Eljárás : 2017/0294(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0143/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0143/2018

Viták :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Szavazatok :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0342

JELENTÉS     ***I
PDF 650kWORD 86k
11.4.2018
PE 615.314v02-00 A8-0143/2018

a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Jerzy Buzek

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0660),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0394/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia Szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának ...-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0143/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ezen irányelv célja, hogy felszámolja a belső földgázpiac teljes kiépítését még mindig akadályozó azon tényezőket, amelyek a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló földgázvezetékekre vonatkozó uniós piaci szabályok alkalmazásának elmulasztásával függnek össze. Az ezzel az irányelvvel bevezetett módosítások biztosítani fogják, hogy a két vagy több tagállamot összekötő földgázszállító-vezetékekre vonatkozó szabályok a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló vezetékekre is alkalmazandók legyenek az Unión belül. Ez összhangot fog teremteni az Unión belüli jogi keretrendszerrel, és egyben biztosíték lesz arra nézve, hogy az Unió belső energiapiacán zajló verseny ne torzuljon. Az irányelv módosítása egyúttal az átláthatóságot is fokozza és jogbiztonságot teremt a piaci szereplőkre vonatkozó jogi szabályozás tekintetében, különösen ami a földgáz-infrastruktúrába beruházó szereplőket és a földgázszállító hálózat használóit illeti.

(3)  Ezen irányelv célja, hogy felszámolja a belső földgázpiac teljes kiépítését még mindig akadályozó azon tényezőket, amelyek a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló földgázvezetékekre vonatkozó uniós piaci szabályok alkalmazásának elmulasztásával függnek össze. Az ezzel az irányelvvel bevezetett módosítások biztosítani fogják, hogy a két vagy több tagállamot összekötő földgázszállító-vezetékekre vonatkozó szabályok a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló vezetékekre is alkalmazandók legyenek az Unión belül, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a földgáz uniós belső piacára. Ez összhangot fog teremteni az Unión belüli jogi keretrendszerrel, továbbá lehetőséget fog nyújtani valamennyi tagállam stratégiai érdekeinek, illetve az Unió általános ellátásbiztonságának és energetikai függetlenségének szükségszerű átgondolására, és egyben biztosíték lesz arra nézve, hogy az Unió belső energiapiacán zajló verseny ne torzuljon. Az irányelv módosítása egyúttal az átláthatóságot is fokozza és jogbiztonságot teremt a piaci szereplőkre vonatkozó jogi szabályozás tekintetében, különösen ami a földgáz-infrastruktúrába beruházó szereplőket és a földgázszállító hálózat használóit illeti.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló földgázvezetékekre vonatkozó uniós szabályozás eddigi hiányára tekintettel lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a 2009/73/EK irányelv bizonyos rendelkezései tekintetében eltérést adhassanak azon vezetékek esetében, amelyek ezen irányelv hatálybalépésének napjára már elkészültek. A nem a tulajdonjogot érintő szétválasztási modellek alkalmazásának időpontját a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló földgázvezetékek tekintetében ki kell igazítani.

(4)  Annak érdekében, hogy az energiaunió kiteljesedhessen és a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló földgázvezetékekre vonatkozó szabályozás az uniós jogszabályokkal teljes összhangban érvényesülhessen, csak abban az esetben szabad lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy a 2009/73/EK irányelv bizonyos rendelkezései tekintetében eltérést adhassanak azon vezetékek esetében, amelyek e javaslat elfogadásának időpontja előtt már elkészültek, amennyiben a Bizottság előzetesen ajánlást adott, különösen a versenyt, a belső energiapiac működését és hatékonyságát, az ellátás biztonságát és az energiaforrások, valamint az ellátók diverzifikálását illetően. A nem a tulajdonjogot érintő szétválasztási modellek alkalmazásának időpontját a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló földgázvezetékek tekintetében ki kell igazítani.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 2009/73/EK irányelv a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló földgázvezetékek vonatkozásában csak az Unió joghatóságának területi határain belül alkalmazandó. A tengeralatti vezetékeket illetően az irányelv területi hatálya a tagállamok felségvizeire és kizárólagos gazdasági övezeteire korlátozódik.

(5)  A 2009/73/EK irányelv a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló földgázvezetékek vonatkozásában csak az Unió joghatóságának területi határain belül alkalmazandó. A tengeralatti vezetékeket illetően az irányelv területi hatálya a tagállamok felségvizeire és kizárólagos gazdasági övezeteire korlátozódik, az Egyesült Nemzetek tengeri jogi egyezményével (UNCLOS) összhangban.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell tenniük a biogázból és a biomasszából származó gázok, a megújuló energiaforrásokból származó „zöld hidrogén” és szintetikus metán széleskörű használatának elősegítésére, valamint azok előállítói számára megkülönböztetéstől mentes hozzáférést kell biztosítaniuk a gázrendszerhez, feltéve, hogy ez a fajta hozzáférés mindenkor összeegyeztethető a vonatkozó műszaki szabályokkal és biztonsági előírásokkal.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A tagállamoknak a szükséges minőségi követelmények figyelembevétele mellett biztosítaniuk kell a biogázból és a biomasszából származó gázok, a megújuló energiaforrásokból származó „zöld hidrogén” és szintetikus metán, valamint egyéb gázfajták számára a gázrendszerhez történő megkülönböztetéstől mentes hozzáférést, feltéve, hogy ez a fajta hozzáférés mindenkor összeegyeztethető a vonatkozó műszaki szabályokkal és biztonsági előírásokkal. E szabályoknak és előírásoknak biztosítaniuk kell, hogy ezek a gázfajták műszakilag megfelelő módon és biztonságosan a földgázhálózatba juthassanak és azon keresztül szállíthatók legyenek, valamint azok kémiai tulajdonságaival is foglalkozniuk kell.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

2009/73/EK irányelv

1 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Az ezen irányelvben a földgázra megállapított szabályokat, beleértve a cseppfolyósított földgázt (LNG) is, megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazni a biogázból és a biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták esetében is, amennyiben ezek a gázfajták műszakilag megfelelő módon és biztonságosan a földgázhálózatba juttathatók és azon keresztül szállíthatók.

(2)  Az ezen irányelvben a földgázra megállapított szabályokat, beleértve a cseppfolyósított földgázt (LNG) is, megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazni a biogázból és a biomasszából származó gázok, a megújuló energiaforrásokból származó „zöld hidrogén” és szintetikus metán, valamint egyéb gázfajták esetében is, amennyiben ezek a gázfajták műszakilag megfelelő módon és biztonságosan a földgázhálózatba juttathatók és azon keresztül szállíthatók.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:hu:PDF)

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

2009/73/EK irányelv

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a.   Az 1. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„(2 a)  Az egy tagállamot egy harmadik országgal összekötő gázinfrastruktúrát illetően ezen irányelv az Unió joghatóságának területi határain belül alkalmazandó. A tenger alatti vezetékeket illetően az irányelv hatálya a tagállamok felségvizeire és kizárólagos gazdasági övezeteire korlátozódik.”

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2009/73/EK irányelv

2 cikk – 17 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17.  »rendszerösszekötő«: minden olyan szállítóvezeték, amely tagállamok közötti vagy – az Unió joghatóságának határáig – tagállamok és harmadik országok közötti határt keresztez vagy ilyen határokon ível át;

17.  „gáz-rendszerösszekötő”: minden olyan szállítóvezeték, amely – a harmadik országba való fizikai belépési, illetve onnan történő kilépési pontokat is beleértve – tagállamok közötti vagy – az Unió joghatóságának határáig – tagállamok és harmadik országok közötti határt keresztez vagy ilyen határokon ível át, beleértve a tagállamok felségvizeit és kizárólagos gazdasági övezeteit is;

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)

2009/73/EK irányelv

9 cikk – 8 bekezdés – 2a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a (8) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki: ;

 

Az e bekezdés első albekezdésének b) pontja alapján hozott határozatokról, az adott határozatra vonatkozó összes információval együtt, haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

2009/73/EK irányelv

9 cikk – 9 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e bekezdés első albekezdésének b) pontja alapján hozott határozatokról, az adott határozatra vonatkozó összes információval együtt, haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot;

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

2009/73/EK irányelv

34 cikk – 4 bekezdés – negyedik mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 34. cikk (4) bekezdése a következő negyedik mondattal egészül ki:

 

Amennyiben a szóban forgó konzultációra kötelezett harmadik országok nem felelnek a konzultációkra, az érintett tagállamok meghozhatják a szükséges határozatot.

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 4a pont (új)”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a pont (új)

2009/73/EK irányelv

36 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1).  A jelentősebb új gázipari infrastruktúra, azaz a rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények és a földgáztárolók kérelem alapján, a következő feltételek mellett – meghatározott ideig – mentesülhetnek a 9., 32., 33. és 34. cikke valamint a 41. cikk (6), (8) és (10) bekezdése rendelkezéseinek hatálya alól:

„(1)  A jelentősebb új gázipari infrastruktúra, azaz a működésüket 2019. január 1-je után megkezdő gáz-rendszerösszekötők, LNG-létesítmények és földgáztárolók kérelem alapján, a következő feltételek mindegyikének teljesülése mellett – 5 évet nem meghaladó meghatározott ideig – mentesülhetnek a 9., 32., 33. és 34. cikke valamint a 41. cikk (6), (8) és (10) bekezdése rendelkezéseinek hatálya alól:

a)   a beruházásnak a gázellátásban kialakuló versenyt és a gázellátás biztonságát kell növelnie;

a)  a beruházásnak a gázellátásban kialakuló versenyt és a gázellátás biztonságát kell növelnie;

b)   a beruházással kapcsolatos kockázatoknak olyan mértékűnek kell lenniük, hogy a beruházás meg sem valósulna, ha a mentességet nem kapná meg;

b)  a beruházással kapcsolatos kockázatoknak olyan mértékűnek kell lenniük, hogy a beruházás meg sem valósulna, ha a mentességet nem kapná meg;

c)   az infrastruktúra tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy kell legyen, aki/amely legalább társasági formáját tekintve elkülönül azoktól a rendszerüzemeltetőktől, akiknek a rendszerébe az új infrastruktúra beépül;

c)  az infrastruktúra tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy kell legyen, aki/amely legalább társasági formáját tekintve elkülönül azoktól a rendszerüzemeltetőktől, akiknek a rendszerébe az új infrastruktúra beépül;

d)   az infrastruktúra használóira díjat kell kivetni; és

d)  az infrastruktúra használóira díjat kell kivetni; és

e)   a mentesség nem lehet hátrányos hatással a versenyre, illetve a gáz belső piacának hatékony működésére, vagy annak a szabályozott rendszernek a hatékony működésére, amelyre az új infrastruktúra rácsatlakozik;

e)  a mentesség nem lehet hátrányos hatással a versenyre azokra a piacokra vonatkozóan, amelyeket a beruházás valószínűsíthetően érint, a gáz uniós belső piacának hatékony működésére, az érintett szabályozott rendszerek hatékony működésére vagy az Unióba vagy bármely tagállamba érkező, illetve azon belül történő gázellátás diverzifikációjára és biztonságára.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a pont (új)”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – – 4 pont – -a pont (új)” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

2009/73/EK irányelv

36 cikk – 3 bekezdés – második mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra egy tagállam és egy vagy több harmadik ország joghatósága alá tartozik, a nemzeti szabályozó hatóság konzultál a harmadik országok megfelelő hatóságaival, mielőtt határozatot hozna.;

A nemzeti szabályozó hatóság, mielőtt határozatot hozna, konzultál:

 

a)  azon tagállam nemzeti szabályozó hatóságával, amelynek piacait az új infrastruktúra valószínűsíthetően érinteni fogja; és

 

b)  a harmadik országok megfelelő hatóságaival, amennyiben a szóban forgó infrastruktúra egy tagállam és egy vagy több harmadik ország joghatósága alá tartozik.

 

Amennyiben a szóban forgó konzultációra kötelezett harmadik országok hatóságai 3 hónapon belül nem felelnek a konzultációra, az érintett nemzeti szabályozó hatóság meghozhatja a szükséges határozatot.

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont (új)”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont (új)” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

2009/73/EK irányelv

36 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – második mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra egy vagy több harmadik országnak szintén joghatósága alá tartozik, a tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai konzultálnak a harmadik országok megfelelő hatóságaival, mielőtt határozatot hoznának, annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó infrastruktúra tekintetében az ezen irányelvben foglalt rendelkezéseket az Unió joghatóságának határáig következetesen alkalmazzák.;

Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra egy vagy több harmadik országnak szintén joghatósága alá tartozik, a tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai konzultálnak a harmadik országok megfelelő hatóságaival, mielőtt határozatot hoznának, annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó infrastruktúra tekintetében az ezen irányelvben foglalt rendelkezéseket az Unió joghatóságának határáig következetesen alkalmazzák.; A Bizottságot haladéktalanul értesíteni kell minden ilyen határozatról, az azokra vonatkozó minden információval együtt;

 

Amennyiben a szóban forgó konzultációra kötelezett harmadik országok hatóságai 3 hónapon belül nem felelnek a konzultációra, az érintett nemzeti szabályozó hatóság meghozhatja a szükséges határozatot.

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b a pont (új)

2009/73/EK irányelv

36 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  a (6) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A mentesség megadásával kapcsolatos döntés meghozatalakor eseti alapon megfontolás tárgyává kell tenni, hogy nincs-e szükség a mentesség időtartamára és az infrastruktúrához való megkülönböztetéstől mentes hozzáférésre vonatkozó feltételek kikötésére. Az említett feltételekre vonatkozó döntéskor különösen a megépítendő új kapacitásokat vagy a meglévő kapacitások módosítását, a projekt időbeli határait és a nemzeti sajátosságokat kell figyelembe venni.

„A mentesség megadásával kapcsolatos döntés meghozatalakor eseti alapon megfontolás tárgyává kell tenni, hogy nincs-e szükség a mentesség időtartamára és az infrastruktúrához való megkülönböztetéstől mentes hozzáférésre vonatkozó feltételek kikötésére. Az említett feltételekre vonatkozó döntéskor különösen a megépítendő új kapacitásokat vagy a meglévő kapacitások módosítását, a projekt időbeli határait és a nemzeti sajátosságokat kell figyelembe venni, valamint az Unióba vagy bármely tagállamba érkező, illetve azon belül történő gázellátás diverzifikációját és biztonságát is.”

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – ba pont (új)”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – ba pont (új)” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b b pont (új)

2009/73/EK irányelv

36 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bb)  a (9) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság az értesítés kézhezvételének napját követő két hónapon belül úgy dönthet, hogy felszólítja a szabályozó hatóságot a mentességet megadó határozat módosítására vagy visszavonására. A két hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható, ha a Bizottság további információt kér. Ez a további időszak a hiánytalan információk kézhezvételét követő napon kezdődik. Az eredeti két hónapos időszak a Bizottság és a szabályozó hatóság hozzájárulásával is meghosszabbítható.

„A Bizottság az értesítés kézhezvételének napját követő két hónapon belül úgy dönthet, hogy felszólítja a szabályozó hatóságot a mentességet megadó határozat módosítására vagy visszavonására. A harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló új gázipari infrastruktúrákra vonatkozó határozat meghozatalakor a Bizottság figyelembe veszi az uniós korlátozó intézkedéseket, például az adott harmadik országgal szemben bevezetett szankciókat. A két hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható, ha a Bizottság további információt kér. Ez a további időszak a hiánytalan információk kézhezvételét követő napon kezdődik. Az eredeti két hónapos időszak a Bizottság és a szabályozó hatóság hozzájárulásával is meghosszabbítható.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bb pont (új)”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bb pont (új)” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

2009/73/EK irányelv

41 cikk – 8 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6a.   A 41. cikk (8) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(8)  A díjak vagy a módszerek és a kiegyenlítő szolgáltatások meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a szállítási vagy elosztórendszer- üzemeltetők rövid és hosszú távon egyaránt megfelelően ösztönözve legyenek a hatékonyság javítására, a piaci integrációnak és az ellátás biztonságának az elősegítésére valamint a kapcsolódó kutatási tevékenységek támogatására.

(8)  A díjak vagy a módszerek és a kiegyenlítő szolgáltatások meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a szállítási vagy elosztórendszer- üzemeltetők rövid és hosszú távon egyaránt megfelelően ösztönözve legyenek a hatékonyság javítására, a piaci integrációnak és az ellátás biztonságának az elősegítésére valamint a kapcsolódó kutatási tevékenységek támogatására. Az egy tagállamok egy harmadik országgal az Unió joghatóságának határa és az uniós hálózat első rendszerösszekötési pontja között összekötő infrastruktúrát illetően a tarifák vagy módszerek meghatározásakor figyelembe kell venni a projekt összes költségét.”

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2009/73/EK irányelv

42 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A szabályozó hatóságok konzultációt folytatnak és együttműködnek a harmadik országok megfelelő hatóságaival a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló földgázvezetékek működtetésével kapcsolatban, annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó infrastruktúra tekintetében az ezen irányelvben foglalt rendelkezéseket az Unió joghatóságának határáig következetesen alkalmazzák.

(6)  A szabályozó hatóságok konzultációt folytatnak és együttműködnek a harmadik országok megfelelő hatóságaival a harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló földgázvezetékek működtetésével kapcsolatban, annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó infrastruktúra tekintetében az ezen irányelvben foglalt rendelkezéseket az Unió joghatóságának határáig következetesen alkalmazzák.

 

Amennyiben a szóban forgó konzultációra kötelezett harmadik országok hatóságai 3 hónapon belül nem felelnek a konzultációra, az érintett nemzeti szabályozó hatóságok meghozhatják a szükséges határozatot.

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2009/73/EK irányelv

49 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló, [PO: date of entry into force of this Directive]-t megelőzően kiépített földgázvezetékek tekintetében a tagállamok határozhatnak úgy, hogy az Unió joghatóságának határa és az uniós hálózat első rendszerösszekötési pontja között húzódó szakaszokra eltérést adnak a 9., 10., 11. és 32. cikkben, valamint a 41. cikk (6), (8) és (10) bekezdésében foglalt rendelkezésektől, amennyiben az eltérés nincs hátrányos hatással a versenyre, az uniós belső földgázpiac hatékony működésére vagy az energiaellátás biztonságára.

A harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló, [OP: e javaslat elfogadásának időpontja]-t megelőzően kiépített földgázvezetékek tekintetében a tagállamok – a Bizottság pozitív véleményét követően – határozhatnak úgy, hogy az Unió joghatóságának határa és az uniós hálózat első rendszerösszekötési pontja között húzódó szakaszokra ideiglenes eltérést adnak a 9., 10., 11. és 32. cikkben, valamint a 41. cikk (6), (8) és (10) bekezdésében foglalt rendelkezésektől, amennyiben az eltérés nincs hátrányos hatással a versenyre, az uniós belső földgázpiac hatékony működésére vagy az energiaellátás biztonságára. Az ilyen jellegű eltérések tervezetéről haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot, a gázügyi koordinációs csoportot és az Ügynökséget, tájékoztatni kell azokat az összes vonatkozó információról, valamint számukra az eltérésnek a belső földgázpiac csővezetékeire és az Unió ellátásának biztonságára vonatkozó hatásairól szóló részletes elemzést kell szolgáltatni. Az értesítés kézhezvételének napjától számított három hónapos időszakon belül a Bizottság ajánlást tesz közzé arról, hogy az eltérés megfeleltethető-e a versenyre, a földgázpiac hatékony működésére, illetve az Unió energiaellátás-biztonságára vonatkozó alkalmazandó szabályoknak, továbbá a vonatkozó uniós energiapolitikai – az energiauniót is ideértve – alapelveknek és alapvető célkitűzéseknek. Különösen összetett ügyek esetében a Bizottság az e bekezdésben említett időszakot 3 további hónappal meghosszabbíthatja. A gázügyi koordinációs csoport és az Ügynökség benyújthatja észrevételeit a Bizottságnak az eltérés tervezetének az e cikkben vázolt elvekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozóan. A Bizottság az ajánlást haladéktalanul nyilvánosságra hozza. A tagállamok a legteljesebb mértékben figyelembe veszik a Bizottság ajánlását. Amennyiben az érintett tagállam eltér a Bizottság ajánlásától, a tagállam megbízható adatokon és objektív kritériumokon alapuló, megalapozott indokolást nyújt be, és azt nyilvánosságra hozza. Semmi esetben sem adható eltérés addig, amíg a Bizottság közzé nem teszi az ajánlást, illetve az ajánlás közzétételére vonatkozó határidő lejárta előtt.

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2009/73/EK irányelv

49 cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eltérést időben korlátozni kell, és bizonyos feltételekhez lehet kötni, amelyek a fenti körülmények eléréséhez hozzájárulnak.

Az eltérést időben korlátozni kell, és bizonyos feltételekhez kell kötni, amelyek a fenti körülmények eléréséhez hozzájárulnak.

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2009/73/EK irányelv

49 cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a szóban forgó földgázvezeték egyszerre több tagállam joghatóságára is kiterjed, az a tagállam határoz a vezetékre vonatkozó eltérés megadásáról, amely joghatóságában az első rendszerösszekötési pont található.

Amennyiben a szóban forgó földgázvezeték egyszerre több tagállam joghatóságára is kiterjed, az a tagállam határoz a vezetékre vonatkozó eltérés megadásáról, amely joghatóságában a rendszerösszekötőből való első fizikai kilépési pont található. Az ilyen eltérés megadása előtt annak a tagállamnak, amelynek joghatóságában az első rendszerösszekötési pont található, konzultálnia kell azon tagállamokkal, amelyekkel a szóban forgó tagállam infrastruktúrája kapcsolatban áll, el kell látnia ezen tagállamokat minden vonatkozó információval, valamint figyelembe kell vennie azok véleményét.

[A módosító jogi aktusra vonatkozó hivatkozás a címsorban („1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont”) megegyezik a Bizottság javaslatában szereplő „1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont” címsorral. Az eltérés oka a helytelen számozás (az 1. cikk (1) bekezdésének 3. pontja ismétlődik) a Bizottság javaslatában, a magyar nyelvi változat kivételével valamennyi nyelvi változatban.]

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [PO: one year after the date of entry into force] -ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [OP: ezen módosító irányelv hatálybalépésétől számított három hónap] -ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

(1)

  ...

(2)

  ...


INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság által 2015 február 25-én elfogadott, az energiaunióra vonatkozó stratégia alapvető célkitűzései közé tartozik az energiabiztonság, valamint a megfizethető és fenntartható energia biztosítása valamennyi európai fogyasztó számára. E célkitűzések megvalósításának előfeltétele a következetes és stabil jogi keret. Az előadó ezért üdvözli, hogy a Bizottsági elfogadta a jelenlegi földgázirányelv módosítására irányuló javaslatot, összhangban az Európai Parlament képviselői részéről számos alkalommal kifejezett kérésekkel. Az előadó úgy véli, hogy e javaslat a korlátozott hatályával és fokozottan technikai jellegével azt a tényt tükrözi, hogy az irányelv általánosabb rendelkezéseit már széles körben végrehajtották. Az előadó mindazonáltal meg van győződve arról, hogy a javasolt felülvizsgálat kellő mértékben segít betölteni azt a szabályozási hézagot, amely a hatályos jogszabályok eltérő értelmezéséből, illetve abból ered, hogy néhány tagállam és piaci szereplő szelektív megközelítést alkalmaz a harmadik energiaügyi csomaghoz tartozó jogszabályoknak az Európai Unióba belépő földgázszállító vezetékekre való alkalmazásában.

Az Európai Unióról szóló szerződés („Lisszaboni Szerződés”) 194. cikkének sérelme nélkül a frissített 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nem hagy kétségeket, sem lehetőséget a félreértelmezésre azt illetően, hogy az uniós energiaügyi jogszabályok teljes egészében alkalmazandók a harmadik országokba irányuló vagy onnan érkező valamennyi gázinfrastruktúra vonatkozásában, az EU joghatóságán belül. A tengeralatti vezetékeket illetően az irányelv hatálya a tagállamok felségvizeire és kizárólagos gazdasági övezeteire korlátozódik. Ezek a szabályok magukban foglalják az átvitelirendszer-üzemeltetők, illetve szállításirendszer-üzemeltetők leválasztását, a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférésre, a díjszabályozásra és az átláthatóságra vonatkozó követelményeket, és alapvető fontossággal bírnak az EU belső energiapiacának versenyképessége, valamint az Unió általános ellátásbiztonsága és energetikai függetlensége szempontjából, különösen az EU egyre növekvő földgáz-importja összefüggésében.

Ezen túlmenően az előadó támogatja a Bizottság megközelítését a „rendszerösszekötő” fogalommeghatározásának kiigazítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy a fogalom az EU-t harmadik országokkal összekötő infrastruktúrára is alkalmazandó legyen. Ez teljes mértékben összhangban van a „Tiszta energia minden európai polgár számára” csomagban szereplő korábbi bizottsági javaslatokkal, és újabb lépést jelent az Unió villamosenergia- és gázpiaca szükséges megfelelőségének biztosítása felé.

Az előadó álláspontja az, hogy a meglévő jogszabályok teljes jogi egyértelműségének és átláthatóságának biztosítása révén a jelenlegi földgáz-irányelv módosítására irányuló bizottsági javaslat egyenlő feltételeket biztosít az uniós energetikai piaci összes szereplőjének, valamint biztosítja a hosszú távú beruházások biztonságát és kiszámíthatóságát. Ezek kulcselemek minden olyan megbízható beruházó vagy üzemeltető számára, aki kész arra, hogy tisztességes és egyenlő szabályok szerint működjön. Ezek az elemek azonban létfontosságúak az európai polgárok és az európai ipar számára is. Megerősítik a piaci versenyt, és így alacsonyabb árakat és minden fogyasztó számára megkülönböztetéstől mentes bánásmódot kell eredményezniük. Végül, de nem utolsósorban a javasolt módosítások fontosak az energiaunió ellenálló képességének – elvek és értékek, nem pedig kivételek alapján való – kiteljesítéséhez.

Mindezekre figyelemmel, az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata illeszkedik a mögöttes célhoz, és megfelel az Európai Parlament általános elvárásainak. Mindazonáltal a rendelkezéseknek a bizottsági megközelítéssel összhangban való kiegészítését és megerősítését javasolja.

Az előadó úgy véli, hogy:

1)  A tagállamok joghatóságának területi hatályával kapcsolatos kétségek elkerülése érdekében az irányelv területi hatályát az irányelv szövegében meg kell határozni, tükrözve az (5) preambulumbekezdésének pontos szövegét). Egy ilyen egyértelműsítés nagyobb jogbiztonságot nyújt és a földgáz-irányelv további félreértelmezését is elősegíti, ami a bizottsági javaslat fő célja.

2)  A nemzeti szabályozó hatóságoknak jogosultnak kell lenniük olyan díjak vagy módszerek meghatározására vagy jóváhagyására, amelyek figyelembe veszik a tagállamok és a harmadik országok közötti gázinfrastruktúra építésének és működtetésének valamennyi költségét. E célból a tagállamok és harmadik országok közötti gázinfrastruktúra-projektekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget megfelelő és átlátható módon kell elszámolni.

3)  Mivel indokoltnak tekinthető, hogy a már befejezett gázinfrastruktúrákra vonatkozóan megadják az irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés lehetőségét, egy ilyen határozathoz megfelelően be kell vonni az Európai Bizottságot. Erre a belső piac lehető legmagasabb fokú szabályozási koherenciájának fenntartása, valamint annak biztosítása érdekében van szükség, hogy az ilyen eltérések ne sértsék az uniós versenyjogi szabályokat, az EU belső földgázpiacának hatékony működését, az Unió ellátásbiztonságát vagy a vonatkozó uniós energiapolitikai elveket, köztük az energiaunió alapvető célkitűzéseit. Ezenkívül az Unió belső energiapiacának kiteljesítése és további fejlesztése érdekében, az irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés időtávját a szövegben meg kell határozni, és az nem haladhatja meg a módosított irányelv hatálybalépésének időpontjától számított 10 évet.

4)  A bizottsági javaslat korlátozott terjedelme és technikai jellege miatt, valamint mivel lényegében egyértelművé teszi, hogy a harmadik energiaügyi csomag alkalmazandó a harmadik országokat is érintő projektekre vonatkozóan, három hónapos átültetési időszaknak elegendőnek kell lennie.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok

Hivatkozások

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

8.11.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

13

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Benyújtás dátuma

11.4.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. április 26.Jogi nyilatkozat