Процедура : 2018/0805(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0145/2018

Внесени текстове :

A8-0145/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0107

ДОКЛАД     *
PDF 678kWORD 55k
16.4.2018
PE 620.727v02-00 A8-0145/2018

относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

(07162/2018 – C8‑0128/2018 – 2018/0805(CNS))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Данута Мария Хюбнер

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

(07162/2018 – C8‑0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (07162/2018),

–  като взе предвид член 11, параграф 2, втора алинея от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори(1), съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0128/2018),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2015 г. относно реформата на избирателното право на Европейския съюз(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 07 февруари 2018 г. относно състава на Европейския парламент(3),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A8-0145/2018),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  припомня предложението си, приложено към неговата резолюция относно реформата на избирателното право на Европейския съюз, Европейският парламент да има правомощието, след консултация със Съвета, да определя периода за провеждане на изборите;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и за информация – на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Приложен към Решение 76/787/EОВС, EИО, Eвратом на Съвета от 20 септември 1976 г. (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), изменен с Решение 93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО на Съвета (OВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15) и Решение 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета (ОВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0395.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2018)0029.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият доклад е изготвен в отговор на искане за консултация от страна на Съвета относно проект на решение, който има за цел да промени периода, през който иначе биха се провели предстоящите избори за Европейски парламент. Съгласно член 11, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори („Акт за избирането на членове на ЕП“) този период би бил от 6 юни, четвъртък, до 9 юни 2019 г., неделя, по аналогия на датите, на които бяха проведени първите преки всеобщи избори за Европейски парламент (от 9 юни, четвъртък, до 12 юни 1979 г., неделя).

Въпреки това в съответствие с член 11, параграф 2 от Акта за избирането на членове на ЕП, ако провеждането на изборите през този период се окаже невъзможно, Съветът след консултация с Европейския парламент определя с единодушие най-малко една година преди изтичането на петгодишния мандат друг изборен период, който е не повече от два месеца преди обичайния период на провеждане на изборите или не повече от един месец след него.

Съветът постигна споразумение сред държавите членки, че провеждането на следващите избори за Европейски парламент ще се окаже невъзможно по време на обичайните дати и предложи, в очакване на консултацията с Европейския парламент, изборите да се проведат от 23 до 26 май 2019 г. Същият период беше предложен от Председателския съвет на Парламента по време на заседанието му от 11 януари 2018 г.

За да се предостави на държавите членки достатъчно време за организирането на изборите, решението за тези нови дати трябва да бъде взето възможно най-бързо.

Това положение дава основание за използването на процедурата, предвидена в член 78в от Правилника за дейността на ЕП, особено като се има предвид, че предложението на Съвета съответства на датите, обсъдени на заседанието на Председателския съвет от 11 януари 2018 г.

Следователно докладчикът препоръчва на комисията по конституционни въпроси да одобри проекта за решение на Съвета в настоящия му вид.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Период за провеждане на деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент

Позовавания

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Дата на консултация с ЕП

28.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

 

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.4.2018

 

 

 

Дата на приемане

16.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Дата на внасяне

16.4.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Note: Richard Corbett (S&D) announced that he also voted in favour of the draft report

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 17 април 2018 г.Правна информация