Menettely : 2018/0805(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0145/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0145/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0107

MIETINTÖ     *
PDF 358kWORD 53k
16.4.2018
PE 620.727v02-00 A8-0145/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Danuta Maria Hübner

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (07162/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen(1) 11 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0128/2018),

–  ottaa huomioon 11. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin vaalilain uudistuksesta(2),

–  ottaa huomioon 7. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin kokoonpanosta(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0145/2018),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  muistuttaa Euroopan unionin vaalilain uudistuksesta antamaansa päätöslauselmaan liitetystä ehdotuksesta, jonka mukaan Euroopan parlamentti päättää neuvostoa kuultuaan vaalien äänestysajanjakson;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Liitteenä 20. syyskuuta 1976 annetussa neuvoston päätöksessä 76/787/EHTY, ETY, (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 93/81/EHTY, ETY, Euratom (EYVL L 33, 9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0395.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0029.


PERUSTELUT

Tämä mietintö on vastaus neuvoston esittämään kuulemispyyntöön esityksestä päätökseksi, jonka tarkoituksena on muuttaa seuraavien Euroopan parlamentin vaalien tavanomaista järjestämisajankohtaa. Edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen (”vaalisäädös”) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraavat vaalit tulisi pitää torstaista 6. kesäkuuta sunnuntaihin 9. kesäkuuta 2019, mikä perustuu ensimmäisten yleisten välittömien vaalien ajankohtaan (torstaista 9. kesäkuuta sunnuntaihin 12. kesäkuuta 1979).

Vaalisäädöksen 11 artiklan 2 kohdassa kuitenkin säädetään, että jos vaalien toimittaminen kyseisenä ajankohtana osoittautuu mahdottomaksi, neuvosto määrää yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan vähintään vuotta ennen viisivuotiskauden päättymistä toisen äänestysajanjakson, joka voi olla aikaisintaan kaksi kuukautta ennen normaalisti noudatettavaa ajanjaksoa ja viimeistään yksi kuukausi sen jälkeen.

Neuvostossa jäsenvaltiot ovat yksimielisiä siitä, että seuraavien Euroopan parlamentin vaalien toimittaminen normaalisti sovellettavina päivinä olisi mahdotonta. Jäsenvaltiot ovat ehdottaneet odottaessaan Euroopan parlamentin kuulemista, että vaalit pidetään 23.‑26. toukokuuta 2019. Parlamentin puheenjohtajakokous ehdotti samaa ajankohtaa kokouksessaan 11. tammikuuta 2018.

Päätös vaalien uudesta ajankohdasta on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta jäsenvaltioille jää mahdollisimman paljon aikaa järjestää vaalit.

Tämä tilanne oikeuttaa soveltamaan työjärjestyksen 78 c artiklassa esitettyä menettelyä, varsinkin koska neuvoston ehdotus vastaa puheenjohtajakokouksen 11. tammikuuta 2018 ehdottamia päivämääriä.

Sen vuoksi esittelijä suosittaa, että perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta hyväksyy neuvoston esityksen päätökseksi sellaisenaan.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohta

Viiteasiakirjat

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

28.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

 

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.4.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.4.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.4.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Huomautus: Richard Corbett (S&D) ilmoitti, että myös hän äänesti mietintöluonnoksen puolesta

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus