Postopek : 2018/0805(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0145/2018

Predložena besedila :

A8-0145/2018

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0107

POROČILO     *
PDF 576kWORD 53k
16.4.2018
PE 620.727v02-00 A8-0145/2018

o osnutku sklepa Sveta o določitvi obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalka: Danuta Maria Hübner

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o določitvi obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (07162/2018),

–  ob upoštevanju drugega pododstavka člena 11(2) akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami(1), na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0128/2018),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2015 o reformi volilne zakonodaje Evropske unije(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2007 o sestavi Evropskega parlamenta(3),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A8-0145/2018),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  želi spomniti na svoj predlog, priložen resoluciji o reformi volilne zakonodaje Evropske unije, da bi bil Evropski parlament pooblaščen, da po posvetovanju s Svetom določi volilno obdobje;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, v vednost pa tudi Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Priloženo Sklepu Sveta št. 76/787/ESPJ, EGS, z dne 20. septembra 1976 (UL L 278, 8.10.1976, str. 1), kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta št. 93/81/ESPJ, EGS, Euratom (UL L 33, 9.2.1993, str. 15) in s Sklepom Sveta št. 2002/772/ES, Euratom (UL L 283, 21.10.2002, str. 1).

(2)

P8_TA-PROV(2015)0395.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0029.


OBRAZLOŽITEV

To poročilo je odgovor na zahtevo Sveta za posvetovanje o osnutku sklepa za spremembo volilnega obdobja, v katerem bi običajno morale potekati prihodnje evropske volitve. V skladu s členom 11(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami („akt o volitvah“) bi to obdobje trajalo od četrtka 6. junija do nedelje 9. junija 2019 glede na datume prvih volitev s splošnimi neposrednimi volitvami (od četrtka 9. junija do nedelje 12. junija 1979).

Če pa se izkaže, da je volitve nemogoče izvesti v tem obdobju, Svet v skladu s členom 11(2) akta o volitvah soglasno in po posvetovanju z Evropskim parlamentom ter vsaj leto dni pred koncem petletnega mandata določi drugo volilno obdobje, ki ni več kot dva meseca pred običajnim veljavnim obdobjem ali več kot en mesec po njem.

Svet je dosegel dogovor med državami članicami, ki so se strinjale, da naslednjih volitev v Evropski parlament ne bi bilo mogoče izvesti na običajno veljavne datume, in so predlagale, da bi volitve potekale v obdobju med 23. in 26. majem 2019, vendar se je treba o tem posvetovali še z Evropskim parlamentom. Isto obdobje je na seji 11. januarja 2018 predlagala konferenca predsednikov Evropskega parlamenta.

Da bi državam članicam dali čim več časa za organizacijo volitev, je treba odločitev o novih datumih sprejeti čim hitreje.

To upravičuje uporabo postopka iz člena 78c Poslovnika, zlasti ker se predlog Sveta ujema z datumi, o katerih so razpravljali na seji konference predsednikov 11. januarja 2018.

Poročevalka zato Odboru za ustavne zadeve priporoča, naj odobri predlog sklepa Sveta v nespremenjeni obliki.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Obdobje za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami

Referenčni dokumenti

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Datum posvetovanja z EP

28.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

16.4.2018

 

 

 

Datum sprejetja

16.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Datum predložitve

16.4.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Opomba: Richard Corbett (S&D) je izjavil, da je tudi on glasoval za osnutek mnenja.

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 17. april 2018Pravno obvestilo