Postopek : 2017/2136(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0137/2018

Predložena besedila :

A8-0137/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0121

POROČILO     
PDF 1593kWORD 171k
4.4.2018
PE 612.402v02-00 A8-0137/2018

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Joachim Zeller

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 3. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 4. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija

(2017/2136(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2015 (COM(2017)0379),

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije za leto 2016 o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU (COM(2017)0351),

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2016 (COM(2017)0497), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2017)0306),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 z odgovori institucij(3) in posebnih poročil Računskega sodišča,

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05940/2018 – C8-0042/2018),

–  ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 62, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 93 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0137/2018),

A.  ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1.  podeli razrešnico Komisiji glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 2016(6);

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom in nacionalnim ter regionalnim revizijskim institucijam držav članic in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1)

UL L 48, 24.2.2016.

(2)

UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(3)

UL C 322, 28.9.2017, str. 1.

(4)

UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.


2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016

(2017/2136(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016(3),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2015 (COM(2017)0379),

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2016 (COM(2017)0497), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2017)0306),

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(4),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(5) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6) in zlasti členov 62, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(7) in zlasti člena 14(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(8) in zlasti členov 66(1) in 66(2),

–  ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/776/EU z dne 18. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter razveljavitvi Sklepa 2009/336/ES(9),

–  ob upoštevanju člena 93 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0137/2018),

A.  ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1.  podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 2016(10);

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1)

UL L 48, 24.2.2016.

(2)

UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(3)

UL L 384, 14.11.2017, str. 2.

(4)

UL L 417, 6.12.2017, str. 63.

(5)

UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(6)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)

UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(8)

UL L 297, 22.9.2004, str. 6.

(9)

UL L 343, 19.12.2013, str. 46.

(10)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.


3. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016

(2017/2136(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016(3),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2015 (COM(2017)0379),

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2016 (COM(2017)0497), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2017)0306),

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 z odgovori agencije(4),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(5) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6) in zlasti členov 62, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(7) in zlasti člena 14(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(8) in zlasti členov 66(1) in 66(2),

–  ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/771/EU z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja ter razveljavitvi Sklepov 2004/20/ES in 2007/372/ES(9),

–  ob upoštevanju člena 93 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0137/2018),

A.  ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1.  podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 2016(10);

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1)

UL L 48, 24.2.2016.

(2)

UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(3)

UL C 384, 14.11.2017, str. 11.

(4)

UL C 417, 6.12.2017, str. 74.

(5)

UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(6)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)

UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(8)

UL L 297, 22.9.2004, str. 6.

(9)

UL L 341, 18.12.2013, str. 73.

(10)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0000.


4. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016

(2017/2136(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016(3),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2015 (COM(2017)0379),

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2016 (COM(2017)0497), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2017)0306),

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(4),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(5) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6) in zlasti členov 62, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(7) in zlasti člena 14(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(8) in zlasti členov 66(1) in 66(2),

–  ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/770/EU z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje in hrano ter razveljavitvi Sklepa 2004/858/ES(9),

–  ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2014/927/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi izvedbenega sklepa 2013/770/EU, da se Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano preoblikuje v Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano(10),

–  ob upoštevanju člena 93 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0137/2018),

A.  ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1.  podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 2016(11);

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

5.PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016

(2017/2136(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(12),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(13),

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016(14),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2015 (COM(2017)0379),

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2016 (COM(2017)0497), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2017)0306),

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(15),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(16) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106(a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(17) in zlasti členov 62, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(18) in zlasti člena 14(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(19) in zlasti členov 66(1) in 66(2),

–  ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/779/EU z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta ter razveljavitvi Sklepa 2008/37/ES(20),

–  ob upoštevanju člena 93 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0137/2018),

A.  ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1.  podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 2016(21);

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

6.PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016

(2017/2136(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(22),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(23),

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016(24),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2015 (COM(2017)0379),

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2016 (COM(2017)0497), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2017)0306),

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(25),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(26) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... februarja 2018 o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106(a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(27) in zlasti členov 62, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(28) in zlasti člena 14(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(29) in zlasti členov 66(1) in 66(2),

–  ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/778/EU z dne 13. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave ter razveljavitvi Sklepa 2008/46/ES(30),

–  ob upoštevanju člena 93 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0137/2018),

A.  ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1.  podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za raziskave glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 2016(31);

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za raziskave, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

7.PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016

(2017/2136(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(32),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(33),

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016(34),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2015 (COM(2017)0379),

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, odgovornemu za razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2016 (COM(2017)0497), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2017)0306),

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(35),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(36) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106(a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(37) in zlasti členov 62, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(38) in zlasti člena 14(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(39) in zlasti členov 66(1) in 66(2),

–  ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/801/EU z dne 23. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave ter razveljavitvi Sklepa 2008/593/ES(40),

–  ob upoštevanju člena 93 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0137/2018),

A.  ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1.  podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za inovacije in omrežja glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 2016(41);

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za inovacije in omrežja, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

8.PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija

(2017/2136(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(42),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(43),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2015 (COM(2017)0379),

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2016 (COM(2017)0351),

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2016 (COM(2017)0497), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2017)0306),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 z odgovori institucij(44) in posebnih poročil Računskega sodišča,

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(45) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05940/2018 – C8-0042/2018),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106(a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(46) in zlasti členov 62, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti(47) in zlasti členov 14(2) in 14(3),

–  ob upoštevanju člena 93 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0137/2018),

1.  odobri zaključni račun za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne … o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 2016(48);

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom in nacionalnim ter regionalnim revizijskim institucijam držav članic in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

9.PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija,

–  ob upoštevanju sklepov o razrešnici glede izvrševanja proračunov izvajalskih agencij za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 93 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0137/2018),

A.  ker so odhodki Unije pomembno orodje za doseganje ciljev politik in v povprečju znašajo 1,9 % splošne javne porabe držav članic;

B.  ker Parlament pri podelitvi razrešnice Komisiji preverja, ali so bila sredstva porabljena pravilno in ali so bili doseženi cilji politik;

C.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja posebni pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

D.  ker je treba pri oblikovanju in izvrševanju proračuna Unije spoštovati proračunska načela enotnosti, točnosti, enoletnosti, ravnotežja, univerzalnosti, specifikacije, dobrega finančnega poslovodenja in preglednosti;

E.  ker je cilj odhodkov iz proračuna Unije izboljšati življenjske razmere in kakovost življenja državljanov, zato je treba odpraviti vrzel v njenih socialnih politikah;

F.  ker je treba v proračunu Unije upoštevati izvajanje socialnega stebra;

G.  ker je kohezijska politika vir javnih naložb, njen cilj pa je prinesti jasno dodano vrednost ter izboljšati kakovost življenja državljanov Unije;

Politične prednostne naloge

1.  poziva Komisijo in države članice, naj uskladijo cilje politik in finančne cikle Unije, zakonodajno obdobje Parlamenta in mandat Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj Parlamentu predloži vmesno oceno sedanjega in oceno preteklih finančnih obdobij ter tako opredeli programe, ki niso prinesli nikakršne dodane vrednosti, nato pa naj opravi pregled porabe;

3.  opozarja, da bi morala Komisija v svojih predlogih za novi večletni finančni okvir upoštevati, da se nekatera področja politik, kot so kohezija ali raziskave, pogosto zanašajo na dolgoročnejše načrtovanje in potrebujejo več časa, da dosežejo politične cilje, kot druga; kljub temu meni, da bi bilo treba v izrednih razmerah poskrbeti za ustrezno prožnost;

4.  vztraja, da je treba proračun Unije zaradi „pobude o proračunu, usmerjenem v rezultate“, predstaviti v skladu s političnimi cilji Unije za večletni finančni okvir; opozarja, da bi moral biti proračun Unije tudi v obdobju večletnega finančnega okvira po letu 2020 proračun, ki bo prinašal dejansko evropsko dodano vrednost, si prizadeval za uresničevanje skupnih ciljev Unije ter podpiral trajnostni gospodarski in socialni razvoj celotne Unije, česar države članice same ne morejo doseči, zato ga ne bi smeli obravnavati zgolj kot neto bilanco ali koristi posameznih držav članic;

5.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve, ki bo žvižgačem pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

6.  poziva Komisijo, naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru zaveže, da bo na podlagi ugotovitev Računskega sodišča opravila temeljito revizijo sheme za mlade kmete in sheme za ekologizacijo;

7.  poziva Komisijo, naj v poročila o smotrnosti vključuje ocene kakovosti uporabljenih podatkov in izjavo o kakovosti informacij o smotrnosti;

8.  poziva Komisijo, naj bolj uravnoteženo poroča Parlamentu in Računskemu sodišču ter v poročila o smotrnosti vključuje bolj pregledne informacije o izzivih, težavah in neuspehih;

9.  poziva Komisijo, naj pospeši izvajanje programov kohezijske politike in s tem povezanih plačil, da bi skrajšala obdobje izvajanja najprej na leto n+2;

10.  poziva Komisijo, naj uresniči svoj prvotni cilj glede 20-odstotne porabe ter začne v različne programe porabe Unije vključevati ukrepe v okviru boja proti podnebnim spremembam;

11.  vztraja, naj Komisija vsem svojim generalnim direktoratom končno naroči, naj v svojih letnih poročilih o dejavnostih objavijo svoje predloge za priporočila za posamezno državo v skladu s pozivom Parlamenta;

12.  poziva Komisijo, naj izboljša preglednost financiranja migracijske politike, kot je priporočilo Računsko sodišče v svojem letnem poročilu za leto 2016, prav tako pa naj dejavno spremlja postopke javnega naročanja, kadar potekajo v izrednih razmerah;

13.  prav tako poziva Komisijo, naj poveča preglednost politik na področju raziskav in razvoja podeželja, da bi opredelila in odpravila vzroke za izjemno visoke in vztrajne stopnje napak, navedenih v letnih poročilih Računskega sodišča;

14.  poziva Komisijo, naj poveča preglednost skrbniških skladov in poročil o upravljanju zunanje pomoči ter redno posreduje razpoložljive podatke;

15.  poziva Komisijo, naj izpogaja znižanje pristojbin, ki jih zaračunava Evropska investicijska banka za ustvarjanje in upravljanje finančnih instrumentov, ter redno predstavlja informacije o upravičencih in rezultatih, doseženih s temi instrumenti;

16.  poziva Komisijo, naj pospeši pripravo zaključnega računa Unije, zagotovi, da se informacije iz držav članic o deljenem upravljanju porabe pridobijo hitreje ter predstavi mnenje vodstva o porabi sredstev Unije bolj zgodaj in skupaj z zaključnim računom, da se sklep o razrešnici sprejeme v letu n+1, obenem pa zagotovita visoka kakovost podatkov in dobro finančno poslovodenje;

Izjava Računskega sodišča o zanesljivosti

17.   pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče – kot vsako leto od leta 2007 – podalo pozitivno mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov za leto 2016 ter ugotovilo, da med prihodki v letu 2016 ni bilo pomembnih napak; z zadovoljstvom ugotavlja, da so obveznosti, povezane z izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

18.  pozdravlja pozitiven trend najverjetnejše stopnje napake, ki jo je izreklo Računsko sodišče v primerjavi s stopnjo iz preteklih let, saj je pri plačilih v letu 2016 veljala najverjetnejša stopnja napake 3,1 %; opozarja, da je bila najverjetnejša stopnja napake pri plačilih v proračunskem letu 2015 ocenjena na 3,8 %, v proračunskem letu 2014 na 4,4 %, v proračunskem letu 2013 na 4,7 %, v proračunskem letu 2012 na 4,8 %, v proračunskem letu 2011 na 3,9 %, v proračunskem letu 2010 na 3,7 %, v proračunskem letu 2009 na 3,3 %, v proračunskem letu 2008 na 5,2 % in v proračunskem letu 2007 na 6,9 %; meni, da je pri ocenjevanju učinkovitosti financiranja Unije pomembno upoštevati stopnjo preostale napake, saj ocenjena stopnja napake Računskega sodišča ni dokončna;

19.  poudarja, da ocenjena stopnja napake za področje kohezije zaradi razlik v metodologiji izračuna ne vključuje količinske opredelitve izplačil v finančne instrumente za leto 2016, ki znašajo 2,5 milijarde EUR in so po mnenju Računskega sodišča izven obdobja upravičenosti, določenega v členu 56(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006; ugotavlja, da bi bila, če bi Računsko sodišče količinsko opredelilo te očitne nepravilnosti, najverjetnejša stopnja napake precej višja; obžaluje, da je Komisija samovoljno sklenila, da bo sprejela odhodke do 31. marca 2017; poudarja, da bi morala pripraviti potreben zakonodajni predlog, s katerim bi odpravila to nepravilnost;

20.  obžaluje, da vse pogostejša uporaba teh finančnih instrumentov za zmanjševanje vrednosti proračuna Unije predstavlja večje tveganje za odgovornost in usklajevanje politik in operacij Unije;

21.  poudarja, da ni na voljo dovolj informacij za ustrezno oceno finančnih instrumentov, zlasti glede njihovega vpliva na družbo in okolje; poudarja, da finančni instrumenti lahko dopolnijo nepovratna sredstva, ne bi pa jih smeli nadomestiti;

22.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče prvič v 23 letih izdalo mnenje s pridržkom (ne pa negativno mnenje) o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z računovodskimi izkazi, kar pomeni, da je bilo po mnenju Računskega sodišča doseženo pomembno izboljšanje v upravljanju financ Unije ter da je bila bistvena napaka omejena predvsem na odhodke, ki temeljijo na povračilih in predstavljajo približno polovico revidiranih plačil;

23.  obžaluje, da so že 23. leto zapored na plačila pomembno vplivale napake, ker so upravni in kontrolni sistemi le delno učinkoviti pri zagotavljanju dobrega finančnega poslovodenja in pravočasnih izplačil;

24.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi skupna ocenjena stopnja napake v primeru, da bi Računsko sodišče revidiralo plačila, za katera niso bili uporabljeni popravljalni ukrepi držav članic in Komisije, namesto 3,1 % znašala 4,3 % (oziroma enako kot leta 2015; glej odstavek 1.34 letnega poročila Računskega sodišča za leto 2016);

25.  ugotavlja, da način upravljanja zelo malo vpliva na stopnjo napake, saj je Računsko sodišče za deljeno upravljanje z državami članicami in za vse vrste odhodkov iz poslovanja, ki jih neposredno upravlja Komisija, izračunalo skoraj enako ocenjeno stopnjo napake, in sicer 3,3 %;

26.  poudarja, da je bila po izračunih Računskega sodišča ocenjena stopnja napake najvišja pri izdatkih za razvoj podeželja, okolje, podnebne ukrepe in ribištvo (4,9 %), ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo (4,8 %) ter konkurenčnost za rast in delovna mesta (4,1 %), najnižja pa pri upravnih odhodkih (0,2 %);

27.  na podlagi ugotovitev Računskega sodišča opaža, da na stopnjo napake na posameznih področjih porabe najbolj vplivajo različni vzorci tveganja pri povračilu stroškov in pri izplačilih na osnovi pravic; ugotavlja, da je stopnja napake v primerih, ko je Unija povrnila upravičene stroške dejavnosti na osnovi izjav o stroških, ki so jih predložili upravičenci, znašala 4,8 % (5,2 % leta 2015), v primerih, ko so bila plačila opravljena na osnovi izpolnjevanja pogojev in ne na povračilu stroškov, pa je znašala 1,3 % (1,9 % leta 2015);

Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU: dosežki pri upravljanju

28.  opozarja, da se navkljub navideznim konvergentnim sklepom Komisije in Računskega sodišča izjava Računskega sodišča iz letnega poročila in analiza Komisije o letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU deloma razhajata;

29.  zlasti ugotavlja, da Komisija v svojem letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2016(49) izpostavlja, da se je obseg pridržkov, ki so jih izrekli generalni direktorji v svojih letnih poročilih o dejavnostih, povečal in znaša 35,3 milijarde EUR, kar ustreza 26 % plačil (leta 2015 je znašal 29,8 milijarde EUR oziroma 21 % plačil);

30.  poudarja, da se je po ugotovitvah Komisije dejanski finančni učinek glede tveganega zneska leta 2016 prav tako povečal na 1,6 milijarde EUR (leta 2015 je znašal 1,3 milijarde EUR);

31.   opozarja, da Komisija v svojem letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU ugotavlja poslabšanje kazalnikov finančnega upravljanja glede pridržkov v letnih poročilih o dejavnostih, kar pojasnjuje s težavami pri uvajanju novih in zahtevnejših shem, zlasti ekologizacije(50), Računsko sodišče pa medtem prav na tem področju poudarja očitno izboljšanje;

32.  zlasti ugotavlja, da Računsko sodišče navaja, „da na Evropski kmetijski jamstveni sklad, katerega stopnja napake znaša 1,7 %, niso pomembno vplivale napake, kar je velik napredek v primerjavi z letom 2015, ko je stopnja napake znašala 2,2 %, in ocenjuje, da stopnja napake za odhodke na podlagi pravic znaša 1,3 %, pri tem pa ugotavlja, da je bil največji del prvega stebra skupne kmetijske politike (SKP) vključen v to vrsto odhodkov;

33.  je seznanjen s trditvijo Računskega sodišča, da napaka pri odhodkih ni „vseobsegajoča“ (odstavek 1.8 letnega poročila Računskega sodišča); poziva Komisijo in Računsko sodišče, naj pred objavo naslednjega letnega poročila ali poročila o dejavnostih uskladita metode, pri tem pa uporabita mednarodne revizijske standarde;

34.  poudarja, da Komisija v svojem letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2016 ugotavlja, da je na porabo vplivala pomembna stopnja napake, saj je povprečna skupna stopnja napake vseh zadevnih odhodkov Komisije ocenjena med 2,1 % in 2,6 % (leta 2015 je bila med 2,3 % in 3,1 %), s tem povezani ocenjeni skupni znesek, pri katerem obstaja tveganje ob plačilu, pa je med 2,9 in 3,6 milijarde EUR (leta 2015 pa je bil med 3,3 in 4,5 milijarde EUR);

35.  ugotavlja, da je po mnenju Komisije do tega zmanjšanja prišlo predvsem zaradi nižjega tveganja napake pri koheziji za programe sedanjega večletnega finančnega okvira; je presenečen nad tem pojasnilom glede na zelo nizko raven izvrševanja proračuna na tem področju; poziva Komisijo, naj natančneje obrazloži zadevo;

36.  poudarja, da je mogoče nizko raven izvrševanja obrazložiti z dejstvom, da Komisija v prilogi 4 svojega letnega poročila o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2016 opozarja, da na področju kohezije izdatki niso bili potrjeni v računovodskih izkazih, predloženih Komisiji v letu 2016, prav tako tudi ni bilo finančnih popravkov, ki jih je po lastni revizijski dejavnosti opravila Komisija (Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2016, Priloga 4, stran 20);

37.  je seznanjen z oceno Komisije, da bo v prihodnjih letih odkrila in popravila napake v približni vrednosti med 2,0 in 2,1 milijarde EUR oziroma med 1,5 % in 1,6 %;

38.  se strinja z mnenjem Računskega sodišča, da se je metodologija Komisije za ocenjevanje stopnje napake z leti sicer izboljševala, vendar posamezni generalni direktorati pri ocenah ravni nepravilne porabe ne uporabljajo dosledne metodologije; poziva Komisijo, naj s to metodologijo oceni stopnjo napake za vse generalne direktorate ter o napredku obvesti organ za podelitev razrešnice;

39.   ugotavlja, da Komisija kljub izboljšavam ni odpravila tveganja, da se učinek popravljalnih ukrepov oceni previsoko;

40.  zlasti opozarja na dejstvo, da so generalni direktorati Komisije za več kot tri četrtine odhodkov v letu 2016 svoje ocene tveganih zneskov utemeljili na podatkih, ki so jih posredovali nacionalni organi, čeprav je iz letnih poročil o dejavnostih zadevnih generalnih direktoratov Komisije (zlasti GD AGRI in GD REGIO) na žalost mogoče razbrati, da kontrolna poročila držav članic sicer odražajo napake, ki so jih odkrile države članice, a je zanesljivost nekaterih upravnih in kontrolnih sistemov še vedno vprašljiva; poudarja, kako pomembna je zanesljivost podatkov, ki jih posredujejo države članice;

41.  poudarja, da je mogoče napake popraviti še več kot deset let po njihovem nastanku, zato je zelo nenaravno, da se ocenjeni učinek prihodnjih popravkov utemeljuje na popravkih iz zadnjih šestih let;

42.  poudarja, da Komisija v razpravi o računovodskih izkazih in njihovi analizi poroča, da skupni izvedeni finančni popravki in izterjave znašajo 3,4 milijarde EUR (leta 2015 so znašali 3,9 milijarde EUR), da je bilo od tega 0,6 milijarde EUR (1,2 milijarde EUR leta 2015) popravkov in izterjav povrnjenih pri viru (še preden je Komisija odhodke potrdila), od preostale 2,8 milijarde EUR pa približno 0,6 milijarde EUR predstavlja zahtevke, ki so jih države članice umaknile, potem ko so bili odhodki že odobreni, saj so neupravičene zneske nadomestile z novimi kohezijskimi projekti;

43.  znova odločno poziva Komisijo in države članice, naj uvedejo dobre postopke za potrjevanje časa, izvora in zneska popravljalnih ukrepov ter predložijo informacije, ki bodo omogočile čim boljšo uskladitev leta izvršenega plačila, leta odkritja s tem povezane napake in leta razkritja izterjav ali finančnih popravkov v pojasnilih k računovodskim izkazom;

Orodja Komisije za notranje upravljanje

44.  opozarja na stališče Računskega sodišča iz posebnega poročila št. 27/2016, da razlikovanje med politično odgovornostjo komisarjev in operativno odgovornostjo generalnih direktorjev, ki je bilo uvedeno s Kinnock-Prodijevo reformo, pomeni, da ni vedno jasno, ali politična odgovornost zajema odgovornost za izvrševanje proračuna generalnih direktoratov ali nima s tem nobene zveze;

45.  poudarja, da kolegij komisarjev ne pripravi letne izjave o upravljanju v skladu s primeri dobre prakse in običajno prakso držav članic; poziva Komisijo, naj pripravi letno izjavo o upravljanju, da bi zagotovila večjo preglednost in odgovornost svojega kolegija;

46.   poziva Komisijo, naj izvede priporočilo št. 2 iz posebnega poročila Računskega sodišča št. 27/2016 in poleg tega svojim računovodskim izkazom priloži letno izjavo o upravljanju in notranjih kontrolah, ki bi zajemala zlasti:

(a)   opis orodij Komisije za notranje upravljanje,

(b)   oceno letnih dejavnosti, ki prinašajo operativno ali strateško tveganje, in izjavo o srednje- in dolgoročni javnofinančni vzdržnosti;

Pridržki glede politik

47.  podpira pridržke, ki so jih v letnih poročilih o dejavnostih izrazili generalni direktorji GD REGIO, GD EMPL, GD MARE, GD HOME, GD DEVCO in GD AGRI; meni, da ti pridržki kažejo, da lahko kontrolni postopki, ki so jih uvedle Komisija in države članice, zagotovijo potrebno jamstvo glede zakonitosti in pravilnosti vseh z izkazi povezanih transakcij na ustreznih področjih politik, če se uspešno izvedejo potrebni postopki finančnih popravkov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

48.  poudarja, da so zamude pri izvajanju programov v prvih treh letih sedanjega večletnega okvira, do katerih je prišlo zaradi poznega sprejetja večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 in precejšnjih novosti za to obdobje, ki so kljub prizadevanjem za poenostavitev zakrivile upravne zaplete, povzročile prenos sredstev za prevzem obveznosti iz leta 2014, zlasti v leti 2015 in 2016, in nizko stopnjo plačil v letu 2016 (pa tudi 7-odstotno izvrševanje proračuna Unije v obdobju 2014–2016 sedanjega večletnega okvira); poudarja, da je leto 2017 prvo leto pospešenega izvajanja programov v sklopu evropskih strukturnih in investicijskih skladov; pričakuje, da se bo ta trend nadaljeval tudi v letih 2018 in 2019; meni, da bi bilo treba za nemoteno izvajanje te politike zagotoviti zadostne ravni sredstev za plačila in za prevzem obveznosti;

49.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da zapletena mreža predpisov znotraj in zunaj proračuna Unije zmanjšuje odgovornost, preglednost, javni pregled in demokratični nadzor nad proračunom Unije ter z njim povezane finančne predpise; v zvezi s tem obžaluje, da proračun Unije ni enoten, in se v celoti strinja s pomislekom Računskega sodišča v zvezi s kompleksnostjo proračuna Unije;

50.  izraža zaskrbljenost, da kljub obsežni uporabi posebnih instrumentov (rezerva za nujno pomoč, Solidarnostni sklad Evropske unije, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in instrument prilagodljivosti) in rezerv, neporabljeni zneski morda ne bodo zadoščali za financiranje nepredvidenih dogodkov, do katerih lahko še vedno pride pred letom 2020;

51.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je prišlo do rekordne ravni neporavnanih obveznosti, ki je do konca leta 2016 dosegla doslej najvišji znesek 238 milijard EUR, ki je 72 % višji od zneska iz leta 2007 in je enak plačilom v obdobju 2,9 leta, medtem ko je leta 2007 ta znesek znašal 2,2 leta; meni, da so se tako povečali tudi zneski, ki jih Unija dolguje, in s tem tudi finančna izpostavljenost proračuna Unije;

52.  obžaluje, da se je skupna finančna izpostavljenost proračuna Unije povečala, velike dolgoročne obveznosti, jamstva in pravne obveznosti pa pomenijo, da bo v prihodnosti potrebno skrbno upravljanje;

53.  opozarja, da Unija povečuje uporabo finančnih instrumentov, in obžaluje, da ustanovitev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) ustvarja nove ureditve upravljanja s stopnjo javnega nadzora, ki ostaja nezadovoljiva, zaradi česar mora Parlament izvajati natančnejši nadzor; poudarja, da bi moral vsak zakonodajni predlog znatno izboljšati geografsko pokritost sklada EFSI; opozarja, da bi moral EFSI ostati dodatno orodje za spodbujanje naložb, kohezijska politika pa bi morala ostati naložbena politika Unije; ugotavlja pa, da se sklad uspešno izvaja in da mu je uspelo zbrati visok znesek zasebnega kapitala, prav tako pa se zaveda dodatnih izboljšav v zvezi z njegovo preglednostjo, dogovorjenih med pogajanji o podaljšanju veljavnosti sklada EFSI pod imenom EFSI 2.0; poziva Računsko sodišče, naj okrepi nadzor nad fazama načrtovanja in uporabe evropskih investicijskih in strukturnih skladov;

54.  opozarja, da je v zvezi s tem pregled finančne uredbe pomemben korak naprej, saj na podlagi pobude Parlamenta predlaga učinkovitejšo predstavitev finančnih instrumentov, prvič pa so zajeta tudi proračunska jamstva in finančna pomoč;

55.  poudarja, da skladi EU, kakor je določeno v načelih kohezijske politike, predstavljajo velik delež izdatkov nekaterih držav članic, in zlasti da v devetih državah članicah (Litva, Bolgarija, Latvija, Romunija, Madžarska, Poljska, Hrvaška, Estonija, Slovaška) neporavnane obveznosti za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI) predstavljajo finančno pomoč v višini več kot 15 % splošne javne porabe; prav tako poziva Komisijo, naj pripravi pozitivno oglaševalsko kampanjo, da bi državljane teh držav podrobneje seznanila z neposrednimi koristmi članstva;

56.  izraža bojazen, da bi lahko imele države članice, kjer skladi ESI predstavljajo pomemben delež splošne javne porabe, težave pri iskanju visokokakovostnih projektov, za katere bi lahko porabile razpoložljiva sredstva Unije oziroma bi jih sofinancirale; poziva Komisijo in Računsko sodišče, naj bosta bolj pozorna na vidik trajnosti predlaganih naložbenih projektov, prav tako pa naj kritično ocenita njihovo primernost;

57.  je zaskrbljen nad razlogi, zaradi katerih so države članice tri leta po začetku programskega obdobja 2014–2020 določile le 77 % organov, pristojnih za programe, ki bodo odgovorni za izvajanje skladov ESI; je pa zadovoljen, da ta delež trenutno znaša 99 %; se sprašuje, ali je treba ob začetku vsakega programskega obdobja spreminjati postopke; poziva Komisijo, naj natančno analizira, zakaj imajo nekatere regije še vedno nizko stopnjo črpanja sredstev, in sprejme posebne ukrepe, s katerimi bi odpravili strukturne težave;

58.  poudarja, da imata lahko obseg sredstev Unije in čas njihovega prejetja precejšen makroekonomski vpliv, npr. na naložbe, rast in delovna mesta;

59.  poudarja, da so potrebne javne naložbe, s katerimi bi zapolnili naložbeno vrzel, spodbudili zaposlovanje in rast ter zagotovili socialne standarde v Uniji;

60.  ugotavlja, da je Komisija uporabila različne vire za obvladovanje begunske in migracijske krize, vendar obžaluje, da ni vzpostavila strukture za izčrpno poročanje o porabi teh sredstev; obžaluje, da trenutno ni mogoče vedeti, koliko denarja se porabi za posameznega migranta ali begunca;

61.  ugotavlja, da se glede finančnih instrumentov v kohezijski politiki poroča, da so plačila končnim prejemnikom ob zaključku (31. marca 2017) znašala 15.192,18 milijona EUR, pri čemer je bilo 10.124,68 milijona EUR strukturnih skladov, kar pomeni, da je stopnja izplačil končnim prejemnikom znašala skoraj 93 % zneskov operativnega programa, izplačanih za instrumente finančnega inženiringa, kar predstavlja 20-odstotno povečanje glede na znesek, ki je bil sporočen ob koncu leta 2015;

62.  ugotavlja, da so se sporočene stopnje izplačil končnim prejemnikom med instrumenti finančnega inženiringa precej razlikovale, ne samo med državami članicami (od 60 % do 99 %), ampak tudi med področji ukrepanja;

63.  izraža bojazen, da se lahko proti koncu trenutnega večletnega finančnega okvira in v prvih letih naslednjega pojavi zaostanek pri plačilih; meni, da bo financiranje novega večletnega finančnega okvira zahtevalo realna proračunska sredstva za kritje napovedanih neporavnanih obveznosti;

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti

64.  poziva Komisijo, naj:

(a)  v svoji napovedi sredstev za plačila za naslednji večletni finančni okvir upošteva rast neporavnanih obveznosti, da bi pomagala zagotoviti ustrezno ravnovesje med sredstvi za prevzem obveznosti in sredstvi za plačila;

(b)  Parlamentu in Svetu predstavi predloge za zagotovitev usklajenega pristopa za reševanje vprašanja, ali se posebni instrumenti štejejo v zneske pod zgornjimi mejami za odobritve plačil, ki veljajo za večletni finančni okvir;

(c)  za namene upravljanja in poročanja določi način za evidentiranje proračunskih odhodkov Unije, ki bi omogočal poročanje o vseh finančnih sredstvih v zvezi z begunsko in migracijsko krizo;

(d)  Parlamentu v okviru postopka razrešnice posreduje celovito poročilo proračunskih virih Unije, ki jih ob zunanjem mandatu, ki se je začel s proračunskim letom 2017, posredno upravlja in izvršuje skupina EIB (Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad);

(e)  v okviru razprave o prihodnosti Evrope razmisli o tem, kako bi bilo mogoče reformirati proračunski sistem Unije, da bi zagotovili ustrezen proračun, ki bi omogočal financiranje načrtovanih politik, boljše ravnovesje med predvidljivostjo in odzivnostjo, ter kako bi bilo najlažje zagotoviti, da splošne ureditve financiranja ne bodo bolj zapletene, kot je potrebno, da se dosežejo cilji politike Unije ter zagotovi odgovornost;

(f)  razmisli tudi o možnosti, da bi imenovanim ali akreditiranim organom, ki so se v obdobju 2014–2020 izkazali kot sposobni za opravljanje funkcij vodenja, certificiranja in revidiranja, te funkcije brez prekinitve ali zamude zaupali tudi v naslednjem programskem obdobju;

(g)  vsako leto pripravi novo dolgoročno napoved denarnih tokov za obdobje od sedmih do desetih let, ki bo zajemala proračunske omejitve, plačilne potrebe, omejitve zmogljivosti in morebitno razveljavitev prevzetih obveznosti, da bo lahko bolje usklajevala potrebe po plačilih in razpoložljiva sredstva;

(h)  proaktivno pomaga državam članicam, ki se soočajo s težavami, pri pravočasnem in gladkem črpanju razpoložljivih sredstev Unije, pri tem pa na pobudo Komisije uporabi sredstva, ki so na voljo za tehnično pomoč;

Doseganje rezultatov s proračunom Unije

65.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Komisija za merjenje smotrnosti svojih služb in programov porabe uporablja dve vrsti ciljev in kazalnikov, ki se med seboj skorajda ne dopolnjujejo, to pa onemogoča primerjanje različnih vrst dokumentov o smotrnosti; obžaluje, da domala ni uporabnih in učinkovitih kazalnikov učinka in rezultatov za merjenje in razširjanje informacij o smotrnosti odhodkov Unije;

66.  poudarja, da se v letnih poročilih o dejavnostih generalnih direktorjev poroča o letnih plačilih generalnih direktoratov po vrstah dejavnosti oziroma programov za porabo sredstev, o smotrnosti pa se glede na doseganje splošnih in specifičnih ciljev poroča brez navedbe zadevnih odhodkov; se ne strinja s Komisijo, da ni mogoče oceniti, koliko sredstev je bilo porabljenih za doseganje zastavljenih ciljev; poziva Komisijo, naj začne v celoti izvajati na rezultatih temelječe načelo načrtovanja in izvrševanja proračuna ter poročanja o njem, s čimer bo mogoče naknadno poročati o sredstvih, porabljenih za uresničevanje ciljev; 

67.  želi spomniti, da je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) leta 2016 v državah OECD in na Komisiji izvedla anketo o proračunu, ki temelji na rezultatih; je v zvezi s tem zadovoljen, da je organizacija OECD potrdila kakovost podatkov in izvrševanja proračuna Unije; spominja, da je po mnenju OECD okvir smotrnosti, ki ga uporablja Komisija, najbolj obsežen, kar je delno mogoče pojasniti s številom pravnih zahtev v Uniji;

68.  ugotavlja, da je v diagramu OECD navedeno, da uporaba in posledice tega okvira za sprejemanje odločitev ne odražajo te višje ravni specifikacije (točka 3.21 letnega poročila Računskega sodišča za leto 2016);

69.  ugotavlja, da izjave o programih za predlog splošnega proračuna EU za leto 2017 vsebujejo 294 ciljev in 709 kazalnikov, ki so še posebej močno skoncentrirani v razdelkih 1a, 3 in 4 večletnega finančnega okvira, in da Komisija na podlagi pobude za „proračun, usmerjen v rezultate“, trenutno izvaja pregled svojih kazalnikov, da bi tako prispevala k naslednji generaciji programov za porabo sredstev; poudarja, da bi morala uporabljati predvsem indikatorje rezultatov, katerih vrednost se nanaša na smotrnost;

70.  poudarja, da je potreben pregleden in demokratičen proces določanja kazalnikov smotrnosti, ki bi vključeval vse institucije EU, partnerje in deležnike, da bi zagotovili ustreznost kazalnikov za merjenje izvrševanja proračuna EU in se odzvali na pričakovanja državljanov EU;

71.  obžaluje, da so letna poročila o dejavnostih generalnih direktorjev Komisije, ki jih je pregledalo Računsko sodišče, vsebovala le malo informacij o pomanjkljivostih in izzivih, povezanih s cilji generalnih direktoratov (točka 3.26 letnega poročila Računskega sodišča za leto 2016);

72.  obžaluje, da v letnih poročilih o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leti 2015 in 2016 smotrnost ni bila celovito zajeta, poleg tega pa sta bili poročili preveč pozitivni, saj so edine omenjene pomanjkljivosti zamude pri izvrševanju; obžaluje, da za poročili poleg tega velja naslednje:

(a)   dajeta nepopoln vpogled v rezultate strategije Evropa 2020, čeprav je to zahteval Parlament v svojem sklepu o razrešnici za leto 2014,

(b)   v njih ni vedno jasno razložen vpliv zunanjih dejavnikov na rezultate,

(c)   sta bili objavljeni prepozno, da bi ju Računsko sodišče lahko preučilo v okviru svojega letnega poročila;

73.  podpira stališče, ki ga je izrazilo Računsko sodišče (točka 3.38 letnega poročila za leto 2016), da bi morali dati ocenjevalci priporočila za Komisijo, vključno z akcijskimi načrti za obravnavo pomanjkljivosti;

74.  obžaluje, da Komisija od leta 2005 ni izvedla ali naročila študije o svoji uporabi rezultatov vrednotenja;

75.  opozarja, da Komisija nima dokumentiranega institucionalnega sistema za redno nadaljnje spremljanje vrednotenj;

76.  zlasti opozarja, da z načrti upravljanja generalnih direktoratov za leto 2016 v praksi ni bila vzpostavljena podlaga za nadaljnje spremljanje vrednotenj;

77.  nadalje obžaluje, da glede na to, da Komisija nima pregleda nad sklepi, priporočili ali akcijskimi načrti, ki izhajajo iz njenih vrednotenj, niti ne spremlja, kako se izvajajo na institucionalni ravni ali na ravni generalnega direktorata, deležnikov ne more obveščati o pozitivnih učinkih vrednotenj;

78.  poudarja, da letna poročila o dejavnostih ne vsebujejo izjave o kakovosti sporočenih podatkov o smotrnosti in da kolegij komisarjev pri sprejemanju letnega poročila o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU zato prevzema splošno politično odgovornost za upravljanje proračuna EU, ne pa tudi za informacije o smotrnosti in rezultatih;

79.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča o okvirih smotrnosti in poročanju po entitetah v EU in zunaj nje ter jo sprejema v vednost, zlasti ko gre za kakovost podatkov o smotrnosti in izjavah o kakovosti teh podatkov;

80.  ugotavlja, da ni osrednjega spletnega mesta za smotrnost z informacijami vseh oddelkov Komisije o vsakem področju proračuna EU;

81.  se strinja z mnenjem Računskega sodišča, da bi utegnilo sprejetje mednarodnih dobrih praks koristiti okviru za poročanje o smotrnosti;

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti

82.  poziva Komisijo, naj:

(a)  racionalizira poročanje o smotrnosti tako, da:

–  bo še zmanjšala število ciljev in kazalnikov, ki jih uporablja za svoja različna poročila o smotrnosti, in se bo osredotočila na tiste, s katerimi se najbolje meri smotrnost porabe proračuna Unije; pri pripravi naslednjega večletnega finančnega okvira naj Komisija predlaga manjše število primernejših kazalnikov rezultatov in učinka za pravni okvir naslednje generacije programov; zato naj v tem okviru razmisli tudi o relevantnosti kazalnikov, za katere je mogoče informacije pridobiti šele po več letih;

–  finančne informacije predstavi tako, da bodo primerljive z informacijami o smotrnosti in bo s tem povezava med porabo in smotrnostjo jasna;

–  pojasni in izboljša splošno skladnost svojih dveh sklopov ciljev in kazalnikov, enega za programe, drugega pa za generalne direktorate;

(b)   bolj uravnovesi poročanje o smotrnosti tako, da bo jasno predstavila informacije o glavnih izzivih, ki jih je treba še obravnavati;

(c)   bolje pokaže, da so rezultati vrednotenj dobro uporabljeni, tako, da zlasti zahteva, da vrednotenja vedno vsebujejo zaključke ali priporočila, ki bi jih potem morala Komisija spremljati;

(d)   prevzame splošno politično odgovornost v okviru letnega poročila o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za informacije o smotrnosti in rezultatih ter po svoji najboljši vednosti navede, ali so predložene informacije o smotrnosti dovolj kakovostne;

(e)   olajša dostop do informacij o smotrnosti tako, da bo razvila poseben spletni portal in iskalnik;

Predstavitev proračuna Unije

83.  ugotavlja, da je proračun Unije predstavljen v obliki razdelkov, ki ustrezajo dejavnostim, ki jih izvajajo institucije (oblikovanje proračuna po dejavnostih); meni, da ta predstavitev ne omogoča, da bi jasno in hitro razumeli zastavljene cilje; nasprotno ugotavlja, da je večletni finančni okvir predstavljen po razdelkih, ki ustrezajo področjem politik;

84.  ugotavlja, da operativni programi, ki spremljajo predlog proračuna, povezujejo posamezne proračunske vrstice z zastavljenimi političnimi cilji;

85.   poziva Komisijo, naj predstavi proračun Unije v skladu s političnimi cilji večletnega finančnega okvira;

Prihodki

86.  pozdravlja, da revizijski dokazi Računskega sodišča v glavnem kažejo, da na prihodke ne vpliva pomembna stopnja napake in da so preučeni sistemi, povezani s prihodki, v splošnem učinkoviti; a hkrati ugotavlja, da so ključne notranje kontrole v nekaterih državah članicah, ki jih je obiskalo Računsko sodišče, za tradicionalna lastna sredstva le delno učinkovite;

87.   z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je urad OLAF na začetku leta 2017 končal preiskavo primera goljufije v Združenem kraljestvu, ki vključuje morebitno izgubo v višini 1,987 milijarde EUR za proračun Unije v obliki carin na tekstil in obutev, v obdobju 2013–2016 prek Združenega kraljestva uvoženo s Kitajske; opozarja, da je bila na podlagi preiskave ugotovljena tudi znatna utaja DDV v zvezi z uvozom prek Združenega kraljestva z zlorabo odloga plačila DDV (carinski postopek št. 42);

88.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v zvezi s prihodki za leto 2016 generalni direktor GD za proračun zaradi primera goljufije v zvezi s carinami Združenega kraljestva, ki ga je obravnaval Evropski urad za boj proti goljufijam, podal pridržek za prihodke iz tradicionalnih lastnih sredstev;

89.  poudarja, da za leto 2016 prihodki, na katere se nanaša pridržek, znašajo 517 milijonov EUR, celotni znesek tradicionalnih lastnih sredstev pa 20,1 milijarde EUR; tj. gre za 2,5 % tradicionalnih lastnih sredstev ali 0,38 % vseh sredstev; poziva Komisijo, naj zagotovi natančne informacije o tem primeru goljufije, ki utegne posredno vplivati tudi na osnovo davka na dodano vrednost za nekatere države članice in s tem na sredstva iz naslova davka na dodano vrednost ter bilanco Komisije(51), pripravljeno na podlagi BND;

90.  obžaluje, da so ugotovitve Komisije pokazale, da britanski organi do oktobra 2017 niso uvedli popravnih ukrepov, da bi preprečili dodatne izgube tradicionalnih lastnih sredstev; ugotavlja, da so organi Združenega kraljestva 12. oktobra 2017 za nekatere trgovce začeli pri carinjenju začasno uveljavljati zgornjo mejo za vrednost blaga (tako imenovana carinska operacija Swift Arrow), zaradi česar se je izguba tradicionalnih lastnih sredstev, do katere je prihajalo v Združenem kraljestvu, korenito zmanjšala;

91.  obžaluje odstopanja v pogostosti carinskih pregledov med različnimi državami članicami; poudarja, kako pomembno je uskladiti preglede na vseh vstopnih točkah v carinsko unijo, in poziva države članice, naj poskrbijo za usklajeno, enotno in učinkovito izvajanje sistema za nadzor meja, ki bi države članice odvračal od uporabe različnih praks in zmanjšal število vrzeli v sistemih carinskih pregledov; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj preuči različne prakse carinskih pregledov v EU in njihov vpliv na izogibanje trgovine, pri tem pa se osredotoči zlasti na carinsko prakso EU na zunanjih mejah, prav tako pa naj oblikuje referenčne analize in zbere informacije o carinskih operacijah in postopkih, ki se uporabljajo v državah članicah;

92.  poziva Komisijo, naj pripravi akcijski načrt, s katerim bi poskrbela za popolno in pravočasno izvajanje predpisov o DDV v vseh državah članicah, da bi zagotovila ta vir lastnih sredstev Unije;

93.  opozarja, da je bilo v novem sklepu o sistemu virov lastnih sredstev Unije iz leta 2014, ki je začel veljati 1. oktobra 2016 z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2014, določeno, da bi bilo treba pri obravnavi BND za namene lastnih sredstev uporabiti računovodski okvir Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov (ESR 2010) in da je treba v skladu s tem izdatke za raziskave in razvoj obravnavati kot naložbe (in ne kot tekoče odhodke po prejšnjem okviru ESR 95); ugotavlja, da bi bilo treba to metodo uporabiti tudi za druge programe, ki prinašajo visoko dodano vrednost EU, na primer instrument za povezovanje Evrope;

94.  ugotavlja, da se je sporočeni BND Irske leta 2015 močno povečal zaradi multinacionalnih družb, ki prenašajo sredstva za raziskave in razvoj v to državo;

95.   opozarja, da mora Komisija opraviti dodatno delo, da bi preverila morebitne posledice dejavnosti multinacionalnih družb za nacionalne račune tako z vidika metodologije kot z vidika postopka preverjanja in da bi na podlagi tega lahko bili prilagojeni prispevki držav članic na podlagi BND;

96.  opozarja, da sta Računsko sodišče in Komisija v zvezi z upravljanjem tradicionalnih lastnih sredstev v nekaterih državah članicah ugotovila pomanjkljivosti pri upravljanju terjatev („računi B“);

97.  poudarja, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so bile v Belgiji kontrole po carinjenju določene na podlagi značilnosti posameznih transakcij in ne glede na profil tveganja podjetja in da se revizije po carinjenju v glavnem niso izvajale (točka 4.18 letnega poročila Računskega sodišča za leto 2016);

98.  obžaluje, da je Komisija opozorila na to, da šest držav članic (Belgija, Estonija, Italija, Portugalska, Romunija in Slovenija) bodisi ni izvajalo revizij po carinjenju bodisi o teh revizijah ni predložilo nobenih informacij;

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti

99.  zahteva, da Komisija:

(a)  sprejme vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila izterjavo sredstev iz lastnih virov EU, ki jih organi Združenega kraljestva niso pobrali pri uvozu tekstila in obutve iz Kitajske, ter naredi konec utajam DDV;

(b)  razmisli o pravočasnem začetku postopka za ugotavljanje kršitve v povezavi s primerom goljufije s carinami v Združenem kraljestvu;

(c)  v sodelovanju z državami članicami analizira vse morebitne posledice večnacionalnih dejavnosti na oceno BND ter zanje pripravi navodila o tem, kako jih obravnavati pri sestavi državnih računovodskih izkazov;

(d)  med ciklom preverjanja BND potrdi, da so bila sredstva za raziskave in razvoj pravilno pripoznana v državnih računovodskih izkazih držav članic, pri tem pa posebno pozornost nameni vrednotenju sredstev za raziskave in razvoj ter merilu rezidentstva pri prenosu večnacionalnih dejavnosti v drugo državo;

(e)  pripravi predloge za nove vire lastnih sredstev, da bi zagotovila stabilnost proračuna Unije;

Konkurenčnost za rast in delovna mesta

Ugotovitve Računskega sodišča

100.  ugotavlja, da je Računsko sodišče prvič podalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z računovodskimi izkazi; poudarja, da so pri shemah za povračilo stroškov napake še vedno pogostejše kot pri shemah izplačil na podlagi pravic; vseeno poudarja, da se podatki, evidentirani v razdelku Konkurenčnost za rast in delovna mesta, v primerjavi s prejšnjimi leti niso bistveno spremenili;

101.  spominja, da je za raziskave in inovacije namenjenih 59 % porabe, in sicer iz sredstev 7. okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: 7. okvirni program) in okvirnega programa za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Obzorje 2020);

102.  ugotavlja, da je Računsko sodišče ocenilo, da stopnja napake znaša 4,1 % ter da so neupravičeni neposredni stroški za osebje znašali 44 %, drugi neupravičeni neposredni stroški 12 %, posredni stroški 16 %, neupravičeni projekti oziroma upravičenci pa 16 %; vseeno ugotavlja, da so imeli Komisija ali neodvisni revizorji v 19 primerih, v katerih so upravičenci naredili količinsko opredeljive napake, dovolj informacij, da bi te napake lahko preprečili ali odkrili in popravili, preden so bili odhodki sprejeti;

103.  ugotavlja, da bi bila ocenjena stopnja napake za to poglavje za 1,2 % nižja, če bi Komisija ali neodvisni revizorji ustrezno uporabili vse informacije, ki so jih imeli;

104.  ceni, da je Komisija veliko prizadevanj namenila poenostavitvam, s katerimi je zmanjšala upravno zapletenost z uvedbo nove opredelitve dodatnega plačila za raziskovalce, racionalizacijo delovnega programa Obzorja 2020 za obdobje 2018–2020, zagotovitvijo ciljne podpore za zagonska podjetja in inovatorje ter razširitvijo uporabe poenostavljenega obračunavanja stroškov; ugotavlja pa, da nadaljnja poenostavitev pravnega okvira po mnenju Računskega sodišča prinaša priložnosti in tveganja;

105.  potrjuje, da se je Računsko sodišče ukvarjalo z vprašanji uspešnosti pri projektih raziskav in inovacij; vseeno meni, da bi bilo treba rezultate – glede na izide, stroške in širjenje – šteti za predhodne;

Letno poročilo o dejavnostih generalnega direktorata za raziskave in inovacije (GD R&I)

106.  je seznanjen, da si je GD R&I, v skladu s strateškim načrtom za obdobje 2016–2020, prizadeval za uresničevanje štirih ciljev:

(a)  nova spodbuda za delovna mesta, rast in naložbe;

(b)  povezan enotni digitalni trg;

(c)  trdna energetska unija s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost; ter

(d)  postati močnejši svetovni akter;

107.  pozdravlja, da je komisar Moedas pri uresničevanju teh ciljev določil tri prednostne naloge, in sicer „odprte inovacije“, „odprto znanost“ in „odprtost svetu“;

108.  je seznanjen, da je GD R&I za merjenje napredka pri teh ciljih uporabil pet ključnih kazalnikov uspešnosti:

(a)  delež sredstev, dodeljenih malim in srednjim podjetjem v okviru programa Obzorje 2020 za obravnavanje družbenih izzivov in spodbujanje omogočitvenih in industrijskih tehnologij, delež finančnega prispevka Unije, ki se dodeli prek instrumenta za ta podjetja;

(b)  delež novih prosilcev med uspešnimi prosilci v okviru programa Obzorje 2020;

(c)  odhodki, povezani s podnebjem in trajnostjo v okviru programa Obzorje 2020;

(d)  delež sodelujočih iz tretjih držav v Obzorju 2020;

(e)  delež podpisanih sporazumov o nepovratnih sredstvih z rokom 245 dni do dodelitve sredstev;

109.  potrjuje, da je GD R&I v svojih odgovorih na pisna vprašanja objavil seznam držav, na katere se nanašajo njegova priporočila za posamezne države; poziva GD R&I, naj svoje predloge priporočil za posamezne države v skladu z večkratnimi pozivi Parlamenta objavi neposredno v svojem letnem poročilu o dejavnostih;

110.  spominja, da je bila ocena sedmega okvirnega programa obravnavana v prejšnjem poročilu o razrešnici(52);

111.  pozdravlja napredek pri doseganju splošnih ključnih kazalnikov uspešnosti direktorata za Obzorje 2020:

(a)  23,9 % finančnega prispevka EU je bilo namenjenega malim in srednjim podjetjem (cilj za leto 2020 je 20 %);

(b)  55 % uspešnih prosilcev je bilo novih (cilj za leto 2020 je 70 %);

(c)  26 % finančnih prispevkov EU je bilo povezanih s podnebjem (cilj za leto 2020 je 25 %);

(d)  54,9 % finančnih prispevkov EU je bilo povezanega s trajnostjo (cilj za leto 2020 je 60 %);

(e)  tretje države sodelujejo pri 3,6 % projektov v programu Obzorje 2020 (cilj za leto 2020 je 4,73 %);

(f)  v 91 % primerov je GD R&I spoštoval rok 245 dni do dodelitve sredstev (cilj za leto 2020 je 100 %);

112.  izpostavlja, da je geografska porazdelitev Obzorja 2020 vidno omejena, saj je šlo 72,5 % (12.121 milijonov EUR) financiranja iz programa Obzorje 2020 v Nemčijo (3.464 milijonov EUR), Združeno kraljestvo (3.083 milijonov EUR), Francijo (2.097 milijonov EUR), Španijo (1.813 milijonov EUR) in Italijo (1.664 milijonov EUR);

113.  je seznanjen, da je bilo 183 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za Obzorje 2020 v letu 2016 podpisanih z udeleženci iz tretjih držav; poudarja, da je bilo 299,5 milijona EUR dodeljenih udeležencem iz Švice v okviru sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, podpisanih v letu 2016, medtem ko je prispevek Švice k Obzorju 2020 znašal 180,9 milijona EUR; zavrača dodelitev „statusa neto prejemnice“ eni najbogatejših držav sveta; poziva Komisijo, naj predloži uredbo, ki bo izravnala to neravnotežje;

114.  potrjuje uspešnost skupnega podpornega centra in njegovega prispevka k zagotavljanju poenostavitve ter pravnega in tehničnega svetovanja; sprašuje GD R&I, katere ukrepe za poenostavitev namerava predlagati za obdobje po letu 2020;

115.  je seznanjen z odobritvami plačil za GD R&I v letu 2016:

Odobritve plačil za GD R&I, vključno s prispevkom EFTA

Način upravljanja

Izvrševanje

v milijonih EUR

Odstotne točke

Skupna pristojnost ali nadaljnji prenos pristojnosti na druge GD

161,20

5,34

Neposredno GD R&I

1 878,28

62,17

GD R&I za organe iz člena 185

86,40

2,86

GD R&I za EIB

312,72

10,35

GD R&I za skupna podjetja

582,37

19,28

Skupaj

3 020,97

100%

116.  poudarja, da je bilo 14,39 % proračuna, kar znaša skoraj 444 milijonov EUR, izvršenega preko finančnih instrumentov;

117.  poudarja tudi, da so 39,36 % (28,14 % leta 2015) proračuna GD R&I upravljali drugi subjekti izven Komisije, zlasti so izvajali dele okvirnega programa v sklopu (posrednega) upravljanja nepovratnih sredstev in kontrolnih sistemov finančnih instrumentov;

118.  se je z zanimanjem seznanil, da je GD R&I oblikoval strategijo nadzora finančnih instrumentov, in bi zato želel izvedeti, kako GD R&I pride do sklepa, ali so bili finančni cilji in cilji na področju raziskav doseženi;

119.  je seznanjen z oceno GD R&I, da splošna stopnja ugotovljene napake znaša 4,42 %, stopnja preostale napake pa 3,03 %;

120.  ugotavlja, da je Komisija ocenila, da skupni tvegani znesek ob zaključku znaša med 73,5 milijona EUR in 104 milijoni EUR;

121.  pozdravlja, da je GD R&I preučil stroškovno učinkovitost neposrednega in posrednega upravljanja nepovratnih sredstev;

122.  obžaluje, da je GD R&I ponovno podal horizontalni pridržek glede stopnje preostale napake v zvezi z zahtevki za povračilo stroškov v sedmem okvirnem programu za raziskave, ki ga sam neposredno izvaja;

123.  želi spomniti na mnenje, ki ga je podal v odstavku 76 resolucije o razrešnici Komisiji za leto 2015, in sicer, naj Komisija: „vendarle osnuje bolj smiseln, na tveganju temelječ pristop, in se k posebnim pridržkom zateka takrat, ko je to res potrebno“;

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti

124.  poziva GD R&I, naj v svojem letnem poročilu o dejavnostih objavi svoje predloge priporočil za posamezne države;

125.  poziva GD R&I, naj ukrepa na podlagi priporočil službe za notranjo revizijo, ki je odkrila slabosti pri zagotavljanju doslednega spremljanja projektov pri vseh organih, ki izvajajo program Obzorje 2020;

126.  poziva GD R&I, naj poroča o napredku skupne službe za revizijo pri izboljšanju zrelosti njenih notranjih postopkov;

127.  poziva GD R&I, naj pristojnemu odboru Parlamenta poroča o svoji strategiji nadzora finančnih instrumentov in o tem, kako GD R&I pride do sklepa, ali so bili finančni cilji in cilji na področju raziskav doseženi;

128.  poziva GD R&I, naj pristojnemu odboru Parlamenta pojasni, katere ukrepe je sprejel za preprečevanje horizontalnih pridržkov, kar zadeva stopnjo preostale napake pri zahtevkih za povračilo stroškov;

129.  meni, da pri projektih raziskav in inovacij ter usklajevalnih in podpornih ukrepih standardi in standardizacija podpirajo učinek rezultatov raziskav na različnih ravneh tehnološke pripravljenosti, saj povečujejo tržljivost in prenosljivost inovativnih proizvodov in rešitev; je seznanjen tudi, da standardi in z njimi povezane dejavnosti podpirajo razširjanje projektnih rezultatov Obzorja 2020, tako da znanje razširjajo tudi po zaključku projektov, s tem da ga naredijo javno dostopnega; poziva Komisijo, naj okrepi vključenost standardizacije v prihodnje razpise in naj razvije ključne kazalnike uspešnosti, ki bodo upoštevali standardizacijske dejavnosti;

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija

Uvod

130.  na podlagi 7. poročila o gospodarski in socialni koheziji(53) ugotavlja, da je na eni strani konvergenca krhek proces, ki ga gospodarske krize zlahka zaustavijo in preobrnejo, a je na drugi strani mogoče z javnimi naložbami zmanjšati posledice kriz;

131.  je zadovoljen, da je stopnja zaposlenosti v letu 2016 znova dosegla predkrizno raven iz leta 2008 in je znašala 71 %, vendar se razmere po vsej Uniji opazno razlikujejo, raven pa je znatno pod ciljem iz strategije Evropa 2020, ki znaša 75 %; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da stopnja brezposelnosti ostaja previsoka, zlasti med mladimi in dolgotrajno brezposelnimi;

132.  ostaja prepričan, da so potrebne boljše in številnejše povezave med mehanizmi gospodarskega upravljanja in kohezijsko politiko; meni, da bi bilo mogoče v ta namen predvideti pozitivne spodbude;

133.  pozdravlja, da je GD REGIO v odgovoru na vprašanja Parlamenta podrobno pojasnil svoja priporočila za posamezne države;

134.  se zaveda, da naj bi nekatere določbe revidirane finančne uredbe, ki zadevajo kohezijsko politiko, veljale retroaktivno;

135.  je zaskrbljen, ker lahko takšne spremembe privedejo do dodatnih napak, saj so bili programi in projekti izbrani na podlagi predpisov, ki so začeli veljati 1. januarja 2014;

Ugotovitve Računskega sodišča

136.  ugotavlja, da je Računsko sodišče prvič podalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z računovodskimi izkazi; poudarja, da so pri shemah za povračilo stroškov napake še vedno pogostejše kot pri shemah izplačil na podlagi pravic; vseeno poudarja, da se podatki, evidentirani v razdelku Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija, v primerjavi s prejšnjim letom niso bistveno spremenili;

137.  želi spomniti, da je v letu 2016 razpoložljivi znesek v razdelku Ekonomska in socialna kohezija znašal 51,25 milijarde EUR in je predstavljal 33 % proračuna Unije;

138.  je seznanjen z oceno Računskega sodišča, da stopnja napake na tem področju politike znaša 4,8 %, pa tudi z njegovo ugotovitvijo, da ocenjena stopnja napake za področje kohezije ne vključuje količinske opredelitve nakazil v finančne instrumente za leto 2016, ki znašajo 2,5 milijarde EUR in ki so po mnenju Računskega sodišča zunaj obdobja upravičenosti, določenega v členu 56(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25) (odstavka 6.20 in 6.21); opaža, da bi ta izplačila predstavljala ocenjeno stopnjo napake za skupne odhodke Unije v višini 2,0 %(54);

139.  poudarja, da so napake na področju kohezije prispevale k 43 % skupne ocenjene stopnje napake, ki je znašala 3,1 %; ugotavlja, da je eden od razlogov za visoko stopnjo napake zapletenost ureditev Unije in držav članic;

140.  je seznanjen, da je Računsko sodišče preučilo vzorec 180 transakcij iz 54 vmesnih plačil za obdobje 2007–2013, ki so se nanašale na 92 projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 36 projektov Kohezijskega sklada, 40 projektov Evropskega socialnega sklada (ESS), 11 finančnih instrumentov ESRR in na en finančni instrument ESS;

141.  poziva Komisijo, naj ustrezno upošteva pripombe Računskega sodišča, ki je odkrilo neskladja v analizi smotrnosti najmanj štirih izmed dvanajstih finančnih instrumentov ESRR in ESS, ki jih je preučilo v poročilu za leto 2016; se strinja s pomisleki Računskega sodišča, ki je poudarilo, da je zaradi teh napak smotrnost precenjena in bi lahko, če ne bodo popravljene, umetno zvišale prijavljeni znesek upravičenih odhodkov ob zaključku, zlasti v primeru jamstvenih skladov;

142.  je seznanjen tudi, da so 42 % napak povzročili neupravičeni stroški, vključeni v izjave o odhodkih, 30 % napak se nanaša na resne pomanjkljivosti pri spoštovanju pravil javnih naročil, 28 % pa na neupravičene projekte, dejavnosti ali upravičence;

143.  z obžalovanjem ugotavlja, da je eden glavnih virov napak v zvezi z odhodki za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo še vedno kršenje pravil javnega naročanja; opozarja, da resno neupoštevanje pravil javnega naročanja vključuje neupravičene neposredne oddaje naročil, dodatna dela ali storitve, nezakonito izključitev ponudnikov, primere nasprotja interesov ter diskriminatorna merila za izbor; meni, da je za obravnavo napak in kršitev pravil bistvena politika popolne preglednosti v zvezi z informacijami o izvajalcih in podizvajalcih;

144.  pozdravlja, da je Računsko sodišče poudarilo, da je pri projektih, pri katerih se uporablja poenostavljeno obračunavanje stroškov, manj možnosti za napake kot pri povračilu dejanskih stroškov;

145.  izraža zaskrbljenost, ker je vzorec vseboval tudi tri velike projekte, za katere je bila potrebna odobritev Komisije, organi države članice pa do roka, ki je bil 31. marca 2017, niso predložili potrebne vloge; ugotavlja, da bi morala Komisija zato izterjati odhodke;

146.  izraža nezadovoljstvo, ker bi lahko bila stopnja napake kot v prejšnjih letih za 3,7 točke nižja, torej 1,1 %, če bi države članice uporabile informacije, s katerimi so razpolagale, da bi preprečile ali odkrile in popravile napake pri preverjanju na prvi stopnji, preden so Komisiji posredovale izjave o odhodkih;

147.  je zaskrbljen, ker so države članice več let po začetku programskega obdobja 2014–2020 določile le 77 % organov, pristojnih za programe, ki bodo odgovorni za sklade na področju kohezijske politike; do 1. marca 2017 je Komisija prejela končni zaključni račun z odhodki, ki zajemajo le 0,7 % proračuna, ki je bil dodeljen za celotno programsko obdobje; do sredine leta 2017 so bile zamude pri izvrševanju proračuna večje kot ob istem času v obdobju 2007–2013; ugotavlja, da utegnejo biti posledično neporavnane obveznosti ob koncu sedanjega obdobja financiranja celo večje kot v prejšnjem;

148.  ceni, da poglavje o Ekonomski, socialni in teritorialni koheziji vključuje tudi del o uspešnosti projektov; vseeno obžaluje, da se ta del pretežno osredotoča na kvantitativne informacije, torej na število vzpostavljenih sistemov za merjenje uspešnosti;

Instrumenti finančnega inženiringa

149.  opozarja, da je bil povzetek podatkov o napredku, doseženem pri financiranju in izvajanju instrumentov finančnega inženiringa v letu 2016, objavljen šele 20. septembra 2017 in se zato Računsko sodišče ni moglo izreči o tem dokumentu;

150.  je seznanjen, da so za leto 2016 ključne naslednje številke:

(a)  25 držav članic uporablja instrumente finančnega inženiringa, pri čemer jih 25 te instrumente uporablja za podporo podjetjem, 11 za razvoj mest in 9 za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije;

(b)  v Uniji je 1058 instrumentov finančnega inženiringa, med katerimi je 77 holdinških skladov in 981 posebnih skladov;

(c)  89 % teh instrumentov finančnega inženiringa zagotavlja podporo za podjetja, 7 % za razvoj mest, 4 % za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije;

(d)  plačila v instrumente finančnega inženiringa znašajo 16,4 milijarde EUR, vključno z 11,3 milijarde EUR v strukturne sklade;

(e)  plačila končnim upravičencem znašajo 15,2 milijarde EUR, vključno z 10,1 milijarde v strukturnih skladih, torej 93 % vseh plačil v instrumente finančnega inženiringa;

(f)  na podlagi poročil 81 % instrumentov finančnega inženiringa so stroški upravljanja in pristojbine skupaj znašali 0,9 milijarde EUR oziroma 6,7 % vseh plačil v zadevne instrumente finančnega inženiringa;

(g)  8,5 milijarde EUR sredstev je bilo vrnjenih;

(h)  podporo je dobilo 314.000 končnih upravičencev;

151.  poudarja, da se je skozi leta in obdobja financiranja korenito povečevala uporaba instrumentov finančnega inženiringa, zaradi česar je postalo financiranje iz strukturnih skladov bolj zapleteno, to pa je privedlo do tveganj z vidika demokratične odgovornosti; je seznanjen, da naj bi bilo do konca leta 2020 prek instrumentov finančnega inženiringa zagotovljenih 20,1 milijarde EUR sredstev iz ESRR in Kohezijskega sklada;

152.  v zvezi s tem izraža zaskrbljenost, da nacionalni revizijski organi niso v zadostni meri obravnavali izvajanja instrumentov finančnega inženiringa;

153.  ugotavlja, da je bilo 63 % (675) instrumentov finančnega inženiringa vzpostavljenih na Poljskem (247), v Franciji (152), na Madžarskem (139) in v Italiji (137);

154.  obžaluje, da je bilo 6,7 % vseh plačil za te instrumente finančnega inženiringa (900 milijonov EUR) namenjenih za stroške upravljanja in pristojbine; meni, da je ta znesek neprimerno visok;

155.  je seznanjen, da pri poročanju podatkov ostaja več napak in razhajanj, med katere sodijo majhni, a pomembni zneski iz sredstev za operativne programe, ki so bili dodeljeni s pogodbami o financiranju, a instrumentom finančnega inženiringa niso bili izplačani ob zaključku, večja izplačila prevzetih obveznosti več instrumentom finančnega inženiringa po 31. decembru 2015 in v nekaterih primerih dejstvo, da so bili končnim upravičencem plačani višji zneski kot instrumentom finančnega inženiringa(55);

Letno poročilo o dejavnostih generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko (GD REGIO)

156.  ugotavlja, da iz naknadne ocene ESRR in Kohezijskega sklada izhaja, da je bila regionalna konvergenca v programskem obdobju 2007–2013 sicer nezadostna, da pa bi brez kohezijske politike prišlo do razhajanja, saj je finančna kriza v obdobju 2007–2008 prinesla neugodne pogoje za naložbe in konvergenco;

157.  poudarja, da vse ugotovitve, ki zadevajo uspešnost, ostajajo omejene, saj bi bil zanje potreben celovitejši pregled podatkov o uspešnosti programov iz obdobja 2007–2013, ki bi moral biti dokončan šele avgusta 2017; poziva Komisijo, naj Odbor za proračunski nadzor obvesti o rezultatih pregleda;

158.  opaža, da Komisija glede izvrševanja obdobja financiranja 2014–2020 poroča, da je bilo izbranih več kot 50.000 projektov, kar je skupaj predstavljalo 64,1 milijarde EUR naložb, da je bilo ustvarjenih 45.000 projektov sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi ustanovami in da je iz kohezijskega financiranja podporo prejelo več kot 380.000 malih in srednjih podjetij, kar ustvarilo več kot 1.000.000 delovnih mest;

159.  ugotavlja, da Komisija za isto obdobje financiranja poroča tudi, da se z več kot 75 milijardami EUR iz ESRR in Kohezijskega sklada podpirajo cilji energetske unije in prilagajanje podnebnim spremembam; poleg tega je bilo na terenu izbranih več kot 5000 projektov za podpiranje nizkoogljičnega gospodarstva;

160.  ugotavlja, da spodnja preglednica prikazuje skupna sredstva za prevzem obveznosti in plačila, odobrena v letu 2016:

2016, v milijonih EUR

 

Odobrena sredstva za prevzem obveznosti

Odobrena sredstva za plačila

Upravni odhodki na področju regionalne in mestne politike

16,75

24,52

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in druge regionalne dejavnosti

27 163,16

22 911,83

Kohezijski sklad (KS)

8 775,98

7 456,71

Instrument za predpristopno pomoč – regionalni razvoj ter regionalno in teritorialno sodelovanje

54,14

522,95

Solidarnostni sklad

81,48

68,48

Skupaj

36 091,51

30 984,47

161.  vseeno pripominja, da ti statistični podatki nudijo le malo informacij o vzdržnosti in uspešnosti teh projektov;

162.  želi spomniti na velik pomen, pripisan predhodnemu pogojevanju za določitev sektorsko prilagojenih in horizontalnih pogojev za zagotavljanje učinkovite porabe skladov ESI; po izpolnitvi predhodnih pogojev in z zadržanjem 10 % plačil, kot predvideva veljavna revidirana uredba, bi moralo biti izvajanje projektov lažje in manj nagnjeno k napakam; vendar ugotavlja, da se Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 15/2017 sprašuje, v kakšnem obsegu je to dejansko vodilo k spremembam na terenu;

163.  obžaluje, da je bilo do konca leta 2016 imenovanih le 87 % (181 od 209) organov za potrjevanje programov in da ni bil imenovan organ za 28 glavnih programov (v Avstriji je bil imenovan organ samo za en program, v Belgiji samo za dva, v Nemčiji samo za osem, na Finskem samo za enega, v Franciji samo za dva, na Irskem samo za dva, v Italiji samo za šest, v Romuniji samo za štiri, na Slovaškem samo za enega, v Združenem kraljestvu samo za enega);

164.  presenečeno ugotavlja, da so bile glavne težave v postopku imenovanja povezane z zasnovo sistemov IT, ki naj bi vključevali nove elemente za obdobje 2014–2020, kar zadeva poročanje in zasnovo postopkov za zagotavljanje čvrstega nadzora upravnih organov nad posredniškimi organi;

165.  obžaluje tudi, da je bilo ob koncu leta 2016 na splošno izbranih le 26,1 % projektov in črpanih le 3,7 % razpoložljivih sredstev strukturnih skladov, kljub pospešitvi postopkov izbire v letu 2017; meni, da utegne počasni začetek privesti do velikega števila neporavnanih obveznosti ob koncu sedanjega obdobja financiranja; poziva Komisijo, naj zagotovi dodatna prizadevanja za okrepitev upravnih zmogljivosti nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov;

166.  poudarja, da so bili postopki izbire izrazito počasni v Španiji, na Cipru, v Romuniji, Avstriji, na Češkem, Hrvaškem in Slovaškem;

167.  je seznanjen, da posledično v računih niso bili potrjeni zneski (prisotni so bili ničelni računi, „zero accounts“) za večino operativnih programov (247 od 295), saj do 31. julija 2016 ni bil prijavljen noben izdatek;

168.  izraža zadovoljstvo, ker Komisija na podlagi predhodnih revizijskih mnenj o prejetih svežnjih zagotovil ni zaznala pomembnih nedoslednosti;

169.  je vseeno zaskrbljen, ker je 7 od 9 revizij visoko tveganih operativnih programov ali področij, ki jih je opravila Komisija, razkrilo večje pomanjkljivosti (na Madžarskem – operativni programi za promet ter elektronsko upravo in izvajanje; v Italiji – prednostna naloga 3: Reti e mobilità, istruzione in operativni program tehnične pomoči; v Romuniji – operativna programa za konkurenčnost in okolje);

170.  je seznanjen, da je 278 od 322 upravnih in nadzornih sistemov prejelo mnenje brez pridržka oziroma mnenje z zmernim pridržkom; Komisija pa je v 40 primerih podala mnenje s pomembnim pridržkom;

171.  je seznanjen, da je Komisija izračunala, da skupni tvegani znesek pri plačilih znaša med 644,7 milijona EUR in 1.257,3 milijona EUR, ter da je v svoji nadzorni vlogi v letu 2016 izvedla finančne popravke v višini 481 milijonov EUR;

172.  je seznanjen, da je Komisija ocenila, da je bila v letu 2016 splošna povprečna stopnja napake za plačila za programe ESRR/Kohezijskega sklada v obdobju 2007–2013 nekje med 2,2 % in 4,2 %, preostala stopnja napake ob zaključku pa približno 0,4 %; znova poudarja, da je k ocenjeni stopnji napake za leto 2016 največ prispevalo področje kohezije, sledila pa so mu področja naravni viri, konkurenčnost in Evropa v svetu; poziva Komisijo, naj še naprej sodeluje z državami članicami, da bi izboljšala njihove sisteme upravljanja in kontrol, ter še naprej uporablja razpoložljiva pravna nadzorna orodja, da bi zagotovila odpravo vseh pomembnih napak;

173.  je seznanjen, da je Komisija zabeležila 68 pridržkov za preteklo in 2 pridržka za sedanje obdobje financiranja;

Posebna vprašanja

Grčija

174.  pozdravlja prizadevanja GD REGIO, da bi dosegel napredek pri prednostnih projektih v Grčiji;

175.  v zvezi s tem pozdravlja:

(a)  koncesije za štiri avtoceste (Atene–Solun, Korint–Tripoli–Kalamata, Korint–Patras in Patras–Joanina; skupaj več 1000 km cest), ki so že odprte in uporabniki so z njimi zelo zadovoljni,

(b)  program varčevanja energije v gospodinjstvih (instrument finančnega inženiringa v povezavi z nepovratnimi sredstvi), ki je izboljšal energijsko učinkovitost v 46.000 gospodinjstvih in ustvaril 6000 delovnih mest; povpraševanje je bilo tako veliko, da je bil nemudoma oblikovan program, ki ga je nasledil v obdobju 2014–2020,

(c)  finančne instrumente, zlasti JEREMIE, ki so omogočili odprtje ali ohranitev več kot 20.000 delovnih mest,

(d)  projekt e-receptov za zdravila, v katerem se mesečno obdela več kot 5,5 milijona elektronskih receptov in 2,4 milijona napotnic in v katerem sodeluje 13.000 lekarn in 50.000 zdravnikov, v grškem proračunu za javno zdravstvo pa je omogočil velikanske prihranke;

176.  po drugi strani obžaluje:

(a)  hude zamude pri projektih podzemne železnice v Atenah (podaljšanje proge 3 v Pirej) in Solunu (osnovna proga), zaradi katerih je bilo treba projekta nadaljevati še v programskem obdobju 2014–2020,

(b)  opustitev nekaterih ključnih projektov v železniškem, digitalnem in energetskem sektorju oziroma zamude pri njihovem izvajanju, zaradi katerih so bili podaljšani ali v celoti preloženi na programsko obdobje 2014–2020,

(c)  velik del infrastrukture za odpadne vode in trdne odpadke ostaja nedokončan;

177.  pozdravlja dejstvo, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) dokončal upravno preiskavo češkega projekta Štorkljino gnezdo; je seznanjen, da so o tej zadevi poročali češki mediji; obžaluje, da je OLAF naletel na hude nepravilnosti;

178.  poziva GD REGIO, naj izterja sredstva, ki jih je sofinancirala Unija, tj. 1,67 milijona EUR, in uveljavi ustrezne sankcije;

179.  je seznanjen, da je Češka republika projekt Štorkljino gnezdo 25. januarja 2018 umaknila iz financiranja EU in da se ob upoštevanju načela subsidiarnosti na Češkem za projekt že izvaja sodni pregled;

180.  je zaskrbljen zaradi ugotovitve Komisije, da je delež oddanih naročil, za katera je prispela samo ena ponudba, na Madžarskem 36 %; je seznanjen, da je povprečje Unije 17 %; poziva Komisijo, naj v procesih zbiranja ponudb spodbuja konkurenco;

181.  pozdravlja pozitivno oceno desetletnega mehanizma za sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in Romunijo(56); je zaskrbljen zaradi nedavnega nazadovanja v boju proti korupciji na visoki ravni v Bolgariji in Romuniji; poziva Komisijo, naj podpira in spodbuja organe pregona in protikorupcijske organe v obeh državah članicah; poudarja zavidanja vredne rezultate protikorupcijske agencije v Romuniji pri reševanju primerov korupcije na srednji in visoki ravni; poudarja, da je ohranjanje teh prizadevanj izjemno pomembno za utrditev boja proti korupciji;

182.  obsoja nedavni zločin, katerega žrtev je bil slovaški novinar in ki bi lahko bil povezan z njegovim preiskovalnim delom; poziva Komisijo, naj Parlament obvesti o kmetijskih skladih Unije na Slovaškem;

183.  ugotavlja, da je OLAF opravil tudi upravno preiskavo posojila, ki ga je skupini Volkswagen Group odobrila Evropska investicijska banka (EIB);

184.  je seznanjen z izjavo predsednika EIB Wernerja Hoyerja, ki se glasi: „Še vedno ne moremo izključiti, da je bilo eno od naših posojil v vrednosti 400 milijonov EUR podjetju Volkswagen Antrieb RDI povezano s tehnologijami za nadzor emisij v času, ko je bila razvita in uporabljena odklopna programska oprema. Ugotovitve urada OLAF bomo pregledali in pretehtali vse razpoložljive in primerne ukrepe. [...] Zelo smo razočarani nad trditvijo urada OLAF po preiskavi, namreč da je VW banko EIB zavajal glede uporabe te odklopne naprave.“;

Letno poročilo o dejavnostih generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL)

185.  je seznanjen, da je GD EMPL navedel svoj prispevek k ciljem Unije za leto 2020:

(a)  stopnja zaposlenosti v Uniji za starostno skupino od 20 do 64 let je v tretjem četrtletju leta 2016 dosegla 71,2 %; ta stopnja je prvič presegla doslej najvišjo vrednost iz leta 2008 (70,3 %), in če se bo ta trend nadaljeval, bo morda dosežena celo ciljna stopnja strategije Evropa 2020;

(b)  skupna stopnja brezposelnosti se še naprej zmanjšuje in je tako za EU kot za evroobmočje padla pod 10 %; stopnja brezposelnosti mladih in dolgotrajne brezposelnosti pa še vedno ostaja eden glavnih izzivov za EU, čeprav se je zmanjšala z 19,5 % v decembru 2015 na 18,6 % v decembru 2016 oziroma s 4,3 % v tretjem četrtletju 2015 na 3,8 % v tretjem četrtletju 2016;

(c)  gospodarsko okrevanje, ki se je začelo leta 2013, je spremljalo stalno, čeprav nezadostno zmanjševanje revščine, izmerjeno kot zmanjšanje stopnje števila ljudi, ki jim grozi revščina, s 24,7 % leta 2012 na 23,7 % leta 2015, vendar pa okrevanje še ne dosega vseh delov družbe, leta 2016 pa sta 118 milijonom ljudi grozila revščina in družbena izključenost (1,7 milijona ljudem več kot leta 2008), kar je daleč od uresničitve cilja strategije Evropa 2020 glede revščine in družbene izključenosti;

(d)  naložbe za izboljšanje pogojev geografske in poklicne mobilnosti ob preprečevanju izkrivljanja in zlorab so prispevale k postopnemu povečanju stopnje mobilnosti v EU, ki je leta 2015 dosegla 3,6 % prebivalstva;

186.  obžaluje pa, da so se razlike v porazdelitvi prihodka med letoma 2013 in 2014 povečale in čeprav so od takrat ostale stabilne, so se v nekaterih primerih še povečevale; je zaskrbljen, da je v letu 2016 najbogatejših 20 % prebivalstva imelo razpoložljiv dohodek, ki je bil približno petkrat višji od razpoložljivega dohodka najrevnejših 20 %, pri čemer so bile med državami velike razlike (v nekaterih pa se je neenakost povečala);

187.  pozdravlja naknadno oceno programskega obdobja 2007–2013 ESS, ki je bila končana 12. decembra 2016; ugotavlja, da je konec leta 2014 vsaj 9,4 milijona evropskih rezidentov našlo službo s podporo ESS, 8,7 milijona jih je pridobilo kvalifikacije ali spričevalo, 13,7 milijona udeležencev pa je doseglo druge pozitivne rezultate, na primer izpopolnilo svoje veščine; ugotavlja, da je ESS glede na makroekonomske simulacije pozitivno vplival tudi na bruto domači proizvod (BDP) 28 držav članic (povečanje za 0,25 %) in produktivnost;

188.  ugotavlja, da ti kvantitativni podatki res kažejo pozitivni trend, zelo malo pa povedo o uspešnosti in trajnosti ukrepov;

189.  izraža odločno kritiko na račun GD EMPL, ker ni objavil predlogov direktorata za priporočila posameznim državam, čeprav je Parlament to večkrat zahteval;

190.  ugotavlja, da spodnja preglednica prikazuje skupna sredstva za prevzem obveznosti in plačila, odobrena v letu 2016:

2016, v milijonih EUR

 

Odobrena sredstva za prevzem obveznosti

Odobrena sredstva za plačila

Evropski socialni sklad (ESS) in pobuda za zaposlovanje mladih

12 438,2

8 132

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD)

534,7

278

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

27,6

27,6

Instrument za predpristopno pomoč – razvoj človeških virov (IPA-HRD)

0

82,3

Neposredno upravljanje (program za zaposlovanje in socialne inovacije, program za pravice, enakost in državljanstvo, Erasmus+) in agencije

289

275

Skupaj

13 290

8 795

191.  pozdravlja dejstvo, da je GD EMPL razvil metodologijo za letno ocenjevanje uspešnosti programov, vendar dvomi o informativni vrednosti meril, kot so „dobro“, „sprejemljivo“ in „slabo“;

192.  je zaskrbljen, da je bilo do marca 2017 imenovanih samo 87 % organov za potrjevanje;

193.  pozdravlja dejstvo, da je GD EMPL do 15. februarja 2017 prejel celoten sveženj zagotovil, vključno z računovodskimi izkazi, letnim poročilom o nadzoru in revizijskimi mnenji o računovodskih izkazih, upravnem in kontrolnem sistemu ter zakonitosti in pravilnosti povezanih transakcij, pa tudi izjavo o zanesljivosti in letni povzetek za vse programe; ugotavlja, da je imel GD EMPL v splošnem samo manjše pripombe in da je letne računovodske izkaze potrdil;

194.  pozdravlja dejstvo, da je GD EMPL do izteka leta 2016 v celoti uresničil svoj večletni revizijski načrt, in sicer je bilo revidiranih 89 izmed 92 revizijskih organov za 115 izmed 118 operativnih programov;

195.  ugotavlja, da je GD EMPL v letu 2016 izvedel finančne popravke v vrednosti 255,8 milijona EUR, da je kumulativni sprejeti oziroma določeni znesek finančnih popravkov za programsko obdobje 2007–2013 konec leta 2016 znašal 1.454 milijonov EUR ter da so države članice za isto obdobje prijavile finančne popravke v višini 2.253,8 milijona EUR;

196.  obžaluje, da je GD EMPL ponovil oziroma na novo izrazil pridržke o:

(a)  upravnih in kontrolnih sistemih enega od operativnih programov ESS v Italiji za programsko obdobje 2000–2006 (pridržek glede ugleda),

(b)  upravnih in kontrolnih sistemih 23 specifičnih operativnih programov ESS v programskem obdobju 2007–2013 ter

(c)  upravnih in kontrolnih sistemih 3 operativnih programov ESS oziroma pobude za zaposlovanje mladih in 1 operativnega programa FEAD v programskem obdobju 2014–2020;

197.  ugotavlja, da je bil skupni znesek tveganja za ustrezne odhodke v letu 2016 ocenjen na 279 milijonov EUR;

Posebna vprašanja

Pobuda za zaposlovanje mladih

198.  je bil obveščen o prvih ugotovitvah študije o izvajanju pobude za zaposlovanje mladih, namreč da:

(a)  se je do konca leta 2016 število mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so sodelovali v projektih s podporo pobude za zaposlovanje mladih za izpopolnitev veščin ali pridobivanje delovnih izkušenj, v primerjavi s koncem leta 2015 potrojilo (1,3 v primerjavi z 0,5 milijona ljudi);

(b)  je 712.000 brezposelnih in neaktivnih udeležencev, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo, dokončalo ukrep, ki se je financiral iz pobude za zaposlovanje mladih; jih je več kot polovica (približno 346.000) doseglo pozitiven rezultat, saj so se po koncu ukrepa začeli izobraževati ali usposabljati, so pridobili kvalifikacijo ali se zaposlili (vključno s samozaposlitvijo);

(c)  je v Italiji analiza hipotetičnih scenarijev pokazala, da so nove inovativne politike, v veliki meri podprte iz pobude za zaposlovanje mladih, izboljšale možnosti za zaposlitev mladih za 7,8 %, kljub precejšnjim razlikam med regijami, iz katerih izhaja, da so na območjih z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih večje težave;

199.  ugotavlja tudi, da:

(a)  sta Italija in Španija kljub še vedno veliki brezposelnosti mladih z ukrepi pobude za zaposlovanje mladih privabili veliko število mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo;

(b)  se je Slovaška od programov javnih del za mlade preusmerila k učinkovitejšim ukrepom, kot je večja ponudba poklicnega usposabljanja;

(c)  je v Italiji analiza hipotetičnih scenarijev pokazala, da so nove inovativne politike, v veliki meri podprte iz pobude za zaposlovanje mladih, izboljšale možnosti za zaposlitev mladih za 7,8 %, kljub precejšnjim razlikam med regijami;

(d)  so se na Portugalskem programi podjetništva, ki so se sofinancirali iz pobude za zaposlovanje mladih, izkazali za uspešnejše kot ukrepi visokošolskega izobraževanja;

(e)  je Grčija ugotovila, da mora pregledati sistem kuponov za zaposlovanje in usposabljanje mladih;

(f)  je na Poljskem 62 % udeležencev pobude za zaposlovanje mladih dobilo ponudbo za delo, usposabljanje ali izobraževanje, zadovoljstvo udeležencev pa je bilo v splošnem zelo veliko;

200.  vseeno obžaluje, da je bilo uporabljenih le 30 % razpoložljivih sredstev, in sicer v obliki začetnih vnaprejšnjih in vmesnih plačil;

201.  pozdravlja, da so vse članice, za katere je veljala vnaprejšnja pogojenost glede Romov (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka republika, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Litva, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija), do oktobra 2017 pogoj izpolnile, torej sprejele državno strategijo za vključevanje Romov;

202.  ugotavlja, da v programskem obdobju 2014–2020 dve prednostni naložbi Evropskega socialnega sklada neposredno zadevata nediskriminacijo in vključevanje Romov (glej spodnjo tabelo);

Prednostna naložba

Države članice, ki so izbrale prednostno naložbo

Finančni prispevek(v mio EUR)

 

Boj proti vsem oblikam diskriminacije in spodbujanje enakih možnosti

11 držav članic (BE, CY, CZ, DE, ES, FR, GR, IE, PL, PT in SK).

447

Socialno-ekonomsko vključevanje marginaliziranih skupnosti, kot so Romi

12 držav članic (AT, BE, BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, PL, RO in SK).

1 600

Večina financiranja (1,2 milijona EUR) je koncentrirana v naslednjih državah: BG, CZ, HU in RO

203.  je seznanjen, da ima Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji največji letni proračun v višini 150 milijonov EUR, da pa je bilo leta 2016 iz rezerve mobiliziranih le 28 milijonov EUR za obveznosti, in sicer v korist osmih držav članic;

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti

204.  zato poziva države članice in Komisijo, naj v finančnem obdobju po letu 2020 večjo pozornost posvetijo naslednjim vprašanjem:

(a)  ustvarjanju dodane vrednosti EU s kohezijsko politiko;

(b)  vzpostavitvi trdnejšega usklajevanja med kohezijo, gospodarskim upravljanjem in evropskim semestrom, pri čemer bi se med drugim upoštevale pozitivne spodbude za krepitev uresničevanja ciljev kohezijske politike za preseganje razlik in neenakosti, kot je navedeno v Pogodbah, in sicer v njenih treh razsežnostih – ekonomski, socialni in teritorialni;

(c)  oblikovanju sistema, ki bo omogočil koncentracijo kohezijskega financiranja v regijah, ki ga najbolj potrebujejo;

(d)  zagotavljanju strateške upravne podpore za regije, ki imajo težave pri črpanju financiranja;

(e)  pripravi enotnih pravil za strukturne sklade;

(f)  doseganju napredka pri uvajanju načela enotne revizije;

(g)  hitrejšemu izvajanju programov in projektov z namenom spoštovanja sedemletnega finančnega obdobja (ne n+3);

(h)  omogočanju nacionalnim revizijskim organom, da opravijo revizijo finančnih instrumentov v okviru proračuna EU, zmanjšanju števila finančnih instrumentov in uvedbi strožjih pravil za poročanje s strani upravljavcev sredstev, tudi s strani skupine EIB in drugih mednarodnih finančnih institucij v zvezi z uspešnostjo in doseženimi rezultati, s čimer bi se povečali preglednost in odgovornost;

(i)  upoštevanju izkušenj, pridobljenih v sedanjem obdobju, in potrebi po večji poenostavitvi, da bi vzpostavili uravnotežen sistem, ki bo zagotavljal doseganje rezultatov in dobrega finančnega poslovodenja brez prekomerne upravne obremenitve, ki bi odvrnila morebitne upravičence in vodila k dodatnim napakam;

(j)  geografski in družbeni uravnoteženosti, da bi zagotovili, da se bodo naložbe opravile tam, kjer so najbolj potrebne;

205.  vztraja, da morata GD REGIO in GD EMPL svoje predloge priporočil za posamezne države objaviti v svojih letnih poročilih o dejavnostih, kot je Parlament že večkrat zahteval;

206.  poziva GD REGIO, naj:

(a)  pristojnemu odboru Parlamenta poroča o nerešenih primerih urada OLAF, potem ko bodo povezani pravni postopki dokončani;

(b)  v sklopu nadaljnjega ukrepanja na osnovi razrešnice Komisiji za leto 2016 pristojnemu odboru Parlamenta poroča o napredku pri vseh zgoraj navedenih projektih;

207.  poziva EIB, naj nemudoma preuči ugotovitve urada OLAF in sprejme potrebne sklepe; poziva jo tudi, naj Parlament obvesti o teh sklepih in sprejetih ukrepih;

208.  poziva Komisijo, naj spodbuja uporabo poenostavljenega obračunavanja stroškov, ki je bilo uvedeno z uredbo omnibus;

209.  poziva GD EMPL, naj uresniči priporočilo službe za notranjo revizijo glede predčasnega izvajanja strategije nadzora za Evropski sklad za strukturne naložbe (ESIF) in Parlament obvesti, ko bo naloga opravljena;

210.  poziva Komisijo, naj zagotovi nadaljnjo poenostavitev pravil in zmanjšanje upravnega bremena, da bi pripomogla k nadaljnjemu zmanjšanju stopnje napake;

Naravni viri

Ključni kazalniki uspešnosti in pravična SKP

211.  poudarja, da sta se glede na letno poročilo o dejavnostih GD AGRI (stran 15 – ključni kazalnik uspešnosti št. 1: faktorski dohodek kmetijstva na delavca za poln delovni čas) dodana vrednost in produktivnost sektorja v letu 2016 znova nekoliko zmanjšali in da GD AGRI „ne more z gotovostjo pojasniti, kaj povzroča splošno upadanje faktorskega dohodka od leta 2013“;

212.  želi spomniti, da ključni kazalnik uspešnosti št. 4 – stopnja zaposlenosti na podeželju – ni relevanten, saj na to stopnjo pri razvoju podeželja ne vplivajo samo ukrepi SKP;

213.  obžaluje, da Komisija ni upoštevala priporočil Parlamenta iz resolucije, priložene sklepu o razrešnici za proračunsko leto 2015, in ni na novo opredelila ključnega kazalnika uspešnosti št. 4, da bi „poudarila poseben učinek ukrepov SKP na zaposlovanje na teh območjih“;

214.  poudarja, da je 51 % upravičencev do neposrednih plačil v letu 2016 prejelo manj kot 1.250 EUR, kar skupaj znaša 4 % vseh neposrednih plačil(57);

215.  želi spomniti na svoje pripombe(58) o netrajnostni strukturi odhodkov SKP: 44,7 % vseh kmetij Unije je imelo dohodek nižji od 4.000 EUR letno, leta 2016 pa je zgornjih 10 % upravičencev do neposredne podpore v okviru SKP v povprečju prejelo približno 60 % plačil(59); ugotavlja, da porazdelitev neposrednih plačil v veliki meri ustreza koncentraciji lastništva zemlje, saj ima 20 % kmetov v lasti 80 % zemlje; (odgovor na pisno vprašanje št. 17 na predstavitvi v odboru CONT z g. Hoganom 28. novembra 2017); je zaskrbljen zaradi visoke koncentracije upravičencev in poudarja, da je treba poiskati boljše ravnotežje med velikimi in malimi upravičenci;

216.  ugotavlja, da se približno 72 % pomoči izplača kmetijam, velikim od 5 do 250 hektarov, ki so večinoma v družinski lasti;

217.  poziva, naj GD AGRI opredeli cilje, pospremljene s kazalniki, da bi v prihodnjem večletnem finančnem okviru zmanjšal neenakosti v prihodkih kmetij;

218.  znova poudarja, da neposredna plačila ne morejo v celoti odigrati vloge mehanizma varnostne mreže za stabilizacijo dohodka kmetij, zlasti manjših, saj porazdelitev teh plačil ni uravnotežena;

219.  meni, da večje kmetije v obdobju nestabilnosti prihodkov ne potrebujejo nujno enake stopnje podpore za stabilizacijo kot manjše kmetije, saj lahko izkoristijo ekonomijo obsega, zaradi katere so odpornejše;

220.  poziva Komisijo, naj zagotovi dejansko poenostavitev postopka, vključno z zahtevano dokumentacijo, da bi se vzpostavil dostop do financiranja, ne da bi se pri tem zapostavila načela nadzora in spremljanja; poziva, naj se posebna pozornost nameni upravni podpori za male proizvajalce, za katere je financiranje bistven predpogoj za preživetje njihove dejavnosti;

Stopnja napake

221.  poudarja, da je Računsko sodišče ocenilo, da stopnja napake za poglavje naravnih virov kot celoto znaša 2,5 % (2,9 % v letu 2015 in 3,6 % v letu 2014); pozdravlja pozitivno gibanje stopnje napake in ugotavlja, da je v letu 2016 presegla prag pomembnosti;

222.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče v oceni Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) ugotovilo, da pri plačilih tržne in neposredne podpore v letu 2016 ni odkrilo pomembnih napak, najverjetnejša stopnja napake pa je po njegovi oceni znašala 1,7 % (2,2 % v letu 2015);

223.  poudarja, da je Računsko sodišče odkrilo manj napak zaradi prijavljanja prevelikih ali neupravičenih zemljišč, kar je posledica prožnejše opredelitve trajnega travinja, uresničitve akcijskih načrtov za večjo kakovost podatkov v identifikacijskih sistemih za zemljišča in novega spletnega geoprostorskega sistema za oddajo vlog;

224.  ugotavlja, da so bila plačila za ekologizacijo vir napak, saj so prispevala k 17 % stopnje napake, ki jo je izračunalo Računsko sodišče, in da so bile napake v glavnem povezane z zahtevami za površine z ekološkim pomenom, čeprav je bila stopnja napake za EKJS pod pragom pomembnosti; v zvezi s tem pozdravlja znižanje stopnje napake za EKJS na 1,7 %;

225.  poudarja, da je Računsko sodišče pomanjkljivosti odkrilo pri zaščiti trajnega travinja, saj Češka republika in Poljska nista imeli zgodovinskih podatkov, s katerimi bi bilo mogoče preveriti skladnost z obveznostjo, da mora na ornih zemljiščih pet let zapored rasti trava, medtem ko Nemčija, Francija, Italija, Portugalska in Združeno kraljestvo trajnega travinja niso klasificirali na povsem zanesljiv način;

226.  poudarja pozitivno gibanje stopnje napake, o katerem je poročalo Računsko sodišče, kljub gibanju tveganih zneskov, o katerih je poročal GD AGRI v letnem poročilu o dejavnostih, namreč njegovemu povečanju z 1,38 % v letu 2015 na 1,996 % v letu 2016 (tržni ukrepi s stopnjo napake 2,85 % niso vključeni) oziroma za 4 % v obeh proračunskih letih na področju razvoja podeželja; se zaveda, da to ne pomeni statistično pomembnega odklona;

227.  obžaluje, da je stopnja napake pri plačilih na področju razvoja podeželja, okolja, podnebnih ukrepov in ribištva v letu 2016 presegla prag pomembnosti, pri čemer je bila najverjetnejša stopnja napake ocenjena na 4,9 % (5,3 % v letu 2015); ugotavlja, da bi bila ocenjena stopnja napake za 1,5 odstotne točke nižja, če bi državni organi vse informacije, ki so jih imeli, uporabili za odpravo napak;

228.  je seznanjen, da so na področju razvoja podeželja tri največje napake v zvezi z upravičenostjo naredili upravičenci, ki niso razkrili, da so pod nadzorom povezanih podjetij, da vlagajo zahtevke skupaj s povezanimi podjetji ali da od njih kupujejo, s čimer so kršili pravila Unije ali nacionalna pravila (letno poročilo Računskega sodišča za leto 2016, odstavek 7.26);

Upravljavski in kontrolni sistemi

229.  poudarja, da je generalni direktor GD AGRI v letnem poročilu o dejavnostih izrazil pridržek glede neposrednih plačil prek 18 plačilnih agencij v 12 državah članicah in da je znesek, ki so ga upravljale te agencije in za katerega je bil odrejen strožji nadzor, 13.618,6 milijona EUR, pri čemer je dejanski tvegani znesek za odhodke, za katere je bil izražen pridržek, 541,2 milijona EUR;

230.  poudarja, da so bile pomanjkljivosti odkrite zlasti pri upravnih in nadzornih sistemih na Madžarskem (zamude plačilnih agencij pri predložitvi izjav o upravljanju in pomanjkljivosti pri plačilih za ekologizacijo), v Bolgariji (ekologizacija in status ekoloških kmetij), na Poljskem (plačila za ekologizacijo) in v Italiji (pomanjkljivosti pri ugotavljanju upravičenosti zemljišč in aktivnih kmetov);

231.  obžaluje nedavne primere goljufij v zvezi s plačilnimi agencijami v Italiji; poziva Komisijo, naj dejavno spremlja razmere in Parlamentu v okviru nadaljnjih ukrepov po postopku razrešnice predloži ustrezne podrobnosti;

232.  poziva Komisijo, naj pospeši postopek potrjevanja skladnosti, ki ga je začela 8. januarja 2016, da bi pridobila podrobne in točne informacije o nevarnosti nasprotja interesov pri državnem kmetijskem intervencijskem skladu v Češki republiki; je seznanjen, da neustrezno ukrepanje v primeru nasprotja interesov lahko privede do tega, da pristojni organ plačilni agenciji odvzame dovoljenje oziroma da Komisija naloži finančne popravke; poziva Komisijo, naj Parlament brez odlašanja obvesti, če bo urad OLAF ob zaključku postopka potrjevanja skladnosti GD AGRI posredoval informacije o morebitnih goljufijah, korupciji ali drugih nezakonitih dejavnostih, ki bi lahko vplivale na finančne interese Unije;

Zanesljivost podatkov, ki jih sporočijo države članice

233.  poudarja, da so v upravljavskih in kontrolnih sistemih nekaterih držav članic prisotne pomanjkljivosti in da GD AGRI zato prilagaja sporočene kontrolne statistične podatke predvsem na podlagi revizij Komisije in Računskega sodišča, opravljenih v zadnjih treh letih, pa tudi na podlagi mnenja certifikacijskega organa za zadevno proračunsko leto;

234.  poudarja, da so organi držav članic za potrjevanje od leta 2015 sicer obvezani preveriti zakonitost in pravilnost transakcij, vendar drži naslednje:

(a)  GD AGRI je za tržne ukrepe prilagodil skupaj 32 programov (tj. manj kot 20 % vseh programov, za katere so bili v letu 2016 prijavljeni odhodki);

(b)  pri neposrednih plačilih so bile prilagoditve opravljene v 52 primerih (od skupno 69), in čeprav večina teh prilagoditev ni presegla 1 %, jih je bilo 7 v razponu od 1 % do 2 %, 9 pa jih je preseglo 2 %;

(c)  na področju razvoja podeželja so bila povečana sredstva 39 izmed 72 plačilnih agencij, prav tako pa je bilo opravljenih 21 prilagoditev v višini več kot 1 % in 16 prilagoditev, ki so presegle 2 %;

Uspešnost na področju razvoja podeželja

235.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče preučilo nekatera vprašanja v zvezi z uspešnostjo za vzorčne transakcije na področju razvoja podeželja v zadnjih treh letih; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo 95 % projektov, dokončanih v času revizije, izvedenih po načrtih, obžaluje pa, da ni bilo dovolj dokazov, da so bili stroški razumni;

236.   poudarja, da je bilo skoraj pri vseh projektih, ki jih je revidiralo Računsko sodišče, uporabljeno načelo povračila nastalih stroškov, in ugotavlja, da lahko države članice v programskem obdobju 2014–2020 kot nadomestno možnost uporabljajo poenostavljeno obračunavanje stroškov, in sicer standardne stroške na enoto, enkratne zneske in pavšalno financiranje, kar učinkovito zmanjšuje tveganje pretiranih cen;

Ekologizacija

237.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2016 (odstavek 7.17) v zvezi s plačili za ekologizacijo, izvršenimi za 63 kmetij, ki jih je obiskalo, navedlo, da:

(a)  zahteve izpolnjujejo vse tiste, za katere velja zahteva po diverzifikaciji kmetijskih rastlin;

(b)  največ kršitev v zvezi z ekologizacijo je zadevalo zahteve za površine z ekološkim pomenom;

(c)  zemljišča so bila pravilno evidentirana v identifikacijskem sistemu za zemljišča (LPIS), kar zadeva ohranjanje obstoječega trajnega travinja;

(d)  vse trajno travinje ni bilo pravilno evidentirano kot tako;

238.  vendar je zelo zaskrbljen zaradi prvih sklepnih ugotovitev Komisije v delovnem dokumentu njenih služb, „Pregled ekologizacije po enem letu“ SWD (2016)0218, drugi del, stran 14, da bi: „ na splošno kmetje morali zamenjati pridelek na manj kot 1 % skupne površine ornih zemljišč v Uniji, da bi izpolnili zahtevo po diverzifikaciji posevkov, in ker za veliko večino ornih zemljišč v Uniji veljajo zahteve po diverzifikaciji posevkov, se zdi, da ta omejeni učinek odraža sedanje prakse kmetov, ki že izpolnjujejo zahteve“;

239.  poudarja, da Računsko sodišče v svojem letnem poročilu (odstavki od 7.43 do 7.54) potrjuje analizo, ki jo je opravila Komisija, in poudarja, da diverzifikacija posevkov in shema za površine z ekološkim pomenom nista privedli do sprememb za večino kmetij, ki jih je obiskalo (89 % za diverzifikacijo posevkov in 67 % za površine z ekološkim pomenom);

240.  je posebno zaskrbljen, da glede na posebno poročilo Računskega sodišča 21/2017 z naslovom „Okolju prijaznejše: shema dohodkovne podpore je bolj zapletena, a še ni okoljsko uspešna“: „Ozelenitev verjetno ne bo zagotovila bistvenih okoljskih in podnebnih koristi (...), ker zahteve ozelenitve na splošno niso zahtevne in da večinoma odražajo običajne kmetijske prakse“ (stran 49);

241.  poleg tega poudarja, da Računsko sodišče določa, da je zaradi obsežnih izjem večina kmetov (65 %) lahko upravičenih do plačil za zeleno komponento, ne da bi dejansko morali izpolnjevati obveznosti ekologizacije; ekologizacija zato privede do pozitivnih sprememb kmetijskih praks na zelo omejenem deležu kmetijskih zemljišč v EU;

242.  obžaluje, da so sheme ekologizacije bolj instrument za podpiranje dohodka kmetov kot za krepitev okoljske in podnebne smotrnosti SKP; meni, da bi morale za kmetijske programe za obravnavanje okoljskih in podnebnih potreb vključevati cilje smotrnosti in financiranje, ki bi odražalo nastale stroške in izpadle dohodke zaradi dejavnosti, ki presegajo okoljsko izhodišče;

243.  obžaluje dejstvo, da bi lahko sheme ekologizacije v dejanski zasnovi programov povečale neravnovesja v porazdelitvi podpore SKP, saj so del plačil na površino; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj razmisli o upoštevanju priporočil Računskega sodišča iz posebnega poročila 21/2017;

244.  je seznanjen, da Komisija meni: „dejanski vpliv (shem za ekologizacijo) na okoljske rezultate je odvisen od odločitev držav članic in kmetov ter dejstva, da je do sedaj le malo držav članic izkoristilo možnosti za omejitev uporabe pesticidov in gnojil na površinah z ekološkim pomenom“;

245.  poudarja, da je za javno upravo breme ekologizacije predvsem v razvoju novih orodij za upravljanje, kot je sloj površine z ekološkim pomenom LPIS, kar delno pojasnjuje, zakaj je GD AGRI povečal število pridržkov in akcijskih načrtov, ki so naloženi državam članicam;

246.  je seznanjen, da ekologizacija bistveno povečuje zapletenost SKP zaradi prekrivanj z njenimi drugimi okoljskimi instrumenti (navzkrižna skladnost in okoljski ukrepi drugega stebra); v zvezi s tem je seznanjen s posebnim poročilom Računskega sodišča 21/2017 o ozelenitvi, v katerem je navedeno, da „Komisija in države članice blažijo s tem povezano tveganje mrtvih izgub in dvojnega financiranja“;

Shema za mlade kmete

247.  opozarja, da je zaradi velikih razlik v razvoju kmetijskega sektorja po vsej EU glavni problem demografski izziv, ki zahteva politike, ki obravnavajo pomanjkanje mladih kmetov, da bi zagotovili dolgoročno trajnost kmetijstva v Uniji;

248.  poudarja, da se mladi kmetovalci soočajo s posebnimi težavami pri dostopu do finančnih sredstev in nizkimi prihodki v prvih letih poslovanja, skupaj s počasno generacijsko pomladitvijo in težavami pri dostopu do kmetijskih zemljišč;

249.  poudarja, da je zaradi upadajočega števila mladih v sektorju generacijska pomladitev težja in lahko pomeni izgubo dragocenih spretnosti in znanja, ko se starejši in izkušeni ljudje upokojijo; zaradi tega vztraja, da je potrebna podpora za kmete, ki odhajajo v pokoj, in mlade naslednike, ki prevzemajo kmetijo;

250.  je posebno zaskrbljen zaradi dejstva, da v posebnem poročilu 10/2017 o podpori za mlade kmete Računsko sodišče ugotavlja, da za neposredna plačila pomoč mladim kmetom:

(a)  ni temeljila na dobri oceni potreb;

(b)  ne odraža splošnega cilja spodbujanja generacijske pomladitve;

(c)  ni vedno zagotovljena mladim kmetom, ki jo potrebujejo; ter

(d)  se včasih zagotavlja gospodarstvom, v katerih imajo mladi kmetje zgolj manjšo vlogo;

251.  obžaluje, da je Računsko sodišče v zvezi s podporo za mlade kmete preko shem za razvoj podeželja ugotovilo, da ukrepi na splošno temeljijo na nejasni oceni potreb in da ni prave koordinacije med plačili v okviru stebra 1 in podporo mladim kmetom v okviru stebra 2;

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti

252.  poziva:

(a)  Komisijo, naj temeljito preuči vzroke splošnega zmanjšanja faktorskega dohodka od leta 2013 in opredeli nov ključni cilj uspešnosti za naslednji večletni finančni okvir, skupaj s kazalniki učinkov in rezultatov, namenjenimi blažitvi dohodkovnih neenakosti med kmeti;

(b)  države članice, naj si še naprej prizadevajo, da bi v svojo podatkovno zbirko LPIS vključile zanesljive in posodobljene informacije;

(c)  Komisijo, naj pregleda pristop, ki ga uporabljajo plačilne agencije za razvrščanje in posodabljanje kategorij zemljišč v svojih LPIS in za izvajanje zahtevanih navzkrižnih pregledov, da bi zmanjšale tveganje napake v plačilih za zeleno komponento;

(d)  Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, na podlagi katerih bodo morali akcijski načrti držav članic na področju razvoja podeželja vključevati popravljalne ukrepe za obravnavo pogosto ugotovljenih vzrokov za napake;

(e)  Komisijo, naj zagotovi smernice in razširja najboljšo prakso med nacionalnimi organi ter upravičenci in njihovimi združenji, da bi zagotovila, da se z njihovimi pregledi odkrijejo povezave med vlagatelji in drugimi deležniki, ki sodelujejo pri podprtih projektih razvoja podeželja;

(f)  Komisijo, naj bo še naprej pozorna na preverjanje, ki ga izvajajo organi držav članic, in podatke, ki jih sporočajo, ter svoje ugotovitve upošteva pri razporejanju revizijskega bremena na osnovi ocen tveganja;

(g)  države članice, pa tudi upravičence in njihova združenja, naj v celoti izkoristijo možnosti, ki jih ponuja sistem poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov pri razvoju podeželja;

(h)  Komisijo, naj za prihodnjo reformo skupne kmetijske politike pripravi in razvije celovito intervencijsko logiko za okoljsko in podnebno ukrepanje EU na področju kmetijstva, vključno s specifičnimi cilji in na podlagi najnovejših znanstvenih spoznanj o zadevnih pojavih;

253.  poziva Komisijo, naj sledi naslednjim načelom pri oblikovanju novega predloga v zvezi z ekologizacijo:

(a)  kmetje bi smeli biti do plačil skupne kmetijske politike upravičeni samo, če izpolnjujejo enoten sklop osnovnih okoljskih standardov, vključno z zahtevami dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev ter zahtevami ekologizacije, ki presegajo zahteve okoljske zakonodaje; v zvezi s tem pozdravlja logiko pristopa k proračunu, usmerjenega v rezultate, ki ga je ubrala Komisija; meni, da bi moral biti prihodnji sistem izvajanja bolj odvisen od rezultatov;

(b)  specifične lokalne potrebe v zvezi z okoljem in podnebjem je mogoče ustrezno obravnavati z učinkovitejšim in usmerjenim načrtovanim ukrepanjem na področju kmetijstva;

(c)  če imajo države članice pri izvajanju skupne kmetijske politike možnost izbire, bi morale pred izvajanjem dokazati, da so rešitve, za katere so se odločile, uspešne in učinkovite pri doseganju ciljev politike, zlasti tistih v zvezi z varnostjo in kakovostjo hrane ter njunim učinkom na zdravje, ekologizacijo, upravljanjem zemljišč in podeželja ter bojem proti odseljevanju v EU;

254.  poziva Komisijo, naj:

(a)  izvede celovito oceno vseh obstoječih politik in orodij skupne kmetijske politike, ki jih je mogoče združiti, da bi pomagali mladim kmetom in opredelili ovire za uporabo obstoječih kmetij in ustanavljanje novih kmetij za mlade kmete, kar bi lahko obravnavali pri prihodnjem pregledu skupne kmetijske politike;

(b)  v sklopu kmetijske reforme poskrbi za nadaljnje izboljšave okvira za razvoj podeželja, kot je med drugim določeno v izjavi 2.0 iz Corka, da bo zagotovila uspeh podpornih programov za mlade kmete;

(c)  v zakonodajo za skupno kmetijsko politiko po letu 2020 vključi (ali zahteva, da države članice to navedejo v skladu z določbami o deljenem upravljanju) jasno intervencijsko logiko za instrumente politike, ki so namenjeni obravnavanju generacijske pomladitve v kmetijstvu; intervencijska logika bi morala zajemati:

–  zanesljivo oceno potreb mladih kmetov;

–  oceno, katere potrebe je mogoče obravnavati z instrumenti politik EU in katere bi se lahko bolje obravnavale s politikami držav članic ali pa se že, ter analizo, katere oblike pomoči (npr. neposredna plačila, pavšalni zneski, finančni instrumenti) so najprimernejše za obravnavanje ugotovljenih potreb;

–  ozaveščanje organov, upravičencev in njihovih združenj o možnih oblikah pomoči za predčasno predajo kmetije nasledniku ter spremne storitve ali ukrepe svetovanja, na primer zadovoljivo upokojitveno shemo na podlagi nacionalnih ali regionalnih dohodkov ali prihodkov v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju;

–  opredelitev ciljev v skladu z načeli SMART z jasnimi in količinsko opredeljivimi pričakovanimi rezultati instrumentov politike glede pričakovane stopnje generacijske pomladitve in prispevka k sposobnosti preživetja kmetijskih gospodarstev, ki so prejela podporo; zlasti bi moralo biti jasno, ali naj bo cilj instrumentov politike podpora čim večjega števila mladih kmetov ali ciljna usmerjenost v specifično skupino mladih kmetov;

(d)  zagotovi, da bo skupaj z državami članicami (v skladu z določbami o deljenem upravljanju) prek zakonodaje o skupni kmetijski politiki po letu 2020, ki jo predlaga, izboljšala sistem spremljanja in vrednotenja;

Evropa v svetu

Stopnje napake

255.  poudarja, da je v skladu z ugotovitvami Računskega sodišča na porabo v razdelku „Evropa v svetu“ vplivala pomembna stopnja napake, pri čemer je ocenjena stopnja napake 2,1 %, (2,8 % leta 2015 in 2,7 % leta 2014); pozdravlja pozitivni trend stopnje napake na tem področju politike;

256.  obžaluje, da je stopnja napake za specifične transakcije, ki jih neposredno upravlja Komisija, znašala 2,8 % (3,8 % leta 2015; 3,7 % leta 2014), potem ko so bile izključene transakcije z več donatorji in transakcije v zvezi s proračunsko podporo;

257.  poudarja, da so Komisija in njeni izvajalski partnerji naredili več napak v transakcijah v zvezi z nepovratnimi sredstvi in sporazumi o prispevku z mednarodnimi organizacijami kot pri drugih vrstah podpore; poudarja zlasti, da so bile transakcije proračunske podpore, ki jih je preverilo Računsko sodišče, brez napak v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo;

258.  je seznanjen, da bi bila v primeru, ko bi bile vse informacije, ki jih ima Komisija (in revizorji, ki jih imenuje), uporabljene za odpravo napak, stopnja napake v poglavju „Evropa v svetu“ nižja za 0,9 odstotne točke, tj. 1,4 %, in ne bi dosegla praga pomembnosti;

259.  poudarja, da:

(a)  je 37 % ocenjene stopnje napake mogoče pripisati odhodkom, za katere niso bila zagotovljena ključna dokazila;

(b)  je 28 % ocenjene stopnje napake posledica dveh primerov, v katerih je Komisija sprejela odhodke, ki v resnici niso nastali; obžaluje, da je bilo to stanje ugotovljeno že lani, in poudarja, da je preizkušanje transakcij, ki ga je izvedlo Računsko sodišče, pokazalo nekatere slabosti v zvezi s kontrolnimi sistemi Komisije,

(c)  se 26 % ocenjene stopnje napake nanaša na neupravičene odhodke: tj. odhodke, povezane z dejavnostmi, ki niso zajete v pogodbah, ali odhodke, ki so nastali zunaj obdobja upravičenosti, neupoštevanje pravila o poreklu, neupravičene davke in posredne stroške, ki so bili napačno zaračunani kot neposredni stroški;

Izjava o zanesljivosti

260.  je globoko zaskrbljen zaradi dejstva, da so po ugotovitvah Računskega sodišča revizorji GD NEAR odkrili slabosti pri posrednem upravljanju drugega instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), natančneje pri revizijskih organih treh držav upravičenk do IPA II – Albaniji, Turčiji in Srbiji –, in to kljub dejstvu, da so albanski in srbski revizijski organi uvedli spremembe, s katerimi naj bi odkrite težave odpravili; ugotavlja še, da v sistemih turškega revizijskega organa obstajajo pomembna področja, ki bi lahko še vedno omejevala zagotovilo, ki ga lahko ta organ da Komisiji (letno poročilo Računskega sodišča 2016, odstavek 9.24);

261.  je zaskrbljen zaradi ocene Računskega sodišča, da je bila popravna zmogljivost GD NEAR previsoko ocenjena, s tem pa tudi skupni znesek, pri katerem je ob izplačilu obstajalo tveganje;

Uspešnost

262.  ugotavlja, da je GD DEVCO v svojem letnem poročilu o dejavnostih opredelil ključne kazalnike uspešnosti, ki se nanašajo na človekov razvoj, podnebne spremembe, enakost spolov in stopnjo napake, vendar obžaluje, da nobeden od teh kazalnikov ne more meriti uspešnosti politike razvojnega sodelovanja, saj kažejo samo del pomoči, ki se dodeli za posamezne cilje, namesto da bi merili dejanski učinek in doseženi napredek pri uresničevanju ciljev;

263.   je zaskrbljen, ker je notranja revizijska služba Komisije ugotovila, da „kar zadeva poročanje, vrst informacij o smotrnosti poslovanja GD za mednarodno sodelovanje in razvoj iz različnih poročil o strateškem načrtovanju in oblikovanju programov (letno poročilo o dejavnostih, poročilo odredbodajalcev na podlagi nadaljnjega prenosa, poročila o upravljanju zunanje pomoči) ni veliko in ne zagotavljajo dejanske ocene tega, ali so bili cilji doseženi ali ne“;

Poročila o upravljanju zunanje pomoči

264.  ponovno obžaluje, da se poročila o upravljanju zunanje pomoči, ki jih pripravljajo vodje delegacij Unije, ne prilagajo k letnim poročilom o dejavnostih GD DEVCO in GD NEAR, kot določa člen 67(3) finančne uredbe; obžaluje, da se sistematično obravnavajo kot zaupna, čeprav člen 67(3) finančne uredbe določa, da „se predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu ob upoštevanju njihove zaupnosti, kadar je to ustrezno“;

265.  je seznanjen, da je komisar Oettinger v odgovoru na pismo poročevalca navedel, da Komisija išče nove oblike za poročila, kar bo omogočilo njihovo posredovanje Parlamentu brez postopkov v zvezi z zaupnostjo, ne da bi bila zato oškodovana diplomatska politika Unije;

266.  pozdravlja dejstvo, da je GD DEVCO objavil seznam delegacij, vključenih v poročila o upravljanju zunanje pomoči, ter analizo povzetka ključnih kazalnikov uspešnosti GD DEVCO v letnem poročilu o dejavnostih; vendar vztraja, da bi bilo treba v celoti spoštovati finančno uredbo;

Skrbniški skladi

267.  opozarja, da je možnost, da Komisija ustanovi in upravlja skrbniške sklade Unije, namenjena:

(a)  utrditvi mednarodne vloge Unije ter prepoznavnosti in učinkovitosti njenega zunanjega delovanja in razvojne pomoči;

(b)  zagotovitvi hitrejšega postopka odločanja v zvezi z izbiro ukrepov, ki jih je treba izvesti, kar je ključno pri ukrepih v izrednih razmerah in ukrepih po izrednih razmerah;

(c)  zagotovitvi vzvoda dodatnih virov, namenjenega zunanjemu delovanju; ter

(d)  prek združevanja virov izboljšavam usklajevanja med različnimi donatorji Unije na izbranih področjih ukrepanja;

268.  v luči nedavnih izkušenj izraža nekatere pomisleke glede doseganja glavnih ciljev, ki jim sledi ustanovitev skrbniških skladov, in zlasti ugotavlja, da:

(a)  učinek vzvoda tega novega orodja ni nujno zajamčen, prispevek drugih donatorjev pa je v nekaterih primerih zelo omejen;

(b)  se prepoznavnost zunanjih dejavnosti Unije kljub obstoju različnih ureditev z deležniki ni izboljšala, boljša usklajenost dejavnosti vseh deležnikov pa ni nujno zagotovljena;

(c)  apriorno dajanje prednosti agencijam držav članic v ustanovnih sporazumih nekaterih skrbniških skladov vodi v navzkrižje interesov, namesto da bi spodbujalo države članice, da zagotovijo več finančnih sredstev;

269.  zlasti opozarja, da je skrbniški sklad za Afriko vreden več kot 3,2 milijarde EUR, od tega je več kot 2,9 milijarde EUR iz Evropskega razvojnega sklada (ERS) in 228,667 milijona EUR od drugih donatorjev; meni, da ni sprejemljivo, da udeležba ERS v skrbniških skladih še nadalje omejuje možnosti Parlamenta za nadzor nad porabo EU;

270.  poudarja, da združevanje sredstev iz ERS, proračuna Unije in drugih donatorjev ne bi smelo imeti za posledico, da denar, namenjen AKP, ne doseže svojih običajnih upravičencev;

271.  poudarja, da se za izvajanje politik Unije ob proračunu EU vse bolj uporabljajo tudi drugi finančni mehanizmi, kot so skrbniški skladi, zato se pojavlja tveganje, da se bo raven odgovornosti in preglednosti zmanjšala, saj ureditve za poročanje, revizijo in javni nadzor niso usklajene (letno poročilo Računskega sodišča za leto 2016, odstavek 2.31); zato poudarja, kako pomembna je zaveza Komisije, da bo proračunski organ redno obveščala o financiranju skrbniških skladov ter njihovih načrtovanih in potekajočih operacijah, vključno s prispevki držav članic;

Financiranje Palestinske oblasti

272.  vztraja, da morajo učni programi in programi usposabljanja, ki se financirajo iz sredstev Unije, na primer PEGASE, prek izobraževanja sporočati skupne vrednote, kot so svoboda, strpnost in nediskriminacija, kot so v Parizu 17. marca 2015 sklenili ministri za šolstvo iz Unije;

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti:

273.  poziva GD NEAR, naj (letno poročilo Računskega sodišča za leto 2016, odstavek 9.37):

(a)  sodeluje z revizijskimi organi v državah upravičenkah do IPA II, da bi izboljšal njihovo usposobljenost;

(b)  pripravi kazalnike tveganja, da se izboljša ocenjevanje, temelječe na predlogah za notranje kontrole, da bi bilo merjenje učinka napak boljše;

(c)  v naslednjem letnem poročilu o dejavnostih pravilno razkrije obseg študije o stopnji preostale napake ter ocenjeno spodnjo in zgornjo mejo napake;

(d)  obravnava pomanjkljivosti, ugotovljene v tem letnem poročilu, in tako izboljša izračun popravljalne zmogljivosti za leto 2017;

274.  poziva GD DEVCO in GD NEAR, naj v sodelovanju z GD HOME razmislita o določitvi ključnega kazalnika uspešnosti, povezanega z odpravo temeljnih vzrokov za nedovoljene migracije;

275.  poziva Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila njena lastna služba za notranjo revizijo glede poročanja GD DEVCO o uspešnosti, in za preoblikovanje poročila o upravljanju zunanje pomoči v zanesljiv in v celoti javen dokument, ki ustrezno utemeljuje izjavo o zanesljivosti, ki so jo podali vodje delegacije in generalni direktor GD DEVCO; poziva GD DEVCO, naj opredeli ključno uspešnost tako, da bo omogočila merjenje uspešnosti razvojnega sodelovanja, ne da bi pri tem škodoval diplomatski politiki EU, ki jo izvajajo njene delegacije;

276.  meni, da bi morala biti začasna opustitev predpristopnega financiranja mogoča tudi v primeru, ko država kandidatka za pristop na kakršen koli način krši pravice iz splošne deklaracije o človekovih pravicah, ne samo v primeru potrjene zlorabe sredstev;

277.  poudarja, da bi morali skrbniške sklade ustanavljati samo, če je njihova uporaba upravičena in potrebnega ukrepa ni mogoče izvesti prek drugih, obstoječih finančnih kanalov; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj pri ustanavljanju skrbniških skladov določi smernice za jedrnato in strukturirano oceno primerjalnih prednosti skrbniških skladov v primerjavi z drugimi načini nudenja pomoči in opravi tudi analizo, katere vrzeli naj bi ti skladi zapolnili; poziva jo tudi, naj razmisli o odpravi skrbniških skladov, ki ne morejo privabiti znatnega prispevka drugih donatorjev ali ne prinašajo dodane vrednosti v primerjavi s tradicionalnimi zunanjimi instrumenti EU;

278.  globoko obžaluje potrjene primere nasilja, spolnih zlorab in povsem neprimernega vedenja delavcev, ki nudijo humanitarno pomoč civilistom v konfliktnih in pokonfliktnih razmerah; ugotavlja, da je Komisija izrazila zavezanost, da bo pregledala in po potrebi začasno ustavila financiranje tistih partnerjev, ki ne izpolnjujejo zahtevanih visokih etičnih standardov; poziva Komisijo, naj izboljša mehanizme preprečevanja v postopkih izbire osebja ter ponudi začetno in nadaljnje usposabljanje, da bi izkoreninila to nadlogo in preprečila njeno ponavljanje; poziva k politiki zaščite žvižgačev v teh primerih;

279.  poziva Komisijo, naj strateške dokumente pripravlja bolj pozorno, da bo zagotovila obsežnejšo in točnejšo oceno potreb po financiranju in instrumentov, ki so najprimernejši;

280.  poziva Komisijo, naj poskrbi, da se bodo finančna sredstva EU izplačevala v skladu s standardi UNESCO glede miru in strpnosti;

281.  meni, da je za upravne zmogljivosti držav, ki prejemajo finančna sredstva, bistvenega pomena, da jih Komisija dejavno podpira z ustrezno tehnično pomočjo;

Migracije in varnost

282.  ugotavlja, da Računsko sodišče v poglavju 8 letnega poročila z naslovom „Varnost in državljanstvo“(60) ni izračunalo stopnje napake na podlagi 15 transakcij, ki jih je preučilo, saj namen vzorca ni bil, da bi bil reprezentativen za porabo v tem razdelku večletnega finančnega okvira;

283.  je zaskrbljen zaradi ugotovitve Računskega sodišča, da „je bil napredek pri izvrševanju plačil Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF)(61) in Sklada za notranjo varnost (ISF), za katera se uporablja deljeno upravljanje, dve leti po začetku sedemletnega programskega obdobja počasen“ (letno poročilo Računskega sodišča za leto 2016, okvir 8.2);

284.   poudarja, da je Računsko sodišče ugotovilo številne sistemske pomanjkljivosti v zvezi s skladi SOLID, AMIF in ISF na ravni Komisije in držav članic;

285.  obžaluje zlasti, da:

(a)  je Računsko sodišče opozorilo na veliko število osnutkov programov AMIF ali ISF, ki so jih države članice pripravile, Komisija pa pregledala, še preden sta bila programa odobrena, kar bi lahko pomenilo zamude pri izvajanju;

(b)   je po navedbah Računskega sodišča ocena sistemov držav članic za AMIF in ISF, ki jo je opravila Komisija, pogosto temeljila na premalo podrobnih informacijah, zlasti na področju revizijskih strategij;

(c)  je pri poročanju o naknadnih revizijah skladnosti za programe SOLID prihajalo do zamud, postopki za kontrolo kakovosti revizijskega dela, ki so ga opravili zunanji izvajalci, pa so bili pomanjkljivo dokumentirani;

286.  obžaluje, da je Računsko sodišče ugotovilo tudi naslednje pomanjkljivosti na ravni držav članic: pregledi na kraju samem niso bili ustrezno dokumentirani, ni bilo namenskega orodja IT za upravljanje in kontrolo sredstev, pri revizijskih dejavnostih, ki so jih opravili revizijski organi držav članic, pa so bile slabosti;

287.  obžaluje, da je Računsko sodišče v letnem poročilu ugotovilo, da Komisija o skupnem znesku sredstev, ki so bila porabljena za begunsko in migracijsko krizo v letu 2016, ni poročala, težko pa ga je tudi oceniti (letno poročilo Računskega sodišča, odstavek 2.28);

288.  obžaluje, da je Računsko sodišče v zvezi z žariščnimi točkami (posebno poročilo Računskega sodišča št. 6/2017) ugotovilo, da:

(a)  kljub precejšnji pomoči Unije sprejemne zmogljivosti v Grčiji in Italiji konec leta 2016 še niso zadoščale;

(b)  je bilo še vedno premalo primernih zmogljivosti za nastanitev in obravnavanje mladoletnikov brez spremstva v skladu z mednarodnimi normami;

(c)  je treba v skladu s tem pristopom migrante vključiti v ustrezne nadaljnje postopke, tj. vlaganje prošenj za azil v državi ali vrnitev v izvorno državo, ti postopki pa se navadno izvajajo počasi in pri njih prihaja do različnih zastojev, kar ima lahko negativne posledice za delovanje žariščnih točk;

289.  obžaluje, da so po navedbah organizacije Human Rights Watch ženske prijavile pogosto spolno nadlegovanje na žariščnih točkah v Grčiji;

290.  se strinja z oceno Računskega sodišča glede nepreglednosti delitve financiranja na javne vire in vire migrantov pri vprašanju nujne pomoči za prevoz migrantov, ki niso državljani EU, z grških otokov v celinsko Grčijo, ki jo je sodišče navedlo v svojem letnem poročilu (letno poročilo Računskega sodišča za leto 2016, okvir 8.4); želi spomniti, da zakonodaja Unije upravičencem do nepovratnih sredstev Unije ne dovoljuje, da bi z izvajanjem projektov ustvarili dobiček; meni, da se v tem primeru porajajo vprašanja v zvezi z ugledom Komisije, in ima z etičnega vidika pomisleke o tem, kako je obravnavala zadevo;

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti

291.  poziva:

(a)  GD HOME, naj v sodelovanju z GD DEVCO in GD NEAR razmisli o določitvi ključnega kazalnika uspešnosti, povezanega z odpravo temeljnih vzrokov za nedovoljene migracije;

(b)  Komisijo, naj proračunske vrstice za financiranje migracijske politike združi v okviru istega razdelka, da bi povečala preglednost;

(c)  Komisijo, naj skupaj s podpornimi skupinami EU opredeli specifične strategije za zagotovitev varnosti žensk in mladoletnikov s spremstvom na žariščnih točkah;

(d)  Komisijo in države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznih sprejemnih zmogljivosti v Grčiji in Italiji;

(e)  Komisijo in države članice, naj odpravijo sistemske pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče ugotovilo pri upravljanju skladov AMIF in ISF;

(f)   Komisijo, naj zagotovi oceno stroškov, plačanih za migrante ali prosilce za azil po državah;

(g)  Komisijo, naj uvede sistem nadzora, da bi zagotovila spoštovanje človekovih pravic beguncev in prosilcev za azil;

(h)  Komisijo, naj poostri preverjanje finančnih sredstev za begunce, ki jih države članice v izrednih razmerah pogosto izplačujejo, ne da bi pri tem upoštevale veljavne predpise;

Kodeks ravnanja za komisarje in postopki za imenovanje višjih uradnikov

292.  ceni, da se je Komisija ustrezno odzvala na njegove pozive, naj pregleda kodeks ravnanja komisarjev do konca leta 2017 in med drugim opredeli, kaj predstavlja navzkrižje interesov, kot tudi uvede merila za ocenjevanje združljivosti zaposlitve po izteku mandata in podaljšanje obdobja mirovanja na tri leta za predsednika Komisije; ugotavlja, da je novi kodeks začel veljati 1. februarja letos;

293.  spominja, da mora biti neobstoj navzkrižja interesov tudi pogoj za zaslišanje komisarjev, zato morajo ti pripraviti in predložiti izjavo o interesih, še preden se predstavijo pred pristojnim parlamentarnim odborom, nato pa jo posodabljati vsaj enkrat letno in ob morebitnih spremembah;

294.  meni, da bi morala Komisija poskrbeti, da bodo posebni svetovalci komisarjev bolj odgovorni, njihove poklicne vezi in razmere pa pregledne in predmet javnega nadzora, da se prepreči njihovo morebitno navzkrižje interesov, saj imajo neomejen dostop do Komisije; je prepričan, da bo ta ukrep omejil možnosti lobiranja na najvišji ravni in skozi stranska vrata;

295.  poudarja, da bi moralo podaljšanje obdobja mirovanja na tri leta veljati za vse člane Komisije, kot je Parlament že večkrat zahteval; vztraja, da bi bilo treba mnenja odbora za etiko objaviti, ko se pripravijo;

296.  se boji, da postopek imenovanja neodvisnega odbora za etiko ne zagotavlja njegove neodvisnosti, in poudarja, da neodvisni strokovnjaki ne bi smeli biti nekdanji komisarji ali nekdanji višji uradniki Komisije; poziva Komisijo, naj v skladu s to pripombo sprejme nova pravila o neodvisnem odboru za etiko;

297.  v želji po odlični evropski javni upravi poziva Komisijo, naj še pred iztekom leta 2018 predstavi predlog za postopek imenovanja višjih uradnikov, ki bo zagotavljal izbor najboljših kandidatov ob največji možni preglednosti in enakih možnostih in ki bo dovolj splošen, da bo uporaben tudi za druge institucije, na primer Parlament in Svet;

298.  poziva Komisijo, naj v prihodnje predvidi uvedbo naslednjih izboljšav:

(a)  sprejemanje daril od donatorjev iz držav članic bi moralo biti prepovedano (člen 6(4));

(b)  sodelovanje komisarjev v nacionalni politiki v času njihovega mandata bi moralo biti začasno prekinjeno ali omejeno na pasivno članstvo v stranki;

(c)   pojasnitev pojma „diplomatska ali vljudnostna raba“ (člen 6(2) in (5)), ki je nenatančen in nejasen in bi se lahko zlorabljal;

(d)   udeležba komisarjev v nacionalnih volilnih kampanjah bi morala biti usklajena z udeležbo v kampanji za evropske volitve (člena 9 in 10); v obeh primerih bi morali biti komisarji prisiljeni koristiti neplačan dopust;

(e)   zagotoviti bi bilo treba več jasnosti glede meril za morebitno predložitev Sodišču Evropske unije v skladu s členom 245 ali 247 PDEU;

(f)  komisarji bi morali podati izjavo o vseh svojih pomembnih interesih (delničarji, člani upravnih odborov podjetij, svetovalci, člani povezanih fundacij itd.), namesto da izberejo samo tiste, za katere menijo, da bi utegnili povzročiti navzkrižje interesov;

(g)  izjave o interesih bi bilo treba izboljšati v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 1. decembra 2016 o izjavah o interesih komisarjev – smernice (2016/2080(INI));

Uprava

Ugotovitve Računskega sodišča

299.  je seznanjen, da so institucije med letoma 2013 do 2017 skupaj zmanjšale število delovnih mest v kadrovskem načrtu za 4,0 % (z 39.649 na 38.702 delovni mesti) in da so v istem obdobju zmanjšale število uslužbencev (delovna mesta, ki jih uslužbenci dejansko zasedajo) za 1,4 % (s 37.153 na 36.657 delovnih mest);

300.  je seznanjen tudi z dodatnimi ugotovitvami Računskega sodišča:

„30. Vendar je proračunski organ v istem obdobju institucijam, organom in agencijam v okviru letnega proračunskega postopka odobril nova delovna mesta. Ta delovna mesta so bila uvedena večinoma za razvoj njihovih dejavnosti (to pojasnjuje znatno povečanje števila delovnih mest, odobrenih za agencije), zaradi pridružitve Hrvaške in za politične skupine v Evropskem parlamentu.

31. Zaradi tega se je število delovnih mest v kadrovskih načrtih med letoma 2012 in 2017 zmanjšalo za 1,1 %, pri čemer so bile velike razlike med institucijami (–3,5 %), decentraliziranimi agencijami (+13,7 %) in izvršnimi agencijami (+42,9 %). Število dejansko zasedenih delovnih mest od 1. januarja 2013 do 1. januarja 2017 se je v tem obdobju povečalo za 0,4 % (–1,3 % za institucije in organe ter +11,3 % za agencije, od tega 9,6 % za decentralizirane agencije in 33,7 % za izvršne agencije). Povprečna stopnja prostih delovnih mest se je zmanjšala s 6,9 % dne 1. januarja 2013 na 4,5 % dne 1. januarja 2017, v nekaterih institucijah in organih pa je bila nižja od 2 %.“(62);

301.  se z zaskrbljenostjo seznanja z nadaljnjo diskriminacijo uslužbencev EU v Luksemburgu, kljub sodbi Sodišča Evropske unije iz oktobra 2000 v zadevi Ferlini (C-411/98) in Direktivi 2011/24/EU, ki obe obsojata to prakso; poudarja, da se čezmerno zaračunavanje nadaljuje na osnovi dveh sporazumov z Luksemburškim združenjem bolnišnic (FH) in Združenjem zdravnikov in zobozdravnikov (AMD), ki določata 15-odstotno zgornjo mejo za čezmerno zaračunavanje, vendar dopuščata 500-odstotno mejo za zdravljenje v bolnišnicah; obžaluje, da sodbe Sodišča Evropske unije iz leta 2000 in Direktive 2011/24/EU ne kršita le omenjena sporazuma, temveč tudi številni nacionalni izvajalci zdravstvenih storitev; poziva Komisijo, naj najprej izračuna letne dodatne stroške čezmernega zaračunavanja za proračun EU (JSIS) in jih upraviči, nato pa razmisli o postopku za ugotavljanje kršitev oziroma podobnem pravnem postopku zoper Veliko vojvodstvo; poziva jo še, naj Parlament obvesti o izidu javne peticije št. 765, predložene poslanski zbornici Luksemburga, in javne razprave, ki je tam potekala 19. oktobra 2017, nato pa izrazi nasprotovanje sporazumoma s FH in AMD;

302.  pozdravlja izjavo komisarja Oettingerja o odpravi omejitev kadrovske politike, da se prepreči huda škoda za ustrezno delovanje evropskih institucij in kakovost javnih storitev, ki jih EU zagotavlja evropskim državljanom; poudarja, kako pomembno je imeti učinkovito evropsko javno službo, ki služi državljanom in se je sposobna odzivati na izzive, s katerimi se sooča EU, ter izvajati njene politike v skladu z najvišjimi možnimi standardi odličnosti in profesionalizma, in kako pomembno je, da se tej službi dajo na voljo vsi potrebni pravni in proračunski viri; poudarja, kako pomembno je, da evropska javna uprava znova postane privlačna alternativa za mlade profesionalce v EU; poziva Komisijo, naj pripravi poročilo o posledicah omejitev za privlačnost javne službe EU in o njenem trenutnem stanju, ko ji primanjkuje virov, ter predlaga rešitve, da bo to službo približala evropskim državljanom in zbudila njihovo zanimanje za zaposlitev v njej;

303.  poudarja, kako pomembno je poiskati rešitev za pretirano in v številnih primerih nepošteno zaračunavanje stroškov zdravljenja uslužbencev in poslancev Parlamenta v nekaterih državah članicah; poziva Komisijo, naj poišče rešitev za to težavo, ki v nekaterih državah, kot je Luksemburg, stane približno 2 milijona EUR letno (npr. pogajanja z javnimi ali zasebnimi sistemi socialne varnosti držav članic, uvedba izkaznice, podobne evropski izkaznici zdravstvenega zavarovanja za potovanja v tujino, ipd.);

Stavbi Jean Monnet (JMO I, JMO II) v Luxembourgu

304.  je seznanjen, da gradnja nove stavbe Jean Monet (JMO II) močno zamuja, kar je povezano z dodatnimi stroški;

305.  obžaluje, da so Komisija in luksemburški organi potrebovali 15 let (1994–2009), da so se dogovorili o prihodnji ureditvi za namestitev oddelkov Komisije v Luxembourgu;

306.  z zanimanjem pričakuje pregled celotne zgodovine stavb JMO I/JMO II med letoma 1975 in 2011, kot je Komisija obljubila v pisnih odgovorih med pripravo na predstavitev komisarja Oettingerja 23. januarja 2018;

307.  obžaluje, da Komisija stavbe ni izpraznila do januarja 2014, čeprav je bil že leta 1997 opravljen popis vseh materialov v JMO I, ki vsebujejo azbest, in da je AIB-Vinçotte Luxembourg šele leta 2013 preveril svoje ugotovitve; ugotavlja, da so bile plasti azbesta v stavbi JMO I nižje gostote, kot je veljajo prej, zato so bile bolj občutljive za mehanske poškodbe (že preprosto trenje je bilo dovolj, da se vlakna sprostijo v ozračje, kjer jih je mogoče vdihniti); meni, da bi morala Komisija glede na hudo zdravstveno tveganje, ki nastane zaradi vdihovanja azbesta, upoštevati poročilo strokovnjaka in kompetentna mnenja drugih strokovnjakov na tem področju, zlasti po dogodkih v stavbi Berlaymont v Bruslju; poziva jo, naj Parlament obvesti, ali so bili vsi delavci ustrezno obveščeni o situaciji in o hudih zdravstvenih tveganjih, ki so jim bili izpostavljeni, ali so bila odkrita obolenja, ki bi lahko nastala zaradi vdihovanja azbestnih delcev, in kateri ukrepi so bili sprejeti v takšnih primerih in ali so bili sprejeti preventivni ukrepi (pregledi, testi za zgodnje odkrivanje itd.); Komisijo še poziva, naj poroča, ali je v zvezi s tem sprožila kak postopek zoper AIB-Vinçotte Luxembourg;

308.  je seznanjen, da so se Komisija in luksemburški organi decembra 2015 dogovorili, da si bodo delili stroške, povezane z zgodnjo selitvijo iz stavbe JMO I; ugotavlja, da bi morala biti stavba JMO II po prvotnih načrtih na voljo 31. decembra 2014;

309.  poziva Komisijo, naj podrobno poroča o stroških najema šestih stavb, ki jih bo uporabljala v vmesnem času (ARIA, LACC, HITEC, DRB, BECH in T2), kar je bilo potrebno zaradi zamude pri predaji stavbe JMO II, in posledicah podaljšanja najemnih pogodb; poziva jo, naj v tesnem sodelovanju z odborom za varnost in zdravje pri delu zagotovi, da bodo delovne razmere v teh šestih stavbah izboljšane, in hitro zaključi pogajanja z luksemburškimi oblastmi o izboljšavah mobilnosti in dostopa do teh stavb; opozarja, da mora biti v skladu z luksemburško zakonodajo v vseh stavbah zdravstvena ordinacija;

310.  je nedavno izvedel, da naj bi bila prva gradbena faza stavbe JMO II končana šele leta 2020, druga pa leta 2024; je seznanjen z naslednjimi pojasnili Komisije glede zamude:

(a)  konzorcij arhitektov KSP je zahteval pregled nekaterih določb pogodbe o upravljanju;

(b)  v postopku javnega razpisa za zemeljska dela je prišlo do upravnih težav;

(c)  večje spremembe glede varnostnih ukrepov;

311.  želi do 30. junija 2018 prejeti dokazila za ta pojasnila;

Evropske šole

312.  želi spomniti, da je Komisija v letu 2016 plačala 61 % (177,8 milijona EUR) proračuna šol;

313.  obžaluje, da po več kot 15 letih(63) za evropske šole še vedno ni vzpostavljen sistem dobrega finančnega poslovodenja;

314.  v zvezi s tem opozarja na poročilo Računskega sodišča o zaključnem računu evropskih šol za proračunsko leto 2016, iz katerega izhajajo naslednje pomanjkljivosti(64):

„27. Računsko sodišče je ugotovilo znatne pomanjkljivosti pri uporabi računovodstva na podlagi nastanka poslovnega dogodka v izkazih centralnega urada ter šol v Alicanteju in Karlsruheju, zlasti pri izračunu in knjiženju rezervacij za zaslužke zaposlenih ter beleženju obveznosti in terjatev. Pomembne napake so bile odpravljene v postopku konsolidacije. Medtem ko so pomanjkljivosti v sistemih notranje kontrole šol v Alicanteju in Karlsruheju omejene, so pomanjkljivosti v sistemih notranje kontrole centralnega urada znatne. Revizijska poročila neodvisnega zunanjega revizorja so razkrila tudi precejšnje pomanjkljivosti pri postopkih zaposlovanja, javnih naročil in plačil. Računsko sodišče zato ne more potrditi, da je finančno poslovodenje potekalo v skladu s splošnim okvirom.“;

315.  potrjuje, da je zato generalna direktorica ravnala ustrezno, ko je omejila svojo izjavo o zanesljivosti: „Generalna direktorica je kot odredbodajalka na podlagi prenosa podpisala izjavo o zanesljivosti, v kateri pa so pridržki glede tveganja za ugled v zvezi z učinkovitim upravljanjem nekaterih sredstev Komisije, dodeljenih evropskim šolam.“(65);

316.  obžaluje, da poročilo Računskega sodišča o zaključnem računu evropskih šol za proračunsko leto 2016 razkriva številne pomanjkljivosti: meni, da bi bilo treba finančno odgovornost sistema evropskih šol povečati na ustrezno raven, tudi z ločenim postopkom podelitve razrešnice za sredstva v višini 177,8 milijona EUR, ki so mu bila dana na voljo;

317.  znova izraža stališče Parlamenta, da je nujno potreben temeljit pregled sistema evropskih šol, da se preuči možnost „reforme, ki zajema vodstvena, finančna, organizacijska in pedagoška vprašanja“, in znova poziva Komisijo, „naj vsako leto Parlamentu predloži poročilo z oceno napredka na teh področjih“;

318.  sprašuje Komisijo, kdaj pričakuje, da bo za evropske šole vzpostavljen sistem dobrega finančnega poslovodenja; poziva jo, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila njegovo čimprejšnjo uvedbo;

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

319.  je osupel, da bo razvoj novega sistema za vodenje zadev, ki ga bo urad zasnoval sam, stal 12,2 milijona EUR; želi izvedeti, ali je urad OLAF opravil kako tržno raziskavo, da bi poiskal cenejšo rešitev, preden je sprejel ta strošek; pričakuje, da bosta Komisija in OLAF organu za podelitev razrešnice predložila izčrpno pojasnilo ocenjenih stroškov in korake, ki sta jih naredila, da bi poiskala gospodarnejšo rešitev;

320.  ima precejšnje pomisleke glede naslednjega:

(a)  ustvarjanja delovnih mest, ki služijo izključno kot odskočna deska za napotitve,

(b)  visokih uradnikov, ki ne spoštujejo obdobja mirovanja, preden sprejmejo položaj, tesno povezan s prejšnjo zaposlitvijo,

(c)  visokih uradnikov, ki tvegajo navzkrižje interesov med zvestobo prejšnjemu in trenutnemu delodajalcu;

Strokovne skupine

321.  Komisijo poziva, naj poskrbi, za uravnoteženo sestavo strokovnih skupin; je seznanjen s poročilom Evropskega observatorija za podjetja (CEO) z dne 14. februarja 2017 z naslovom „V ključnih strokovnih skupinah še vedno prevladujejo interesi podjetij“ (Corporate interests continue to dominate key expert groups)(66) ; je zaskrbljen zaradi ugotovitev v njem, zlasti zaradi neuravnoteženosti strokovne skupine GEAR2030, strokovne skupine za samodejno izmenjavo informacij o finančnih računih, skupnega foruma za transferne cene, platforme za dobro davčno upravljanje in podskupine za dejanske emisije pri vožnji z lahkimi tovornimi vozili pri delovni skupni za motorna vozila; ugotavlja, da Parlament še vedno ni prejel odgovora na svojo resolucijo o nadzoru registra in sestavi strokovnih skupin Komisije z dne 14. februarja 2017(67); poziva Komisijo, naj nemudoma posreduje izčrpen odgovor;

Skupina Volkswagen Group:

raziskovalno novinarstvo in boj proti korupciji

322.  obsoja umor slovaškega raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kusnirove 22. februarja 2018 in je zelo zaskrbljen zaradi informacij, da bi bil lahko povezan z goljufivim transferjem sredstev Unije slovaškemu rezidentu in domnevnimi vezmi s skupino organiziranega kriminala 'Ndràngheta; poziva Komisijo in OLAF, naj ta primer temeljito preučita in poročata o njem v okviru nadaljnjega ukrepanja na osnovi razrešnice Komisiji;

Začasna nadomestila

323.  je seznanjen z ugotovitvami in priporočili iz študije parlamentarnega tematskega sektorja D z naslovom „Začasna nadomestila za nekdanje nosilce funkcij v EU – premalo pogojev?“; poziva Komisijo, naj ta priporočila upošteva in sproži revizijo teh nadomestil, da bi povečala njihovo preglednost in odgovornost proračuna EU do državljanov;

Izvajalske agencije

324.  poziva zadevne izvajalske agencije, naj:

(a)  sprejmejo nadaljnje ukrepe in izvedejo priporočila službe za notranjo revizijo;

(b)  v čim večji meri preprečijo prenose v naslednje leto, tako da uvedejo diferencirana proračunska sredstva, ki bodo bolje odražala večletno naravo operacij;

(c)  vodijo podrobno in izčrpno evidenco o postopkih javnih naročil in zaposlovanja;

Mnenja odbora

Zunanje zadeve

325.  je seznanjen s končnim poročilom o zunanji oceni evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice, objavljenim junija 2017; pozdravlja znamenja, da opazovanje volitev prispeva k uresničevanju splošnih in posebnih ciljev tega instrumenta; poudarja, kako pomembno je poskrbeti, da bo lokalno prebivalstvo trajno podpiralo misije za opazovanje volitev; v ta namen opozarja, da je treba zagotoviti stroškovno učinkovitost in sorazmernost med sredstvi, porabljenimi za te misije, in ukrepanjem na osnovi njihovih priporočil; poziva Komisijo, naj razmisli o predlogih iz končnega poročila o zunanji oceni evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice, da se še izboljša ukrepanje na osnovi priporočil, danih ob spremljanju volitev;

326.  pozdravlja doseženi napredek, vendar ugotavlja, da Komisija za 4 od 10 civilnih misij skupne varnostne in obrambne politike še vedno ni potrdila, da so v skladu s členom 60 finančne uredbe; poziva jo, naj pospeši postopke in v skladu s priporočilom Računskega sodišča akreditira vse civilne misije skupne varnostne in obrambne politike, da bodo lahko izvrševale proračun v okviru posrednega upravljanja; Razvoj in sodelovanje

327.  je zelo zaskrbljen, ker je mogoče v zadnjih predlogih Komisije opaziti jasno težnjo, da se v zvezi z upravičenimi odhodki uradne razvojne pomoči in državami, upravičenimi do pomoči iz instrumenta za razvojno sodelovanje, ne upoštevajo pravno zavezujoče določbe Uredbe (EU) št. 233/2014(68); opozarja, da je zakonitost izdatkov Unije eno ključnih načel dobrega finančnega poslovodenja in da politični dejavniki ne bi smeli imeti večje teže kot jasne pravne določbe; opominja, da je instrument za razvojno sodelovanje prvi in najpomembnejši instrument za boj proti revščini;

328.  podpira uporabo proračunske podpore, toda poziva Komisijo, naj bolje opredeli in jasno oceni razvojne rezultate, ki bi jih bilo treba doseči v posameznih primerih, predvsem pa izboljša kontrolne mehanizme v zvezi z ravnanjem držav prejemnic na področjih korupcije, spoštovanja človekovih pravic, pravne države in demokracije; je zelo zaskrbljen zaradi možne uporabe proračunske podpore v državah, kjer ni demokratičnega nadzora, bodisi zaradi nedelujoče parlamentarne demokracije, svoboščin civilne družbe in medijev bodisi zaradi premajhne zmogljivosti nadzornih organov;

329.  je zaskrbljen zaradi izjave Računskega sodišča, da obstaja resno tveganje, da Unija ne bo izpolnila cilja glede vključitve boja proti podnebnim spremembam v celoten proračun Unije, prav tako pa ji ne bo uspelo nameniti 20 % odhodkov ukrepom v zvezi s podnebjem;

330.  je zaskrbljen zaradi ugotovitve Računskega sodišča, da sistem Unije za certificiranje trajnosti biogoriv ni povsem zanesljiv; opozarja na morebitne negativne posledice za države v razvoju, ki jih omenja Računsko sodišče: „Komisija predvsem ni zahtevala, da prostovoljne sheme preverjajo, da proizvodnja biogoriv, ki jih certificirajo, ne povzroča bistvenih tveganj negativnih socialno-ekonomskih vplivov, kot so konflikti v zvezi z lastništvom zemljišč, prisilno/otroško delo, slabi delovni pogoji kmetov ter nevarnosti za zdravje in varnost.“; poziva Komisijo, naj obravnava to vprašanje;

331.  se veseli, da se ga bo v celoti obveščalo in se z njim posvetovalo o vmesnem pregledu instrumenta za razvojno sodelovanje, ki naj bi sicer upošteval agendo 2030 in novo evropsko soglasje o razvoju;

332.  poziva Komisijo, naj za razvoj uporabi pristop, ki temelji na spodbudah, in sicer z uvedbo načela „več za več“, kot na primer pri evropski sosedski politiki; verjame, da hitrejši kot je napredek države pri izvajanju notranjih reform na poti k ustanavljanju in utrjevanju demokratičnih institucij, izkoreninjenju korupcije, spoštovanju človekovih pravic in pravne države, več podpore bi morala dobiti od Unije; poudarja, da lahko pristop pozitivne pogojenosti skupaj z močno osredotočenostjo na financiranje manjših programov podeželskih skupnosti prinese resnične spremembe in zagotovi, da se bo davkoplačevalski denar Unije porabljal na bolj trajnosten način; po drugi strani odločno obsoja vse poskuse, da bi pomoč pogojili z nadzorom na mejah;

Zaposlovanje in socialne zadeve

333.  je zaskrbljen, ker je v času, ko je Računsko sodišče opravilo revizijo 168 dokončanih projektov na področju porabe za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, le tretjina teh projektov imela sistem merjenja uspešnosti s kazalniki učinkov in rezultatov, ki so bili povezani s cilji operativnega programa, 42 % projektov pa ni imelo ne kazalnikov rezultatov ne ciljev, zaradi česar ni bilo mogoče oceniti specifičnega prispevka teh projektov k splošnim ciljem programa;

334.  je seznanjen s priporočilom Računskega sodišča, da bi morala Komisija pri razmisleku o obliki in mehanizmu za izvajanje evropskih investicijskih in strukturnih skladov po letu 2020 programe osredotočiti na uspešnost in poenostaviti plačilne mehanizme ter se po potrebi zavzeti za uvedbo nadaljnjih ukrepov, ki bodo višino plačila povezali z uspešnostjo, namesto da se preprosto povrnejo stroški;

335.  pozdravlja rezultate, ki so bili v letu 2016 doseženi na treh oseh programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI); opozarja na pomen podpore iz programa EaSI, zlasti njegovih osi Progress in mreže evropskih služb za zaposlovanje (EURES), pri izvajanju evropskega stebra socialnih pravic; z zaskrbljenostjo opaža, da tematski del o socialnem podjetništvu v okviru osi EaSI o mikrofinanciranju in socialnem podjetništvu še vedno ne deluje dovolj uspešno; poziva Komisijo, naj vztraja, da se Evropski investicijski sklad zaveže, da bo uporabil vsa sredstva tematskega dela o socialnem podjetništvu;

Okolje, javno zdravje in varnost hrane

336.  poudarja, da je bil akcijski načrt pripravljen leta 2016, potem ko je Računsko sodišče podalo pripombe, namen pa je bil zagotoviti izboljšave pri zamudah plačil v okviru programa LIFE; ugotavlja, da je stopnja zamud pri plačilih za leto 2016 znašala 3,9 %;

337.  obžaluje, da ni posebnega okvira za poročanje, ki bi ga upravljala Komisija, za opredeljevanje in merjenje neželenih posledic politik Unije, ki negativno prispevajo k podnebnim spremembam, pa tudi za količinsko opredelitev deleža teh odhodkov v skupnem proračunu Unije;

338.  poudarja, da iz notranjih revizij izhaja tudi, da je prišlo do zamud pri izvajanju zelo pomembnega priporočila, povezanega z varnostjo informacijske tehnologije (o upravljanju varnosti informacijskega sistema EU za trgovanje z emisijami), zaradi česar je GD izpostavljen kršitvam varnosti;

339.  je seznanjen, da iz naknadne ocene drugega zdravstvenega programa, dokončanega julija 2016, izhaja, da je program sicer zagotovil pomembne rezultate z jasno povezavo s prednostnimi nalogami zdravstvene politike Unije in nacionalnih zdravstvenih politik, da pa so še vedno možne izboljšave v zvezi z razširjanjem akcijskih rezultatov in sinergijami z drugimi instrumenti Unije za financiranje, kot so strukturni skladi;

Promet in turizem

340.  obžaluje, da v času, ko se pripravlja naslednji večletni finančni okvir, Računsko sodišče ni zagotovilo celovitih informacij o revizijah za prometni sektor na področju konkurenčnosti za rast in zaposlovanje, zlasti glede instrumenta za povezovanje Evrope (IPE);

341.  ugotavlja, da je do konca leta 2016 IPE zagotovil podporo 452 projektom na področju prometa v skupni višini 19,4 milijarde EUR za naložbe v Evropi; ponavlja, kako pomemben je IPE kot instrument financiranja za dokončanje omrežja TEN-T in za vzpostavitev enotnega evropskega prometnega prostora; poudarja, da bi se bilo treba v prihodnje izogniti proračunskim rezom IPE, opravljenim v preteklosti zaradi financiranja pobude Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI);

342.  ugotavlja, da je EFSI v letu 2016 zagotovil 3,64 milijarde EUR za financiranje 29 operacij: 25 projektov na področju prometa in 4 večsektorskih skladov s predvidenimi skupnimi naložbami v višini 12,65 milijarde EUR; obžaluje, da Komisija in Evropska investicijska banka (EIB) za projekte, ki jih podpira EFSI, nista posredovali celovitih informacij po posameznih sektorjih na letni osnovi;

343.  je seznanjen z dejstvom, da se je leta 2016 začel izvajati program jamstva za okolju prijazen ladijski prevoz prek novega finančnega produkta, ki se imenuje dolžniški instrument IPE, in prek EFSI, ki bi lahko sprožil za 3 milijarde EUR naložb v opremljanje plovil s čisto tehnologijo; poziva Komisijo, naj posreduje podrobne informacije o izvajanju tega programa, vključno s finančnimi in tehnološkimi vidiki, kakor tudi o vplivu na okolje in o gospodarskih učinkih;

344.  je seznanjen, da se je število finančnih instrumentov znatno povečalo, kar nudi nove možnosti kombiniranja v sektorju prometa, obenem pa okrog proračuna Unije ustvarja zapleteno mrežo ureditev; je zaskrbljen, da bi lahko ti instrumenti skupaj s proračunom Unije ogrozili raven odgovornosti in preglednosti, saj poročanje, revizije in nadzor javnosti niso usklajeni; poleg tega obžaluje, da se z uporabo finančnih sredstev iz sklada EFSI izvajanje pooblastil prenese na EIB, kjer je javni nadzor bolj omejen kot pri drugih instrumentih, ki jih podpira proračun Unije;

345.  poziva Komisijo, naj za prometni sektor jasno predloži oceno učinka EFSI na druge finančne instrumente, zlasti IPE, pa tudi na skladnost dolžniškega instrumenta IPE z drugimi pobudami Unije, in to pravočasno, še pred predlogom za naslednji večletni finančni okvir in za prihodnji IPE; poziva, naj ta ocena predstavi jasno analizo o geografski uravnoteženosti naložb v prometni sektor; vseeno opozarja, da količine denarja, ki se porabi v okviru finančnega instrumenta, ne velja šteti za edino smiselno merilo za ocenjevanje njegove uspešnosti; zato poziva Komisijo, naj poglobi svoje ocenjevanje dosežkov projektov na področju prometa, ki jih financira Unija, in izmeri njihovo dodano vrednost;

346.  ponavlja zahtevo, naj Komisija zaradi številnih virov financiranja omogoči enostaven dostop do projektov v obliki enotne kontaktne točke, da bi državljanom omogočili, da natančno spremljajo razvoj in financiranje infrastruktur, ki jih sofinancirajo skladi Unije in EFSI;

347.  poziva Komisijo, naj oceni finančno učinkovitost sporazuma z Eurocontrolom glede organa za oceno uspešnosti ter napreduje v zvezi s predlogom, da se ta organ ustanovi kot evropski gospodarski regulator pod nadzorom Komisije; poleg tega poziva Komisijo, naj poskrbi za uresničitev predloga, da se upravljavci omrežij imenujejo za samostojne ponudnike storitev, ki so vzpostavljeni v obliki industrijskega partnerstva, pri čemer upošteva, da je treba čim prej začeti izvajati enotno evropsko nebo, da bi se izboljšala konkurenčnost letalske industrije;

348.  poziva Komisijo, naj predstavi oceno učinka projektov, ki jih na področju prometa financirajo države članice v okviru strategije za Podonavje, in naj predlaga povečanje dodane vrednosti prihodnjih projektov, da bi prispevala k dokončanju tega pomembnega prometnega koridorja;

349.  globoko obžaluje, da ne obstaja posebna proračunska vrstica za turizem, zaradi česar ni preglednosti v zvezi s sredstvi Unije, uporabljenimi za podpiranje ukrepov za turizem; ponovno zahteva, da se v prihodnjih proračunih Unije doda proračunska vrstica, namenjena turizmu;

Regionalni razvoj

350.  opozarja na vlogo upravnih zmogljivosti pri redni uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov in meni, da bi izmenjava dobre prakse veliko prispevala k izboljšanju zmogljivosti držav članic na tem področju;

351.  je močno zaskrbljen, ker so velike zamude pri izvajanju politik ekonomske, socialne in teritorialne kohezije še poglobile številne neenakosti v Uniji ter znotraj držav članic in regij, s tem pa ogrozile celovitost Unije;

352.  je seznanjen s strateškim poročilom iz leta 2017 o izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov(69) in poudarja, da so bili izbrani projekti v skupnem znesku 278 milijard EUR oziroma da je bilo v evropskem realnem gospodarstvu od začetka obdobja financiranja uresničenih 44 % vseh naložb iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, načrtovanih za obdobje 2014–2020; meni, da je izvajanje programov za obdobje 2014–2020 v polnem teku, pri tem pa se je izkazala dodana vrednost naložb kohezijske politike za vse regije v Uniji in tudi potreba po nadaljnjem povečevanju upravnih zmogljivosti državnih, regionalnih in lokalnih organov;

Kmetijstvo in razvoj podeželja

353.  pozdravlja, da je bil identifikacijski sistem za zemljišča dodatno izboljšan in da se je povečala njegova natančnost, zaradi česar je odlično orodje za zmanjšanje stopnje napake, pa tudi upravnega bremena za kmete in plačilne agencije;

354.  poziva Komisijo in države članice, naj spremljajo precejšnjo nestanovitnost cen kmetijskih proizvodov, ki neugodno vpliva na prihodke kmetov, in naj se po potrebi odzivajo hitro in učinkovito;

355.  ugotavlja, da prvo polno leto „ekologizacije“ očitno ni vplivalo na stopnjo napake, kar se lahko šteje kot velik dosežek kmetov in plačilnih agencij, saj so pravila glede ekologizacije zelo zapletena; se pa strinja s Komisijo, da je še prezgodaj, da bi ugotavljali natančne okoljske rezultate; ugotavlja predvsem, da tudi drugi dejavniki, ne samo ekologizacija, vplivajo na okoljsko učinkovitost kmetijskega sektorja; poudarja, da je ekologizacija primer povečane potrebe po revizijah smotrnosti poslovanja na področju kmetijstva;

356.  pozdravlja shemo ekologizacije in njen cilj, da bi kmetije v Uniji postale bolj prijazne okolju z diverzifikacijo posevkov, ohranjanjem obstoječih stalnih travišč ter določitvijo površin z ekološkim pomenom na orni zemlji, kot je bilo navedeno v letnem poročilu Računskega sodišča;

357.  poudarja, da je med vrstami in obsegom napak, tj. med nenamernimi opustitvami administrativne narave in primeri goljufije, znatna razlika in da opustitve praviloma ne povzročijo finančne škode za davkoplačevalce, kar bi prav tako bilo treba upoštevati pri ocenjevanju dejanske stopnje napake; opominja Komisijo, da posledice nenamernih napak, ki nastanejo zaradi prezapletene ureditve, na koncu nosijo upravičenci; obžaluje, da Računsko sodišče v primeru napak pri javnih razpisih odhodke v celoti obravnava kot neupravičene, čeprav je bila naložba uspešna; zato poudarja, da bi bilo dobro metodo za izračun napak še bolj racionalizirati;

358.  je seznanjen, da sta dostop do podatkov in dobro spremljanje zlasti okoljskih vidikov bistvena, saj so nekateri naravni viri, kot sta prst in biotska raznovrstnost, osnova za dolgoročno kmetijsko produktivnost;

359.  pričakuje, da bo Računsko sodišče prilagodilo svoj nadzorni pristop, da bo imela uporaba sredstev enak pomen kot dodeljevanje sredstev;

Ribištvo

360.  poziva Računsko sodišče, naj v prihodnjih poročilih predstavi ločeno stopnjo napake za ribištvo in pomorske zadeve, da bi odpravili izkrivljanje, ki izhaja iz vključitve drugih področij istega razdelka; ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem poročilu ni dovolj podrobno obravnavalo področja pomorskih zadev in ribištva, kar otežuje pravilno oceno finančnega poslovodenja na teh področjih;

361.  izreka pohvalo Komisiji za izjemno visoko stopnjo izvrševanja naslova 11 oddelka III proračuna za leto 2016 (Pomorske zadeve in ribištvo), in sicer tako pri obveznostih (99,2 %) kot pri plačilih (94,7 %); poudarja, da so proračunska sredstva v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 508/2014(70) razdeljena glede na področje dodelitve in da bi bilo zato ustrezno, da Komisija v svojem poročilu podrobno navede stopnjo izvrševanja za posamezne proračunske vrstice;

362.  je seznanjen s pridržkom iz letnega poročila o dejavnostih GD MARE, ki zadeva neupravičene odhodke, ugotovljene pri Evropskem skladu za ribištvo, in z dejstvom, da ta pridržek velja za osem držav članic;

363.  spodbuja GD MARE pri prizadevanjih za nadzor sredstev v deljenem upravljanju, še zlasti pri ukrepih glede Evropskega sklada za ribištvo in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;

364.  ugotavlja, da tveganje izgube sredstev znaša 5,9 milijona EUR ter da je Komisija sprejela potrebne ukrepe za oceno odhodkov v letu 2017 in izterjavo dodeljenih sredstev, če bo to potrebno;

365.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014–2020 tri leta po njegovem sprejetju 15. maja 2014 še vedno nezadostna, saj je bilo do septembra 2017 porabljenih samo 1,7 % od 5,7 milijarde EUR, dodeljenih v deljeno upravljanje; ugotavlja, da so za porabo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo odgovorne države članice; poudarja, da so proračunska sredstva v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 508/2014 razdeljena glede na področje dodelitve in da bi bilo zato ustrezno, da Komisija v svojem poročilu podrobno navede stopnjo izvrševanja za posamezne proračunske vrstice;

366.  meni, da je treba državam članicam zagotoviti vso podporo, da bodo lahko v skladu s svojimi prednostnimi nalogami in potrebami pravilno in v celoti porabile sredstva Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in da bo stopnja izvrševanja visoka, zlasti kar zadeva trajnostni razvoj v ribiškem sektorju;

Kultura in izobraževanje

367.  pozdravlja, da je program Erasmus+ v letu 2016 500.000 osebam omogočil študij, usposabljanje ali prostovoljno delo v tujini in da se približuje svojemu cilju, da bo do leta 2020 dosegel 4 milijone udeležencev; poudarja, da študenti programa Erasmus+ ponavadi pridobijo širši nabor veščin, kompetenc in znanja, ki ga je mogoče prenesti v prakso, ter boljše obete za kariero kot nemobilni študenti in da je ta program uspešna strateška naložba v evropsko mladino; poudarja pa, da je treba povečati njegovo dostopnost, zlasti za mlade z manj možnostmi;

368.  pozdravlja, da je bil v splet prenesen večji del postopka za vložitev prošnje za financiranje iz programa Erasmus+; vseeno meni, da je mogoče postopek še bolj poenostaviti z opustitvijo zahteve za fizični podpis partnerjev pri projektih v mandatnem pismu;

369.  ugotavlja, da še vedno obstajajo težave pri dostopu do financiranja iz programa Erasmus+ na področju mladih, ki so posledica decentraliziranega upravljanja programa prek nacionalnih agencij; poziva Komisijo k sprejetju ustreznih ukrepov, na primer centralizacije dela tega financiranja v okviru izvajalske agencije; poleg tega jo poziva, naj zagotovi ustrezne mehanizme za večjo vključitev vseh upravičencev programa, na primer z ustanovitvijo stalnih sektorskih pododborov, kot določa Uredba (EU) št. 1288/2013(71);

370.  zahteva, da se prepreči erozija univerzitetnih izmenjav – te so bile doslej tisti vidik programa Erasmus+, ki je najbolj zagotavljal njegovo uspešnost – zaradi preusmerjanja sredstev v druge programe ali razširitve področja uporabe programa na druge upravičence, denimo migrante;

371.  je zaskrbljen zaradi kronično nizke stopnje uspešnosti projektov v programu Evropa za državljane in podprogramu Ustvarjalna Evropa programa Kultura (16 % in 11 % v letu 2016); poudarja, da nizka stopnja uspešnosti povzroča razočaranje med prosilci za sredstva in je značilna posledica nezadostnega financiranja, to pa je v nasprotju z ambicioznimi cilji programov;

372.  poudarja, da tudi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) pri Komisiji zatrjuje, da je program Evropa za državljane v letu 2016, ko se je izvajal tretje leto, povsem dozorel; zato poziva Komisijo in Svet, naj ustrezno upoštevata, da so bila za celovito izvajanje novih programov v večletnem finančnem okviru 2014–2020 potrebna daljša časovna obdobja, in tako preprečita, da bi se takšne zamude ponavljale tudi v finančnem okviru po letu 2020;

373.  priznava, da ima Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) pomembno vlogo pri izvajanju treh kulturnih in izobraževalnih programov, o čemer priča tudi pozitivna ocena dela agencije v letu 2016; je zadovoljen, da agencija za financirane projekte pogosteje uporablja e-poročanje, s čimer želi izboljšati zbiranje podatkov in spremljanje projektov, prispevati k delu Komisije na področju politik ter pomagati upravičencem; z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija 92 % izplačil izvede v rokih iz finančne uredbe; jo poziva, naj si prizadeva za boljši rezultat, morda s kazalnikom povprečnega časa, ki preteče do izplačila, saj so upravičenci izobraževalnih in kulturnih programov pogosto zelo majhne organizacije;

374.  je seznanjen z ustanovitvijo jamstvenega sklada za kulturni in ustvarjalni sektor v letu 2016, katerega proračun do leta 2022 znaša 121 milijonov EUR, pa tudi z začetnim zanimanjem, ki so ga pokazali sektor in finančni posredniki; poziva k hitrem izvajanju načrta, da se v ta sklad na začetku obdobja izvajanja izplača 60 milijonov EUR iz Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI); spominja, da posojila dopolnjujejo druge bistvene vire financiranja tega sektorja, kot so nepovratna sredstva;

375.  je zaskrbljen, ker je raven sredstev EFSI, ki je leta 2016 dosegla izobraževalni, kulturni in ustvarjalni sektor, zelo nizka; meni, da je prilagojena podpora, namenjena posameznemu sektorju, bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da bi lahko tudi kulturni in ustvarjalni sektor izkoristil prednosti posojil EFSI;

376.  ponovno izraža podporo neodvisnemu medijskemu poročanju o evropskih zadevah, zlasti s proračunsko podporo televizijskim, radijskim in spletnim mrežam; pozdravlja, da se bodo do leta 2018 še naprej zagotavljala nepovratna sredstva za Euranet+, in poziva Komisijo, naj za to mrežo poišče bolj trajnosten model financiranja;

Državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

377.  opozarja, da so se tudi v letu 2016 množično uporabljali posebni instrumenti, zlasti za odzivanje na humanitarno krizo prosilcev za azil v EU, zato obstaja tveganje, da znesek, ki ostaja na voljo do izteka večletnega finančnega okvira, ne bo zadostoval za ukrepanje ob nepredvidenih dogodkih, ki bi se utegnili zgoditi pred letom 2020; poziva Komisijo, naj v naslednjem večletnem finančnem okviru ta strukturni problem reši in o tem ustrezno obvesti Parlament;

378.  poziva k pripravi razumljive in sistematične strategije z jasnejšimi, odločnejšimi in dolgoročnimi političnimi in operativnimi prednostnimi nalogami za varstvo temeljnih pravic in svoboščin, in meni, da je treba uspešno izvajanje te strategije zagotoviti tudi z dodelitvijo zadostnih sredstev.

Pravice žensk in enakost spolov

379.  poudarja, da bi bilo treba enakost med ženskami in moškimi zagotoviti na vseh področjih politik; zato znova poziva k pripravi proračuna, ki bo vidik spola upošteval v vseh fazah proračunskega postopka, vključno z izvrševanjem in oceno izvrševanja;

380.  obžaluje, da v proračunskih vrsticah programa za pravice, enakost in državljanstvo za obdobje 2014–2020 ni določeno, koliko sredstev je dodeljenih posameznim ciljem tega programa, povezanim z enakostjo spolov; pozdravlja, da sta mreža Women Against Violence in Evropski ženski lobi v letu 2016 prejela nepovratna sredstva za boj proti nasilju nad ženskami in enakost spolov;

381.  znova poziva, da se za posebni cilj Daphne ohrani ločena proračunska vrstica in da se povečajo proračunska sredstva v njej, da bi izravnali zmanjšanje sredstev za Daphne v obdobju 2014–2020;

382.  obžaluje, da Evropski sklad za strateške naložbe ne vključuje vidika spola, in poudarja, da uspešno gospodarsko okrevanje brez obravnave posledic krize za ženske ni mogoče;

383.  poudarja, da je vključevanje načela enakosti spolov tudi eno od temeljnih načel Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF); obžaluje pa, da ni dovolj ciljno usmerjenih ukrepov za enakost spolov s posebnimi proračunskimi vrsticami, čeprav je Parlament večkrat pozval, da je treba razsežnost spola upoštevati tudi v migracijski in azilni politiki;

384.  znova zahteva, da se v skupni sistem kazalnikov rezultatov za izvrševanje proračuna Unije ob ustreznem upoštevanju načela dobrega finančnega poslovodenja, natančneje načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, vključijo tudi kazalniki glede na spol;

385.  poziva, naj ocene učinka z vidika enakosti spolov postanejo del splošne vnaprejšnje pogojenosti skladov EU in naj se vedno, kadar je mogoče, zbirajo podatki o upravičencih in udeležencih, razčlenjeni glede na spol;

386.  pozdravlja razmeroma uravnoteženo zastopanost spolov (52 % žensk in 48 % moških) v ukrepih Evropskega socialnega sklada v letu 2016;

387.  poziva, naj se Parlament, Svet in Komisija znova zavežejo enakosti spolov v naslednjem večletnem finančnem okviru v skupni izjavi, priloženi temu okviru, prav tako pa naj se zavežejo, da bodo pri pripravi proračuna upoštevali vidik spola in učinkovito spremljali izvajanje te izjave v letnih proračunskih postopkih, in sicer z vključitvijo določbe v klavzulo o pregledu uredbe o novem večletnem finančnem okviru.

31.1.2018

MNENJE Odbora za zunanje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavec mnenja: Cristian Dan Preda

POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je zadovoljen, da se je stopnja pomembnih napak v razdelku 4 v proračunskem letu 2016 zmanjšala glede na leto 2015 (z 2,8 % na 2,1 %), kot je Računsko sodišče ocenilo v letnem poročilu; odločno podpira vsa njegova priporočila in poziva Komisijo, naj jih začne čim prej izvajati;

2.  poudarja, da je ocenjena stopnja napake občutno večja, če pri izračunu ne upoštevamo operacij proračunske podpore in projektov, ki jih financira več donatorjev; poudarja, da bi lahko Komisija to stopnjo zmanjšala za nadaljnjih 0,7 %, če bi uporabila vse razpoložljive informacije; vztraja, naj bodo operacije proračunske podpore pogojene z aktivnim bojem proti korupciji;

3.  poudarja, da je večina napak (37 %) posledica dejstva, da nujna podporna dokumentacija ni bila na voljo; znova opozarja, kako pomembno je izboljšati nadzor nad nepovratnimi sredstvi in s tem povezano tehnično pomočjo; poziva Komisijo, naj v ta namen sprejme ustrezne ukrepe;

4.  poudarja, da mora biti poročanje o izdatkih za migracije in begunsko krizo v splošnem jasnejše in izčrpnejše; je v zvezi s tem zaskrbljen, ker uporaba drugih finančnih mehanizmov, ki niso del proračuna EU, za izvajanje politik EU, na primer skrbniških skladov in instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji, ogroža odgovornost in preglednost;

5.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je posredno upravljanje drugega instrumenta za predpristopno pomoč, ki ga izvajajo revizijski organi v nekaterih državah upravičenkah, še vedno pomanjkljivo; poziva GD NEAR, naj tem državnim organom dejavno pomaga odpraviti te pomanjkljivosti, konkretneje izboljšati metodologijo, načrtovanje in nadzor revizij, pa tudi zaposlovanje in usposabljanje uslužbencev; opozarja, da mora biti dodeljevanje predpristopnih sredstev vezano na predanost reformam in napredek pri izvajanju teh reform v državah prejemnicah;

6.  je seznanjen s končnim poročilom o zunanji oceni evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice, objavljenim junija 2017; pozdravlja znamenja, da opazovanje volitev prispeva k uresničevanju splošnih in posebnih ciljev tega instrumenta; poudarja, kako pomembno je poskrbeti, da bo lokalno prebivalstvo trajno podpiralo misije za opazovanje volitev; v ta namen opozarja, da je treba zagotoviti stroškovno učinkovitost in sorazmernost med sredstvi, porabljenimi za te misije, in ukrepanjem na osnovi njihovih priporočil; poziva Komisijo, naj razmisli o predlogih iz končnega poročila o zunanji oceni evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice, da se še izboljša ukrepanje na osnovi priporočil, danih ob spremljanju volitev;

7.  pozdravlja doseženi napredek, vendar ugotavlja, da Komisija za 4 od 10 civilnih misij skupne varnostne in obrambne politike še vedno ni potrdila, da so v skladu s členom 60 finančne uredbe; poziva jo, naj pospeši postopke in v skladu s priporočilom Računskega sodišča akreditira vse civilne misije skupne varnostne in obrambne politike, da bodo lahko izvrševale proračun v okviru posrednega upravljanja.

8.  pozdravlja posebno poročilo Računskega sodišča o pomoči EU za Tunizijo in je zadovoljen, da je EU s finančno pomočjo občutno in pravočasno prispevala k demokratični tranziciji in h gospodarskemu razvoju države v zapletenih okoliščinah; pozdravlja priporočila Računskega sodišča in poziva Komisijo, naj jih začne izvajati, tudi tisti glede pristopa „več za več“ in zmanjšanja števila prednostnih nalog, da se poveča učinek pomoči EU; poziva Komisijo, naj razišče možnosti za hitrejše postopke odobritve makroekonomske pomoči, zlasti nujnega financiranja;

9.  je seznanjen s posebnim poročilom Računskega sodišča št. 11/2017 o skrbniškem skladu EU Bêkou za Srednjeafriško republiko; pozdravlja vsa priporočila Računskega sodišča in poziva Komisijo, naj jih začne izvajati; glede na to še posebej poudarja, kako pomembno se je posvetiti pomislekom v zvezi z usklajevanjem deležnikov, iskanjem novih donatorjev, preglednostjo in stroškovno učinkovitostjo, pa tudi mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje, ki jih je treba dokončno razviti;

10.  pozdravlja tudi posebno poročilo Računskega sodišča o podpori EU za boj proti trgovini z ljudmi v južni in jugovzhodni Aziji; spodbuja Komisijo, naj v sodelovanju z ESZD vzpostavi strateški okvir za boj proti trgovini z ljudmi, tudi za južno in jugovzhodno Azijo, da bi optimizirali učinek projektov, ki se izvajajo v tem območju, ter poskrbeli za trajnost njihovih rezultatov;

11.  glede na znatno dvostransko pomoč, ki je bila Libiji dodeljena v številnih sektorjih, vključno s civilno družbo, upravo, zdravstvom, izobraževanjem, migracijami in zaščito, podporo političnim procesom, varnostjo in mediacijo, poziva Računsko sodišče, naj pripravi posebno poročilo o pomoči EU Libiji.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

23.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

3

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tiemo Wölken

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

2.2.2018

MNENJE Odbora za razvoj

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavec mnenja: Doru-Claudian Frunzulică

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja posebno poročilo Računskega sodišča št. 33/2016 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite; opozarja na njegovo ugotovitev, da Komisija na splošno učinkovito izvaja svojo usklajevalno vlogo, kot se je pokazalo pri poplavah v Bosni in Hercegovini (2014), izbruhu virusa ebola v zahodni Afriki (2014–2016) in potresu v Nepalu (2015); poziva Komisijo, naj sledi priporočilom Računskega sodišča glede nadaljnjih izboljšav delovanja mehanizma Unije na področju civilne zaščite;

2.  opozarja na pozitivne ugotovitve Računskega sodišča iz posebnega poročila št. 30/2016 o učinkovitosti podpore EU za prednostne sektorje v Hondurasu in posebnega poročila št. 3/2017 o pomoči EU za Tunizijo; opozarja tudi na oceno Računskega sodišča, da je bil denar Unije v splošnem dobro porabljen, kar je dokaz o visoki kakovosti razvojnih izdatkov Unije, podobna pa je bila tudi ugotovitev iz prejšnjih posebnih poročil o razvojni porabi Unije; ugotavlja, da je razlika z drugimi področji politik, kot so na primer zunanje migracije, ogromna, saj so ugotovitve veliko bolj negativne(72);

3.  ugotavlja, da je bila glede na posebno poročilo Računskega sodišča št. 9/2017 o podpori EU za boj proti trgovini z ljudmi v južni/jugovzhodni Aziji strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi delno uspešna pri podpiranju boja proti trgovini z ljudmi v tej regiji, čeprav ni jasno, v kolikšni meri so bile izboljšave posledica ukrepov Unije; poudarja, da z nobeno od držav v regiji ni bilo sklenjeno partnerstvo za odpravo trgovine z ljudmi; ugotavlja, da je večina projektov sicer prinesla pozitivne rezultate, a le redki projekti so bili vzdržni; obžaluje premajhno odgovornost in zavzetost na ravni držav; je zaskrbljen zaradi negotove trajnosti doseženih rezultatov;

4.  meni, da so spodbudne ugotovitve iz posebnega poročila Računskega sodišča št. 11/2017 o skrbniškem skladu EU Bêkou za Srednjeafriško republiko, ki je namenjen odzivanju na potrebe po pomoči in obnovi ter te odzive povezuje z razvojem; je seznanjen s temeljno razliko med tovrstnimi skladi in skrbniškim skladom za Afriko; podpira priporočilo, da se pripravijo smernice za izbiro instrumenta pomoči, in poudarja, da morajo te smernice upoštevati morebitna tveganja in slabosti skrbniških skladov ter dosedanje izkušnje z njimi, ki niso bile vedno dobre; poziva Komisijo, naj s podrobnim in rednim poročanjem zagotovi učinkovite mehanizme za parlamentarni nadzor izvrševanja sklada;

5.  je zelo zaskrbljen, ker je mogoče v zadnjih predlogih Komisije opaziti jasno težnjo, da se v zvezi z upravičenimi odhodki uradne razvojne pomoči in državami, upravičenimi do pomoči iz instrumenta za razvojno sodelovanje, ne upoštevajo pravno zavezujoče določbe Uredbe (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(73); opozarja, da je zakonitost izdatkov Unije eno ključnih načel dobrega finančnega poslovodenja in da politični dejavniki ne bi smeli imeti večje teže kot jasne pravne določbe; opominja, da je instrument za razvojno sodelovanje prvi in najpomembnejši instrument za boj proti revščini;

6.  podpira uporabo proračunske podpore, toda poziva Komisijo, naj bolje opredeli in jasno oceni razvojne rezultate, ki bi jih bilo treba doseči v posameznih primerih, predvsem pa izboljša kontrolne mehanizme v zvezi z ravnanjem držav prejemnic na področjih korupcije, spoštovanja človekovih pravic, pravne države in demokracije; je zelo zaskrbljen zaradi možne uporabe proračunske podpore v državah, kjer ni demokratičnega nadzora, bodisi zaradi nedelujoče parlamentarne demokracije, svoboščin civilne družbe in medijev bodisi zaradi premajhne zmogljivosti nadzornih organov; je seznanjen s posebnim poročilom Računskega sodišča št. 35/2016 o uporabi proračunske podpore za izboljšanje mobilizacije domačih javnofinančnih prihodkov v podsaharski Afriki, v katerem to ugotavlja, da vnaprejšnje analize Komisije o mobilizaciji niso bile dovolj podrobne in v skladu z njenimi lastnimi smernicami ter da Komisija pogosto ne oceni davčnih izjem in nezakonitih kapitalskih tokov iz držav, prav tako pa ne upošteva pravilno dividend za izkoriščanje in dejstva, ali so bile pravice za uporabo naravnih virov plačane; je zaskrbljen, ker je Komisija pogoje za mobilizacijo domačih javnofinančnih prihodkov premalo ali neustrezno uporabljala v vseh vrstah pogodb o proračunski podpori;

7.  je zaskrbljen zaradi izjave Računskega sodišča(74), da obstaja resno tveganje, da Unija ne bo izpolnila cilja glede vključitve boja proti podnebnim spremembam v celoten proračun Unije, prav tako pa ji ne bo uspelo nameniti 20 % odhodkov ukrepom v zvezi s podnebjem;

8.  je zaskrbljen zaradi ugotovitve Računskega sodišča, da sistem Unije za certificiranje trajnosti biogoriv ni povsem zanesljiv(75); opozarja na morebitne negativne posledice za države v razvoju, ki jih omenja Računsko sodišče: „Komisija ni zahtevala, da prostovoljne sheme preverjajo, da proizvodnja biogoriv, ki jih certificirajo, ne povzroča bistvenih tveganj negativnih socialno-ekonomskih vplivov, kot so konflikti v zvezi z lastništvom zemljišč, prisilno/otroško delo, slabi delovni pogoji kmetov ter nevarnosti za zdravje in varnost.“, zato poziva Komisijo, naj to zadevo obravnava;

9.  opozarja na ugotovitve Računskega sodišče iz posebnega poročila št. 8/2017 o nadzoru ribištva v EU in obžaluje, da je odkrilo precejšnje pomanjkljivosti; opozarja na veliko tveganje, da se ne prijavlja celoten ulov, kar bi lahko imelo resne posledice za ribje staleže v vodah držav v razvoju; poziva države članice, naj v celoti izvajajo Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009(76);

10.  se veseli, da se ga bo v celoti obveščalo in se z njim posvetovalo o vmesnem pregledu instrumenta za razvojno sodelovanje, ki naj bi sicer upošteval agendo 2030 in novo evropsko soglasje o razvoju;

11.  opozarja na skupno zavezo Unije, da bo povečala uradno razvojno pomoč Unije in držav članic na 0,7 % njihovega bruto nacionalnega dohodka;

12.  poziva Komisijo, naj za razvoj uporabi pristop, ki temelji na spodbudah, in sicer z uvedbo načela „več za več“, kot na primer pri evropski sosedski politiki; verjame, da hitrejši kot je napredek države pri izvajanju notranjih reform na poti k ustanavljanju in utrjevanju demokratičnih institucij, izkoreninjenju korupcije, spoštovanju človekovih pravic in pravne države, več podpore bi morala dobiti od Unije; poudarja, da lahko pristop pozitivne pogojenosti skupaj z močno osredotočenostjo na financiranje manjših programov podeželskih skupnosti prinese resnične spremembe in zagotovi, da se bo davkoplačevalski denar Unije porabljal na bolj trajnosten način; po drugi strani odločno obsoja vse poskuse, da bi pomoč pogojili z nadzorom na mejah.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ádám Kósa, Paul Rübig, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jean Lambert, Miroslav Mikolášik

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

16

+

ALDE

Charles Goerens

PPE

György Hölvényi, Ádám Kósa, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

1

-

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

4

0

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Joachim Zeller

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

24.1.2018

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavec mnenja: Claude Rolin

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da se je skupna ocenjena stopnja napake za plačila iz proračuna EU v zadnjih nekaj letih vztrajno zmanjševala (4,4 % v letu 2014); 3,8 % v letu 2015; 3,1 % v letu 2016); nadalje ugotavlja, da je bila stopnja napake pri plačilih, ki so povezana s pravicami in predstavljajo velik delež revidiranih odhodkov oziroma približno 49 % porabe Unije, pod 2-odstotnim pragom pomembnosti (znašala je 1,3 %); pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče prvič po letu 1994 podalo mnenje s pridržkom o pravilnosti transakcij, povezanih z računovodskimi izkazi za leto 2016;

2.  priznava, da so imeli popravljalni ukrepi organov v državah članicah in Komisije v splošnem pozitiven učinek, kar je ugodno vplivalo na ocenjeno stopnjo napake, saj bi bila ta sicer višja za 1,2 %;

3.  je zaskrbljen zaradi visoke ocenjene stopnje napake na političnem področju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, ki znaša 4,8 % in še vedno za 2 % presega prag pomembnosti napake in stopnjo napake za celotni proračun EU (3,1 %); ugotavlja pa, da se je ta stopnja vseeno nekoliko zmanjšala glede na prejšnje leto (5,2 %);

4.  ugotavlja, da je visoka ocenjena stopnja napake na področju politike ekonomske, socialne in teritorialne kohezije pretežno posledica vključevanja neupravičenih stroškov v izjave upravičencev, izbire neupravičenih dejavnosti, projektov ali upravičencev in kršitev zakonodaje o javnih naročilih; poudarja, da je treba sprejeti učinkovite ukrepe, s katerimi bi zmanjšali te vire napak, obenem pa zagotovili visoko uspešnost;

5.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da stopnja napake na področju konkurenčnosti za rast in zaposlovanje znaša 4,1 % ter da je bila večina napak povezana s povračilom neupravičenih stroškov dela ter posrednih stroškov, ki so jih uveljavljali upravičenci raziskovalnih projektov; poudarja, da je treba sprejeti učinkovite ukrepe, s katerimi bi zmanjšali te vire napak, obenem pa zagotovili visoko uspešnost;

6.  obžaluje, da so imele države članice podobno kot prejšnja leta dovolj informacij, da bi lahko preprečile ali odkrile in popravile precejšnje število napak; ugotavlja, da bi v primeru, če bi se te informacije uporabile za popravljanje napak, ocenjena stopanja napake celotne porabe za področje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije znašala 1,1 % in bi torej bila pod 2-odstotnim pragom pomembnosti, za celotno porabo za področje konkurenčnosti za rast in zaposlovanje pa bi znašala 2,9 %; je seznanjen s priporočilom Računskega sodišča, da ni smiselno uvesti dodatnih kontrol izdatkov Unije, temveč da je treba poskrbeti, da se bodo obstoječi mehanizmi izvajali ustrezno;

7.  je zaskrbljen, ker je v času, ko je Računsko sodišče opravilo revizijo 168 dokončanih projektov na področju porabe za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, le tretjina teh projektov imela sistem merjenja uspešnosti s kazalniki učinkov in rezultatov, ki so bili povezani s cilji operativnega programa, 42 % projektov pa ni imelo ne kazalnikov rezultatov ne ciljev, zaradi česar ni bilo mogoče oceniti specifičnega prispevka teh projektov k splošnim ciljem programa;

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so države članice tri leta po začetku obdobja 2014–2020 imenovale le 77 % organov, pristojnih za programe, ki so bili odgovorni za izvajanje skladov ESI, in da so bile sredi leta 2017 zamude pri izvrševanju proračuna večje kot v enakem trenutku v obdobju 2007–2013;

9.  je seznanjen s priporočilom Računskega sodišča, da bi morala Komisija pri razmisleku o obliki in mehanizmu za izvajanje evropskih investicijskih in strukturnih skladov po letu 2020 programe osredotočiti na uspešnost in poenostaviti plačilne mehanizme ter se po potrebi zavzeti za uvedbo nadaljnjih ukrepov, ki bodo višino plačila povezali z uspešnostjo, namesto da se preprosto povrnejo stroški;

10.  opozarja, na ugotovitve iz letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2016, da v zadnjih petih letih ni količinsko opredelilo nobenih napak v zvezi z uporabo poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov (SCO) pri transakcijah na političnem področju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije; zato meni, da bi lahko širša uporaba poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov zmanjšala upravno breme, zmanjšala število napak glede na povračila dejanskih stroškov ter zagotovila večjo osredotočenost na uspešnost in rezultate; poziva Komisijo, naj državam članicam še naprej zagotavlja smernice in podporo za izvajanje poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov, saj jih je mogoče uporabljati na vedno več področjih, s tem pa bi se spodbudila kar najširša možna uporaba poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov;

11.  pozdravlja dosežke Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih v letu 2016 ter dejstvo, da je podporo iz teh dveh instrumentov v letu 2016 prejelo skoraj trikrat toliko ljudi kot v obdobju 2014–2015 (7,8 milijona ljudi v letu 2016 v primerjavi z 2,7 milijona ljudi v obdobju 2014–2015); je seznanjen, da je po zaslugi podpore Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih 787 000 udeležencev dobilo zaposlitev, 820 000 udeležencev je pridobilo kvalifikacijo, 276 000 udeležencev pa se je izobraževalo ali usposabljalo;

12.  pozdravlja rezultate, ki so bili v letu 2016 doseženi na treh oseh Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI); opozarja na pomen podpore iz programa EaSI, zlasti njegovih osi Progress in mreže evropskih služb za zaposlovanje (EURES), pri izvajanju Evropskega stebra socialnih pravic; z zaskrbljenostjo opaža, da tematski del o socialnem podjetništvu v okviru osi EaSI o mikrofinanciranju in socialnem podjetništvu še naprej ne deluje dovolj uspešno, in poziva Komisijo, naj vztraja, da se Evropski investicijski sklad zaveže, da bo uporabil vsa sredstva tematskega dela o socialnem podjetništvu.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

23.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

8

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENL

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

2

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

25.1.2018

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je zadovoljen z načinom, na katerega je Komisija v letu 2016 na splošno izvrševala proračunske postavke za okolje, podnebne ukrepe, javno zdravje in varnost hrane;

2.  je zadovoljen z delom petih decentraliziranih agencij, ki so v njegovi pristojnosti in ki opravljajo tehnične, znanstvene ali vodstvene naloge ter tako pomagajo institucijam Unije pri oblikovanju in izvajanju politik na področjih okolja, podnebja, javnega zdravja in varnosti hrane, prav tako pa je zadovoljen z načinom, na katerega te agencije izvršujejo svoje proračune;

3.  glede na skupno stopnjo napake v razdelku „Razvoj podeželja, ribištvo, okolje in podnebje“ opaža rahlo zmanjšanje stopnje napake v poročilu Računskega sodišča za leto 2016, ki znaša 4,9 % v primerjavi s 5,3 % v letu 2015 in 6,2 % v letu 2014; pozdravlja prizadevanja za zmanjšanje stopnje napake, a ugotavlja, da je pri tem potrebno še nekaj dela; nadalje ugotavlja, da so bile v vzorcu desetih transakcij na področju okolja, podnebnih ukrepov in ribištva napake ugotovljene pri 50 %;

Okolje in podnebni ukrepi

4.  poudarja, da se proračun GD ENV izvršuje predvsem prek neposrednega centraliziranega upravljanja in da so odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil leta 2016 znašale 438,31 milijona EUR oziroma 357,62 milijona EUR; poudarja, da je zadovoljivo, da je stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti ob koncu leta dosegla 98,95 %, stopnja izvrševanja odobritev plačil pa 99,17 %;

5.  ugotavlja, da je bilo leta 2016 iz programa LIFE zagotovljenih 315 milijonov EUR za sofinanciranje 157 projektov v 23 državah članicah, to pa je spodbudilo dodatnih 236 milijonov EUR naložb;

6.  poudarja, da je bil akcijski načrt pripravljen leta 2016, potem ko je Računsko sodišče podalo pripombe, namen pa je bil zagotoviti izboljšave pri zamudah plačil v okviru programa LIFE; ugotavlja, da je stopnja zamud pri plačilih za leto 2016 znašala 3,9 %;

7.  obžaluje, da ni posebnega okvira za poročanje, ki bi ga upravljala Komisija, za opredeljevanje in merjenje neželenih posledic politik Unije, ki negativno prispevajo k podnebnim spremembam, pa tudi za količinsko opredelitev deleža teh odhodkov v skupnem proračunu Unije;

8.  je seznanjen, da iz notranje revizije, opravljene leta 2016, izhaja, da so v GD ENV mogoče izboljšave pri upravljanju človeških virov, saj ta GD ni bil zmožen učinkovito spremljati in primerjati delovne obremenitve v GD;

9.  poudarja, da iz notranjih revizij izhaja tudi, da je prišlo do zamud pri izvajanju zelo pomembnega priporočila, povezanega z varnostjo informacijske tehnologije (o upravljanju varnosti informacijskega sistema EU za trgovanje z emisijami), zaradi česar je GD izpostavljen kršitvam varnosti;

10.  poudarja, da se proračun GD CLIMA izvršuje predvsem prek neposrednega centraliziranega upravljanja in da so odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil leta 2016 znašale 118,1 milijona EUR oziroma 59,25 milijona EUR; poudarja, da je stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti sicer znašala 99,72 %, da pa je za odobritve plačil znašala le 70,49 %, saj so bile tri nove operacije v okviru finančnega instrumenta Zasebno financiranje za energijsko učinkovitost (PF4EE) odobrene šele konec decembra 2016;

Javno zdravje

11.  ugotavlja, da je bil GD SANTE v letu 2016 odgovoren za izvrševanje 184,40 milijona EUR v proračunskih vrsticah za javno zdravje in da so bile za 89,88 % tega zneska ustrezno sprejete obveznosti; je seznanjen, da stopnja izvrševanja plačil znaša 89,86 %;

12.  je seznanjen, da iz naknadne ocene drugega zdravstvenega programa, dokončanega julija 2016, izhaja, da je program sicer zagotovil pomembne rezultate z jasno povezavo s prednostnimi nalogami zdravstvene politike Unije in nacionalnih zdravstvenih politik, da pa so še vedno možne izboljšave v zvezi z razširjanjem akcijskih rezultatov in sinergijami z drugimi instrumenti Unije za financiranje, kot so strukturni skladi;

Varnost hrane, zdravje in dobrobit živali ter zdravje rastlin

13.  ugotavlja, da je bil GD SANTE v letu 2016 odgovoren za izvrševanje 240,5 milijona EUR v proračunskih vrsticah za varnost hrane in krme, zdravje in dobrobit živali in zdravje rastlin ter da so bile za 98,37 % tega zneska ustrezno sprejete obveznosti; je seznanjen, da stopnja izvrševanja plačil znaša 98,00 %;

14.  je seznanjen, da je Računsko sodišče objavilo posebno poročilo o reviziji smotrnosti poslovanja programov za izkoreninjenje bolezni živali za obdobje 2009–2014, iz katerega izhaja, da je bil pristop Komisije dober, Računsko sodišče pa je priznalo tudi nekatere vidne uspehe, kot je zmanjšanje števila primerov goveje spongiformne encefalopatije (BSE) pri govedu, salmonele pri perutnini in stekline pri prostoživečih živalih;

15.  je seznanjen, da je Računsko sodišče objavilo posebno poročilo o tem, kako je potrebno več prizadevanj, da bi izvajanje omrežja Natura 2000 doseglo svoj celovit potencial, vključno s priporočili za izboljšave, kot so natančnejše in popolnejše ocenjevanje dejanske porabe in potrebnega prihodnjega financiranja na ravni lokacij;

16.  je seznanjen, da je GD SANTE leta 2016 izdal prvi proizvod pobude Zdravstveno stanje v EU, skupno poročilo OECD in komisije z naslovom Poročilo o pregledu zdravstva v Evropi 2016, vzpostavil 23 evropskih referenčnih mrež za redke bolezni, ustanovil delovno skupino o protimikrobni odpornosti ter vzpostavil novo platformo EU o izgubi in potrati hrane;

17.  na osnovi razpoložljivih podatkov in poročila o izvrševanju meni, da se Komisiji lahko podeli razrešnica glede izvrševanja odhodkov na področjih okoljske in podnebne politike, javnega zdravja in varnosti hrane za proračunsko leto 2016.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jiří Maštálka

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

40

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

7

-

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

EFDD

Piernicola Pedicini

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

20.2.2018

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavka mnenja: Isabella De Monte

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so konsolidirani računovodski izkazi Unije za leto 2016 zanesljivi in da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi Komisije za proračunsko leto 2016, na splošno v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne, razen plačil za povračilo stroškov, ki vsebujejo napake; obžaluje, da je skupna ocenjena stopnja napake v višini 3,1 % nad pragom pomembnosti, ki ga je določilo Računsko sodišče (2 %); pričakuje, da bo Računsko sodišče Parlamentu posredovalo podrobno poročilo o napakah;

2.   pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče prvič po letu 1994 izdalo mnenje s pridržkom o plačilih iz proračuna Unije, kar kaže na pomembno izboljšanje v financah Unije;

3.  obžaluje, da v času, ko se pripravlja naslednji večletni finančni okvir, Računsko sodišče ni zagotovilo celovitih informacij o revizijah za prometni sektor na področju „Konkurenčnost za rast in zaposlovanje“, zlasti glede instrumenta za povezovanje Evrope (IPE);

4.  je seznanjen z opažanji Računskega sodišča, kar zadeva tveganje zaostanka pri neplačanih zahtevkih za plačila v zadnjih letih sedanjega večletnega finančnega okvira in v prvih letih naslednjega večletnega finančnega okvira; poziva Komisijo, naj Parlamentu in Svetu predstavi oceno posledic s priporočili, prilagojenimi sektorjem;

5.  ugotavlja, da je bilo leta 2016 na razpolago

–  4.346 milijonov EUR za odobritve za prevzem obveznosti in 2.321 milijonov EUR za odobritve plačil, namenjenih prometnim politikam, vključno z instrumentom za povezovanje Evrope, varnostjo v prometu in pravicami potnikov, prometnimi agencijami ter raziskavami in inovacijami na področju prometa (Obzorje 2020),

–  3.854,9 milijona EUR za odobritve za prevzem obveznosti in 1.794,6 milijona EUR za Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA) za promet instrumenta za povezovanje Evrope (poglavje 06 02 01) in Obzorje 2020 (prevoz – člen 06 03 03);  

–  71,3 milijona EUR za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za upravne odhodke;

6.  ugotavlja, da je do konca leta 2016 IPE zagotovil podporo 452 projektom na področju prometa v skupni višini 19,4 milijarde EUR za naložbe v Evropi; ponavlja, kako pomemben je IPE kot instrument financiranja za dokončanje omrežja TEN-T in za vzpostavitev enotnega evropskega prometnega prostora; poudarja, da bi se bilo treba v prihodnje izogniti proračunskim rezom IPE, opravljenim v preteklosti zaradi financiranja pobude Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI);

7.   obžaluje, da je bil pri dokončanju strateških omrežij TEN-T, načrtovanih v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, dosežen precej omejen napredek; poziva Komisijo, naj razišče, kako bi bilo mogoče izboljšati stopnjo izvrševanja ter zmanjšati neravnovesja med državami članicami; poziva evropske koordinatorje za TEN-T, naj izvedejo temeljito oceno dokončanih projektov in izboljšav, doseženih vzdolž koridorjev TEN-T v tekočem programskem obdobju, ter jo predložijo Komisiji in Parlamentu; poleg tega prosi Komisijo, naj to ocenjevanje uporabi za sektorske politike po letu 2020, da bi predlagala mehanizem za povečanje dodane vrednosti evropskih skladov pri dokončanju koridorjev TEN-T;

8.  ugotavlja, da je EFSI v letu 2016 zagotovil 3,64 milijarde EUR za financiranje 29 operacij: 25 projektov na področju prometa in 4 večsektorskih skladov s predvidenimi skupnimi naložbami v višini 12,65 milijarde EUR; obžaluje, da Komisija in Evropska investicijska banka (EIB) za projekte, ki jih podpira EFSI, nista zagotovili celovitih informacij po posameznih sektorjih na letni osnovi;

9.  je seznanjen z dejstvom, da se je leta 2016 začel izvajati program jamstva za okolju prijazen ladijski prevoz prek novega finančnega produkta, ki se imenuje dolžniški instrument IPE, in prek EFSI, ki bi lahko sprožil za 3 milijarde EUR naložb v opremljanje plovil s čisto tehnologijo; poziva Komisijo, naj zagotovi podrobne informacije o izvajanju tega programa, vključno s finančnimi in tehnološkimi vidiki, kakor tudi o vplivu na okolje in o gospodarskih učinkih;

10.  je seznanjen, da se je število finančnih instrumentov znatno povečalo, kar nudi nove možnosti kombiniranja v sektorju prometa, obenem pa okrog proračuna Unije ustvarja zapleteno mrežo ureditev; je zaskrbljen, da bi lahko ti instrumenti skupaj s proračunom Unije ogrozili raven odgovornosti in preglednosti, saj poročanje, revizije in nadzor javnosti niso usklajeni; poleg tega obžaluje, da se z uporabo finančnih sredstev iz sklada EFSI izvajanje pooblastil prenese na EIB, kjer je javni nadzor bolj omejen kot pri drugih instrumentih, ki jih podpira proračun Unije;

11.  podpira priporočila Računskega sodišča, da bi bilo zlasti treba ugotoviti, kako bi bilo mogoče preoblikovati proračunski sistem Unije, in predvsem, kako najbolje zagotoviti, da skupna ureditev financiranja ni bolj zapletena, kot je nujno za doseganje ciljev politik Unije in zagotovitev odgovornosti, preglednosti in možnosti revizije;

12.  poziva Komisijo, naj za prometni sektor jasno predloži oceno učinka EFSI na druge finančne instrumente, zlasti glede IPE, pa tudi na skladnost dolžniškega instrumenta IPE z drugimi pobudami Unije, in to pravočasno, še pred predlogom za naslednji večletni finančni okvir in za prihodnji IPE; poziva, naj ta ocena predstavi jasno analizo o geografski uravnoteženosti naložb v prometni sektor; vseeno opozarja, da količine denarja, ki se porabi v okviru finančnega instrumenta, ne velja šteti za edino smiselno merilo za ocenjevanje njegove uspešnosti; zato poziva Komisijo, naj poglobi svoje ocenjevanje dosežkov v okviru projektov na področju prometa, ki jih financira Unija, in izmeri njihovo dodano vrednost;

13.  ponavlja svojo zahtevo, naj Komisija zaradi številnih virov financiranja omogoči enostaven dostop do projektov v obliki enotne kontaktne točke, da bi državljanom omogočili, da natančno spremljajo razvoj in financiranje infrastruktur, ki jih sofinancirajo skladi Unije in EFSI;

14.  ugotavlja, da je v podrazdelku večletnega finančnega okvira „Konkurenčnost za rast in zaposlovanje“ raziskavam in inovacijam namenjenih 59 % porabe; je zaskrbljen, ker je stopnja napake visoka (4,1 %); poudarja, da so inovacije temelj za zagotavljanje trajnosti prometa; poziva Komisijo, naj pripravi nadaljnje ukrepe za poenostavitev ter zagotovi tehnično in finančno podporo, da se sredstva ustrezno uporabljajo in da več udeležencev, zlasti MSP, izkoristi finančna sredstva Unije; ponovno poudarja, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru za raziskave in inovacije zagotoviti dovolj finančnih sredstev Unije v obliki nepovratnih sredstev;

15.  pozdravlja izjavo o začetku izvajanja storitev programa Galileo v letu 2016; poudarja, kako pomemben je EGNOS za prometni sektor; v zvezi s tem ugotavlja, da je bilo konec leta 2016 v Uniji 219 letališč EGNOS, kjer so bili uvedeni pristajalni postopki na podlagi EGNOS, in da je v cestnem prometu sistem EGNOS za cestninjenje uporabilo 1,1 milijona tovornjakov; poziva Komisijo, naj v naslednjih letnih proračunih zagotovi finančna sredstva, potrebna za to, da bo s sistemom EGNOS pokrito celotno ozemlje EU;

16.  poziva Komisijo, naj oceni finančno učinkovitost sporazuma z Eurocontrolom glede organa za oceno uspešnosti ter napreduje v zvezi s predlogom, da se ta organ ustanovi kot evropski gospodarski regulator pod nadzorom Komisije; poleg tega poziva Komisijo, naj poskrbi za uresničitev predloga, da se upravljavci omrežij imenujejo za samostojne ponudnike storitev, ki so vzpostavljeni v obliki industrijskega partnerstva, pri čemer upošteva, da je treba čim prej začeti izvajati enotno evropsko nebo, da bi se izboljšala konkurenčnost letalske industrije;

17.  ugotavlja, da je agencija INEA leta 2016 sprejela revizijsko strategijo INEA za obdobje 2017–2024 in da ocene stopenj napake še niso na voljo, saj bodo prve revizije IPE opravljene leta 2017;

18.  pozdravlja strategijo predhodnega nadzora za promet, ki jo je agencija INEA sprejela leta 2016 ob upoštevanju najboljših praks iz programa TEN-T ter posebnosti podprograma IPE za promet in katere osnova je ciljno vzorčenje, da bi se ohranila nizka stopnja napake; pozdravlja tudi dejstvo, da predhodni nadzor omogoča, da je že v zgodnji fazi mogoče oceniti zakonitost in pravilnost zahtevkov za povračilo stroškov, ki jih predložijo upravičenci;

19.  poziva Komisijo, naj predstavi oceno učinka projektov, ki jih na področju prometa financirajo države članice v okviru strategije za Podonavje, in naj predlaga povečanje dodane vrednosti prihodnjih projektov, da bi prispevala k dokončanju tega pomembnega prometnega koridorja;

20.  globoko obžaluje, da ne obstaja posebna proračunska vrstica za turizem, zaradi česar ni preglednosti v zvezi s sredstvi Unije, uporabljenimi za podpiranje ukrepov za turizem; ponovno zahteva, da se v prihodnjih proračunih Unije doda proračunska vrstica, namenjena turizmu;

21.  predlaga, naj Parlament v zvezi s sektorji, za katere je pristojen Odbor za promet in turizem, Komisiji podeli razrešnico glede izvrševanja splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2016.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

20.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Rolandas Paksas, Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

21.2.2018

MNENJE Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavka mnenja: Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je seznanjen z ugotovitvijo iz letnega poročila Računskega sodišča, da se je ocenjena stopnja napake pri porabi za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo zmanjšala s 5,2 % v letu 2015 na 4,8 % v letu 2016; ugotavlja vztrajne izboljšave v zadnjih treh letih; pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče podalo mnenje s pridržkom o pravilnosti transakcij, povezanih z računovodskimi izkazi za leto 2016; priznava, da stopnja napake za programsko obdobje 2007–2013 ostaja znatno pod stopnjami, sporočenimi za prejšnje obdobje, kar dokazuje splošen pozitiven učinek sprejetih popravljalnih ukrepov; poziva Komisijo, naj še naprej sodeluje z državami članicami, da bi izboljšala njihove sisteme upravljanja in kontrol, ter še naprej uporablja pravna nadzorna orodja, da bi zagotovila odpravo vseh pomembnih napak; je seznanjen z dodatnimi zahtevami glede zanesljivosti za programe 2014–2020, ki vsebujejo letni postopek sprejemanja potrjenih računovodskih izkazov, da bi trajno zmanjšali stopnjo preostale napake; poudarja, da bi nadaljnja poenostavitev pravil in zmanjšanje upravnega bremena stopnjo napake še dodatno znižala;

2.  ugotavlja, da so imele države članice, podobno kot že v preteklih letih, na voljo dovolj informacij za odkrivanje in odpravljanje velikega števila napak, preden so vložile zahtevke za povračilo, in da so imele možnost zmanjšati ocenjeno stopnjo napak pod prag pomembnosti; je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da ni nobene potrebe po dodatnih kontrolah izdatkov EU, temveč da je treba obstoječe kontrole ustrezno izvajati; v zvezi s tem poziva države članice, naj ustrezno uporabljajo upravne in nadzorne sisteme, da bodo nepravilnosti odkrile in odpravile z lastnimi kontrolami in revizijami; poudarja, da je v obdobju 2014–2020 splošna popravna zmogljivost še večja, saj lahko Komisija v primeru resnih pomanjkljivosti naloži neto finančne popravke, kar je pomembna spodbuda za države članice, da bodo te nepravilnosti poskusile odkriti in odpraviti, še preden bodo Komisiji potrdile letne računovodske izkaze; poziva Komisijo, naj učinkovito uporablja vsa orodja, ki so ji na voljo, vključno s tehnično pomočjo, da bo ponudila podporo organom držav članic;

3.  poziva države članice, naj se v sodelovanju s svojimi državnimi, regionalnimi in lokalnimi organi še naprej borijo proti goljufijam in se ambiciozno izogibajo nepravilnostim, preprečujejo in odkrivajo goljufije ter zmanjšujejo stopnjo napake; meni, da bi morale še naprej povečevati zmogljivosti za te naloge, tudi v sodelovanju z ustreznimi deležniki, in izvajati pakte integritete; poudarja, da je treba javnost redno in jasno obveščati o razlikah med goljufijami in napakami; želi spomniti, da vse nepravilnosti niso goljufije in da je treba razlikovati med goljufijami in drugimi nepravilnostmi; meni, da bi se bilo zato treba v primerih nepravilnost k začasni ustavitvi plačil zateči le v skrajnem primeru;

4.  opozarja na vlogo upravnih zmogljivosti pri redni uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov in meni, da bi izmenjava dobre prakse veliko prispevala k izboljšanju zmogljivosti držav članic na tem področju;

5.  ugotavlja, da sta bila glavna vira napak vključitev neupravičenih stroškov v izjave upravičencev (vključitev neupravičenih stroškov v izjave o odhodkih predstavlja 42 % ocenjene stopnje napake, ki jo je izračunalo Računsko sodišče) in kršitve pravil javnega naročanja (30 % ocenjene stopnje napake); glede na to poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne preventivne in popravne ukrepe; je zelo zaskrbljen, ker so glede na letno poročilo Računskega sodišča države članice tri leta po začetku obdobja 2014–2020 imenovale le 77 % organov, pristojnih za programe, ter poziva države članice in Komisijo, naj tesno sodelujejo pri zaključku postopka; poziva Komisijo, naj pregleda zakonodajo o državni pomoči in predlaga spremembe, ki bodo zmanjšale upravno breme za državne organe in upravičence ter odpravile ovire, zaradi katerih so podjetja in organizacije v Uniji v slabšem položaju kot njihovi tekmeci iz tretjih držav;

6.  je zaskrbljen zaradi zamud pri izvajanju programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 v več državah članicah in posledic, ki jih bodo regije utrpele pri črpanju in uporabi sredstev EU ter tudi pri javnih naložbah, ki so po krizah v zadnjem desetletju vse bolj potrebne; poudarja, da je konec leta 2016 skupni znesek proračunskih obveznosti za izbrane projekte dosegel približno 186,6 milijarde EUR, izplačanih pa je bilo samo 41,9 milijarde EUR, zaradi česar se je nakopičilo več kot 77 % neporavnanih obveznosti (144,6 milijarde EUR); poudarja, da naj bi se ta znesek zviševal do leta 2020; poudarja, da bi se bilo treba pri načrtovanju naslednjega večletnega finančnega okvira prednostno posvetiti odpravi tega zaostanka; poudarja, da si zamud pri izvajanju nikakor ne bi smeli razlagati kot zmanjševanja potreb po financiranju EU;

7.  opominja, da so napake na področju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v glavnem posledica neupravičenih prejemnikov, dejavnosti, projektov in odhodkov (povračilo stroškov); poudarja, da je proračunsko leto 2016 zadnje leto, v katerem so revidirani odhodki povezani z večletnim finančnim okvirom 2007–2013, in da bo v prihodnjih letih naraščal delež sredstev iz večletnega finančnega okvira 2014–2020;

8.  je močno zaskrbljen, ker so velike zamude pri izvajanju politik ekonomske, socialne in teritorialne kohezije še poglobile številne neenakosti v Uniji ter znotraj držav članic in regij, s tem pa ogrozile celovitost Unije;

9.  je seznanjen s strateškim poročilom iz leta 2017 o izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov(77) in poudarja, da so bili izbrani projekti v skupnem znesku 278 milijard EUR oziroma da je bilo v evropskem realnem gospodarstvu od začetka obdobja financiranja uresničenih 44 % vseh naložb iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, načrtovanih za obdobje 2014–2020; meni, da je izvajanje programov za obdobje 2014–2020 v polnem teku, pri tem pa se je izkazala dodana vrednost naložb kohezijske politike za vse regije v Uniji in tudi potreba po nadaljnjem povečanju upravnih zmogljivosti državnih, regionalnih in lokalnih organov;

10.  poudarja, da so bile zamude pri proračunskem izvrševanju sredi leta 2017 večje kot v isti fazi v obdobju 2007–2013.

11.  ugotavlja, da je povprečna stopnja izplačil za finančne instrumente konec leta 2015 znašala samo 75 %; ugotavlja pa tudi, da so izplačila iz finančnih instrumentov končnim upravičencem do 31. marca 2017 dosegla 93 % in da je Komisija ob zaključku poročala o precejšnjem napredku pri povprečni stopnji izplačil, kar priča o praktični uporabnosti teh instrumentov; vseeno meni, da so nepovratna sredstva glavna oblika podpore v kohezijski politiki, saj vse naložbe niso dobičkonosne oziroma kratkoročno ne prinašajo količinsko opredeljivih rezultatov; poudarja, da bi lahko revidirana finančna uredba, ki bi morala začeti veljati leta 2018, bistveno prispevala k poenostavitvi, izboljšanju in optimizaciji njihove uporabe v sedanjem programskem obdobju; poudarja, da so potrebne nadaljnje izboljšave stopnje črpanja;

12.  pozdravlja posebno poročilo Računskega sodišča št. 5/2017 ter poziva Komisijo in države članice, naj upoštevajo vsa priporočila v njem, da bi povečale pokritost in učinkovitost programov jamstva za mlade;

13.  poziva Komisijo, naj upošteva priporočila Računskega sodišča iz letnega poročila za leto 2016, kar zadeva okvir za poročanje o smotrnosti, pri pregledu učinkovitosti kazalnikov, uporabljenih v pobudi proračuna EU, usmerjenega v rezultate, povzame mednarodno dobro prakso ter izboljša obstoječi sistem za merjenje uspešnosti, to pa naredi tudi pri ponovnem preverjanju mehanizma za izvajanje za obdobje po letu 2020; poudarja torej, da bi morala Komisija poenostaviti merjenje uspešnosti; poziva jo, naj še poveča osredotočenost programov na uspešnost in poenostavi izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

20.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Raymond Finch, John Flack, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Paul Nuttall, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Andor Deli, Ivana Maletić, Urmas Paet, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Bronis Ropė, Milan Zver

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Anna Hedh, Bogdan Brunon Wenta

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Urmas Paet

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Steeve Briois

GUE/NGL

Martina Michels, Ángela Vallina

PPE

Daniel Buda, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė

2

-

EFDD

Raymond Finch, Paul Nuttall

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

24.1.2018

MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavka mnenja: Karin Kadenbach

POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je Evropsko računsko sodišče za kmetijstvo uporabilo vzorec 217 transakcij Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada v 21 državah in 163 transakcij na področju ribištva, okolja/podnebja in razvoja podeželja (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) v 20 državah, in pozdravlja njegovo ugotovitev, da se je stopnja napake na področju „naravnih virov“ v letu 2016 zmanjšala na 2,5 % (z 2,9 % v letu 2015);

2.  poudarja, da je bila popravna zmogljivost finančnih popravkov in izterjav okrepljena, s čimer se je znatno zmanjšal tvegani znesek skupne kmetijske politike (SKP), in sicer za 2,04 % za leto 2016; ugotavlja, da stopnja napake ostaja enaka (2,5 %), da pa se je finančni učinek zaradi teh finančnih popravkov in izterjav zmanjšal, saj se del nepravilno izplačanih zneskov vrne v proračun;

3.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo sredstva, dodeljena v rezervo za krize v kmetijskem sektorju v proračunu za leto 2016, ki bodo nato ostala neporabljena, v celoti na voljo kot neposredna plačila v naslednjem proračunskem letu;

4.  pozdravlja, da je bil identifikacijski sistem za zemljišča dodatno izboljšan in da se je povečala njegova natančnost, zaradi česar je odlično orodje za zmanjšanje stopnje napake pa tudi upravnega bremena za kmete in plačilne agencije;

5.  poziva Komisijo in države članice, naj spremljajo precejšnjo nestanovitnost cen kmetijskih proizvodov, ki neugodno vpliva na prihodke kmetov, in naj se po potrebi odzivajo hitro in učinkovito;

6.  ugotavlja, da prvo polno leto „ekologizacije“ očitno ni vplivalo na stopnjo napake, kar se lahko šteje kot velik dosežek kmetov in plačilnih agencij, saj so pravila glede ekologizacije zelo zapletena; se pa strinja s Komisijo, da je še prezgodaj, da bi ugotavljali natančne okoljske rezultate; ugotavlja predvsem, da zlasti tudi drugi dejavniki, ne samo ekologizacija, vplivajo na okoljsko učinkovitost kmetijskega sektorja; poudarja, da je ekologijzacija primer povečane potrebe po revizijah smotrnosti poslovanja na področju kmetijstva;

7.  pozdravlja shemo ekologizacije in njen cilj, da bi kmetije v Uniji postale bolj prijazne okolju z diverzifikacijo posevkov, ohranjanjem obstoječih stalnih travišč ter določitvijo površin z ekološkim pomenom na orni zemlji, kot je bilo navedeno v letnem poročilu Evropskega računskega sodišča;

8.  ugotavlja, da majhno število upravičencev prejema največja izplačila in da je 4 % neposrednih plačil razdeljenih med več kot polovico trenutnih upravičencev, ki prejmejo manj kot 1.250 EUR letno; meni, da je za verodostojnost SKP bistvena konvergenca plačil upravičencem, tako med državami članicami kot znotraj njih;

9.  vseeno poudarja, da je letni promet teh kmetij manj kot 2.000 EUR ter da ne gre za komercialne kmetije, ki bi bile tržno usmerjene, temveč so usmerjene v pridelavo poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, in z njimi upravljajo kmetje, ki imajo poleg tega tudi drugo zaposlitev, skupaj pa predstavljajo manj kot 4,6 % kmetijskih zemljišč v uporabi v Uniji; zato meni, da je treba popraviti več velikih nesporazumov, povezanih s trditvijo, da „20 % kmetij prejema 80 % pomoči“, saj ta številka zajema vse kmetije z 10 hektari zemljišč in več, kar predstavlja več kot 88 % kmetijskih zemljišč Unije in 90 % kmetijske proizvodnje Unije;

10.  je seznanjen s priporočili Evropskega računskega sodišča v zvezi z ukrepi, s katerimi se skuša znižati starost skupnosti kmetov, in potrebo po bolj ciljno usmerjenih programih v ta namen;

11.  pozdravlja padec stopnje napake za razvoj podeželja na 4,9 % s 5,3 % v letu 2015 in 6 % v letu 2014; se zaveda, da težave na podeželju zahtevajo kompleksne programe naložb in da je stopnja napake posledica različnih ciljev pri obravnavanju izzivov na področju gospodarstva, podeželske infrastrukture, okolja in zdravja živali, kar je v nasprotju s stopnjo 1,7 % Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada; zato obžaluje, da je poenostavitev osredotočena na prvi steber, pri čemer se priznava, da je drugi steber bolj zapleten; meni tudi, da so naložbe v razvoj podeželja ključni del te politike, ki ga je poleg dokazano zanesljivih in koristnih modelov za upravljanje tveganja treba ohraniti; je zaskrbljen zaradi upadanja zaposlenosti v kmetijstvu in meni, da so naložbe v drugi steber bistvene za razvoj podeželja in infrastrukturo; poudarja, da je mogoče izboljšati metodo za izračun stopnje napake za plačila SKP (zlasti za programe razvoja podeželja), na primer s poenostavitvijo in zmanjšanjem birokracije;

12.  poudarja, da je med vrstami in obsegom napak, tj. med nenamernimi opustitvami administrativne narave in primeri goljufije, znatna razlika in da opustitve praviloma ne povzročijo finančne škode za davkoplačevalce, kar bi prav tako bilo treba upoštevati pri ocenjevanju dejanske stopnje napake; opominja Komisijo, da posledice nenamernih napak, ki nastanejo zaradi prezapletene ureditve, na koncu nosijo upravičenci; obžaluje, da Evropsko računsko sodišče v primeru napak pri javnih razpisih odhodke v celoti obravnava kot neupravičene, čeprav je bila naložba uspešna; zato poudarja, da bi bilo dobro metodo za izračun napak še bolj racionalizirati;

13.  podpira stališče Komisije, da razvoj podeželja ostaja področje, ki ga je treba pozorno nadzorovati; pozdravlja, da Komisija spodbuja poenostavljeno obračunavanje stroškov, saj bi uporaba takšnih ukrepov zlasti omejila tveganja prekomernih cen in zmanjšala upravno breme kmetov; poziva jo, naj še naprej spodbuja uporabo poenostavljenega obračunavanja stroškov, saj je njegova uporaba v Uniji omejena; pozdravlja odločitev Evropskega računskega sodišča, da bo pripravilo podrobno poročilo o uporabi poenostavljenega obračunavanja stroškov, dokončalo pa ga bo leta 2018;

14.  spodbuja Komisijo, naj si še naprej prizadeva za uresničitev programa enotne revizije, ki bi omogočal zmanjšanje upravnega bremena na vseh ravneh, kar bi dosegli s kontrolami, pri tem pa bi se ohranil učinkovit nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo plačil;

15.  ugotavlja, da je po podatkih Eurostata skupna vrednost kmetijske proizvodnje leta 2016 znašala 405 milijard EUR, kar je zaradi znižanja cen osnovnih kmetijskih proizvodov nekoliko manj (2,8 %) kot leta 2015;

16.  je seznanjen, da sta dostop do podatkov in dobro spremljanje zlasti okoljskih vidikov bistvena, saj so nekateri naravni viri, kot sta prst in biotska raznovrstnost, osnova za dolgoročno kmetijsko produktivnost;

17.  pričakuje, da bo Evropsko računsko sodišče prilagodilo svoj nadzorni pristop, da bo imela uporaba sredstev enak pomen kot dodeljevanje sredstev;

18.  pozdravlja objavo letnega poročila GD AGRI o dejavnostih v letu 2016, v katerem je jasno razviden prispevek SKP k povečanju stopnje zaposlenosti na podeželskih območjih, zlasti njen prispevek k vrnitvi na predkrizne ravni, pri čemer je zaposlenih 65 % delovno aktivnih prebivalcev v primerjavi s 64,8 % leta 2008 in najnižjo ravnjo 62,5 % iz leta 2011; pozdravlja, da so neposredna plačila sedaj bolje usmerjena k mladim kmetom, malim kmetom ali kmetom na območjih z naravnimi omejitvami;

19.  pozdravlja, da sta si skupna stopnja napake, ki jo je ugotovilo Evropsko računsko sodišče, in skupna stopnja napake za SKP iz letnega poročila o dejavnostih GD AGRI v letu 2016 zelo podobni, kar kaže na učinkovitost načrtov popravljalnih ukrepov, ki so jih v prejšnjih letih izvedle zadevne države članice, zlasti kar zadeva izboljšave njihovega identifikacijskega sistema za zemljišča;

20.  ponavlja poziv Evropskega parlamenta z dne 8. septembra 2015 (resolucija A8-0240/2015), naj Komisija, države članice in Evropsko računsko sodišče še naprej razvijajo revizijske strategije, temelječe na oceni tveganja, ki bodo upoštevale vse pomembne podatke.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

23.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Stefan Eck, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere, Thomas Waitz

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Stanisław Ożóg

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

37

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Zullo

ENL

Laurentiu Rebega

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENL

Philippe Loiseau

0

0

-

-

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

2.3.2018

MNENJE Odbora za ribištvo

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016: oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavec mnenja: Alain Cadec

POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je seznanjen s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču o konsolidiranem zaključnem računu Evropske unije za proračunsko leto 2016; je seznanjen z letnim poročilom Računskega sodišča za leto 2016; je seznanjen z letnim poročilom o dejavnostih GD Pomorske zadeve in ribištvo (GD MARE) za leto 2016;

2.  je seznanjen, da se je ohranil pozitiven trend pri upravljanju proračuna in da Računsko sodišče o letnem poročilu o dejavnostih GD MARE za leto 2016 nima posebnih pripomb;

3.  poziva Računsko sodišče, naj v svojih prihodnjih poročilih predstavi ločeno stopnjo napake za ribištvo in pomorske zadeve, da bi odpravili izkrivljanja, ki izhajajo iz vključitve drugih področij istega razdelka; ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem letnem poročilu ni dovolj podrobno obravnavalo področja pomorskih zadev in ribištva, kar otežuje pravilno oceno finančnega poslovodenja na teh področjih;

4.  poudarja, da Računsko sodišče v svojem poročilu ugotavlja, da se je splošna stopnja napake zmanjšala v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom, in poziva Komisijo, naj nadaljuje s tem trendom zmanjševanja;

5.  izreka pohvalo Komisiji za izjemno visoko stopnjo izvrševanja naslova 11 oddelka III proračuna za leto 2016 (Pomorske zadeve in ribištvo) in sicer tako pri odobritvah za prevzem obveznosti (99,2 %) kot pri odobritvah plačil (94,7 %); poudarja, da so proračunska sredstva v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 508/2014 razdeljena v skladu s področjem dodelitve in da bi bilo zato ustrezno, da Komisija v svojem poročilu podrobno navede stopnjo izvrševanja za posamezne proračunske vrstice;

6.  je seznanjen s pridržkom iz letnega poročila o dejavnostih GD MARE, kar zadeva neupravičene odhodke, ugotovljene pri Evropskem skladu za ribištvo, in z dejstvom, da ta pridržek zadeva osem držav članic;

7.  spodbuja GD MARE pri prizadevanjih za nadzor odobritev v deljenem upravljanju, še zlasti pri ukrepih glede Evropskega sklada za ribištvo in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;

8.  ugotavlja, da tveganje izgube sredstev znaša 5,9 milijona EUR ter da je Komisija sprejela potrebne ukrepe za oceno odhodkov v letu 2017 in izterjavo dodeljenih sredstev, če bo to potrebno;

9.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014–2020 tri leta po njegovem sprejetju 15. maja 2014 še vedno nezadostna, saj je bilo do septembra 2017 porabljenih samo 1,7 % od 5,7 milijarde EUR, dodeljenih v deljeno upravljanje; ugotavlja, da so za porabo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo odgovorne države članice; poudarja, da so proračunska sredstva v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 508/2014 razdeljena v skladu s področjem dodelitve in da bi bilo zato ustrezno, da Komisija v svojem poročilu podrobno navede stopnjo izvrševanja za posamezne proračunske vrstice;

10  meni, da je treba državam članicam zagotoviti vso podporo, da bodo lahko v skladu s svojimi prednostnimi nalogami in potrebami pravilno in v celoti porabile sredstva Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in da bo stopnja izvrševanja visoka, zlasti kar zadeva trajnostni razvoj v ribiškem sektorju;

11.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se Komisiji podeli razrešnica glede odhodkov na področju pomorskih zadev in ribištva za proračunsko leto 2016.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

27.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Liliana Rodrigues

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

16

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

4

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Linnéa Engström

2

0

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

26.1.2018

MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavec mnenja: Bogdan Andrzej Zdrojewski

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja, da je program Erasmus+ v letu 2016 500.000 osebam omogočil študij, usposabljanje ali prostovoljno delo v tujini in da se približuje svojemu cilju, da bo do leta 2020 dosegel 4 milijone udeležencev; poudarja, da študenti programa Erasmus+ ponavadi pridobijo širši nabor veščin, kompetenc in znanja, ki ga je mogoče prenesti v prakso, ter boljše obete za kariero kot nemobilni študenti in da je ta program uspešna strateška naložba v evropsko mladino; poudarja pa, da je treba povečati dostopnost programa, zlasti za mlade z manj možnostmi;

2.  pozdravlja, da je bil na splet prenesen večji del postopka za vložitev prošnje za financiranje programa Erasmus+; vseeno meni, daje mogoče postopek še bolj poenostaviti z opustitvijo zahteve po fizičnem podpisu partnerjev pri projektih v mandatnem pismu;

3.  ugotavlja, da so še vedno prisotne težave pri dostopu do financiranja iz programa Erasmus+ na področju mladih, ki so posledica decentraliziranega upravljanja programa prek nacionalnih agencij; poziva Komisijo k sprejetju ustreznih ukrepov, na primer centralizacijo dela tega financiranja v okviru izvajalske agencije; poleg tega poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezne mehanizme za večjo vključitev vseh upravičencev programa, na primer z ustanovitvijo stalnih sektorskih pododborov, kot določa Uredba (EU) št. 1288/2013(78);

4.  zahteva, da se prepreči erozija univerzitetnih izmenjav – te so bile doslej tisti vidik programa Erasmus+, ki je v največji meri zagotavljal njegovo uspešnost – zaradi preusmerjanja sredstev v druge programe ali razširitve področja uporabe programa na druge upravičence, denimo migrante;

5.   je seznanjen s premajhno izkoriščenostjo in neustreznostjo geografske pokritosti jamstvene sheme za študentska posojila programa Erasmus+; upa, da bo nedavni neposredni dogovor z Univerzo v Luksemburgu ponudil izhodišče za učinkovitejši model posojil; poziva Komisijo in Evropski investicijski sklad, naj si še bolj prizadevata za čim večjo uspešnost sheme, in poziva Komisijo, da temeljito oceni dejanske koristi te sheme;

6.  je zaskrbljen zaradi kronično nizke stopnje uspešnosti projektov v programu Evropa za državljane in podprogramu Ustvarjalna Evropa programa Kultura (16 % in 11 % v letu 2016); poudarja, da nizka stopnja uspešnosti povzroča razočaranje med prosilci za sredstva in je značilna posledica nezadostnega financiranja, to pa je v nasprotju z ambicioznimi cilji programov;

7.  poudarja, da tudi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) pri Evropski komisiji zatrjuje, da je program Evropa za državljane v letu 2016, ko se je izvajal tretje leto, povsem dozorel; zato poziva Komisijo in Svet, naj ustrezno upoštevata, da so bila za celovito izvajanje novih programov v večletnem finančnem okviru 2014-2020 potrebna daljša časovna obdobja, in tako preprečita, da bi se takšne zamude ponavljale tudi v finančnem okviru za obdobje po letu 2020;

8.  priznava, da ima Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) pomembno vlogo pri izvajanju treh kulturnih in izobraževalnih programov, o čemer priča tudi pozitivna ocena dela agencije v letu 2016; je zadovoljen, da agencija za financirane projekte pogosteje uporablja e-poročanje, s čimer želi izboljšati zbiranje podatkov in spremljanje projektov, pripomoči k delu Komisije na področju politik ter pomagati upravičencem; z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija 92 % izplačil izvede v rokih iz finančne uredbe; jo poziva, naj si prizadeva za boljši rezultat, morda s kazalnikom povprečnega časa, ki preteče do izplačila, saj so upravičenci izobraževalnih in kulturnih programov pogosto zelo majhne organizacije;

9.  je seznanjen z ustanovitvijo jamstvenega sklada za kulturni in ustvarjalni sektor v letu 2016, katerega proračun do leta 2022 znaša 121 milijonov EUR, pa tudi z začetnim zanimanjem, ki so ga pokazali sektor in finančni posredniki; poziva k hitremu izvajanju načrta, da se v ta sklad na začetku obdobja izvajanja izplača 60 milijonov EUR iz Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI); spominja, da posojila dopolnjujejo druge bistvene vire financiranja tega sektorja, kot so nepovratna sredstva.

10.  je zaskrbljen, ker je raven sredstev EFSI, ki je leta 2016 dosegla izobraževalni, kulturni in ustvarjalni sektor, zelo nizka; meni, da je prilagojena podpora, namenjena posameznemu sektorju, bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da bi lahko tudi kulturni in ustvarjalni sektor izkoristil prednosti posojil EFSI;

11.  ponovno izraža podporo neodvisnemu medijskemu poročanju o evropskih zadevah, zlasti s proračunsko podporo televizijskim, radijskim in spletnim mrežam; pozdravlja, da se bodo do leta 2018 še naprej zagotavljala nepovratna sredstva za Euranet+, in poziva Komisijo, naj za to mrežo poišče bolj trajnosten model financiranja;

12.  ostaja zaskrbljen, ker evropske šole ne obravnavajo pomanjkljivosti, na katere je večkrat opozorilo Računsko sodišče, Evropski parlament pa nanje opozarja v poročilih o razrešnici; ugotavlja na primer, da so se razmere v šolah sicer izboljšale, ko gre za zaključek poslovnih knjig, vendar dve od štirinajstih šol in urad generalnega sekretarja niso predložili svojih poslovnih knjig v zakonsko predpisanem roku; obžaluje, da kljub prizadevanjem evropskih šol za krepitev notranjega nadzora in dobrodošle uvedbe zunanje revizije še vedno obstajajo pomanjkljivosti glede javnih naročil, zaposlovanja in plačilnih postopkov;

13.   pozdravlja dejstvo, da Računsko sodišče ni našlo dokazov o pomembnih napakah, vendar obžaluje, da ne more potrditi, da je bilo finančno upravljanje šole leta 2016 opravljeno v skladu s finančno uredbo, izvedbenimi pravili ter kadrovskimi predpisi; meni, da morajo imeti evropske šole ustrezen in odgovoren sistem upravljanja, ki izpolnjuje osnovne zahteve za izvrševanje javne funkcije, zato mora izpolnjevati strožje standarde za odgovornost in vodstveno odgovornost; v zvezi s tem pozdravlja, da je bila leta 2017 sprejeta revidirana finančna uredbo za Evropske šole, ki naj bi zagotovila pravni okvir za obravnavanje nekaterih pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče, zlasti glede ločevanja računovodskih nalog od drugih funkcij; opozarja pa, da je ustrezno izvajanje novih pravil še naprej ključnega pomena za uresničevanje priporočil Računskega sodišča; zato vztraja, da naj svet guvernerjev Evropskih šol poroča Evropskemu parlamentu o napredku pri izvajanju ukrepov pred koncem leta 2018;

14.   želi spomniti, da imajo evropske šole skupni proračun v višini skoraj 300 milijonov EUR, od katerih približno 60 odstotkov prispeva Evropska komisija; poudarja, da proračun za leto 2018 vključuje odobritve, namenjene vzpostavitvi novega računovodskega upravljanja in izvajanju revidirane finančne uredbe; poudarja, da ima Komisija samo en glas v svetu guvernerjev in da zato nosijo glavno odgovornost za ustrezno finančno upravljanje države članice; poziva države članice, naj podpirajo Komisijo in evropske šole pri njihovih prizadevanjih za obravnavanje priporočil Računskega sodišča;

15.   meni, da se z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije porajajo zelo skrb vzbujajoča vprašanja glede evropskih šol, saj je približno 21 % vseh učencev na evropskih šolah v šolskem letu 2016-2017 obiskovalo angleški jezikovni oddelek (na drugem mestu takoj za francoskim oddelkom), angleščina pa je bila izbrani drugi jezik za 61 % vseh učencev na evropskih šolah; se zaveda, da je negotovost v zvezi s poučevanjem angleškega jezika po izstopu Združenega kraljestva vzrok za zaskrbljenost številnih staršev in učencev na evropskih šolah; poziva Evropsko komisijo in evropske šole, naj Odboru za kulturo in izobraževanje poročajo o tem, kako nameravajo obravnavati posebne izzive, ki jih bo povzročil izstop Združenega kraljestva iz EU, in kako nameravajo tudi v prihodnje zagotavljati izvrsten pouk angleškega jezika na evropskih šolah, vključno z možnostjo morebitne nadomestne pogodbene ureditve za učitelje;

16.  ugotavlja, da je bil v proračunskem letu 2016 dosežen nov rekord, kar zadeva plačila, prenesena v proračun za naslednje leto, kar je potrdilo tudi Računsko sodišče; poziva Komisijo in Svet, naj karseda zmanjšata razliko med odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami za plačila, in sicer tako, da predvidita zadostna sredstva za čim hitrejše izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do upravičencev v okviru programov;

17.  meni, da mora proračuna EU postati manj odvisen od neposrednih državnih prispevkov; podpira predlog za reformo sistema lastnih virov.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

23.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Algirdas Saudargas

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

3

0

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Curzio Maltese

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

7.2.2018

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavec mnenja: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja mnenje Računskega sodišča o računovodskih izkazih Unije za leto 2016; še posebej poudarja, da se je stopnja napake pri plačilih v letu 2016 še zmanjšala na 3,1 %, kar je najnižja raven doslej, in ugotavlja, da je Računsko sodišče prvič po letu 1994 o plačilih dalo mnenje s pridržkom; ugotavlja tudi, da zaradi majhnega vzorca revidiranih transakcij ni izračunalo stopnje napake pri plačilih v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo);

2.  ugotavlja, da so se plačila iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost v okviru deljenega upravljanja izvajala počasi, glede na to, da je bilo leto 2016 že tretje leto večletnega finančnega okvira; poudarja, kako pomembno je zmanjšati tveganje zamud pri izvajanju državnih načrtov in odpravljanju pomanjkljivosti v kontrolnih sistemih držav članic; poudarja, kako pomembno je, da se nadzorne sisteme držav članic ocenjuje na osnovi dovolj podrobnih informacij;

3.  ugotavlja, da Komisija ni poročala o skupnem znesku, ki je bil porabljen za begunsko in migracijsko krizo v letu 2016, težko pa ga je tudi oceniti; zato spodbuja Komisijo, naj v ta namen oblikuje jasno, celovito in posebno strukturo za poročanje; znova jo poziva, naj proračunske vrstice razdeli na več delov, da bi izboljšala preglednost in povečala učinkovitost;

4.  opozarja, da so se tudi v letu 2016 množično uporabljali posebni instrumenti, zlasti za odzivanje na humanitarno krizo prosilcev za azil v EU, zato obstaja tveganje, da znesek, ki ostaja na voljo do izteka večletnega finančnega okvira, ne bo zadostoval za ukrepanje ob nepredvidenih dogodkih, ki bi se utegnili zgoditi pred letom 2020; poziva Komisijo, naj v naslednjem večletnem finančnem okviru ta strukturni problem reši in o tem ustrezno obvesti Parlament;

5.  poudarja, da je služba Komisije za notranjo revizijo ugotovila, da cilji in ključni kazalniki uspešnosti v delovnih programih nekaterih agencij niso bili dovolj dobro opredeljeni; poudarja, da bi moral GD HOME sistematično pripravljati mnenja o delovnih programih svojih agencij;

6.  poziva k pripravi razumljive in sistematične strategije z jasnejšimi, odločnejšimi in dolgoročnimi političnimi in operativnimi prednostnimi nalogami za varstvo temeljnih pravic in svoboščin, in meni, da je treba uspešno izvajanje te strategije zagotoviti tudi z dodelitvijo zadostnih sredstev.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

1.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENL

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

2.2.2018

MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

(2017/2136(DEC))

Pripravljavka mnenja: Barbara Matera

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A.  ker je enakopravnost žensk in moških ena od vrednot, na katerih temelji Evropska unija, in ker je slednja zavezana vključevanju načela enakosti spolov v vse svoje ukrepe, kot določa člen 8 PDEU;

B.  ker je Evropski parlament Komisijo večkrat pozval, naj na več področjih politik Unije uporablja vključevanje načela enakosti spolov, pripravo proračuna ob upoštevanju vidika spola in ocenjevanje učinka s tega vidika, Računsko sodišče pa, naj razsežnost spola vključi v svoje ocene izvrševanja proračuna Unije;

1.  poudarja, da bi bilo treba enakost med ženskami in moškimi zagotoviti na vseh področjih politik; zato znova poziva k pripravi proračuna, ki bo vidik spola upošteval v vseh fazah proračunskega postopka, vključno z izvrševanjem in oceno izvrševanja;

2.  obžaluje, da v proračunskih vrsticah programa za pravice, enakost in državljanstvo za obdobje 2014–2020 ni določeno, koliko sredstev je dodeljenih posameznim ciljem tega programa, povezanim z enakostjo spolov; pozdravlja, da sta mreža Women Against Violence in Evropski ženski lobi v letu 2016 prejela nepovratna sredstva za boj proti nasilju nad ženskami in enakost spolov;

3.  poziva, naj se enakost spolov izrecno omeni v razdelku 3 „Varnost in državljanstvo“;

4.  znova poziva, da se za posebni cilj Daphne ohrani ločena proračunska vrstica in da se povečajo proračunska sredstva v njej, da bi izravnali zmanjšanje sredstev za Daphne v obdobju 2014–2020;

5.  obžaluje, da Evropski sklad za strateške naložbe ne vključuje vidika spola, in poudarja, da uspešno gospodarsko okrevanje brez obravnave posledic krize za ženske ni mogoče;

6.  poudarja, da je vključevanje načela enakosti spolov tudi eno od temeljnih načel Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF); obžaluje pa, da ni dovolj ciljno usmerjenih ukrepov za enakost spolov s posebnimi proračunskimi vrsticami, čeprav je Parlament večkrat pozval, da je treba razsežnost spola upoštevati tudi v migracijski in azilni politiki;

7.  znova zahteva, da se v skupni sistem kazalnikov rezultatov za izvrševanje proračuna Unije ob ustreznem upoštevanju načela dobrega finančnega poslovodenja, natančneje načel gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, vključijo tudi kazalniki glede na spol;

8.  poziva, naj ocene učinka z vidika enakosti spolov postanejo del splošne vnaprejšnje pogojenosti skladov EU in naj se vedno, kadar je mogoče, zbirajo podatki o upravičencih in udeležencih, razčlenjeni glede na spol;

9.  pozdravlja razmeroma uravnoteženo zastopanost spolov (52 % žensk in 48 % moških) v ukrepih Evropskega socialnega sklada v letu 2016;

10.  poziva, naj se Parlament, Svet in Komisija znova zavežejo enakosti spolov v naslednjem večletnem finančnem okviru v skupni izjavi, priloženi temu okviru, prav tako pa naj se zavežejo, da bodo pri pripravi proračuna upoštevali vidik spola in učinkovito spremljali izvajanje te izjave v letnih proračunskih postopkih, in sicer z vključitvijo določbe v klavzulo o pregledu uredbe o novem večletnem finančnem okviru.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Artis Pabriks, Jarosław Wałęsa

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

26

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Arne Gericke

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Urszula Krupa

4

0

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Marijana Petir

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

26.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Benedek Jávor, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki, Norbert Lins, Rupert Matthews, Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

16

+

ALDE

Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Lieve Wierinck

ECR

Rupert Matthews

PPE

Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Andrej Novakov (Andrey Novakov), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

7

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 48, 24.2.2016.

(2)

UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(3)

UL C 384, 14.11.2017, str. 2.

(4)

UL C 417, 6.12.2017, str. 52.

(5)

UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(6)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)

UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(8)

UL L 297, 22.9.2004, str. 6.

(9)

UL L 341, 18.12.2013, str. 69.

(10)

UL L 363, 18.12.2014, str. 183.

(11)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0000.

(12)

UL L 48, 24.2.2016.

(13)

UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(14)

UL C 384, 14.11.2017, str. 9.

(15)

UL C 417, 6.12.2017, str. 171.

(16)

UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(17)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(18)

UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(19)

UL L 297, 22.9.2004, str. 6.

(20)

UL L 346, 20.12.2013, str. 58.

(21)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

(22)

UL L 48, 24.2.2016.

(23)

UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(24)

UL C 384, 14.11.2017, str. 12.

(25)

UL C 417, 6.12.2017, str. 252.

(26)

UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(27)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(28)

UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(29)

UL L 297, 22.9.2004, str. 6.

(30)

UL L 346, 20.12.2013, str. 54.

(31)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

(32)

UL L 48, 24.2.2016.

(33)

UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(34)

UL C 384, 14.11.2017, str. 11.

(35)

UL C 417, 6.12.2017, str. 247.

(36)

UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(37)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(38)

UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(39)

UL L 297, 22.9.2004, str. 6.

(40)

UL L 352, 24.12.2013, str. 65.

(41)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

(42)

UL L 48, 24.2.2016.

(43)

UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(44)

UL C 322, 28.9.2017, str. 1.

(45)

UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(46)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(47)

UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(48)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

(49)

COM(2017)0351, str. 81.

(50)

Letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2016, str. 82, Priloga 10 k letnem poročilu o dejavnostih GD AGRI, str. 140.

(51)

Glej letno poročilo Komisije o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2016, str. 81.

(52)

P8_TA(2017)0143, točki 120 in 121.

(53)

Poročilo je dostopno na: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/.

(54)

UL C 322, 28.9..2017, str. 51, okvir 1.2, opomba 1.

(55)

Povzetek podatkov o napredku, doseženem pri financiranju in izvajanju instrumentov finančnega inženiringa, ki so jih sporočili organi upravljanja v skladu s členom 67(2)(j) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, stran 11.

(56)

Študija „Ocena desetletnega mehanizma za sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in Romunijo“; GD IPOL, Tematski sektor D: proračunske zadeve.

(57)

Glej letno poročilo o dejavnostih GD AGRI za leto 2016, str. 17.

(58)

Glej odstavek 207 resolucije Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije (UL L 252, 29.9.2017, str. 28).

(59)

Glej dokument Indicative figures on the distribution of aid, by size-class of aid, received in the context of direct aid paid to the producers according to Council Regulation (EC) No 1307/2013 (financial year 2016) (Okvirni zneski pomoči po razredih velikosti pomoči, ki so jo v sklopu neposredne pomoči prejeli proizvajalci v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1307/2013 (proračunsko leto 2016)).

(60)

Razdelek 3 večletnega finančnega okvira zajema številne politike. Najpomembnejše je področje odhodkov področje migracij in varnosti, financiranje pa je predvideno tudi za živila in krmo ter kulturne in ustvarjalne dejavnosti, pa tudi programe, ki zajemajo pravosodje, pravice, enakopravnost in državljanstvo ter potrošnike in zdravje.

(61)

AMIF je nadomestil program Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov (SOLID).

(62)

Evropsko računsko sodišče, Hiter pregled izvajanja 5-odstotnega krčenja delovnih mest, str. 27, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_STAFF/RCR_STAFF_EN.pdf.

(63)

P8_TA(2017)0143, točke 276, 281 in 282.

(64)

Poročilo o zaključnem računu evropskih šol za proračunsko leto 2016 z odgovori šol, november 2017, str. 11 in 12.

(65)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-hr-2016_en_0.pdf , str. 10.

(66)

https://corporateeurope.org/expert-groups/2017/02/corporate-interests-continue-dominate-key-expert-groups.

(67)

(2015/2319(INI))

(68)

Uredba (ES) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–2020 (UL L 77, 15.3.2014, str. 44).

(69)

http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/.

(70)

Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

(71)

Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50).

(72)

Posebno poročilo št. 9/2016: Poraba EU na področju zunanjih migracij v državah južnega Sredozemlja in vzhodnega sosedstva do leta 2014.

(73)

Uredba (ES) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–2020 (UL L 77, 15.3.2014, str. 44).

(74)

Posebno poročilo št. 31/2016: Poraba vsaj enega evra od petih iz proračuna EU za podnebne ukrepe: delo, ki poteka, je ambiciozno, vendar obstaja resno tveganje, da cilj ne bo dosežen.

(75)

Posebno poročilo št. 18/2016: Sistem EU za certificiranje trajnostnih biogoriv.

(76)

Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(77)

http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/.

(78)

Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50).

Zadnja posodobitev: 13. april 2018Pravno obvestilo