Procedură : 2018/0805(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0145/2018

Texte depuse :

A8-0145/2018

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0107

RAPORT     *
PDF 509kWORD 55k
16.4.2018
PE 620.727v02-00 A8-0145/2018

referitor la proiectul de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportoare: Danuta Maria Hübner

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (07162/2018),

–  având în vedere articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf din Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct(1), în temeiul căruia Consiliul a consultat Parlamentul (C8-0128/2018),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației electorale a Uniunii Europene(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2018 privind componența Parlamentului European(3),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0145/2018),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  reamintește propunerea anexată la Rezoluția sa referitoare la reforma legislației electorale a Uniunii Europene, ca Parlamentul European să aibă competența, după consultarea Consiliului, de a stabili perioada electorală;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului poziția Parlamentului și, spre informare, guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

Anexat Deciziei Consiliului 76/787/CECO, CEE (JO L 278, 8.10.1976, p. 1) din 20 septembrie 1976, modificată prin Decizia Consiliului 93/81/CECO, CEE, Euratom, (JO L 33, 9.2.1993, p. 15) și prin Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0395.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0029.


EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport a fost redactat ca răspuns la o solicitare de consultare din partea Consiliului cu privire la un proiect de decizie vizând modificarea perioadei în care ar fi trebuit să se desfășoare alegerile europene. În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct („actul electoral”), această perioadă ar fi trebuie să înceapă joi, 6 iunie și să se încheie duminică, 9 iunie 2019, prin analogie cu datele la care s-au desfășurat primele alegeri prin vot universal direct (de joi, 9 iunie, până duminică, 12 iunie 1979).

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Actul electoral, dacă se dovedește imposibilă organizarea alegerilor în perioada respectivă, Consiliul, hotărând în unanimitate, după consultarea Parlamentului European, stabilește, cu cel puțin un an înainte de încheierea mandatului de cinci ani, o altă perioadă electorală care poate să se situeze cel mai devreme cu două luni înainte sau cel mai târziu la o lună după perioada aplicabilă în mod normal.

În Consiliu s-a ajuns la un acord între statele membre că desfășurarea următoarelor alegeri pentru Parlamentul European la datele aplicabile în mod normal ar fi imposibilă și s-a propus, în așteptarea consultării Parlamentului European, organizarea alegerilor în perioada 23-26 mai 2019. Aceeași perioadă a fost sugerată și de Conferința președinților Parlamentului, la reuniunea din 11 ianuarie 2018.

Pentru a lăsa statelor membre suficient timp pentru a lua dispozițiile necesare în vederea organizării alegerilor, decizia cu privire la noile date trebuie adoptată cât mai rapid.

Situația de față justifică recursul la procedura prevăzută la articolul 78c din Regulamentul de procedură, cu atât mai mult cu cât datele din propunerea Consiliului coincid cu cele discutate la reuniunea Conferinței președinților din 11 ianuarie 2018.

Din acest motiv, raportoarea recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale să aprobe proiectul de decizie a Consiliului în forma sa prezentă.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Perioadă de alegere pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct

Referințe

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Data consultării PE

28.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFCO

 

 

 

 

Raportori

Data numirii

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Examinare în comisie

16.4.2018

 

 

 

Data adoptării

16.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Membri supleanți prezenți la votul final

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Data depunerii

16.4.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 17 aprilie 2018Notă juridică