Procedure : 2018/0805(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0145/2018

Indgivne tekster :

A8-0145/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0107

BETÆNKNING     *
PDF 364kWORD 53k
16.4.2018
PE 620.727v01-00 A8-0145/2018

om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanter i Europa-Parlamentet

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Danuta Maria Hübner

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanter i Europa-Parlamentet

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (07162/2018),

–  der henviser til artikel 11, stk. 2, andet afsnit, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet(1), der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0128/2018),

–  der henviser til sin beslutning af 11. november 2015 om reform af valgloven i Den Europæiske Union(2),

–  der henviser til sin beslutning af 7. februar 2018 om Europa-Parlamentets sammensætning(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0145/2018),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  minder om sit forslag, som er knyttet til dets beslutning om reform af valgloven i Den Europæiske Union, om at Europa-Parlamentet skal have beføjelse til efter høring af Rådet at fastlægge stemmeafgivningsperioden;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet samt til orientering til Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Akt knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976 (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som ændret ved Rådets afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1).

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0395.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0029.


BEGRUNDELSE

Denne betænkning er udarbejdet som svar på en høringsanmodning fra Rådet i forbindelse med et udkast til afgørelse om ændring af den stemmeafgivningsperiode, som ellers bør anvendes til det kommende valg til Europa-Parlamentet. I henhold til artikel 11, stk. 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet ("valgakten") burde stemmeafgivningsperioden ligge fra torsdag den 6. til søndag den 9. juni 2019, under henvisning til den periode, hvor det første almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet blev afholdt (torsdag den 9. til søndag den 12. juni 1979).

Såfremt det viser sig umuligt at afholde valgene i denne periode, fastsætter Rådet dog i henhold til aktens artikel 11, stk. 2, enstemmigt efter høring af Europa-Parlamentet og mindst et år inden udgangen af den femårige periode en anden stemmeafgivningsperiode, som tidligst kan ligge to måneder før og senest en måned efter den periode, der almindeligvis gælder.

Rådet er nået til enighed med medlemsstaterne om, at det ikke vil være muligt at afholde det næste valg til Europa-Parlamentet på de datoer, der almindeligvis gælder, og har foreslået at afholde valget i perioden fra den 23. til 26. maj 2019. Samme periode blev foreslået af Formandskonferencen på deres møde den 11. januar 2018.

Det er vigtigt, at afgørelsen om den nye stemmeafgivningsperiode træffes så hurtigt som muligt for at give medlemsstaterne tilstrækkelig lang tid til at tilrettelægge valget.

Denne situation berettiger anvendelsen af proceduren i forretningsordenens artikel 78c, navnlig fordi Rådets forslag gentager de datoer, som blev drøftet på Formandskonferencens møde den 11. januar 2018.

Ordføreren henstiller derfor til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender at godkende udkastet til Rådets afgørelse uden ændringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet

Referencer

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Dato for høring af EP

28.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

 

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

16.4.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

16.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Dato for indgivelse

16.4.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Bemærkning: Richard Corbett (S&D) meddelte, at han også stemte for udkastet til betænkning.

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 17. april 2018Juridisk meddelelse