Procedură : 2017/0294(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0143/2018

Texte depuse :

A8-0143/2018

Dezbateri :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0342

RAPORT     ***I
PDF 788kWORD 91k
11.4.2018
PE 615.314v02-00 A8-0143/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Jerzy Buzek

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0660),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0394/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Franței în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din...(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0143/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prezenta directivă urmărește să abordeze obstacolele rămase în calea finalizării pieței interne a gazelor naturale, rezultate din neaplicarea normelor privind piața Uniunii la conductele de gaze înspre și dinspre țări terțe. Modificările introduse prin prezenta directivă vor asigura faptul că normele aplicabile conductelor de transport al gazelor naturale care leagă două sau mai multe state membre se aplică și conductelor de transport al gazelor naturale înspre și dinspre țări terțe din Uniune. Ele vor stabili coerența cadrului juridic în cadrul Uniunii, evitându-se în același timp denaturarea concurenței în cadrul pieței interne a energiei din Uniune. De asemenea, ele vor spori transparența și vor asigura securitatea juridică în ceea ce privește regimul juridic aplicabil participanților la piață, în special investitorilor în infrastructura de gaze și utilizatorilor rețelelor.

(3)  Prezenta directivă urmărește să abordeze obstacolele rămase în calea finalizării pieței interne a gazelor naturale, rezultate din neaplicarea normelor privind piața Uniunii la conductele de gaze înspre și dinspre țări terțe. Modificările introduse prin prezenta directivă vor asigura faptul că normele aplicabile conductelor de transport al gazelor naturale care leagă două sau mai multe state membre se aplică și conductelor de transport al gazelor naturale înspre și dinspre țări terțe din Uniune care au un impact semnificativ asupra pieței interne a gazelor naturale. Ele vor stabili coerența cadrului juridic în cadrul Uniunii și vor răspunde, de asemenea, necesității de a reflecta interesele strategice ale tuturor statelor membre și securitatea generală a aprovizionării Uniunii și independența sa energetică, evitându-se în același timp denaturarea concurenței în cadrul pieței interne a energiei din Uniune. De asemenea, ele vor spori transparența și vor asigura securitatea juridică în ceea ce privește regimul juridic aplicabil participanților la piață, în special investitorilor în infrastructura de gaze și utilizatorilor rețelelor.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a se ține seama de lipsa anterioară a unor norme specifice ale Uniunii aplicabile conductelor de gaze naturale înspre și dinspre țări terțe, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a acorda derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2009/73/CE unor astfel de conducte care sunt finalizate la data intrării în vigoare a prezentei directive. Data relevantă pentru aplicarea unor modele de separare, altele decât separarea proprietății, ar trebui adaptată în cazul conductelor de gaze înspre și dinspre țări terțe.

(4)  Pentru a finaliza uniunea energetică și pentru a aplica normele acesteia în cazul conductelor de gaze naturale înspre și dinspre țări terțe, în deplină conformitate cu legislația Uniunii, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a acorda derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2009/73/CE unor astfel de conducte care au fost finalizate înainte de data adoptării prezentei propuneri, doar după recomandarea Comisiei, în special în ceea ce privește concurența, funcționarea și eficacitatea pieței interne a energiei, securitatea aprovizionării și diversificarea surselor și a furnizorilor de energie. Data relevantă pentru aplicarea unor modele de separare, altele decât separarea proprietății, ar trebui adaptată în cazul conductelor de gaze înspre și dinspre țări terțe.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Aplicabilitatea Directivei 2009/73/CE în cazul conductelor de gaze înspre și dinspre țări terțe rămâne mărginită la limitele teritoriale ale jurisdicției Uniunii. În ceea ce privește conductele offshore, ea ar trebui să fie aplicabilă în apele teritoriale și în zonele economice exclusive ale statelor membre.

(5)  Aplicabilitatea Directivei 2009/73/CE în cazul conductelor de gaze înspre și dinspre țări terțe rămâne mărginită la limitele teritoriale ale jurisdicției Uniunii. În ceea ce privește conductele offshore, ea ar trebui să fie aplicabilă în apele teritoriale și în zonele economice exclusive ale statelor membre, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS).

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Statele membre ar trebui să ia măsuri concrete pentru a sprijini o utilizare pe scară mai largă a biogazului și a gazului obținut din biomasă, a hidrogenului ecologic și a metanului sintetic din surse regenerabile de energie, iar producătorii acestora ar trebui să beneficieze de acces nediscriminatoriu la sistemul de gaze, cu condiția ca acest acces să fie în permanență compatibil cu normele tehnice și cu standardele de siguranță relevante.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Statele membre ar trebui să garanteze că, ținând cont de cerințele de calitate necesare, biogazul și gazul obținut din biomasă, hidrogenul ecologic și metanul sintetic din surse regenerabile de energie sau alte tipuri de gaze beneficiază de acces nediscriminatoriu la sistemul de gaze, cu condiția ca acest acces să fie în permanență compatibil cu normele tehnice și cu standardele de siguranță relevante. Aceste norme și standarde ar trebui să garanteze că este posibil din punct de vedere tehnic ca gazele respective să fie injectate și transportate în deplină siguranță prin rețeaua de gaze naturale și, de asemenea, ar trebui să abordeze caracteristicile chimice ale acestora.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2009/73/CE

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  la articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Normele stabilite de prezenta directivă pentru gaze naturale, inclusiv gaze naturale lichefiate (GNL), se aplică într-un mod nediscriminatoriu și biogazului și gazului obținut din biomasă sau altor tipuri de gaze, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic ca acestea să fie injectate și transportate în deplină siguranță prin rețeaua de gaze naturale.

„2.  Normele stabilite de prezenta directivă pentru gaze naturale, inclusiv gaze naturale lichefiate (GNL), se aplică într-un mod nediscriminatoriu și biogazului și gazului obținut din biomasă, hidrogenului ecologic și metanului sintetic din surse regenerabile de energie sau altor tipuri de gaze, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic ca acestea să fie injectate și transportate în deplină siguranță prin rețeaua de gaze naturale.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:de:PDF)

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)

Directiva 2009/73/CE

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)   la articolul 1 se adaugă următorul alineat:

 

„2a.  În ceea ce privește infrastructura de gaze care conectează un stat membru la o țară terță, prezenta directivă se aplică în limita teritorială a jurisdicției Uniunii. În ceea ce privește conductele offshore, prezenta directivă se aplică în apele teritoriale și în zonele economice exclusive ale statelor membre.”

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Directiva 2009/73/CE

Articolul 2 – punctul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  «conductă de interconexiune» înseamnă o conductă de transport care traversează sau trece peste o frontieră dintre state membre sau între state membre și țări terțe până la frontiera jurisdicției Uniunii;

(17)  „interconexiunea gazieră” înseamnă o conductă de transport, inclusiv punctele sale de intrare dinspre o țară terță și punctele sale de ieșire înspre o țară terță, care traversează sau trece peste o frontieră dintre state membre sau între state membre și țări terțe până la frontiera jurisdicției Uniunii, inclusiv apele teritoriale și zonele economice exclusive ale statelor membre;

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Directiva 2009/73/CE

Articolul 9 – alineatul 8 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) la alineatul (8), se adaugă următorul paragraf: ;

 

Orice decizie luată în temeiul literei (b) de la primul paragraf al prezentului alineat se notifică fără întârziere Comisiei, împreună cu toate informațiile relevante în acest sens.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Directiva 2009/73/CE

Articolul 9 – alineatul 9 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Orice decizie luată în temeiul literei (b) de la primul paragraf al prezentului alineat se notifică fără întârziere Comisiei, împreună cu toate informațiile relevante în acest sens.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)

Directiva 2009/73/CE

Articolul 34 – alineatul 4 – a patra teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  La articolul 34 alineatul (4), se adaugă următoarea a patra teză:

 

Atunci când țările terțe care fac obiectul unei astfel de consultări nu răspund consultărilor, statele membre în cauză pot lua decizia necesară.

[Referința din antet referitoare la actul de modificare [„Articolul 1 – alineatul (1) – punctul 4a (nou)”] corespunde de fapt „Articolului 1 – alineatul (1) – punctul 3 a (nou)” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -a (nouă)

Directiva 2009/73/CE

Articolul 36 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Noile infrastructuri de gaze naturale de mari dimensiuni, și anume interconexiunile, instalațiile GNL sau instalațiile de înmagazinare, pot beneficia, la cerere și pentru o perioadă determinată, de o derogare de la dispozițiile articolelor 9, 32, 33 și 34 și de la dispozițiile articolului 41 alineatele (6), (8) și (10) în următoarele condiții:

„1.  Noile infrastructuri de gaze naturale de mari dimensiuni, și anume interconexiunile gaziere, instalațiile GNL sau instalațiile de înmagazinare care își încep activitatea comercială după 1 ianuarie 2019, pot beneficia, la cerere și pentru o perioadă determinată, nu mai mare de 5 ani, de o derogare de la dispozițiile articolelor 9, 32, 33 și 34 și de la dispozițiile articolului 41 alineatele (6), (8) și (10) sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții cumulative:

(a)   investiția trebuie să întărească concurența în furnizarea de gaze naturale și să îmbunătățească siguranța alimentării;

(a)  investiția trebuie să întărească concurența în furnizarea de gaze naturale și să îmbunătățească siguranța alimentării;

(b)   nivelul de risc legat de investiție este de așa natură încât investiția să se realizeze numai în cazul în care se acordă o derogare;

(b)  nivelul de risc legat de investiție este de așa natură încât investiția să se realizeze numai în cazul în care se acordă o derogare;

(c)   infrastructura trebuie să fie deținută în proprietate de o persoană fizică sau juridică care este separată cel puțin în privința formei sale juridice de operatorii de sistem în ale căror sisteme se va construi infrastructura;

(c)  infrastructura trebuie să fie deținută în proprietate de o persoană fizică sau juridică care este separată cel puțin în privința formei sale juridice de operatorii de sistem în ale căror sisteme se va construi infrastructura;

(d)   se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii respective; și

(d)  se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii respective; și

(e)   derogarea nu aduce atingere concurenței sau bunei funcționări a pieței interne a gazelor naturale și nici funcționării eficiente a sistemului reglementat la care este conectată infrastructura.

(e)  derogarea nu aduce atingere concurenței pe piețele relevante care sunt susceptibile de a fi afectate de investiție, bunei funcționări a pieței interne a gazelor naturale a Uniunii, funcționării eficiente a sistemelor reglementate în cauză, sau diversificării și securității aprovizionării cu gaze naturale către și în interiorul Uniunii sau oricărui stat membru.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0073&from=EN

Referința din antet referitoare la actul de modificare [„Articolul 1 – alineatul (1) – punctul 5 – litera -a (nouă)”] corespunde de fapt „Articolului 1 – alineatul (1) – punctul 4 – litera -a (nouă)” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Directiva 2009/73/CE

Articolul 36 – alineatul 3 – a doua teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care infrastructura în cauză se află sub jurisdicția unui stat membru și a unei (sau a mai multor) țări terțe, autoritatea națională de reglementare se consultă cu autoritățile competente din țările terțe înainte de a adopta o decizie.;

Înainte de a adopta decizia, autoritatea națională de reglementare consultă:

 

(a)  autoritățile naționale de reglementare ale statelor membre ale căror piețe sunt susceptibile de a fi afectate de noua infrastructură; și

 

(b)  autoritățile relevante ale țărilor terțe, în cazul în care infrastructura în cauză se află sub jurisdicția unui stat membru și a unei (sau a mai multor) țări terțe.

 

În cazul în care autoritățile țării terțe care fac obiectul unei astfel de consultări nu răspund consultării în termen de 3 luni, autoritățile naționale de reglementare în cauză pot lua decizia necesară.

Referința din antet referitoare la actul de modificare [„Articolul 1 – alineatul (1) – punctul 5 – litera -a (nouă)”] corespunde de fapt „Articolului 1 – alineatul (1) – punctul 4 – litera -a (nouă)” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2009/73/CE

Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 2 – a doua teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care infrastructura în cauză se află, de asemenea, sub jurisdicția uneia sau mai multor țări terțe, autoritățile naționale de reglementare din statele membre se consultă cu autoritățile relevante din țările terțe înainte de a adopta o decizie cu scopul de a asigura, în ceea ce privește infrastructura în cauză, faptul că dispozițiile prezentei directive sunt aplicate în mod consecvent până la frontiera jurisdicției Uniunii.;

În cazul în care infrastructura în cauză se află, de asemenea, sub jurisdicția uneia sau mai multor țări terțe, autoritățile naționale de reglementare din statele membre se consultă cu autoritățile relevante din țările terțe înainte de a adopta o decizie cu scopul de a asigura, în ceea ce privește infrastructura în cauză, faptul că dispozițiile prezentei directive sunt aplicate în mod consecvent până la frontiera jurisdicției Uniunii. Orice astfel de decizie este notificată Comisiei fără întârziere, împreună cu toate informațiile relevante referitoare la aceasta;

 

În cazul în care autoritățile țării terțe care fac obiectul unei astfel de consultări nu răspund consultării în termen de 3 luni, autoritățile naționale de reglementare în cauză pot lua decizia necesară.

Referința din antet referitoare la actul de modificare [„Articolul 1 – alineatul (1) – punctul 5 – litera -b”] corespunde de fapt „Articolului 1 – alineatul (1) – punctul 4 – litera b” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ba (nouă)

Directiva 2009/73/CE

Articolul 36 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  alineatul (6) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

La luarea deciziei de acordare a unei derogări, se ia în considerare, de la caz la caz, necesitatea de a impune condiții referitoare la durata derogării și la accesul nediscriminatoriu la infrastructură. La luarea deciziei privind respectivele condiții, se vor lua în calcul, în special, capacitatea suplimentară ce va fi construită sau modificarea capacității existente, orizontul de timp al proiectului și condițiile existente la nivel național.

„La luarea deciziei de acordare a unei derogări, se ia în considerare, de la caz la caz, necesitatea de a impune condiții referitoare la durata derogării și la accesul nediscriminatoriu la infrastructură. La luarea deciziei privind respectivele condiții, se iau în calcul, în special, capacitatea suplimentară ce va fi construită sau modificarea capacității existente, orizontul de timp al proiectului și condițiile existente la nivel național, precum și diversificarea și securitatea aprovizionării cu gaze naturale către Uniune sau orice stat membru și în interiorul acestora.

Referința din antet referitoare la actul de modificare [„Articolul 1 – alineatul (1) – punctul 5 – litera -ba (nouă)”] corespunde „Articolului 1 – alineatul (1) – punctul 4 – litera -a (nouă)” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera bb (nouă)

Directiva 2009/73/CE

Articolul 36 – alineatul 9 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bb)  alineatul (9) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În termen de două luni care începe în ziua imediat următoare primirii notificării, Comisia poate solicita, printr-o decizie, ca autoritatea de reglementare să modifice sau să retragă decizia de acordare a unei derogări. Termenul de două luni poate fi prelungit cu un termen suplimentar de două luni în cazul în care Comisia are nevoie de informații suplimentare. Acest termen suplimentar începe în ziua imediat următoare primirii informațiilor complete. Termenul inițial de două luni poate fi, de asemenea, prelungit cu acordul Comisiei și al autorității de reglementare.

„În termen de două luni care începe în ziua imediat următoare primirii notificării, Comisia poate solicita, printr-o decizie, ca autoritatea de reglementare să modifice sau să retragă decizia de acordare a unei derogări. Atunci când ia o astfel de decizie privind noile infrastructuri de gaze naturale care duc spre și vin dinspre o țară terță, Comisia ia în considerare orice măsuri restrictive ale Uniunii, cum ar fi sancțiunile economice impuse țării terțe respective. Termenul de două luni poate fi prelungit cu un termen suplimentar de două luni în cazul în care Comisia are nevoie de informații suplimentare. Acest termen suplimentar începe în ziua imediat următoare primirii informațiilor complete. Termenul inițial de două luni poate fi, de asemenea, prelungit cu acordul Comisiei și al autorității de reglementare.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0073&from=EN

Referința din antet referitoare la actul de modificare [„Articolul 1 – alineatul (1) – punctul 5 – litera -bb (nouă)”] corespunde „Articolului 1 – alineatul (1) – punctul 4 – litera bb (nouă)” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.]

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Directiva 2009/73/CE

Articolul 41 – alineatul 8

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(6a)   La articolul 41, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

8.  La stabilirea sau aprobarea tarifelor sau a metodologiilor și a serviciilor de echilibrare, autoritățile de reglementare se asigură că operatorilor de transport și de sistem și de distribuție li se acordă stimulente corespunzătoare, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, în scopul de a spori eficiența, de a îmbunătăți integrarea pe piață și siguranța alimentării și de a sprijini activitățile de cercetare aferente.

8.  La stabilirea sau aprobarea tarifelor sau a metodologiilor și a serviciilor de echilibrare, autoritățile de reglementare se asigură că operatorilor de transport și de sistem și de distribuție li se acordă stimulente corespunzătoare, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, în scopul de a spori eficiența, de a îmbunătăți integrarea pe piață și siguranța alimentării și de a sprijini activitățile de cercetare aferente. În ceea ce privește infrastructura care leagă un stat membru de o țară terță între frontiera jurisdicției Uniunii și primul punct de interconectare cu rețeaua Uniunii, tarifele sau metodologiile iau în considerare toate costurile proiectului.”

[Referința din antet referitoare la actul de modificare („Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6a (nou)”) corespunde de fapt „Articolului 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.]

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 2009/73/CE

Articolul 42 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Autoritățile de reglementare se consultă și cooperează cu autoritățile relevante ale țărilor terțe în ceea ce privește operarea conductelor de gaz înspre și dinspre țări terțe cu scopul de a asigura, în ceea ce privește infrastructura în cauză, faptul că dispozițiile prezentei directive sunt aplicate în mod consecvent până la frontiera jurisdicției Uniunii.

6.  Autoritățile de reglementare se consultă și cooperează cu autoritățile relevante ale țărilor terțe în ceea ce privește operarea conductelor de gaz înspre și dinspre țări terțe cu scopul de a asigura, în ceea ce privește infrastructura în cauză, faptul că dispozițiile prezentei directive sunt aplicate în mod consecvent până la frontiera jurisdicției Uniunii.

 

În cazul în care autoritățile țării terțe care fac obiectul unei astfel de consultări nu răspund consultării în termen de 3 luni, autoritățile naționale de reglementare în cauză pot lua decizia necesară.

[Referința din antet referitoare la actul de modificare („Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7”) corespunde de fapt cu „Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.]

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2009/73/CE

Articolul 49 – alineatul 9 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește conductele de gaz înspre și dinspre țări terțe finalizate înainte de [OP: data intrării în vigoare a prezentei directive], statele membre pot decide să deroge de la articolele 9, 10, 11 și 32 și de la articolul 41 alineatele (6), (8) și (10) în cazul tronsoanelor acestor conducte aflate între frontiera jurisdicției Uniunii și primul punct de interconectare, cu condiția ca derogarea să nu aducă atingere concurenței sau bunei funcționări a pieței interne a gazelor naturale din Uniune sau a securității aprovizionării Uniunii.

În ceea ce privește conductele de gaz înspre și dinspre țări terțe încheiate înainte de [OP: data adoptării prezentei propuneri], statele membre, după recomandarea Comisiei, pot decide să deroge temporar de la articolele 9, 10, 11 și 32 și de la articolul 41 alineatele (6), (8) și (10) în cazul tronsoanelor acestor conducte aflate între frontiera jurisdicției Uniunii și primul punct de interconectare, cu condiția ca derogarea să nu aducă atingere concurenței sau bunei funcționări a pieței interne a gazelor naturale din Uniune sau a securității aprovizionării Uniunii. Orice astfel de propunere de derogare este notificată fără întârziere Comisiei, Grupului de coordonare pentru gaz și Agenției, împreună cu toate informațiile relevante în acest sens și cu o analiză detaliată a efectului derogării și al conductei de gaze asupra pieței interne a gazelor naturale și a securității aprovizionării în Uniune. În termen de trei luni din ziua care urmează acestei notificări, Comisia emite o recomandare privind conformitatea derogării cu normele aplicabile privind concurența, buna funcționare a pieței și securitatea aprovizionării în Uniune, precum și cu principiile și obiectivele fundamentale relevante ale politicii energetice a Uniunii, inclusiv ale uniunii energetice. Pentru cazurile cu caracteristici deosebit de complexe, Comisia poate prelungi perioada menționată la prezentul alineat până la 3 luni suplimentare. Grupul de coordonare pentru gaz și Agenția pot prezenta Comisiei observațiile lor cu privire la conformitatea proiectului de derogare cu principiile enunțate în prezentul articol. Comisia publică imediat recomandarea. Statele membre în cauză țin seama în cel mai înalt grad de recomandarea Comisiei. În cazul în care statul membru în cauză se abate de la recomandarea Comisiei, statul membru respectiv trebuie să ofere o justificare bine fundamentată, bazată pe date fiabile și criterii obiective și face publică această justificare. În niciun caz nu se acordă o derogare înainte de emiterea de către Comisie a recomandării sau înainte de expirarea termenului limită de emitere a recomandării.

[Referința din antet referitoare la actul de modificare („Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8”) corespunde de fapt „Articolului 1 – paragraful 1 – punctul 7” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.]

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2009/73/CE

Articolul 49 – alineatul 9 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Derogarea este limitată în timp și poate fi supusă unor condiții care contribuie la respectarea condițiilor de mai sus.

Derogarea este limitată în timp și este supusă unor condiții care contribuie la respectarea condițiilor de mai sus.

[Referința din antet referitoare la actul de modificare („Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8”) corespunde de fapt „Articolului 1 – paragraful 1 – punctul 7” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.]

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2009/73/CE

Articolul 49 – alineatul 9 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care conducta de gaz în cauză se află în jurisdicția mai multor state membre, statul membru în a cărui jurisdicție se află primul punct de interconectare decide cu privire la derogarea pentru conductă.

În cazul în care conducta de gaz în cauză se află în jurisdicția mai multor state membre, statul membru în a cărui jurisdicție se află primul punct de ieșire de la conducta de interconexiune decide cu privire la derogarea pentru conductă. Înainte de acordarea unei astfel de derogări, statul membru în a cărui jurisdicție se află primul punct de interconectare consultă statele membre cu care este conectată infrastructura acestui stat membru și furnizează acestor state membre toate informațiile relevante și ia în considerare opinia acestor state membre.

[Referința din antet referitoare la actul de modificare („Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8”) corespunde de fapt „Articolului 1 – paragraful 1 – punctul 7” din propunerea Comisiei. Această discrepanță este provocată de numerotarea incorectă din propunerea Comisiei [Articolul 1 alineatul (1) punctul 3 apare de două ori] în toate versiunile lingvistice cu excepția celei maghiare.]

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [PO: un an de la data intrării în vigoare], cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [PO: trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare], cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

(1)

  ...

(2)

  ...


EXPUNERE DE MOTIVE

Securitatea energetică, precum și capacitatea de a furniza energie durabilă și la prețuri accesibile pentru toți consumatorii europeni constituie obiectivele fundamentale ale strategiei privind uniunea energetică, adoptată de Comisia Europeană la 25 februarie 2015. Un cadru juridic coerent și stabil este o condiție prealabilă necesară pentru realizarea acestor obiective. Prin urmare, raportorul salută adoptarea de către Comisia Europeană a propunerii de modificare a directivei actuale privind gazele naturale, în conformitate cu solicitările formulate cu o serie de ocazii de către deputații din Parlamentul European. Raportorul consideră că această propunere, cu domeniu de aplicare limitat și cu un caracter destul de tehnic, reflectă faptul că dispozițiile mai ample ale directivei au fost deja puse în aplicare pe scară largă. Cu toate acestea, raportorul este convins că revizuirea propusă va contribui în mod corespunzător la acoperirea vidului normativ care rezultă din interpretările divergente ale legislației existente și abordarea selectivă a unor state membre și a unor participanți pe piață în aplicarea celui de-al treilea pachet privind energia la gazoductele care intră în Uniunea Europeană.

Fără a aduce atingere articolului 194 din Tratatul privind Uniunea Europeană („Tratatul de la Lisabona”), versiunea actualizată a Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului nu permite dubii și nu lasă nici loc pentru interpretări eronate, precizând că normele în domeniul energiei Uniunii se aplică în integralitate tuturor infrastructurilor de gaz către și dinspre țări terțe până la granița jurisdicției UE. În ceea ce privește conductele offshore, ea este aplicabilă în apele teritoriale și în zonele economice exclusive ale statelor membre. Aceste norme includ separarea activității operatorilor de sisteme de transport, accesul părților terțe, reglementarea tarifelor și cerințele de transparență și sunt de o importanță crucială pentru competitivitatea pieței interne a energiei din UE și pentru securitatea generală a aprovizionării cu energie a Uniunii și a independenței energetice, în special în contextul importurilor de gaze naturale din ce în ce mai mari ale UE.

În plus, raportorul susține abordarea Comisiei în ceea ce privește adaptarea definiției pentru „interconexiune”, astfel încât aceasta să se aplice, de asemenea, infrastructurii care leagă UE cu țări terțe. Acest lucru este în deplină concordanță cu propunerile anterioare ale Comisiei, reflectate în pachetul „energie curată pentru toți europenii”, și reprezintă încă un pas înspre asigurarea compatibilității necesare a piețelor de energie electrică și de gaze naturale ale Uniunii.

Raportorul consideră că, furnizând claritate juridică deplină și transparența legislației existente, propunerea Comisiei de modificare a actualei directive privind gazele naturale asigură condiții de concurență echitabile pentru toți participanții pe piața energetică a UE, precum și securitatea și previzibilitatea investițiilor pe termen lung. Acestea sunt elemente esențiale pentru orice investitor fiabil sau operator care dorește să acționeze după reguli echitabile și egale. Aceste elemente sunt, de asemenea, vitale pentru cetățeni și industrie. Ele consolidează concurența pe piață și, prin urmare, ar trebui să conducă la prețuri mai mici și un tratament nediscriminatoriu al tuturor clienților. Nu în ultimul rând, modificările propuse sunt importante pentru încheierea și reziliența uniunii energetice — bazate pe principii și valori, nu pe excepții.

Luând în considerare toate cele de mai sus, raportorul consideră că propunerea Comisiei corespunde scopului de bază și îndeplinește așteptările generale ale Parlamentului European. Cu toate acestea, raportorul propune completarea și consolidarea în continuare a dispozițiilor, în conformitate cu abordarea Comisiei.

Raportorul este de părere că:

1)  pentru a evita orice dubii cu privire la domeniul teritorial de aplicare a jurisdicției statelor membre, aplicabilitatea teritorială a acestei directive ar trebui să fie specificată în textul directivei, reflectându-se formularea exactă a considerentului 5 din preambul. O astfel de clarificare va oferi o mai mare securitate juridică și va contribui la evitarea oricărei interpretări eronate a directivei privind gazele naturale, îndeplinind astfel obiectivul principal al propunerii Comisiei.

2)  Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să aibă dreptul de a stabili sau de a aproba tarifele sau metodologiile, care să ia în considerare toate costurile legate de construirea și exploatarea infrastructurii de gaze naturale între statele membre și țările terțe. În acest scop, toate costurile suportate de orice proiect de infrastructură de gaze naturale între statele membre și țările terțe ar trebui să fie contabilizate în mod corespunzător și transparent.

3)  Ar putea fi justificat să se ofere o posibilitate de derogare de la anumite dispoziții din directivă pentru infrastructura de gaze naturale care a fost deja finalizată, dar o astfel de decizie ar trebui să prevadă în mod corespunzător implicarea Comisiei Europene. Acest lucru este necesar pentru a menține cel mai înalt grad de coerență a reglementării pieței interne și pentru a asigura că o astfel de derogare nu ar fi în detrimentul normelor UE în materie de concurență, funcționării eficiente a pieței interne a gazelor naturale a UE, securității aprovizionării cu energie a Uniunii sau principiilor relevante ale politicii energetice a UE, inclusiv principiilor de bază ale uniunii energetice. În plus, pentru finalizarea și dezvoltarea ulterioară a pieței interne de energie a Uniunii, ar trebui să se precizeze în text orizontul de timp a unei derogări de la anumite dispoziții ale directivei, iar acesta nu ar trebui să depășească 10 ani de la data intrării în vigoare a directivei modificate.

4)  Având în vedere domeniul de aplicare limitat și caracterul tehnic al propunerii Comisiei, precum și faptul că aceasta clarifică în principal aplicabilitatea celui de-al treilea pachet legislativ privind energia la proiectele care implică țări terțe, un termen de trei luni pentru transpunerea acesteia ar trebui să fie suficient.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Norme comune pentru piața internă a gazului natural

Referințe

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Data prezentării la PE

8.11.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Raportori

       Data numirii

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Examinare în comisie

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Data adoptării

21.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

13

9

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Data depunerii

11.4.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 26 aprilie 2018Notă juridică