Процедура : 2018/2001(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0146/2018

Внесени текстове :

A8-0146/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0182

ДОКЛАД     
PDF 1417kWORD 164k
16.4.2018
PE 618.305v02-00 A8-0146/2018

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година

(2018/2001(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Паул Рюбиг

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година

(2018/2001(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 30 ноември 2017 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура(7),

–  като взе предвид доклада на генералния секретар до Бюрото относно изготвянето на предварителния проект на бюджетна прогноза на Европейския парламент за финансовата 2019 година,

–  като взе предвид предварителния проект на бюджетна прогноза, изготвен от Бюрото на ... април 2018 г. в съответствие с член 25, параграф 7 и член 96, параграф 1 от Правилника за дейността на Парламента,

–  като взе предвид проекта на бюджетна прогноза, изготвен от комисията по бюджети съгласно член 96, параграф 2 от Правилника за дейността на Парламента,

–  като взе предвид член 96 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0146/2018),

A.  като има предвид, че тази процедура е четвъртата пълна бюджетна процедура, провеждана в рамките на новия парламентарен мандат, и шестата процедура от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.;

Б.  като има предвид, че бюджетът за 2019 г., предложен в доклада на генералния секретар, се изготвя в контекста на увеличение на годишна база, както от гледна точка на инфлацията, така и от гледна точка на действителното увеличение, на тавана на функция V, което дава повече възможности за растеж и инвестиции и за продължаване на прилагането на политики за постигане на икономии, повишаване на ефикасността и ориентиран към резултатите бюджет;

В.  като има предвид, че сред приоритетните цели, които бяха предложени от генералния секретар за бюджета за 2019 г., са следните: кампанията за изборите за Европейски парламент през 2019 г., проектите за сигурност, многогодишните строителни проекти, развитие на ИТ, подобряване на услугите за членовете на ЕП и насърчаване на екологосъобразен подход в областта на транспорта;

Г.  като има предвид, че генералният секретар предложи бюджет от 2 016 644 000 EUR за предварителния проект на бюджетна прогноза на Парламента за 2019 г., което представлява общо увеличение с 3,38% спрямо бюджета за 2018 г. (от които 37,3 милиона евро за промяната на състава на Парламента и 34,3 милиона евро за други извънредни разходи) и дял в размер на 18,79% за функция V от МФР за периода 2014 – 2020 г.;

Д.  като има предвид, че две трети от бюджета са разходи, обвързани с индексация, отнасящи се главно до възнагражденията, пенсиите, медицинските разходи и надбавките на действащите и пенсионираните членове (23%) и служителите (23%) на ЕП, както и до сгради (13%), които се коригират съгласно Правилника за длъжностните лица и Устава на членовете на Европейския парламент, в съответствие със специфична за секторите индексация или с процента на инфлация;

Е.  като има предвид, че още в своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година(8) Парламентът подчерта, че бюджетът за 2016 г. следва да се постави на реалистична основа и да съответства на принципите за бюджетна дисциплина и добро финансово управление;

Ж.  като има предвид, че доверието в Парламента като подразделение на бюджетния орган зависи до известна степен от способността му да управлява собствените си разходи и способността му да развива демокрацията на равнището на Съюза;

З.  като има предвид, че фондът за доброволно пенсионно осигуряване беше създаден през 1990 г. с Правилника на Бюрото за допълнителната (доброволна) пенсионна схема(9);

Обща рамка

1.  подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря на 18,53%, което е по-малко от постигнатия през 2018 г. процент (18,85%) и е най-ниският дял от функция V за повече от 15 години;

2.  подчертава, че по-голямата част от бюджета на Парламента се определя чрез нормативно установени или договорни задължения и подлежи на годишна индексация;

3.  отбелязва, че поради изборите за Европейски парламент през 2019 г. в някои области разходите ще бъдат значително по-високи, по-специално по отношение на членовете на ЕП, които няма да бъдат преизбрани, и техните сътрудници, докато в други области се очакват икономии, макар и в по-малък мащаб, в резултат от намаляването на обема на парламентарната дейност през изборната година;

4.  одобрява споразумението, постигнато в рамките на заседанията от помирителната процедура между Бюрото и комисията по бюджети, състояли се на 26 март 2018 г. и на 10 април 2018 г., увеличението в бюджета за 2018 г. да бъде фиксирано на 2,48%, което съответства на общия размер на бюджетната прогноза за 2019 г. в размер на 1 999 144 000 EUR, равнището на разходите на предварителния проект на бюджетна прогноза, одобрено от Бюрото на 12 март 2018 г., да бъде намалено с 17,5 милиона евро, като бъдат съответно намалени бюджетните кредити, предложени по следните бюджетни редове: 1004 – Обикновени пътни разноски; 105 – Езикови и компютърни курсове; 1404 – Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица; 1612 – Повишаване на професионалната квалификация; 1631 – Мобилност; 2000 – Наем; 2007 – Строителство на сгради и оборудване на помещения; 2022 – Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите; 2024 – Потребление на енергия; 2100 – Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности; 2101 – Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура; 2105 – Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти; 212 – Обзавеждане; 214 – Техническо оборудване и инсталации; 230 – Хартия, канцеларски материали и разни консумативи; 238 – Други административни разходи; 300 – Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа; 302 – Разходи за приеми и представителни разходи; 3040 – Различни разходи във връзка с вътрешни заседания; 3042 – Заседания, конгреси, конференции и делегации; 3049 – Разходи за услуги на пътническата агенция; 3243 – Парламентариум — Центрове за посетители на Европейския парламент; 3248 – Разходи за аудио-визуална информация; 325 – Разходи, свързани с бюрата за връзка; Глава 101 – Резерв за непредвидени разходи; предоставя 50 000 EUR по позиция 1400 — Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи, 50 000 EUR по статия 320 – Придобиване на експертен опити, както и 800 000 EUR по позиция 3211 – Разходи за Европейския център на научните медии; приветства факта, че тези промени бяха приети от Бюрото на 16 април 2018 г.;

5.  подчертава, че основните функции на Парламента са да приема законодателство заедно със Съвета и да взема решения относно бюджета на Съюза, да представлява гражданите и да упражнява контрол върху работата на останалите институции;

6.  подчертава ролята на Парламента за изграждането на европейско политическо съзнание и за насърчаване на ценностите на Съюза;

7.  отбелязва късното получаване на предварителния проект на бюджетна прогноза и придружаващите го документи, едва след приемането им от Бюрото на 12 март 2018 г.; изисква през следващите години да получава навреме доклада на генералния секретар до членовете на Бюрото относно предварителния проект на бюджетна прогноза, заедно с приложенията към него;

Прозрачност и достъпност

8.  приветства отговора на искането, отправено от комисията по бюджети в различни резолюции относно бюджета за допълнителна информация относно средносрочното и дългосрочното планиране, инвестициите, законово установените задължения, оперативните разходи и за методика въз основа на текущите нужди, а не на коефициенти;

9.  отбелязва, че също както в бюджетите за предходни години, се предлага да бъде заделена сума за „извънредни“ инвестиции и разходи, т.е. инвестиции и разходи, които са необичайни или нетипични за Парламента и се налагат рядко; отбелязва, че през 2019 г. тези инвестиции и разходи достигнаха 71,6 милиона евро, включително 37,3 милиона евро за промяната на състава на Парламента и 34,3 милиона евро за други извънредни разходи; припомня, че разграничението, направено в бюджета за 2016 г. и включено в последващите бюджети, между обичайните и извънредните разходи беше направено единствено с цел да се отговори на изпълнението на спешните мерки по отношение на сигурността на сградите и киберсигурността след терористичните атаки; счита, че прекомерното използване на това разграничение, т.е. включването на други разходи в извънредните разходи, дава погрешна представа за промените в бюджетния резерв и по този начин противоречи на принципа за прозрачност на разходите на Парламента;

10.  очаква бюджетът на Парламента за 2019 година да бъде реалистичен и точен, що се отнася до намирането на съответствие между потребности и разходи, за да се избегне, доколкото е възможно, завишено бюджетиране;

Излизане на Обединеното кралство от ЕС

11.  отбелязва, че на 8 декември 2017 г. преговарящите от Съюза и Обединеното кралство постигнаха принципно съгласие по финансовото споразумение във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, което съдържа разпоредба, според която Обединеното кралство ще участва в годишните бюджети на Съюза за 2019 и 2020 г., като че ли все още е държава – членка на Съюза, и ще участва със своя дял във финансирането на задълженията на Съюза, възникнали преди 31 декември 2020 г.; отбелязва, че доброволната пенсионна схема за членовете на ЕП е включена като пасив в счетоводния баланс на ЕС и че вноската за непогасените задължения, необходима за покриване на свързаните с пенсионните планове пасиви, възникнали преди 2020 г., но отнасящи се за периода след 2020 г., ще бъде част от преговорите;

12.  отбелязва, че комисията по конституционни въпроси потвърди с гласуването на пленарното заседание през февруари 2018 г. доклада по собствена инициатива относно състава на Парламента, и по-специално намаляването на броя на неговите членове на 705 след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза; отбелязва, че след неформалната среща на 27-те държавни и правителствени ръководители на 23 февруари 2018 г. председателят Туск даде знак за широка подкрепа за това предложение; отбелязва, че в случай че Обединеното кралство продължава да е държава членка в началото на парламентарния мандат 2019 – 2024 г., броят на членовете на ЕП остава 751 до момента, в който оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз породи правно действие; посочва обаче, че процедурата изисква единодушно решение на Европейския съвет, след като бъде получено одобрението на Парламента; подчертава, че за момента бюджетната прогноза на Парламента отразява сегашното статукво с Парламент, съставен от 678 членове от 27 държави членки в периода от 30 март 2019 г. до края на осмия парламентарен мандат, и Парламент, съставен от 705 членове от 27 държави членки от началото на деветия парламентарен мандат до края на финансовата 2019 година; със задоволство отбелязва предложените от генералния секретар корекции, които бяха одобрени от Бюрото на 12 март 2018 г.;

Избори за Европейски парламент през 2019 г.

13.  приветства комуникационната кампания като полезно усилие да се разясни целта на Съюза и Парламента на гражданите; подчертава, че тази кампания следва да цели, наред с другото, да разясни ролята на Съюза, правомощията на Парламента, неговите функции, като например избирането на председателя на Комисията, и неговото въздействие върху живота на гражданите;

14.  припомня, че както беше одобрено по време на бюджетната процедура за 2018 г., общият бюджет на кампанията е в размер на 33,3 милиона евро за двете години, от които 25 милиона евро за 2018 г. (поради времето, необходимо за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори) и 8,33 милиона евро за 2019 г.; отбелязва, че стратегията за кампанията въз основа на анализ на извлечените поуки от последните избори беше одобрена от Бюрото през ноември 2017 г.;

15.  подчертава, че комуникационните процеси във връзка с изборите за Европейски парламент протичат на три равнища: най-видимото равнище е за националните и европейските политически партии и техните кандидати, второто равнище е системата за водещи кандидати („Spitzenkandidaten“), въведена за първи път през 2014 г., а третото равнище е институционалната кампания, която напомня какво представлява Парламентът, какво прави, как работата му се отразява върху живота на гражданите и защо участието в изборите е важно;

16.  подчертава, че Парламентът сам по себе си не разполага с необходимите ресурси да достигне до 400 милиона гласоподаватели и следователно трябва да използва максимално своите мултиплициращи мрежи за тази цел; счита, че комуникациите посредством уебсайтовете на социалните медии също следва да имат важна роля; изтъква, че на европейско равнище през 2018 г. ще се организира поредица от конференции за граждани и заинтересовани лица и че бюрата за връзка ще играят изключително важна роля на национално равнище; ще продължава да включва Европейския комитет на регионите и неговите местни и регионални представители в приобщаващия подход; счита, че в навечерието на изборите европейските политически партии и националните партии ще играят решаваща роля, по-специално в рамките на процедурата на водещите кандидати („Spitzenkandidaten“); следователно предлага да им се даде възможност да изпълнят тази мисия с увеличено за целта финансиране за 2019 г.;

Сигурност и киберсигурност

17.  отбелязва, че бюджетът за 2019 г. включва следващи траншове от значителните инвестиции, започнали през 2016 г. с цел значително подобряване на сигурността на Парламента; посочва, че тези проекти обхващат различни области, свързани основно със сградите, а именно повишаване на сигурността на входа на сградата, оборудването и персонала, например проектът iPACS, а така също и подобрения в областта на киберсигурността и сигурността на комуникациите;

18.  приветства меморандума за разбирателство, който влезе в сила през 2017 г. между белгийското правителство и Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност и други институции, установени в Брюксел, относно проверките за сигурност за всички служители на външни изпълнители, които желаят да получат достъп до институциите на Съюза; припомня своя призив, в бюджетната прогноза на приходите и разходите на Парламента за 2018 г., до генералния секретар да прецени целесъобразността на разширяването на прилагането на меморандума за разбирателство за длъжностните лица, парламентарните сътрудници и стажантите, за да могат да се извършат необходимите проверки за сигурност преди тяхното назначаване; затова изисква генералният секретар да информира комисията по бюджети относно състоянието на напредъка на това досие;

19.  счита, че ИТ инструментите са важни инструменти за членовете и служителите на ЕП при извършването на работата им, но въпреки това са уязвими на кибератаки; следователно приветства лекото увеличение на бюджетните кредити, което позволява на институцията по-добре да защитава своите активи и информация чрез продължаване на Плана за действие за киберсигурността;

Политика в областта на сградния фонд

20.  отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения относно политиката в областта на сградния фонд, въз основа на ранно предоставяне на информация, в съответствие с разпоредбите на член 203 от Финансовия регламент;

21.  отбелязва процеса на подобряване на работната среда за членовете и служителите на ЕП съгласно решението на Бюрото от декември 2017 г., което ще продължи и през 2019 г. с цел осигуряване на гъвкави работни пространства за членовете на ЕП, за да бъдат удовлетворени потребностите, произтичащи от променящите се модели на работа, като им се предоставят три офиса в Брюксел и два в Страсбург след изборите през 2019 г.; подчертава въпреки това, че в Страсбург би било по-полезно да се осигурят гъвкави пространства за срещи; отбелязва разходите за поддръжка на сградите на Парламента през 2019 г., включително изискванията в областта на сигурността и околната среда; поставя под въпрос много високите разходи, предложени за подобрения, а именно: премахването на библиотеката и свързаните с нея офиси, обновяването на ресторанта за членовете (сградата „Спинели“) и обновяването на ресторанта в сградата „Чърчил“; призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджети информацията относно тези решения преди разглеждането на бюджета в Парламента през есента на 2018 г., като се има предвид, че някои проекти ще бъдат отложени;

22.  поставя под въпрос сумата от 1,58 милиона евро, предвидена за проучвания относно обновяването на сградата „Спаак“, тъй като се знае, че в бюджета за 2018 г. вече са предвидени 14 милиона евро; призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджети информацията относно това решение преди разглеждането на бюджета в Парламента през есента на 2018 г.;

23.  изисква допълнителни подробности относно състоянието на мебелите в сградата ASP в Брюксел, което оправдава тяхната замяна, и относно следваната процедура за избор на новите мебели, а именно относно съотношението между цената им и необходимостта от замяна;

24.  отбелязва актуализираното описание на мисията на информационните бюра, които отсега нататък ще се наричат „бюра за връзка“, в съответствие с решението на Бюрото от ноември 2017 г.; отбелязва, че основната функция на бюрата за връзка е да информират и общуват на местно ниво от името на Парламента по политически неутрален начин с цел да предоставят информация за Съюза и неговите политики чрез дейностите на външни заинтересовани лица на местно, регионално и национално равнище, включително членовете на Европейския комитет на регионите;

25.  отбелязва, че първите части от източното крило на новата сграда KAD ще бъдат предадени и заети в края на 2018 г., а останалата част от офисите в източното крило и заседателните зали ще бъдат заети постепенно през 2019 г.; отбелязва, че веднага след това ще започнат строителните работи по западното крило;

26.  припомня анализа на ЕСП от 2014 г., според който разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента се оценяват на 114 милиона евро годишно; отбелязва освен това констатацията от своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(10), че 78% от командировките на щатния персонал на Парламента са пряко следствие от географската разпръснатост на Парламента; подчертава, че в доклада също така се прави оценка на въздействието върху околната среда, произтичащо от географската разпръснатост – между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; подчертава възможните икономии за бюджета на Европейския парламент от наличието на едно седалище и затова призовава за пътна карта за едно седалище на ЕП;

27.  припомня ангажимента на Парламента, поет съгласно Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, че ще прилага, „без да се засягат приложимите бюджетни правила и правилата по отношение на обществените поръчки, [...] същите изисквания спрямо притежаваните и ползваните [от него] сгради като изискванията, които се прилагат спрямо сградите на централните администрации на държавите членки по силата на член 5 и член 6“ от същата директива, поради голямата видимост на сградите и водещата роля, която Парламентът следва да играе по отношение на енергийните характеристики на тези сгради; подчертава, че е належащо Парламентът да изпълни това заявление, не на последно място заради доверието в него при провеждащите се понастоящем преразглеждания на Директивата за енергийните характеристики на сградите и Директивата за енергийната ефективност;

Въпроси, свързани с членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници

28.  приветства работата на секретариата на Парламента, на секретариатите на политическите групи и на кабинетите на членовете на ЕП, която е насочена към предоставяне на необходимите ресурси на членовете на ЕП при изпълнението на техния мандат; насърчава продължаващото развитие на тези служби, които засилват капацитета на членовете на ЕП да упражняват контрол върху работата на Комисията и Съвета и да представляват гражданите;

29.  приветства по-специално постоянното повишаване на качеството на консултациите и проучванията, извършвани за членовете на ЕП и комисиите чрез Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания (EPRS) и тематичните отдели; отбелязва междинната оценка на сътрудничеството между тези две служби, представена от генералния секретар през октомври 2017 г.; отправя искане към генералния секретар да предостави допълнителна информация относно начина на координиране на работата на двете служби, за да се избегне дублиране и да се отговори на нуждите на клиентите; приветства новите и съществуващите специфични проекти в областта на ИТ, които ще бъдат осъществени изцяло или частично през 2019 г.: проекта за електронен парламент, проекта за система за електронно управление на документи (ERMS), програмата за отворена цифрова библиотека, новия проект за научноизследователска и развойна дейност във връзка с машинното самообучение с преводачески памети и инструмента за регистрация на участниците в конференции и прояви;

30.  припомня горепосочените резолюции от 5 април 2017 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година(11) и от 25 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(12), както и всички позовавания и изисквания по отношение на надбавката за общи разходи; отново призовава за прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи за членовете на ЕП; в този смисъл приветства създаването на работната група на Бюрото на Парламента във връзка с надбавката за общи разходи; припомня очакванията за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи, както и необходимостта да се работи за определяне на по-точни правила за отчитане на разходите, разрешени в рамките на тази надбавка, без да се създават допълнителни разходи за Парламента;

31.  припомня принципа за независимост на мандата; в светлината на предстоящото решение на Бюрото отново призовава за повече прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи въз основа на най-добрите практики от националните делегации в Парламента и държавите членки; подчертава, че би могла да бъде въведена смесена система, при която част от надбавката за общи разходи остава като еднократна сума, а остатъкът се изплаща въз основа на фактури или подлежи на одит; отново заявява, че подобряването на ефективността и прозрачността на надбавката за общи разходи не означава да се нарушава неприкосновеността на личния живот;

32.  настоятелно призовава работната група на Бюрото на Парламента във връзка с надбавката за общи разходи да приключи своята работа, за да даде възможност за препоръки въз основа на становището на Парламента, изразено през октомври 2017 г., които да бъдат разгледани преди изборите за деветия законодателен мандат;

33.  отново призовава Бюрото да гарантира, че се спазват социалните и пенсионните права на членовете на ЕП и парламентарните сътрудници и че се осигуряват достатъчни финансови средства; във връзка с това отново призовава да се постигне ефективно решение за тези акредитирани парламентарни сътрудници, които, след като в края на настоящия мандат ще са работили без прекъсване в продължение на два парламентарни мандата, няма да получат право на достъп до европейската пенсионноосигурителна схема при достигането на пенсионна възраст, тъй като няма да им достига прослужено време от необходимите десет години стаж, както е посочено в Правилника за длъжностните лица, поради ранните избори през 2014 г. и забавеното валидиране на новите договори на акредитираните парламентарни сътрудници вследствие на голямата работна натовареност през периодите след изборите през 2009 г.; припомня, че съгласно член 27, параграф 2 от Устава на членовете на Европейския парламент „придобитите права и правни очаквания се запазват изцяло“; посочва обаче продължаващите проблеми във връзка със схемата за доброволно пенсионно осигуряване и изисква Бюрото и генералният секретар да разгледат всички възможности, за да се сведе до минимум натискът върху бюджета на Парламента;

34.   счита за целесъобразни бюджетните кредити по бюджетен ред 422 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“;

35.  отбелязва преразглеждането на размера на надбавките за акредитирани парламентарни сътрудници във връзка с техните командировки между трите места на работа на Парламента; припомня своето искане до Бюрото да предприеме действия за пълно хармонизиране между длъжностните лица, другите служители и акредитираните парламентарни сътрудници от следващия законодателен мандат;

36.  с оглед на следващия парламентарен мандат призовава Председателския съвет да преразгледа разпоредбите за прилагане относно дейността на делегациите и командировките извън Европейския съюз; подчертава, че такова преразглеждане следва да разгледа възможността при определени условия акредитираните парламентарни сътрудници да придружават членовете на ЕП в официални парламентарни делегации и на командировки;

37.  призовава Бюрото на ЕП да измени своето решение от 19 април 2010 г. относно правилата за стажантите към членовете на ЕП, за да се гарантира достойно възнаграждение в договорите на стажантите; подчертава, че възнагражденията на стажантите в кабинетите на членовете на ЕП или политическите групи трябва да могат най-малкото да гарантират, че заплатите им покриват разходите за живот в Брюксел или в града, в който се провежда стажът;

38.  счита, че следва да се предостави подходящо финансиране за изпълнението на пътната карта за адаптиране на превантивните мерки и мерките за ранно подпомагане с цел справяне с конфликти и тормоз между членовете на ЕП и акредитираните парламентарни сътрудници или други служители;

Въпроси, свързани с персонала

39.  намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат за 2019 г. с 59 длъжности (цел за намаляване на персонала с 1%) в съответствие с постигнатото на 14 ноември 2015 г. споразумение със Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, в което мерките за годишно намаляване на персонала в Парламента се очаква да продължат до 2019 г.;

40.  счита, че в период, когато финансовите и човешките ресурси, с които разполагат институциите на Съюза, е вероятно да бъдат все по-ограничени, е важно самите институции да бъдат в състояние да наемат и задържат най-квалифицираните служители, за да посрещат бъдещите сложни предизвикателства по начин, съответстващ на принципите на бюджетиране, основано на изпълнението;

41.  счита, че до прекъсването на работата за провеждането на изборите Парламентът ще се сблъска с уникално положение в резултат на съвпадението на обичайния край на законодателния мандат със сложния пакет от законодателни предложения за МФР, излизането на Обединеното кралство от Съюза и нарастващия брой тристранни процедури; счита, че с цел да се даде възможност на Парламента и неговите комисии да изпълняват основната си дейност, е жизненоважно да продължи осигуряването на подходящо равнище на логистични и човешки ресурси;

42.  възлага на генералния секретар да надгради съществуващите споразумения за сътрудничество между Парламента, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, за които Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания е много положителен пример; отправя искане да бъдат определени области, включително, но не само, ИТ услугите и сигурността, в които полезните взаимодействия между административните функции биха могли да бъдат засилени, като се използва опитът на Парламента и другите два органа и изцяло се отчитат трудностите при управлението и различията по отношение на мащаба на услугите, за изграждане на справедливи споразумения за сътрудничество; изисква освен това генералният секретар да стартира проучване относно евентуални полезни взаимодействия – при изпълнението на административни функции и услуги – които могат да бъдат създадени с други институции;

43.  призовава за оценка на икономиите и ползите за всяка страна, постигнати благодарение на междуинституционалното споразумение за административно сътрудничество между Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет както в областите, подчинени на общите служби, така и в областите, в които се осъществява сътрудничество, и на потенциалните икономии и ползи от евентуални бъдещи споразумения с други институции и агенции;

44.  приветства резолюцията на Европейския парламент относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС(13); счита, че резолюцията е важна стъпка към по-ефективна борба срещу сексуалния тормоз и всякакъв вид неподходящо поведение в Европейския съюз и неговите институции, в т.ч. Европейския парламент; изисква да се насочат подходящи ресурси за изпълнение на исканията на тази резолюция;

Други въпроси

45.  отбелязва продължаващата практика за използване на „сборен трансфер“ (ramassage) в края на годината с цел да се допринесе за текущите строителни проекти; подчертава, въз основа на данните за 2014, 2015, 2016 и 2017 г., че „сборният трансфер“ в края на годината се извършва системно по същите глави и същия дял и, с няколко изключения, точно по същите бюджетни редове; поради това си задава въпроса дали има преднамерено завишаване на сумите по тези глави и редове с цел да се генерират средства за финансиране на бюджетната политика;

46.  поставя под въпрос необходимостта от инсталирането на слушалки и уебкамери в кабинетите в Брюксел и Страсбург за всички парламентарни сътрудници, въпреки че повечето от тях дори не са поискали това; затова поставя под въпрос разходите за такова решение и причините за неговото вземане; призовава генералния секретар да представи на комисията по бюджети информацията относно това решение;

47.  отбелязва, че ограниченията върху достъпа до зоните за хранене на Парламента бяха премахнати на 1 януари 2017 г.; приема практиката, че всеки, който работи в сградите на Парламента или има достъп до неговите помещения за целите на междуинституционално заседание, обядва в столовите и ресторантите на Парламента; отбелязва обаче, че достъпът до ресторантите на самообслужване в сградата ASP в Брюксел и в сградата LOW в Страсбург стана много сложен поради ежедневното присъствие на групи от посетители; затова призовава за бързо възстановяване на контрола на входа на тези ресторанти – не за членовете на ЕП и персонала на други институции, а за систематично преориентиране на тези групи към запазените за тях места за хранене;

48.  отбелязва продължаващия диалог между Европейския парламент и националните парламенти; подчертава необходимостта да се излезе извън съществуващата рамка на европейската парламентарна седмица, за да се даде възможност за постоянни полезни взаимодействия, когато става въпрос за отношенията между Европейския парламент и националните парламенти; призовава това да бъде засилено с цел да се постигне по-добро разбиране за приноса на Парламента и Съюза в държавите членки;

49.  призовава за модернизиране на приетия в бюджета за 2018 г. европейски медиен център за сътрудничество с телевизионни канали, социални медии и други партньори за целите на обучението на млади журналисти, особено във връзка с новите научни и технологични развития и основаните на факти рецензирани новини;

50.  приветства усилията на Парламента за насърчаване на устойчивата мобилност;

51.  приканва Парламента да възприеме екологично устойчив подход и да направи екологосъобразни повечето от дейностите, провеждани в него;

52.  отбелязва създаването на работна група по мобилността, която следва да работи приобщаващо и с ясен мандат; подчертава, че Парламентът трябва да спазва всички приложими регионални закони в местата на работа, включително в тази област; препоръчва насърчаване на използването на установената пряка влакова връзка между Парламента в Брюксел и летището; приканва отговорните служби да преоценят състава и големината на автомобилния парк на Парламента в този контекст; призовава Бюрото да създаде незабавно система от стимули за насърчаване на използването на велосипеди за пътувания от дома до работното място; отбелязва, че такава схема вече е създадена в други институции, по-специално в Европейския икономически и социален комитет;

53.  призовава генералния секретар и Бюрото да изградят култура на основано на изпълнението бюджетиране в администрацията на Парламента и подход за оптимизация на управлението, с цел повишаване на ефикасността, намаляване на административните формалности и ограничаване на бюрокрацията във вътрешната работа на институцията; подчертава, че опитът за оптимизация на управлението означава непрекъснато усъвършенстване на работната процедура благодарение на опростяването и опита на административния персонал;

o

o  o

54.  приема бюджетната прогноза за финансовата 2019 година;

55.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и бюджетната прогноза съответно на Съвета и на Комисията.

 

ДОКЛАД НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЮРОТО

ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2019 ГОДИНА

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

2019 г.

Вноска на Европейския съюз за финансиране на разходите

на Европейския парламент за финансовата 2019 година

Наименование

Сума

 

 

Разходи

1 999 144 000

Собствени ресурси

176 893 540

Дължима вноска

1 822 250 460

ПРИХОДНА ЧАСТ

Дял Глава Статия Позиция

Наименование

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Резултат от изпълнението за 2017 г.

 

 

 

 

 

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ВИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

 

 

 

 

4 0

ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

 

 

 

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

82 449 930

76 861 414

73 998 872

4 0 3

Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

p.m

p.m

17 371

4 0 4

Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

11 681 950

11 551 312

11 067 302

 

 

94 131 880

88 412 726

85 083 544

Глава 4 0 – Общо

4 1

ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

 

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

67 193 160

66 291 673

62 567 541

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

9 200 000

9 200 000

7 596 194

4 1 2

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000

10 000

49 218

 

 

76 403 160

75 501 673

70 212 953

Глава 4 1 – Общо

4 2

ДРУГИ ВНОСКИ КЪМ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНАТА СХЕМА

 

 

 

4 2 1

Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителната схема за прослужено време

p.m

p.m

0

 

Глава 4 2 — Общо

0

0

0

 

Дял 4 – Общо

170 535 040

163 914 399

155 296 497

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ (ДОСТАВКА НА СТОКИ) И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

 

 

 

5 0 0

Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки)

10 000

p.m

0

5 0 0 0

Постъпления от продажбата на превозни средства – целеви приходи

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на други движими вещи – целеви приходи

5 000

p.m

0

5 0 0 2

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи – целеви приходи

10 000

p.m

162

5 0 1

Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

p.m

p.m

0

5 0 2

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми – целеви приходи

1 000

p.m

0

 

Глава 5 0 – Общо

16 000

p.m

162

5 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМ

 

 

 

5 1 1

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

4 186 000

p.m

 

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество – целеви приходи

3 547 000

p.m

3 016 718

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем – целеви приходи

639 000

p.m

52 903

 

Глава 5 1 – Общо

4 186 000

p.m

3 069 621

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

 

 

 

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

50 000

50 000

2 077

 

Глава 5 2 – Общо

50 000

50 000

2 077

5 5

ПРИХОДИ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

 

 

 

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име – целеви приходи

1 285 000

p.m

5 546 788

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане – целеви приходи

p.m

p.m

755 042

 

Глава 5 5 – Общо

1 285 000

p.m

6 301 830

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми – целеви приходи

717 500

p.m

4 122 802

5 7 1

Приходи с определено предназначение – доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция – целеви приходи

p.m

p.m

0

5 7 2

Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

p.m

p.m

0

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията – целеви приходи

3 000

p.m

3 669 132

 

Глава  5 7 – Общо

720 500

p.m

7 791 934

5 8

РАЗНИ ПЛАЩАНИЯ

 

 

 

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения – целеви приходи

p.m

p.m

20 162 097

 

Глава 5 8 – Общо

p.m

 

 

 

Дял 5 – Общо

6 257 500

50 000

37 327 720

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

 

 

 

6 6

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ

 

 

 

6 6 0

Други вноски и възстановени суми

100 000

p.m

p.m

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановени суми – целеви приходи

100 000

p.m

12 731 797

6 6 0 1

Други нецелеви вноски и възстановени суми

p.m

p.m

0

 

Глава 6 6 – Общо

100 000

p.m

12 731 797

 

Дял 6 – Общо

100 000

p.m

12 731 797

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

 

9 0 0

Разни приходи

1 000

1 000

1.638.371

 

Глава 9 0 – Общо

1 000

1 000

1 638 371

 

Дял 9 – Общо

1 000

1 000

1 638 371

 

ВСИЧКО ОБЩО

176 893 540

163 965 399

206 994 385

РАЗХОДНА ЧАСТ

Обобщена справка за бюджетните кредити (2019 и 2018 г.) и за изпълнението (2017 г.)

Дял Глава

Наименование

Бюджетни кредити за 2019 г.

Бюджетни кредити за 2018 г.

Резултат от изпълнението за 2017 г.

 

 

 

 

 

1

ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

224 910 000

211 876 000

203 969 300

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

683 275 000

669 114 000

641 373 448

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

142 607 000

144 478 333

138 007 588

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

20 662 000

18 648 150

14 743 257

 

Дял 1 – Общо

1 071 454 000

1 044 116 483

998 093 592

 

 

 

 

 

2

СГРАДИ, МЕБЕЛИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И

 

 

 

 

СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

225 411 000

227 352 000

267 588 704

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

178 085 200

166 773 500

161 271 592

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

8 415 500

7 103 000

4 681 409

 

Дял 2 – Общо

411 911 700

401 228 500

433 541 705

 

 

 

 

 

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

33 630 000

36 693 000

32 136 133

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

123 823 300

144 268 390

114 596 561

 

Дял 3 – Общо

157 453 300

180 961 390

146 732 695

 

 

 

 

 

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

133 700 000

114 770 000

109 814 922

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

221 320 000

208 171 000

200 971 143

4 4

ЗАСЕДАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

460 000

440 000

420 000

 

Дял 4 – Общо

339 800 000

323 381 000

311 206 065

 

 

 

 

 

5

ОРГАН ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТ ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

 

 

 

5 0

РАЗХОДИ НА ОРГАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ И КОМИТЕТА ОТ НЕЗАВИСИМИ ИЗТЪКНАТИ ЛИЧНОСТИ

p.m.

p.m.

0

 

Дял 5 – Общо

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

0

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

18 525 000

1 000 000

0

10 3

РЕЗЕРВ ЗА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

p.m.

p.m.

0

10 4

РЕЗЕРВ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА

p.m.

p.m.

0

10 5

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА СГРАДИ

p.m.

p.m.

0

10 6

РЕЗЕРВ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ

p.m.

p.m.

0

10 8

РЕЗЕРВ ЗА EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Дял 10 – Общо

18 525 000

1 000 000

0

 

ВСИЧКО ОБЩО

1 999 144 000

1 950 687 373

1 889 574 057

РАЗДЕЛ I — ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Приходи — Собствени ресурси

Дял 4 — ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Глава 4 0 — ДАНЪЦИ И ДРУГИ УДРЪЖКИ

Статия 4 0 0 — Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Правно основание

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него.

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за данъчно облагане в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).

Статия 4 0 3 — Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

17 370,67

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 66а от него във версията, която беше в сила до 15 декември 2003 г.

Статия 4 0 4 — Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 66а от него.

Глава 4 1 — Вноски към пенсионноосигурителната схема

Статия 4 1 0 — Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 2 от него.

Статия 4 1 1 — Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 4, член 11, параграфи 2 и 3 и приложение VІІІ, член 48 от него.

Статия 4 1 2 — Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

10 000

10 000

49 218,19

Глава 4 2 — Други вноски към пенсионноосигурителната схема

Статия 4 2 1 — Вноски на членовете на Парламента към пенсионноосигурителната схема за прослужено време

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Правно основание

Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент, и по-специално приложение III към него.

Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията

Глава 5 0 — Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество

Статия 5 0 0 — Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки)

Позиция 5 0 0 0 — Постъпления от продажбата на превозни средства — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на превозни средства, принадлежащи на институцията.

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 1 — Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

5 000

p.m.

 

Забележки

Тази позиция е предназначена за вписване на приходите от продажбата или връщането на движимо имущество, различно от превозни средства, принадлежащо на институцията.

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Позиция 5 0 0 2 — Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

10 000

p.m.

162,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Статия 5 0 1 — Постъпления от продажбата на недвижимо имущество

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от продажбата на недвижимо имущество, принадлежащо на институцията.

Статия 5 0 2 — Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 000

p.m.

0

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват също така приходите от продажбата на подобни продукти на електронен носител.

Глава 5 1 — Постъпления от наем

Статия 5 1 1 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество и възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

Позиция 5 1 1 0 — Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или от предоставяне на услуги по тази бюджетна позиция е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Позиция 5 1 1 1 — Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

639 000

p.m.

52 903,00

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 2 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

Статия 5 2 0 — Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

50 000

50 000

2 076,80

Забележки

В тази статия се записват приходите от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията.

Глава 5 5 — Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

Статия 5 5 0 — Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 5 1 — Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

755 041,57

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Глава 5 7 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

Статия 5 7 0 — Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

717 500

p.m.

4 122 801,83

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 1 — Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Статия 5 7 2 — Възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на приходите от възстановяване на разходи за социално обслужване, направени за сметка на друга институция.

Статия 5 7 3 — Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

3 000

p.m.

3 669 131,72

Глава 5 8 — Разни плащания

Статия 5 8 1 — Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Забележки

В съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент тези приходи следва да се разглеждат като целеви и са основание за отпускане на допълнителни бюджетни кредити по бюджетните редове, по които е бил записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

В тази статия се записват и обезщетенията от страна на застрахователни компании във връзка с възнагражденията на длъжностни лица, претърпели злополуки.

Дял 6 — ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

Глава 6 6 — Други вноски и възстановени суми

Статия 6 6 0 — Други вноски и възстановени суми

Позиция 6 6 0 0 — Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

100 000

p.m.

12 731 797,26

Забележки

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент тази позиция е предназначена за вписване на всички приходи, непредвидени в другите части от дял 6, които са използвани за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.

Позиция 6 6 0 1 — Други нецелеви вноски и възстановени суми

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Дял 9 — Разни приходи

Глава 9 0 — Разни приходи

Статия 9 0 0 — Разни приходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 000

1 000

1 638 370,61

Забележки

В тази статия се записват разни приходи.

Подробната информация за разходите и приходите от заеми, отдаване под наем или предоставяне на услуги по тази статия е дадена като приложение към настоящия бюджет.

Разходи — Разходи

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

Глава 1 0 — Членове на институцията

Статия 1 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Позиция 1 0 0 0 — Възнаграждения

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

82 550 000

77 125 000

75 582 239,05

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за надбавката, предвидена в Устава на членовете на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 9 и 10 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 1 и 2 от тях.

Позиция 1 0 0 4 — Обикновени пътни разноски

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с пътуванията до и от местата на работа и други командировки.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 10 – 21 и член 24 от тях.

Позиция 1 0 0 5 — Други пътни разноски

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

6 000 000

6 200 000

5 700 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за възстановяването на допълнителни пътни разноски и пътни разноски, направени в държавата членка, в която е избран членът на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 22 и 23 от тях.

Позиция 1 0 0 6 — Надбавка за общи разходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

45 130 000

40 213 000

38 910 938,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, направени във връзка с парламентарната дейност на членовете на ЕП, в съответствие с Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 170 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 25 – 28 от тях.

Позиция 1 0 0 7 — Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

187 000

185 000

162 322,21

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на фиксираните надбавки за престой и представителните разходи, свързани със служебните задължения на председателя на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 20 от него.

Решение на Бюрото от 17 юни 2009 г.

Статия 1 0 1 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Позиция 1 0 1 0 — Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

3 100 000

2 923 000

2 058 839,26

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на рискове от злополука, за възстановяване на медицинските разноски и за застраховка „Загуба и кражба на лични вещи“ на членовете на ЕП.

Той е предназначен също така за покриване на разходите по застраховане и помощ на членовете на ЕП при необходимост от репатриране по време на официално посещение в резултат на сериозно заболяване, злополука или непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват нормалното протичане на пътуването. Помощта включва организирането на репатрирането на члена на Европейския парламент и плащането на свързаните с това разноски.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 18 и 19 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 3 – 9 и член 29 от тях.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от злополука и професионални заболявания на длъжностните лица на Европейския съюз.

Общностен правилник относно покриването на рисковете от заболявания на длъжностните лица на Европейските общности.

Решение на Комисията за определяне на общи изпълнителни разпоредби, свързани с възстановяването на медицински разноски.

Позиция 1 0 1 2 — Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

876 000

805 000

655 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на някои разходи, необходими за осигуряване на помощ за член на ЕП със сериозни увреждания.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 30 от тях.

Статия 1 0 2 — Преходни надбавки

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

17 800 000

960 000

645 727,51

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на преходните надбавки при приключване на мандата на член на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 13 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 45 – 48 и член 77 от тях.

Статия 1 0 3 — Пенсии

Позиция 1 0 3 0 — Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст след прекратяване на мандата на членовете на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 150 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение III към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Позиция 1 0 3 1 — Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

274 000

310 000

302 405,62

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на пенсии за инвалидност на членове на ЕП, настъпила по време на мандата им.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение II към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Позиция 1 0 3 2 — Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за изплащане на съответната наследствена пенсия в случай на смърт на член на ЕП или на бивш член на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 15 000 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 75 от тях, и приложение I към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Позиция 1 0 3 3 — Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноската на институцията към схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 500 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 27 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 76 от тях, и приложение VII към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент („Правилника за разноски и надбавки“).

Статия 1 0 5 — Езикови и компютърни курсове

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

800 000

800 000

670 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за езикови и компютърни курсове за членовете на ЕП.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 44 от тях.

Решение на Бюрото от 23 октомври 2017 г. относно езиковите и компютърните курсове за членовете на ЕП.

Глава 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

Статия 1 2 0 — Възнаграждения и други права

Позиция 1 2 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните плащания в полза на длъжностните лица и срочно наетите служители, заемащи длъжност, включена в щатното разписание:

заплати, надбавки и други свързани със заплатите плащания,

осигуряване за болест, злополука и професионално заболяване и други разходи за социално осигуряване,

фиксирани надбавки за извънреден труд,

различни надбавки и безвъзмездни средства,

плащане на пътните разноски за длъжностните лица или срочно наетите служители, техните съпрузи или лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до мястото на произход,

отражение на корекционните коефициенти, приложими към възнаграждението и към частта от възнагражденията, преведени в държава, различна от държавата на месторабота,

осигуряване за безработица за срочно наетите служители, както и плащания, извършвани от институцията в полза на срочно наетите служители за учредяване или запазване на пенсионните им права в страната им на произход.

Той е предназначен също така и за покриване на застрахователните премии „Спортни злополуки“ за лицата, ползващи спортните центрове на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 450 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 0 2 — Заплащане на извънреден труд

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

110 000

134 000

50 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за заплащането на извънреден труд в съответствие с правното основание.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 0 4 — при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

пътните разноски, изплащани на длъжностните лица и срочно наетите служители (включително членовете на техните семейства) при встъпване или напускане на длъжност или преместване на друго място на работа,

надбавките за настаняване и пренастаняване, както и разноските за преместване, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, длъжни да променят местопребиваването си при встъпване в длъжност или при преместване на друго място на работа, както и при окончателно напускане на институцията и установяване другаде,

дневните, дължими на длъжностните лица и срочно наетите служители, които представят доказателства за необходимостта от промяна на обичайното си местопребиваване при встъпване в длъжност или след преместване на нова месторабота,

обезщетение при уволнение за длъжностно лице, назначено с изпитателен срок, чието правоотношение е прекратено на основание очевидно несправяне със служебните задължения,

обезщетение на срочно нает служител при едностранно прекратяване на неговия договор от страна на институцията,

разликата между вноските, платени от персонала към пенсионна схема на държава членка, и тези, дължими към схемата на Общността при промяна на класификацията на даден договор.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Статия 1 2 2 — Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

Позиция 1 2 2 0 — Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обезщетенията, които следва да бъдат изплатени:

на длъжностните лица, преминали в неактивна заетост във връзка със съкращения в щатното разписание на институцията,

на длъжностните лица, ползващи отпуск за организационни нужди, свързани с придобиването на нови компетенции в рамките на институцията,

на длъжностните лица и старшите срочно наети служители в политическите групи, заемащи длъжност със степен AD 16 или AD 15, предсрочно пенсионирани в интерес на службата.

Този бюджетен кредит покрива също така здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и отражението на корекционните коефициенти, приложими към тези надбавки (с изключение на бенефициерите съгласно член 42в от Правилника за длъжностните лица, които нямат право на корекционен коефициент).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 41, 42в и 50 от него и приложение IV към него, както и член 48а от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Позиция 1 2 2 2 — Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

обезщетенията, дължими съгласно Правилника за длъжностните лица или регламенти (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 и (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета,

здравноосигурителните вноски, плащани от работодателя за лицата, получаващи обезщетения,

отражението на корекционните коефициенти, приложими за отделните обезщетения.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 64 и 72 от него.

Регламент (EО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 на Съвета от 17 ноември 1995 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на срочно наети служители на Европейските общности във връзка с присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция (OВ L 280, 23.11.1995 г., стр. 4).

Регламент (ЕО, Евратом) № 1748/2002 на Съвета от 30 септември 2002 г. за въвеждане на специални мерки при окончателно прекратяване на служебното правоотношение на длъжностни лица на Европейските общности, назначени на постоянна длъжност в Европейския парламент, и срочно наети служители на политическите групи на Европейския парламент в контекста на модернизацията на институцията (ОВ L 264, 2.10.2002 г., стр. 9).

Глава 1 4 — Друг персонал и външни услуги

Статия 1 4 0 — Друг персонал и външен персонал

Позиция 1 4 0 0 — Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи, с изключение на разходите, свързани с други служители, назначени в Генерална дирекция по сигурността, изпълняващи задължения във връзка със сигурността на лицата и имуществото, сигурността на информацията и оценка на рисковете, както и разходите за други служители, работещи като шофьори в Генералния секретариат или осигуряващи координацията на шофьорите:

възнаграждението, включително отпусканите суми и надбавките, на другите служители, в т.ч. договорно наетите служители и специалните консултанти (по смисъла на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз), вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи, най-често общностната, и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители,

наемането на работа на срочно наети служители,

фактурите, издадени от Службата за управление и плащане по индивидуални права за ползването на персонал, който обработва административните досиета на членовете на Европейския парламент (а именно обезщетения за безработица, пенсионни права и др.).

Част от тези бюджетни кредити се използват за набиране на договорно наети служители с увреждания в съответствие с решението на Бюрото от 27 април 2015 г.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 4 000 000 EUR.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дялове ІV, V и VІ).

Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

Позиция 1 4 0 1 — Друг персонал — Сигурност

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи за други служители, назначени в Генерална дирекция по сигурността, изпълняващи задължения във връзка със сигурността на лицата и имуществото, сигурността на информацията, както и оценка на рисковете:

възнаграждението на договорно наетите служители и договорно наетите служители със спомагателни функции, включително отпусканите суми и надбавките, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители,

наемането на работа на срочно наети служители.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дял IV).

Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

Позиция 1 4 0 2 — Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен основно за покриване на следните разходи за други служители, работещи като шофьори в Генералния секретариат или осигуряващи координацията на шофьорите:

възнаграждението на договорно наетите служители и договорно наетите служители със спомагателни функции, включително отпусканите суми и надбавките, както и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители,

наемането на работа на срочно наети служители.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз (дял IV).

Общи разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 17 октомври 2014 г.).

Позиция 1 4 0 4 — Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

заплатите на дипломираните стажанти (стипендии), включително евентуална надбавка за жилищни нужди,

пътните разноски на стажантите,

допълнителните разходи, които са пряко свързани със съответното увреждане, на стажантите в рамките на пилотната програма за стажове за хора с увреждания, в съответствие с член 24, параграф 8 (предишен член 20, параграф 8) от вътрешните правила относно стажовете и учебните посещения в генералния секретариат на Европейския парламент. Те включват разходите за добавка (до 50% от стойността на стипендията), изплащана във връзка с увреждане,

разходите за застраховка срещу заболяване и застраховка срещу злополука на стажантите,

разходите във връзка с организирането на информационни сесии и обучения за стажантите (и по-специално посрещане на стажантите),

изплащането на субсидия в полза на Комитета по стажовете Шуман,

разходите, свързани с преместването на персонал между Европейския парламент и публичния сектор в държавите членки или в други държави, посочени в правилата,

командировъчните разходи на националните експерти, командировани в Европейския парламент, и по-специално техните надбавки и пътните им разноски,

разходите за застраховка срещу злополука на командированите национални експерти,

надбавката за учебни посещения и стипендии,

организирането на дейности по обучение на конферентни и писмени преводачи, и по-специално в сътрудничество с школите за устни преводачи и университетите, обучаващи писмени преводачи, както и отпускането на стипендии за професионално обучение и допълнителна квалификация на устните и писмените преводачи, закупуването на учебни пособия и други свързани с това разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Правно основание

Правила, уреждащи преместването на длъжностни лица от Европейския парламент и на срочно наети служители от политическите групи в национални администрации, други подобни на тях органи и международни организации (Решение на Бюрото от 7 март 2005 г.).

Правила, уреждащи командироването на национални експерти в Европейския парламент (Решение на Бюрото от 4 май 2009 г.).

Вътрешни правила относно стажовете и учебните посещения в генералния секретариат на Европейския парламент (решение на генералния секретар на Европейския парламент от 1 февруари 2013 г.).

Позиция 1 4 0 5 — Разходи за устен превод

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи:

възнагражденията и подобни надбавки, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и други разноски на помощните конферентни преводачи, наети от Европейския парламент за обслужване на заседанията, организирани от Европейския парламент за собствените му нужди или за нуждите на други институции или организации, когато необходимите услуги не могат да бъдат предоставени от устните преводачи на Европейския парламент (длъжностни лица или срочно наети служители),

разходите за агенции за организиране на конференции, за техници и администратори, обслужващи горепосочените заседания, когато последните не могат да бъдат обслужени от длъжностни лица, срочно наети служители или друг персонал на ЕП,

разходите за услуги, предоставени на Парламента от устни преводачи на други регионални, национални или международни институции,

разходите за дейности по устен превод, и по-специално дейности, свързани с подготовката на срещи, обучения и подбор на устни преводачи,

таксите, плащани на Комисията за управлението на плащанията на устните преводачи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 500 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Споразумение за условията на труд и финансовите условия за служители на длъжност „конферентен преводач“ (и правилата за неговото прилагане), утвърдено на 28 юли 1999 г., изменено на 13 октомври 2004 г. и преразгледано на 31 юли 2008 г.

Позиция 1 4 0 6 — Наблюдатели

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на изплащането на разходите, свързани с наблюдателите, в съответствие с член 13 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 1 4 2 — Външни преводачески услуги

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги по превод, редакция, машинопис, кодиране и техническа помощ, извършени от трети лица.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Глава 1 6 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Статия 1 6 1 — Разходи за управление на персонала

Позиция 1 6 1 0 — Разходи за набиране на персонал

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

163 000

253 650

180 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

разходите за организиране на конкурси, предвидени в член 3 от Решение 2002/621/ЕО, и разходите за пътуване и дневните разходи за кандидатите, поканени да се явят на събеседване,

разходите за организиране на процедури за подбор на персонал.

В надлежно обосновани случаи във връзка с оперативните нужди и след консултация с Европейската служба за подбор на персонал този бюджетен кредит може да бъде използван за конкурси, организирани от самата институция.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално членове 27 – 31 и член 33 от него, както и приложение III към него.

Решение 2002/620/ЕО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно създаване на Служба за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 53) и Решение 2002/621/ЕО на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, на секретаря на Съда на Европейските общности, на генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите и на представителя на Европейския омбудсман от 25 юли 2002 г. относно организацията и дейността на Службата за подбор на персонал на Европейските общности (ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56).

Позиция 1 6 1 2 — Повишаване на професионалната квалификация

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за обучение с оглед подобряване на уменията на персонала и на качеството на работа и ефективността на институцията, например чрез езикови курсове за официалните работни езици.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 24а от него.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Статия 1 6 3 — Мерки за подпомагане на персонала на институцията

Позиция 1 6 3 0 — Социално обслужване

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

749 000

743 000

477 204,99

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

като част от междуинституционалната политика за подпомагане на лица с увреждания, попадащи в следните категории:

длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

съпрузи на длъжностни лица и срочно наети служители на активна служба,

деца на издръжка по смисъла на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,

възстановяване, в рамките на бюджетните ограничения и след изчерпване на правата, евентуално предоставени в държавата по местопребиваване или произход, на признатите за необходими разходи от немедицинско естество, свързани с увреждането, надлежно оправдани и невъзстановени от общата здравноосигурителна схема,

действия, предприети по отношение на длъжностни лица и други служители в особено затруднено положение,

отпускане на безвъзмездни средства на Комитета по персонала и непредвидени разходи за социално обслужване. Плащането на вноски или покриването на разходи от Комитета по персонала за участниците в социална дейност цели финансирането на дейности със социално, културно или езиково измерение, без обаче да се предоставят субсидии за отделни служители или домакинства,

други действия със социален характер, на институционално и междуинституционално равнище, в полза на длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия,

финансиране на специфични мерки за разумни улеснения или разходи за медицински преглед или социален анализ за длъжностни лица, други служители и стажанти с увреждания или за длъжностни лица и други служители с увреждания, които са в процес на назначаване, както и за стажанти с увреждания, които са в процес на подбор, в приложение на член 1г от Правилника за длъжностните лица, и по-специално мерките за оказване на лично съдействие на работното място или по време на командировка.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 70 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 1г, член 9, параграф 3, трета алинея и член 76 от него.

Позиция 1 6 3 1 — Мобилност

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 500 000

730 000

639 060,19

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с мобилността на различните места на работа.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 1 6 3 2 — Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

240 000

227 000

230 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за поощряване и финансово подпомагане на инициативи, насочени към насърчаване на социалните контакти между служителите от различни националности, например субсидиране на клубове на служителите, спортни асоциации, културни общества и т.н., както и за вноска за разходите за постоянен център за отдих и развлечения (културни и спортни дейности, хобита, ресторант).

Този бюджетен кредит покрива също и финансовото участие в междуинституционални социални дейности.

Очакваният размер на целевите приходи по член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 600 000 EUR.

Статия 1 6 5 — Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

Позиция 1 6 5 0 — Медицинско обслужване

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на оперативните разходи на медицинските служби, на Службата за управление на отпуските по болест и на Отдела за предотвратяване на рискове и осигуряване на благосъстояние на работното място на трите места на работа на Европейския парламент, включително медицински контролни прегледи, закупуване на материали, фармацевтични продукти и др., на разходите за медицински прегледи, и по-специално в областта на трудовата медицина, медицинските прегледи при наемане на работа, периодичните прегледи за длъжности с опасност за здравето, с необходимост от медицинско наблюдение или свързани с конкретна опасност за здравето, за медицински експертизи и ергономия, на разходите във връзка с работата на Комитета по трудоустрояване, арбитраж и експертизи, както и разходите за външни услуги, извършени от медицински или парамедицински специалисти, счетени за необходими от лекарите.

Той включва и разходи за закупуване на определени работни инструменти за медицински нужди, както и разходи във връзка с медицинските или парамедицинските специалисти, предоставящи услуги в областта на здравеопазването, или осигуряващи краткосрочно заместване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение ІІ към него.

Позиция 1 6 5 2 — Разходи за услуги в областта на общественото хранене

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за услуги в областта на общественото хранене.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Позиция 1 6 5 4 — Детски заведения

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовото участие на Европейския парламент в общите организационни разходи и разходите във връзка с предоставянето на услуги за вътрешните детски заведения, както и за външните детски заведения, с които е сключен договор.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 300 000 EUR.

Позиция 1 6 5 5 — Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип ІІ

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

615 000

445 600

295 000,00

Забележки

Изпълнение на Решение C(2013) 4886 на Комисията от 1 август 2013 г. относно привеждането в действие на вноската на ЕС, заплащана на пропорционален принцип на училищата, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, според броя на приетите деца на служители на ЕС, заменящо Решение C(2009) 7719 на Комисията от 14 октомври 2009 г., изменено с Решение C(2010) 7993 на Комисията от 8 декември 2010 г. (ОВ C 222, 2.8.2013 г., стр. 8).

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовата вноска на Европейския парламент за Европейските училища от тип 2, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища, или за възстановяване на финансовата вноска, изплащана от Комисията, от името на Европейския парламент, на Европейските училища от тип 2, акредитирани от Управителния съвет на Европейските училища. Той покрива разходите във връзка с децата на длъжностните лица на Европейския парламент, записани в посочените училища.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и свързани разходи

Забележки

Застрахователният риск „Трудови спорове и терористични актове“, на който са изложени сградите на Европейския парламент, трябва да бъде покрит от общия бюджет на Европейския съюз, доколкото покритието на този риск не се осигурява от застрахователните компании.

По тази причина бюджетните кредити, записани по този дял, покриват всички разходи, свързани с вреди, причинени от трудови спорове и терористични актове.

Глава 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

Статия 2 0 0 — Сгради

Позиция 2 0 0 0 — Наем

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на наеми за сградите или частите от сгради, заемани от Европейския парламент.

Той покрива също така данък сгради. Наемните цени са изчислени върху дванадесет месеца на база съществуващи или бъдещи договори, в които по правило се предвижда индексация на жизнения стандарт или разходите за строителство.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 000 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 1 — Плащания по договори за дългосрочен наем

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските за дългосрочен наем на сгради или части от сгради по силата на съществуващи или бъдещи договори.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 3 — Придобиване на недвижими имоти

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за придобиване на недвижима собственост. Субсидиите за имоти и подготовката им за застрояване ще се определят съобразно разпоредбите на Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 13 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 7 — Строителство на сгради и оборудване на помещения

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

разходите за строителството на сгради (строителни работи, хонорари за проучвания, първоначално оборудване и материали, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация и всички свързани с това разходи),

разходите за оборудване и други разходи, свързани с тази дейност (по-специално възнаграждения на архитекти, инженери и др.).

Очакваният размер на целевите приходи по член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 600 000 EUR.

Финансовите вноски от държавите членки или от техните държавни агенции или субекти под формата на финансиране или възстановяване на разходи и такси, извършени във връзка със закупуването или използването на терени или сгради, или на разходи, свързани със сгради или оборудване на институцията, ще се считат за външни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент.

Позиция 2 0 0 8 — Други специфични дейности за управление на сградния фонд

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за управление на сградния фонд, които не са специално предвидени в другите статии от настоящата глава, включително за:

управление и третиране на отпадъците,

задължителни проверки, проверки на качеството, експертни оценки, одити, контрол на спазването на нормативните изисквания и др.,

техническа библиотека,

съдействие за управлението (building helpdesk),

управление на плановете на сградите и носителите на информация,

други разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Статия 2 0 2 — Разходи за сгради

Позиция 2 0 2 2 — Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка, ремонт, управление и почистване, на базата на действащи договори, на сградите (помещения и техническо оборудване), които са заети, наети или притежавани от Европейския парламент.

Преди продължаване или сключване на договори институцията се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана парична единица, индексиране, срок, други клаузи), при спазване на разпоредбите на член 104 от Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200 000 EUR.

Позиция 2 0 2 4 — Потребление на енергия

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходите за потребление на вода, газ, електричество и отопление.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 150 000 EUR.

Позиция 2 0 2 6 — Охрана и наблюдение на сградите

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване основно на разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани от Европейския парламент на трите обичайни места на работа, и информационните бюра в Съюза и представителствата в трети държави.

Преди продължаване или сключване на договори институцията се консултира с другите институции относно постигнатите от тях договорни условия (цени, избрана парична единица, индексиране, срок, други клаузи), при спазване на разпоредбите на член 104 от Финансовия регламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 120 000 EUR.

Позиция 2 0 2 8 — Застраховки

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащания на застрахователни премии.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Глава 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 1 0 — Информационни технологии и телекомуникации

Позиция 2 1 0 0 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за текущите дейности, необходими за доброто функциониране на информационните и телекомуникационните системи на Европейския парламент. Тези разходи се отнасят основно до системите на информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и управлението на мрежата.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 625 000 EUR.

Позиция 2 1 0 1 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности по управление и поддръжка на инфраструктурите, свързани с информационните и телекомуникационните системи на Европейския парламент. Тези разходи се отнасят основно до инфраструктурите, свързани с мрежи, окабеляване, телекомуникации, лично оборудване, както и системите за гласуване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 66 000 EUR.

Позиция 2 1 0 2 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности по оказване на обща помощ и подкрепа на потребителите във връзка с информационните и телекомуникационните системи на Парламента. Тези разходи са свързани с услугите за подкрепа на членовете на ЕП и на другите потребители, и по-специално за административни, законодателни и свързани с комуникацията приложения.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 4 000 EUR.

Позиция 2 1 0 3 — Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване, наем, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързаните с тях монтажни дейности, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и консултанти за текущите дейности, свързани с управлението на приложенията на институцията, основаващи се на ИКТ. Тези разходи се отнасят по-специално за приложенията, предназначени за членовете на ЕП, комуникационните приложения и приложенията, свързани със сигурността, както и административните и законодателните приложения.

Той е предназначен също така за покриване на разходите за инструменти на ИКТ, финансирани съвместно в рамките на междуинституционалното сътрудничество в областта на езиците в резултат на решенията, взети от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 32 000 EUR.

Позиция 2 1 0 4 — Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за инвестиции, свързани с информационната и телекомуникационната инфраструктура на Европейския парламент. Тези инвестиции са свързани по-специално със системите на информационния и телекомуникационен център, с мрежите, окабеляването, както и със системите за видеоконферентна връзка.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 102 000 EUR.

Позиция 2 1 0 5 — Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за покупка на оборудване и софтуерни продукти, както и на разходите за външна помощ от страна на бюра за поддръжка и ИТ консултанти за инвестиции, свързани със съществуващи и нови проекти в областта на ИКТ. Инвестициите се отнасят по-специално за нови приложения за членовете на ЕП, приложения в законодателната, административната и финансовата област, както и приложения, свързани с комуникацията и управлението на ИКТ.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 3 000 EUR.

Статия 2 1 2 — Обзавеждане

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за покупка, наем, поддръжка и поправка на обзавеждане, включително покупка на ергономично обзавеждане, подмяна на остаряло и счупено обзавеждане и офис техника. Той е предназначен също за покриване на различните разходи за управление на движимото имущество на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 1 4 — Техническо оборудване и инсталации

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покупка, наем, поддръжка, поправка и управление на техническо оборудване и инсталации, и по-специално:

на различни подвижни и неподвижни технически инсталации и оборудване, свързани с публикуване, охрана (включително компютърни софтуерни продукти), столови, сгради, обучение на персонала, спортните центрове на институцията и т.н.,

оборудване, по-специално на печатница, телефонна служба, столова, супермаркет, охрана, техническа служба за конференции, аудио-визуален сектор и т.н.,

специални материали (електронни, компютърни, електрически), включително свързаните с тях външни услуги.

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за реклама във връзка с препродажбата и бракуването на амортизирани активи, както и разходите за техническа помощ (консултации) в случаите, при които е необходим външен експертен опит.

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за превоз на оборудване с цел осигуряване на техническото оборудване, необходимо за техническото обслужване на конференции навсякъде по света, където то е заявено от член на ЕП, делегация, политическа група или орган на Европейския парламент. Тези разходи включват транспортните разходи, както и всички свързани административни разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 190 000 EUR.

Статия 2 1 6 — Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

4 241 000

3 728 000

3 222 495,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване, лизинг, поддръжка, експлоатация и поправка на превозни средства (автомобилен парк и велосипеди) и наемане на коли, таксита, автобуси и камиони, със или без водач, включително необходимото застрахователно покритие и други разходи за управление. При подновяване на автомобилния парк и при закупуването, лизинга или наемането на превозни средства се отдава предпочитание на най-малко замърсяващите превозни средства, като напр. хибридни автомобили.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 000 EUR.

Глава 2 3 — Текущи административни разходи

Забележки

Във връзка с обществените поръчки институцията се консултира с другите институции относно договорните условия, постигнати от всяка от тях.

Статия 2 3 0 — Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по закупуване на хартия, пликове, канцеларски материали, материали за печатницата и копирните центрове и т.н., както и за свързаните с това разходи за управление.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 10 000 EUR.

Статия 2 3 1 — Разходи за финансово обслужване

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

60 000

60 000

40 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банкови такси (комисиони, ажио, различни разноски) и други финансови такси, в т.ч. допълнителни разноски за финансиране на сгради.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 2 3 2 — Съдебни разноски и обезщетения

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

сумите, които Европейският парламент евентуално може да бъде осъден да заплати за разноски, присъдени от Съда, от Общия съд или от националните съдилища,

разходите за ангажиране на външни адвокати, които да представляват Европейския парламент пред съдилищата на Съюза и пред националните съдилища, и за ангажиране на юридически съветници или експерти, които да подпомагат Правната служба,

възстановяването на разходи за адвокатски хонорари, свързани с дисциплинарни или аналогични производства,

разходите за обезщетения и лихви,

при извънсъдебните споразумения съгласно глава единадесета от дял ІІІ от Процедурния правилник на Общия съд.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 6 — Пощенски такси и разходи за доставка

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

337 000

271 000

160 116,73

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разноски, обработка и изпращане чрез националните пощенски или частни куриерски служби.

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на услуги в областта на съобщенията.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Статия 2 3 7 — Пренасяне

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по пренасяне и поддръжка, извършвани от компании за пренасяне или чрез ползване на услуги от временен помощен персонал, предоставен от посреднически агенции.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 8 — Други административни разходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

застраховки, които не са изрично предвидени в друга позиция,

покупка на униформи за разпоредителите, шофьорите, рецепционистите, домакините, служителите по пренасянията, както и за персонала на службата за организиране на посещения и семинари, службата на Парламентариума, медицинската служба, службата по охрана, службата по поддръжка на сградите и различните технически служби,

различни оперативни разходи и разходи за управление, включително таксите за управление, плащани на Службата за управление и плащане по индивидуални права във връзка с пенсиите на бившите членове на ЕП съгласно Правилника за длъжностните лица, разходите във връзка с проверките, осъществявани от охраната на външните лица, работещи в сградите или в системите на Европейския парламент, както и за покупката на стоки или услуги, които не са изрично предвидени по друга позиция,

различни покупки, свързани с дейността на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (кампании за популяризиране и др.).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Статия 2 3 9 — Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

262 500

262 500

196 961,24

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейности по EMAS, насочени към подобряване на екологичните характеристики на Европейския парламент, в т.ч. популяризиране на въпросните дейности, както и за покриване на разходите, свързани със системата за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

Глава 3 0 — Заседания и конференции

Статия 3 0 0 — Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с пътуванията на персонала на институцията, на командированите национални експерти, на стажантите и на служителите на други европейски институции или международни институции, които са били поканени от Парламента, между местоработата им и едно от трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург) и във връзка с командировки до места, различни от трите места на работа. Покриваните разходи включват разходите за транспорт, дневни, квартира и надбавки за компенсиране на задължителни отработени часове. Също така се покриват и допълнителните разноски (включително разходите за анулиране на билети и резервации за хотели, разходите, свързани със системата за електронно фактуриране, и разходите за застраховки при командировка).

Този бюджетен кредит е предназначен също така за покриване на разходите по евентуални компенсации за въглеродни емисии, отделяни във връзка с командировките и пътуванията на служителите.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално член 71 и приложение VІІ, членове 11, 12 и 13 от него.

Статия 3 0 2 — Разходи за приеми и представителни разходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

разходи, свързани със задълженията на институцията във връзка с приеми, включително във връзка с работа, свързана с оценката на научните възможности (STOA), и други дейности с перспективна насоченост, както и представителни разходи за членовете на институцията,

представителни разходи на председателя по време на неговите пътувания извън местата на работа,

представителни разходи и участие в разходите на секретариата на кабинета на председателя,

разходи за приеми и представителни разходи на секретариата, включително покупка на подаръци и медали за длъжностните лица, които са навършили 15 или 25 години служба,

различни протоколни разходи, като знамена, рекламни щандове, покани, отпечатване на менюта и т.н.,

пътни и дневни разноски на високопоставени лица при посещение на институцията,

разходите за виза на членовете и персонала на ЕП при официални пътувания,

представителни разходи и други специфични разходи на членове, изпълняващи официални задължения към Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 3 0 4 — Различни разходи във връзка със заседания

Позиция 3 0 4 0 — Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с разхладителни и други напитки, и при определени случаи — кетъринг, предоставян по време на заседанията на Европейския парламент или по време на междуинституционални заседания, организирани в неговите сгради, както и на разходи за управлението на тези услуги.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 0 4 2 — Заседания, конгреси, конференции и делегации

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на разходи, различни от тези, които се покриват по глава 1 0 и статия 3 0 0, във връзка със:

организирането на заседания извън местата на работа на Парламента (комисии или техните делегации, политически групи), включително, по целесъобразност, представителни разходи,

организирането на междупарламентарните и ad hoc делегации, смесените парламентарни комитети, парламентарните комисии за сътрудничество, парламентарните делегации към Световната търговска организация (СТО) и Парламентарната конференция по въпросите на СТО и нейния координационен комитет,

организирането на делегациите към Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, Парламентарната асамблея EuroLat, Парламентарната асамблея Евронест, както и на техните органи,

организирането на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, нейните комисии и нейното бюро; този разход включва вноската на Европейския парламент в бюджета на независимия секретариат на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието или прякото поемане на разходите, които представляват дела на Европейския парламент в бюджета на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието,

членския внос в международни организации, в които членува Европейският парламент или някой от неговите органи (Междупарламентарен съюз, Асоциация на генералните секретари на парламентите, групата „Дванадесет плюс“ в Междупарламентарния съюз),

изплащане в полза на Комисията, въз основа на споразумение за нивото на обслужване между Европейския парламент и Комисията, на вноската, която Европейският парламент дължи за покриване на разходите за изработването на общностните пропуски (оборудване, персонал и материали), в съответствие с Протокола за привилегиите и имунитетите (член 6), член 23 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и членове 11 и 81 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, както и с Регламент (ЕС) № 1417/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на формата на разрешенията за преминаване, издавани от Европейския съюз (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 26).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 0 4 9 — Разходи за услуги на пътническата агенция

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи на пътническата агенция в изпълнение на договор с Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 6 000 EUR.

Глава 3 2 — Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

Статия 3 2 0 — Придобиване на експертен опит

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

разходи по договори с квалифицирани експерти и научноизследователски институти за проучвания и други научноизследователски дейности (работни заседания, кръгли маси, експертни комисии или изслушвания на експерти, конференции), осъществявани за органите на Европейския парламент, парламентарните комисии, парламентарните делегации и администрацията,

закупуването или ползването под наем на специализирани информационни източници, като специализирани бази данни, свързана литература или техническа помощ, когато са необходими в допълнение към посочените по-горе договори за придобиване на експертен опит,

пътни разноски, надбавки за престой и допълнителни разноски на експерти и други лица, в т.ч. лица, отправили петиции до Европейския парламент, поканени да участват в комисии, делегации, проучвателни и работни групи, както и в работни срещи (workshops),

разходите за разпространение на продуктите от вътрешни или външни парламентарни изследвания и други съответни продукти в полза на институцията и на обществеността (по-специално чрез публикуване на материали в интернет, вътрешна база данни, брошури и публикации),

разходи, свързани с покана към външни лица за участие в работата на органи, като Дисциплинарния съвет и Специализирания орган в областта на финансовите нередности,

разходите за контрол на истинността на документите, представени от кандидатите за работа, от външни специалисти.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Статия 3 2 1 — Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, Оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на научните медии

Позиция 3 2 1 0 — Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви и Оценка на научно-технологичните възможности (STOA)

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с дейностите на Генералната дирекция за парламентарни изследвания, и по-специално за:

придобиването на специализиран експертен опит и оказването на подкрепа за проучвателните дейности на Европейския парламент (включително статии, проучвания, работни срещи, семинари, кръгли маси, експертни комисии, конференции), което може да се осъществи, ако е необходимо, в сътрудничество с други институции, международни организации, изследователски отдели и библиотеки на национални парламенти, мозъчни тръстове, научноизследователски организации и други квалифицирани експерти,

придобиването на специализиран експертен опит във връзка с извършването на оценка на въздействието/предварителна и последваща оценка, оценка на европейската добавена стойност, както и оценка на научно-технологичните възможности (STOA),

закупуването или ползването под наем на книги, списания, вестници, бази данни, продукти на телеграфни агенции и всякаква друга информация, предназначена за библиотеката, в различни формати, включително разходите за авторски права, системата за управление на качеството, материалите и работата по подвързване и съхраняване, както и други съответни услуги,

разходите за външни услуги по архивиране (организация, подбор, описване, прехвърляне на различни носители и цифровизация, придобиване на първични архивни източници),

придобиване, разработване, инсталиране, експлоатация и поддръжка на специална библиотечна и архивна документация, както и поддръжка на специално оборудване за медиатеката, включително електрически, електронни и компютърни материали и/или системи, както и материали за подвързване и съхранение,

разходите за разпространение на продуктите от вътрешни или външни парламентарни изследвания и други съответни продукти в полза на институцията и на обществеността (по-специално чрез публикуване на материали в интернет, вътрешна база данни, брошури и публикации),

разходите за пътни и дневни, както и други разходи за експертите и авторите, поканени да участват в презентации, семинари, работни групи или други подобни дейности, организирани от Генералната дирекция за парламентарни изследвания,

участие на групата за оценка на научно-технологичните възможности (групата STOA) в дейностите на европейски и международни научни организации,

задълженията на Европейския парламент по силата на международни и/или междуинституционални споразумения за сътрудничество, включително вноската на Европейския парламент за покриване на финансовите разходи, свързани с управлението на историческите архиви на Съюза, в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Решение на Бюрото от 28 ноември 2001 г. относно правилника за публичния достъп до документи на Европейския парламент, последно изменено на 22 юни 2011 г. (ОВ C 216, 22.7.2011 г., стр. 19).

Решение на Бюрото от 16 декември 2002 г. относно Правилника за архивите на Европейския парламент, консолидирано на 3 май 2004 г.

Решение на Бюрото от 10 март 2014 г. относно процедурите за придобиване от Европейския парламент на частни архиви на настоящи и бивши членове на Европейския парламент.

Актове за справка

Позиция 3 2 1 1 — Разходи за Европейския център на научните медии

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 600 000

800 000

0

Забележки

Нова позиция (предишна статия 3 2 6)

За насърчаване на ефективен диалог между членовете на ЕП, научната общност и журналистите — особено във връзка с настоящите научни и технологични развития и въпроси — Европейският парламент може да се ползва от специална и авторитетна структура за подкрепа на обсъждането, обучението и разпространението на знанията в тази област. За целта беше създаден Европейски център на научните медии и неговата дейност ще бъде под надзора на комитета за STOA на Европейския парламент.

Бюджетните кредити по тази статия, които са предназначени за увеличаване на дейностите в допирните точки между Европейския парламент, научната общност и медиите, ще покрият разходите за Европейски център на научните медии с цел по-конкретно да се насърчат изграждането на мрежи, обучението и разпространението на знания, например чрез:

създаване и поддържане на мрежи в допирните точки между Европейския парламент, научната общност и медиите,

организиране на семинари, конференции и курсове за обучение относно настоящите научни и технологични развития и въпроси, както и относно характера и ефективността на научната журналистика,

използване на експертна информация и анализи от академичните среди, медиите и други източници в областта на науката и технологиите в полза на лицата, определящи политиките, и гражданите,

предоставяне на по-широк достъп до изследвания на Европейския парламент и други съответни материали в областта на науката и технологиите чрез писмени, аудио-визуални и други средства,

разработване на техники и методи за подобряване на способността за разпознаване и разпространение на надеждни източници в областта на науката и технологиите,

подкрепа за инсталирането, модернизирането и/или използването на съвременно техническо оборудване и съоръжения за медиите, в подкрепа на такъв диалог,

развиване на по-тясно сътрудничество и връзки в по-общ план между Европейския парламент, съответните медии и университетите и научноизследователските центрове в тази област, включително чрез отразяване в медиите на ролята и работата на Европейски център на научните медии, както и на достъпността му за гражданите.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Параграф 30 от Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година (OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 188).

Параграф 54 от Резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2017 година (Приети текстове, P8_TA(2016)0132).

Актове за справка

Статия 3 2 2 — Разходи за документация

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

абонаменти за вестници, периодични издания, информационни агенции, за техните публикации и електронни емисии, включително разходите за авторски права за възпроизвеждане и разпространяване на горните в писмена и/или електронна форма, и договори за услуги за преглед на печата и вестникарски публикации,

абонаменти или договори за услуги за доставка на обобщения и анализ на съдържанието на периодични издания или съхраняване на оптични носители на статии от тези периодични издания,

разходи, свързани с използването на външни документални и статистически бази данни, с изключение на компютърно оборудване и разходи за телекомуникации,

покупка на нови речници и глосари или подмяната им, независимо от техния носител, в т.ч. за новите езикови отдели, и други произведения, предназначени за езиковите служби и за отделите за качество на законодателството.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 3 2 3 — Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

разходите за програмите за обмен на информация и сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти на държавите на предприсъединителен етап, и в частност Западните Балкани и Турция,

разходите за насърчаване на връзките между Европейския парламент и демократично избраните национални парламенти на трети държави (различни от посочените в предходното тире), както и отношенията със съответните регионални парламентарни организации. Съответните дейности са насочени по-конкретно към укрепване на парламентарния капацитет на новите и нововъзникващите демокрации, по-специално в съседните на Европа държави (южни и източни),

разходите за насърчаване на дейностите за подкрепа на посредничеството и програмите, насочени към млади политически ръководители от Европейския съюз и по-широкото европейско съседство: Магреб, Източна Европа и Русия, израело-палестинския диалог и други приоритетни държави, определени от Групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори,

разходите по организацията във връзка с връчването на наградата „Сахаров“ (по-специално сума на наградата, разходи за пътуването и посрещането на носителя/носителите на наградата и на другите кандидати финалисти, оперативни разходи на мрежата „Сахаров“ и командировки на членовете на мрежата), както и за дейности по насърчаване на правата на човека.

Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург, както и посещения в държавите членки и в трети държави. Този бюджетен кредит покрива всички разходи на участниците или част от тях, и по-специално разходите за пътуване и настаняване, както и дневните надбавки.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Решение на Бюрото от 12 декември 2011 г. за създаването на Дирекция за подкрепа на демокрацията в Генералната дирекция по външни политики на ЕС.

Статия 3 2 4 — Производство и разпространение

Позиция 3 2 4 0 — Официален вестник

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

800 000

830 000

3 985 315,20

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на участието на институцията в разноските по публикуване, разпространение и други свързани разходи на Службата за публикации във връзка с текстовете, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 5 000 EUR.

Позиция 3 2 4 1 — Публикации на електронни и традиционни носители

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

всички разходи за публикациите в електронен формат (интранет сайтове) и традиционните публикации (различни документи и различни печатни издания, подготвени от подизпълнители), в т.ч. и за разпространение,

актуализиране и поддръжка при отразяване на промените и поправките в системите за публикуване.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 11 000 EUR.

Позиция 3 2 4 2 — Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

разходите за комуникация, свързани с ценностите на институцията, чрез публикуване на информация, включително в електронен формат, дейностите по разпространение на информация, връзките с обществеността, участието в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите членки и присъединяващите се държави, и в страните, в които Европейският парламент разполага с бюро за връзка, и разработването на инструменти или средства за укрепване и улесняване на достъпа на обществеността до него чрез мобилни устройства;

разходите за културни инициативи от интерес за ЕС, като наградата „ЛУКС“ на Европейския парламент за европейско кино;

организирането и провеждането на събития, насочени към младите хора, засилване на присъствието на Парламента в социалните мрежи, наблюдение на тенденциите сред младите хора;

разходите, свързани с мобилния интернет, интерактивните техники, социалните пространства, платформите за сътрудничество и промените в поведението на интернет потребителите с цел приближаване на Европейския парламент до гражданите;

разходите, свързани със създаването, разпространението и хостването от Европейския парламент на уебклипове и на други мултимедийни материали, готови за излъчване, в съответствие с комуникационната стратегия на Европейския парламент.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Позиция 3 2 4 3 — Парламентариум — Центрове за посетители на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на инсталациите, материалите и изложбите в центровете за посетители на Европейския парламент, и по-специално:

Парламентариума — Центъра за посетители на Европейския парламент в Брюксел;

пространствата за прием на посетители, центровете „Europa Experience“ и информационните пунктове извън Брюксел;

дейностите на Дома на европейската история, като специфичното вътрешно оборудване, придобиването на колекции, разходите във връзка с договорите с квалифицирани експерти, организирането на изложби и оперативните разходи, включително разходите, свързани със закупуването на книги, списания и други публикации във връзка с дейността на Дома на европейската история;

разходите за произведенията на изкуството на Европейския парламент, както разноските за придобиване и покупка на специални материали, така и на свързаните с това текущи разходи, като разноските за експертиза, съхраняване, рамкиране, реставрация, почистване, застраховка, както и разноските за превоз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 4 000 000 EUR.

Позиция 3 2 4 4 — Организация и посрещане на групи посетители, програма „Евроскола“ и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

31 320 000

32 336 000

32 160 049,06

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездните средства, отпуснати за групови посещения, както и свързаните с тях разходи за надзор и инфраструктура, финансирането на стажове за представители от трети страни, формиращи общественото мнение (програма на Европейския съюз за посетители — EUVP), и оперативните разходи за програмите „Евроскола“, „Евромедскола“ и „Евронестскола“. Програмите „Евромедскола“ и „Евронестскола“ се провеждат всяка година, на ротационен принцип, в сградите на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел, с изключение на изборните години.

Този бюджетен кредит се увеличава всяка година на базата на дефлатор, който отчита промените в БНП и цените.

Всеки член на Европейския парламент има право да покани най-много до пет групи през всяка календарна година, с общо 110 посетители. Групите посетители под патронажа на член на ЕП могат, въз основа на отправена от него покана, да участват в програмата „Евроскола“.

Включена е съответна сума за посетителите с увреждания.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 200 000 EUR.

Правно основание

Решение на Бюрото от 16 декември 2002 г. относно Правилника относно приемането на групи посетители и относно програмите „Евроскола“, „Евромедскола“ и „Евронестскола“, консолидирано на 3 май 2004 г., последно изменено на 24 октомври 2016 г.

Позиция 3 2 4 5 — Организиране на симпозиуми и семинари

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

разходите или субсидиите за организиране на симпозиуми и семинари на национално и международно равнище, насочени към представители от държавите членки и присъединяващите се държави, и от страните, в които Европейският парламент разполага с бюро за връзка, формиращи общественото мнение, както и разходите за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари,

разходите за провеждане на специални мероприятия в пленарните зали в Страсбург и Брюксел в съответствие с приетата от Бюрото годишна програма,

разходите и инструментите във връзка с мерки за насърчаване на управлението на конференции и езиковото многообразие, като например семинари и конференции, срещи с лица, отговарящи за обучението на устни или писмени преводачи, мерки и действия за повишаване на осведомеността относно езиковото многообразие и за насърчаване на професиите „устен преводач“ и „писмен преводач“, включително програма за предоставяне на безвъзмездни средства на университети, училища и други структури, занимаващи се с обучение по устен и писмен превод, решения, улесняващи виртуалната комуникация, както и участие в такива действия и мерки, организирани съвместно с други служби в рамките на междуинституционалното и международното сътрудничество,

разходите за организиране на симпозиуми и семинари относно информационните и комуникационните технологии,

разходите за присъствието на журналисти на пленарните заседания, заседанията на комисиите, пресконференциите и други парламентарни дейности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 25 000 EUR.

Позиция 3 2 4 8 — Разходи за аудио-визуална информация

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

закупуването, наема, поддръжката, поправката и управлението на аудио-визуално техническо оборудване и аудио-визуални инсталации,

оперативния бюджет на аудио-визуалния сектор (включително услугите под контрола на Парламента и външната помощ, като технически услуги за радио- и телевизионни станции, създаване, продуциране, копродуциране и разпространение на аудио-визуални програми, наемане на линии, излъчване на телевизионни и радиопредавания и други мерки за развитие на отношенията между институцията и органите за аудио-визуално разпространение),

разходите за преки предавания по интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии,

създаване на съответните архиви, гарантиращи постоянния достъп на медиите и гражданите до тази информация,

разходите във връзка със залата за пресконференции.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 50 000 EUR.

Правно основание

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2002 г. относно насоките на бюджетната процедура за 2003 г. (ОВ C 47 E, 27.2.2003 г., стр. 72).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2002 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2003 година (ОВ C 180 E, 31.7.2003 г., стр. 150).

Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2003 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2004 година (ОВ C 67 E, 17.3.2004 г., стр. 179).

Позиция 3 2 4 9 — Обмен на информация с националните парламенти

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

165 000

205 000

102 231,68

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

разходи, извършени за насърчаване на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Те са свързани с парламентарните отношения извън тези, обхванати от глави 1 0 и 3 0, обмена на информация и документация, подпомагането на анализа и управлението на тази информация, включително обмена с Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP),

финансиране на програми за сътрудничество и схеми за обучение за длъжностните лица на Европейския парламент и на националните парламенти, и като цяло на дейности за укрепване на парламентарния капацитет.

Тези дейности включват информационни посещения в Европейския парламент в Брюксел, Люксембург или Страсбург; бюджетните кредити покриват изцяло или частично разноските на участниците, и по-специално пътните и свързаните с тях разноски, нощувка и дневни пари,

дейности по сътрудничество, свързани по-специално със законодателната дейност, както и дейности по документиране, анализ и разпространение на информация, гарантиране на сигурността на домейна www.ipex.eu, включително действията, провеждани от Европейския център за парламентарни изследвания и документация (CERDP).

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти в областта на парламентарния контрол на ОВППС/ОПСО в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 9 и 10 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Председателски съвет на европейските парламентарни асамблеи (юни 1977 г.) и на парламентите на държавите – членки на Европейския съюз (септември 2000 г., март 2001 г.).

Статия 3 2 5 — Разходи, свързани с бюрата за връзка

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки:

разходите за комуникация и информация (информация и обществени мероприятия; интернет — създаване, популяризиране, консултации; семинари; аудиовизуални продукции),

общите разходи и на различни дребни разходи (офис консумативи, телекомуникации, пощенски и куриерски разходи, обработка, транспорт, съхранение, рекламни предмети без търговска марка, бази данни и абонаменти за периодични издания, и др.).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 10 000 EUR.

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

Глава 4 0 — Разходи, свързани с някои институции и органи

Статия 4 0 0 — Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

64 000 000

63 000 000

60 046 300,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на следните разходи на политическите групи и независимите членове:

разходи за секретариат, административни и оперативни разходи,

разходи, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Съюза.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 1 000 000 EUR.

Правно основание

Решение на Бюрото от 30 юни 2003 г. относно Правилника относно разходването на бюджетни кредити по бюджетна позиция 4 0 0, последно изменено на 27 април 2015 г.

Статия 4 0 2 — Финансиране на европейските политически партии

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите партии на европейско равнище. Трябва да се гарантира добро управление и строг контрол.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Договор за Европейския съюз, и по-специално член 10, параграф 4 от него.

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 12 юни 2017 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ С 205, 29.6.2017 г., стр. 2).

Статия 4 0 3 — Финансиране на европейските политически фондации

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на политическите фондации на европейско равнище. Трябва да се гарантира добро управление и строг контрол.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Договор за Европейския съюз, и по-специално член 10, параграф 4 от него.

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 12 юни 2017 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ С 205, 29.6.2017 г., стр. 2).

Глава 4 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Статия 4 2 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

221 320 000

208 171 000

200 971 143,35

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с персонала и с доставчиците на услуги във връзка с парламентарното съдействие към членовете на ЕП, както и с разходите, свързани с платежните посредници.

Този бюджетен кредит покрива също така разходите за командировки и обучение (външни курсове) на акредитираните парламентарни сътрудници, както и разходите за евентуални компенсации за въглеродните емисии, отделяни във връзка с техните командировки и пътувания.

Той е предназначен също така за покриване на разлики в обменния курс за сметка на бюджета на Европейския парламент съгласно разпоредбите за възстановяване на разходите за сътрудници на членовете на ЕП, както и разходите за помощни услуги, свързани с управлението на парламентарните сътрудници.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 775 000 EUR.

Правно основание

Устав на членовете на Европейския парламент, и по-специално член 21 от него.

Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, и по-специално членове 33 – 44 от тях.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз, и по-специално член 5а и членове 125 – 139 от тях.

Решение на Бюрото от 14 април 2014 г. относно мерките по прилагане на дял VII от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Глава 4 4 — Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

Статия 4 4 0 — Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

230 000

220 000

210 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Асоциацията на бившите членове на Европейския парламент и при необходимост на други свързани с това разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Статия 4 4 2 — Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

230 000

220 000

210 000,00

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за финансиране на разходите за заседания на Европейската парламентарна асоциация и при необходимост на други свързани с това разходи.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и комитет от независими изтъкнати личности

Глава 5 0 — Разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитета от независими изтъкнати личности

Статия 5 0 0 — Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации, за да се гарантира неговото пълно и независимо функциониране.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1), и по-специално член 6, параграфи 1 и 7 от него.

Статия 5 0 1 — Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със секретариата и с финансирането на Комитета от независими изтъкнати личности.

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 100 EUR.

Правно основание

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1), и по-специално член 11, параграф 2 от него.

Дял 10 — Други разходи

Глава 10 0 — Временни бюджетни кредити

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

 

 

0

Глава 10 1 — Резерв за непредвидени разходи

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

18 525 000

1 000 000

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на непредвидените разходи, произтичащи от решенията относно бюджета, взети през текущата финансова година.

Глава 10 3 — Резерв за разширяването на ЕС

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за подготовка на институцията за разширяването на ЕС.

Глава 10 4 — Резерв за информационната и комуникационната политика

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за информационната и комуникационната политика.

Глава 10 5 — Временни бюджетни кредити за недвижимо имущество

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за инвестиции в недвижими имоти и дейности по оборудването на институцията. От Бюрото на Европейския парламент се изисква да приеме последователна и отговорна дългосрочна стратегия в областта на недвижимото имущество, която взема предвид специфичния проблем с увеличаването на разходите за поддръжка, нуждите от обновяване и разходите за сигурност, и гарантира устойчивостта на бюджета на Европейския парламент.

Глава 10 6 — Резерв за приоритетни проекти в процес на реализация

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за приоритетни проекти на институцията, които са в процес на реализация.

Глава 10 8 — Резерв за EMAS

Цифри

Бюджет 2019

Бюджет 2018

Резултат от изпълнението за 2017 г.

p.m.

p.m.

0

Забележки

Във връзка с решенията, които следва да бъдат взети от Бюрото за изпълнение на плана за действие EMAS, по-специално след въглеродния одит на Европейския парламент, този бюджетен кредит е предназначен за обезпечаване на съответните бюджетни редове за оперативни разходи.

ПЕРСОНАЛ

Раздел I — Европейски парламент

Категория и степен

 

2019 г.

2018 г.

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Други

Политически групи

Други

Политически групи

Без категория

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

Общо AD

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

Общо AST

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

Общо AST/SC

204

 

 

 

204

 

 

 

Общо

5 379(14)

20(15)

142(16)

1 103

5 438(17)

20(18)

142(19)

1 103

Общо длъжности

6 624

6 683

Приложение

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

Бюджетен ред

Наименование

Реализирани приходи

Прогноза*

2017 г.

2019 г.

5000

Постъпления от продажбата на превозни средства

-

p.m.

5001

Постъпления от продажбата на други движими вещи

-

5 000

5002

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи

162

10 000

502

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми

-

1 000

5110

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество

3 016 718

3 547 000

5111

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем

52 903

639 000

550

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име

5 546 788

1 285 000

551

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане

755 042

p.m.

570

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми

4 122 802

717 500

571

Приходи с определено предназначение — доходи от фондации, субсидии, дарения и завещания, включително заделените приходи, специфични за всяка институция

-

p.m.

573

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

3 669 132

3 000

581

Приходи от получени застрахователни обезщетения

20 162 097

p.m.

6600

Други целеви вноски и възстановени суми

12 731 797

100 000

 

 ОБЩО

50 057 440

6 307 500

 

 

 

 

* В таблицата не са взети предвид евентуални промени във Финансовия регламент във връзка с целевите приходи.

 

(1)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2017)0114.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2017)0408.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2017)0458.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2015)0172.

(9)

Текстове, приети от Бюрото, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009

(10)

Приети текстове, P7_TA(2013)0498.

(11)

Приети текстове, P8_TA(2017)0114.

(12)

Приети текстове, P8_TA(2017)0408.

(13)

Приети текстове, P8_TA(2017)0417

(14)

От които три повишения ad personam (три AD 14 в AD 15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.

(15)

Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата. Този резерв не е включен в общия брой длъжности.

(16)

Включително една временна длъжност AD 12 за директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.

(17)

От които три повишения ad personam (три AD 14 в AD 15), отпускани в изключителни случаи на заслужили длъжностни лица.

(18)

Виртуален резерв за длъжностните лица, командировани в интерес на службата. Този резерв не е включен в общия брой длъжности.

(19)

Включително една временна длъжност AD 12 за директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.4.2018