Postup : 2018/0805(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0145/2018

Predkladané texty :

A8-0145/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0107

SPRÁVA     *
PDF 522kWORD 55k
16.4.2018
PE 620.727v02-00 A8-0145/2018

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu

(07162/2018 – C8‑0128/2018 – 2018/0805(CNS))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu

(07162/2018 – C8‑0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (07162/2018),

–  so zreteľom na článok 11 ods. 2 druhý pododsek Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu(1), podľa ktorého Rada konzultovala Parlament (C8-0128/2018),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2015 o reforme volebného zákona Európskej únie(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2018 o zložení Európskeho parlamentu(3),

–  so zreteľom na článok 78, písmeno c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A8-0145/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  pripomína svoj návrh, ktorý je pripojený k jeho uzneseniu o reforme volebného zákona Európskej únie, aby mal Európsky parlament právomoc určiť po porade s Radou volebné obdobie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

5.  poveruje svojho predsedu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a na informáciu Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Rumunska.

(1)

Pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS z 20. septembra 1976 (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1) zmenenému rozhodnutím Rady 93/81/ESUO, EHS, Euratom, (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0395.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0029.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto správa je reakciou na žiadosť Rady o konzultáciu v súvislosti s návrhom rozhodnutia, ktorého cieľom je upraviť termín volieb, v ktorom by sa mali v zásade konať budúce európske voľby do Európskeho parlamentu. Podľa článku 11 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „akt o voľbách“) by mal byť tento termín od štvrtka 6. júna do nedele 9. júna 2019 vychádzajúc z dátumu, keď sa konali prvé priame všeobecné voľby (štvrtok 9. júna až nedeľa 12. júna 1979).

Ak sa však v súlade s článkom 11 ods. 2 aktu o voľbách ukáže, že usporiadať voľby v tomto termíne nie je možné, Rada po konzultácii s Európskym parlamentom a najneskôr jeden rok pred ukončením päťročného funkčného obdobia jednomyseľne určí iný termín na uskutočnenie volieb, ktorý nemôže byť viac ako dva mesiace pred riadnym termínom volieb alebo jeden mesiac po tomto termíne.

V Rade sa členské štáty zhodli, že nebude možné, aby sa budúce voľby do Európskeho parlamentu konali v riadnom termíne, a navrhli, aby sa po konzultácii s Európskym parlamentom voľby usporiadali v termíne od 23. do 26. mája 2019. Rovnaký termín navrhla Konferencia predsedov Parlamentu na svojej schôdzi 11. januára 2018.

S cieľom poskytnúť členským štátom dostatok času na prijatie opatrení, ktoré si vyžaduje uskutočnenie volieb, je potrebné, aby sa o tomto novom termíne rozhodlo čo najskôr.

Táto skutočnosť oprávňuje na uplatnenie postupu podľa článku 78c rokovacieho poriadku, najmä preto, lebo návrh Rady zodpovedá dátumom, o ktorých sa hovorilo na schôdzi Konferencie predsedov 11. januára 2018.

Spravodajkyňa preto Výboru pre ústavné veci odporúča, aby schválil návrh rozhodnutia Rady v predloženom znení.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Termín pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu

Referenčné čísla

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Dátum konzultácie s EP

28.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

 

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.4.2018

 

 

 

Dátum prijatia

16.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Dátum predloženia

16.4.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

poznámka: Richard Corbett (S&D) oznámil, že tiež hlasoval za predložený naávrh.

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 17. apríla 2018Právne oznámenie