Eljárás : 2018/2001(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0146/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0146/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 19/04/2018 - 10.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0182

JELENTÉS     
PDF 1144kWORD 118k
16.4.2018
PE 618.305v02-00 A8-0146/2018

az Európai Parlament 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

(2018/2001(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Paul Rübig

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól

(2018/2001(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Európai Parlament 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2017. április 5-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2017. október 25-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről szóló, 2017. november 30-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a Parlament 2019-es pénzügyi évre vonatkozó előzetes előirányzat-tervezetének kidolgozása céljából a főtitkár által az Elnökség számára készített jelentésre,

–  tekintettel az Elnökség által ...-án/-én, az eljárási szabályzat 25. cikkének (7) bekezdése és 96. cikkének (1) bekezdése értelmében elkészített, előzetes költségvetési javaslattervezetre,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 96. cikkének (2) bekezdése értelmében elkészített költségvetési javaslattervezetre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 96. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0146/2018),

A.  mivel ez az eljárás az új jogalkotási ciklusban kezdeményezett negyedik teljes költségvetési eljárás és a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret hatodik eljárása;

B.  mivel a 2019. évi költségvetés – a főtitkár jelentésében javasoltak szerint – előkészítés alatt áll, figyelembe véve az V. fejezet felső határának az előző évhez képest mind az inflációt, mind a reálnövekedést tekintve történt növelését, ami nagyobb teret ad a növekedést és a beruházásokat illetően, valamint lehetővé teszi a megtakarítások elérését célzó, a hatékonyság javítására és a teljesítményalapú költségvetésre irányuló politikák végrehajtásának folytatását;

C.  mivel a főtitkár által a 2019. évi költségvetés tekintetében javasolt kiemelt célkitűzések a következők: a 2019. évi európai parlamenti választási kampány, a biztonsági projektek, a többéves ingatlanprojektek, az informatikai fejlesztés, a képviselők számára nyújtott szolgáltatások javítása, valamint a közlekedés környezetbarát megközelítésének ösztönzése;

D.  mivel a főtitkár 2 016 644 000 eurós költségvetést javasolt a Parlament 2019. évi előzetes költségvetési javaslattervezetére, ami a 2018. évi költségvetéshez képest 3,38%-os általános növekedését jelent (beleértve a parlamenti ciklusváltással kapcsolatos 37,3 millió EUR összegű kiadást és 34,3 millió EUR egyéb rendkívüli kiadást), valamint a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret V. fejezetének 18,79%-os részarányát;

E.  mivel a költségvetés közel kétharmada indexált kiadás, amely a személyzeti szabályzat és a képviselők statútuma értelmében elsősorban az aktív vagy nyugdíjazott képviselők (23%) és személyzet (34%) kiigazított javadalmazására, nyugdíjaira, egészségügyi kiadásaira és juttatásaira, valamint épületekre (13%) van előirányozva ágazatspecifikus indexálás vagy az inflációs ráta alapján;

F.  mivel a Parlament a 2016-os pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2015. április 29-i állásfoglalásában(8) már hangsúlyozta, hogy a 2016. évi költségvetést reális alapokra kell helyezni, és a költségvetési fegyelem, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően kell kialakítani;

G.  mivel a Parlament mint költségvetési hatóság egyik ágának hitelessége azon képességétől függ, hogy saját kiadásait milyen mértékben tudja kézben tartani, valamint hogy uniós szinten fejleszteni tudja-e a demokráciát;

H.  mivel az önkéntes nyugdíjalapot 1990-ben hozta létre az Elnökségnek a kiegészítő (önkéntes) nyugdíjrendszerre vonatkozó szabályzata(9);

Általános keret

1.  hangsúlyozza, hogy a Parlament költségvetésének a 2019. évi költségvetésből való részesedését az V. fejezet alatti összegek 20%-a alatt kell tartani; megállapítja, hogy a 2019-es költségvetési javaslat szintje 18,53 %-os, ami alacsonyabb, mint a 2018-ban elért érték (18,85 %), és az elmúlt több mint 15 évben a legalacsonyabb részesedés az V. fejezetből;

2.  kiemeli, hogy a Parlament költségvetésének túlnyomó részét jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségek írják elő, és éves indexálás alá esik;

3.  megállapítja, hogy a 2019. évi európai parlamenti választások miatt egyes területeken lényegesen magasabbak lesznek a kiadások, különösen a nem újraválasztott képviselők és asszisztenseik tekintetében, míg más területeken, bár kisebb mértékben, megtakarítások várhatók a választási évben a parlamenti munka mennyiségének csökkenése miatt;

4.  támogatja az egyeztetési eljárás során az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között 2018. március 26-án és 2018. április 10-én létrejött megállapodást, melynek értelmében a 2018-as költségvetés növekedését 2,48 %-ban állapították meg, amely megfelel a 2019-es általános szintre vonatkozó, 1 999 144 000 eurót kitevő becsléseinek, annak érdekében, hogy az Elnökség által 2018. március 12-én jóváhagyott előzetes költségvetési javaslattervezetben megállapított kiadások szintjét csökkentsék 17,5 millió euróval, valamint hogy ennek megfelelően csökkentsék a következő költségvetési sorok tekintetében javasolt előirányzatokat: 1004 – Szokásos utazási költségek; 105 – Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok a képviselők számára; 1404 – Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok; 1612 – Továbbképzés; 1631 – Mobilitás; 2000 – Bérleti díjak; 2007 – Építkezések és épületek belső átalakítása; 2022 – Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása; 2024 – Energiafogyasztás; 2100 – Informatika és telekommunikáció; 2101 – Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek; 2105 – Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások; 212 – Bútorok; 214 – Műszaki berendezések és felszerelések; 230 – Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök; 238 – Egyéb igazgatási költségek; 300 – Személyzeti kiküldetési költségek és a Parlament három munkahelyszíne közötti kiküldetésekhez kapcsolódó utazások; 302 – Fogadási és reprezentációs költségek; 3040 – Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek; 3042 – Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek; 3049 – Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei; 3243 – Az Európai Parlament Látogatóközpontjai; 3248 – Audiovizuális tájékoztatási költségek; 325 – A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások; 10 1 – Rendkívüli tartalékalap; az 1400. jogcím – Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok – számára 50 000 eurót, a 320. jogcím – Szakértelem igénybevétele – számára 50 000 eurót, és a 3211. jogcím – Tudományos médiaközpont – számára 800 000 eurót kitevő előirányzatot biztosít; üdvözli, hogy az említett változásokat az Elnökség 2018. április 16-án elfogadta;

5.  hangsúlyozza, hogy a Parlament fő feladatai: a Tanáccsal közösen társjogalkotó és döntést hoz az uniós költségvetésről, képviseli a polgárokat és ellenőrzi a többi intézmény munkáját;

6.  kiemeli a Parlament szerepét az európai politikai tudatosság építésében és az Unió értékeinek támogatásában;

7.  megjegyzi, hogy az előzetes költségvetési javaslattervezetet és a kísérő dokumentumokat késedelmesen kapta meg, melyre csak az Elnökség általi, 2018. március 12-i elfogadásukat követően került sor; kéri, hogy az elkövetkező években a főtitkárnak az előzetes költségvetési javaslattervezetről az Elnökség számára készített jelentését, annak mellékleteivel együtt időben küldjék meg számára;

Átláthatóság és hozzáférhetőség

8.  üdvözli a Költségvetési Bizottság különböző költségvetési állásfoglalásokban kifejezett kérelmére adott választ, a közép- és hosszú távú tervezésre, a beruházásokra, a jogszabályban előírt kötelezettségekre és a működési kiadásokra vonatkozó kiegészítő információkat és egy olyan módszertant illetően, amely az együtthatók helyett az aktuális szükségleteken alapul;

9.  megjegyzi, hogy ahogyan az előző évek költségvetése esetében is, most is javasolják összegek elkülönítését rendkívüli beruházásokra és kiadásokra, vagyis olyan beruházásokra és kiadásokra, amelyek szokatlanok vagy nem jellemzőek a Parlamentre, valamint amelyek nem gyakran fordulnak elő; megállapítja, hogy 2019-ben ezek a beruházások és kiadások 71,6 millió eurót tesznek ki, ami magában foglalja a parlamenti ciklusváltásra elkülönített 37,3 millió eurót, valamint az egyéb rendkívüli kiadásokra elkülönített 34,3 millió eurót; emlékeztet arra, hogy a 2016-os költségvetésben bevezetett és az ezt követő költségvetésekbe beépített rendes és rendkívüli kiadások között kizárólag azért tettek különbséget, hogy megoldják a terrorista támadásokat követő, az épületek biztonságát és a kiberbiztonságot érintő sürgős intézkedések végrehajtását; úgy véli, hogy ennek a megkülönböztetésnek a túlzott használata, nevezetesen az egyéb kiadások felvétele a rendkívüli kiadásokba megtévesztően mutatja a költségvetési tartalék alakulását, és így ellentétes a parlamenti kiadások átláthatóságának elvével;

10.  elvárja, hogy a 2019-es költségvetés túltervezésének elkerülése érdekében a parlamenti költségvetés reális és pontos legyen, ami a szükségletek és költségeik számítását illeti;

Brexit

11.  megállapítja, hogy 2017. december 8-án az Unió és az Egyesült Királyság tárgyalói elvi megállapodásra jutottak az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével kapcsolatos pénzügyi elszámolásról, amely rendelkezést tartalmaz arról, hogy az Egyesült Királyság 2019-ben és 2020-ban is úgy járul hozzá az Unió éves költségvetéséhez, mintha még mindig az Unió tagállama lenne, és hozzá fog járulni az Unió 2020. december 31. előtt felmerülő kötelezettségeinek finanszírozásához is; megállapítja, hogy a képviselők önkéntes nyugdíjrendszere kötelezettségként szerepel az Unió mérlegében, és a 2020 előtt érvénybe lépett de 2020 után is folytatódó nyugdíjkötelezettségek fedezéséhez szükséges fennálló kötelezettségekhez való hozzájárulás a tárgyalások részét fogja képezni;

12.  megjegyzi, hogy az Alkotmányügyi Bizottság 2018 februárjában plenáris szavazással megerősítette a Parlament összetételéről szóló saját kezdeményezésű jelentését, többek között azt, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően a képviselők száma 705 főre csökken; megállapítja, hogy a 27 állam- és kormányfő 2018. február 23-i informális ülését követően Tusk elnök úr jelezte, hogy e javaslat széles körű támogatást élvez; megállapítja, hogy amennyiben az Egyesült Királyság a 2019–2024-es parlamenti ciklus elején továbbra is az Unió tagállama, a képviselők száma 751 fő lesz mindaddig, amíg az Egyesült Királyság Unióból való kilépése joghatályossá nem válik; rámutat azonban arra, hogy az eljárás a Parlament egyetértését követően az Európai Tanács egyhangú határozatát kívánja meg; hangsúlyozza, hogy a Parlament terve egyelőre azt a helyzetet tükrözi, hogy a Parlament 2019. március 30. és a 8. parlamenti ciklus vége között 27 tagállam 678 képviselőjéből és a 9. jogalkotási ciklus kezdetétől a 2019-es pénzügyi év végéig 27 tagállam 705 képviselőjéből áll; elégedetten nyugtázza a főtitkár által javasolt kiigazításokat, amelyeket az Elnökség 2018. március 12-én fogadott el;

A 2019. évi európai parlamenti választások

13.  üdvözli a kommunikációs kampányt, mint hasznos eszközt arra, hogy a polgároknak bemutassa az Unió és a Parlament célját; hangsúlyozza, hogy ennek a kampánynak többek között arra kell irányulnia, hogy ismertesse az Európai Unió szerepét, a Parlament hatáskörét, funkcióit, melyek közé tartozik a Bizottság elnökének megválasztása is, valamint a polgárok életére gyakorolt hatását;

14.  emlékeztet arra, hogy a 2018. évi költségvetési eljárásban elfogadottak szerint a kampány teljes költségvetése 33,3 millió EUR a két évre, ebből (a közbeszerzési eljárások lebonyolításához és a szerződések megkötéséhez szükséges idő miatt) 25 millió EUR 2018-ra, 8,33 millió EUR pedig 2019-re vonatkozik; megállapítja, hogy az Elnökség 2017 novemberében jóváhagyta a legutóbbi választások során levont tanulságok elemzésén alapuló kampánystratégiát;

15.  hangsúlyozza, hogy az európai választások kommunikációs eljárása három szintet ölel fel: a leginkább látható szint a nemzeti és az európai politikai pártokat és jelöltjeiket jelenti, a második szint a 2014-ben első ízben bevezetett „Spitzenkandidaten” (vezető jelölti) eljárást foglalja magában, a harmadik szint pedig az intézményi kampány, amelyben az jelenik meg, hogy mi a Parlament, mit tesz, hogyan befolyásolja a polgárok életét, és hogy miért fontos a választásokon való részvétel;

16.  kiemeli, hogy a Parlament önmagában nem rendelkezik a szükséges forrásokkal ahhoz, hogy 400 millió választásra jogosult polgárt elérjen, ezért ennek érdekében a lehető legjobban ki kell használnia multiplikátor-hálózatát; úgy véli, hogy a közösségi média internetes oldalain keresztüli kommunikációnak is fontos szerepet kell játszania; rámutat, hogy európai szinten 2018-ban számos konferencia megszervezésére kerül sor a polgárok és az érdekelt felek részvételével, és hogy nemzeti szinten a kapcsolattartó irodák szerepe döntő fontosságú lesz; továbbra is bevonja a Régiók Európai Bizottságát és helyi és regionális képviselőit a hálózatalapú megközelítésbe; úgy véli, hogy a választásokat megelőző utolsó szakaszban a nemzeti pártok mellett az európai politikai pártoknak is döntő szerepük lesz, különösen a „Spitzenkandidaten” folyamat keretében; ezért azt javasolja, hogy annak érdekében, hogy lehetővé tegyük számukra e feladat végrehajtását, külön 2019-re növelni kell a megfelelő forrásokat;

Biztonság és kiberbiztonság

17.  megjegyzi, hogy a 2019. évi költségvetés 2016-ban megkezdett jelentős beruházások további részleteit tartalmazza, amelyek célja a Parlament biztonságának jelentős javítása; rámutat arra, hogy ezek a projektek különböző területeket fednek le, főként az épületek vonatkozásában, azaz a bejáratok, a berendezések és a személyzet olyan biztonsági korszerűsítését, mint például az iPACS projekt, valamint a kiberbiztonság és a kommunikációs biztonság javítását;

18.  üdvözli a belga kormány, valamint az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat és más brüsszeli székhelyű intézmények által aláírt, a külső szerződő felek valamennyi uniós intézménybe belépni kívánó személyzetére vonatkozó biztonsági tanúsítványokról és ellenőrzésekről szóló egyetértési megállapodást, amely 2017-ben lépett hatályba; emlékeztet arra, hogy a Parlament 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló dokumentumban felszólította a főtitkárt, fontolja meg az egyetértési megállapodás alkalmazása tisztviselőkre, parlamenti asszisztensekre és gyakornokokra való kiterjesztésének észszerűségét, hogy alkalmazásuk előtt lehetséges legyen a szükséges biztonsági ellenőrzés elvégzése; kéri ezért a főtitkárt, hogy tájékoztassa a Költségvetési Bizottságot a fenti ügy jelenlegi állásáról;

19.  úgy véli, hogy az informatikai eszközök fontosakká váltak a képviselők és a személyzet számára munkájuk elvégzéséhez, mindazonáltal ki vannak téve a kibertámadásoknak; üdvözli ezért a tervezett előirányzatok kismértékű növelését, amely lehetővé teszi az intézmény számára eszközeinek és adatainak jobb védelmét azáltal, hogy folytatja kiberbiztonsági cselekvési tervét;

Ingatlanpolitika

20.  megismétli, hogy a költségvetési rendelet 203. cikkét kellőképpen figyelembe vevő, átlátható, korai információkon alapuló döntéshozatali folyamatra van szükség az ingatlanpolitika területén;

21.  tudomásul veszi a képviselők és a személyzet munkakörnyezetének javítását célzó folyamatot, amelyről az Elnökség 2017 decemberében határozott, és amely 2019-ben is folytatódni fog annak érdekében, hogy a változó munkavégzési formák miatt felmerülő igények kielégítése érdekében a Parlament rugalmas munkatereket biztosítson a képviselők számára, három brüsszeli irodát és két strasbourgi irodát biztosítva számukra a 2019. évi választásokat követően; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Strasbourgban hasznosabb lenne rugalmas tereket biztosítani az ülések számára; tudomásul veszi a Parlament épületeinek 2019. évi karbantartási költségeit, figyelembe véve a biztonsági és környezetvédelmi követelményeket is; kétségbe vonja az alábbi javasolt fejlesztések rendkívül magas költségeit: a könyvtár és a kapcsolódó irodák elköltöztetése, a képviselői étterem (Spinelli épület) felújítása és a Churchill épület éttermének felújítása; felkéri a főtitkárt, hogy még a költségvetés 2018. őszi parlamenti olvasata előtt tájékoztassa a Költségvetési Bizottságot a fenti határozatokhoz kapcsolódó információkról; figyelembe véve, hogy egyes projekteket el fognak halasztani;

22.  kételyét fejezi ki a Spaak épület felújításáról szóló tanulmányokra tervezett 1,58 millió EUR miatt, tudván, hogy a 2018-as költségvetésben a felújítás számára már elkülönítettek 14 millió EUR-t; felkéri a főtitkárt, hogy még a költségvetés 2018. őszi parlamenti olvasata előtt tájékoztassa a Költségvetési Bizottságot a fenti határozattal kapcsolatos információkról;

23.  további részleteket kíván megtudni a brüsszeli ASP épület bútorzatának állapotáról, ami indokolta lecserélését, valamint az új bútorzat kiválasztását célzó eljárásról, különösen az ár és a lecserélés szükségességének viszonyáról;

24.  tudomásul veszi a frissített küldetésnyilatkozatot a tájékoztatási irodákra vonatkozóan, melyeket az Elnökség 2017. novemberi határozatával összhangban ezentúl „kapcsolattartó irodáknak” neveznek; megjegyzi, hogy a kapcsolattartó irodák fő feladata, hogy a Parlament nevében politikailag semleges módon tájékoztatást adjanak és kommunikáljanak helyi szinten, annak érdekében, hogy a helyi, regionális és nemzeti szintű külső érdekelt felek tevékenységeit illetően információkat nyújtsanak az Unióról és szakpolitikáiról; ideértve a Régiók Európai Bizottságának tagjait is;

25.  megállapítja, hogy az új KAD épület keleti szárnya első részeinek átadására és használatba vételére 2018 végén kerül majd sor, míg a keleti szárny irodáinak többi részét és a konferenciatermeket 2019 folyamán fokozatosan lehet majd elfoglalni; megállapítja, hogy közvetlenül ezt követően megkezdődnek majd a nyugati szárny munkálatai is;

26.  emlékeztet a Számvevőszék 2014. évi elemzésére, amely a Parlament több földrajzi helyszínen való elhelyezkedésének költségét évi 114 millió euróra becsülte; kiemeli továbbá az európai uniós intézmények székhelyeinek elhelyezéséről szóló 2013. október 23-i állásfoglalásának(10) megállapítását, miszerint a Parlament személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó munkatársai által teljesített valamennyi kiküldetés 78%-a a Parlament több földrajzi helyszínen való elhelyezkedésének közvetlen következménye; kiemeli, hogy a jelentés a több földrajzi helyszínen való elhelyezkedés környezeti hatását 11 000–19 000 tonna CO2-kibocsátásra becsüli; hangsúlyozza az Európai Parlament költségvetésében elérhető potenciális megtakarítást egyetlen székhely esetén, és felszólít ezért az egyetlen székhelyre vonatkozó ütemterv kidolgozására;

27.  emlékeztet a Parlament kötelezettségvállalására az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvvel kapcsolatban, amely előírja, hogy vállalja, „hogy az alkalmazandó költségvetési és közbeszerzési szabályok sérelme nélkül a tulajdonukban és használatukban lévő épületekre vonatkozóan betartják ugyanazokat az előírásokat, mint amelyek” az irányelv „5. és 6. cikke alapján a tagállamok központi kormányzatainak épületeire vonatkoznak”, mivel épületeik a figyelem középpontjában állnak, és mivel azok energiahatékonysága tekintetében vezető szerepet kell játszania; hangsúlyozza, hogy sürgősen eleget kell tenni e nyilatkozatnak, többek között saját hitelességének megőrzése miatt is az épületek energetikai teljesítményéről és az energiahatékonyságról szóló irányelvek folyamatban levő felülvizsgálata során;

Képviselőkkel és akkreditált parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos kérdések

28.  üdvözli a Parlament titkárságának, a képviselőcsoportok titkárságainak és a képviselők hivatalainak a képviselők mandátumai betöltésének elősegítése érdekében végzett munkáját; ösztönzi azon szolgáltatások folyamatos fejlesztését, amelyek megerősítik a képviselők azon képességét, hogy ellenőrizzék a Bizottság és a Tanács munkáját, valamint képviseljék a polgárokat;

29.  üdvözli különösen az Európai Parlament Kutatószolgálata (EPRS) és a tematikus főosztályok révén a képviselőknek és a bizottságoknak nyújtott tanácsadás és a számukra végzett kutatás folyamatosan javuló minőségét; tudomásul veszi a főtitkár által 2017 októberében készített, az említett két szolgálat közötti együttműködésről szóló félidős értékelését; felkéri a főtitkárt, hogy nyújtson további tájékoztatást arról, hogy az említett szolgálatok hogyan koordinálják munkájukat a párhuzamosságok elkerülése és az ügyféligények kielégítése érdekében; üdvözli az informatikai alkalmazások tekintetében azokat az új és meglévő specifikus projekteket, amelyeket teljes egészében vagy részben 2019-ben hajtanak majd végre. Ezek: az e-Parlament projekt, az elektronikus iratkezelési rendszerre (ERMS) vonatkozó projekt, a nyílt digitális könyvtárprogram, a fordítási memóriák révén történő gépi tanulásra vonatkozó új kutatási és fejlesztési projekt, valamint a konferenciák és rendezvények résztvevőit regisztráló eszköz;

30.  emlékeztet a Parlament korábban már említett, 2017. április 5-i, a Parlament 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló állásfoglalására(11), valamint 2017. október 25-i, az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetére vonatkozó tanácsi álláspontról szóló állásfoglalására(12) és az általános költségtérítéssel kapcsolatos valamennyi hivatkozásra és kérésre; megismétli, hogy a képviselők általános költségtérítésével kapcsolatban átláthatóságra van szükség; ezzel összefüggésben üdvözli, hogy a Parlament Elnöksége létrehozta az általános költségtérítéssel foglalkozó munkacsoportját; emlékeztet az általános költségtérítéssel kapcsolatos fokozottabb átláthatóság iránti elvárásra és arra, hogy pontosabb szabályokat kell megállapítani az e költségtérítés keretében engedélyezett kiadások elszámoltathatóságával kapcsolatban, a Parlament számára felmerülő további nettó költségek nélkül;

31.  emlékeztet a mandátum függetlenségének elvére; a küszöbönálló elnökségi határozat tükrében megismétli az általános költségtérítéssel kapcsolatos nagyobb átláthatóságra vonatkozó felhívást, a parlamenti és tagállami nemzeti küldöttségek bevált gyakorlataira építve; hangsúlyozza, hogy vegyes rendszert lehetne létrehozni, amelyben az általános költségtérítés egy része átalányösszegként megmarad, és a többit számlák alapján vagy ellenőrzés függvényében fizetnék ki; megismétli, hogy az általános költségtérítés nagyobb hatékonysága és átláthatósága nem sértheti a magánélet tiszteletben tartásához való jogot;

32.  sürgeti a Parlament Elnökségének az általános költségtérítéssel foglalkozó munkacsoportját, hogy végezzék el a munkát, hogy még a 9. parlamenti ciklusra vonatkozó választások előtt ajánlásokat lehessen tenni a 2017. októberi parlamenti vélemény alapján;

33.  ismételten felhívja az Elnökséget, hogy biztosítsa a képviselők és az akkreditált parlamenti asszisztensek szociális és nyugdíjjogosultságainak tiszteletben tartását, valamint hogy megfelelő pénzügyi eszközöket bocsássanak rendelkezésre; ezzel kapcsolatban ismételten arra kéri fel a Bizottságot, hogy találjon működőképes megoldást azokra az akkreditált parlamenti asszisztensekre, akik a jelenlegi hivatali idő lejártát követően, miután két parlamenti ciklust megszakítás nélkül végigdolgoztak, nem lesznek jogosultak az európai nyugdíjrendszer juttatásaira, ugyanis a személyzeti szabályzatban előírtak szerint szükséges tíz évből hiányzik majd valamennyi szolgálati idejük, ami a 2014. évi korai választások és az akkreditált parlamenti asszisztensek új szerződéseinek a 2009. évi választások utáni időszak jelentős munkaterhe miatti késedelmes validálásának következménye; emlékeztet arra, hogy az európai parlamenti képviselők statútuma 27. cikkének (2) bekezdés előírja, hogy „a megszerzett jogokat és a jövőbeli jogosultságokat teljes mértékben fenn kell tartani”; megjegyzi azonban, hogy továbbra is fennállnak az önkéntes nyugdíjrendszerrel kapcsolatos problémák, és felkéri az Elnökséget és a főtitkárt, hogy vizsgálja meg az összes lehetőséget annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse a Parlament költségvetését terhelő kiadásokat;

34.   megfelelőnek tartja a „Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek” című 4 2 2. jogcímcsoport előirányzatait;

35.  tudomásul veszi az akkreditált parlamenti asszisztensek juttatásának felülvizsgálatát a Parlament három munkahelye közötti kiküldetésekhez kapcsolódó utazások tekintetében; emlékeztet az Elnökséghez intézett kérésére, hogy intézkedjen a tisztviselők, az egyéb alkalmazottak és az akkreditált parlamenti asszisztensek közötti egyenlő feltételek teljes körű megteremtése érdekében;

36.  a következő parlamenti ciklus tekintetében ismételten felhívja az Elnökök Értekezletét, hogy vizsgálja felül az Európai Unión kívüli küldöttségek és kiküldetések munkáját szabályozó végrehajtási rendelkezéseket; hangsúlyozza, hogy a felülvizsgálatnak – bizonyos feltételek mellett – fontolóra kell vennie az akkreditált parlamenti asszisztensek azon lehetőségét, hogy a képviselőket hivatalos parlamenti küldöttségeken és kiküldetéseken kísérjék;

37.  felhívja az Európai Parlament Elnökségét, hogy módosítsa a képviselők gyakornokaira vonatkozó szabályokról szóló, 2010. április 19-i EP elnökségi határozatot, hogy tisztességes díjazást biztosítson a gyakornokok szerződésében; hangsúlyozza, hogy a képviselői irodákban vagy a képviselőcsoportokban a gyakornokok díjazásának elegendőnek kell lennie legalább annak biztosítása érdekében, hogy javadalmazásuk fedezze a brüsszeli vagy azon városbeli megélhetési költségeket, ahol a szakmai gyakorlat zajlik;

38.  úgy véli, hogy megfelelő finanszírozást kell biztosítani a képviselők és az akkreditált parlamenti asszisztensek vagy más alkalmazottak közötti konfliktusok és zaklatási ügyek kezelésére szolgáló megelőző és korai támogatásra vonatkozó intézkedések kiigazítására irányuló ütemterv végrehajtásához;

A személyzettel kapcsolatos kérdések

39.  az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről a Tanáccsal 2015. november 14-én elért megállapodásnak megfelelően, mely szerint a Parlament éves létszámcsökkentési intézkedései 2019-ig folytatódnak, a Parlament 2019-ben 59 álláshellyel (1%-os létszámcsökkentési cél) csökkenti főtitkársága létszámtervét;

40.  úgy véli, hogy egy olyan időszakban, amikor az uniós intézmények rendelkezésére álló pénzügyi és humán erőforrások várhatóan egyre nagyobb mértékben beszűkülnek, fontos, hogy maguk az intézmények a legalkalmasabb munkatársakat tudják felvenni, és meg is tudják tartani őket az összetett kihívások kezelése érdekében, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elveivel összhangban;

41.   úgy véli, hogy a választások miatti működési szünetig a Parlament azzal az egyedülálló helyzettel fog szembesülni, hogy egy időben zajlik a ciklus végi szokásos sietség, a többéves pénzügyi keretről szóló jogalkotási javaslatok összetett csomagjának ügye, a brexit és a növekvő számú háromoldalú egyeztetés; úgy véli, ahhoz, hogy a Parlament és bizottságai számára lehetővé tegyék a fő tevékenységek végrehajtását, elengedhetetlenül szükséges, hogy továbbra is biztosítsák a logisztikai és emberi erőforrások megfelelő szintjét;

42.  megbízza a főtitkárt, hogy építsen a Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság között meglévő együttműködési megállapodásokra; amelyek tekintetében az EPRS nagyon pozitív példa; kéri, hogy azonosítsanak olyan területeket – többek között az informatikai szolgáltatások és a biztonság tekintetében, de nem kizárólag ezeken a területeken –, amelyek esetében növelni lehetne a háttérirodai funkciók közötti szinergiákat, felhasználva a Parlament és a két említett szerv tapasztalatait, valamint teljes mértékben figyelembe véve az irányítási nehézségeket és az említettek méretében mutatkozó eltéréseket, hogy tisztességes együttműködési megállapodásokat lehessen kidolgozni; emellett kéri a főtitkárt, hogy készítsen tanulmányt a háttérirodai funkciókat és szolgáltatásokat illetően a Parlament és a többi intézmény között esetlegesen létrehozható szinergiákról;

43.  kéri, hogy értékeljék az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti intézményközi igazgatási együttműködési megállapodás révén az egyes résztvevők által elért megtakarításokat és előnyöket, mind a közös szolgálatokhoz tartozó területeken, mind pedig az együttműködés körébe tartozó területeken, valamint a más intézményekkel és ügynökségekkel kötendő esetleges jövőbeli megállapodások révén elérhető lehetséges megtakarításokat és előnyöket;

44.  üdvözli a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti állásfoglalást(13); úgy véli, hogy a határozat fontos lépés a szexuális zaklatás és bármilyen nem megfelelő magatartás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében az Európai Unióban és annak intézményeiben, beleértve az Európai Parlamentet is; kéri, hogy az állásfoglalásban foglalt igények végrehajtásához megfelelő forrásokat különítsenek el;

Egyéb kérdések

45.  tudomásul veszi az aktuális ingatlanprojektekhez való hozzájárulás érdekében alkalmazott év végi gyűjtőátcsoportosítás folyamatban lévő gyakorlatát; a 2014-es, 2015-ös, 2016-os és 2017-es adatok alapján kiemeli, hogy az év végi gyűjtőátcsoportosítás szisztematikusan ugyanazokon a fejezeteken és címeken, és kevés kivétellel pontosan ugyanazokon a sorokon történik; ezért felteszi a kérdést, hogy azoknak a fejezeteknek és soroknak a programozott túlértékeléséről van-e szó annak érdekében, hogy forrásokat teremtsenek a költségvetési politika finanszírozásához;

46.  megkérdőjelezi a brüsszeli és strasbourgi irodákban valamennyi parlamenti asszisztens számára biztosított fejhallgatókat és webkamerákat, miközben többségük nem is kérte azokat; megkérdőjelezi e határozat költségeit és indokait; felkéri a főtitkárt, hogy tájékoztassa a Költségvetési Bizottságot a fenti határozattal kapcsolatos információkról;

47.  megjegyzi, hogy a Parlament étkeztetési területeihez való hozzáférés korlátozása 2017. január 1-én megszűnt; elfogadja azt a gyakorlatot, hogy a Parlament épületeiben dolgozó vagy épületeibe egy intézményközi találkozó keretében belépő személy a Parlament étkezdéjében és éttermeiben ebédel; megjegyzi azonban, hogy a brüsszeli ASP épület és a strasbourgi LOW épület önkiszolgáló étterméhez való hozzáférés a látogatók csoportjainak napi jelenléte miatt nagyon bonyolulttá vált; ezért felhívja a figyelmet arra, hogy e két önkiszolgáló étterem bejáratánál gyorsan újra kell indítani az ellenőrzéseket nem más intézmények tagjaira és személyzetére vonatkozóan, hanem annak érdekében, hogy ezeket a csoportokat szisztematikusan átirányítsák a számukra fenntartott éttermekhez;

48.  tudomásul veszi az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között folyó párbeszédet; hangsúlyozza, hogy túl kell lépni az „európai parlamenti hét” meglévő keretén, hogy állandó szinergiák jöjjenek létre az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok terén; felhív ennek megerősítésére a Parlament és az Unió tagállamokban betöltött szerepének jobb megértése érdekében;

49.  kéri a 2018-as költségvetésben elfogadott, televízióállomásokkal, a közösségi médiával és további partnerekkel együttműködést megvalósító európai médiaközpont továbbfejlesztését annak érdekében, hogy képzési célokat határozzanak meg a fiatal újságírók számára, különösen az új tudományos és technológiai fejleményekkel, valamint a tényeken alapuló, szakértők által megvizsgált hírekkel kapcsolatban;

50.  üdvözli a Parlament fenntartható mobilitást ösztönző erőfeszítéseit;

51.  felkéri a Parlamentet, hogy környezetileg fenntartható megközelítést fogadjon el, és a keretében végzett tevékenységek legtöbbjét tegye környezetbaráttá;

52.  tudomásul veszi a mobilitási munkacsoport létrehozását, amelynek inkluzív módon, egyértelmű megbízatással kell működnie; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek meg kell felelnie valamennyi regionálisan alkalmazandó törvénynek a munkahelyeken, ideértve az adott területet is; javasolja a brüsszeli parlamenti helyszínek és a repülőtér között kialakított közvetlen vasúti kapcsolat használatának támogatását; felkéri a felelős szolgálatokat, hogy értékeljék újra saját gépjármű-állományuk összetételét és méretét e háttérrel összevetve; felhívja az Elnökséget, hogy haladéktalanul hozzon létre egy ösztönző rendszert, amely támogatja a kerékpárok használatát az otthon és a munkahely közötti ingázás terén; megjegyzi, hogy ez a rendszer más intézményekben már működik, például az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban;

53.  felhívja a főtitkárt és az Elnökséget, hogy alakítsák ki a teljesítményalapú költségvetés-tervezés kultúráját a Parlament igazgatásában, valamint a karcsú menedzsmentre vonatkozó megközelítést annak érdekében, hogy fokozzák a hatékonyságot, valamint csökkentsék a papírmunkát és a bürokráciát az intézmény belső munkavégzésében; hangsúlyozza, hogy a karcsú menedzsment a munka folyamatos javítását jelenti az egyszerűsítésnek és az adminisztratív személyzet tapasztalatának köszönhetően;

o

o  o

54.  elfogadja a 2019-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési javaslatát;

55.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési javaslatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET

 

A FŐTITKÁR JELENTÉSE

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE

AZ EURÓPAI PARLAMENT 2019-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL

 

KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATTERVEZET

2019

Az Európai Uniónak a Parlament kiadásaihoz való hozzájárulása

a 2019-es pénzügyi évre vonatkozóan

Megnevezés

Összeg

 

 

Kiadások

1 999 144 000

Saját források

176 893 540

Esedékes hozzájárulás

1.822.250.460

BEVÉTELEK

Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

 

 

 

 

 

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

4 0

KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

 

 

 

4 0 0

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

82 449 930

76 861 414

73 998 872

4 0 3

Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

p.m.

p.m.

17 371

4 0 4

Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból adódó bevételek

11 681 950

11 551 312

11 067 302

 

 

94 131 880

88 412 726

85 083 544

4 0. alcím – Összesen

4 1

NYUGDÍJJÁRULÉKOK

 

 

 

4 1 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

67 193 160

66 291 673

62 567 541

4 1 1

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele illetve megváltása

9 200 000

9 200 000

7 596 194

4 1 2

Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

10 000

10 000

49 218

 

 

76 403 160

75 501 673

70 212 953

4 1. alcím – Összesen

4 2

EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

 

 

 

4 2 1

Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

p.m.

p.m.

0

 

4 2. alcím – Összesen

0

0

0

 

4. cím – Összesen

170 535 040

163 914 399

155 296 497

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 0

INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 0 0

Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

10 000

p.m.

0

5 0 0 0

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

5 000

p.m.

0

5 0 0 2

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

10 000

p.m.

162

5 0 1

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

1 000

p.m.

0

 

5 0. alcím – Összesen

16 000

p.m.

162

5 1

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 1 1

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

4 186 000

p.m.

 

5 1 1 0

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

3 547 000

p.m.

3 016 718

5 1 1 1

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

639 000

p.m.

52 903

 

5 1. alcím – Összesen

4 186 000

p.m.

3 069 621

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 2 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

50 000

50 000

2 077

 

5 2. alcím – Összesen

50 000

50 000

2 077

5 5

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

 

 

5 5 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

1 285 000

p.m.

5 546 788

5 5 1

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

755 042

 

5 5. alcím – Összesen

1 285 000

p.m.

6 301 830

5 7

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

 

 

 

5 7 0

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

717 500

p.m.

4 122 802

5 7 1

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

3 000

p.m.

3 669 132

 

5 7. alcím – Összesen

720 500

p.m.

7 791 934

5 8

EGYÉB BEVÉTELEK

 

 

 

5 8 1

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

20 162 097

 

5 8. alcím – Összesen

p.m.

 

 

 

5. cím – Összesen

6 257 500

50 000

37 327 720

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

 

 

 

6 6

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

 

 

 

6 6 0

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

100 000

p.m.

p.m.

6 6 0 0

Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

100 000

p.m.

12 731 797

6 6 0 1

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

p.m.

p.m.

0

 

6 6. alcím – Összesen

100 000

p.m.

12 731 797

 

6. cím – Összesen

100 000

p.m.

12 731 797

9

EGYÉB BEVÉTELEK

 

 

 

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

 

 

 

9 0 0

Egyéb bevételek

1 000

1 000

1 638 371

 

9 0. alcím – Összesen

1 000

1 000

1 638 371

 

9. cím – Összesen

1 000

1 000

1 638 371

 

MINDÖSSZESEN

176 893 540

163 965 399

206 994 385

KIADÁSOK

Az előirányzatok (2019 és 2018) és a teljesítés (2017) általános összefoglalója

Cím Alcím

Megnevezés

2019. évi előirányzatok

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

 

 

 

 

 

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

224 910 000

211 876 000

203 969 300

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

683 275 000

669 114 000

641 373 448

1 4

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

142 607 000

144 478 333

138 007 588

1 6

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

20 662 000

18 648 150

14 743 257

 

1. cím – Összesen

 

1 071 454 000

1 044 116 483

998 093 592

 

 

 

 

 

2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB

 

 

 

 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

225 411 000

227 352 000

267 588 704

2 1

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

178 085 200

166 773 500

161 271 592

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

8 415 500

7 103 000

4 681 409

 

2. cím – Összesen

411 911 700

401 228 500

433 541 705

 

 

 

 

 

3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

33 630 000

36 693 000

32 136 133

3 2

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

123 823 300

144 268 390

114 596 561

 

3. cím – Összesen

157 453 300

180 961 390

146 732 695

 

 

 

 

 

4

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

130 180 000

114 770 000

109 814 922

4 2

PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

209 160 000

208 171 000

200 971 143

4 4

A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

460 000

440 000

420 000

 

4. cím – Összesen

339 800 000

323 381 000

311 206 065

 

 

 

 

 

5

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA

 

 

 

5 0

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA KIADÁSAI

p.m.

p.m.

0

 

5. cím – Összesen

0

0

0

 

 

 

 

 

10

EGYÉB KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

18 525 000

1 000 000

0

10 3

BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0

10 4

TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA SZÁMÁRA

p.m.

p.m.

0

10 5

INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

0

10 6

TARTALÉK FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PRIORITÁSI PROJEKTEK SZÁMÁRA

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS-TARTALÉK

p.m.

p.m.

0

 

10. cím – Összesen

18 525 000

1 000 000

0

 

MINDÖSSZESEN

 

1 999 144 000

1 950 687 373

1 889 574 057

I. SZAKASZ – EURÓPAI PARLAMENT

Bevételek — Saját források

4. cím — Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

4 0. alcím — Különböző adók és levonások

4 0 0. jogcímcsoport — A parlamenti képviselők, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Jogalap

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3. jogcímcsoport — Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

17 370,67

Jogalap

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 2003. december 15-ig érvényben lévő változatának 66a. cikke.

4 0 4. jogcímcsoport — Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból származó bevételek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Legal basis

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. alcím — Nyugdíjjárulékok

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport — Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele illetve megváltása

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport — Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

10 000

10 000

49 218,19

4 2. alcím — Egyéb nyugdíjjárulékok

4 2 1. jogcímcsoport — Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Jogalap

Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete.

5. cím — Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

5 0. alcím — Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0. jogcímcsoport — Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím — Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből vagy részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1. jogcím — Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

5 000

p.m.

 

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből vagy visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 2. jogcím — Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

10 000

p.m.

162,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 0 1. jogcímcsoport — Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 2. jogcímcsoport — Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

1 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó jövedelmeket.

5 1. alcím — Bérbeadásból származó bevételek

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 1 1 1. jogcím — Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

639 000

p.m.

52 903,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. alcím — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

50 000

50 000

2 076,80

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, az intézmény követeléseivel kapcsolatos banki vagy egyéb kamatokból származó bevétel kimutatására szolgál.

5 5. alcím — Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek

5 5 0. jogcímcsoport — Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

755 041,57

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7. alcím — Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

5 7 0. jogcímcsoport — Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

717 500

p.m.

4 122 801,83

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2. jogcímcsoport — Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 7 3. jogcímcsoport — Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

3 000

p.m.

3 669 131,72

5 8. alcím — Egyéb bevételek

5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is szolgál.

6. cím — Hozzájárulások és visszatérítések az uniós megállapodásokkal és programokkal összefüggésben

6 6. alcím — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

100 000

p.m.

12 731 797,26

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyek tekintetében ezek a bevételek címzettek.

6 6 0 1. jogcím — Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

9. cím — Egyéb bevételek

9 0. alcím — Egyéb bevételek

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2017. évi teljesítés

1 000

1 000

1 638 370,61

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb költségek feltüntetésére szolgál.

Az ezen jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

Kiadások — Kiadások

1. cím — Az intézménynél dolgozó személyek

1 0. alcím — Az Európai Parlament képviselői

1 0 0. jogcímcsoport — Tiszteletdíjak és juttatások

1 0 0 0. jogcím — Tiszteletdíjak

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

78 020 000

77 125 000

75 582 239,05

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 9. és 10. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 1. és 2. cikke.

1 0 0 4. jogcím — Szokásos utazási költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítésének fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 10–21. és 24. cikke.

1 0 0 5. jogcím — Egyéb utazási költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

5 670 000

6 200 000

5 700 000,00

Megjegyzések

Az előirányzat az egyéb utazási költségek, a megválasztás szerinti tagállamba való utazás költségeinek visszatérítésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 22. és 23. cikke.

1 0 0 6. jogcím — Általános költségtérítés

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

42 900 000

40 213 000

38 910 938,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzatával összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 170 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 25–28. cikke.

1 0 0 7. jogcím — Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

187 000

185 000

162 322,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament elnökének megbízatásával járó átalánynapidíj és reprezentatív költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az Elnökség 2009. június 17-i határozata.

1 0 1. jogcímcsoport — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jóléti intézkedések

1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

2 930 000

2 923 000

2 058 839,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítás és a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek, valamint a képviselők orvosi költségeinek fedezésére szolgál.

Ez szolgál a képviselők biztosításának rendezésére és megsegítésére is, amennyiben hivatalos út során hazaszállításra van szükség, súlyos betegség, baleset vagy előre nem látható, az utazás folytatását akadályozó esemény következtében. A támogatás magában foglalja a hazaszállítás megszervezését és az ahhoz kapcsolódó költségek fedezését.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 18. és 19. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 3–9. és 29. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös szabályok.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó közös szabályozás.

A Bizottság határozata az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések megállapításáról.

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

876 000

805 000

655 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a súlyos fogyatékossággal élő képviselők támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 30. cikke.

1 0 2. jogcímcsoport — Ideiglenes juttatások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

20 690 000

960 000

645 727,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 13. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 45–48. és 77. cikke.

1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak

1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak (KKJ)

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 150 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 75. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat III. melléklete.

1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

274 000

310 000

302 405,62

Megjegyzések

Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 75. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat II. melléklete.

1 0 3 2. jogcím — Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Megjegyzések

Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó, túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 75. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat I. melléklete.

1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 500 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 27. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 76. cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó (KKJ) szabályzat VII. melléklete.

1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

800 000

800 000

670 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 44. cikke.

Az Elnökség 2009. május 4-i határozata a képviselők nyelvi és számítástechnikai képzéséről.

1 2. alcím — Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

1 2 0. jogcímcsoport — Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:

—  bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

—  betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,

—  túlórák miatti átalánykifizetések,

—  egyéb juttatások és támogatások,

—  a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

—  a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges bérkorrekció hatása,

—  munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

Ez ezenfelül az Európai Parlament brüsszeli vagy strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 450 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 2. jogcím — Túlórák díjazása

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

110 000

134 000

50 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett jogalapban foglalt feltételek mellett.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 4. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,

—  az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

—  napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,

—  nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,

—  az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg,

—  a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve az Unió nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők juttatásainak fedezésére szolgál:

—  az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba került tisztviselők,

—  új kompetenciák intézményen belüli megszerzésével kapcsolatos szervezeti igények miatt szabadságra küldött tisztviselők,

—  AD 16-os vagy AD 15-ös fokozatból a szolgálat érdekében nyugdíjazott tisztviselők és képviselőcsoportoknál dolgozó ideiglenes alkalmazottak.

Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is (kivéve a személyzeti szabályzat 42c. cikkének rendelkezései alá tartozó, korrekciós együtthatóra nem jogosult tisztviselőket).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 42c. és 50. cikke, illetve IV. melléklete, továbbá az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 48a. cikke.

1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  a személyzeti szabályzat vagy a 2689/95/EK, Euratom, ESZAK vagy az 1748/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet szerint fizetendő juttatások,

—  a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,

—  a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében szükségessé vált, az Európai Közösségek ideiglenes tisztviselői szolgálati jogviszonyának végleges megszűnésével kapcsolatos különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1995. november 17-i 2689/95/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 4. o.).

Az Európai Közösségek az Európai Parlamentben létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek és az Európai Parlament politikai csoportjaiban dolgozó ideiglenes alkalmazottainak szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, 2002. szeptember 30-i 1748/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 264., 2002.10.2., 9. o.).

1 4. alcím — Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb alkalmazottak és külső személyek

1 4 0 0. jogcím — Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál, a Biztonsági Főigazgatóságon dolgozó, a személy- és vagyonbiztonsággal, az információbiztonsággal és a kockázatértékeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó egyéb alkalmazottak, továbbá a Főtitkárságon gépjárművezetőként vagy azok koordinátoraként dolgozó egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások kivételével:

—  egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és szaktanácsadók (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében) javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző – nagyrészt közösségi – szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

—  helyettesítő személyzet alkalmazása,

—  a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) által kibocsátott számlák az Európai Parlament alkalmazottai (úgymint a munkanélküli-járadékkal, nyugdíjjogosultsággal stb. kapcsolatos) adminisztratív aktáinak kezelését végző alkalmazottak foglalkoztatásáért.

Ezen előirányzat egy része fogyatékossággal élő szerződéses alkalmazottak felvételére szolgál az Elnökség 2015. április 27-i határozatával összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 4 000 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (IV., V. és VI. cím).

A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainakfelvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések (az Európai Parlament főtitkárának 2014.

október 17-i határozata).

1 4 0 1. jogcím — Egyéb alkalmazottak – Biztonság

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a Biztonsági Főigazgatóságon dolgozó, a személy- és vagyonbiztonsággal, az információbiztonsággal és a kockázatértékeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó egyéb alkalmazottak vonatkozásában felmerülő következő kiadások fedezésére szolgál:

—  a szerződéses alkalmazottak és a kisegítő szerződéses alkalmazottak javadalmazása, beleértve a juttatásokat, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

—  helyettesítő személyzet alkalmazása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (IV. cím).

A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainakfelvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések (az Európai Parlament főtitkárának 2014.

október 17-i határozata).

1 4 0 2. jogcím — Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a Főtitkárságon gépjárművezetőként vagy azok koordinátoraként dolgozó egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál:

—  a szerződéses alkalmazottak és a kisegítő szerződéses alkalmazottak javadalmazása, beleértve a juttatásokat, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

—  helyettesítő személyzet alkalmazása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (IV. cím).

A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak ----felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási rendelkezések (az Európai Parlament főtitkárának 2014.október 17-i határozata).

1 4 0 4. jogcím — Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  juttatások a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok számára (ösztöndíjak), beleértve a családi támogatást,

—  a gyakornok utazási költségei,

—  a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program gyakornokainak közvetlenül a fogyatékosságukhoz kapcsolódó többletköltsége, az Európai Parlament Főtitkárságán sorra kerülő gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok 24. cikkének (9) bekezdése (korábbi 20. cikk (8) bekezdés) szerint. Ez magában foglalja a fogyatékosság esetén fizetett kiegészítő juttatás költségeit (az ösztöndíj legfeljebb 50%-a),

—  a gyakornokok betegség- és balesetbiztosításának költségei,

—  a gyakornokoknak szervezett tájékoztató/képzési előadásokkal kapcsolatos költségek (nevezetesen a gyakornokok fogadása),

—  támogatás fizetése a Schuman-gyakorlatokkal foglalkozó bizottságnak,

—  az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei,

—  a nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésével kapcsolatos költségek, nevezetesen juttatásaik és útiköltségeik,

—  a kirendelt nemzeti szakértők balesetbiztosításának költségei,

—  a tanulmányi látogatások és ösztöndíjak költségei,

—  a konferenciatolmácsok és a fordítók képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel és a fordítóképzést biztosító egyetemekkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok és fordítók képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos támogatások, illetve járulékos költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

Jogalap

Az Európai Parlament tisztviselőinek és a képviselőcsoportok ideiglenes alkalmazottainak nemzeti közigazgatások, az azokhoz kapcsolódó szervek és nemzetközi szervezetek részére történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2005. március 7-i határozata).

A nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2009. május 4-i határozata).

Az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok (az Európai Parlament főtitkárának 2013. február 1-jei határozata).

1 4 0 5. jogcím — Tolmácsolási kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Megjegyzések

Az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál:

—  azon szerződéses konferenciatolmácsok díja és egyenértékű juttatásai, társadalombiztosítási járulékai, utazási költségei és egyéb költségei, akiket az Európai Parlament alkalmaz a Parlament saját céljaira vagy más intézmények céljaira a Parlament által szervezett olyan ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását a Parlament (tisztviselői vagy ideiglenes alkalmazotti státuszú) tolmácsai nem tudják ellátni,

—  a fenti üléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők költségei abban az esetben, ha ezeket a feladatokat nem tudják ellátni a z Európai Parlament tisztviselői, ideiglenes alkalmazottak vagy egyéb alkalmazottak,

—  a Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek, akik más regionális, nemzeti vagy nemzetközi intézmény alkalmazottjai,

—  a tolmácsolással összefüggő tevékenységekhez, nevezetesen az ülések előkészítéséhez és a tolmácsok képzéséhez és kiválasztásához kapcsolódó díjak,

—  a Bizottság számára a konferenciatolmácsok fizetésének kezeléséért fizetett díjak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 500 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A szabadúszó konferenciatolmácsok (auxiliary conference interpreters, ACI) munkakörülményeit és alkalmazásuk pénzügyi keretét rögzítő, 1999. július 28-án létrehozott, 2004. október 13-án jegyzetekkel ellátott és 2008. július 31-én felülvizsgált egyezmény (és alkalmazási szabályai).

1 4 0 6. jogcím — Megfigyelők

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a megfigyelőkkel kapcsolatos költségek kifizetésére szolgál, az Európai Parlament eljárási szabályzatának 13. cikkével összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső fordítási szolgáltatások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, szövegellenőrzéssel, gépeléssel, kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

1 6. alcím — Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvételi költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

163 000

253 650

180 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségeket és a felvételi elbeszélgetésre behívott jelöltek útiköltségeket és tartózkodási költségeit,

—  a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségeket.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben, a Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. cikke és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzet továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, többek között a hivatalos munkanyelvek oktatása révén.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális intézkedések

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

749 000

743 000

477 204,99

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  egy intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:

—  aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,

—  aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,

—  az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,

a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,

—  a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb személyzet támogatása,

—  a személyzeti bizottság támogatása, illetve a szociális ellátás kisebb költségei. A személyzeti bizottság azzal a céllal járul hozzá a szociális tevékenységek résztvevőinek költségeihez, illetve biztosít költségtérítést, hogy támogassa a szociális, kulturális vagy nyelvi vonatkozású tevékenységeket; az egyes alkalmazottak vagy háztartások azonban nem részesülnek támogatásban,

—  egyéb szociális jellegű – intézményi és intézményközi szintű – intézkedések, melyek a tisztviselőket, az egyéb alkalmazottakat és a nyugdíjasokat célozzák,

—  a fogyatékkal élő tisztviselők és egyéb alkalmazottak, illetve a fogyatékkal élő gyakornokok, valamint a felvétel alatt álló fogyatékkal élő tisztviselők és egyéb alkalmazottak, illetve a kiválasztás alatt álló fogyatékkal élő gyakornokok érdekében hozott ésszerű alkalmazkodási intézkedések, orvosi vizsgálatok vagy szociális kiadások finanszírozása a személyzeti szabályzat 1d. cikkének alkalmazásában, különösen a munkahelyen vagy kiküldetés alatt nyújtott személyes asszisztencia tekintetében.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 70 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 1d. cikke, 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke.

1 6 3 1. jogcím — Mobilitás

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 500 000

730 000

639 060,19

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző munkahelyeken a mobilitási tervvel összefüggő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5000 EUR.

1 6 3 2. jogcím — A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

240 000

227 000

230 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint egy állandó szabadidőközpont (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok, étterem) költségeihez való hozzájárulás fedezésére is szolgál.

Az előirányzat az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 600 000 EUR.

1 6 5. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Orvosi ellátás

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat az orvosi rendelők, a Betegszabadságok Ügyintézési Szolgálata és a Munkahelyi Kockázatmegelőzési és Jólléti Osztály három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az orvosi vizsgálatokat, az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzését, az orvosi vizsgálatokkal – nevezetesen a foglalkozás-egészségügy keretében felmerülő vizsgálatokkal –, a felvételt megelőző orvosi vizsgálatokkal, a „kockázattal járó, a felügyeleti és a meghatározott kockázattal járó álláshelyekre” vonatkozó rendszeres vizsgálatokkal, az orvosi szakvéleményekkel és az ergonómiával kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével, a választottbíráskodással és a szakértői véleményekkel kapcsolatos eseti költségeket, illetve az intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok és paramedikális szakemberek által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat.

Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, valamint a rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális személyzettel kapcsolatos költségeket.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 6 5 2. jogcím — Étkeztetési költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az étkeztetéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

1 6 5 4. jogcím — Gyermekfelügyeleti létesítmények

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Parlament hozzájárulását a belső gyermekfelügyeleti létesítményekkel és a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló, külső gyermekfelügyeleti létesítményekkel kapcsolatos valamennyi szervezeti kiadáshoz és szolgáltatásokra vonatkozó kiadáshoz.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 300 000 EUR.

1 6 5 5. jogcím — Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

615 000

445 600

295 000,00

Megjegyzések

A 2013. augusztus 1-jei a C(2010) 7993 bizottsági határozattal módosított, C(2009) 7719 bizottsági határozat helyébe lépő, az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált iskoláknak az uniós személyzet tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeinek létszáma alapján fizetett közösségi hozzájárulás hatályba léptetéséről szóló C(2013) 4886 bizottsági határozat végrehajtása (HL C 222., 2013.8.2., 8. o.).

Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz adott európai parlamenti hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz az Európai Bizottság által az Európai Parlament nevében adott hozzájárulás megtérítésére szolgál. Az Európai Parlament személyzeti szabályzata hatálya alá tartozó állományának az említett iskolákba beíratott gyermekeivel kapcsolatos költségeket fedezi.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

2. cím — Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési kiadások

Megjegyzések

Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konfliktusok és az Európai Parlament épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió általános költségvetésének kell fedeznie.

E cím előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konfliktusokból és a terrortámadásokból származó károkhoz kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. alcím — Épületek és járulékos költségek

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat fedezi a vagyonadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez történő indexálásról is rendelkeznek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 000 EUR.

A telek- és épületvásárlás, vagy telek- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 1. jogcím — Éves lízingdíjak

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

A telek- és épületvásárlás, vagy telek- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekkel és azok fejlesztésével kapcsolatos támogatásokat a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

A telek- és épületvásárlás, vagy telek- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 7. jogcím — Építkezések és épületek belső kialakítása

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  építkezések költségei (munkálatok, a tanulmányok díja, az üzembe helyezéshez szükséges kezdeti berendezések és felszerelések és minden ezzel kapcsolatos költség),

—  a belső kialakítási munkák költségei és az ilyen munkákkal járó egyéb kiadások (nevezetesen az építészek és mérnökök honoráriuma stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 600 000 EUR.

A telek- és épületvásárlás, vagy telek- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 8. jogcím — Egyéb specifikus ingatlankezelés

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlankezeléssel kapcsolatos egyéb olyan kiadások fedezésére szolgál, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, nevezetesen:

—  hulladékgazdálkodás és -kezelés,

—  kötelező ellenőrzések, minőségi ellenőrzések, szakértői jelentések, auditok, szabályoknak való megfelelés ellenőrzése stb.,

—  műszaki könyvtár,

—  épületigazgatási támogatás (building helpdesk),

—  épülettervek és adathordozók kezelése,

—  egyéb kiadások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az Európai Parlament által bérelt vagy tulajdonában lévő épületek (helyiségek és műszaki berendezések) karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 104. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 150 000 EUR.

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően az Európai Parlament három szokásos munkahelyének, az Unión belül található tájékoztató irodáinak, valamint a harmadik országokban található irodáinak otthont adó épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 104. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 120 000 EUR.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1. alcím — Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

2 1 0 0. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereinek megfelelő működéséhez szükséges ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban az adatfeldolgozási és távközlési központra, az osztályok számítástechnikai rendszereire, valamint a hálózatüzemeltetésre vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 625 000 EUR.

2 1 0 1. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereire vonatkozó, az infrastruktúra fejlesztését és fenntartását célzó ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a hálózatokkal, a vezetékekkel, a távközléssel, az egyéni felszerelésekkel, valamint a szavazórendszerrel kapcsolatos infrastruktúrára vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 66 000 EUR.

2 1 0 2. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszerei terén a felhasználóknak nyújtott ismétlődő ügyfélszolgálati és támogatási tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások a képviselőknek és más felhasználóknak nyújtott, különösen az igazgatási, jogalkotási és kommunikációs alkalmazásokkal kapcsolatos támogatási szolgáltatásokra vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 4 000 EUR.

2 1 0 3. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Megjegyzések

Az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével, karbantartásával és az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal, valamint az intézmény ikt-alkalmazásainak kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a képviselőknek nyújtott, a kommunikációs és biztonsági, valamint az igazgatási és jogalkotási alkalmazásokra vonatkoznak.

Emellett fedezi az intézményközi nyelvi együttműködés keretében közösen finanszírozott ikt-eszközökkel kapcsolatos kiadásokat is az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság határozatainak megfelelően.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 32 000 EUR.

2 1 0 4. jogcím — Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereire vonatkozó infrastrukturális beruházások miatt igénybe vett külső informatikai szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a beruházások főleg az informatikai és távközlési központra, a hálózatokra, a vezetékekre, valamint a videokonferencia-rendszerekre vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 102 000 EUR.

2 1 0 5. jogcím — Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint a létező vagy új ikt-projektberuházások miatt igénybe vett külső informatikai szolgáltató és informatikai tanácsadó cégek külső szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a beruházások elsősorban a képviselőknek nyújtott, valamint a jogi, igazgatási, pénzügyi, kommunikációs és az IKT irányításával kapcsolatos alkalmazásokra vonatkoznak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasználódott és tönkrement bútorok és irodai gépek cseréjét is. Az előirányzat emellett az Európai Parlament bútorállományával kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására, javítására és kezelésére szolgál:

—  a közzététellel, a biztonsággal (többek között a szoftverekkel), az éttermekkel és az épületekkel, a személyi állomány képzésével, az intézmény sportlétesítményeivel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,

—  különösen a nyomda, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a biztonság, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezései,

—  speciális (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések és a hozzájuk kapcsolódó külső szolgáltatások,

Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket, valamint a külső szakértőket igénylő tárgykörökben biztosított műszaki segítségnyújtáshoz (tanácsadáshoz) kapcsolódó költségeket is.

Ez az előirányzat fedezi továbbá a konferenciák lebonyolításához szükséges technikai eszközök az egész világon történő szállításának költségeit, amennyiben valamely képviselő, képviselőcsoport vagy európai parlamenti szerv erre igényt tart. Idetartoznak a szállítási költségek, valamint a kapcsolódó ügyintézési költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 190 000 EUR.

2 1 6. jogcímcsoport — Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

4 101 000

3 728 000

3 222 495,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek (gépjárműflották és kerékpárok) vásárlására, lízingjére, karbantartására, használatára és javítására, valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és tehergépkocsik, gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosításokat és az egyéb kezelési költségeket is. Ha a járműflotta cseréjére vagy járművek beszerzésére, lízingjére vagy bérlésére kerül sor, előnyben kell részesíteni az olyan járműveket, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például a hibrid gépkocsik.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2 3. alcím — Folyó igazgatási kiadások

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, és a kapcsolódó kezelési költségeknek a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

60 000

60 000

40 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

2 3 2. jogcímcsoport — Jogi költségek és kártérítések

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  azon költségek fedezése, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék vagy a nemzeti bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet,

—  külső ügyvédek megbízásának költsége, akik az Európai Parlamentet uniós és nemzeti bíróságok előtt képviselik, továbbá jogi tanácsadók és szakértők megbízásának költsége, akik a Jogi Szolgálatot segítik,

—  ügyvédi díjak megtérítése fegyelmi és azzal egyenértékű eljárásokkal összefüggésben,

—  a kártérítéssel és kamatokkal kapcsolatos költségek,

—  a peren kívüli egyezségekben fizetendő összegek a Törvényszék eljárási szabályzata III. címének 11. fejezete szerint.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

337 000

271 000

160 116,73

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

2 3 7. jogcímcsoport — Költöztetés

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat a költöztető cégek vagy a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztető- és csomagoló- vagy rakodómunka költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 8. jogcímcsoport — Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következőket fedezi:

—  egyéb jogcímben külön nem meghatározott biztosítás,

—  a teremőrök, gépjárművezetők, recepciósok, raktárkezelők, költöztetők, valamint a látogatásokért és szemináriumokért, a Parlamentarium szolgáltatásaiért, az orvosi szolgálatért, a biztonsági szolgálatért, az épületek karbantartásáért és a különböző műszaki szolgálatokért felelős személyzet egyenruháinak beszerzése és karbantartása,

—  más költségvetési sorban konkrétan nem szereplő egyéb működési és igazgatási kiadások, beleértve a volt képviselők személyzeti szabályzat alapján járó nyugdíjaival kapcsolatban a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) fizetett igazgatási díjakat, az Európai Parlament helyiségeiben vagy rendszereiben dolgozó külső személyek biztonsági ellenőrzésével kapcsolatos kiadások, illetve áruk vagy szolgáltatások beszerzése,

—  a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS) tevékenységeihez kapcsolódó egyéb beszerzések (reklámkampányok stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 9. jogcímcsoport — EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

262 500

262 500

196 961,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMAS azon tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, amelyek célja az Európai Parlament környezeti teljesítményének javítása, beleértve e tevékenységek népszerűsítését, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezésével kapcsolatos kiadások fedezésére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

3. cím — Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások

3 0. alcím — Ülések és konferenciák

3 0 0. jogcímcsoport — A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézményi tisztviselők, a tagállami szakértők, a gyakornokok és az intézmény által meghívott, egyéb uniós intézményeknél vagy nemzetközi szervezeteknél dolgozó személyzet útiköltségeit fedezi az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre irányuló kiküldetések esetében. A fedezett kiadások az útiköltségekből, a kiküldetési napidíjakból, a szállásköltségekből és a szoros határidőkkel kapcsolatos kompenzációkból tevődnek össze. A járulékos költségeket (beleértve a menetjegyek vagy a szállásfoglalás lemondásának költségét, az elektronikus számlázási rendszerhez kapcsolódó költségeket, a kiküldetési biztosítással kapcsolatos költségeket) szintén fedezik.

Ez az előirányzat fedezi továbbá a személyzet kiküldetései és utazásai nyomán keletkező szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellentételezésével kapcsolatos kiadásokat.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11–13. cikke.

3 0 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  az intézmény fogadási kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény tudományos alternatívák értékelésével (STOA) kapcsolatos munkákkal járó fogadások és az egyéb előretekintő tevékenységek költségeit, valamint az intézmény tagjainak reprezentációs költségeit,

—  az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek,

—  reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás,

—  a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket,

—  egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.),

—  az intézmény VIP vendégeinek utazási költségei és napidíja,

—  az európai parlamenti képviselők és tisztviselők hivatalos utazásokkal összefüggő vízumköltségei,

—  az Európai Parlamenten belül hivatalos tisztségeket ellátó képviselők fogadási, reprezentációs és egyéb különleges költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

3 0 4. jogcímcsoport — Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3 0 4 0. jogcím — Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament által tartott ülések vagy az Európai Parlament épületeiben szervezett intézményközi ülések során felszolgált italok, üdítőitalok és alkalmanként a felszolgált ételek költségeinek, valamint e szolgáltatás irányítási költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 0 4 2. jogcím — Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket:

—  a munkahelyeken kívüli ülések megszervezése (bizottságok és bizottsági küldöttségek, képviselőcsoportok), beleértve adott esetben a reprezentációs költségeket is,

—  a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságok, a parlamenti együttműködési bizottságok, a WTO-hoz delegált parlamenti küldöttségek megszervezése, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és annak irányítóbizottsága,

—  az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe, az EuroLat Parlamenti Közgyűlésbe és az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe, valamint ezek szerveibe delegált küldöttségek megszervezése,

—  az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége üléseinek megszervezése, ez a kiadás magában foglalja az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés önálló titkársága költségvetéséhez biztosított európai parlamenti hozzájárulást, illetve a szervezet költségvetéséhez való hozzájárulásból az Európai Parlamentre eső rész költségeinek közvetlen fedezését,

—  azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve (Interparlamentáris Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport az Interparlamentáris Unión belül),

—  az Európai Parlament és a Bizottság által kötött szolgáltatási megállapodás alapján az Európai Parlament által az uniós úti okmányok legyártása címén (berendezések, személyzet és szállítások) fizetendő hozzájárulás Bizottság számára történő visszatérítése az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek (6. cikk), az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 23. cikkének, az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. és 81. cikkének, valamint az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról szóló, 2013. december 17-i 1417/2013/EU tanácsi rendeletnek (HL L 353., 2013.12.28., 26. o.) megfelelően.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 6 000 EUR.

3 2. alcím — Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

3 2 0. jogcímcsoport — Szakértelem igénybevétele

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel az Európai Parlament irányítószervei, a parlamenti bizottságok, a parlamenti küldöttségek és az adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek (tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok vagy meghallgatások és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségei,

—  szakosodott információs források beszerzése vagy bérlése, úgymint szakosodott adatbázisok, kapcsolódó irodalom vagy technikai támogatás, amikor a fent említett szakértői szerződések kiegészítésére van szükség,

—  azon szakértők és más személyek – beleértve az Európai Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei, napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, küldöttségi, kutató- vagy munkacsoportülésekre, valamint műhelytalálkozókra (workshopokra) hívtak meg,

—  a belső vagy külső parlamenti kutatás révén létrejövő termékeknek és más vonatkozó termékeknek az intézmény és a nagyközönség körében (internetes kiadványokon, belső adatbázisokon, brosúrákon és kiadványokon keresztül) történő terjesztéséhez kapcsolódó költségek,

—  külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület,

—  a külső szakértői megbízásokra a pályázók által benyújtott dokumentumok valódiságának ellenőrzése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 2 1. jogcímcsoport — Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai tudományos médiaközpontra fordított kiadások

3 2 1 0. jogcím — Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra és a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) fordított kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatóságának tevékenysége során felmerülő kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel a következőkre:

—  specifikus szakértelem és támogatás igénybevétele az Európai Parlament kutatási tevékenységeihez (ideértve a cikkeket, a tanulmányokat, a műhelyfoglalkozásokat, a szemináriumokat, a kerekasztal-beszélgetéseket, a szakértői bizottságokat és a konferenciákat), amelyek szükség esetén más intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel, kutatóintézetekkel és nemzeti parlamenti könyvtárakkal, szakértői csoportokkal, kutatószervezetekkel és más okleveles szakértőkkel együttműködve is megvalósíthatók,

—  specifikus szakértelem igénybevétele a hatásvizsgálatok, illetve előzetes és utólagos értékelések, az európai hozzáadott érték és a tudományos és technológiai alternatívák értékelése (STOA) területén,

—  könyvek, folyóiratok, újságok, adatbázisok, hírügynökségi anyagok és bármely más, a könyvtárnak szánt, különféle formátumú adathordozók beszerzése vagy bérlése, ideértve a szerzői jogi díjakat, a minőségbiztosítási rendszert, a könyvkötészeti és állagmegóvó anyagokat és tevékenységeket, valamint minden más vonatkozó szolgáltatást,

—  a külső archiválási szolgáltatások költsége (szervezés, kiválasztás, leírás, különböző adathordozókra történő átvitel és dematerializálás, elsődleges levéltári források beszerzése),

—  specifikus könyvtári és levéltári dokumentáció és egyedi médiatári anyagok beszerzése, felépítése, bevezetése, alkalmazása és karbantartása, ideértve az elektromos, elektronikus és informatikai anyagokat és/vagy rendszereket, valamint a könyvkötészeti és az állagmegóvást szolgáló anyagokat,

—  a belső vagy külső parlamenti kutatás révén létrejövő termékeknek és más vonatkozó termékeknek az intézmény és a nagyközönség körében (internetes kiadványokon, belső adatbázisokon, brosúrákon és kiadványokon keresztül) történő terjesztéséhez kapcsolódó költségek,

—  a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága által szervezett előadásokra, szemináriumokra, műhelyértekezletekre vagy más hasonló rendezvényekre meghívott szakértők és szerzők utazási költségei, napidíja és egyéb kapcsolódó költségei,

—  a tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egység (STOA) európai és nemzetközi tudományos testületekben való részvételének költségei,

—  a nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások nyomán az Európai Parlament számára keletkező kötelezettségek, ideértve az Európai Unió Levéltárának fenntartásához szükséges költségekhez való európai parlamenti hozzájárulást, a 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelettel összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló, 1983. február 1-jei 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet és módosításai. (HL L 43., 1983.2.15., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

A legutóbb 2011. június 22-én módosított, az Európai Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló szabályokról szóló, 2001. november 28-i elnökségi határozat (HL C 216., 2011.7.22., 19. o.).

Az Elnökség 2002. december 16-i, 2004. május 3-án egységes szerkezetbe foglalt határozata az Európai Parlament irattárairól.

Az Elnökség 2014. március 10-i határozata az európai parlamenti képviselők és a volt európai parlamenti képviselők iratainak feldolgozásáról.

Jogi hivatkozások

3 2 1 1. jogcím — Az Európai tudományos médiaközpont kiadásai

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 600 000

800 000

0,—

Megjegyzések

Új jogcím (korábbi 3 2 6. jogcímcsoport)

A képviselők a tudományos közösség és az újságírók közötti hatékony – különösen az jelenlegi tudományos és technológiai fejleményekről és kérdésekről folytatott – párbeszéd előmozdítása érdekében az Európai Parlament számára előnyös lehet egy olyan platform, amely elősegíti az ezen a téren folyó vitát, képzéseket és az ismeretek terjesztését. Ezért hozták létre az „Európai tudományos médiaközpontot”, amelyet a Parlamenten belül a STOA-testület felügyel majd.

Az ezen jogcímcsoport alá tartozó előirányzatok – amelyek célja, hogy az interfészen keresztül fokozzák az Európai Parlament, a tudományos közösség és a média közötti tevékenységeket – az Európai tudományos médiaközpont költségeinek fedezésére szolgálnak, elsősorban a hálózatépítés, a képzés és az ismeretek terjesztésének előmozdítása céljából, például:

—  az Európai Parlament, a tudományos közösség és a média közötti hálózatok interfészen történő létrehozása és fenntartása,

—  a jelenlegi tudományos és technológiai fejleményekkel és kérdésekkel, valamint a tudományos újságírás jellegével és hatékonyságával kapcsolatos szemináriumok, konferenciák és képzések szervezése,

—  a tudomány és a technológia területén tudományos, média- és egyéb forrásokból származó szakmai információk és elemzések hasznosítása a politikai döntéshozók és a polgárok javát szolgálva,

—  a tudomány és a technológia területén az Európai Parlament kutatásai és egyéb vonatkozó anyagok írásban, audiovizuális és egyéb módon szélesebb körben történő hozzáférhetővé tétele,

—  technikák és módszerek kidolgozása azon képesség fejlesztésére, hogy a tudomány és a technológia területén azonosítani és terjeszteni tudják a megbízható forrásokat,

—  a létesítmény támogatása, a csúcstechnológiás műszaki berendezések és médiaeszközök korszerűsítése és/vagy használata, támogatva a párbeszédet,

—  az Európai Parlament és az e téren működő médiaorgánumok, egyetemek és kutatóközpontok közötti szorosabb együttműködés és általánosságban kapcsolatok kialakítása, többek között az Európai tudományos médiaközpont szerepének, munkájának és a polgárok számára való hozzáférhetőségének a média általi előmozdítása révén.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Parlament 2016-os pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2015. április 29-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 346., 2016.9.21., 188. o.) 30. bekezdése.

Az Európai Parlament 2016. április 14-i állásfoglalása az Európai Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (Elfogadott szövegek, P8 TA(2016) 0132), és különösen annak 54. bekezdése.

Jogi hivatkozások

3 2 2. jogcímcsoport — Dokumentációs kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések,

—  a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,

—  külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva,

—  új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között az új nyelvi részlegek – és a jogalkotási szövegek minőségét ellenőrző osztályok részére, illetve a régi művek frissítése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

3 2 3. jogcímcsoport — Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  az Európai Parlament és a csatlakozásra váró országok – különösen a nyugat-balkáni országok és Törökország – nemzeti parlamentjei közötti információcserére és együttműködésre irányuló programok finanszírozására fordított kiadások,

—  az Európai Parlament és (az előző francia bekezdésben nem említett) harmadik országok demokratikusan megválasztott parlamentjei, valamint az ezeknek megfelelő regionális parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt kiadások. Az érintett fellépések elsősorban az új vagy kialakulóban lévő demokráciák parlamenti kapacitásfejlesztésére irányulnak, különösen az Unió (déli és keleti) szomszédságában,

—  a közvetítői tevékenység, valamint európai uniós és az Unió kibővült szomszédságában lévő országok fiatal politikai vezetőinek támogatására irányuló fellépések finanszírozására fordított kiadások, Maghreb-országok, Kelet-Európa és Oroszország, izraeli-palesztin párbeszéd és a Demokráciatámogatási és Választási Koordinációs Csoport döntése szerint prioritást élvező egyéb országok,

—  a Szaharov-díj megrendezésével kapcsolatosan felmerülő kiadások (különös tekintettel a díj összegére, a díjazottak és az utolsó forduló jelöltjeinek utazási és szállásköltségére, a Szaharov-hálózat működési költségeire és a hálózat tagjainak kiküldetési költségeire), valamint az emberi jogok előmozdítására irányuló fellépések költségei.

A fellépések magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban, valamint a tagállamokban és harmadik országokban tett látogatásokat. Ezen előirányzatok részben vagy teljes egészében fedezi a résztvevők költségeit, különös tekintettel az úti- és szállásköltségekre, valamint a napidíjra.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Elnökség 2011. december 12-i határozata a Demokráciatámogatási Igazgatóság létrehozásáról az Uniós Külső Politikák Főigazgatóságán belül.

3 2 4. jogcímcsoport — Előállítás és terjesztés

3 2 4 0. jogcím — Hivatalos Lap

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

800 000

830 000

3 985 315,20

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel kapcsolatban a Kiadóhivatalnál felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségeknek az intézményre eső részét.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  a digitális közzététel (intranetoldalak) és a hagyományos közzététel (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) valamennyi költsége, beleértve a terjesztést is,

—  a szerkesztői rendszerek frissítése, valamint fejlesztési és javítási célú karbantartása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 11 000 EUR.

3 2 4 2. jogcím — Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  az intézmény tevékenységével kapcsolatos tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban, a csatlakozó országokban, valamint az európai parlamenti összekötő irodával rendelkező országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, továbbá a nyilvánosság számára mobil eszközökön való hozzáférhetőségének javítására és megkönnyítésére irányuló eszközök vagy megoldások kifejlesztését;

—  az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezések, például az Európai Parlament európai filmművészeti LUX díjának finanszírozása;

—  ifjúsági rendezvények szervezése és lebonyolítása, a Parlament ismertségének fokozása a közösségi hálózatokon, az ifjúságot érdeklő tendenciák nyomon követése;

—  az Európai Parlament közelítése a polgárokhoz, és ebből a célból az internetes technológiákhoz, az interaktív technikákhoz, a közösségi terekhez, az együttműködő platformokhoz és az internetezők felhasználói szokásainak változásához kapcsolódó költségek;

—  az Európai Parlamentnek az internetes klipek és a sugárzásra kész egyéb multimédiás anyagok készítésével, terjesztésével és elhelyezésével kapcsolatos költségei, az Európai Parlament kommunikációs stratégiájával összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 2 4 3. jogcím — Az Európai Parlament látogatóközpontjai

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament látogatóközpontjaiban szervezett tárlatok, kiállított anyagok és kiállítások, továbbá különösen a következők finanszírozására szolgál:

—  Parlamentárium – Az Európai Parlament Látogatóközpontja Brüsszelben;

—  fogadóhelyiségek, „Europa Experience” központok, és a Brüsszelen kívüli tájékoztatási pontok;

—  az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel az Európai Történelem Háza részére tanulmányok és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költsége;

—  az Európai Parlament tulajdonában lévő műalkotások költségei, ideértve mind az anyagok beszerzésének és megvásárlásának költségeit, mind a folyó költségeket, így a szakértői költségeket, a tárolást, a keretezést, a restaurálást, a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi szállítást.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 4 000 000 EUR.

3 2 4 4. jogcím — Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

29 820 000

32 336 000

32 160 049,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat a csoportos látogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki képzések (az Európai Unió látogatói programja [EUVP]) finanszírozásának, valamint az Euroscola, az Euromed-Scola és az Euronest-Scola program működési költségeinek fedezésére szolgál. Az Euromed-Scola és az Euronest-Scola programok eseményeire évenként, váltakozva az Európai Parlament brüsszeli és strasbourgi épületeiben kerül sor, a választási évek kivételével.

Az előirányzatot minden évben növelni kell egy olyan deflátor alkalmazásával, amely figyelembe veszi a GNI és az árak változásait.

Az Európai Parlament minden képviselője jogosult arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt csoportot – összesen 110 látogatót – meghívhasson. Egy képviselő által hivatalosan szponzorált látogatói csoportok a képviselőtől meghívást kaphatnak az Euroscola programban való részvételre.

Megfelelő összeget tartalmaz a fogyatékossággal élő látogatók számára is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

Jogalap

Az Elnökség legutóbb 2004. május 3-án konszolidált, legutoljára 2016. október 24-én módosított, 2002. december 16-i határozata a látogatócsoportok fogadásáról, valamint az euroscola és euromed-scola programokról szóló szabályzatról.

3 2 4 5. jogcím — Szimpóziumok és szemináriumok szervezése

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  a tagállamokból, a csatlakozó országokból, valamint az európai parlamenti összekötő irodával rendelkező országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy támogatások, illetve a parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei,

—  a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben az Elnökség által elfogadott éves program szerint sorra kerülő különleges rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

—  a konferenciaszervezést és a többnyelvűséget támogató intézkedések és eszközök, például szemináriumok és konferenciák, a tolmács- vagy fordítóképzőkkel tartott találkozók, a többnyelvűségről és a tolmács- vagy fordítói szakma népszerűsítéséről szóló tájékoztató kampányok, ideértve az egyetemek, iskolák és a tolmács- vagy fordítóképzéssel foglalkozó bármely más szervezet számára nyújtott támogatási programot, a virtuális kommunikációt támogató megoldások, valamint az intézményközi és nemzetközi együttműködés keretei között más szolgálatokkal közösen szervezett hasonló fellépésekben és intézkedésekben való részvétel,

—  az információs és kommunikációs technológia témaköreivel foglalkozó szemináriumok és szimpóziumok szervezésével kapcsolatos kiadások,

—  újságírók meghívása plenáris ülésekre, bizottsági ülésekre, sajtókonferenciákra és egyéb parlamenti tevékenységekre.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

3 2 4 8. jogcím — Audiovizuális tájékoztatási kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

—  az audiovizuális műszaki berendezések és felszerelések beszerzése, bérlése, karbantartása, javítása és kezelése,

—  az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

—  a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei,

—  megfelelő archívumok létrehozása, amelyek a média és a polgárok számára állandó hozzáférést biztosítanak ezen információkhoz,

—  a sajtószobával kapcsolatos kiadások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

Jogalap

A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.).

A 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).

A 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.).

3 2 4 9. jogcím — Információcsere a nemzeti parlamentekkel

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

165 000

205 000

102 231,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következőket fedezi:

—  az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. Az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elemzése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést is,

—  az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása, valamint a parlamenti kapacitásfejlesztés általában.

A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére szolgál,

—  együttműködési intézkedések – beleértve a jogalkotási munkával kapcsolatosakat is –, valamint a dokumentációval, elemzéssel és tájékoztatással, továbbá a www.ipex.eu weboldal biztonságossá tételével kapcsolatos intézkedések, beleértve az ECPRD tevékenységét is.

Az előirányzat célja az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között a KKBP/KBVP parlamenti ellenőrzése terén folytatott együttműködés finanszírozása, az Európai Unióról szóló szerződésben és az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglaltak szerint, különös tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv 9. és 10. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Parlamenti Közgyűlések Elnökeinek Konferenciája (1977. június) és az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciái (2000. szeptember, 2001. március).

3 2 5. jogcímcsoport — A kapcsolattartó irodák kiadásai

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament tagállamokban működő kapcsolattartó irodái kiadásainak fedezésére szolgál:

—  kommunikációs és tájékoztatási kiadások (tájékoztatások és nyilvános rendezvények; internetes anyagok – előállítás, reklám, konzultáció; szemináriumok; audiovizuális anyagok készítése),

—  általános költségek és különböző eseti kiadások (irodaszerek, telekommunikáció, kézbesítési díjak, csomagkezelés, szállítás, raktározás, általános reklámanyagok, adatbázisok, újságelőfizetések stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

4. cím — Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások

4 0. alcím — Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások

4 0 0. jogcímcsoport — Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

60 480 000

63 000 000

60 046 300,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:

—  titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

—  az Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 000 EUR.

Jogalap

Az Elnökség 2003. június 30-i, legutóbb 2015. április 27-én módosított határozata a 4 0 0. jogcím előirányzatainak felhasználásáról szóló szabályzatról.

4 0 2. jogcímcsoport — Európai politikai pártok finanszírozása

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai szintű politikai pártok finanszírozását szolgálja. Biztosítani kell a megfelelő irányítást és a pénzeszközök felhasználásának szigorú ellenőrzését.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unióról szóló szerződés és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 224. cikke.

Az Európai Parlament és a Tanácsi 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2017. június 12.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 205., 2017.6.29., 2. o.).

4 0 3. jogcímcsoport — Európai politikai alapítványok finanszírozása

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai szintű politikai alapítványok finanszírozását szolgálja. Biztosítani kell a megfelelő irányítást és a pénzeszközök felhasználásának szigorú ellenőrzését.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az Európai Unióról szóló szerződés és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 224. cikke.

Az Európai Parlament és a Tanácsi 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2017. június 12.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 205., 2017.6.29., 2. o.).

4 2. alcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

4 2 2. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

209 160 000

208 171 000

200 971 143,35

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők számára parlamenti asszisztenciát nyújtó személyzettel és szolgáltatókkal, valamint a kifizetőhelyekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Fedezi az akkreditált parlamenti asszisztensek kiküldetési és képzési (külső tanfolyamok) költségeit, valamint a személyzet kiküldetései és utazásai nyomán keletkező szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellentételezésével kapcsolatos kiadásokat is.

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére is szolgál, a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban, valamint a parlamenti asszisztensi tevékenység irányítását támogató szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek fedezésére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 775 000 EUR.

Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 21. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 33–44. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, különösen annak 5a. cikke, valamint 125–139. cikke.

Az Elnökség 2014. április 14-i határozata az Európai Unió egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek VII. címére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről.

4 4. alcím — A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei

4 4 0. jogcímcsoport — A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

230 000

220 000

210 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a volt európai parlamenti képviselők egyesülete üléseinek költségét, továbbá adott esetben minden más járulékos költséget is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

4 4 2. jogcímcsoport — Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

230 000

220 000

210 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás ülései költségének, továbbá adott esetben minden más járulékos költség fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

5. cím — Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága

5 0. alcím — Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága kiadásai

5 0 0. jogcímcsoport — Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság kiadásait hivatott fedezni, a hatóság teljes körű és független működésének biztosítása érdekében.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.) és különösen annak 6. cikke (1) és (7) bekezdése.

5 0 1. jogcímcsoport — A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a független kiemelkedő személyek bizottságának titkárságához és támogatásához kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 100 EUR.

Jogalap

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdése.

10. cím — Egyéb kiadások

10 0. alcím — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

 

 

0,—

10 1. alcím — Rendkívüli tartalékalap

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

18 525 000

1 000 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év folyamán hozott költségvetési döntésekből eredő, előre nem látható kiadások fedezésére szolgál.

10 3. alcím — Bővítési tartalékalap

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény bővítéssel kapcsolatos előkészületei költségének fedezésére szolgál.

10 4. alcím — Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politikával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 5. alcím — Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által végrehajtott ingatlanberuházások és épületátalakítások fedezésére szolgál. Az Európai Parlament Elnökségének következetes és előrelátó hosszú távú stratégiát kell elfogadnia az ingatlanokra vonatkozóan, amely figyelembe veszi a növekvő fenntartási költségek, felújítási igények és biztonsági költségek sajátos problémáját, és biztosítja az Európai Parlament költségvetésének fenntarthatóságát.

10 6. alcím — Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény fejlesztés alatt álló prioritási projektjeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 8. alcím — EMAS-tartalék

Számadatok

2019. évi költségvetés

2018. évi előirányzatok

2017. évi teljesítés

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Elnökség által, az EMAS-cselekvési terv végrehajtására vonatkozóan hozandó döntéseknek megfelelően, különösen az Európai Parlament szén-dioxid-terhelésének vizsgálatát követően, ez az előirányzat a releváns működési tételek finanszírozására szolgál.

SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK

I. szakasz – Európai Parlament

Tisztviselői besorolási csoportok és fokozatok

 

2019

2018

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazottak

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazottak

Egyéb

Képviselőcsoportok

Egyéb

Képviselőcsoportok

Kategórián kívüli

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

AD összesen

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

AST összesen

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

AST/SC összesen

204

 

 

 

204

 

 

 

Mindösszesen

5 379(14)

20(15)

142(16)

1,103

5 438(17)

20(18)

142(19)

1 103

Végösszeg

6 624

6 683

Melléklet

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

Költségvetési tétel

Megnevezés

Megvalósult bevételek

Kivetítés

2017

2019

5000

Szállítóeszközök eladásából származó bevételek

-

p.m.

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

-

5 000

5002

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített termékértékesítésből származó bevételek

162

10 000

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek

-

1 000

5110

Ingatlanok bérletéből és albérletéből származó bevételek

3 016 718

3 547 000

5111

Bérleti költségek visszatérítése

52 903

639 000

550

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek, ideértve az egyéb intézmények és szervezetek nevében fizetett kiküldetési díjakat, amelyeket ezek megtérítenek

5 546 788

1 285 000

551

Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból származó bevételek

755 042

p.m.

570

Jogtalanul kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek

4 122 802

717 500

571

Meghatározott célú befizetésekből származó bevételek (alapítványi befizetések, támogatások, adományok, hagyaték), ideértve az egyes intézmények saját bevételeit

-

p.m.

573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések

3 669 132

3 000

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek

20 162 097

p.m.

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszafizetések

12 731 797

100 000

 

 Összesen

50 057 440

6 307 500

 

 

 

 

* A táblázat nem veszi figyelembe a költségvetési rendelet címzett bevételekre vonatkozó esetleges módosításait.

(1)

HL L 298., 2012.10.26., 1.o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

(4)

HL L 287., 2013.10.29., 15. o.

(5)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0114.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA_PROV(2017)0408.

(7)

Elfogadott szövegek, P8_TA_PROV(2017)0458.

(8)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0172.

(9)

Az Elnökség által elfogadott szövegek, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009

(10)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0498.

(11)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0114.

(12)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0408.

(13)

Elfogadott szöveg: P8_TA(2017)0417

(14)

Ebből három ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.

(15)

A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.

(16)

Többek között egy ideiglenes AD 12-es besorolású álláshely az európai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság igazgatója számára.

(17)

Ebből három ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.

(18)

A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.

(19)

Többek között egy ideiglenes AD 12-es besorolású álláshely az európai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság igazgatója számára.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

16.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Clara Eugenia Aguilera García, Verónica Lope Fontagné, Maria Noichl, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Lieve Wierinck


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Stanisław Żółtek

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Raymond Finch, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. április 18.Jogi nyilatkozat