v roku 2016 bolo vykonávané v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, jeho vykonávacími predpismi a služobným poriadkom; domnieva sa, že európske školy musia mať primeraný a zodpovedný systém riadenia, ktorý spĺňa základné požiadavky na výkon verejnej funkcie, a preto musí spĺňať vyššie normy, pokiaľ ide o zodpovednosť a riadiacu zodpovednosť; v tejto súvislosti víta, že v roku 2017 bolo prijaté revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách pre európske školy, ktoré by malo poskytovať právny rámec na riešenie niektorých nedostatkov, ktoré zistil Dvor audítorov, najmä s ohľadom na oddelenie účtovníckych úloh od ostatných funkcií; pripomína však, že riadne vykonávanie nových pravidiel je aj naďalej kľúčové z hľadiska plnenia odporúčaní Dvora audítorov; trvá preto na tom, aby Rada guvernérov európskych škôl podala Európskemu parlamentu správu o pokroku vykonávacích opatrení do konca roku 2018;

14.   pripomína, že európske školy majú celkový ročný rozpočet vo výške takmer 300 miliónov EUR, z čoho okolo 60 % pochádza od Európskej komisie; zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2018 zahŕňa rozpočtové prostriedky určené na vytvorenie nového účtovného riadenia a na vykonávanie revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách; zdôrazňuje, že Komisia má len jeden hlas v Rade guvernérov, a preto nesú hlavnú zodpovednosť za riadne finančné hospodárenie európskych škôl členské štáty; vyzýva členské štáty, aby podporovali Komisiu a európske školy v ich úsilí o plnenie odporúčaní Dvora audítorov;

15.   domnieva sa, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie vyvoláva mimoriadne zložité otázky v súvislosti s európskymi školami, najmä v dôsledku toho, že približne 21 % všetkých žiakov európskych škôl bolo v školskom roku 2016 – 2017 v anglickej jazykovej sekcii (na druhom mieste po francúzskej jazykovej sekcii) a angličtina bola zvoleným druhým jazykom pre 61 % všetkých žiakov európskych škôl; berie na vedomie, že neistota týkajúca sa poskytovania výučby anglického jazyka po vystúpení Spojeného kráľovstva je dôvodom znepokojenia rodičov a žiakov na európskych školách; vyzýva Európsku komisiu a európske školy, aby Výboru pre kultúru a vzdelávanie oznamovali svoje plány riešenia osobitných otázok zapríčinených vystúpením Spojeného kráľovstva a spôsob, akým zamýšľajú aj naďalej poskytovať prvotriednu výučbu anglického jazyka v rámci európskych škôl vrátane úvah o prípadných alternatívnych zmluvných dojednaniach pre učiteľov;

16.  poukazuje na to, že ako uviedol Dvor audítorov, v priebehu rozpočtového roka 2016 bol dosiahnutý nový rekord, pokiaľ ide o platby prenesené do budúceho rozpočtu; naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby znížili rozdiel medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami na minimum vyčlenením primeraných zdrojov s cieľom bezodkladne splniť zmluvné povinnosti voči príjemcom programov;

17.  domnieva sa, že rozpočet EÚ sa musí stať nezávislejším od priamych príspevkov členských štátov; podporuje návrh na reformu systému vlastných zdrojov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Algirdas Saudargas

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

3

0

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta stanovisko Európskeho dvora audítorov o účtovnej závierke Únie za rok 2016; poukazuje najmä na ďalšie zníženie chýb v platbách v roku 2016 na historicky najnižšiu úroveň 3,1 % a konštatuje, že je to po prvýkrát od roku 1994, čo Dvor audítorov vydal k platbám výrok s výhradou; konštatuje, že Dvor audítorov nevypočítal mieru chybovosti platieb v prípade okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) z dôvodu malej vzorky kontrolovaných operácií;

2.  konštatuje, že platby v rámci zdieľaného hospodárenia pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť boli vzhľadom na to, že rok 2016 bol už tretím rokom vykonávania súčasného viacročného finančného rámca (VFR), vykonávané pomaly; zdôrazňuje význam znižovania rizík oneskorení pri vykonávaní národných plánov a oprave nedostatkov v systémoch kontroly členských štátov; zdôrazňuje význam hodnotenia systémov kontroly členských štátov na základe dostatočne podrobných informácií;

3.  konštatuje, že Komisia celkovú sumu mobilizovanú na migráciu a azyl v roku 2016 nevykázala a túto sumu je ťažké odhadnúť; preto nabáda Komisiu, aby na tento účel vypracovala ucelenú, komplexnú a osobitnú štruktúru vykazovania; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu určenú Komisii, aby rozdelila rozpočtové riadky s cieľom posilniť transparentnosť a zvýšiť hospodársku efektívnosť;

4.  pripomína, že aj v roku 2016 sa vo veľkej miere používali osobitné nástroje najmä s cieľom reagovať na humanitárnu situáciu, ktorej čelili žiadatelia o azyl v Únii, a že preto existuje riziko, že sumy zostávajúce do konca súčasného VFR nemusia na reagovanie na neočakávané udalosti, ktoré môžu nastať pred rokom 2020, postačovať; žiada Komisiu, aby tento štrukturálny problém vyriešila v budúcom VFR a riadne informovala Parlament;

5.  poukazuje na to, že Útvar Komisie pre vnútorný audit zistil, že pracovným programom niektorých agentúr chýba kvalita z hľadiska stanovenia cieľov a vymedzenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti; zdôrazňuje, že GR HOME by malo k pracovným programom svojich agentúr poskytnúť systémové stanovisko;

6.  naliehavo vyzýva, aby bola vypracovaná ucelená a systematická stratégia s jasnejšími, silnejšími a dlhodobými politickými a operačnými prioritami na ochranu základných práv a slobôd pri zabezpečení jej účinného vykonávania, napríklad pridelením dostatočných finančných prostriedkov na tento účel.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

2.2.2018

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

(2017/2136(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Matera

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je jedna z hodnôt, na ktorých je Európska únia založená, a Únia je odhodlaná presadzovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých svojich činnostiach, ako sa uvádza v článku 8 ZFEÚ;

B.  keďže Európsky parlament opakovane žiadal Komisiu, aby zaviedla uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, rodové rozpočtovanie a posúdenie rodového vplyvu v rôznych oblastiach politiky Únie, a Dvor audítorov, aby začlenil rodové hľadisko do hodnotenia plnenia rozpočtu Únie;

1.  zdôrazňuje, že rovnosť medzi ženami a mužmi by mala byť zabezpečená vo všetkých oblastiach politík; preto opakuje svoju výzvu na uplatňovanie rodového rozpočtovania vo všetkých fázach rozpočtového procesu vrátane plnenia rozpočtu a hodnotenia tohto plnenia;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rozpočtových riadkoch v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo 2014 – 2020 (REC) sa neuvádzajú zdroje vyčlenené na každý z cieľov programu spojený s rodovou rovnosťou; víta skutočnosť, že sieť Ženy proti násiliu a Európska ženská loby získali v roku 2016 granty v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách a v oblasti rodovej rovnosti;

3.  žiada, aby sa rodová rovnosť výslovne uvádzala v okruhu 3 Bezpečnosť a občianstvo;

4.  opakuje svoju výzvu na zachovanie osobitného rozpočtového riadku na osobitný cieľ Daphne a na zvýšenie zdrojov s cieľom zvrátiť zníženie finančných prostriedkov určených na program Daphne v období rokov 2014 – 2020;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky fond pre strategické investície nezahŕňa rodové hľadisko, a zdôrazňuje, že úspešný proces obnovy nie je možný bez toho, aby sa riešil vplyv kríz na ženy;

6.  zdôrazňuje, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti patrí medzi základné zásady Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF); vyjadruje však poľutovanie nad nedostatkom cielených opatrení, pokiaľ ide o rodovú rovnosť v rámci konkrétnych rozpočtových riadkov, napriek opakovanej výzve zo strany Parlamentu na zohľadnenie rodového rozmeru aj v rámci migračnej a azylovej politiky;

7.  opakuje svoju požiadavku, aby sa do spoločného súboru ukazovateľov výsledkov, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu Únie, zahrnuli aj rodovo špecifické ukazovatele, a to s riadnym zohľadnením zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä v súlade so zásadami hospodárnosti, účinnosti a účelnosti;

8.  žiada, aby sa posúdenie rodového vplyvu stalo súčasťou všeobecnej podmienenosti ex ante na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, a ak je to možné, aby sa údaje o príjemcoch a účastníkoch zbierali rozčlenené podľa pohlavia;

9.  víta pomerne vyvážené zastúpenie žien a mužov (52 % žien oproti 48 % mužov) v opatreniach v rámci Európskeho sociálneho fondu v roku 2016;

10.  vyzýva Parlament, Radu a Komisiu, aby v nasledujúcom VFR obnovili svoj záväzok v oblasti rodovej rovnosti prostredníctvom spoločného vyhlásenia pripojeného k VFR vrátane záväzku uplatňovať rodové rozpočtovanie a účinné monitorovanie vykonávania tohto vyhlásenia v rámci ročných rozpočtových postupov začlenením ustanovenia v doložke o preskúmaní nového nariadenia o VFR.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Artis Pabriks, Jarosław Wałęsa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Arne Gericke

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Urszula Krupa

4

0

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Marijana Petir

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

26.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Benedek Jávor, Andrey Novakov, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki, Norbert Lins, Rupert Matthews, Lieve Wierinck

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

16

+

ALDE

Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Lieve Wierinck

ECR

Rupert Matthews

PPE

Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

7

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

  COM(2017) 351 final, s. 81.

(2)

  Výročná správa o hospodárení a vykonávaní rozpočtu za rok 2016, s. 82, GR AGRI, Výročná správa o činnosti, príloha 10, s. 140.

(3)

  Pozri Výročnú správu Komisie o hospodárení a vykonávaní rozpočtu EÚ za rok 2016, s. 81.

(4)

  P8_TA(2017)0143, body 120 a 121.

(5)

  Správa je k dispozícii na tejto adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/.

(6)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 19. V rámčeku 1.2 poznámka pod čiarou č. 1.

(7)

  Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (Zhrnutie údajov týkajúcich sa pokroku, ktorý bol dosiahnutý v súvislosti s financovaním a vykonávaním nástrojov finančného inžinierstva, nahlásených riadiacimi orgánmi v súlade s článkom 67 ods. 2 písm. j) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,) s. 11.

(8)

  Štúdia s názvom Hodnotenie 10 rokov mechanizmu spolupráce a overovania (MSO) pre Bulharsko a Rumunsko; GR IPOL, Tematické oddelenie D: rozpočtové veci.

(9)

  Pozri výročnú správu GR AGRI o činnosti za rok 2016, s. 17.

(10)

  Pozri odsek 207 uznesenia z 27. apríla 2017 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (Prijaté texty, P8_TA(2016)0309).

(11)

  Pozri orientačné údaje o rozdelení pomoci podľa veľkostnej triedy pomoci, prijatej v súvislosti s platbou vyplatenou výrobcom podľa nariadenia Rady (ES) č. 1307/2013 (rozpočtový rok 2016).

(12)

  Okruh 3 VFR zahŕňa širokú škálu politík; najvýznamnejšou oblasťou výdavkov je migrácia a bezpečnosť, ale financovanie sa poskytuje aj na oblasť potravín a krmív, ako aj na kultúrne a tvorivé činnosti a programy v oblasti spravodlivosti, práv, rovnosti a občianstva, a tiež ochrany spotrebiteľov a zdravia;

(13)

  Fond AMIF nahrádza program Solidarita a riadenie migračných tokov (SOLID).

(14)

  Európsky dvor audítorov: Správa o rýchlom preskúmaní vykonávania 5 % zníženia počtu pracovných miest, s. 27;

(15)

  P8_TA(2017)0143, body 276, 281 a 282.

(16)

  Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskych škôl za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami Európskych škôl, november 2017, s. 11 a 12.

(17)

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-hr-2016_en_0.pdf , s.10.

(18)

  https://corporateeurope.org/expert-groups/2017/02/corporate-interests-continue-dominate-key-expert-groups.

(19)

  (2015/2319(INI))

(20)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 44).

(21)

  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/.

(22)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

(23)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

(24)

Osobitná správa č. 9/2016: Vonkajšie výdavky EÚ na migráciu v krajinách južného Stredozemia a východného susedstva do roku 2014.

(25)

Osobitná správa č. 31/2016: Vynaložiť najmenej každé piate euro z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy: na tomto ambicióznom cieli sa pracuje, no hrozí vážne riziko, že nebude splnený.

(26)

Osobitná správa č. 18/2016: Systém EÚ na certifikáciu udržateľných biopalív.

(27)

Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343 22.12.2009, s. 1).

(28)

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/.

(29)

Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 51.

Posledná úprava: 13. apríla 2018Právne oznámenie