Förfarande : 2018/0805(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0145/2018

Ingivna texter :

A8-0145/2018

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2018)0107

BETÄNKANDE     *
PDF 360kWORD 55k
16.4.2018
PE 620.727v02-00 A8-0145/2018

om utkastet till rådets beslut om perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet

(07162/2018 – C8‑0128/2018 – 2018/0805(CNS))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Danuta Maria Hübner

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet

(07162/2018 – C8‑0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (07162/2018),

–  med beaktande av artikel 11.2 andra stycket i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet(1), i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8‑0128/2018),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 november 2015 om reformen av vallagen i Europeiska unionen(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2018 om Europaparlamentets sammansättning(3),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8‑0145/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Europaparlamentet erinrar om sitt förslag, fogat till sin resolution om reformen av vallagen i Europeiska unionen, om att Europaparlamentet ska ha befogenhet att efter att ha hört rådet bestämma röstningsperioden.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna ståndpunkt till rådet och, för kännedom, till kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

Bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1), ändrad genom rådets beslut 93/81/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 33, 9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0395.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2018)0029.


MOTIVERING

Detta betänkande har utarbetats som svar på en begäran om samråd från rådet om ett utkast till beslut som syftar till att ändra den period under vilken det förestående valet till Europaparlamentet annars skulle ha hållits. I enlighet med artikel 11.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (nedan kallad valakten) skulle denna period ha infallit från torsdagen den 6 till söndagen den 9 juni 2019, i analogi med den period då man höll det första allmänna direkta valet (torsdagen den 9 till söndagen den 12 juni 1979).

Om det visar sig vara omöjligt att hålla valet under den perioden ska rådet emellertid, i enlighet med artikel 11.2 i valakten, minst ett år före utgången av femårsperioden, med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet, fastställa en annan röstningsperiod som inte får infalla mer än två månader före eller en månad efter den normalt tillämpliga perioden.

Rådet har nått enighet bland medlemsstaterna om att det skulle visa sig vara omöjligt att hålla nästa val till Europaparlamentet under de normalt tillämpliga datumen och har, i avvaktan på samråd med Europaparlamentet, föreslagit att valet hålls under perioden den 23–26 maj 2019. Samma period föreslogs av parlamentets talmanskonferens vid dess sammanträde den 11 januari 2018.

Beslutet om dessa nya datum måste fattas snarast möjligt för att ge medlemsstaterna tillräckligt med tid för att anordna valet.

Situationen motiverar tillämpning av det förfarande som avses i artikel 78c i arbetsordningen, särskilt med tanke på att rådets förslag innehåller de datum som diskuterades vid talmanskonferensens sammanträde den 11 januari 2018.

Föredraganden rekommenderar därför att utskottet för konstitutionella frågor godkänner utkastet till rådets förslag utan ändringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet

Referensnummer

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

28.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

 

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Behandling i utskott

16.4.2018

 

 

 

Antagande

16.4.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Ingivande

16.4.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Anmärkning: Richard Corbett (S&D) meddelade att även han hade röstat för förslaget till betänkande.

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 17 april 2018Rättsligt meddelande