Διαδικασία : 2018/0805(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0145/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0145/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0107

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 666kWORD 55k
16.4.2018
PE 620.727v02-00 A8-0145/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07162/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(1), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0128/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0145/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  υπενθυμίζει την πρότασή του που επισυνάπτεται στο ψήφισμά του σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει την εξουσία να ορίζει, μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο, το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των εκλογών·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και προς ενημέρωση στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1.) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15) και την απόφαση 2002/772/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0395.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0029.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά αίτημα του Συμβουλίου για διαβούλευση σχετικά με σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση της εκλογικής περιόδου, στην οποία θα έπρεπε κανονικά να διεξαχθούν οι προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα – σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2 της πράξης για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία («εκλογική πράξη») – την Πέμπτη 6 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, με αναφορά στις ημερομηνίες κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές με άμεση και καθολική ψηφοφορία (Πέμπτη 9 έως Κυριακή 12 Ιουνίου 1979).

Ωστόσο, εάν σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της Εκλογικής Πράξης, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν οι εκλογές κατά την περίοδο αυτή, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζει, τουλάχιστον ένα έτος πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας, άλλη εκλογική περίοδο, η οποία πρέπει να οριστεί το νωρίτερ δύο μήνες πριν και το αργότερο ένα μήνα μετά την περίοδο που θα ίσχυε φυσιολογικά.

Στο Συμβούλιο τα κράτη μέλη κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις κανονικές ημερομηνίες και πρότειναν, εκκρεμούσης της διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στο διάστημα μεταξύ 23 έως 26 Μαΐου 2019. Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιανουαρίου 2018 η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρότεινε το ίδιο χρονικό διάστημα.

Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρόνος ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την διοργάνωση των εκλογών αυτών, θα πρέπει να ληφθεί το ταχύτερο δυνατό η απόφαση για τις νέες αυτές ημερομηνίες.

Τούτο δικαιολογεί την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 78γ, του Κανονισμού, δεδομένου ότι η πρόταση του Συμβουλίου ανταποκρίνεται στις ημερομηνίες που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων στις 11 Ιανουαρίου 2018.

Η εισηγήτρια συνιστά ως εκ τούτου στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να εγκρίνει ως έχει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Περίοδος των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία

Έγγραφα αναφοράς

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

28.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

 

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.4.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Ημερομηνία κατάθεσης

16.4.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Σημείωση: Ο Richard Corbett (S&D) δήλωσε ότι και αυτός ψήφισε υπέρ του σχεδίου έκθεσης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου