Procedura : 2018/0805(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0145/2018

Teksty złożone :

A8-0145/2018

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0107

SPRAWOZDANIE     *
PDF 587kWORD 54k
16.4.2018
PE 620.727v02-00 A8-0145/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (07162/2018),

–  uwzględniając art. 11 ust. 2 akapit drugi Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich(1), na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0128/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2015 r. w sprawie reformy prawa wyborczego Unii Europejskiej(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego(3),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0145/2018),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  przypomina o swoim wniosku, załączonym do rezolucji Parlamentu w sprawie reformy prawa wyborczego Unii Europejskiej, o to, aby Parlament Europejski był uprawniony do ustalania terminu wyborów po konsultacjach z Radą;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie oraz, tytułem informacji, Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG z dnia 20 września 1976 r. (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1.) zmienionej decyzją Rady 93/81/EWWiS, EWG, Euratom (Dz.U. L 33 z 9.2.1993, s. 15.) i decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1).

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0395.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0029.


UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w odpowiedzi na skierowany przez Radę wniosek o konsultacje w sprawie projektu decyzji mającej na celu zmianę przewidzianego terminu zbliżających się wyborów europejskich. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich („aktu dotyczącego wyborów”) wybory miałyby się odbyć w dniach od czwartku 6 czerwca do niedzieli 9 czerwca 2019 r., analogicznie do terminu pierwszych powszechnych wyborów bezpośrednich (od czwartku 9 czerwca do niedzieli 12 czerwca 1979 r.).

Artykuł 11 ust. 2 aktu dotyczącego wyborów stanowi jednak, że jeśli przeprowadzenie wyborów w tym terminie okaże się niemożliwe, Rada, stanowiąc jednomyślnie po konsultacjach z Parlamentem Europejskim, określa, co najmniej na rok przed końcem pięcioletniej kadencji, inny termin wyborów, który nie wykracza poza dwa miesiące przed normalnie obowiązującym terminem ani miesiąc po tym terminie.

Państwa członkowskie doszły do porozumienia w Radzie, uznając, że przeprowadzenie najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego w normalnie obowiązującym terminie będzie niemożliwe i, w oczekiwaniu na konsultacje z Parlamentem Europejskim, zaproponowały przeprowadzenie wyborów w terminie od 23 do 26 maja 2019 r. Ten sam termin zaproponowała Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 r.

Decyzja w sprawie nowego terminu musi zapaść jak najszybciej, aby zapewnić państwom członkowskim dostatecznie dużo czasu na zorganizowanie wyborów.

Zaistniała sytuacja uzasadnia zastosowanie procedury przewidzianej w art. 78c Regulaminu, zwłaszcza że termin przedstawiony we wniosku Rady jest zgodny z terminu omawianym przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym sprawozdawczyni zaleca Komisji Spraw Konstytucyjnych zatwierdzenie projektu decyzji Rady w obecnym kształcie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Termin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich

Odsyłacze

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Data konsultacji z PE

28.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

 

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.4.2018

 

 

 

Data przyjęcia

16.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Data złożenia

16.4.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Uwaga: Richard Corbett (S&D) oświadczył, że on również głosował za przyjęciem projektu opinii.

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2018Informacja prawna